Teettämisuhan täytäntöönpano / Uponnut Lempi-alus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teettämisuhan täytäntöönpano / Uponnut Lempi-alus"

Transkriptio

1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Teettämisuhan täytäntöönpano / Uponnut Lempi-alus 806/ /2013 KAAVYMP 149 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén : Asian taustaa Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätöksellään velvoittanut Reino Huuskosen nostamaan Naantalin Särkänsalmeen uponneen Lempi-ni misen aluksen ja siirtämään aluksen sopivaan säilytyspaikkaan mennessä. Velvoitteen tehostamiseksi asetettiin teettämisuhka. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä va li tettiin Tu run hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus päätöksellään hylkäsi Reino Huuskosen valituksen ja pidensi velvoitteen täyttämiselle asetetun määräajan päätty mään Reino Huuskonen valitti Turun hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati, että Turun hallinto-oikeuden ja kaavoitus- ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan. Lisäksi Huuskonen vaati, että kaavoitus- ja ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes asia on ratkaistu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään hylkäsi valituksen. Velvoitteen toteuttamisen määräaikaa pidennettiin päät ty mään Viranhaltioiden toimesta on todettu, että alus on edelleen uponneena , eli uponnutta alusta ei ole nostettu määräyksen mukaisesti. Asianosaisten kuuleminen Asianosaisten kuuleminen ja selvityksen antaminen teettämisuhan täytäntöön pa non osal ta on teh ty postitetuilla kirjeillä Reino Huuskosen sekä Oy Nor dic Pro per ty Holdings Ltd:n konkurssipesän osalta. Rei no Huus ko nen on jät tä nyt se li tyk sen sä asia mie hen sä vä li tyk sellä Selityksessään Huuskonen toteaa mm. seuraavaa: "KHO:n päätös on yk si se lit tei nen ja sitä on noudatettava.... Huuskosella ei käytännössä ole mitään mahdollisuuksia osallistua nosta misesta aiheutu neisiin kustannuksiin." Lainsäädäntöä Uppoamishetkellä voimassa olleen jätelain (1072/1993) 58 :n ja 65 :n

2 mukaan "Ympäristöministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain tai sen nojalla an netun säännöksen taikka Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes kus tuottajavastuuta koskevien säännösten noudattamiseksi tai Suomen ym päristökeskus jätteensiirtoasetuksen taikka Turvallisuus- ja kemikaaliviras to 57 :n 2 momentin perusteella antamaansa kieltoa tai määräystä uhka sakol la tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan nuksella tai että toiminta keskeytetään tai kielletään. Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevassa asiassa nou datetaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään Jos irtaimeen omaisuuteen kohdistuva teettämisuhka on määrätty pantavak si täytäntöön ja omaisuudella on rahallista arvoa, mm. kunnan ympäris tön suo je luviranomaisella, on oi keus toi mittaa täl lai nen omai suus hyö dyn nettä väk si tai myy dä se teet tämi sestä ai heutuvien kus tannusten kat tami seksi. Mahdollinen yli jää mä on pa lautettava omistajalle." Uhkasakkolain (1113/1990) 16 ja 17 :n :n mukaan: " Teettämisestä tai keskeyttämisestä päättänyt viranomainen voi huolehtia teettämisestä tai keskeyttämisestä suorittamalla tar peelliset toimet itse tai antamalla ne muun viranomaisen tai yksityisen suoritettaviksi. Poliisin on tällöin annettava tarpeel lista virka-apua. Teettämiskustannukset maksetaan etukäteen kun nan va roista, ja pe ri tään vel voite tulta tai 20 :ssä tar koi tetulta luo vu tuksensaa jalta siinä jär jes tyk sessä kuin verojen ja maksu jen perimi sestä ulosot totoi min on säädetty." Asiaan liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää annetun teettämisuhan nojalla panna täytäntöön Reino Huuskoselle asetetun teettämisuhan. Uponneen Lempi-aluksen, rekisteritunnus T38576, nostaminen tul laan Naan ta lin kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaisen toi mi vallan nojalla nostamaan. Kaavoitus- ja ympäristölauta kun ta huolehtii teettämisestä suorittamalla tarpeelliset toimet itse tai antamalla ne muun viranomaisen tai yksityisen suori tetta viksi.

3 Syntyneiden nos to kus tan nus ten kat ta mi seksi tul laan alus rea lisoi maan myy mäl lä. Teettämiskustannukset maksetaan etukäteen kaupungin varoista ja peri tään velvoitetulta tai luovutuksen saajalta siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. Lisäksi lautakunta päättää, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta muu toksenhausta huo li matta, jollei va li tusvi ranomainen toisin määrää. Perustelut Teettämisuhan asettamispäätös on Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen dnro 2958/1/12 mukaisesti lainvoi mai nen ja mää rä ai ka on kulunut umpeen. Alus on edelleen uponneena noin 10 metrin etäisyydellä laiturista. Asianosaisia on kuultu ja heil le on va rattu ti lai suus se li tyk sen an ta mi seen uh kasak ko lain 22 :n mu kai ses ti ennen teettä misuhan täytän töönpanoa. Uhkasakkolain 16 :n mukaan lautakunta voi huo leh tia teet tämi ses tä tai keskeyttämisestä suorittamalla tar peel liset toimet itse tai antamalla ne muun viranomaisen tai yksi tyisen suoritetta viksi. Teettämiskustannukset maksetaan etu käteen kunnan va roista ja peritään velvoitetulta siinä järjes tyk sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on sää detty. Jätelain 65 mukaan, jos irtaimeen omaisuuteen kohdistuva teettämisuhka on määrätty pantavaksi täytäntöön ja omaisuudella on rahallista arvoa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus toimittaa tällainen omaisuus hyödynnettäväksi tai myydä se teettämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Käytännössä alus voidaan myydä romutettavaksi tai kunnostettavaksi. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tiedon mukaan ei Reino Huuskosella eikä Oy Nordic Property Holdings Ltd:n konkurssipesällä ole aikomusta eikä varoja aluksen nostamiseen. Alus on uponneena yksityisen omistajan kiinteistön edustalle. Ve sialue on yhteistä vesialuetta, jossa on yhteensä 26 osakasta. Ran nan omistaja harjoittaa kiinteistöllään venei den tal visäilytystä. Lempi-alus on ollut kiinnitettynä rannan laitu riin 2000-luvun alusta saakka. Aiemmin alus on ollut kiin ni tet ty nä vie rei sen kiin teistön laituriin. Lautakunta katsoo, että yhteisen vesialueen osakkaiden velvoittaminen aluksen nostamiseen on kohtuutonta, sil lä heil lä ei ole ol lut tosiasiassa minkäänlaista mahdol li suutta vaikuttaa aluk sen ankkurointiin, laituripai kan va lintaan, aluksen käyt-

4 töön tai sen huolenpitoon ottaen huomioon vesilain 2 luvun 3 :ssä säädet ty yleinen oikeus kelle tahansa liikkua vesistössä ja ankkuroi tua tilapäisesti. Rannan ja laiturin omistajan osalta katsotaan nostovel voite myös kohtuuttomaksi, sillä hän ei ole pysty nyt tosi asial li sesti vaikuttamaan aluksen huo lenpitoon, joka olisi estä nyt aluksen uppoamisen. Laiturin kiin teis tönomis taja ei ole tar jon nut laitu ripaikan vuokrauksen yh teydessä sel lais ta toi min taa, et tä hänen vastuullaan olisi ollut aluksen kunnon varmistaminen. Veneiden talvitelakointi ei vaadi kiinteistön omistajan säännöllistä käyntiä alueella. Tapahtumahetkellä voimassa olleessa jätelaissa (1072/1993) ei myöskään ole velvoitteita vesialueen omistajien tai rannan kiinteistöomistajan vastuusta roskaantumisen puhdistamiseen. Jätelain 20 :n mukaan roskaaja on velvollinen puhdista maan roskaantuneen alueen. Roskaajana pidetään myös huvi- tai muun sellaisen tilaisuu den järjestäjää, jos ympäristö roskaantuu tilaisuuden seurauk sena. Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvollisuutensa ja kysymys on yleisen tai yksityisen tien alueesta taikka sen vieri- tai liitännäisalueesta, rautatiealueesta, yleisen ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueesta, yleisestä ulkoilu- tai virkistysalueesta taikka muusta näihin rinnastettavasta yleisesti käytettäväksi tarkoitetusta alueesta tai alueesta, jolla on voimassa asemakaava, on roskaantuneen alueen haltija ja yleisen ulkoilu- tai moottorikelkkailureitin alueella sen pitäjä velvollinen puhdistamaan alueen. Aiemmin esitetyn mukaisesti on tärkeää nostaa alus mahdollisimman pian, joten viimekätisenä nostamisvelvollisena on Naantalin kaupunki. Ilmoitusvelvollisuus Mikäli edellä mainittu romualus luovutetaan edelleen, on täs sä päätöksessä asetetusta teettämisestä ilmoitettava luovutuksen saajalle todisteellisesti. Uhkasakkolain 18 :n mu kai nen ilmoi tus vel volli suus on voi massa kun nes teet tä misen koh tee na ole vat toi men piteet on suoritettu lop puun. Toimivalta Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi jätelain (1072/1993) 58 :n mukai sesti päättää teettämisuhkaa koskevas ta asias ta. Päätöksen täytäntöönpano

5 Tätä päätöstä on noudatettava jätelain 67 :n mukaisesti mahdollisesta muu toksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Sovelletut lainkohdat Hallintolaki (434/2003) 34 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 22, 31, 32 Jätelaki (1072/1993) 19 21, 57, 58, 65, 66 ja 67 Uhkasakkolaki (1113/1990) 4, 7, 13, 14-18, 20, Päätöksen tiedoksianto Reino Huuskonen: saantitodistuksella Oy Nordic Property Holdings Ltd:n konkurssipesä: saantitodistuksella Päätös tiedoksi Varsinais-Suomen ulosottovirasto Lounais-Suomen maistraatti/vesikulkuneuvorekisteri Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tarkastaja Riitta Ahola Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallin to-oi keu delta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot