Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2019 1

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2019 1"

Transkriptio

1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika :00-18:15 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan 3 tarkastajien valinta 46 Päiväkodin viemärijohdon liittymismaksun määrittäminen 4 47 Asemakaavakadun nimeäminen Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen muutoksen 6 hyväksyminen Selvitys Ely-keskukselle ruoppausmassojen ja muun 8 aineksen läjitykselle Visuveden 1-luokan pohjavesialueella 50 5 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 11 vuodelle Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle Viranhaltijpäätökset Tiedoksiannot Keskusteluasiat 15

2 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Läsnä Jokinen Jyrki puheenjohtaja Kärkelä Irja varapuheenjohtaja Havanka Pentti jäsen Nieminen Usko jäsen Pirttijärvi Pekka jäsen Koivunen Tapio varajäsen Härkönen Mervi KH:n edustaja Apell Harri tekninen johtaja Hirvelä Stefan yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Salkosalo nuorisovaltuuston edustaja Lisätiedot Poissa Kymäläinen-Rikkonen Hanna Ojanen Tuula Neste Jouni Viitanen Eeva jäsen jäsen KH:n puheenjohtaja kunnanjohtaja Käsitellyt asia Allekirjoitukset Jyrki Jokinen puheenjohtaja Harri Apell pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Ruovedellä Usko Nieminen Pekka Pirttijärvi Pöytäkirja yleisesti Ruoveden kunnantalon tekninenosasto nähtävillä Harri Apell pöytäkirjanpitäjä

3 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKNLTK Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna. Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetty sähköpostilla Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Usko Nieminen ja Pekka Pirttijärvi sekä varalle Tapio Koivunen. Pöytäkirja on tarkastetttavissa klo ja se pidetään nähtävillä

4 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Päiväkodin viemärijohdon liittymismaksun määrittäminen TEKNLTK Tilakeskus on lähettänyt hakemuksen rakennettavan päiväkodin liittä mi ses tä Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksun mää räy ty mispe rus teis sa kiinteät liittymismaksut koskevat pientaloja. Tak sa päätök ses sä on mainittu, että rivitalojen, kerrostalojen, teollisuus- ja liike ra ken nus ten yms. liittymismaksu määritellään erikseen teknisen lau ta kun nan päätöksellä. Hakemuksessa omistaja on ilmoittanut rakennettavan rakennuksen ker ros alak si 1388 m2. Liittymismaksu perustuu seuraavaan las kenta mal liin: L = kvi x k x A x p x yl, jossa Vesihuoltolaitoksen johtajan ehdotus L = liittymismaksu kvi = viemäriverkoston osa-alueen kerroin k = kiinteistötyypin mukainen kerroin A = rakennusluvan mukainen kerrosala p = palvelukerroin yl = liittymismaksun yksikköhinta 5,20 /k-m2 Näin ollen liittymismaksu on: 1 x 3 x 1388 k-m2 x 0,4 x 5,20 /k-m2 = 8661,12 (alv 0 %) Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokuntana määrää päivä ko din viemäriliittymämaksuksi 8661,12 (alv 0 %)

5 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Asemakaavakadun nimeäminen TEKNLTK Koulukorttelin asemakaavamuutos on vahvistettu kunnanvaltuuston ko kouk ses sa Kaavamuutoksessa päiväkodille menevä ka tu on nimetty Mustikkapoluksi. Rakennusluvassa päiväkodin osoitteek si on annettu Mustikkapolku 2. Kadun nimeäminen Mustikkapoluksi toteuttaa vahvistettua ase makaa vaa, sekä selkeyttää aluetta eriyttämällä kiinteistö muista Ur heilu tien kiinteistöistä. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta nimeää uudelle päiväkodille menevän kadun ase ma kaa van mukaisesti nimellä Mustikkapolku.

6 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen TEKNLTK Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juu pa joen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilp pu lan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Par kanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sas ta ma lan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylö järven kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jä tehuol lon viranomaistehtävien hoitamisessa. Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla on oltava yhteinen jätehuolto vi ran omai nen, kun kunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestä mi seen liittyvät palvelutehtävät kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen kau pun gin alueellinen jätehuoltolautakunta. Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa ko koon panon osalta. Sopijaosapuolet pitivät jätehuollon yh teis toimin ta-alu een vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa so vittiin muun ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuu teen tois ta (16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kah dek san (8) paikkaa mukaan lukien puheenjohtaja ja va ra pu heenjoh ta ja, Tampereen kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muil le kunnille neljä (4) paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan Tilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet liit teeseen (sopimus luonnos ) punaisella merkityt muutokset jäte huol lon yhteistoiminta sopimukseen. Tavoitteena on, että jätehuoltolautakunta voisi aloittaa uudessa kokoon pa nos sa alkaen. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja kaupun gin val tuus to , jossa kokouksessa tehtäneen päätös yh teis toi min ta so pi muk sen muutoksesta. Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy osaltaan yhteistoimintasopimuksen muu tos ehdo tuk sen ja esittää asian käsittelyn kunnanhallitukselle.

7 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Liitteet Liite 1 Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen luonnos Liite 2 Muistio kuntien keskustelutilaisuudesta

8 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Selvitys Ely-keskukselle ruoppausmassojen ja muun aineksen läjitykselle Visuveden 1-luokan pohjavesialueella TEKNLTK Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on teh nyt Ruoveden kunnan alueella tarkastuksen koh teessa, jossa on läjitettynä erilaista materiaalia 1-luokan poh ja ve si alu eella. Tarkastuksen kohde sijaitsee kiinteistöllä Visuveden 1-luo kan pohjavesialueella (nro ) pohjavesialueen reu navyö hyk keel lä lähellä pohjaveden muodostumisalueen rajaa. Visuveden pohjavedenvedenottamo sijaitsee noin 100 m:n etäi syydel lä kohteesta (kartta, liite 1). Läjityspaikka on peltoalueen ja har juse län teen väliin sijoittuva luontainen maaston painanne, ns. suppa. Pai nan teen keskiosa on soistunutta, sen idän-koillisen puoleinen reu na rajautuu peltoon ja lännen-lounaan puoleinen reuna on puustois ta. Tarkastuksella havaittiin eri ikäistä muualta tuotua ma te ri aalia, mm. maa-ainesta, kiviä, kasvijätettä. Tuorein materiaali on il meises ti ruoppausmassaa, joka sisältää hyvin runsaasti puuainesta, seas sa on myös savilinssejä. Materiaalin seassa oli havaittavissa jon kin verran roskaa ja erilaista mm. puun käsittelyyn liittyvää ma teri aa lia, mm. suuria hiomapaperiarkkeja osittain maa-ainekseen haudat tu na. Paikalle tuotua ainesta on työnnetty koneella painanteeseen siten, et tä painanteen reuna-alueet on pellon puolelta täytetty. Paikalle tuo tua ainesta on runsaasti. Tarkastuksella otettuja valokuvia on liittees sä. Pirkanmaan ELY-keskus selvittää asiaa mahdollisena ym pä ris tönsuo je lu lain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) vas tai se na toimintana. ELY-keskus on pyytänyt selvitystä lä ji tyk ses tä kiinteistön omistajalta. Kiinteistönomistajan antama selvitys on liitteenä. Kiinteistön omistaja esittää selvityksessään, että kyseessä oleva paik ka on toiminut Ruoveden kunnan maanläjitysalueena ja että alueel le on läjitetty pääasiassa kunnan maanteiden kunnostuksen yhtey des sä tulleita maita. Muutoinkin kiinteistönomistaja viittaa sel vitys pyyn nön kysymyksiin vastatessaan Ruoveden kunnan toimintaan. ELY-keskus pyytää Ruoveden kunnan tekniseltä lautakunnalta sel vitys tä asian johdosta. Selvitys pyydetään toimittamaan ELY-kes kuk-

9 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta sel le mennessä. Elyn asianhallintaviite PIRELY/7431/2019 Selvitys Kunta ei ole myöntänyt kohteeseen lupaa maanläjitykseen tai mi hinkään muuhunkaan todettuun täyttöön. Kiinteistönomistaja viittaa vas tauk ses saan että paikka on toiminut kunnan maanläjitysalueena. Kohde sijaitsee Käpykankaantien varressa. Käpykankaantie on kunnan katu, alue on kaavoitettu 2005 ja katualue rakennettiin kah dessa vaiheessa. On mahdollista, että tehdyssä en sim mäises sä vaiheessa kunnan taholta on annettu lupa käyttää katualueen maa mas so ja kohteen täyttöön. Tästä ei kuitenkaan ole kirjattua lupaa eikä asiaa voida varmistaa tai todeta varmuudella. Tuolloin työstä vastanneet henkilöt ovat jääneet eläkkeelle Näin ollen edel lä olevaa asiaa ei voida todeta, mutta sitä on pidettävä mah dol lise na. Muista kadunrakennuskohteista joita tämän jälkeen on tehty ja joiden tieto on paremmin käytettävissä, ei ole annettu ohjausta, että maa mas so ja tai mitään muutakaan täyttöä olisi kohteeseen ohjattu. Nyt liitteessä olevien, valokuvissa olevien täyttömassojen alkuperä lie nee Parsiveden rannan siivouksen yhteydessä poistetut massat. Tä mä täyttö on ollut täysin yksityisten maanomistajien hallinnassa. Kun taan ei ole tehty ilmoituksia kyseisistä täytöistä. Lautakunnalla tai valvovilla viranhaltijoilla ei ole ollut tietoa kyseisistä täytöistä ennen ely-kes kuk sen selvityspyyntöä. Kunnalla ei ole tiedossa, että muista kadunrakennuskohteista olisi koh tee seen toimitettu mitään maa-aineksia. Tekninen lautakunta on myös kunnan vesihuoltolaitoksen joh to kunta. Tässä tapauksessa on ilmiselvää, että lautakunta tai kunta ei läh ti si vaarantamaan vedenottamon toimintaa antamalla lupaa maan lä ji tyk sel le, joka voi saattaisi vaarantaa pohjaveden laadun. Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta 1) toteaa mahdollisena sen, että käpykankaantien rakentamisen yhteydessä kohteeseen on toimitettu maantäyttönä pintamaata. 2) toteaa, että muista kadunrakennuskohteista ei kunnan toimesta ole toimitettu maa-aineksia 3) toteaa, että kohteella ei ole minkäänlaista läjityslupaa tms kunnan

10 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta ta hol ta 4) toteaa, että kunta ei vastaa millään muotoa mahdollisista kohteen jat ko toi men pi teis tä aiheutuvista kuluista 5) pyytää ely-keskusta ohjeistamaan kiinteistönomistajia ja rat kai semaan asian niin, että alueen pohjavedet saadaan turvattua Kokouksessa annettu uusi ehdotus Valmistelun jälkeen asiaan on saatu lisää tietoa ja keskustelun jälkeen lautakunta antaa Ely keskukselle seuraavan selvityksen: Kunta on antanut luvan toimittaa alueelle puhtaita maa-aineksia. Maa-ai nek sia on siirretty alueelle kadunrakennustöiden yhteydessä seu raa vis ta kadunrakennuskohteista: Käpykankaantie 2008 Äijänniementie 2013 Riihikallionkuja 2017 Majatie louhetta 2017 Näissä kohteissa kunta on sopinut asiasta maanomistajan ja maanra ken nus ura koit si jan kanssa. Kunta ei ole myöntänyt alueelle yleistä läjityspaikkaa. Nyt, selvityksen valokuvissa esiintyville aineksille ei ole olemassa kun nan lupaa. Kokouksessa annettu uusi ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Ely selvityspyyntö Liite 4 Kiinteistönomistajan selvitys

11 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020 TEKNLTK Tekniseen toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan ja ym pä ris tölau ta kun nan alaiset toiminnot sekä omana ta se yk sik kö nään ve sihuol to lai tos.vuonna 2020 tielautakunta on poistunut ja lautakunnan alai set toiminnot on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen. Lisäk si tekninen hallinto vastaa Ruoveden Asunnot Oy isännöinnistä, RAs Oy:n talousluvut eivät näy toimialan talousarviossa. Teknisen lautakunnan alainen toiminta käsittää teknisen hallinnon, lii ken ne väy lät, yleiset alueet, maa- ja metsätilat, maksullisen palvelutoiminnan, yksityistieavustusten ja tilakeskuksen toi min not.teknisen lau ta kun nan alaisen toi min nan talousarvion osuus:. Tp 2018 TA 2019 TAE 2020 toiminta tuotot toimintakulut toimintakate tilikauden yli/alijäämä Teknisen osaston toimintaan kuuluvat tavoitteet ja ta lous ar vio eh dotus ovat liitteenä. Kokouksessa on nähtävillä koko tek ni sen osas ton kus tan nus paik ka koh tai nen talousarvioesityksen laskelma. Kokouksessa käyty keskustelu Pekka Pirttijärvi ehdotti euron määrärahalisäystä käyt tö talous ar vi oon, joka kohdennetaan yhtenäiskoulun rakenne- ja kun totut ki muk siin. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Tekn. johtajan muutettu ehdotus Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2020 ta lous arvio eh do tuk sen ja tavoitteet teknisen lautakunnan alaiselta osin sekä li sää arvioon euron esityksen, joka kohdennetaan yh te näiskou lun rakenne- ja kuntotutkimuksiin ja esittää muutosehdotuksen kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Liitteet Liite 5 teknisen osaston talousarvio ja tavoitteet 2020

12 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2020 TEKNLTK Teknisen osastoon kuuluvat teknisen lautakunnan ja ym pä ris tö lau takun nan alaiset toiminnot sekä omana ta se yk sik kö nään ve si huol to laitos, jota johtaa yhdyskuntatekniikan päällikkö vesihuoltolaitoksen joh ta ja na ja jonka johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Vesihuoltolaitoksen toiminta käsittää erillisinä yksiköinä ve si lai toksen ja viemärilaitoksen osuudet. Vesilaitoksen johtokunnan alaisen toiminnan talousarvion osuus: Tp 2018 TA 2019 TAE 2020 toiminta tuotot toimintakulut toimintakate tilikauden yli/alijäämä Vesilaitoksen toimintaan kuuluvat tavoitteet ja ta lous ar vio eh do tus ovat edellisen pykälän liitteenä. Kokouksessa on nähtävillä koko tek ni sen osas ton kus tan nus paik kakoh tai nen talousarvioesityksen laskelma. Vesihuoltolaitoksen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokuntana käsittelee ehdo tuk sen ja hyväksyy ta lous ar vio eh do tuk sen ja toiminnalliset ta voitteet vesihuoltolaitoksen osalta esitettäväksi kunnan vuoden 2020 talous ar vi oon

13 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijpäätökset TEKNLTK Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä, tek ni sen lautakunnan jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen tek nisel tä osastolta. Tekn. johtajan ehdotus Käsitellään seuraavassa kokouksessa Liitteet Liite 6 VH_päätkset

14 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksiannot TEKNLTK Päiväkodin työmaakokouspöytäkirjat 1 ja 2. - Lautakunta pyytää sivistystoimelta lausuntoa ja perusteluita siir tosei nien muutostöistä Kunnassa on alkanut yt-neuvottelut. Kiinteistöpäällikön viran hakuaika on päättynyt. Hakemuksia saatiin jat ke tun hakuajan jälkeen 19. Haastatteluun (4.12.) on kutsuttu kolme. Virkavaali suoritetaan klo pidettävässä teknisessä lau ta kun nas sa. Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

15 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Keskusteluasiat TEKNLTK Päiväkodin työmaavaiheen kokoukset ja asiakäsittelyt. Sovittiin, että lautaakunnan puheenjohtaja Jyrki Jokinen osallistuu kokouksiin. Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

16 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 46, 47 Pykälät ja valituskieltojen perusteet HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Ruoveden kunta Tekninen lautakunta Ruovedentie RUOVESI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muu viranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköp. Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen - Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Tekninen lautakunta Aika 27.09.2018 17:10-17:40 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1 Tekninen lautakunta Aika 12.06.2018 17:00-18:20 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2019 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 04.03.2019 15:00-15:55 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/ Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/ Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 09.01.2018 17:00-20:02 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1 Kunnanhallitus Aika 27.08.2018 17:00-19:20 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/ Liitteet Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/ Liitteet Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2019 1 Elinvoimalautakunta Aika 28.03.2019 12:00-15:00 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2018 1 Sivistyslautakunta Aika 25.07.2018 17:01-17:56 Paikka Sivistystoimen neuvotteluhuone, Ruovedentie 32 Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2018 1 Kunnanhallitus Aika 23.04.2018 17:00-18:47 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 1/2018 1 Tielautakunta Aika 04.04.2018 14:12-15:00 Paikka Ruoveden kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Kunnanhallitus Aika 19.03.2018 17:00-19:40 Paikka Osuuspankin kokoustila Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2018 1 Sivistyslautakunta Aika 29.08.2018 17:02-17:51 Paikka Sivistystoimen neuvotteluhuone, Ruovedentie 32 Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Tekninen lautakunta Aika 24.04.2018 17:00-18:05 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Sivistyslautakunta Aika 28.03.2018 17:04-19:05 Paikka Sivistystoimen neuvotteluhuone, Ruovedentie 32 Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Tielautakunta Aika 27.11.2018 14:30-15:35 Paikka Ruoveden kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Liitteet Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/ Liitteet Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 17.04.2018 17:00-19:45 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Sivistyslautakunta Aika 21.02.2018 18:15-19:45 Paikka Honkalakodin ravintola Hulda Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/ Liitteet Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/ Liitteet Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 02.05.2018 17:00-20:25 Paikka Hotelli-Ravintola Katrinan Kievari Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 9/ Liitteet Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 9/ Liitteet Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 9/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 11.10.2018 17:00-19:45 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/ Liitteet Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/ Liitteet Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 05.11.2018 15:00-17:00 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2018 1 Kunnanvaltuusto Aika 13.08.2018 17:00-17:38 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20 Pöytäkirja 1/2017 1 (5) Nuorisolautakunta Aika 31.01.2017 klo 17:00-18:26 Paikka Kunnanvirasto, tukirakennus, kokoushuone 206 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/ Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/ Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2018 1 Ympäristölautakunta Aika 19.12.2018 16:00-17:37 Paikka Sivistystoimen pommisuoja Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.01.2018 klo 08:30-11:03 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 21.05.2018 klo 15:00-18:33 Paikka Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. krs Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 7/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 26.09.2017 16:55-17:32 Paikka Palvelutalo Honkala, Honkalantie 7 Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Tiejaos 14.11.2017 AIKA 14.11.2017 17:30-17:51 PAIKKA Kokoushuone 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 4/2019 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.06.2019 16:00-16:13 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 15.08.2018 14:00-15:22 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 10/2018 1 Sivistyslautakunta Aika 24.10.2018 17:04-17:43 Paikka Sivistystoimen neuvotteluhuone, Ruovedentie 32 Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 72 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 30.05.2018 klo 17:15-19:31 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.04.2018 17:00-18:05 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksestä

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksestä IKAALISTEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 20.06.2018 Sivu 1 IKA/151/10.00.00.00/2018 30 Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksestä Valmistelu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Mäntän seudun koulutuskeskus, Virtasalmentie 14, Mänttä. Kokous keskeytetty 12:10-12:40

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Mäntän seudun koulutuskeskus, Virtasalmentie 14, Mänttä. Kokous keskeytetty 12:10-12:40 SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 35 Tarkastuslautakunta 11.10.2017 Aika 11.10.2017 klo 10:00-15:40 Paikka Mäntän seudun koulutuskeskus, Virtasalmentie 14, Mänttä. Kokous keskeytetty 12:10-12:40

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.03.2019 klo 08:30-11:37 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/ Mäkelän lomatuvat, Mäkelänjärventie Korkeakoski

Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/ Mäkelän lomatuvat, Mäkelänjärventie Korkeakoski Ruoveden kunta Pöytäkirja 3/2018 1 Elinvoimalautakunta Aika 12.02.2018 17:00-19:23 Paikka Mäkelän lomatuvat, Mäkelänjärventie 372 35500 Korkeakoski Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Esityslista 9/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17:00. Ruoveden kunnanviraston valtuustosali. Käsiteltävät asiat

Ruoveden kunta Esityslista 9/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17:00. Ruoveden kunnanviraston valtuustosali. Käsiteltävät asiat Ruoveden kunta Esityslista 9/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 28.11.2017 klo 17:00 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Tielautakunta Aika 02.11.2017 14:00-15:10 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kulttuurilautakunta 27.01.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot