KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä poliisiakatemian vastaukset (2010/C 338/24)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä poliisiakatemian vastaukset (2010/C 338/24)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/137 KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä poliisiakatemian vastaukset (2010/C 338/24) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUUT KYSYMYKSET Taulukko Poliisiakatemian vastaukset

2 C 338/138 Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO 1. Euroopan poliisiakatemia (jäljempänä poliisiakatemia ) perustettiin neuvoston päätöksellä 2000/820/YOS, joka kumottiin vuonna 2005 ja korvattiin neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS ( 1 ). Bramshillissä sijaitsevan poliisiakatemian tehtävänä on toimia verkostona, joka yhdistää jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset, ja järjestää ylemmille poliisiviranomaisille yhteisiin vaatimuksiin perustuvia koulutusjaksoja ( 2 ). 2. Poliisiakatemian talousarvio oli 8,8 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2009, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 miljoonaa euroa. Poliisiakatemiassa työskenteli vuoden lopussa 28 henkilöä, edellisenä vuonna henkilöstön määrä oli 27. TARKASTUSLAUSUMA 3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti poliisiakatemian tilinpäätöksen ( 3 ), joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ( 4 ) ja selvityksen talousarvion toteuttamisesta ( 5 ) 31. joulukuuta 2009 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ( 6 ) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Johtajan vastuu 5. Tulojen ja menojen hyväksyjänä johtaja toteuttaa tulot ja menot sisältävää talousarviota poliisiakatemian varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti omalla vastuullaan ja hyväksyttyjen määrärahojen rajoissa ( 7 ). Johtajan vastuulla ( 1 ) EUVL L 256, , s. 63. ( 2 ) Taulukossa esitetään tiedotustarkoituksessa yhteenveto poliisiakatemian vastuualueista ja toiminnoista. ( 3 ) Tilinpäätökseen on liitetty mukaan varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys, jossa muun muassa annetaan tiedot määrärahojen täytäntöönpanoasteesta sekä esitetään yhteenveto budjettikohtien välisistä määrärahasiirroista. ( 4 ) Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman sekä tilinpäätöksen liitteet, joihin sisältyy kuvaus keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. ( 5 ) Selvitys talousarvion toteuttamisesta sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. ( 6 ) EYVL L 248, , s. 1. ( 7 ) Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 19 päivänä marraskuuta 2002 (EYVL L 357, , s. 72), 33 artikla. on kehittää ( 8 ) sellainen organisaatiorakenne sekä sisäiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ja -menettelyt, joiden pohjalta on toisaalta mahdollista laatia tilinpäätös ( 9 ), jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisesti virheellisiä tietoja, ja toisaalta varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tilintarkastustuomioistuimen vastuu 6. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma poliisiakatemian tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 7. Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksensa kansainvälisten tarkastusstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC ja ISSAI) ( 10 ) mukaisesti. Kyseisissä standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin noudattaa eettisiä ohjeita ja suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä olennaisia virheitä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset. 8. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen osana toteutettiin menettelyjä, joiden tarkoituksena oli saada todentavaa aineistoa tilinpäätökseen sisältyvistä määristä ja tilinpäätöstiedoista ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on valita käytettävät menetelmät sekä arvioida, kuinka suuri on riski, että tilinpäätökseen sisältyy petoksista tai virheistä johtuvia olennaisesti virheellisiä tietoja tai laittomia tai sääntöjenvastaisia toimia. Kyseisissä riskinarvioinneissa arvioidaan tarkastuskohteen sisäistä valvontaa tilinpäätöksen laatimisen ja esittämisen kannalta, ja tämän pohjalta suunnitellaan tilanteeseen sopivat tarkastusmenettelyt. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden ja johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden asianmukaisuutta sekä tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa. 9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että saatu todentava aineisto on riittävä ja sopiva jäljempänä olevien lausumien perustaksi. ( 8 ) Asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, 38 artikla. ( 9 ) Erillisvirastojen tilinpäätöksiä ja kirjanpitoa koskevat säännöt on esitetty asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 VII osaston 1 luvussa. Asetusta on viimeksi muutettu 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla asetuksella (EY, Euratom) N:o 652/2008 (EUVL L 181, , s. 23). Säännöt on liitetty sellaisenaan poliisiakatemian varainhoitoasetukseen. ( 10 ) Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (International Federation of Accountants, IFAC) ja ylimpien tarkastuselinten kansainväliset standardit (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI).

3 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/139 Lausuma tilien luotettavuudesta 10. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että poliisiakatemian tilinpäätös ( 11 ) antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot poliisiakatemian taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2009 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta poliisiakatemian varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti. Perusteet huomautuksia sisältävälle lausumalle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 11. Neljässä hankintamenettelyssä ( 12 ) poliisiakatemia osti tavaroita ja palveluja ilman sopimusta tai tarjouskilpailumenettelyä. Eräässä tapauksessa ( 13 ) menettelystä vastasi henkilöstön jäsen, jolla ei ollut hankintamenettelyiden tekemisen edellyttämää pätevyyttä, mistä seurasi, että eritelmää ei laadittu, tarjousta ei pyydetty tai saatu eikä taloudellista arviointia suoritettu. 12. Kuten tilintarkastustuomioistuin pani merkille varainhoitovuotta 2008 koskevassa kertomuksessaan ( 14 ), kurssien ja seminaarien järjestämiseen liittyvät menot muodostavat huomattavan osan poliisiakatemian talousarviosta. Vuoden 2009 osalta kyseisten menojen tarkastuksen aikana havaittiin niin ikään vakavia puutteita. Poliisiakatemian varanhoitoasetuksen ( 15 ) säännöksiä, jotka poliisiakatemian mukaan muodostavat koulutusmoduuliasiantuntijoiden ja koulutusasiantuntijoiden työsopimusten oikeusperustan yhteisiä koulutusohjelmia koskevaa toimintalinjaa sovellettaessa, ei toimitettu komissiolle ennalta hyväksyttäviksi eikä niistä tiedotettu budjettivallan käyttäjälle ( 16 ). Täten poliisiakatemian tarkistettu varainhoitoasetus ei koskaan tullut voimaan, mistä seurasi, että kaikki koulutusmoduuliasiantuntijoiden ja koulutusasiantuntijoiden kanssa tehdyt työsopimukset olivat yhteistä opetussuunnitelmaa koskevan hankkeen alusta lähtien laittomia ( 17 ). Huomautuksia sisältävä lausuma tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 13. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että poliisiakatemian 31. päivänä joulukuuta 2009 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat ( 11 ) Tilinpäätös laadittiin 5. heinäkuuta 2010 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 13. heinäkuuta Lopullinen tilinpäätös, joka on konsolidoitu komission tilinpäätökseen, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15. päivänä. Lopullinen tilinpäätös esitetään sivustoilla ja ( 12 ) Tilapäistyöntekijöiden palvelut ( euroa), matkaviestintäpalvelut ( euroa), paperi- ja toimistotarvikkeet ( euroa) ja taksipalvelut ( euroa). ( 13 ) Kuriiripalveluja koskeva hankintamenettely, euroa. ( 14 ) Kohta 14 (EUVL C 304, , s. 124). ( 15 ) Vuonna 2008 tarkistettu varainhoitoasetus. ( 16 ) Tätä vaadittiin varainhoidon puiteasetuksen 1 artiklassa, koska kyseiset säännökset olivat kilpailun vastaisia, sillä ne mahdollistivat huomattavan poikkeamisen tavanomaisista hankintasäännöistä ja todellista kilpailua koskevasta periaatteesta. ( 17 ) Hankkeen alusta laskettu kokonaismäärä on noin euroa, josta vuoteen 2009 liittyy euroa. kohdissa 11 ja 12 esitettyjä huomautuksia lukuun ottamatta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA MAUTUKSET KOSKEVAT HUO 14. Vuoden 2009 maksumäärärahoista (C1) siirrettiin vuodelle 2010 yli 3,8 miljoonaa euroa, mikä vastasi 43:a prosenttia koko talousarviosta. Lisäksi 46 prosenttia vuodelta 2008 siirretyistä määrärahoista (C8) oli peruutettava. Kuten varainhoitovuonna 2008 ( 18 ), tämä oli osoituksena siitä, että talousarvion toteuttamisen suunnittelussa ja seurannassa on vakavia ja toistuvia puutteita. Lisäksi tilanne oli vuotuisperiaatteen vastainen. 15. Vuotta 2009 koskevan alustavan tilinpäätöksen valmistelussa havaittiin merkittäviä viipeitä ja virheitä. Vuoden 2009 lopussa käsittelemättä oli yhteensä euron laskut. Tilanne johtui siitä, että talousvastuualueet oli jaettu epätyydyttävällä tavalla, sisäiset valvontamenettelyt olivat puutteellisia ja poliisiakatemialla oli vaikeuksia rekrytoida ja pitää palveluksessaan henkilöstöä, joilla on talous- ja kirjanpitoalan pätevyys ja työkokemusta. MUUT KYSYMYKSET 16. Poliisiakatemia ei ollut vielä vuoden lopussa pannut täytäntöön menettelyä, jolla kirjattaisiin kaikilla toiminta-aloilla esiintyneet poikkeukset, vaikka Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto ( 19 ) on sitä useaan otteeseen pyytänyt. 17. Henkilöstön valintamenettelyissä ei asetettu etukäteen vähimmäisvaatimuksia, jotka hakijoiden olisi pitänyt täyttää tullakseen kutsutuksi haastatteluun tai päästäkseen varallaololuetteloon. Valintalautakunnat asettivat vähimmäisvaatimukset sen jälkeen, kun olivat arvioineet hakijat ja asettaneet heidät paremmuusjärjestykseen. Menettelyjä ei dokumentoitu asianmukaisesti ja haastatteluissa esitettävät kysymykset laadittiin usein vasta hakemusten tarkastelun jälkeen. Nämä käytännöt vaaransivat rekrytointimenettelyjen avoimuuden. 18. Kahdessa tapauksessa ( 20 ) oli mahdotonta todeta, täyttivätkö menestyneet hakijat työkokemuksen pituutta koskevat vaatimukset. Yhdessä näistä tapauksista ( 21 ) valintalautakunta teki päätöksensä pelkästään ansioluettelon perusteella. Toisessa tapauksista ( 22 ) menestynyt hakija ei täyttänyt työkokemuksen vähimmäisvaatimuksia. Eräässä tapauksessa ( 23 ) sallittiin, että johtotehtävissä oleva henkilöstön jäsen asui Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ja työskenteli Bramshillissä sijaitsevan poliisiakatemian tiloissa rajoitetun määrän päiviä vuodessa. Poliisiakatemia korvasi hänen matkustuskulunsa. Kyseiselle henkilöstön jäsenelle ei myöskään asetettu koeaikaa. Tällaisia käytännöt ovat henkilöstösääntöjen vastaisia ja laittomia. ( 18 ) Kohta 16. ( 19 ) Komission sisäisen tarkastuksen osasto toimii myös poliisiakatemian sisäisenä tarkastajana. ( 20 ) Avointa virkaa koskeva ilmoitus CEPOL/2008/TA/001 ja CEPOL/ 2008/TA/007. ( 21 ) Avointa virkaa koskevat ilmoitukset CEPOL/2008/TA/001. ( 22 ) Avointa virkaa koskeva ilmoitus CEPOL/2008/TA/005. ( 23 ) Euromed/Meda II -projektipäällikön työsopimus.

4 C 338/140 Euroopan unionin virallinen lehti Varainhoitovuosilta 2007 ja 2008 ( 24 ) antamissaan kertomuksissa tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että määrärahoja oli käytetty henkilökohtaisiin menoihin. Poliisiakatemia totesi useaan otteeseen vastauksissaan, että ulkoinen yritys toimittaisi jälkitarkastuksen. Vuoden 2010 kesäkuun loppuun mennessä jälkitarkastusta ei ollut toimitettu. Tilintarkastustuomioistuimen jaosto IV on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Igors LUD BORŽSin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 14. ja 16. syyskuuta 2010 pitämässään kokouksessa. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA presidentti ( 24 ) EUVL C 311, , s. 136 (kohta 15) ja EUVL C 304, , s. 124 (kohta 21).

5 Perussopimuksen mukainen unionin toimivalta Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen 1. Unioni toteuttaa jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten, kuten poliisi- ja tulliviranomaisten sekä rikosten ehkäisemiseen, paljastamiseen ja tutkintaan erikoistuneiden muiden lainvalvontaviranomaisten välisen poliisiyhteistyön. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säätää toimenpiteistä, jotka koskevat: [ ] b) henkilöstön koulutuksen tukemista sekä henkilöstövaihtoa, välineistöä ja yhteistyötä rikosten selvittämistä koskevan tutkimuksen osalta; (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 87 artikla). Poliisiakatemian toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston päätöksessä 2005/681/YOS Tavoitteet Euroopan poliisiakatemian tavoitteena on osallistua jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten kouluttamiseen optimoimalla niiden laitosten välinen yhteistyö, joista se muodostuu. Se tukee ja kehittää eurooppalaista tapaa käsitellä tärkeimpiä jäsenvaltioissa esiintyviä, erityisesti rajat ylittäviä ongelmia rikollisuuden torjunnan, rikollisuuden ehkäisemisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon alalla. Tehtävät Taulukko Euroopan poliisiakatemia (Bramshill) Syventää eri jäsenvaltioiden kansallisten poliisijärjestelmien ja -rakenteiden ja Euroopan unionissa toteutettavan rajat ylittävän poliisiyhteistyön tuntemusta parantaa tietämystä kansainvälisistä ja Euroopan unionin välineistä erityisesti seuraavilla aloilla: a) Euroopan unionin toimielimet, niiden toiminta ja tehtävät sekä Euroopan unionin päätöksentekomenettelyt ja säädökset, erityisesti niiden vaikutukset lainvalvontaa koskevaan yhteistyöhön b) Europolin tavoitteet, rakenne ja toiminta sekä mahdollisuudet lisätä mahdollisimman paljon Europolin ja jäsenvaltioiden lainvalvontayksiköiden välistä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa c) Eurojustin tavoitteet, rakenne ja toiminta tarjota koulutusta demokratian takeiden kunnioittamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota puolustuksen oikeuksiin. Hallinto 1 Hallintoneuvosto Kokoonpano: Yksi valtuuskunta kustakin jäsenvaltiosta. Kullakin valtuuskunnalla on yksi ääni. Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön sekä Europolin edustajia pyydetään osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta. 2 Johtaja Hallintoneuvosto nimittää johtajan, joka vastaa poliisiakatemian hallinnosta. Hallintoneuvosto voi myös erottaa johtajan. 3 Ulkoinen tarkastus Tilintarkastustuomioistuin. 4 Sisäinen tarkastus Komission sisäisen tarkastuksen osasto. 5 Vastuuvapauden myöntävä viranomainen Parlamentti myöntää vastuuvapauden neuvoston suosituksesta. Poliisiakatemian resurssit vuonna 2009 Talousarvio 8,8 miljoonaa euroa Henkilöstö Vuoden 2009 alussa poliisiakatemiassa oli 26 tointa, ja siellä työskenteli kaksi työkomennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa. Tuotteet ja palvelut vuonna 2009 Kurssit ja seminaarit Poliisiakatemia järjesti 88 kurssia, koulutusseminaaria ja konferenssia. Alustavasti näyttää siltä, että poliisiakatemian toimintaan oltiin yleisesti ottaen edellistä vuotta tyytyväisempiä. Kouluttajien määrä kasvoi (841 kouluttajaa). Poliisiakatemian toimintaan osallistui 1997 henkilöä. Poliisiakatemian sihteeristö järjesti verkoston tueksi seitsemän toimintakokonaisuutta ja otti käyttöön uuden koulutuspäälliköille tarkoitetun välineen, joka auttaa verkostoa poliisiakatemian toimintojen täytäntöönpanossa. Ulkosuhteet Poliisiakatemia allekirjoitti kesäkuussa 2009 yhteistyösopimuksen Frontexin kanssa. Se teki aloitteen yhteistyöpöytäkirjan laatimisesta Eurojustin (Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö) ja ENFSIn (Euroopan rikoslaboratorioiden yhteistyöelin) kanssa. Kesäkuussa 2009 pidettiin konferenssi Venäjän kanssa. Yhteiset koulutusohjelmat Käynnistettiin neljä jäsenvaltioissa täytäntöönpantavaa yhteistä koulutusohjelmaa: Europol, poliisin etiikka ja lahjonnan torjunta, perheväkivalta (I & II) ja ihmiskauppa. Arviointi Toteutettiin koulutuksen jälkeistä arviointia koskeva pilottihanke, ja kysely tehtiin ensimmäistä kertaa verkossa (LimeSurvey) Euroopan unionin virallinen lehti C 338/141

6 Perussopimuksen mukainen unionin toimivalta Lähde: Poliisiakatemian toimittamat tiedot. Poliisiakatemian toimivaltuudet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston päätöksessä 2005/681/YOS Hallinto Poliisiakatemian resurssit vuonna 2009 Tuotteet ja palvelut vuonna 2009 Tutkimus ja tiede Julkaistiin ensimmäinen tutkimusta ja tiedettä koskeva poliisiakatemian tiedote; pidettiin ensimmäinen tutkimusta koskeva symposiumi (Policing Major Events) ja uudet tutkimusta ja tiedettä käsittelevät yhteyshenkilöt kokoontuivat ensimmäistä kertaa. Euromed Police II -hanke Kolme koulutusseminaaria (kaksi huumausainekaupasta ja yksi ihmiskaupasta), yksi opintokäynti (ihmiskauppa) ja yksi MEDA- ja EU-maiden poliisivoimien johtajien kokous. Vaihto-ohjelma Poliisiakatemian yksivuotisena hankkeena toteutettava vaihto-ohjelma käynnistettiin vuonna Siihen osallistuu 21 jäsenvaltiota ja yksi ehdokasmaa. Ensisijaisia aiheita ovat lähipoliisitoiminta tai järjestäytynyt rikollisuus (ylemmille poliisiviranomaisille) ja oppimisympäristö (kouluttajille). Sähköinen verkosto (e-net) Poliisiakatemian internetsivustolla oli yksittäistä kävijää (yli kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna) ja 903 uutta rekisteröitynyttä käyttäjää. Otettiin käyttöön opiskelun hallintajärjestelmä, jonka avulla kaikki poliisiakatemian verkoston käyttäjät voivat ohjata ja edistää opiskelua kurssien ja koulutusseminaarien sekä omaehtoisen verkko-opiskelun yhteydessä. Otettiin käyttöön poliisiakatemian asiakirjahallintajärjestelmä, jonka avulla verkosto voi käsitellä asiakirjoja tehokkaammin. C 338/142 Euroopan unionin virallinen lehti

7 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/143 POLIISIAKATEMIAN VASTAUKSET 11. Tässä tarkoitettujen sopimusten tekemisajankohdan jälkeen poliisiakatemian hankintamenettelyjä on parannettu ja muutettu voimassa olevien asetusten mukaisiksi. Tehtävään on nimitetty hankintoja hoitava virkamies, ja lisäksi johtaja on 8. kesäkuuta 2010 tehdyllä päätöksellä n:o 002/2010 hyväksynyt hankintoja koskevan käsikirjan malleineen ja tarkistuslistoineen. 12. Maaliskuussa 2010 poliisiakatemialle ilmoitettiin, että komissio katsoi poliisiakatemian varainhoitoasetuksen olevan laillisesti voimassa lukuun ottamatta moduulineuvojien ja koulutusasiantuntijoiden pestisopimuksia koskevia säännöksiä. Huhtikuussa 2010 poliisiakatemia toimitti komissiolle varainhoitoasetuksista poikkeamista koskevan virallisen pyynnön. Vuonna 2010 jäsenvaltioiden kanssa ei ole tehty moduulineuvojien tai koulutusasiantuntijoiden palkkaamista koskevia sopimuksia. 14. Maaliskuusta 2010 alkaen on pidetty viikoittain varainhallintakokouksia talousarvion toteuttamisen ja valvonnan parantamiseksi. Komission tuella on lisäksi tehty parannuksia budjetin ohjelmointiin. Poliisiakatemian monivuotisen toimintasuunnitelman yhteydessä on suunniteltu lisäparannuksia. 15. Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemien ongelmien välttämiseksi rahoitusvirrat, -prosessit, -menettelyt samoin kuin roolit ja vastuualueet ovat jatkuvan tarkistus- ja parannustoiminnan kohteena. Asiantuntijaneuvontaa on saatu komissiolta ja konsulteilta. Maksujen kasautumisongelma on lähes ratkaistu. Varainhoidon avaintoimijoiden työhönottomenettelyt on käynnistetty, ja näiden toimien valintakriteerit on tarkistettu asianmukaisesti. 16. Vuonna 2010 laadittiin uusi poikkeusten kirjaamismenettely, joka hyväksyttiin 21. kesäkuuta 2010 johtajan päätöksellä n:o 010/ Henkilöstön valintamenettelyt on tarkistettu ja niitä on paranneltu. Johtajan päätöksellä n:o 004/2010 tuli voimaan akatemian työhönotto-opas, joka saattaa työhönottomenettelyt henkilöstösääntöjen ja parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. 18. Käytössä olevilla uusilla työhönottomenettelyillä vältetään tulevaisuudessa virheitä ja laiminlyöntejä. Lisäksi henkilöstöosaston tiedotuksen valvontaa on parannettu sen varmistamiseksi, että ammatillinen kokemus ja suositukset tarkistetaan ennen nimittämistä ja pidetään arkistoituina sen jälkeen. Kaikkien uusien työntekijöiden on suoritettava koeaika. Työsopimus, jonka mukaan eräs henkilöstöön kuuluva on voitu sijoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, päättyy syyskuussa 2010 eikä sitä enää uusita. Maaliskuusta 2009 lähtien ei enää ole korvattu matkakustannuksia. 19. Vuonna 2009 akatemia suoritti toimia, jotka johtivat ,91 punnan takaisinperintään. Jälkitarkastus on vielä tekemättä. Vaadittua tilintarkastusta koskeva tarjouskilpailumenettely käynnistettiin heinäkuussa 2010.

KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2010/C 338/25)

KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2010/C 338/25) C 338/144 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2010/C 338/25) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä poliisiakatemian vastaukset (2011/C 366/24)

KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä poliisiakatemian vastaukset (2011/C 366/24) C 366/134 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2011 KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä poliisiakatemian vastaukset (2011/C 366/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä käännöskeskuksen vastaukset (2010/C 338/21) SISÄLLYS

KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä käännöskeskuksen vastaukset (2010/C 338/21) SISÄLLYS 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/119 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä käännöskeskuksen vastaukset (2010/C 338/21) SISÄLLYS

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

KERTOMUS koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset

KERTOMUS koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/65 KERTOMUS koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viranomaisen vastaukset (2011/C 366/19)

KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viranomaisen vastaukset (2011/C 366/19) C 366/106 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2011 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viranomaisen vastaukset (2011/C 366/19) JOHDANTO

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN KERTOMUS yhteisön kalastuksenvalvontaviraston

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2009/C 304/24)

KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2009/C 304/24) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/131 KERTOMUS Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä Eurojust-yksikön vastaukset (2009/C 304/24) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/07)

KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/07) C 338/34 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/07) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/30)

KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/30) 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/173 KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/30) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/16)

KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/16) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/83 KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/16) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/04)

KERTOMUS Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/04) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/15 KERTOMUS Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/04) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19)

KERTOMUS. Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) C 449/102 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä instituutin vastaus (2016/C 449/19) JOHDANTO 1. Euroopan tasa-arvoinstituutti

Lisätiedot

KERTOMUS Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset

KERTOMUS Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/63 KERTOMUS Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26)

KERTOMUS. Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/143 KERTOMUS Europolin eläkerahaston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä rahaston vastaus (2016/C 449/26) JOHDANTO 1. Europolin eläkerahasto

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/25)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/25) C 304/136 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/25) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41)

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/219 KERTOMUS innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/41) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä poliisiakatemian vastaukset (2009/C 304/23)

KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä poliisiakatemian vastaukset (2009/C 304/23) C 304/124 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä poliisiakatemian vastaukset (2009/C 304/23) SISÄLLYS Kohta Sivu

Lisätiedot

KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/17)

KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/17) C 338/96 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/17) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/03)

KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/03) C 338/10 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/03) SISÄLLYS Kohta Sivu

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/28)

KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/28) C 304/154 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/28) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET Taulukko...

SISÄLLYS JOHDANTO TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET Taulukko... C 338/162 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/18)

KERTOMUS Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/18) 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/103 KERTOMUS Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/18) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN KERTOMUS yhteisön kalastuksenvalvontaviraston

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14) 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/77 KERTOMUS Euroopan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/14) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/07)

KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/07) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/33 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/07) JOHDANTO 1. Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38)

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/203 KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/38) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/21)

KERTOMUS tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/21) C 304/112 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/21)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33)

KERTOMUS. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/179 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/33) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29)

KERTOMUS. Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/157 KERTOMUS Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/29) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37)

KERTOMUS. Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) C 449/198 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/37) JOHDANTO 1. Euroopan poliisivirasto

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA

SISÄLLYS JOHDANTO TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSLAUSUMA C 304/38 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35)

KERTOMUS. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) C 449/188 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä säätiön vastaus (2016/C 449/35) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä poliisiakatemian vastaus (2016/C 449/06)

KERTOMUS. Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä poliisiakatemian vastaus (2016/C 449/06) C 449/36 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä poliisiakatemian vastaus (2016/C 449/06) JOHDANTO 1. Euroopan poliisiakatemia

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/18) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/97 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/18) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä säätiön vastaukset (2011/C 366/27)

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä säätiön vastaukset (2011/C 366/27) C 366/150 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2011 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä säätiön vastaukset (2011/C 366/27) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus C 449/128 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08)

KERTOMUS. yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) C 449/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/08) JOHDANTO 1. Yhteisön kasvilajikevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä säätiön vastaukset (2010/C 338/27)

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä säätiön vastaukset (2010/C 338/27) 14.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 338/155 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä säätiön vastaukset (2010/C 338/27) SISÄLLYS

Lisätiedot

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015

Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Puh. (+352) 4398 1 Sähköposti eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06)

KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/27 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/06) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/22)

KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/22) C 304/118 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä keskuksen vastaukset (2009/C 304/22)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25)

KERTOMUS. Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) C 449/138 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/25) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/107 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/20) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/10)

KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/10) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/49 KERTOMUS Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/10) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/193 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus

KERTOMUS. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus C 417/218 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus (2017/C

Lisätiedot

KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/30)

KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/30) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/167 KERTOMUS sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/30) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02)

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/17 KERTOMUS Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/02) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/16)

KERTOMUS tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/16) C 338/90 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/16) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/20)

KERTOMUS Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/20) C 366/112 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2011 KERTOMUS Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/20) JOHDANTO 1. Euroopan GNSS-virasto

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUUT KYSYMYKSET...

SISÄLLYS JOHDANTO TARKASTUSLAUSUMA TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTOA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET MUUT KYSYMYKSET... C 338/40 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/23)

KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/23) C 338/130 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/23)

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22)

KERTOMUS. Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/123 KERTOMUS Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/22) JOHDANTO 1. Euroopan lääkevirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15)

KERTOMUS. Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) C 449/82 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/15) JOHDANTO 1. Euroopan kemikaalivirasto

Lisätiedot

KERTOMUS kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/15)

KERTOMUS kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/15) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/77 KERTOMUS kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/15) SISÄLLYS

Lisätiedot

sekä Eurojust-yksikön vastaus

sekä Eurojust-yksikön vastaus Kertomus Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön (Eurojust) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä Eurojust-yksikön vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan poliisiviraston tilipäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016

Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 Kertomus Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta (2017/C 417/07)

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta (2017/C 417/07) C 417/52 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05)

KERTOMUS. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05) C 417/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C 417/05) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10)

KERTOMUS. Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10) C 449/56 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/10) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40)

KERTOMUS. innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/247 KERTOMUS innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/40) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS. pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/61 KERTOMUS pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/11)

KERTOMUS Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/11) C 338/58 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaukset (2010/C 338/11) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO.............................................................

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/28)

KERTOMUS. Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/28) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/151 KERTOMUS Euroopan rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/28) JOHDANTO 1. Euroopan rautatievirasto

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06)

KERTOMUS. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/47 KERTOMUS Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/06) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/09)

KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/09) C 338/46 Euroopan unionin virallinen lehti 14.12.2010 KERTOMUS Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2009 sekä viraston vastaukset (2010/C 338/09) SISÄLLYS

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 366/39

Euroopan unionin virallinen lehti C 366/39 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/39 KERTOMUS Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37)

KERTOMUS. Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37) C 417/228 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/37) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04)

KERTOMUS. Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/27 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/04) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

sekä keskuksen vastaus

sekä keskuksen vastaus Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20)

KERTOMUS. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20) C 417/126 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/20) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26)

KERTOMUS. Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26) C 417/166 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/26) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/13)

KERTOMUS. Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/13) C 449/72 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/13) JOHDANTO 1. Euroopan pankkiviranomainen

Lisätiedot

KERTOMUS. turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/12)

KERTOMUS. turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/12) C 449/66 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/12) JOHDANTO 1. Euroopan turvapaikka-asioiden

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/14)

KERTOMUS. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/14) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/77 KERTOMUS Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastaus (2016/C 449/14) JOHDANTO

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/26)

KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/26) C 304/142 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2009 KERTOMUS Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä säätiön vastaukset (2009/C 304/26) SISÄLLYS

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen (2017/C 417/18)

KERTOMUS. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen (2017/C 417/18) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/115 KERTOMUS Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viranomaisen vastaus (2017/C 417/18) JOHDANTO

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus tutkimuksen toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02)

KERTOMUS. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02) 6.12.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 417/25 KERTOMUS Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus (2017/C 417/02) JOHDANTO

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus

KERTOMUS. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus C 417/150 FI Euroopan unionin virallinen lehti 6.12.2017 KERTOMUS Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastaus (2017/C

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/30)

KERTOMUS. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen (2016/C 449/30) C 449/162 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viranomaisen vastaus (2016/C 449/30) JOHDANTO 1.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan poliisiviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/32)

KERTOMUS Euroopan poliisiviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/32) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/179 KERTOMUS Euroopan poliisiviraston (Europol) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/32) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

sekä viraston vastaus

sekä viraston vastaus Kertomus Euroopan unionin rautatieviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus C 449/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2016 KERTOMUS Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

Lisätiedot