VALKEALAN REITIN ALAOSAN (14.18) KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2016

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEALAN REITIN ALAOSAN (14.18) KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2016"

Transkriptio

1 VALKEALAN REITIN ALAOSAN (14.18) KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2016 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 Liisa Alaoutinen

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT 5 4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Sähkökoekalastukset vuonna Vuosien välinen vaihtelu 8 5 YHTEENVETO 10 VIITTEET 10 LIITTEET Liite 1. Valkealan kalastusalueen istutukset Liite 2. Valkealan kalastusalueen istutukset Liite 3. Sähkökoekalastusalojen saalis ja lasketut tunnusluvut

3 JOHDANTO Itä-Suomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä (n:o 55/Va II/87) myöntänyt Kymenlaakson Vesi Oy:lle luvan Kuivalan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen, veden ottamiseen Haukkajärvestä ja tekopohjaveden valmistukseen. Kuivalan tekopohjavesilaitos aloitti toimintansa Luvan mukaisesti yritys saa ottaa Haukkajärvestä vettä tekopohjaveden valmistukseen enintään 0,39 m 3 /s vuosikeskiarvona (= m 3 /vrk) ja 0,50 m 3 /s kuukausikeskiarvona (= m 3 /vrk). Pohja- ja tekopohjavettä saa ottaa vastaavasti 0,39 m 3 /s vuosikeskiarvona (= m 3 /vrk) ja 0,502 m 3 /s kuukausikeskiarvona (= m 3 /s). Ympäristöluvan ehdoissa mainitaan, että luvan haltijalla on velvollisuus tarkkailla veden ottamisen vaikutuksia vesistön kalakantoihin ja kalastukseen. Vanha tarkkailuohjelma sisälsi koskialueiden vapakalastajien saaliskirjanpidon ja sähkökoekalastukset (Scc Viatek Vesihydro 2003). Kaakkois-Suomen TE-keskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY-keskus) pyysi luvan haltijaa päivittämään kalataloudellista tarkkailuohjelmaa kirjeellään (TE-keskus 1827/ ). TE-keskus katsoi, että tarkkailuohjelman tulisi tuottaa saaliskirjanpidon ja koskien sähkökoekalastuksien ohella tietoa myös lohikalojen lisääntymisestä ja vedenottovesistön (Haukkajärvi) kalaston rakenteesta (Raunio 2009). Ohjelmaan lisättiinkin Haukkajärven verkkokoekalastukset ja mätirasioilla tehtävät taimenen lisääntymis- ja selviytymistutkimukset. Kaakkois-Suomen TE-keskus hyväksyi vesistön kalataloudellista tarkkailua koskevan ohjelmaehdotuksen kirjeellään (Dnro ). Ohjelmaa päivitettiin jälleen vuonna 2014 ( Janne Raunio), sillä osa aiemman ohjelman tutkimuksista oli todettu toimimattomiksi. Vuoden 2016 tarkkailua suoritettiin uuden ohjelman mukaisesti. Ohjelmaa ei vielä virallisesti hyväksytty. 2 VESISTÖN YLEISKUVAUS Valkealan reitti (14.182_y01) eli ns. Väliväylä kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Valkealan reitin valuma-alueen pinta-ala on 1282 km 2. Reitti saa alkunsa useista pienvesistöistä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Lappeenrannan alueilta. Nämä pienvedet laskevat vesistön yläosan keskusjärvenä olevaan Ylä-Kivijärveen, josta vedet purkautuvat Huopanaisenvirran kautta Ala-Kivijärveen ja siitä edelleen Tuohtiaiseen. Reitti jatkuu Kannuskoskelta jokimaisena levittäytyen paikoin järvimäisiksi laajentumiksi ja laskee lopulta Rapojärveen ja Haukkajärveen (Kuva 1). Reitin alin ja suurin järvi on Lappalanjärvi, josta Väliväylä yhdistyy Harjunjokea pitkin Kymijokeen Pessankosken alapuolella. Jokiosuudella on useita matalia virta- ja koskipaikkoja, mutta yleisesti ottaen reitin alaosa on järvivaltainen. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 1

4 Kuva 1. Valkealan reitin alaosa sekä kalataloustarkkailuun kuuluvat sähkökoekalastuksien koealueet. Ympäristöhallinnolla on virtaamanmittausasemat Valkealan reitillä Kannuskoskella (asema ) ja Jyräänkoskella (asema ). Käytännössä Jyräänkosken mittauksista vastaa UPM-Kymmene Oyj Energia ja Kannuskosken mittauksista KSS Energia. Jyräänkoskella vuoden 2016 ( ) keskivirtaama oli noin 10,2 m³/s, joka on edellisvuoteen nähden samalla tasolla. Jyräänkosken virtaama oli kuitenkin maalistoukokuussa pitkän ajan keskiarvoa korkeampi, mutta loppuvuodesta virtaama oli hyvin lähellä pitkän ajan keskivirtaamaa (Kuva 2). Kannuskosken keskivirtaama oli 6,3 m³/s, joka on niin ikään samaa tasoa edellisvuoden kanssa. Huhti-toukokuussa virtaama oli keskimääräistä tasoa suurempi, mutta alkuvuodesta ja -kesästä sekä loka-marraskuun vaihteessa matalampi (Kuva 2). Valkealan reitin neljästä vedenkorkeusasemasta Haukkajärven (asema ) ja Jyräänkosken (asema ) asemat sijaitsevat tarkkailualueella. Vuonna 2016 vedenkorkeus on molemmilla asemilla mukaillut pitkän ajan keskiarvoa, mutta Jyräänkosken asemalla vedenkorkeus on pudonnut äkillisesti alkukesästä ja toisen kerran heinäkuussa (Kuva 3). 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016

5 Kuva 2. Valkealan reitin virtaama (m³/s) Jyräänkoskella ja Kannuskoskella vuonna 2016 sekä keskimääräinen virtaama ajanjaksolla (Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä). Kuva 3. Valkealan reitin vedenkorkeus Haukkajärvellä ja Jyräänkoskella vuonna 2016 sekä keskimääräinen vedenkorkeus (W) ja sen minimi- ja maksimiarvot ajanjaksolla (Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä). Valkealan reitin alaosa voidaan luokitella vedenlaadultaan hyväksi (Aroviita ym. 2012). Fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella järvien vesi on lievästi rehevää (Kuvat 4 ja 5). Fosforipitoisuuden suhteen merkittäviä muutoksia 1980-luvun lopusta ei ole havaittavissa, mutta veden klorofyllipitoisuus (Kuva 5) näyttää hieman kasvaneen. Valkealan reitin alaosan järvillä havaittiin jo 90-luvulla rehevöitymisestä aiheutuvia ongelmia. Levämäärä vaihtelee kuitenkin hyvin paljon vuosien välillä. Kemiallinen hapenkulutus kuvaa kohtalaista humusleimaisuutta ja on selvästi noussut 1980-luvun lopun tasosta (Kuva 6). Reitillä suoritettiin vuosina kunnostushanke, joka tähtäsi valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen ja reitin järvien kunnostamiseen särkikalojen tehopyynnin avulla (Hovi ym. 2006). Reitin yläosan järvillä kalaston rakenteen korjaamiseen tähtääviä kunnostushankkeita on ollut jo aiemmin 1990-luvulla. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 3

6 Kuva 4. Valkealanreitin järvien (1 m) kokonaisfosforipitoisuuden vuotuinen keskiarvo vuosina Kuva 5. Valkealanreitin järvien (1 m) klorofyllipitoisuuden vuotuinen keskiarvo vuosina Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016

7 Kuva 6. Valkealanreitin järvien (1 m) kemiallisen hapenkulutuksen vuotuinen keskiarvo vuosina Valkealan reitin järvialueiden kalastoon kuuluvat seuraavat luontaisesti vesistössä esiintyvät lajit: hauki, siika, lahna, särki, ahven, made, muikku, kuha, suutari, sorva, salakka, säyne, kiiski, seipi ja järvitaimen. Virtavesissä elävistä lajeista reitillä tavataan kivisimppua ja kivennuoliaista. Luonnonvaraisten lajien lisäksi vesistöön on istutettu harjusta, puronieriää, kirjolohta, karppia ja ankeriasta sekä joki- ja täplärapua (Liite 2). Yleisimmät kalakantojen hoidossa käytetyt lajit ovat viime vuosina olleet siika, järvitaimen ja kuha (Liite 1). Reitillä ei ole lainkaan ammattikalastusta, mutta joki- ja järvialueilla on ympärivuotista, paikoin erittäinkin aktiivista vapaa-ajan kalastusta. Järvialueilla kalastus tapahtuu seisovin pyydyksin ja vapavälinein. Reitin koskilla harrastetaan perho- ja viehekalastusta. Valkealan reitin koskialueita kunnostettiin Kaakkois-Suomen TEkeskuksen (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus) toimesta vuosina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2013 tekemän ekologisen tilan arvion perusteella reitti on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. 3 AINEISTO JA MENETELMÄT Vuonna 2016 tarkkailussa oli mukana vain sähkökoekalastus. Sähkökoekalastukset suoritettiin 29. ja neljällä koskella: Sulunkoski (Kyykoski), Paaskoski, Ruunakoski ja Jokelankoski (Myllynkoski) (Kuva 1). Sähkökoekalastukset suoritettiin akkukäyttöisellä, Hans Grassl IG200/2 -merkkisellä laitteella. Kultakin alueelta valittiin koeala, joiden koot vaihtelivat m 2 :n välillä. Koealat kalastettiin kahden poistopyynnin menetelmällä (Seber & LeCren 1967). Saatu saalis punnittiin ja laskettiin lajikohtaisesti. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 5

8 4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 4.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET VUONNA 2016 Sähkökoekalastuksissa tavattiin kuutta lajia: ahven, made, salakka, seipi, särki ja taimen (Liite 3). Särkeä tavattiin kolmelta koealalta, ahventa ja madetta kahdelta ja muita lajeja vain yhdeltä koealalta (Kuva 7). Eniten kalaa oli alimmalla Jokelankoskella ja ylimmällä Sulunkoskella. Jokelankoskesta (Myllynkoskesta) tavattiin neljää eri kalalajia (Kuva 7). Tiheydeltään yleisimmät kalat olivat ahven ja särki, mutta biomassaltaan särki ja made (Kuva 8). Taimenia koealalta on tavattu viimeksi vuonna Kokonaiskalatiheys oli kuitenkin hyvin pieni, vain noin 7 yks./aari. Kokonaiskalatiheys ja -biomassa olivat edellisvuoteen verrattuna selkeästi pienemmät (Mänttäri 2016). Paaskoskella sähkökoekalastuksissa tavattiin ainoastaan yksi seipin poikanen (Kuva 7 ja 8). Edellisenä vuonna koskesta tavattiin yksi made (Mänttäri 2016). Lohikaloja saatiin Paaskosken koekalastuksissa viimeksi vuonna Ruunakoskesta tavattiin ainoastaan yksi särki (Kuva 7 ja 8). Lajimäärä on vähentynyt edellisvuoden kolmesta lajista yhteen lajiin. Vuonna 2009 Ruunakoskella tavattiin 16 taimenta, joista 12 oli kesänvanhoja (0+), mutta sen jälkeen taimenia ei ole alalta tavattu. Sulunkoskella (Kyykoskella) tavattiin neljää kalalajia: ahven, made, särki ja taimen (Kuva 7). Tiheydeltään kaikkia lajeja oli suunnilleen yhtä vähän, mutta taimenen biomassa (1364 g/aari) oli selkeästi suurin. Lisäksi koekalastuksissa nähtiin viisi >1-vuotiasta taimenta, joten taimenten tiheys ja biomassa on koskessa selkeästi arvioitua suurempi. Sulunkoskella on tavattu 0+-ikäluokan taimenia viimeksi vuonna 2009, mutta sitä vanhempia sekä istutettuja että luontaisia yksilöitä on tavattu myös vuosina 2013 ja 2015 (Kuva 11). Edellisvuoteen verrattuna kokonaiskalatiheys ja -biomassa olivat hieman suuremmat. 6 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016

9 Kuva 7. Valkealan reitin alaosan koskien sähkökoekalastuksissa tavattujen kalalajien tiheys elokuussa Kuva 8. Valkealan reitin alaosan koskien sähkökoekalastuksissa tavattujen kalalajien aarikohtainen biomassa elokuussa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 7

10 4.2 VUOSIEN VÄLINEN VAIHTELU Kalayhteisöjen koko on vaihdellut vuosittain Valkealan reitin alaosilla (Kuvat 9 ja 10). Jokelankoskella kalatiheys ja -biomassa ovat vaihdelleet paljon, eikä niissä ole havaittavissa selkeää suuntaa. Paaskoskella kalatiheys ja -biomassa ovat olleet suurimmillaan vuonna 2009, jonka jälkeen ne ovat laskeneet vuodesta toiseen. Ruunakoskella ei ole havaittavissa selkeää suuntaa, mutta tiheys ja biomassa ovat laskeneet viimeisenä kolmena peräkkäisenä vuotena. Sulunkoskella tiheys on ollut vuosina noin yks./aari, mutta enää alle 10 yks./aari. Biomassa sen sijaan on vaihdellut enemmän. Sähkökoekalastuksissa Valkealan reitin alaosalla on yleensä tavattu 6-7 kalalajia (Kuva 11). Vuonna 2015 ei tavattu lainkaan seipiä eikä särkiä, eikä vuonna 2016 kivisimppuja. Koealaa kohti lajimäärä on kuitenkin ollut heikko jo kahtena peräkkäisenä vuotena. Lajien esiintyminen koskissa voi riippua ympäristötekijöiden ohella sähkökoekalastusten suoritusajankohdasta ja veden lämpötilasta. Kuva 9. Valkealan reitin koekalastusalojen saaliin tiheyden (yks./aari) kehitys vuosina Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016

11 Kuva 10. Valkealan reitin koekalastusalojen saaliin biomassan (g/aari) kehitys vuosina Kuva 11. Valkealan reitin alaosasta sähkökoekalastuksella saatujen kalalajien osuudet kokonaistiheydestä (yks./aari) vuosina Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016 9

12 5 YHTEENVETO Sähkökoekalastusten perusteella Valkealan reitin alaosan koskien kalatiheydet olivat Sulunkoskea lukuun ottamatta kutistuneet entisestään edellisvuoteen verrattuna. Kokonaislajimäärä oli tavanomainen, mutta koskea kohti laskettu lajimäärä oli edellisvuoden tapaan heikko. Sähkökoekalastuksilla arvioitujen kalayhteisöjen koot ovat vaihdelleet runsaasti vuosien välisenä aikana, mutta kaiken kaikkiaan tiheydet näyttäisivät laskeneen. Taimenen kesänvanhoja poikasia on tavattu viimeksi vuonna 2009 usealta koskelta, mutta sitä vanhempia taimenia on tavattu myös vuonna 2013, 2015 ja 2016 Sulunkoskelta. Osa aiemmin tavatuista taimenista on ollut peräisin istutuksista, mutta myös luonnonvaraisia yksilöitä on saatu saaliiksi. Kalataloudelliseen tarkkailuun on kuulunut taimenen mädin haudontakokeita, joita on suoritettu vuosina (Raunio 2009). Mädin kuoriutuvuus on ollut hyvää tai erinomaista kaikilla koskilla, mutta taimenen poikasia on silti tavattu sähkökoekalastuksissa vain harvoin. Taimenen poikasten puuttuminen koealoilta voi johtua sopivien poikasalueiden vähäisyydestä koealoilla (Pöyry 2014), vaikka esim. Sulunkoskella on kunnostettu taimenen kutualueita vuonna 2014 (Kousa & Kousa 2014). Sähkökoekalastusten perusteella Haukkajärven vedenotolla ei näytä olevan juurikaan vaikutusta Valkealan reitin koskialueiden kalayhteisöihin, sillä Haukkajärven ylä- ja alapuoliset koealat olivat lajistoltaan ja kalatiheyksiltään hyvin samankaltaisia. Tiheydet olivat suurimmat alimmalla Jokelankoskella ja ylimmällä Sulunkoskella. Paaskoskella ja Ruunakoskella tavattiin molemmilla vain yksi kalayksilö. Koekalastussaaliin lajikirjo oli samanlainen, kuin mitä kyseisillä koskilla on viime vuosina tavattukin. Taimenet tosin näyttävät viihtyvän parhaiten Sulunkoskella, joten padoilla ja veden säännöstelyllä voi olla vaikutusta niiden esiintymiseen. VIITTEET Aroviita, J., Hellsten, S., Jyväsjärvi, J., Järvenpää L., Järvinen, M., Karjalainen, S., Kauppila, P., Keto A., Kuoppala M., Manni K., Mannio J., Mitikka S., Olin M., Perus, J., Pilke A., Rask M., Riihimäki J., Ruuskanen, A., Siimes, K., Sutela T., Vehanen T. & Vuori K.-M Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita no 7/2012. Hovi, M., Kaalikoski, J. & Vilko V.-M Valkealan väliväylän järvien kunnostushanke Projektin loppuraportti Valkealan kalastusalue, Kouvola. Kousa, A. & Kousa, S Sulunkoskelle rakennettiin taimenen lisääntymisalueita Valkealan Sanomat. Mänttäri, V Valkealan reitin alaosan (14.18) kalataloudellinen tarkkailu vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 330/ Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/2016

13 Pöyry, T Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailu vuonna Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 236/2014. Raunio, J Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Raunio, J Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma ( ). Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Scc Viatek Vesihydro Valkealan reitin alaosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Seber, G. A. F. & Le Cren, E. D Estimating population parameters from catches large relative to the population. J. Anim. Ecol. 36: Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 347/

14 Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(4) LIITE 1 Istutusaika: :00: :00:00 ELY-keskus: 05 Istutusvesi: KAIKKI Kalastusalue: Valkeala Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Keskipituus mm Keskipaino g Rahoituslaji Kpl Halsionlampi Halsionlampi Planktonsiika Koitajoki 1k 108 7,1 Osakaskuntien varat 85 Hangasjärvi Kuha Painiojärvi 1k 84 3,8 Osakaskuntien varat Hangasjärvi Hangasjärvi Kirjolohi Ei tietoa 2v Osakaskuntien varat 113 Hautalanlampi Hautalanlampi Kirjolohi Ei tietoa 2v Osakaskuntien varat 69 Hujajärvi Hujajärvi Planktonsiika Vuoksen vesistö 1k 109 7,2 Kalastusalueen varat 573 Hujajärvi Hujavärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 116 8,9 Muut varat, mitkä 770 Immasenjärvi Immasenjärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Immasenjärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Jyräänjoki Jyräänjoki Järvitaimen Jyräänjoki Jyräänkoski Järvitaimen Jyräänjoki Paaskoski Järvitaimen Jyräänjoki Järvitaimen Vuoksen vesistö 4v Osakaskuntien varat 194 min reitti mspa Muut varat, mitkä min reitti mspa Muut varat, mitkä min reitti mspa Muut varat, mitkä Jyräänjoki Paaskoski Kirjolohi Ei tietoa 2v Osakaskuntien varat 128 Karhulanjärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Karhulanjärvi Karhulanjärvi Karppi Ei tietoa 2v Osakaskuntien varat 70 Kiurinvirta Täplärapu Ei tietoa 3k Kalastusalueen varat 450 Käyräjoki Myllynkoski Ankerias Severn, Englanti ka Kalatalousmaksu KRI_BO003 Versio: klo

15 Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 2(4) Istutusaika: :00: :00:00 Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Käyräjoki Myllynkoski Järvitaimen Käyräjoki Järvitaimen Käyräjoki Järvitaimen Keskipituus mm Keskipaino g Rahoituslaji Kpl min reitti mspa Muut varat, mitkä Vuoksen vesistö 4v 479 Osakaskuntien varat 137 min reitti mspa Muut varat, mitkä Lappalanjärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Lappalanjärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 115 8,5 Osakaskuntien varat Lappalanjärvi Lappala Planktonsiika Koitajoki 1k 114 8,4 Osakaskuntien varat Lappalanjärvi Lappalanjärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 114 8,4 Osakaskuntien varat Lappalanjärvi Lappalanjärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 114 8,9 Osakaskuntien varat Pasinjoki Pasinjoki Järvitaimen Puro Niinistössä Puro Niinistössä, Valkeala Järvitaimen min reitti mspa Kalatalousmaksu min reitti mspa Kalatalousmaksu Rapojärvi-Haukkajärvi Mietunvirta Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Rapojärvi-Haukkajärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 115 8,5 Osakaskuntien varat Rapojärvi-Haukkajärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 115 8,5 Osakaskuntien varat Rapojärvi-Haukkajärvi Haukkajärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 114 8,4 Osakaskuntien varat Rapojärvi-Haukkajärvi Rapojärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 114 8,9 Osakaskuntien varat Rapojärvi-Haukkajärvi Haukkajärvi Kirjolohi Ei tietoa 2v Osakaskuntien varat 360 Ruokojärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 115 8,5 Osakaskuntien varat 485 Ruokojärvi Ruokojärvi Planktonsiika Vuoksen vesistö 1k 109 7,2 Kalastusalueen varat 573 Suuri-Petäjä Planktonsiika Koitajoki 1k 115 8,5 Muut varat, mitkä 970 Suuri-Petäjä Petäjä Planktonsiika Koitajoki 1k 116 8,9 Muut varat, mitkä 560 Tarhajärvi Kepsunjärvi Tarhajärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat KRI_BO003 Versio: klo

16 Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 3(4) LIITE 1 Istutusaika: :00: :00:00 Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Keskipituus mm Keskipaino g Rahoituslaji Kpl Tarhajärvi Kepsunjärvi Kuha Painiojärvi 1k 90 4 Kalastusalueen varat Tarhajärvi Kepsunjärvi Tarhajärvi Planktonsiika Koitajoki 1k 109 7,2 Osakaskuntien varat Tirvanjärvi Tirvanjärvi Kuha Painiojärvi 1k 76 3 Osakaskuntien varat Tirvanjärvi Padon alap. Järvitaimen Vesistö tuntematon Väliväylä Järvitaimen Vesistö tuntematon Sulunkoski Järvitaimen Vesistö tuntematon Kyykoski Järvitaimen Vesistö tuntematon Kyykoski Järvitaimen min reitti mspa Kalatalousmaksu Vuoksen vesistö 4v Kalastusalueen varat 100 min reitti 4v Kalastusalueen varat 62 Vuoksen vesistö 4v 966 Kalastusalueen varat 150 Vuoksen vesistö 4v Muut varat, mitkä 80 Vuorinen Vuorinen Planktonsiika Koitajoki 1k 108 7,1 Osakaskuntien varat Väliväylä Kyykoski Järvitaimen Väliväylä Pajukoski Järvitaimen Väliväylä Ruunakoski Järvitaimen Väliväylä Järvitaimen Väliväylä Järvitaimen Väliväylä Järvitaimen min reitti mspa Muut varat, mitkä min reitti mspa Muut varat, mitkä min reitti mspa Muut varat, mitkä Vuoksen vesistö 4v Osakaskuntien varat 121 Vuoksen vesistö 6v Osakaskuntien varat 40 min reitti aik Muut varat, mitkä 312 Väliväylä Väliväylä Planktonsiika Koitajoki 1k 116 8,9 Muut varat, mitkä 400 Väliväylä Järvitaimen min reitti mspa Muut varat, mitkä KRI_BO003 Versio: klo

17 Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 4(4) Istutusaika: :00: :00:00 Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Väliväylä Kyykoski Järvitaimen Keskipituus mm Keskipaino g Rahoituslaji Kpl Vuoksen vesistö 4v Osakaskuntien varat 232 Jarjestys Ikä: mspa 1k 2v 3k 4v 6v aik ka Mäti silmäpisteasteella Yksikesäinen Kaksivuotias Kolmekesäinen Neljävuotias Kuusivuotias Istutettu sukukypsiä kaloja, ikää ei tunneta tarka karantenoitu ankerias

18 LIITE Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Aholanjärvi Kuha 1k Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Toikkalan kalastuskunta Kuha 1k Hyyryn kalastuskunta Hangasjärvi Järvitaimen 4v Kuha 1k Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Järvitaimen 2v Kuha 1k Järvisiika 1k Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Järvisiika 1k Pyötsiälän kalastuskunta Järvisiika 1k Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1v Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Planktonsiika 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Haukjärvi Järvisiika 1k Miettulan kalastuskunta Järvisiika 1k Pässilänranta Järvisiika 1k Järvisiika 1k Miettulan kalastuskunta

19 LIITE 2 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Haukjärvi Järvisiika 1k Lauttaranta Miettulan kalastuskunta Haukkajärvi Hujajärvi Karhulanjärvi Karvanen Kepsunjärvi Kuha 1k Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Täplärapu 1k Lapinsaari Karhulankylän kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Kuha 1k Karhulankylän kalastuskunta Järvisiika 1k Täplärapu 1k Kuha 1k Haimilan kalastuskunta Täplärapu 1k Järvisiika 1k Kuha 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Haimilan kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Vennanranta Haimilan kalastuskunta Planktonsiika 1k Sorsalan kalastuskunta Järvisiika 1k Järvisiika 1k Harjunranta Sorsalan kalastuskunta Kuha 1k Sorsalan kalastuskunta Kuha 1k Karhulankylän osakaskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Järvitaimen 2v Järvisiika 1k Kepsunranta Järvitaimen 2v Kuha 1k Kipparilan kalastuskunta Kuha 1k Kipparilan kalastuskunta Kuha 1k Hannolan ranta Kipparilan yht. kalaveden osakaskunta

20 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Kyylampi Kuha 1k Pyötsiälän kalastuskunta Käyrälampi Järvitaimen aik 55 5 Leiniranta Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvitaimen 3v Jyräänkoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Lappalanjärvi Kuha 1k Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Järvisiika 1k Mattilanranta Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvitaimen 2v Järvisiika 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Kuha 1k Harjus 1k Rantakallio Saarento-Jokelan kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Mattilanranta Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvisiika 1k Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvisiika 1k Kuha 1k Mattilanranta Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Kerttulan ranta Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Ankerias ka Särkät Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Niinistön veneranta Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Matalajärvi Kuha 1k Rasi-Rämälän kalastuskunta Ankerias la Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Matala-Sarkanen Järvisiika 1k Raussin ranta Mäntyharjun reitti Järvilohi 2v Voikoski Pieni-Petäjä LIITE Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta

21 LIITE 2 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Rapojärvi Rautjärvi Rättilänjärvi Salmento Sompanen Suuri-Murtonen Järvitaimen 4v Kuha 1k Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Järvilohi 3v Järvisiika 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Kuha 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Maaslahti Miettulan kalastuskunta Järvilohi 4v Valkealan kirkonkylän kalastuskunta Järvitaimen 2v Kuha 1k Miettulan kalastuskunta Kuha 1k Järvisiika 1k Kuha 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Kuha 1k Martinniemi Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Kesäranta Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Järvisiika 1k Pyötsiälän kalastuskunta Järvisiika 1k Kylänranta Oravalan kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta

22 LIITE 2 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Suuri-Murtonen Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Suuri-Petäjä Tarhajärvi Tenjärvi Tihvetjärvi Tirvanjärvi Vahvanen Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1v Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Kuha 1k Inkerilän kalastuskunta Planktonsiika 1k Inkerilän kalastuskunta Järvisiika 1k Järvisiika 1k Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 1v Pyötsiälän kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Kuha 1k Miettulan kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Miettulan kalastuskunta Kuha 1k Kuha 1k Kuha 1k Veneranta Kuivalan kalastuskunta Ankerias la Järvisiika 1k Kuha 1k Kipparilan kalastuskunta Järvisiika 1k Kuha 1k Kuha 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Kuha 1k Kuha 1k

23 LIITE 2 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Vahvanen Kuha 1k Toikkalan kalastuskunta Kuha 1k Pakanluoto Toikkalan kalastuskunta Kuha 1k Pakaluoto Toikkalan kalastuskunta Kuha 1k Toikkalan kalastuskunta Valkealan reitti Järvitaimen 1v Paaskoski Järvitaimen 4v Käyräjoki Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvitaimen 1v Kyykoski Järvitaimen 1v Tirvankoski Järvitaimen 4v Ruokokoski Järvitaimen 4v Kyykoski Järvitaimen 2v Käyräjoki Harjus 1k Kyykoski Kyykosken viehelalastusalue Järvitaimen aik Kyykoski Järvitaimen 2v Ruokokoski Järvitaimen 1v Paaskosken alapuoli Saarento-Jokelan kalastuskunta Kuha 1k Sorsansalmi Kuha 1k Heinonlahti Harjus 1k Sulunkoski Järvitaimen 4v Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen aik Jyräänjoki Saarento-Jokelan kalastuskunta Järvitaimen 2v Ruokokoski Sorsalan kalastuskunta Järvitaimen 2v Jyrää, Ponninlampi Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen aik Kyykosken viehealue Kyykosken viehealue Kuha 1k Väliväylä Lakkalan vesialueen osakaskunta Kuha 1k Kannuskosken postin kohta Lakkalan vesialueen osakaskunta Kuha 1k Lakanvirta Lakkalan vesialueen osakaskunta Järvitaimen 1v Koivukoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 1v Paaskoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 1v Sulunkoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4v Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Kuha 1k Kepsun virta Kipparilan kalastuskunta

24 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Valkealan reitti Harjus 1k Kyykoski-Ruokokoski Sorsalan kalastuskunta Järvitaimen aik Väliväylä, Jyräänkoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Kuha 1k Mankinvirta Kipparilan kalastuskunta Kuha 1k Kepsunvirta Kipparilan kalastuskunta Järvitaimen 4v Väliväylä/Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4v Jyräänkoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 4v Väliväylä Kyykosken Viehekalastusalue Kuha 1k Kepsunvirta Kipparilan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 4v Käyrälampi Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 4v Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4v Väliväylä, Jyräänkoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 4v Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Kuha 1k Mankinvirta Järvitaimen 4v 90 7 Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4v 90 7 Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4k 80 7 Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Väliväylä, Ruokokosken Kuha 1k Sorsalan kalastuskunta ap Väliväylä, Ruokokosken Kuha 1k Pyötsiälän kalastuskunta ap Harjus 1k Jokelan pohjapato Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Harjus 1k Jyräänkoski, Paaskoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen mspa Pajukoski Järvitaimen mspa Paaskoski Järvitaimen mspa Myllynkoski, Jokela Järvitaimen mspa Ruunakoski Järvitaimen mspa Jyräänkoski Järvitaimen mspa Sulunkoski Järvitaimen 4v Jyräänjoki Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Järvitaimen 4v Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4v Väliväylä, <kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 3k Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 4k Väliväylä, Kyykoski Pyötsiälän kalastuskunta Kuha 1k Väliväylä, Taikinakoski Pyötsiälän kalastuskunta LIITE 2

25 LIITE 2 Paikka Istutusaika Laji Ikä Pituus mm Kpl Rahoitus nro Istutuspaikka Alueen omistaja Valkealan reitti Kuha 1k Väliväylä, Ruokojärvi Sorsalan kalastuskunta Järvitaimen 2k Paaskoski Järvitaimen 2k Jokelan padon alapuoli Järvitaimen 2k Kyykoski Kuha 1k Väkiväylä, Kannuskoski Lakkalan vesialueen osakaskunta Karppi 2k Väliväylä, Ruokojärvi Sorsalan kalastuskunta Harjus 1k Jyräänjoki, Paaskoski Saarento-Jokelan yht. kalaveden osakaskunta Valkialampi Järvisiika 1k Pyötsiälän kalastuskunta Järvitaimen 1v Pyötsiälän kalastuskunta Järvisiika 1k Pyötsiälän kalastuskunta Valkjärvi Järvisiika 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Planktonsiika 1k Kourulan kalastuskunta Järvisiika 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Vuorinen Kuha 1k Kuha 1k Järvisiika 1k Järvisiika 1k Valkealan kylän yht. kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Kourulan kalastuskunta Järvisiika 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Ankerias la Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta Järvisiika 1k Kourulan yhteisen kalaveden osakaskunta

26 LIITE 3 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 2 kalastusta (Seber & LeCren 1967) Ari Saura Kalastuspaikka Jokelankoski (Myllynkoski) Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 150 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA/ PAINO (G) (G) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Ahven ,33 3,00 2,00 2,67 2,31 4,53 19,56 0,50 0,61 Made ,50 2,00 1,33 1,33 0,00 0,00 82,00 1,00 0,00 Salakka ,00 1,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 Särki ,33 3,00 2,00 2,67 2,31 4,53 78,22 0,50 0,61 Yhteensä ,00 6,00 7,33 180,44 0,23 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 2 kalastusta (Seber & LeCren 1967) Ari Saura Kalastuspaikka Paaskoski Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 150 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA/ PAINO (G) (G) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Seipi ,00 1,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 0,00 Yhteensä ,00 0,67 0,67 0,67 0,00

27 LIITE 3 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 2 kalastusta (Seber & LeCren 1967) Ari Saura Kalastuspaikka Ruunakoski Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 210 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA/ PAINO (G) (G) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Särki ,00 1,00 0,48 0,48 0,00 0,00 14,76 1,00 0,00 Yhteensä ,00 0,48 0,48 14,76 0,00 Laskentataulukko populaatiokoon arvioimiseksi, 2 kalastusta (Seber & LeCren 1967) Ari Saura Kalastuspaikka Sulunkoski (Kyykoski) Päivämäärä Koealan nro Koealan pinta-ala 90 m 2 LAJI SAALIS (KPL) ERI KOKO- KESKI- SAALIS/ SAALIS/ N/ SE (N)/ 95 %:n BIO- p SE (p) KALASTUSKERROILLA NAIS- PAINO KOEALA 100 m m m 2 luott. väli MASSA/ PAINO (G) (G) (N/100 m 2 ) 100 m 2 Ahven ,00 2,00 2,22 2,22 0,00 0,00 28,89 1,00 0,00 Made ,00 1,00 1,11 1,11 0,00 0,00 82,22 1,00 0,00 Särki ,00 1,00 1,11 1,11 0,00 0,00 36,67 1,00 0,00 Taimen ,00 1,00 1,11 1,11 0,00 0, ,44 1,00 0,00 Yhteensä ,00 5,56 5, ,22 0,00

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5)

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) ELY-keskus: 04 Istutusvesi: KAIKKI Kalastusalue: Vammalan seutu Istutusvesi Istutusaika Istutuspaikka Laji/muoto Kanta Ikä Kokemäenjoki 4.5.2012 Esson ranta

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 351 Ari Saura Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 157/2007 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 197/2010 Jussi Mäntynen ISSN 158-806 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan sähkökoekalastustulokset

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Raportti Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 3 3 Tulokset

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 187/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tiia Grönholm (email) Linnunmaa Oy 24.8.2012 Lähetämme ohessa yhteenvedon Endomines Oy:n Karjalan Kultalinjan YVAan liittyvistä vuoden 2012

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 181/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 Pyhäjärvi-instituutti Henri Vaarala Marraskuu 2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...3 3. TULOKSET...4 3.1. Eurakosken koeala...4

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 223/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 165/2012 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 209/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Istutusrekisteri - Kaikki tiedot 25.2.2013

Istutusrekisteri - Kaikki tiedot 25.2.2013 Istutusrekisteri - Kaikki tiedot 25.2.2013 Istutusaika: 1.1.2012 0:00:00-31.12.2012 0:00:00 ELY-keskus: 04 Istutusvesi: KAIKKI Kalastusalue: Etelä- ja Keski-Päijänne ELY-keskus Istutusvuosi Istutuspvm

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN HAAROISTENSUON TURVETUOTANTO- ALUEEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Sakari Kivinen 2019 nro 854/19 Haaroistensuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta

Lisätiedot

Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 2012 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2012

Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 2012 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2012 Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 212 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 212 Johdanto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hämeenlinnassa, Tammelassa

Lisätiedot

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5)

Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) Istutusrekisteri - Kappalemäärät (laajempi) 1(5) ELY-keskus: 04 Istutusvesi: KAIKKI Kalastusalue: Längelmävesi Aihtianjärvi 27.11.2012 Enojärvi 4.9.2012 Aihtianjärvi - Planktonsiika Koitajoki 1k 132 14,8

Lisätiedot

Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen

Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v. 2016 Tomi Ranta, Petri Mäkinen ja Marko Puranen Hämeen kalatalouskeskuksen raportti nro 12/2016 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TYÖRYHMÄ JA KÄYTETYT

Lisätiedot

Rappusen koekalastukset vuosina 2009 ja 2017 Katja Kulo Luonnonvarakeskus, huhtikuu 2018

Rappusen koekalastukset vuosina 2009 ja 2017 Katja Kulo Luonnonvarakeskus, huhtikuu 2018 Rappusen koekalastukset vuosina 2009 ja 2017 Katja Kulo Luonnonvarakeskus, huhtikuu 2018 Johdanto Luonnonvarakeskus (LUKE) koekalasti Rantasalmella sijaitsevan Rappusen kesällä 2017. Verkkokoekalastusten

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä 2 SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen koealat Koekalastukset tehtiin elokuun 2013 aikana Sähkökoekalastettujen alueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 2431 m 2. Koealojen

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 166/2008 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

Karhijärven kalaston nykytila

Karhijärven kalaston nykytila Karhijärven kalaston nykytila Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari 21.11.212 Kankaanpää Samuli Sairanen RK, Evon riistan- ja kalantutkimus Tutkimuksen taustaa Koekalastukset liittyvät

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2006 ja 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 172/2008 Janne Raunio & Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064

Lisätiedot

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 Olli Ylönen Lounais-Suomen kalastusalue/v-s Kalavesien hoito ry Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 V-S Kalavesien hoito ry toteutti Paimionjoki-yhdistyksen tilauksesta koekalastukset

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2008-2010 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2006

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2006 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA Ari Saura Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 26 Luonnos Helsinki marraskuu 26 Vantaanjoen latvaosan kalastoselvitys 26 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA...3 2.

Lisätiedot

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 VIRTAIN, RUOVEDEN-KUOREVEDEN JA NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEIDEN KUNNOSTETTUJEN VIRTAVESIEN SÄHKÖKALASTUSTUTKIMUS VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 906/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE...

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 189/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten,

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 158/2007 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään Kiikun-, Saveron- ja Silmunjoen

Lisätiedot

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 114/2009 Jussi Mäntynen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Suuren ja Pienen Raudanveden koekalastukset vuonna 2017

Suuren ja Pienen Raudanveden koekalastukset vuonna 2017 Suuren ja Pienen Raudanveden koekalastukset vuonna 2017 Katja Kulo Luonnonvarakeskus, huhtikuu 2018 Johdanto Luonnonvarakeskus (LUKE) koekalasti Rantasalmella sijaitsevat Suuren ja Pienen Raudanveden kesällä

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 198/2010 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten

Lisätiedot

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17 ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA 2017 Heikki Holsti Kirjenumero 1117/17 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3. SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 2 3.1 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Istutussuositus. Kuha

Istutussuositus. Kuha Istutussuositus Kuha Kuhan istutuksia suunniteltaessa on otettava huomioon järven koko, veden laatu ja erityisesti järven kuhakannan tila. Lisäksi kuhaistutusten tuloksellisuuden kannalta olisi eduksi,

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1620,1m 2

Lisätiedot

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 1 2.1 Aineisto

Lisätiedot

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY Mikkeli 16.11.2010 Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Yleistä Kyyvesi kuntoon hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA Ari Saura Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2008 Helsinki huhtikuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA...3 2. MENETELMÄT...4 3. SÄHKÖKALASTUSTULOKSET...6

Lisätiedot

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004

Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 350 Ari Saura Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu

Lisätiedot

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen

Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014. 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 20.10.2014 Pyhäjärvi-instituutti Jussi Aaltonen Raumanjoen sähkökoekalastusraportti 2014 Teksti: Jussi Aaltonen Kuvat: Tero Forsman (ellei toisin mainita) Pyhäjärvi-instituutti

Lisätiedot

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien Nab Labs Oy Pekka Sundell Sisällys 1 TARKKAILUVELVOITE... 1 2 TUTKIMUSALUE... 1 2.1 Valumavedet... 1 2.2 Vesistöt

Lisätiedot

No 2175/17 YLÄMAAN PUKALUS-JÄRVEN KOEVERKKOKALAS- TUS Lappeenrannassa 10 päivänä elokuuta Matti Vaittinen limnologi

No 2175/17 YLÄMAAN PUKALUS-JÄRVEN KOEVERKKOKALAS- TUS Lappeenrannassa 10 päivänä elokuuta Matti Vaittinen limnologi No 2175/17 YLÄMAAN PUKALUS-JÄRVEN KOEVERKKOKALAS- TUS 2016 Lappeenrannassa 10 päivänä elokuuta 2017 Matti Vaittinen limnologi SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio Puhelin

Lisätiedot

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Saarijärven reitin sähkökoekalastukset 2012 Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Konneveden kalatutkimus ry 2012 Tutkimusalue ja menetelmät Sähkökoekalastukset tehtiin Saarijärven kalastusalueen

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2016

Sähkökoekalastukset vuonna 2016 Sähkökoekalastukset vuonna 2016 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo- ja syyskuussa Koealoja yhteensä

Lisätiedot

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20942 i VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA 22.9.2016 Perttu Tamminen,

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012 Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 212 xxx.xx.212 Kokemäki Heikki Holsti 21.3.213 Pori, Reposaari Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Kourajoen sähkökoekalastusten

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISTÄ... 1 2. MENETELMÄT... 2 3. KOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2017

Sähkökoekalastukset vuonna 2017 Sähkökoekalastukset vuonna 2017 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elokuussa Koealoja yhteensä 10 kappaletta

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011

Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011 Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011 Juha Piilola Saarijärven osakaskunta 2011 Sisältö 1. Aineistot ja menetelmät...3 2. Tulokset ja tulosten tarkastelu saaliista ja lajeittain...4 Ahven...5 Särki...6

Lisätiedot

Simpelejärven verkkokoekalastukset

Simpelejärven verkkokoekalastukset Simpelejärven verkkokoekalastukset Jukka Ruuhijärvi, Pasi Ala-Opas ja Katja Kulo Luonnonvarakeskus, sisävesien kalavarat Simpelejärven kuhaseminaari 7.10.2017 Koekalastuksia on tehty kolmella Simpelejärven

Lisätiedot

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016

Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS RY T U T K I M U K S I A / t i e d o n a n t o j a 2 0 1 6 Vihijoen ja Myllyjoen koekalastukset 2016 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2016 Sisältö

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään koekalastustulosten avulla Summanjoen yläosan kalastoa ja istutusten onnistumista.

Lisätiedot

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010

16WWE0618 11.10.2010. Kainuun Etu Oy. Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0618 11.10.2010 Kainuun Etu Oy Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 16WWE0598 Lohen mäti-istutuskokeiden sähkökoekalastukset v. 2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalansaaliiden kehitys velvoitetarkkailutulosten valossa

Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalansaaliiden kehitys velvoitetarkkailutulosten valossa Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalansaaliiden kehitys velvoitetarkkailutulosten valossa Anna Väisänen 15.3.2019 Velvoitetarkkailusta Toteutettu kalataloudellisena yhteistarkkailuna 1970-luvulta

Lisätiedot

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia?

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? 8. Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Sisällysluettelo Eri kalalajit viihtyvät järven erilaisissa ympäristöissä. (54A) Suun muoto ja rakenne paljastavat

Lisätiedot

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa???

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? 24.3.2015 KOKEMÄKI Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä Heikki Holsti Selvityksen tavoitteet Kalastajille kohdistetun

Lisätiedot

Kakskerranjärven koekalastukset vuonna 2013 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2013

Kakskerranjärven koekalastukset vuonna 2013 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2013 Kakskerranjärven koekalastukset vuonna Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu Johdanto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Turun Kakskerranjärven kesällä.

Lisätiedot

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Tapio Sutela, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Joensuu 6.6. 2013 1. Taustatietoa Pielisjoesta ja järvilohesta Pielisjoki oli ennen

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

Sanginjoen ekologinen tila

Sanginjoen ekologinen tila Sanginjoen ekologinen tila Tuomas Saarinen, Kati Martinmäki, Heikki Mykrä, Jermi Tertsunen Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Yleistä

Lisätiedot

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE!

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! KOSKIEN ENNALLISTAMISHANKE ETENEE, TAVOITTEENA PALAUTTAA JÄRVITAIMENEN LUONTAINEN LISÄÄNTYMINEN. KOSKIEN MELOTTAVUUS LÄHES ENNALLAAN MUTTA MELONTAVÄYLÄT OVAT MUUTTUNEET.

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2011 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella Sisällysluettelo 1. UHANALAINEN JÄRVITAIMEN... 4 2. TOIMENPITEET... 5 2.1 Rasvaevällisten vapauttaminen... 5 2.2 Saaliskiintiö... 5 2.3 Koukkumäärärajoitus...

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007 LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) UUDENKAUPUNGIN HAAVAISTEN LAHTIEN KOEKALASTUS 2007 Haavaisten vesialue on n. 10 km 2 suuruinen merenlahti Uudessakaupungissa. Koekelastus on osa Haavaisten

Lisätiedot

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH

JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011. Heikki Holsti 2011. Kirje nro 879/HH JUJO THERMAL OY:N BISFENOL A SATUNNAISPÄÄSTÖN VAIKUTUKSET EURAJOEN KALATALOUTEEN VUONNA 2011 Heikki Holsti 2011 Kirje nro 879/HH SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUE... 1 3 SÄHKÖKOEKALASTUS...

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Kivijärven kalastusalue Vesa Tiitinen, PL 46, 53101 LAPPEENRANTA TOIMINNALLINEN SELVITYS LEMIN JÄRVIEN KUNNOSTUS HANKE

Työsuunnitelma. Kivijärven kalastusalue Vesa Tiitinen, PL 46, 53101 LAPPEENRANTA TOIMINNALLINEN SELVITYS LEMIN JÄRVIEN KUNNOSTUS HANKE TOIMINNALLINEN SELVITYS LEMIN JÄRVIEN KUNNOSTUS HANKE SELVITYS AIKAJAKSOLLA 01.07. 31.12.2006 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Kivijärven kalastusalue on pyytänyt 04.01.2005 saapuneella hakemuksella, että sille

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin

ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN Jorma Piironen RKTL/Joensuu. Tietoa kestäviin valintoihin ALA-KOITAJOKI JA JÄRVILOHI - ENNEN JA JÄLKEEN LISÄVESITYKSEN 1.9.2011 Jorma Piironen RKTL/Joensuu Ala-Koitajoki ja järvilohen ja taimenen poikaset > MITÄ TEHTY? Koeistutuksia v:sta 1983, säännöllisemmin

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2017 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Kyyveden Hirviselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella

Kyyveden Hirviselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY Mikkeli 19.10.2010, täydennys 16.11.2010 Kyyveden Hirviselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Yleistä Kyyvesi kuntoon

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Partakosken alueella Sisällysluettelo 1. UHANALAINEN JÄRVITAIMEN...4 2. TOIMENPITEET...5 2.1 Rasvaevällisten vapauttaminen...5 2.2 Saaliskiintiö...5 2.3 Koukkumäärärajoitus...5

Lisätiedot

Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 2012

Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 2012 Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 212 Marko Paloniemi 3.8.212 2 1. Johdanto Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus suoritti verkkokoekalastuksen Alavuden Iso Soukkajärvessä heinäkuussa 212. Koekalastus tehtiin

Lisätiedot

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia KUULUTUS POSELY/942/5723/2017 26.6.2017 Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014

Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014 Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014 Petri Mäkinen, Tomi Ranta ja Atte Mutanen 2014 Hämeen kalatalouskeskus Raportti nro 19/2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. Menetelmät... 3 3. Tulokset... 4 4. Tulosten

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Aarno Karels Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Valtakunnalliset XXIV Kalastusaluepäivät 16.-18.2.2012 Haapajärven

Lisätiedot

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville!

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Vesijärven kalat Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Kalat ovat myös tärkeä osa Vesijärven elämää. Ne kuuluvat järven ravintoketjuun ja kertovat omalla tavallaan Vesijärvestä

Lisätiedot

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta KUULUTUS VARELY/3424/5723/2016 17.5.2018 Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta Asia Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle

Lisätiedot

Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä

Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä Kalataloushallinnon istutusrekisteri Tulostuspäivä 4.1.2008 Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue Kunnat:, Sysmä, Istutukset 1.1.2000-31.12.2007 Istutusvesi: Päijänne Istutusaika Kalalaji Ikä Pituus

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2012 Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 26.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1

Lisätiedot