KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote (muutettu asetuksella (EU) nro. 453/2010) Versio 5.0 Päivitetty Tulostuspäivämäärä n-butanoli IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI Järvenpää, Finland Kotipaikka Iisalmi Tel (0) , Fax +358 (0) Tel (0) , Fax +358 (0) Y-tunnus ALV rek.

2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen nimi : INDEX-Nro. : REACH-rekisteröintinumero : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Laboratoriokemikaaleja Käyttötavat, joita ei suositella : ei yhtään 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys : Honeywell International Inc. 115 Tabor Road Morris Plains USA Honeywell International, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ USA Puhelin : Telefax : Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: : PMTEU Product Stewardship: 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero : (ChemTrec-Transport) (Medical) Maa pohjainen myrkytystietokeskukseen : katso luku 15.1 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Sivu 1 / 16

3 2.1. Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Syttyvät nesteet Luokka 3 H226 Syttyvä neste ja höyry. Välitön myrkyllisyys Luokka 4 - Suun kautta H302 Haitallista nieltynä. Ihoärsytys Luokka 2 H315 Ärsyttää ihoa. Vakava silmävaurio Luokka 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Luokka 3 - Keskushermosto H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Luokka 3 - Hengityselimet H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Merkinnät ASETUS (EY) N:o 1272/2008 Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Turvalausekkeet : P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. P260 Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ höyryä/ suihketta. P280 Käytettävä suojakäsineitä/-vaatetusta/ silmien-/kasvosuojainta. P301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Sivu 2 / 16

4 P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin Muut vaarat Toistuva tai pitkäaikainen altistus liuottimille voi aiheuttaa aivojen ja hermoston vaurioita. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. aineella Kemiallinen nimi CAS-Nro. INDEX-Nro. REACHrekisteröintinumero EY-Nro. Luokitus 1272/2008 Pitoisuus Huomautuksia Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H % 1* 1* - Katso erityiset pitoisuusrajat liitteistä 1272/ Seoksen Ei määritettävissä Työpaikkasäteilytysrajat, jos saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet: Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Siirrettävä pois vaaralliselta alueelta. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Hengitys: Sivu 3 / 16

5 Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin. Ihokosketus: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. Otettava yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin: Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Suojaa terve silmä. Kutsu lääkäri välittömästi. Nieleminen: Ainetta nielleelle annetaan vettä. EI saa oksennuttaa. Kutsu lääkäri välittömästi Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Kohta 11 sisältää tarkempaa tietoa terveysvaikutuksista ja oireista. : KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: Vesisuihku Vaahto Hiilidioksidi (CO2) Sammutusjauhe Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä: Suuritehoinen paloruisku 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Sivu 4 / 16

6 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet: Kohdeilmanpoisto pakollinen. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Palo-ja räjähdyssuojaus: Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Yleinen työhygieniakäytäntö. Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Suositellaan ehkäisevää ihonsuojausta 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa Erityinen loppukäyttö ole lisätietoja käytettävissä Sivu 5 / 16

7 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäiset altistusrajat Aineosat Peruste / Arvo Arvo / Altistusmuoto Ylityskerroi n Huomautuksia ELV (FI) STEL 230 mg/m3 75 ppm Tunnettu haitallinen pitoisuus (liite 1). ELV (FI) TWA 150 mg/m3 50 ppm Tunnettu haitallinen pitoisuus (liite 1). STEL - Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo TWA - Haitalliseksi tunnettu pitoisuus SKIN_DES - Iho: ELV (FI) SKIN_DES Voi imeytyä ihon läpi. DNEL/PNEC arvot Aineosa End-use / Impact Altistuksen kesto Arvo Altistumisreitit Remarks Työntekijät / Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Kuluttajat / Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset 310 mg/m3 Hengitys 55 mg/m3 Hengitys Kuluttajat / Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset 3,125mg/kg bw /d Nieleminen Aineosa Ympäristöosasto / Arvo Makea vesi: 0,082 mg/l Merivesi: 0,0082 mg/l Jätevedenpuhdistamo: 2476 mg/l Huomautuksia Assessment factor: 50 Assessment factor: 500 Sivu 6 / 16

8 Makean veden sedimentti: 0,178 mg/kg dw Merisedimentti: 0,0178 mg/kg dw Maaperä: 0,015 mg/kg dw 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Henkilökohtaisten suojavarusteiden on oltava voimassaolevien EN-standardien mukaisia: hengityssuoja EN 136, 140, 149; suojalasit/silmiensuojain EN 166; suojavaatteet EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; suojakäsineet EN 374; suojapuolikengät EN-ISO Ei saa hengittää höyryjä/pölyä. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus: Mikäli muodostuu pölyä tai aerosolia, on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. Käsiensuojaus: Käsinemateriaali: Nitriilikumi Läpäisyaika: > 480 min Käsineen paksuus: 0,4 mm Camatril 730 Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä. Kulunut tuote vaihdettava. Huomautuksia:Käytössä tulee ottaa huomioon, että kemikaalisuojakäsineen käyttöaikaan vaikuttavat useat tekijät (esim; lämpötila, rasitus, jne.), ja siksi käyttöaika saattaa olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 mukainen permeaatioaika. Käytössä tulee ottaa huomioon, että kemikaalisuojakäsineen käyttöaikaan va ja siksi käyttöaika saattaa olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 mukai Koska käyttöolosuhteet eivät yleensä vastaa mittauksen standardiolosuhteit permeaatioaikaa ylitetä 50%. Suuresta tyyppimäärästä johtuen tulee huomioida kunkin valmistajan antamat käyttöohjeet. Sopivia ovat esim. suojakäsineet, joita valmistaa KCL GmbH, D Eichenzell. tai katso yllä. Tarkastus suoritettu EN 374 mukaisesti. Silmiensuojaus: Naamiomalliset suojalasit Ihonsuojaus / Kehon suojaus: Suojapuku Sivu 7 / 16

9 Ympäristöaltistumisen torjuminen Käsittele paikallisten määräysten ja hyvien teollisuuskäytäntöjen mukaisesti. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Muoto : neste Väri : väritön Haju : luonteenomainen molekyylipaino : 74,12 g/mol Sulamispiste/sulamisalue : < -90 C Menetelmä: ISO 3016 Kiehumispiste/kiehumisalue : 119 C ssä hpa Menetelmä: OECD TG 103 Leimahduspiste : noin 35 C ssä hpa Menetelmä: suljettu kuppi Syttymislämpötila : 355 C ssä hpa Menetelmä: DIN Itsesyttymislämpötila : ei itsestään syttyvää Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi. Räjähdysraja, alempi : 1,5 Til-% Räjähdysraja, ylempi : 9,4 Til-% Höyrynpaine : 6,7 hpa ssä 20 C Tiheys : 0,81 g/cm3 ssä 20 C Menetelmä: DIN Viskositeetti, dynaaminen : 2,95 mpa.s ssä 20 C Menetelmä: ASTM D 445 Sivu 8 / 16

10 ph : 7 Pitoisuus: 60 g/l ssä 20 C Vesiliukoisuus : 66 g/l ssä 20 C Menetelmä: OECD TG 105 Liukoisuus muihin liuottimiin : liukenee useimpiin orgaanisiin liuotinaineisiin Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi : log Pow 1 ssä: 25 C Menetelmä: 92/69/EEC, A Muut tiedot ole lisätietoja käytettävissä KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Normaalipaineessa ei hajoa tislattaessa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävä hapettavia aineita. Voi syövyttää muoveja Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilidioksidi (CO2) Hiilimonoksidi Sivu 9 / 16

11 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta: LD50 Laji: Rotta Arvo: mg/kg Menetelmä: OECD TG 401 Luokiteltu haitalliseksi EU-lainsäädännön mukaan. Välitön myrkyllisyys ihon kautta: LD50 Laji: Kani Arvo: noin mg/kg Menetelmä: OECD TG 402 Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: LC50 Laji: Rotta Arvo: > 17,6 mg/l Altistumisaika: 4 h Menetelmä: OECD TG 403 Teknisesti suurin saavutettavissa oleva pitoisuus. Ihon ärsytys: Laji: Kani Tulos: ärsyttävä Altistumisaika: 2 h Menetelmä: Draize-testi Silmien ärsytys: Laji: Kani Tulos: ärsyttävä Altistumisaika: 24 h Menetelmä: OECD TG 405 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys: Huomautus: Ei luokiteltu sellaisten tietojen johdosta, jotka olivat vakuuttavia mutta riittämättömiä luokitusta varten. Syöpää aiheuttavat vaikutuk set: Huomautus: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Sivu 10 / 16

12 Huomautus: Ei luokiteltu sellaisten tietojen johdosta, jotka olivat vakuuttavia mutta riittämättömiä luokitusta varten. Aspiraatiovaara: Muut tiedot: Ärsyttävää iholle ja limakalvoille Vakavan silmävaurion vaara. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi alentaa keskushermoston toimintaa ja aiheuttaa huumausta. Ei mutageeninen Ames-testillä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle: LC50 staattinen testi Laji: Pimephales promelas (rasvapäämutu) Arvo: mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD TG 203 NOEC staattinen testi Laji: Pimephales promelas (rasvapäämutu) Arvo: 519 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD TG 203 Myrkyllisyys vesikasveille: EC50 staattinen testi Laji: Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä) Arvo: 225 mg/l Altistumisaika: 96 h Menetelmä: OECD TG 201 Myrkyllisyys mikro-organismeille: EC50 staattinen testi Laji: Pseudomonas putida Arvo: mg/l Altistumisaika: 17 h Menetelmä: DIN Sivu 11 / 16

13 Myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille: EC50 staattinen testi Laji: Daphnia magna (vesikirppu) Arvo: mg/l Altistumisaika: 48 h Menetelmä: OECD TG 202 Krooninen toksisuus selkärangattomille vesieläimille: NOEC semistaattinen testi Laji: Daphnia magna (vesikirppu) Arvo: 4,1 mg/l Altistumisaika: 21 d Menetelmä: OECD TG Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: aerobinen Biologinen hajoaminen: 92 % Altistumisaika: 20 d Menetelmä: OECD Helposti biologisesti hajoava Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Ei saa päästää ympäristöön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote: Hävitä lain vaatimusten mukaisesti. Sivu 12 / 16

14 Pakkaus: Huomioitava viranomaisten määräykset käytetyn pakkausmateriaalin uudelleenkäytöstä sekä jätehuollosta. Lisätietoja: Jätteiden varastointi: direktiivi 2006/12/EY; direktiivi 2008/98/EY EY Asetus N:o 1013/2006 Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/RID UN Numero : 1120 Rahtikirjan mukainen : BUTANOLIT nimitys Luokka : 3 Pakkausryhmä : III Luokitustunnus : F1 Vaaran tunnusnro : 30 ADR/RID-Varoituslipukkeet : 3 Ympäristölle vaarallinen : ei IATA UN Numero : 1120 Rahtikirjan mukainen : Butanols nimitys Luokka : 3 Pakkausryhmä : III Varoitusmerkit : 3 IMDG UN Numero : 1120 Rahtikirjan mukainen : BUTANOLS nimitys Luokka : 3 Pakkausryhmä : III Varoitusmerkit : 3 EmS Numero : F-E, S-D Meriä saastuttava aine : ei KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Myrkytystietokeskukseen Sivu 13 / 16

15 Maa Puhelinnumero Maa Puhelinnumero Itävalta Latvia Belgia Liechtenstein ei saatavissa Bulgaria (+) Liettua Kroatia (+3851) Luxemburg ; (+352) Kypros ei saatavissa Malta ei saatavissa Tsekin tasavalta ; Alankomaat Tanska Norja Viro 16662; (+372) Puola ei saatavissa Suomi Portugali Ranska +33(0) Romania ei saatavissa Kreikka ei saatavissa Slovakia (NTIC) Unkari (+36-80) Slovenia ei saatavissa Islanti Espanja (begär Irlanti +353(1) Ruotsi Giftinformation); Italia ei saatavissa Englanti ei saatavissa Berlin : 030/19240 Bonn : 0228/19240 Erfurt : 0361/ Saksa Freiburg : 0761/19240 Göttingen : 0551/19240 Homburg : 06841/19240 Mainz : 06131/19240 München : 089/19240 Muut luettelotiedot US. Toxic Substances Control Act Mainittu TSCA-luettelossa Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133) Kaikki tämän tuotteen osa-aineet ovat Kanadan DSL listalla Japan. Kashin-Hou Law List Sivu 14 / 16

16 Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen China. Inventory of Existing Chemical Substances Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand Mainittu luettelossa, tai luettelon mukainen 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaalien turvallisuusanalyysiä ei ole suoritettu. KOHTA 16: Muut tiedot Otsakkeen 3 alla mainittujen H-lausuntojen teksti : H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Lisätietoja Kaikki direktiivit ja asetukset viittaavat muutettuja versioita. Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna. Lyhenteet: EY Euroopan yhteisö CAS Chemical Abstracts Service DNEL Derived no effect level PNEC Predicted no effect level vpvb Very persistent and very biaccumulative substance PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, t yöstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Käyttäjä on itse lopullisessa vastuussa tuotteiden soveltumisesta käyttötarkoituksiin. Sivu 15 / 16

17 Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu takuuksi ominaisuuksista. Sivu 16 / 16

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ammoniumrauta(III)sitraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 6.10.2016 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Glyseroli IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430 Järvenpää,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Magnesiumoksidi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Natriumvetykarbonaatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 8.10.2016 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Litiumkloridi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Rauta(III)oksidi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006.

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Natriumkarbonaatti-10-hydraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 7.2.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Kupari(I)oksidi, jauhe (pun.) IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Maitohappo IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

SAND MESH / Quarz

SAND MESH / Quarz KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 16.1.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Fehling II IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

Potassium phosphate monobasic

Potassium phosphate monobasic KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

Ammonium dihydrogen phosphate

Ammonium dihydrogen phosphate KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kalsiumkarbonaatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

Sodium pyrophosphate 10-hydrate

Sodium pyrophosphate 10-hydrate KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. CAS-Nro. : 13472-36-1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 23.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Kipsi, poltettu IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430 Järvenpää,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 12.4.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ammoniummolybdaatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Magnesiumsulfaatti, vedetön IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Pentanoli (amyylialkoholi) IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

HYDRANAL -Water Standard 1.00 / Hydranal CRM Water Standard 1.0

HYDRANAL -Water Standard 1.00 / Hydranal CRM Water Standard 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : HYDRANAL -Water Standard 1.00 / Hydranal CRM Water Standard 1.0 SDS-numero : Tuotetyyppi : Seoksen Huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 11.4.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Strontiumkloridi-6-hydraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006.

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 11.4.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Rikki, härme IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430 Järvenpää,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006.

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 15.12.2015 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Sinkkisulfaatti-7-hydraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 1.10.2016 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kaliumkarbonaatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410651,410653,3102562 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kaliumferrosyanidi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Sodium thiosulfate 0,1 mol, (24,818 g Na2S2O3*5H2O)

Sodium thiosulfate 0,1 mol, (24,818 g Na2S2O3*5H2O) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : Seoksen Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Piioksidi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 15.1.2015 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kalsiumkloridi-2-hydraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Kalkki, sammutettu, tekn. IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44 B, FI-04430

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Lanthanum(III) chloride-7-hydrate

Lanthanum(III) chloride-7-hydrate KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65102,3101665 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 7.11.2016 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kaliumvetykarbonaatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423020,423021 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

2,2,4-Trimethylpentane

2,2,4-Trimethylpentane KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Magnesiumkloridi IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clobe Palonsammutusaerosoli 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clobe Palonsammutusaerosoli 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY COOPER MUURAHAISSPRAY Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006.

Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : Dokumentti, pykälä 32, asetus (EY) 1907/2006. CAS-Nro.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57504 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: S51M004 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse

Kauppanimi / aineen nimi: SALUTEM Pro Puhdistuspasta Prophy Paste Coarse KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.21216, 21219, 21210, 21220 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedote Versio 5.0 Päivitetty 14.5.2017 Tulostuspäivämäärä 2.6.2017 Kupari(II)asetaattimonohydraatti IS-VET OY, Kilpivirrantie 7, FI-74120 Iisalmi, Finland IS-VET OY, Helsingintie 44

Lisätiedot

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : SDS-numero : Tuotetyyppi : aineella Huomautuksia : SDS, pykälä 31, asetus (EY) 1907/2006. Kemiallinen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424436,424439,3103251 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot