SPANIELIEN TAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPANIELIEN TAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SPANIELIEN TAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa Voimassa alkaen.

2 SPANIELIEN TAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa Voimassa alkaen. 1 KOKEIDEN TARKOITUS Kokeiden tarkoitus on kartoittaa spanielirotujen käyttöominaisuuksia sekä todeta ovatko koiran luonne ja käyttäytyminen spanieliroduille tyypillinen. 2. KOELAJIT Spanielien taipumuskokeet ovat yleisiä, yhdistysten jäsenille tarkoitettuja tai rotukohtaisia kokeita, joihin osallistumisesta määrätään erillisellä Kennelliiton hallituksen vahvistamalla säännöllä tai ohjeella. 3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN Kokeeseen saavat osallistua SKL-FKK:n rekisteröinti- ja rokotusvaatimukset täyttävät, FCI:n ryhmän 8.2 ja 8.3 rotuiset koirat sekä FCI:n jäsenjärjestöjen rekisteröimät ja ulkomaalaisen omistamat ryhmän 8.2 ja 8.3 rotuiset koirat. Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla viimeistään koepäivänä täyttänyt yhdeksän (9) kuukautta. Kivesvikainen uros voi osallistua spanielien taipumuskokeeseen. Kokeeseen on osallistuttava vähintään kuusi (6) koiraa, ennen kuin se voidaan järjestää. Kokeeseen ei saa osallistua: - sairas koira - yleisen antidoping säännön vastaisesti lääkitty koira - kiimainen narttu - narttu alkaen 30 vrk ennen laskettua synnytystä ja jatkuen 42 vrk synnytyksen jälkeen - koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä tai jota ei ole tunnistusmerkitty - Suomen lain vastaisesti typistetty koira - koira, jota tuomari itse on luonaan kouluttanut viimeisen kuuden kuukauden aikana Vastaava koitoimitsija ja kokeen ylituomari tarkastavat koiran osallistumisoikeuden. Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. 4. JÄÄVIYDET Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä. (SKL-FKK:n yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, Liite 1) 5. JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton hallituksen ja kennelpiirien myöntämissä spanielien taipumuskokeissa. Kennelliiton hallitus myöntää valtakunnalliset kokeet. Kennelpiirit myöntävät yleiset ja jäsentenväliset kokeet. Järjestävän yhdistyksen on saatava järjestämislupa kokeeseen Suomen Spanieliliitto ry:n taipumuskoetoimikunnalta, ennen kuin koe anotaan. Kokeita voidaan järjestää voimassa olevan metsästyslain sallimana ajankohtana. Muuna ajankohtana kokeita voidaan järjestää vain riistanhoitopiirin antamalla poikkeusluvalla. Sivu - 2

3 6. KOELUVAN ANOMINEN 6.1 Luvan anoja ja järjestelyvastaava Kokeen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja suomen Spanieliliitto ry:n jäsen tai muu spanielirotujärjestö. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä koetoimikunta. 6.2 Anomisen määräaika Kokeet on anottava kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaan (Liite 2). 6.3 Anomuksen sisältö Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja paikka, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään suostunut ylituomari ja hänen varamiehensä sekä vastaava koetoimitsija 6.4 Anomus osoitetaan Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. Jäljennös koeanomuksesta toimitetaan järjestävän yhdistyksen kotipaikan kennelpiirille. Koeanomuksessa on oltava Suomen Spanieliliitto ry:n hyväksyntä. 6.5 Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen Kennelpiirit tai rotujärjestöt toimittavat myöntämistään virallisista kokeista listan Kennelliitolle määräaikaisilmoitusten mukaisesti julkaistavaksi Koiramme-lehdessä. Kokeen järjestäjä voi omatoimisesti tiedottaa kokeesta. 7. KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Suomen Kennelliiton yleistä sääntöä. (SKL-FKK:n yleinen kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirto tai peruuttaminen, Liite 3) 8. YLITUOMARI SEKÄ HÄNEN VARAMIEHENSÄ Ylituomarin on oltava Kennelliiton hyväksymä spanielien taipumuskokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Hänen on oltava Kennelliiton ja Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. 9. ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN 9.1 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kokeeseen on tehtävä kirjallisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja osallistumismaksu on suoritettava koeanomuksessa mainitulla tavalla. 9.2 Jälki-ilmoittautuminen Koetoimikunnalla on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia, mikäli kokeessa on tilaa. Koetoimikunta voi määrätä suuremman osallistumismaksun, kuitenkin korkeintaan normaalimaksu kaksinkertaisena. 9.3 Poisjääminen Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima sekä todistettavasti koiran tai omistajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Sivu - 3

4 10. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä (SKL-FKK:n muutoksenhakumenettely, Liite 4) 11. ROTUKOHTAINEN ARVOSTELU Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein rodusta riippumatta. Arvostelu suoritetaan hyväksytty / hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa lisäksi arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja yleisvaikutelmasta. Tulokset kirjataan Suomen Spanieliliitto ry:n hyväksymälle koirakohtaiselle arvostelulomakkeelle sekä Kennelliiton koepöytäkirjaan. Koiran kaikki osasuoritukset arvostelee sama tuomari. 12. KOELUOKAT Spanielien taipumuskoe on yksiluokkainen koe. 13. MAASTOJEN, SUORITUSPAIKKOJEN, JÄRJESTYKSEN TMS. ARPOMINEN Ylituomari ja toimitsijat määräävät koirien suoritusjärjestyksen arpomalla. Koirat arvostellaan arvotussa järjestyksessä. 14. KOE-ERÄ / SUORITUSAIKA Arvosteleva tuomari päättää koe-erän pituudesta ja siirtymisestä erän aikana Kokeen / koe-erän keskeyttäminen Päätöksen kokeen / koe-erän keskeyttämisestä tekee tuomari tai koiran ohjaaja. 15. KOIRAN LOUKKAANTUMINEN Koiran loukkaantuessa on arvostelevan tuomarin keskeytettävä koesuoritus. 16. SULKEMINEN KOKEESTA Koira suljetaan kokeesta, jos se - ei ole ohjaajan hallittavissa, vaan jatkuvasti toimii omin päin - hätyyttää kotieläimiä tai osoittaa kokeessa vihaisuutensa ihmisille tai toisille koirille. Koiran ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää ohjaajan ja koiran osallistuminen kokeeseen. 17. KOHTUUTON HÄIRIÖ KOKEEN AIKANA Koesuorituksen aikana voi ilmetä koirasta riippumaton kohtuuton häiriö (ukonilma, myrsky, vieras koira maastossa tai muu vastaava), jolloin tuomari voi keskeyttää koiran koesuorituksen. Koiralle pyritään tällöin antamaan mahdollisuus koesuorituksen jatkamiseen tai uuteen koesuoritukseen. 18. TUOMARI JA KOIRAN OHJAAJA Tuomarin on ilmoitettava koiran ohjaajalle selvästi koe-erän alkaminen ja päättyminen. Tuomari määrää, milloin koira lasketaan irti ja milloin se kytketään. Ohjaajan vaihtoa kesken koetta ei sallita ilman pakottavaa syytä (esim. ohjaajan loukkaantuminen) ja tuomarin lupaa. Sivu - 4

5 19. KOKEEN ARVOSTELUPERUSTEET Koe koostuu viidestä varsinaisesta osa-alueesta: 1. Sosiaalinen käyttäytyminen 2. Tottelevaisuus 3. Haku ja laukauksensieto 4. Jäljestäminen 5. Vesityö Jokainen osa-alue arvostellaan hyväksytty / hylätty periaatteella. Lisäksi arvostellaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa. 20. KOKEIDEN TULOKSET 20.1 Tulosten tarkastus Kokeen sihteeri tarkastaa ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä arvostelevan tuomarin tarkastettaviksi ja allekirjoitettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava tulokset nimikirjoituksellaan koepöytäkirjaan Tulosten lähettäminen Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäneelle kennelpiirille. 21. ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ KOKEESTA 21.1 Kokeen suorituspaikka Kokeen suorituspaikan on sijaittava alueella, jonne koetta varten on saatu metsästysoikeuden haltijan lupa. Ylituomari määrittelee suorituspaikat ja alueet Hakumaasto Hakumaaston on oltava riittävän laaja alue, jolla tiettävästi esiintyy metsän riistaa. Jokaista koiraa varten on varattava oma maasto-osuus Laukauksiensieto Laukauksensieto testataan metsästyshaulikolla ammutulla laukauksella Jälki Jälki on noin 120 metriä pitkä, ja se tehdään mieluummin metsämaastoon. Jokaiselle koiralle varataan oma jälki Vesityö Suorituspaikkana on ranta, joka on sekä koiralle että ihmiselle helppokulkuinen ja heti tai nopeasti syvenevä. 22. KOKEEN KULKU SUORITUSTAPAHTUMINEEN Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja suoritusjärjestyksen arpomisella. Tuomari määrää, missä järjestyksessä eri osasuoritukset suoritetaan. Sosiaalinen käyttäytyminen arvostellaan kuitenkin aina ensimmäisenä ja vesityö viimeisenä. Sivu - 5

6 23. ERILLISOHJEET KOSKIEN YLITUOMARIA, KOIRANOHJAAJAA JA KOETOIMIKUNTAA Ylituomarin, arvostelevan tuomarin, koiranohjaajan, koetoimikunnan sekä koetoimitsijan tehtävät ja velvollisuudet sekä järjestämis- ja arvosteluohjeet määritellään tarkemmin Kennelliiton hallituksen hyväksymillä ohjeilla. 24. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Spanieliliitto ry, joka esittää hyväksymänsä muutokset Kennelliiton hallituksen tai valtuuston vahvistettavaksi. Sivu - 6

7 JÄRJESTÄJÄN TOIMINTAOHJE 1. Kokeiden järjestämisestä vastaa koeluvan saanut yhdistys. Yhdistyksen valitsema koetoimikunta hoitaa kokeen käytännön järjestelyt. 2. Järjestävän yhdistyksen on saatava lupa Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselta ja anottava koe SKL-FKK:n antamien määräysten mukaisesti. Kokeita voidaan järjestää voimassa olevan metsästyslain sallimana ajankohtana. Muina ajankohtina kokeita voidaan järjestää vain Maa- ja metsätalousministeriön tai vastaavan antamalla poikkeusluvalla. 3. Järjestäjän on ilmoitettava tuomareita kutsuessaan kokeen ylituomari. Tuomareiden varaamisessa tulee ottaa huomioon kokeeseen alustavasti suunniteltu koiramäärä. Ohjeena voidaan pitää, että yksi tuomari arvostelee kahdeksan koiraa. Mikäli tämä määrä halutaan ylittää, on siitä sovittava ao. tuomarin kanssa. Tuomarin arvosteltavana kokeessa voi olla enintään 10 koiraa. Tuomarikutsu suoritetaan aina kirjallisesti. 4. Koetoimikunta tarkastaa osallistuvien koirien rokotustodistukset sekä sääntöjen kohdassa 3. mainitut asiat. 5. Koirien suoritusjärjestys arvotaan. 6. Hakumaastoksi valitaan riittävän laaja alue, jolla tiettävästi esiintyy metsän riistaa. Jokaista koiraa varten on varattava oma maasto-osuus. 7. Laukauksensietokyvyn testaamiseksi on varattava haulikko ja riittävä määrä patruunoita. 8. Jälki on merkittävä maastoon sulautuvin merkein. Lähtöpaikka merkitään näkyvästi ja poistetaan pintamaata 30 x 30 cm:n alueelta. Noin 10 metrin päähän lähdöstä laitetaan näkyvä suuntamerkki. Jälki tehdään mahdollisuuksien mukaan myötätuuleen noin 120 metrin pituiseksi ja suunnilleen sen puoleen väliin tehdään 90 asteen kulma. Jäljet on tehtävä niin, ettei koiran työskentely häiriinny muiden jälkien vuoksi. Jälki tehdään välittömästi ennen käyttöä, eikä sen tekoa saa koira tai ohjaaja nähdä. Laahattu eläin jätetään kaadoksi jäljen päähän tulosuunnasta näkymättömiin. 9. Vesityön suorituspaikaksi tulee valita ranta, joka on sekä koiralle että ihmiselle helppokulkuinen ja heti tai nopeasti syvenevä, jotta tuomari voi vaivatta todeta koiran uinnin. Järjestäjän on huolehdittava siitä, että noutoesineet poistetaan vedestä ennen seuraavan koiran suoritusta. 10. Järjestäjän on varattava vesityön nouto-osuudelle riittävä määrä riistalintupukkeja. Pukin rungon tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä. Pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan noin 2 x 5 x 20 cm ja siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut. 11. Mikäli käytetään pakastettua riistaeläintä tai kaniinia, on sen oltava tuoreena pakastettu ja ehdottomasti täysin sulanut. Eläimen n vastattava näöltään, hajultaan ja muutoinkin vastatapettua eläintä. Jäljestämisosuudella suositus on, että yhtä riistaeläintä tai kaniinia käytetään vain noin viidelle jäljelle. 12. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. 13. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista tuomarimuutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen eikä maksua palauttaa. Sivu - 7

8 14. Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan nartun alkanut kiima sekä todistettavasti koiran tai omistajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Muissa tapauksissa takaisinmaksu on koetoimikunnan päätettävissä. 15. Koepöytäkirja lähetetään viikon kuluessa lomakkeessa mainittuihin paikkoihin ja koirakohtaiset arvostellut Suomen Spanieliliitolle sekä annetaan koepaikalla koiranomistajille. 16. Kansainvälistä valionarvoa varten on FCI:n määräysten mukaan kokeessa oltava vähintään kuusi (6) koiraa. 17. Mikäli koe siirretään tai peruutetaan, on ilmoitus siitä tehtävä mahdollisimman pian kokeeseen ilmoittautuneille ja ko. kennelpiirille sekä SSL:lle. Kokeita voidaan siirtää vain yhden kerran. Siirretystä tai peruutetusta kokeesta täytetään koepöytäkirja (ATK-lomake). Mikäli koiranomistaja on estynyt osallistumaan siirrettyyn kokeeseen, on hän oikeutettu saamaan ilmoittautumismaksunsa takaisin. KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE Nämä ohjeet ja neuvot on laadittu kokeeseen osallistujille, jotta kokeen luonne ja tarkoitus tulisivat etukäteen tunnetuiksi. 1. Kokeen tarkoitus on todeta spanielirotujen käyttöominaisuuksia ja onko koiran luonne ja käyttäytyminen spanieliroduille tyypillinen. 2. Kokeen osasuoritukset Sosiaalinen käyttäytyminen Koiran on tultava vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Tottelevaisuus Yleistä tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa. Haku ja laukauksensieto Tarkoituksena on todeta, haluaako koira työskennellä maastossa ja olla yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koira ei saa pelätä noin 25 metri etäisyydellä siitä haulikolla ammuttua laukausta. Jäljestäminen Koiran on kytkettynä kuuden metrin taluttimeen seurattava vastatapetun tai tuoreena pakastetun, täysin sulaneen riistaeläimen tai kaniinin laahausjälkeä, joka on noin 120 metrin pituinen. Jäljen puolivälissä on noin 90 asteen kulma. Laahattu eläin jätetään kaadoksi. Vesityö Koiran on uitava halukkaasti ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki. Edellä mainittujen kohtien lisäksi tuomari antaa arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja yleisvaikutelmasta. 3. Koiran ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos koiran ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää ohjaajan ja koiran osallistuminen kokeeseen. 4. Ohjaajan vaihtoa kesken koetta ei sallita ilman pakottavaa syytä ja tuomarin lupaa. Sivu - 8

9 5. Koirat pidetään kytkettyinä kokeen aikana ja ne lasketaan irti vain tuomarin luvalla. 6. Kokeeseen saavat osallistua SKL-FKK:n rekisteröimät vähintään 9 kuukauden ikäiset Suomen Spanieliliiton alaiset rodut. Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää. Urokselta vaadaitaan näyttelypalkinto tai eläinlääkärintodistus siitä, että se ei ole kivesvikainen. Osallistuvien koirien on oltava rokotettu SKL:n sekä viranomaisten antamien määräysten mukaisesti ja koiran ohjaajan on esitettävä ennen koetta vaaditut rokotustodistukset. 7. Kokeeseen ei saa osallistua: - sairas koira - kiimainen narttu - kantava narttu 30 vrk ja ennen 42 vrk jälkeen synnytyksen - koira, jota tuomari itse on luonaan kuluttanut viimeisen kuuden kuukauden aikana - tuomari ei saa toimia koiranohjaajana kokeessa, jossa hän itse arvostelee, eikä hänen tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira saa osallistua kokeeseen siinä ryhmässä, jota kyseinen tuomari arvostelee. 8. Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru kokeen jäljestämisosuutta varten. Ohjaajalla on oikeus käyttää omaa riistalintuansa tai -pukkiansa. Oma riista tai riistapukki on oltava arvostelevan tuomarin hyväksymä. Ohjaaja heittää riistan tai pukin veteen kokeen vesityöosuudella. Koiran on uitava vähintään viisi metriä rannasta poispäin. Pukin tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä. Pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan 2 x 5 x 20 cm ja siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut. 9. Kaikenlainen koiran kurittaminen on ehdottomasti kielletty kokeen aikana ja koepaikalla. 10. Koiran ohjaajalla on koesuoritusten aikana oikeus innostaa koiraansa. 11. Ohjaajalla on oikeus keskeyttää koe. 12. Arvostelu suoritetaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa koirasta suullisen ja kirjallisen arvostelun. Koiran kaikki osasuoritukset arvostelee sama tuomari. TUOMARIN TOIMINTAOHJE 1. Ylituomari vastaa siitä, että koe suoritetaan sääntöjen mukaan. 2. Tuomarin arvosteltavana kokeessa voi olla enintään kymmenen (10) koiraa. Jos koiria on kokeessa enemmän, käytettäköön vastaavasti useampia tuomareita. Tuomarin on arvosteltava koiran kaikki osasuoritukset tässä kokeessa. 3. Ylituomarin on pidettävä vaatimuksiaan ja kokeen luonnetta selventävä puhuttelu ennen koetta. 4. Ylituomari vastaa sääntöjen 3. kohdassa mainitusta tarkastuksesta. Kukin arvosteleva tuomari vastaa ryhmässään siitä, että käytettävät kaniinit, riistaeläimet ja riistapukit vastaavat säännöissä sekä toimintaohjeissa annettuja vaatimuksia. Sivu - 9

10 5. Tuomari antaa muille koeryhmässä oleville henkilöille ohjeet käyttäytymisestä kokeen aikana. Hän määrää kulkujärjestyksen sellaiseksi, että koiran ohjaaja on ensimmäisenä ja muut sellaisessa järjestyksessä ja tuntumassa, että häiritsevät mahdollisimman vähän koiraa ja kokeen kulkua. 6. Tuomari määrää missä järjestyksessä eri osasuoritukset suoritetaan. Vesityö on suoritettava kuitenkin viimeisenä. 7. Tuomarin on ilmoitettava koiran ohjaajalle selvästi koe-erän alkaminen ja päättyminen. Tuomari määrää, milloin koira lasketaan irti ja milloin se kytketään. 8. Tuomarilla on oikeus sulkea koiran ohjaaja ja koira kokeesta kurittamisen takia. 9. Tuomarin on arvosteltava koiran työskentely ehdottoman puolueettomasti. Hänen on otettava huomioon vain se, minkä hän itse kokeen aikana toteaa. Tuomarin on tehtävä kaikissa tilanteissa oikeutta koiralle. 10. Koe päättyy siihen, että tuomari antaa suullisen ja kirjallisen arvostelun ohjaajille jokaisesta koirasta ja erittelee niiden osasuoritukset. 11. Ylituomarikertomuksessa on esiinnyttävä ainakin ase, hakumaasto, riistahavainnot, jälkimaasto ja kaato, rannan laatu, noutopukki tai -riista sekä maininta kokeen järjestelyistä. Kertomukseen tulee merkitä kokeessa käytetyt tuomarit ja heidän arvostelemiensa koirien numerot. Tuomarin tulee nimikirjoituksellaan vahvistaa arvostelemiensa koirien valionarvoon oikeuttamat (SPA 1) tulokset pöytäkirjaan. Ylitoimitsijan nimi on mainittava, samoin mahdolliset harjoitus/koearvostelijat kotipaikkakuntineen (hyväksyttiinkö/hylättiinkö). 12. Tuomarin on oltava koepaikalla vähintään puoli tuntia kokeen päättymisen jälkeen mahdollisten valitusten varalta. 13. Tuomari kokoaa ryhmänsä ympärilleen alkupuhuttelun jälkeen ja seuraa koirien käytöstä ryhmässä. Koirat ovat kytkettyinä. Koiran luokse päästävyyttä kokeillaan koskettelemalla sitä. Jos koira sosiaalista käyttäytymistä arvioitaessa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta vieraita ihmisiä ja/tai koiria kohtaan, hylätään suoritus. Tuomarin on kuitenkin otettava huomioon koirien sukupuolten väliset luonne-erot. 14. Koiran on käskystä annettava kytkeä itsensä. Jos koira haun tai vesityön yhteydessä jättää ohjaajansa, eikä kohtuullisessa ajassa palaa tämän luokse, hylätään koiran suoritus tottelevaisuuden osalta. 15. Hakuosuudella koiran on vainuansa käyttäen etsittävä mahdollista riistaa tai riistanjälkiä vähintään 10 metrin etäisyydellä ohjaajastaan vähintään viiden (5) minuutin ajan, samalla kuitenkin pitäen yhteyttä ohjaajaansa. Ohjaaja saa innostaa koiraa. Aikaa voidaan käyttää enintään 20 minuuttia. 16. Koira ei saa pelätä noin 25 metrin etäisyydellä siitä ammuttua laukausta. laukaus ammutaan, kun koira etenee ohjaajasta poispäin. 17. Jäljestämisosuudella koiraa saa ohjata jäljen alusta noin 10 metrin matkan. Jos koira eksyy jäljeltä, voidaan se kerran palauttaa jäljestämättömälle jälkeen osalle. Suoritukseen voidaan käyttää aikaa enintään 10 minuuttia. Koiran on jäljestettävä kaadolle asti, eikä se saa pelätä tai raadella sitä. Ellei koira lähde jäljelle, voidaan sitä yrittää enintään viiden minuutin ajan. Sivu - 10

11 18. Vesityöosuudella ohjaaja heittää riistan tai riistapukin veteen koiran nähden. Ohjaajalla on mahdollisuus heittää enintään kaksi pukkia tai riistaa. Koiran on uitava vähintään viisi (5) metriä rannasta poispäin ja tuotava riista tai pukki mieluiten kuivalle maalle. Riittäväksi katsotaan kuitenkin suoritus, jos ohjaaja voi jalkojaan kastelematta ottaa noudettavan esineen vedestä. Kivien käyttö lisähoukuttimina on sallittu. Ruoan, makupalan, toisen koiran tai ihmisten käyttö houkuttimena on kielletty. Vesityöhön saa käyttää aikaa enintään viisi minuuttia. 19. Yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa arvioidessaan tuomari kuvatkoon muutamin sanoin positiivisessa hengessä koiran halua toimia yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Sivu - 11

12 TUOMARIKOULUTUS Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n koetuomariston koulutuksesta, pätevöimisestä ja toiminnasta antamien ohjeiden lisäksi noudatetaan seuraavia rotujärjestön erikseen antamia ohjeita: Spanielien taipumuskokeen tuomari on ylituomaria vastaava. Tuomarikoulutukseen osallistuville asetetaan seuraavat vaatimukset: 1. Henkilö on osallistunut ao. kokeen järjestelyihin vähintään viisi kertaa, joista ainakin kaksi kertaa kokeen ylitoimitsijana. 2. Henkilöllä on oltava Suomen Spanieliliiton jäsenkerhon ja asuinpaikkansa kennelpiirin kirjallinen suositus. 3. Henkilö on ollut Suomen Spanieliliiton jäsenkerhon jäsen vähintään kaksi vuotta. 4. Henkilö on saavuttanut ohjaamallaan koiralla hyväksytyn tuloksen spanielien taipumuskokeessa. 5. Henkiö on suorittanut metsästäjätutkinnon. 6. Henkilön on oltava elämäntavoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan (myös fyysisesti) tuomariksi sopiva. 7. Henkilön on pystyttävä ainakin tyydyttävään tuomareiden kouluttamiseen. 8. Suomen Spanieliliiton hallitus valitsee tuomarikursseille osallistujat. 9. Tuomarikokelaan on suoritettava vähintään kaksi harjoitusarvostelua ja sen jälkeen kaksi hyväksyttyä koearvostelua kahdelle eri ylituomarille. Harjoitus- ja koearvostelut on suoritettava viimeistään kolmen vuoden kuluessa tuomarikurssista. Harjoitus- ja koearvostelua haluava tuomarikokelas ottaa itse yhteyttä ja sopii harjoittelusta kokeen koetoimikunnan sekä ao. tuomarin kanssa. Koearvostelusta kokelaan on tehtävä ilmoitus kokeen myöntäneelle kennelpiirille. Lisäksi kokelaan on oltava mukana seuraamassa vähintään kerran spanieleitten metsästyskoetta. 10. Suomen Spanieliliitto ja taipumuskoetoimikunta yhdessä määrittelevät ne ylituomarit, joilla on oikeus ottaa vastaan koearvosteluja ja toimia ylituomarikurssin johtajana. Sivu - 12

13 Liite 1 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n yleinen jääviyssääntö Hyväksytty Kennelliiton valtuuston kokouksessa Voimassa alkaen. 1. Tuomari ei saa toimia siinä kokeessa nimettynä (johtavana) ylituomarina, johon osallistuu hänen omistamansa koira tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira. Myöskään nimetyn (johtavan) ylituomarin perheenjäsenen omistama tai sopimuksen perusteella hallitsema koira ei saa osallistua siihen kokeeseen, jossa kyseinen ylituomari toimii. Vanhemmat, avio- ja avopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivatkin eri osoitteissa. 2. Koiraa arvosteleva tuomari / ulkomuototuomari / dopingvalvoja / dopingnäytteenoton avustaja on jäävi tehtäväänsä jos hän tai hänen perheenjäsenensä on: - koiran ohjaaja / esittäjä - koiran omistaja - koiran kasvattaja - sopimuksen perusteella koiran haltija Vanhemmat, aviopuolisot, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivat eri osoitteissa. Avoliitossa ja vastaavasti yhdessä asuvat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin. Kasvattajan sisarukset tulkitaan perheenjäseniksi vain, mikäli he asuvat samassa osoitteessa kasvattajan kanssa. 3. Ulkomuototuomari, joka työnsä tai harrastuksensa vuoksi käsittelee näyttelyyn ilmoittautumisia tai luetteloon tulevia koirien tietoja, ei voi toimia ko. näyttelyssä ulkomuototuomarina. Näyttelyyn osallistumisoikeutta ei ole ulkomuototuomarin omistamalla koiralla siinä näyttelyssä, jossa tuomari arvostelee. Harjoitusarvostelijan omistama koira ei saa kilpailla siinä kehässä ja rodussa, missä hän suorittaa tehtäväänsä. Hän ei myöskään saa esittää koiraa näyttelyssä, jossa toimii harjoitusarvostelijana. Näyttelyssä työskentelevän kehätoimitsijan omistama tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira ei saa kilpailla siinä kehässä, jossa hän työskentelee. Kehätoimitsija ei myöskään saa esittää koiraa samassa näyttelyssä tuomarille, jonka kehässä on työskennellyt tässä näyttelyssä. 4. Kennelliiton hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää erikoisvapaus tästä säännöstä. Sivu - 13

14 Liite 2 PALKINTO-, ARVOSTELU- JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Voimassa alkaen PALKINTO- JA ARVOSTELUTUOMARIT l PALKINTO- JA ARVOSTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita sekä arvostelutuomareita ja pyrkiä yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomareita kehityksen tasalla. II ARVOSTELU- JA PALKINTOTUOMARILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Hänen on oltava yleistä luottamusta nauttiva sekä luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva. Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään. Palkintotuomarin on oltava täysi-ikäinen = oikeustoimikelpoinen. Palkintotuomarina (aputuomarina) voi olla nuorempikin SKL-FKK:n valtuuston kulloistenkin erityismääräysten mukaan. Rotukohtaisesti ikäraja voidaan erikseen määritellä mainittuja ikärajoja korottaen. Oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista ao. rodun käyttöön metsästyksessä (metsästyskoirat) tai koiran käyttökoulutuksessa (muut). Palveluskoiratuomareilta vaaditaan, että koetuomariksi aikova on saavuttanut itse kouluttamallaan koiralla alimman koepalkinnon. Hänen on täytettävä mahdolliset rotu- tai koelajikohtaiset lisävaatimukset. Täytettävä SKL-FKK:n valtuuston kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset. III KOULUTUS A. TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMISOIKEUS B. KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS C. TUOMARIEN PÄTEVÖINTI TUOMARIEN JATKOKOULUTUS D. TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMISOIKEUS A. TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMISOIKEUS Kyseisiä kursseja saavat järjestää kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä -liitot ja niiden jäsenyhdistykset. Kurssianomukset jätetään kennelpiireille, rotujärjestöille ja -liitoille koeanomuksia vastaavasti. Anomuksesta tulee käydä ilmi aika, paikka, järjestäjä, kurssinjohtaja ja hänen varamiehensä. Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot myöntävät kurssiluvat jäsenyhdistyksilleen. Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja -liittojen ei tarvitse anoa omien kurssiensa lupia SKL-FKK:lta Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä SKL-FKK:n ja tarvittaessa rotujärjestöjen sekä -liittojen julkaisuissa, ellei asiaa ole SKL-FKK:n valtuuston erillispäätöksellä toisin määritelty. Sivu - 14

15 B. KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS Kursseille osallistujien velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin, jota saa järjestäjiltä. Ennakkovalmentautumisella on käytännössä suuri merkitys. Hakemuksen kurssille pääsystä tekee asiasta kiinnostunut itse tai jäsenyhdistys, jossa hän on jäsenenä, jos koemuotokohtaisesti ei toisin määrätä. Kurssien johtajina ja heidän varamiehinään saavat toimia kaikki ko. rotujen ylituomarit, ellei kennelpiirien, rotujärjestöjen ja -liitojen toimesta ole toisin päätetty. Rotujärjestöillä ja -liitoilla on oltava jokaista koemuotoa varten SKL-FKK:n hallituksen hyväksymä koulutusohje ja kurssiohjelma, jonka perusteella opetus ja käytännön harjoittelu suoritetaan. Kurssin päätteeksi kokelaan on suoritettava hyväksytysti kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Kurssin hyväksytysti suorittaneelle annetaan siitä todistus. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kokeiden yhteydessä ohjeissa määritellyn määrän kokelasharjoitteluja vähintään kahden ylituomarin hyväksymänä. C. TUOMAREIDEN PÄTEVÖINTI Anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua kokelaskorttia. Anomuksen tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot ratkaisua varten. Arvostelu- tai palkintotuomarikortin myöntää kennelpiiri, rotujärjestö tai -liitto: tarpeen niin vaatiessa säädellyssä yhteistyössä toistensa kanssa SKL-FKK:n valtuuston kulloistenkin ohjeiden mukaan. Arvostelutai palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen tuomarikortti. D. TUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS 1. OSALLISTUMINEN JATKOKOULUTUKSEEN Arvostelu- ja palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heille voitaisiin antaa uusia tehtäviä. Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen tai toimittava ko. koelajin kilpailijana kahden viimeisen vuoden aikana. Rotujärjestöt ja -liitot voivat määritellä asiaa tarkemmin erikoistilanteissa. Asian valvonta kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille. 2. JATKOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Jatkokoulutustilaisuuksien anominen ja järjestäminen sekä niistä tiedottaminen suoritetaan kohdan III A mukaisesti. Jatkokoulutuskursseja pyrittäköön järjestämään kaikkialla ko. rodun tai koemuodon harrastusalueella joka vuosi. Jatkokoulutukseen osallistumisesta annetaan merkintä koetuomarikorttiin tai erillinen todistus. YLITUOMARIT (tai ylituomaria vastaavat) I YLITUOMARIEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMISOHJEET Ylituomarien koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita, pyrkiä yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitää tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla. Sivu - 15

16 II YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET Oltava yleistä luottamusta nauttiva sekä luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva. Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään. Oltava arvostettu ja kokenut koe- tai kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt ko. koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin. Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit määrittelevät rotujärjestöt ja -liitot. On toiminut aktiivisesti harrastamansa rodun kouluttajana ja palkinnoille päässeenä koiranohjaajana mukana kokeissa tai kilpailuissa. Pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen. On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen. Täytettävä mahdolliset rotukohtaiset lisävaatimukset. Täytettävä SKL-FKK:n valtuuston kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset. III KOULUTUKSEN KOOSTUMINEN A. Ylituomarikurssin anominen ja järjestämisoikeus B. Uusien ylituomarien koulutus ja pätevöinti C. Ylituomarien jatkokoulutus A. YLITUOMARIKURSSIN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMISOIKEUS Ylituomarikursseja saavat järjestää rotujärjestöt ja -liitot yhteistoiminnassa SKL-FKK:n kanssa. Yhteistyöhön voivat osallistua myös kennelpiirit ja jäsenyhdistykset. Kurssien järjestämisestä on ilmoitettava koeanomismenettelyä vastaavasti SKL-FKK:lle. Tällöin peruskurssin kouluttajat voidaan nimetä joko järjestäjien esityksen perusteella tai SKL-FKK:n toimesta ja hoitaa tiedotus riittävän ajoissa Koiramme-lehdessä. B. UUSIEN YLITUOMARIEN KOULUTUS JA PÄTEVÖINTI Koulutus jakautuu viiteen (5) vaiheeseen: 1. Rotujärjestön tai -liiton ennakkovalmennus tai erikoistumiskurssit 2. Peruskoulutus SKL-FKK:n toimesta 3. Erikoistumiskoulutus rotujärjestöjen tai-liittojen toimesta 4. Koearvostelut ja mahdolliset harjoitusarvostelut 5. Ylituomariksi pätevöiminen 1. ROTUJÄRJESTÖN TAI -LIITON ENNAKKOVALMENNUS TAI ERIKOISTUMISKURSSIT Ennen varsinaista ylituomarikoulutuksen alkamista tulee tuomariksi aikovan hankkia ennakkovalmennusta, jonka tarkoituksena on tiedon ja kokemuksen saaminen. Tämä voi tapahtua opiskellen, käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta ja lehtiä sekä keräämällä kaikkea sitä tietoutta ja kokemusta, jota saadaan olemalla mukana kenneltoiminnassa. Ylituomariksi aikovan tulee osallistua ko. kennelpiirin, rotujärjestön tai -liiton ohjeiden mukaan järjestettyyn ennakkovalmennukseen, erikoistumiskurssiin ja karsintakokeeseen mikäli tällaista ko. koemuodon tai kilpailun osalta järjestetään. Sivu - 16

17 2. PERUSKOULUTUS SKL-FKK:N TOIMESTA Ylituomariperuskurssi kestää yhden (1) päivän. Kouluttajina peruskurssilla toimivat SKL-FKK:n nimeämät laajan kenneltietoisuuden omaavat ylituomarit. Peruskurssille valitaan rotujärjestöjen tai -liittojen esityksen perusteella ne henkilöt, jotka täyttävät ylituomariksi aikovalle asetetut yleiset vaatimukset ja ennakkovalmennuksen jälkeen ovat hyväksytysti suorittaneet karsintakokeet. Peruskurssilla tulee käsitellä ainakin seuraavia asioita: SKL-FKK:n säännöt ja organisaatio - valionarvo- ja koiranäyttelysäännöt - koiran rakenne ja liikunta - koiran luonne ja käyttäytyminen - tuomarietiikka Peruskoulutuksesta on annettava kirjallinen todistus 3. ERIKOISTUMISKOULUTUS ROTUJÄRJESTÖJEN TAI-LIITTOJEN TOIMESTA Erikoistumiskoulutuksen avulla ylituomarikokelaan tulee saavuttaa sen koemuodon tai kilpailusuorituksen riittävä tuntemus mihin hän on pätevöitymässä ja omaksua käytännöllinen tapa hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tasapuoliseen ja oikeaan lopputulokseen. Ylituomarikoulutuksen erikoistumiskoulutus kestää kaksi (2) päivää jakaantuen teoreettiseen ja käytännölliseen osaan. Kouluttajina toimivat rotujärjestöjen tai -liittojen nimeämät ylituomarit jotka katsotaan riittävän päteviksi ja kokeneiksi mainittuun tehtävään. Erikoistumiskoulutuksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita: - koe- ja kilpailusääntöjen käytön ja erityispiirteiden yksityiskohtainen selvittäminen - ylituomarin ohjesääntö ja toimintaohje - koe- ja kilpailutoimitsijaohjeet ko. koemuotoa koskevat yleiset säädökset - rokotusmääräykset - ATK-lomakkeet ja arvostelukortit - kurssin päätteeksi on suoritettava hyväksytysti kirjallinen ja suullinen loppukuulustelu Erikoiskoulutuksesta on annettava kirjallinen todistus 4. KOEARVOSTELUT JA MAHDOLLISET HARJOITUSARVOSTELUT Ylituomarikokelaan on hyväksytysti suoritettava kussakin koe-/kilpailumuodossa erikseen määrätyt harjoitusja koearvostelut Mikäli koearvosteluja vaaditaan, niitä on oltava vähintään kaksi (2) ja ne suoritetaan kennelpiirin, rotujärjestön tai -liiton määräämässä kokeessa vähintään kahdelle kokeneelle ylituomarille Harjoitus- ja koearvosteluista on annettava kirjalliset todistukset. Sivu - 17

18 5. YLITUOMARIKSI PÄTEVÖIMINEN Ylituomari katsotaan pätevöidyksi kun hänellä on hallussaan hyväksytty ylituomarikortti. Anomuksen tekee yhdistys, jossa tuomarikokelas on jäsenenä. Anomuslomakkeena käytetään erityistä SKL-FKK: n ylituomarikokelaslomaketta tarpeellisine liitteineen. Anomus osoitetaan SKL-FKK:lle. Anomukseen hankitaan lausunnot järjestyksessä kennelpiiri, rotujärjestö tai -liitto, joka lähettää sen SKL- FKK:lle. Ylituomarikortin myöntää SKL-FKK. C. YLITUOMARIEN JATKOKOULUTUS 1. OSALLISTUMINEN JATKOKOULUTUKSEEN Kennelpiirin, rotujärjestöjen ja -liittojen on vaadittava, että ylituomari on osallistunut jatkokoulutukseen rotujärjestön tai -liiton vaatimusten mukaan ennen kuin hänelle annetaan uusi ylituomaritehtävä 2. JATKOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Ylituomarien jatkokoulutusta saavat järjestää, joko yksinään tai yhteistoiminnassa keskenään kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot Jatkokoulutuskursseista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kurssia Koiramme-lehdessä (SPKL Palveluskoiralehdessä) tai kirjein Kurssille osallistumisesta annetaan osanottajalle merkintä ylituomarikorttiin tai erillinen todistus. IV ERIKOISYLITUOMARIT Palveluskoirakoemuodossa voidaan myöntää tämä arvo. Nimitys vastaa palveluskoirakokeiden 1-luokan ylituomaria. V YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN SKL-FKK voi peruuttaa kennelpiirien, rotujärjestöjen tai -liittojen esityksestä ylituomarioikeudet henkilöltä, joka kolmen (3) vuoden aikana ei ole toiminut tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistunut kokeisiin kilpailijana. Samoin pätevyys voidaan peruuttaa henkilöltä, joka todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä kohdan II vaatimuksia ja joka ei ole osallistunut hänelle suunnattuun tuomareiden jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta. Sivu - 18

19 Liite 3 KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE Päivitetty Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan pöytäkirjat kennelpiiri toimittaa ne edelleen Kennelliitoon ja kokeeseen osallistuneille rotujärjestöille. Poikkeuksena toko-, agility ja metsästyskoirien jäljestämiskokeenpöytäkirjat joista ei lähetetä rotujärjestöille tuloksia. Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa ylituomarille ja kilpailijalle. Koirakohtaiset arvostelukaavakkeet seuraavat koepöytäkirjoja sekä rotujärjestölle että Kennelliitolle. Kennelliiton sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon (1) kuluessa kokeen päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun mukaisesti kahden (2) viikon kuluessa Kennelliitolle ja rotujärjestöille. Mikäli kokeeseen osallistuu useamman kun yhden rotujärjestön alaisia koiria, on jokaisen rotujärjestön saatava jäljennös koepöytäkirjasta. HUOM! Palveluskoirakokeiden ja luonnetestien tulokset lähetetään Suomen Palveluskoiraliitolle, vinttikoirakokeiden tulokset lähetetään Suomen Vinttikoiraliitolle ja agilitytulokset lähetetään Suomen Agilityliitolle. Jotka toimittavat ne edelleen Kennelliittoon. Rotukoodiluettelo on tilattavissa Kennelliiton toimistosta. Tässä täyttöohjeessa mainittuja asioita koskeviin kysymyksiin vastaa Kennelliiton toimintaosasto. KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN Koepöytäkirja täytetään seuraavasti: - kokeen järjestäjä, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa - koemuotolyhenne esim. AJOK, kennelpiiri ja kennelpiirin numero omiin sarakkeisiinsa - kokeen luonne merkitään rasteilla - sää ja keli niille varatulle paikalle. Ellei ko. seikalla ole merkitystä kokeelle, jätetään ne täyttämättä - lisätietoja (ylituomarin kertomus) voidaan kirjoittaa liitteelle, jos niille varattu tila ei riitä - vastaavan koetoimitsijan nimi ja Kennelliiton jäsennumero sekä tuomariharjoittelijoiden nimet omiin sarakkeisiinsa - rotukoodi, sekä koiran nimi täydellisenä mahdollisine kennelnimineen, ilman titteleitä - rekisterinumero ehdottomasti oikein (Huom! ei lonkkakuvaus tulosta) - koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta ei hänen kotipaikkaansa - tulos ja pisteet, ellei jossain koelajissa anneta pisteitä, jätetään ko. kohta täyttämättä. - tulokset merkitään luokittain - käytetään vain arabialaisia numeroita - huomautuksia sarakkeeseen tulee merkitä kokeissa joissa on useampi arvostelutuomari, koiran koetuloksesta vastaavan tuomarin nimi ja tuomarinumero - sihteerin nimi ja puhelinnumero päivisin (Huom! tärkeä, mikäli tuloksista tulee kysyttävää) - ylituomarin nimi, sekä hänen tuomarinumeronsa = Kennelliiton jäsennumero Sivu - 19

20 - poissa olleita koiria ei merkitä koepöytäkirjaan TULOSTEN MERKITSEMINEN Mahdolliset pisteet merkitään koemuodossa annetulla tavalla, esim. 48, 130,5 ja 83,52. Ajokoe (AJOK) ja (BEAJ) Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim: AJOK- tai BEAJ-. Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä luopui tai suljettu. HUOM! Palveluskoirakokeissa viivan tilalle nolla MUUT KOKEET Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-) ja huomautussarakkeeseen = keskeytti. Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle (0) ja huomautussarakkeeseen = keskeytettiin. KANSAINVÄLISET KOKEET Kansainvälisissä kokeissa kansainvälisen käyttökoesertifikaatin saaneen koiran kohdalle huomautuksia sarakkeeseen merkitään sertifikaatti; CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL. Kennelliitto ilmoittaa FCI:lle käyttökoesertifikaatin saaneen koiran tiedot. FCI lähettää Kennelliittoon käyttökoesertifikaattikortin kirjattuaan tuloksen. Kennelliitosta lähetetään käyttökoesertifikaatti kortti koiran omistajalle, mikäli omistajailmoitus on tehty Kennelliitolle. Muissa tapauksissa kortti lähetetään kokeen järjestäjälle. MUUT TÄYTTÖOHJEET Palveluskoirakokeissa eri maastolajit merkitään samaan koepöytäkirjaan, sillä maastolajin lyhenne ilmaisee eri koelajit. Mikäli yksi lomake ei riitä merkitään ensimmäisen lomakkeen alareunaan montako sivua koepöytäkirja käsittää ja jatkolomakkeet numeroidaan oikeaan yläkulmaan seuraavasti (jos esim. lomakkeita on yhteensä 5 eli koepöytäkirja ja 4 jatkolomaketta): toinen lomake 2/5 kolmas lomake 3/5 neljäs lomake 4/5 viides lomake 5/5 Näin voidaan Kennelliiton toimistossa olla varmoja siitä, että kaikki ko. koetta koskevat koepöytäkirjat ovat tulleet perille. TULOKSET Luokkatunnukset: SOV = soveltuvuuskoe (vepe) NUO = nuortenluokka ALO = alokasluokka AVO = avoinluokka VOI = voittajaluokka EVL = erikoisvoittajaluokka LUT asteet = luolakoirien taipumuskoe Sivu - 20

21 Tulosvaihtoehdot: 1. = ensimmäinen palkinto 2. = toinen palkinto 3. = kolmas palkinto - = keskeytti 0 = keskeytettiin Pisteet: merkitään arabialaisilla numeroilla niissä koemuodoissa joissa saavutetaan pisteitä Huomautussarakkeeseen: keskeytti keskeytettiin SERTK CACIT CACIL CACIOB CACIAG = sertifikaatti = kansainvälisestä kokeesta = kansainvälisestä ratajuoksusta = kansainvälisestä tottelevaisuuskokeesta = kansainvälisestä agility kilpailusta VALTAKUNNALLISTEN JA SUOMENMESTARUUS-KOKEIDEN ERITYISOHJE Huomautussarakkeeseen merkitään voittaja koiran kohdalle sen saavuttama titteli ja vuosiluku. Kennelliitto tallentaa tittelin koiran tietoihin. KOETYYPPI KOEMUOTO LYHENN E 1 Ajokokeet 1 Ajokoe AJOK 2 Beaglein ajokoe BEAJ 3 Ketunajokoe KEAJ 4 Dreevereiden ajokoe DRAJ 5 Dreevereiden ketunajokoe DKAJ 6 Mäyräkoirien ajokoe MÄAJ 2 Linnunhaukkukokeet 7 Linnunhaukkukoe LINT 3 Suurriistan kokeet 8 Hirvenhaukkukoe HIRV 9 Karhunhaukkutaipumuskoe KARH 4 Jäljestämis kokeet 10 Hirvikoirien jäljestämiskoe HIJK 11 Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe VAHI 12 Metsästyskoirien jäljestämiskoe MEJÄ 13 Vihikoirien hikijälkikoe HIJÄ 5 Kanakoirakokeet 14 Kanakoirien erikoiskoe KAER 15 Kanakoirien kenttäkoe KAKE 16 Kanakoirien metsäkoe KAME 17 Kanakoirien tunturikoe KATU 6 Noutajien kokeet 18 Noutajien taipumuskoe NOU 19 Noutajien A-metsästyskoe NOME-A Sivu - 21

22 20 Noutajien B-metsästyskoe NOME-B 21 Noutajien käytännön metsästyskoe NKM 22 Noutajien working test NOWT 7 Spanieleiden kokeet 23 Spanieleiden taipumuskoe SPA 24 Spanieleiden metsästyskoe SPME 25 Spanieleiden metsästyskoe-vesi SPVE 8 Luolakoirien kokeet 26 Luonnonluolantarkastus LUO 27 Luolakoirien taipumuskoe LUT 28 Luolakoirien metsästyskoe LUME 29 Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe VERI 9 Arktisten vetokoirien kokeet 30 Rekikoirien käyttökoe REKÄ 31 Rekikoirien kilpailukoe REK 32 Alaskanmalamuuttien kuormanvetokoe KVK 10 Vinttikoirien kokeet 33 Vinttikoirien ratajuoksukoe VIR 34 Vinttikoirien maastojuoksukoe VIC 11 Tottelevaisuus kokeet 35 Tottelevaisuuskoe TOKO 12 Agility kokeet 36 Agilitykoe AGI 13 Vesipelastuskokeet 37 Vesipelastuskoe VEPE 14 Luonnetesti 38 Luonnetesti LTE 15 Palveluskoirakokeet 39 Käyttäytymiskoe PAKK 40 Palveluskoirien jälkikoe PAJÄ 41 Palveluskoirien hakukoe PAHA 42 Palveluskoirien viestikoe PAVI 43 Palveluskoirien suojelukoe PASU 44 Palveluskoirien etsintäkoe PAEK 45 Palveluskoirien erikoisjälkikoe PAEJ 46 Palveluskoirien opastuskoe PAOP 47 Palveluskoirien valjakkohiihto PAVH 16 Pelastuskoirakokeet 48 Pelastusjälkikoe kansalliset PEJÄ 49 Pelastushakukoe PEHA 50 Pelastusraunio A-koe PERA-A 51 Pelastusraunio B-koe PERA-B 52 Soveltuvuuskoe kansainväliset PESO 53 Pelastusjälki A-koe PEJÄ-A 54 Pelastusjälki B-koe PEJÄ-B 55 Pelastushaku A-koe PEHA-A 56 Pelastushaku B-koe PEHA-B 57 Pelastusraunio A-koe PERA-A 58 Pelastusraunio B-koe PERA-B Sivu - 22

23 KENNELPIIRIN NUMEROT JA KENNELPIIRIN NIMI 01 Etelä-Hämeen kennelpiiri ry. 02 Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry. 19 Helsingin seudun kennelpiiri ry. 03 Kainuun kennelpiiri ry. 04 Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry. 05 Keski-Suomen kennelpiiri ry. 06 Kymenläänin kennelpiiri ry. 07 Lapin kennelpiiri ry. 09 Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry. 10 Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry. 11 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry. 12 Pohjois-Savon kennelpiiri ry. 13 Salpausselän kennelpiiri ry. 14 Satakunnan kennelpiiri ry. 15 Suur-Savon kennelpiiri ry. 16 Uudenmaan kennelpiiri ry. 17 Vaasan kennelpiiri ry. Vasa kenneldistrikt rf. 08 Varsinais-Suomen kennelpiiri ry. 18 Ålands kenneldistrikt rf. SPANIELIEN KOKEET (SPA, SPME, SPVE) 167 amerikancockerspanieli 124 irlanninvesispanieli 301 amerikanvesispanieli 314 kooikerhondje 105 barbet 298 lagotto romagnolo 109 clumberinspanieli 37 portugalinvesikoira 5 cockerspanieli 127 sussexinspanieli 125 englanninspringerspanieli 104 viiriäiskoira 336 espanjanvesikoira 126 walesinspringerspanieli 123 fieldspanieli 221 wetterhoun Spanielien taipumuskoe esim. SPA 1 SPA 0 Spanielien metsästyskoe esim. SPME-VOI 2, 98, SPA = hyväksytty taipumuskokeessa = hylätty taipumuskokeessa SPME = muut linnut SPVE = vesilinnut = voittajaluokan 2. palkinto, 98 pistettä SPANIELIEN SM-METSÄSTYSKOE Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku Sivu - 23

24 Liite 4 SKL-FKK:N MUUTOKSENHAKU Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa Voimassa alkaen. A. YLEINEN VALITUSMENETTELY Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Erimielisyydet Kokeet, kilpailut ja luonnetestit: Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen kokeen, kilpailun tai testin päättymistä kirjallisesti, Kennelliiton lomakkeella tapahtumasta vastaavalle tuomarille tai vastaavalle ylityomarille. Tämän on erimielisyyteen perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti ratkaistuksi. Koe, kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua tulosten julkaisemisesta. Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen kokeen, kilpailun tai luonnetestin aikana aiheuttaa valitusoikeuden menetyksen. Kokeiden osalta ylituomarin on esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle. ja näyttelyiden osalta näyttelytoimikunnan jäsenen on kysyttäessä esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle. Valitusaika, valitusmaksu ja jatkovalitukset Vastaavan tuomarin tai vastaavan ylituomarin päätökseen tyytymättömän asianosaisen on tehtävä valitus kokeen myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille, palveluskoirakokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitolle, vinttikoirakokeiden osalta Suomen Vinttikoiraliitolle, agilitykokeiden osalta Suomen Agilityliitolle neljäntoista (14) päivän kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Käsiteltäessä valitusta tulee olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta. Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua päätös koskee. Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa osanottomaksu. Valitusmaksu on maksettava todistettavasti kokeen myöntäjälle ennen valitusajan loppumista. Valitusmaksu ei koske arvostelutuomaria, toimikuntaa, eikä toimikunnan edustajaa. Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi. Kennelpiirin, Palveluskoiraliiton, Vinttikoiraliiton ja Agilityliiton on ratkaistava asia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ja päätös on annettava tiedoksi valittajalle kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla tavalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Suomen kennelliiton hallitukselle. Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka yleistä valitusmenettelyä ei olisikaan noudatettu. Näyttelyt: Näyttelyissä syntyneistä erimielisyyksistä on ilmoitettava kirjallisesti, kennelliiton lomakkeella, järjestävän näyttelytoimikunnan jäsenelle. Tämän on asiaan perehdyttyään pyrittävä saamaan erimielisyys heti ratkaistuksi. Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen näyttelyn aikana aiheuttaa valitusoikeuden menetyksen. Näyttelytoimikunnan jäsenen on kysyttäessä esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle. Valitusaika ja valitusmaksu Sivu - 24

25 Näyttelytoimikunnan jäsenen päätökseen tyytymättömän asianosaisen on tehtävä valitus kirjallisesti näyttelytoimikunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Käsiteltäessä valitusta tulee olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta. Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua tai ratkaisua päätös koskee. Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa halvin normaalihintainen ilmoittautumismaksu. Valitusmaksu on maksettava todistettavasti näyttelytoimikunnalle ennen valitusajan loppumista. Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi. Valitusmaksu ei koske tuomaria, toimikuntaa eikä toimikunnan edustajaa. Näyttelytoimikunnan on ratkaistava valitus kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Päätös on toimitettava valittajalle kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla tavalla. Jatkovalitukset Näyttelytoimikunnan päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa päätöksestä näyttelyn myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Rotuyhdistysten erikoisnäyttelyiden osalta valitetaan Kennelliiton hallitukselle. Kennelpiirin on ratkaistava asia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ja päätös on annettava tiedoksi valittajalle kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla tavalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Suomen Kennelliiton hallitukselle Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka yleistä valitusmenettelyä ei olisikaan noudatettu. B. OIKAISUVAATIMUSMENETTELY Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai kilpailussa havaitaan sääntöjen vastainen virhe, siitä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus valitusaikojen jälkeenkin. Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö, näyttelytoimikunta, kokeen, kilpailun tai luonnetestin vastaava tuomari tai kennelpiiri valvontavelvoitteensa perusteella. Oikaisuvaatimus osoitetaan SKL:n hallitukselle. Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa näyttelyn, kokeen tai kilpailun pitämisestä ja lähetetään tiedoksi luvan myöntäjälle. Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä valitusmenettelyä. Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisikaan noudatettu. Sivu - 25

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014. Voimassa 17.2.2014 alkaen. LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI 1. PALKINTOTUOMARILLE

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013.

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. Tämä ohje on Kennelliiton yleisohje. Koe- ja kilpailukohtaiset lisäohjeet löytyvät kunkin

Lisätiedot

TERRIERIEN JA MÄYRÄKOIRIEN VESIRIISTAKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET

TERRIERIEN JA MÄYRÄKOIRIEN VESIRIISTAKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET TERRIERIEN JA MÄYRÄKOIRIEN VESIRIISTAKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 18.11.2000 Voimassa 01.05.2001 alkaen TERRIERIEN JA MÄYRÄKOIRIEN VESIRIISTAKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty

Lisätiedot

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa ja Kennelliiton valtuuston kokouksessa 23.11.2014 ja ovat voimassa 1.8.2015 alkaen. Näitä sääntöjä täydentävät

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan

Lisätiedot

SPKL tuomarikoulutusohje

SPKL tuomarikoulutusohje Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry TUOMARIKOULUTUS Koulutusohjelma: - peruskurssi - lajikurssi - ylituomarikurssi - koearvostelut - loppuarvostelu tuomarikollegiolle Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin

Lisätiedot

VESIPELASTUSKOKEEN (VEPE) SÄÄNNÖT JA OHJEET

VESIPELASTUSKOKEEN (VEPE) SÄÄNNÖT JA OHJEET VESIPELASTUSKOKEEN (VEPE) SÄÄNNÖT JA OHJEET EHDOTUS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI 1.1.2017 alkaen. VERSIO 25.10.2015, EI HYVÄKSYTTY Hyväksytty Kennelliiton Valtuustossa xx.xx, voimassa xx.xx alkaen. VESIPELASTUSKOKEIDEN

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014 Voimassa 1.5.2014 alkaen KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2014, voimassa 1.5.2014.

Lisätiedot

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat KARH säännöt. 1. KOKEIDEN TARKOITUS Karhunhaukkutaipumuskokeiden

Lisätiedot

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa.

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa. KETUNAJOKOKEEN KEAJ SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa xx.xx.xxxx Voimassa xx.xx.xxx alkaen 1. Ketunajokokeiden tarkoitus Ketunajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien ketun ajo-ominaisuuksien

Lisätiedot

KV-kokeet anomus pitää olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa kennelpiirin puollolla varustettuna. Kokeen myöntää FCI.

KV-kokeet anomus pitää olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa kennelpiirin puollolla varustettuna. Kokeen myöntää FCI. OHJEISTUS KOESIHTEEREILLE NOU NOME-B NOWT NOME-A KOKEEN ANOMINEN Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjestetään. Anominen tehdään sähköisesti Omakoira-järjestelmässä. Anomukseen merkitään

Lisätiedot

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1.1.2007. 1 Kokeen tarkoitus Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

NOUTAJIEN RODUNOMAISTEN

NOUTAJIEN RODUNOMAISTEN NOUTAJIEN RODUNOMAISTEN KOKEIDEN SÄÄNNÖT Voimassa 1.4.2016 alkaen OSA 1 : SÄÄNNÖT Yleiset määräykset... 3 Noutajien taipumuskokeen säännöt (NOU)... 7 Noutajien A-metsästyskokeen säännöt (NOME-A)... 11

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5.

MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5. MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5.2009 B. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN

Lisätiedot

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.5.2014. Voimassa 1.1.2015 alkaen. 1. YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin Kennelliiton) Koiratanssikilpailujen

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN RY Kamreerintie 8 02770 Espoo Kamrersvägen 8 02770 Esbo 09-887 300 FAX 09-887 30331 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty SKL-FKK:n valtuuston

Lisätiedot

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 24.11.2013 Voimassa 1.3.2014 alkaen Suomen Vinttikoiraliitto

Lisätiedot

OHJEISTUS KOESIHTEEREILLE

OHJEISTUS KOESIHTEEREILLE OHJEISTUS KOESIHTEEREILLE NOU NOME-B NOWT NOME-A KOKEEN ANOMINEN Kokeet anotaan SKL lomakkeella siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjestetään. Anominen tehdään sähköisesti Omakoira-järjestelmässä

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SCY:n hallituksen kokouksessa 2.6.2011 1. YLEISTÄ Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennustaipumuskoetilaisuuksien ohjeet ja järjestelyt. Paimennustaipumuskokeella

Lisätiedot

Suomen Spanieliliitto ry Metsästyskoetoimikunta 13.6.2011 Sivu 1

Suomen Spanieliliitto ry Metsästyskoetoimikunta 13.6.2011 Sivu 1 SPANIELIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SUORITTAMISESSA JA KOIRIEN ARVOSTELUSSA NOUDATETTAVAT YKSITYISKOHTAISET OHJEET (Hyväksytty Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan kokouksessa xx. Astuu voimaan xx)

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. A. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Vuoden koira -kilpailujen säännöt

Vuoden koira -kilpailujen säännöt Vuoden koira -kilpailujen säännöt Oriveden Seudun Koirakerho ry:n vuoden koira -kilpailuissa kilpaillaan näyttely-, agility-, toko-, palvelus-, pelastus- ja metsästyskoetuloksilla yhteensä yhdessätoista

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen 1.3.2014

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEIDEN YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa Voimassa alkaen.

DREEVERIEN AJOKOKEIDEN YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa Voimassa alkaen. DREEVERIEN AJOKOKEIDEN YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen. 1. Järjestämisluvan myöntäminen Näitä sääntöjä ja ohjeita noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirien

Lisätiedot

1. Ajokokeiden tarkoitus

1. Ajokokeiden tarkoitus 1 AJOKOKEEN ( Ajok ja Beaj ) SÄÄNNÖT Hallituksen 05.08.2004 hyväksymä sääntöehdotus, johon tehty tarvittavat korjaukset palkintotuomariohjeen hyväksymisen 18.11.2004 jälkeen. 1. Ajokokeiden tarkoitus Ajokokeiden

Lisätiedot

2. Koelaji Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeet ovat yleisiä kokeita eikä koemuodossa järjestetä erillisiä kilpailuja.

2. Koelaji Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeet ovat yleisiä kokeita eikä koemuodossa järjestetä erillisiä kilpailuja. VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNTÖ Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 26.11.2007. Voimassa 1.1.2007 alkaen. 1. Kokeen tarkoitus Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen tarkoituksena

Lisätiedot

Avoimenluokan Pokaali

Avoimenluokan Pokaali Avoimenluokan Pokaali 1. Avoimenluokan Pokaali on OEK:n kanakoirajaoston kiertopalkinto, josta kilpailevat vuosittain kerhon jäsenten omistamat koirat. 2. Palkinnosta kilpaillaan vain OEK:n järjestämissä

Lisätiedot

LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN (LUME) SÄÄNNÖT JA OHJEET

LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN (LUME) SÄÄNNÖT JA OHJEET LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN (LUME) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty SKL-FKK:n Valtuustossa 26.5.1990 Muutos nimeksi SKL-FKK:n Valtuusto 21.11.1992 Voimassa 1.1.1991 alkaen. LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOESÄÄNNÖT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen.

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. 1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN 1.1.

Lisätiedot

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE VINTTIKOIRIEN AJUEKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

Eri rotujen huomioon ottaminen koearvostelussa

Eri rotujen huomioon ottaminen koearvostelussa Eri rotujen huomioon ottaminen koearvostelussa Paula Horne SPME-tuomareiden neuvottelupäivät 21.-22.1.2012 Kokeet kilpailut metsästys Kokeiden tarkoitus palvella käyttöä ja jalostusta: käyttöominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Sinunkin ajavan Beaglesi perinnölliset metsästysominaisuudet ovat jalostustoiminnan ansiota. Tuomalla Beaglesi ajokokeeseen annat oman arvokkaan panoksesi tämän

Lisätiedot

KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SÄÄNNÖT KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Voimassa 1.8.2011 alkaen. 1 1 KOKEEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Kanakoirien metsästyskokeiden ensisijaisena tavoitteena on tukea jalostustyötä selvittämällä osallistuvien

Lisätiedot

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä

Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä 18.3.2017 Yhteistyötoimikunta Koesihteereiden jatkokoulutus Lotta Vuorinen Koesihteereiden jatkokoulutus Sisältö: Koesihteeriohjeistus Kokeen

Lisätiedot

Alustavat säännöt 30.8.2012.

Alustavat säännöt 30.8.2012. Alustavat säännöt 30.8.2012. Huom! nämä on siis alustavat ja niitä viilataan vielä palautteen ja kehitysehdotusten mukaisesti. Kuitenkin jotain mistä lähteä liikkeelle ja lähellä esityskelpoisuutta myös

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 1 YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Lisätiedot

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2017 1 SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1.1.2017 KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Muotovalion arvo () Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE

MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE MH-LUONNEKUVAUKSEN TOIMIHENKILÖ- JA KUVAAJAKOULUTUSOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 11.2.2010 Voimassa 1.6.2010 lähtien Viimeisimmät luonnetoimikunnan hyväksymät muutokset 16.10.2013 KOULUTUSOHJE MH-TOIMIHENKILÖKOULUTUS

Lisätiedot

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ TUOMARIT/SKL SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ yhden tai kahden rodun erikoisnäyttely poikkeus, lupa SKL:lta jos koiramäärä alle 30,

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2013 1 SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN RY Kamreerintie 8 02770 Espoo Kamrersvägen 8 02770 Esbo 09-887 300 FAX 09-887 30331 SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1.1.2013

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2010 1 SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN RY Kamreerintie 8 02770 Espoo Kamrersvägen 8 02770 Esbo 09-887 300 FAX 09-887 30331 SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1.1.2010

Lisätiedot

REKIKOIRIEN KILPAILUSÄÄNNÖSTÖ

REKIKOIRIEN KILPAILUSÄÄNNÖSTÖ REKIKOIRIEN KILPAILUSÄÄNNÖSTÖ Hyväksytty Kennelliiton Valtuustossa 21.11.2010 Voimassa 1.10.2011 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 8 1.1. LÄHTÖKOHDAT 8 1.2. TOIMIJAKENTTÄ 8 1.3. SÄÄNNÖSTÖN RAKENNE 8

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2007 SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKLUBBEN RY Kamreerintie 8 02770 Espoo Kamrersvägen 8 02770 Esbo (09) 887 300 FAX (09) 887 30331 SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT Voimassa alkaen

Lisätiedot

Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011. Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä

Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011. Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä Kehätoimitsijan peruskurssi 16.-17.4.2011 Helsingin kennelpiirin näyttelyohjaajat ja työryhmä Kehätoimitsijan peruskurssi Aiheet lauantaina 16.4. Kurssin tavoitteet Koiranäyttelyn kulku Koiranäyttelysäännöt

Lisätiedot

AJOKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN OHJEET 15. 1 KOERYHMÄ 15 1.1 Palkintotuomarin tehtävät 1.2 Ryhmänjohtajan tehtävät 1.3 Koiranohjaajaa koskevia ohjeita

AJOKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN OHJEET 15. 1 KOERYHMÄ 15 1.1 Palkintotuomarin tehtävät 1.2 Ryhmänjohtajan tehtävät 1.3 Koiranohjaajaa koskevia ohjeita SISÄLLYSLUETTELO 1 AJOKOKEIDEN TARKOITUS 5 2 KOELAJIT 5 3 OSALLISTUMISOIKEUDET JA RAJOITUKSET 5 Oikeudet Rajoitukset 4 JÄÄVIYS 6 SKL-FKK:n yleinen jääviyssääntö liite 1 33 5 JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

VANHAT, NYKYISIN OLEMASSA OLEVAT SÄÄÄNNÖT ESITYKSET SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI, MUUTOKSET MERKITTY VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ

VANHAT, NYKYISIN OLEMASSA OLEVAT SÄÄÄNNÖT ESITYKSET SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI, MUUTOKSET MERKITTY VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ ESITYKSET SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI, MUUTOKSET MERKITTY VIHREÄLLÄ VÄRILLÄ 3. OSALLISTUMISOIKEUDET JA RAJOITUKSET 3.1 Oikeudet Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä

Lisätiedot

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2015 1 SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT Voimassa alkaen 1.1.2015 KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Muotovalion arvo () Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Suomen Kennelliitto ry. 28.12.2015 2(20) Kurssin anominen Sisältö: Oikeus kurssien sähköiseen anomiseen... 4 Tapahtumat-välilehti

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 22.4.2013 Voimassa alkaen

Lisätiedot

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat VUODEN 2012 SM-KILPAILUT, MM-KARSINTAKOKEET JA JOUKKUEKATSELMUS Kaipaamme edelleen ensi vuoden SM-kilpailuille,

Lisätiedot

Sisältö. TOKO säännöt ja koeohjeet voimassa 1.8.2015 lähtien 30.7.2015 1

Sisältö. TOKO säännöt ja koeohjeet voimassa 1.8.2015 lähtien 30.7.2015 1 Sisältö A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT... 2 B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET... 11 1. TOTTELEVAISUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE... 11 2. KOKEEN LIIKKEET, SUORITUS- JA ARVOSTELUOHJEET... 19 2.1 TOTTELEVAISUUSKOKEEN

Lisätiedot

NOU/NOME/ WT. Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry

NOU/NOME/ WT. Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry NOU/NOME/ WT Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 4.2.2017 NOME-B ALO AVO VOI NOU NOWT ALO AVO VOI NOME-A NKM Taipumuskoe NOU Testinomainen koe, joka joko hyväksytään (NOU1) tai hylätään (NOU0). Kokeeseen voivat

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SPL NÄYTTELYOHJE 2005 SPL-NÄYTTELYOHJE Hyväksytty Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen kokouksessa 15.10.2004 1 YLEISTÄ 1.1 Näyttelyiden tarkoitus 2 NÄYTTELYIDEN ANOMINEN

Lisätiedot

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan

Lisätiedot

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.

1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden. AJOKOKEEN DRAJ YLEISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen. 1. Keskuspaikka Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan mahdollisimman

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEEN JÄRJESTÄMIS- JA TUOMARIOHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä (Kennelliitto) 30.5.2013

Lisätiedot

VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.3.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen.

VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.3.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen. VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.3.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen. A. Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen järjestäminen 1. Yleistä Koska koiran

Lisätiedot

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa Voimassa alkaen.

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa Voimassa alkaen. KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 3.5.2003 Voimassa 1.8.2003 alkaen. KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(1) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011 Yleistä LPKY valitsee ja palkitsee vuosittain kevätkokouksessa

Lisätiedot

KENNELLIITON YLEINEN KOKEIDEN JA KILPAILUJEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 5.5.2005

KENNELLIITON YLEINEN KOKEIDEN JA KILPAILUJEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 5.5.2005 KENNELLIITON YLEINEN KOKEIDEN JA KILPAILUJEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 5.5.2005 Kokeet ja kilpailut on anottava voimassaolevien määräaikaisilmoitusten mukaisesti.

Lisätiedot

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa.

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa. B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

KOETOIMITSIJAKURSSI OSA 1

KOETOIMITSIJAKURSSI OSA 1 Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry KOETOIMITSIJAKURSSI OSA 1 Kurssimateriaalia ei saa julkaista kaupallisessa tarkoituksessa kirjallisessa eikä sähköisessä muodossa ilman Suomen Kennelliiton lupaa

Lisätiedot

KOETOIMITSIJAKURSSI, OSA 2, AJOK, KEAJ 1. KOKEIDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMISMAHDOLLISUUDET

KOETOIMITSIJAKURSSI, OSA 2, AJOK, KEAJ 1. KOKEIDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMISMAHDOLLISUUDET SISÄLLYSLUETTELO KOETOIMITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET KURSSIN TARKOITUS PÄTEVÖINTI VELVOLLISUUDET JA VASTUUT 1. KOKEIDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMISMAHDOLLISUUDET 2. TOIMENPITEET KOKEEN AIKANA JA SEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT OVAT VIIMEINKIN HAUSSA! Hei jäsenet! Haettavien palkintojen lajikirjoa on kavennettu edellisvuosista vastaamaan yhdistyksen jäsenillensä

Lisätiedot

Yhdistyksen suunnitellessa kokeen järjestämistä olisi selvitettävä seuraavia asioita:

Yhdistyksen suunnitellessa kokeen järjestämistä olisi selvitettävä seuraavia asioita: YLEISTÄ Pätevöity koetoimitsija Kokeeseen vaaditaan pätevöitynyt, Suomen Kennelliiton vahvistama, kortillinen koetoimitsija, jonka tulee olla Kennelliiton jäsen. Pätevöitymiseen tarvitaan oman koemuodon

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8)

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011, päivittetty 30.11.2014 ja lisätty parhaan rallytoko-koiran

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

VIHIKOIRIEN JÄLKIKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa Voimassa alkaen.

VIHIKOIRIEN JÄLKIKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa Voimassa alkaen. VIHIKOIRIEN JÄLKIKOKEEN OHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 16.8.2011. Voimassa 1.5.2012 alkaen. VIHIKOIRIEN JÄLKIKOE 1/6 OHJEET VIHIKOIRIEN JÄLKIKOKEEN JÄRJESTÄMISESTÄ Hyväksytty Kennelliitossa 16.8.2011.

Lisätiedot

palkintotuomarikurssi

palkintotuomarikurssi Mäyräkoirien ajokokeiden (MÄAJ) palkintotuomarikurssi Kajaanissa 25.-26.08.2012 SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO Ylituomari Timo Nurmiluoto 1 Kurssiohjelma Teoreettinen osa kokeiden tarkoitus ja yleiset säännöt

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät.

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Virkku.net Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Etusivun toiminteet: Kokeet ja kilpailut- osiossa voi hakea tulevia kokeita kaikista lajeista. Testit- osiosta löytyy

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut

OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut Oheisiin kilpailuihin on ehdottomasti ilmoittauduttava kirjallisesti määräaikaan mennessä. Tämä koskee myös valiokoiria, myöskin vuoden kuluessa ilmoitetut tittelit

Lisätiedot