Eläinsuoja sijaitsee Someron kaupungin Häntälän kylässä kiinteistöllä Ojanperä RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus S.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläinsuoja sijaitsee Someron kaupungin Häntälän kylässä kiinteistöllä Ojanperä RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus S."

Transkriptio

1 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 5 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös MTY Jyri, Yrjö ja Merja Teräväisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 75 lypsylehmän, 24 hiehon, 40 lihanaudan ja 40 nuorkarjapaikan navetan laajentamista 109 lypsylehmän, 68 hiehon, 90 lihanaudan ja 122 nuorkarjapaikan navetaksi. LUVAN HAKIJA MTY Teräväinen Jyri, Yrjö ja Merja Haltiantie 24, HÄNTÄLÄ Puhelinnumero: Toimialatunnus: Y-tunnus: LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Eläinsuoja sijaitsee Someron kaupungin Häntälän kylässä kiinteistöllä Ojanperä RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus S. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Lupaviranomainen on Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ympäristönsuojelulaki 31 :n 2 momentti Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin kohta 10 a ASIAN VIREILLETULO Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan navetan tämänhetkiselle toiminnalle. Hakemusasiakirjoihin on liitetty kaksi sopimusta lannan luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Sopimukset koskevat m 3 :n lantamäärää. Eläinsuoja sijaitsee kaavoittamattomalla alueella. Itsenäisyydenaukio 2 PL 47, 20801Turku Vaihde Neuvonta Självständighetsplan 2 PB 47, FI Åbo, Finland Växel Rådgivning Valtakatu 6, Pori Vaihde Neuvonta Valtakatu 6, FI Björneborg, Finland Växel Rådgivning

2 2/11 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Navetta sijaitsee Uskelanjoen vesistöalueella (25.003). Navetan sijoituspaikka ei ole tärkeällä eikä muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Eläinsuoja sijaitsee Natura 2000 kohteen Rekijokilaakso FI läheisyydessä. Tuotantorakennusten ja lietesäiliöiden vieressä noin 30 metrin etäisyydellä on notkossa sijaitseva oja, joka laskee Häntälänjokeen. Navetan ympäristö on peltoa ja metsää. Lähin naapuri sijaitsee navetan länsipuolella noin 150 metrin päässä. LAITOKSEN TOIMINTA Ympäristölupaa haetaan navetan laajentamiseen siten, että olemassa olevien eläinsuojien viereen rakennetaan uusi nautakasvattamo, johon tulee tilat 90 lihanaudalle, 12 hieholle, neljä erillistä osastoa 5 20 kuukauden ikäisille vasikoille ja 60 paikkaa alle 5 kuukauden ikäisille juottovasikoille. Uusi kasvattamo tulee toimimaan lietelantajärjestelmällä. Nykyiset tuotantorakennukset toimivat lietelantajärjestelmällä. Laajennuksen jälkeen niihin tulee tilat lypsylehmille, ummessa oleville lehmille ja ternivasikoille sekä poikimaosasto. Rakennukset tulevat toimimaan alipaineilmastoinnilla, jossa korvausilma johdetaan seiniltä ja poistopuhaltimet sijoitetaan katon päälle. Olemassa olevien eläinsuojien yhteydessä sijaitsee kolme betonista lietesäiliötä, joiden yhteistilavuus on noin m 3 sekä m 3 :n allaskumimattosäiliö. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan kaksi uutta betonista lietesäiliötä noin metrin päähän navettarakennusten itäpuolelle. Uusien säiliöiden yhteistilavuus tulee olemaan noin m 3. Kaikki lietesäiliöt täytetään alta päin. Eläinsuojien pesu- ja WC- vedet sekä lypsyaseman ja maitohuoneen pesuvedet (noin 300 m 3 vuodessa) johdetaan lietesäiliöön. Osaa hiehoista laidunnetaan 3 4 kuukautta vuodessa. Eläimet pidetään myös öisin ulkona. Laidunala on noin 6 hehtaaria ja se sijoittuu edellä mainitulle Rekijokilaakson maisemaalueelle. Eläimet juovat laitumella purosta. Navetan yhteyteen ei ole toteutettu jaloittelutarhaa ja lehmien mahdollisesta jaloittelusta sekä tarhan perustamisesta päätetään myöhemmin. Tilalla valmistetaan esikuivattua säilörehua noin tonnia vuodessa laakasiiloihin, joista puristenesteet kerätään erilliseen umpikaivoon, josta se pumpataan lietesäiliöön. Laajennuksen jälkeen navetasta tulee lietelantaa sekä pesu- ja jätevesiä noin m 3 vuodessa. Lanta levitetään omille pelloille (86 ha), vuokrapelloille (20 ha) ja sopimuspelloille (1 000 m 3 lantamäärää vastaava ala). Tilalla on kolme yhteensä noin litran polttoainesäiliötä, jotka sijaitsevat betonilaatalla. Lisäksi tilalla on noin 200 litraa muita öljytuotteita, joita säilytetään konehallissa. Navetassa käytettävä vesi otetaan Someron Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkosta. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan levitys ja siihen liittyvä lannan käsittely.

3 Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta ja jätevedet vesitiiviissä lantavarastoissa. 3/11 Hajuhaittoja aiheuttavat eläinsuojien ilmanvaihto sekä lannan käsittely, varastointi ja levitys. Hakijan tarkoituksena on vähentää haittaa mm. täyttämällä lietesäiliöt alta päin. Öljyvahingot ehkäistään ennakolta käyttämällä tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä säiliöitä ja tarkastamalla niiden kunto riittävän usein. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Maidonkeräilyauto käy tilalla joka toinen päivä. Eläinten kuljetusauto käy 1-2 kertaa kuukaudessa ja rehuauto kahden kuukauden välein. Tilan sisäinen liikenne on voimakkainta ajoittaisesti rehunteon ja lannan levityksen yhteydessä. Tilalla kuolleet eläimet (arvion mukaan noin 3 tonnia vuodessa) toimitetaan käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokselle. Keräilyä odottaville eläinraadoille ei ole eikä ole suunnitteilla kylmävarastoa. Ongelmajätteet viedään ongelmajätteiden keräykseen. Muovit viedään jätteenkäsittelylaitokselle tai keräykseen. Metalliromut viedään kierrätykseen. Pilaantuneet rehut levitetään pellolle. Palavat jätteet poltetaan tilan lämpökeskuksessa. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pysyviä vaikutuksia ympäristöön eikä hakemuksen mukainen toiminta edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista selvitystä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Someron kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen virallisella ilmoitustaululla Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Somero-lehdessä Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Someron kaupunginvirastossa ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu päivätyllä kirjeellä tiedossa oleville asianosaisille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Navetan sijaintipaikalla suoritettiin maastotarkastus. Tarkastuskäynnillä käytiin läpi hakemukseen liittyviä asioita. Siitä laadittu muistio on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot Someron kaupungin perusturvalautakunta ( ) esittää lausuntonaan, että - eläinsuojien lantalaratkaisun tekninen toteutus tulee hoitaa siten, että eläinsuojat ja siitä kertyvä lanta ja muu jäte hoidetaan niin, ettei niistä aiheudu terveydellistä haittaa eläimille eikä ympäristölle. Tulee huomioida lietesiirtojen sekä lannan siirtojen lantalaan toimivuus siten, että se toimii kaikkina vuodenaikoina tarpeen mukaisesti. - myös ulkotarhan lannan ja virtsanpoistojärjestelmä tulee olla riittävä ja asianmukaisesti toimiva. Tulee myös huomioida sadevesien vaikutus pihaton huoltotoimintaan.

4 4/11 - lietelantasäiliöt suositellaan katettavaksi hajuhaittojen minimoimiseksi. - tulee huomioida eläinsuojien ilmastoinnin vaikutus ympäristön hajukuormitukseen sekä se miten ilmastoinnin poistot on suunnattu ja millä korkeuksilla ne sijaitsevat sekä vaikutus lähellä sijaitseviin mahdollisiin häiriintyviin kohteisiin. Tulee myös huomioida se, että ilmanpoiston suuntauksella ei vaaranneta jaloittelutarha-alueen ilmanlaatua. Samalla tulee turvata myös se, että eläinsuojiin saadaan tarpeen mukaisesti ja riittävän puhdasta ilmaa. Tulee myös varmistua siitä, että maitohuoneeseen saadaan riittävästi puhdasta korvausilmaa. - tulee huomioida kaiken kuljetuksen määrän vaikutus alueen liikenteeseen. - naudoille tarkoitetun eläinsuojan varustuksessa ja kunnossapidossa tulee ottaa huomioon nautojen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset. - tulee huomioida se, mitä säädöksissä on eläinjätteen käsittelystä sekä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöissä vaaditaan. Someron ympäristölautakunta ( ) toteaa lausuntonaan, että - ympäristökeskuksen tulee lupaa käsitellessään ja lupaehtoja antaessaan huolehtia, että lanta varastoidaan ja käsitellään asianmukaisesti vesiensuojelu, ilmapäästöt ja viihtyvyys huomioon ottaen. Lantalatilavuudet on oltava riittävät ja mitoitettaessa on otettava huomioon myös maitohuoneen ja muut jätevedet, sadevedet ja puristenesteet. Peltoala on oltava lannanmäärään nähden riittävä ja lantaa levitettäessä on otettava huomioon viihtyvyystekijät valitsemalla levityspelto ja ajoittamalla levitys siten, että hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. - tarvittaessa on vaadittava lantaloiden kattamista. - jaloittelutarhan toteutus on hakemuksessa esitetty puutteellisesti ja sen toteutuksesta ja jaloittelualueelta tulevien jätevesien käsittelystä ympäristökeskuksen tulisi vaatia tarkempaa tietoa. Laidunnuksesta hakijalta tulisi myös pyytää tarkempaa selvitystä. Lupaan on tarpeen liittää myös jätteenkäsittelyyn liittyviä määräyksiä. - ympäristön viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että luvankäsittelijä ottaa tätä lupaa käsitellessään huomioon myös toisen saman tien varteen ja noin kilometrin päähän sijoittuvan merkittävän navetan laajennushankkeen. Lupia käsiteltäessä tulisi pyrkiä ottamaan huomioon laajennushankkeiden yhteisvaikutukset. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen jättämiseen lausuntojen johdosta. Vastinetta ei ole jätetty. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntää MTY Jyri, Yrjö ja Merja Teräväiselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan navetan laajentamiseen 109 lypsylehmän, 68 hiehon, 90 lihanaudan ja 122 nuorkarjapaikan navetaksi Someron kaupungin Häntälän kylässä kiinteistöllä Ojanperä RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus S. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ellei seuraavissa lupamääräyksissä toisin määrätä. Ikäjakaumakohtaisia eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.

5 5/11 LUPAMÄÄRÄYKSET Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely 1. Kaikki eläinsuojasta, rehuvarastoista ja muista eläinsuojan toimintaan liittyvistä tiloista syntyvä lanta, pesuvedet ja muut toiminnassa syntyvät jätevedet, kuten puristenesteet, on varastoitava vesitiiviissä lannan varastointitiloissa. Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa eli luvanmukaisella eläinmäärällä vähintään 5600 m 3 lietelantatilavuutta. Jos lietesäiliötä ei kateta siten, että sadevesien pääsy säiliöön estyy, on säiliön tilavuuteen lisättävä säiliökorkeutta 300 mm. 2. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tulee estää lannan, virtsan ja niistä aiheutuvien valumavesien joutuminen pinta- ja pohjavesiin. Vahingon tai onnettomuuden seurauksesta ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 3. Lietesäiliöissä tulee olla säiliön alta päin täyttöä varten tarpeelliset rakennelmat ja laitteet. Uudet lietesäiliöt tulee suunnitella ja rakentaa siten, että ne voidaan tarvittaessa myöhemmin kattaa kiinteällä katteella. Lietesäiliöiden valmistumisesta tulee ilmoittaa Lounais- Suomen ympäristökeskukselle. 4. Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkistettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. 5. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 6. Lanta sekä pesu- ja jätevedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi myös toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi. 7. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät sekä naapureille aiheutuva melu- ja hajuhaitta. Lietelannan levitys pelloille ja siihen liittyvä lietelannan sekoitus lietesäiliössä tulee suorittaa pääsääntöisesti arkisin maanantaista perjantaihin. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. 8. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa. 9. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. 10. Eläinten pito, navettarakennusten ilmanvaihto sekä lannan käsittely ja varastointi on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei toiminnasta aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta.

6 Laiduntaminen ja jaloittelu 6/ Eläinsuojaan johtavien karjan kulkuväylien tulee olla päällysteeltään sellaisia, että kulkuväylät eivät liety ja väylille kertyvä lanta voidaan poistaa. Laitumella, sisäänkäyntien edessä, tulee olla tiivispohjaista aluetta vähintään 10 m 2 laidunta käyttävää täysikasvuista nautaeläintä kohti. Tiivispohjaisen alustan kokonaispinta-alaksi riittää 300 m 2. Tiivispohjaiselle alustalle kertyvä lanta on poistettava säännöllisesti ja se on varastoitava asianmukaisessa lantavarastossa. Tiivispohjainen alue tulee muotoilla siten, että alueelle kertyvä virtsa sekä sade- ja sulamisvesi voidaan kerätä ja johtaa vesitiiviiseen säiliöön. Rakennuksen katolta ja tiivispohjaisten alueiden ulkopuolelta tulevien puhtaiden sade- ja sulamisvesien pääsy tiivispohjaisille alueille tulee estää. 12. Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Laiduntavien eläinten tiheys ei saa ylittää laitumena käytetyn alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. 13. Mahdollisesti myöhemmin rakennettavan suppean jaloittelutarhan, jonka ala on alle 20 m 2 täysikasvuista nautaeläintä kohti, yksityiskohtainen suunnitelma ja selvitys valumavesien ja tarhasta poistettavan lannan käsittelystä tulee toimittaa Lounais-Suomen ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi vähintään neljä kuukautta ennen tarhan rakentamisen aloittamista. Jätteet 14. Toiminnassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää asianmukaisesti peitettynä ja haittaeläimiltä suojattuna tiivispohjaisella alustalla, josta valumavedet voidaan kerätä. Mikäli eläinjätettä joudutaan varastoimaan tilalla normaalia keräilyauton odotusaikaa (3 vrk) kauemmin, on varastointi ja käsittely järjestettävä kunnan terveysviranomaisen hyväksymällä tavalla. 15. Eläinsuojan ympäristö on pidettävä siistinä. Alueella varastoitavat eläinten rehut, jätteet, polttonesteet sekä kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. 16. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 17. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, akut ja loisteputket tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 18. Hyötykelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte, muovijäte ja metalliromu tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 19. Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä esitettävä tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden lajeista, määristä ja niiden toimituspaikoista sekä toimitusajankohdista.

7 Raportointi 7/ Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristökeskukselle vuosittain seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä; - tiedot lantamääristä ja levitysaloista; - jäljennökset uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista; - tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista; - tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. Muut määräykset 21. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. 22. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava välittömästi Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 23. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 24. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Hakemukseen liitetyissä suunnitelmissa on esitetty käytettäväksi sellaisia menetelmiä, joista on hyviä käytännön kokemuksia ja jotka on taloudellisesti mahdollisia toteuttaa. Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.

8 Lupamääräysten perustelut 8/11 Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaisesti. Lupamääräykset 2-5 on annettu sen varmistamiseksi, että lantavarastojen käyttö ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lannan varastointi sekä lantavarastojen täyttö ja tyhjennys ovat toimintoja, joista saattaa aiheutua päästöjä vesiin, mikäli toimintaa ei harjoiteta riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella. Lupamääräykset 1 13 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja samalla niiden rakenteet voidaan tarkastaa silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista (931/2000) koskevassa asetuksessa edellytetään puristenesteiden talteenottoa. Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen siten, että levitettävä lantamäärä mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan ottaen huomioon viljeltävä kasvi, maaperä ja saavutettu keskimääräinen satotaso. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja kesantopellolle vasta välittömästi ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden pääsyä pinta- ja pohjavesiin ehkäistä. Suoja-alueen leveys määräytyy käytetyn lannan levitystekniikan ja monivuotisen kasvillisuuden peittämän suojakaistan leveyden perusteella. Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) liitteessä kolme suositellaan valtaojien ja vesistöjen varteen vähintään 10 metrin suojakaistaa, jolle lantaa ei levitetä. Talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille asetuksessa suositellaan maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen metrin levyistä suojakaistaa. Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjavesien pilaantumisesta. Tämän takia lannan käyttöä luokitellulla pohjavesialueella olevilla pelloilla ei voida hyväksyä. Jaloittelutarhan tulee olla rakenteeltaan asianmukaisesti toteutettu siten, että pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny ja päästöt pintavesiin voidaan ehkäistä. Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat tallautuvat ja liettyvät, jolloin ravinteita kulkeutuu maaperään ja vesistöihin huomattavia määriä. Tiivispohjaisilta alueilta niille kertyvän lannan poistaminen on mahdollista ja alueen muotoilulla voidaan estää likaisten vesien kulkeutuminen maastoon. Mahdollisen suppean

9 jaloittelutarhan suunnitelmat on toimitettava valvontaviranomaiselle toimenpiteiden asianmukaisuuden toteamiseksi. 9/11 Lupamääräykset on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain mukaisen roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta tms. siten, että siitä voi aiheutua mm. vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Toiminnan raportointia koskeva lupamääräys 20 on annettu viranomaisten toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 21 velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ottamaan uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli siten voidaan päästöjä olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lupamääräyksellä 22 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lantavarastojen rikkoontuminen ja öljyvahingot. Toiminnan olennainen muuttaminen tai lisääminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Em. seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta tai muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 23 ja 24 mukaisesti. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ellei luvan mukaista toimintaa ole aloitettu viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, lupa raukeaa. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus lupaviranomaiselle mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitykset eläinmääristä, toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteenveto raporteista sekä mahdolliset suunnitelmat ympäristönsuojelutoimista. Tämä ympäristölupapäätös korvaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan. Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYNTÖÖNPANO Nykyistä laajempaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.

10 10/11 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000, muut. 252/2005) 4 8, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 52 56, 81, 96 98, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 8 12, 16 19, 21, 23, 30, 37 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/20) 17 Jätelaki (1072/93, muut. 747/2007) 4, 6, 12, 15, 19, 51 Terveydensuojelulaki (763/94) 22 Päätöksessä on myös otettu huomioon ympäristöministeriön antama ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta, valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (850/2005) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) antama asetus (1774/2002) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksun suuruus perustuu ympäristöministeriön asetukseen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös MTY Teräväinen Jyri, Yrjö ja Merja Haltiantie 24, HÄNTÄLÄ Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Someron kaupunginhallitus Someron kaupungin perusturvalautakunta Someron kaupungin ympäristölautakunta Suomen ympäristökeskus, kirjaamo, sähköisenä asiakirjana Asianosaiset Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä MUUTOKSENHAKU Someron kaupungin ilmoitustaulu Somero Lehti Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

11 11/11 Valitusoikeus tähän päätökseen on: - sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella - muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on liitteenä. Vanhempi insinööri Heikki Elomaa Rakennusmestari Seija Virolainen LIITTEENÄ sijaintikartta valitusosoitus

Eläinsuoja sijaitsee Kiikalan kunnan Hirvelän kylässä kiinteistöllä Teinilä RN:o 1:23, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Kiikalan kunnan Hirvelän kylässä kiinteistöllä Teinilä RN:o 1:23, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 75 YLO LOS-2006-Y-109-131 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2006 ASIA Päätös Tommi Merivirran ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Vihteljärven kylässä kiinteistöllä Lähteelä RN:o 2:218, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Vihteljärven kylässä kiinteistöllä Lähteelä RN:o 2:218, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 23 YLO LOS-2008-Y-771-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2009 ASIA Päätös Mikko Uusitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Kauppilan kylässä kiinteistöllä Heinistö RN:o 7, kiinteistörekisteritunnus X.

Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpää kaupungin Kauppilan kylässä kiinteistöllä Heinistö RN:o 7, kiinteistörekisteritunnus X. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 22 YLO LOS-2008-Y-708-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2009 ASIA Päätös Juha Isosävin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Pelholan kylässä kiinteistöllä Toikka RN:o 3:28, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Pelholan kylässä kiinteistöllä Toikka RN:o 3:28, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 91 YLO LOS-2006-Y-96-131 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2006 ASIA Päätös MTY Erkki ja Erno Toikan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 7 YLO LOS-2008-Y-1023-113 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2009 ASIA Päätös Maatalousyhtymän Lehtinen Harri, Kavander Rauno, Riitta ja Sanna ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Rudangon kylässä kiinteistöllä Kuusipelto RN:o 1:58, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Rudangon kylässä kiinteistöllä Kuusipelto RN:o 1:58, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 92 YLO LOS-2006-Y-311-131 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2006 ASIA Päätös Katri Porolan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Navetta sijaitsee Karvian kunnan Saran kylässä kiinteistöllä Niemenmaa RN:o 8:56.

Navetta sijaitsee Karvian kunnan Saran kylässä kiinteistöllä Niemenmaa RN:o 8:56. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 104 YLO LOS-2007-Y-132-113 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2007 ASIA Päätös Kati ja Erkki Niemenmaan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 61 YLO LOS-2009-Y-47-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2009 ASIA Päätös Olli Soron ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 145 lypsylehmän,

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Karvian kunnan Kantin kylässä kiinteistöllä Heikura RN:o 9:58, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Karvian kunnan Kantin kylässä kiinteistöllä Heikura RN:o 9:58, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 20 YLO LOS-2008-Y-715-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2009 ASIA Päätös Anne ja Vesa Heikuran ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 40 YLO LOS-2008-Y-996-113 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2009 ASIA Päätös Marko Vettenrannan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Tupamäki RN:o 1:15, kiinteistörekisteritunnus U.

Eläinsuoja sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Tupamäki RN:o 1:15, kiinteistörekisteritunnus U. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 84 YLO LOS-2006-Y-55-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2006 ASIA Päätös Perttu Uusitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 52 YLO LOS-2007-Y-892-113 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2008 ASIA Päätös Vesa Saaren ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 17 lypsylehmän,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Salon kaupungin Toivilan kylässä kiinteistöllä Alhonmäki RN:o 2:13 (kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Salon kaupungin Toivilan kylässä kiinteistöllä Alhonmäki RN:o 2:13 (kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 67 YLO LOS-2008-Y-1133-113 Annettu julkipanon jälkeen 24.9.2009 ASIA Päätös Maatalousyhtymä Poutasen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Huittisten kaupungin Karhiniemen kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 8:40, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 45 YLO LOS-2004-Y-926-131 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2005 ASIA Päätös Mika Heikkilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen

Sikala sijaitsee Vampulan kunnan Kärväselän kylässä kiinteistöillä Heinilä RN:o 3:13 ja Huhtanen 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 67 YLO LOS-2006-Y-122-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2006 ASIA Päätös Jarno Vainion ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA

1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 50 YLO LOS-2008-Y-1056-113 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2009 ASIA Päätös MTY Heini ja Paavo Teräväisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Sauvon kunnan Ampolan kylässä kiinteistöllä Ylistalo RN:o 1:11, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Sauvon kunnan Ampolan kylässä kiinteistöllä Ylistalo RN:o 1:11, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 31 YLO LOS-2008-Y-1307-113 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2009 ASIA Päätös Roope Lehtisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista.

ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320 lihasian sikalan toiminnan jatkamista. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 32 YLO LOS-2004-Y-1020-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Osmo Hulmin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1320

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Navetta sijaitsee Someron kaupungin Jurvalan kylässä kiinteistöllä Purola RN:o 4:0.

Navetta sijaitsee Someron kaupungin Jurvalan kylässä kiinteistöllä Purola RN:o 4:0. 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 99 YLO LOS-2007-Y-47-113 Annettu julkipanon jälkeen 10.10.2007 ASIA Päätös Annamaija ja Risto Hyväkän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Eläinsuojan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 80 YLO LOS-2007-Y-1016-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Seija Kairisen ja Jarmo Koslosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 50 YLO LOS-2007-Y-914-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2008 ASIA Päätös Ville-Veikko Kavanderin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Broilerikasvattamon sijainti on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Broilerikasvattamon sijainti on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 74 YLO LOS-2007-Y-1380-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Reima Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 60 000

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Oripään kunnan Oripään kylässä kiinteistöllä Metsola RN:o 6:30. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Oripään kunnan Oripään kylässä kiinteistöllä Metsola RN:o 6:30. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 81 YLO LOS-2006-Y-94-131 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2006 ASIA Päätös Lauri ja Heli Köymärin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Mynämäen kunnan Kivikylän kylässä kiinteistöllä Ristimäki RN:o 14:0, kiinteistörekisteritunnus

Sikalat sijaitsevat Mynämäen kunnan Kivikylän kylässä kiinteistöllä Ristimäki RN:o 14:0, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 24 YLO LOS-2004-Y-734-131 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2005 ASIA Päätös Juha Jokelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 100

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo 18-19.30 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista.

ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lihasian sikalan perustamista. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 17 YLO LOS-2003-Y-1199-131 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2004 ASIA Päätös Seppo Seppälän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 79 YLO LOS-2009-Y-316-113 Annettu julkipanon jälkeen 23.10.2009 ASIA Päätös Jari ja Elina Raitinpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 48 YLO LOS-2007-Y-275-113 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2008 ASIA Päätös Sten Anderssonin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ASIA Päätös BroiCo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee broilerin kasvattamon perustamista.

ASIA Päätös BroiCo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee broilerin kasvattamon perustamista. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 108 YLO LOS-2007-Y-147-113 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2007 ASIA Päätös BroiCo Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 60

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Auran kunnan Karviaisten kylässä kiinteistöllä Uusi-Mattila RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus T.

Eläinsuoja sijaitsee Auran kunnan Karviaisten kylässä kiinteistöllä Uusi-Mattila RN:o 3:19, kiinteistörekisteritunnus T. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 76 YLO LOS-2008-Y-218-113 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2009 ASIA Päätös Maatalousyhtymä Jouni, Suvi ja Saana Ruohosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 57 YLO LOS-2008-Y-1333-113 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2009 ASIA Päätös Sami Helkamäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 22

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 68 YLO LOS-2007-Y-1008-113 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2008 ASIA Päätös Emomylly Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 1 241

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4.

Sikala sijaitsee Tarvasjoen kunnan Kirkonkylän kylässä kiinteistöllä Takatalo RN:o 2:4. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 85 YLO LOS-2004-Y-763-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2006 ASIA Päätös Heikki Juustin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Laitilan kaupungin Salon kylässä kiinteistöllä Mäki RN:o 1:48, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuoja sijaitsee Laitilan kaupungin Salon kylässä kiinteistöllä Mäki RN:o 1:48, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 66 YLO LOS-2008-Y-1227-113 Annettu julkipanon jälkeen 24.9.2009 ASIA Päätös Tilayhtymä Antti, Jussi ja Hannele Mustosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojat sijaitsevat Vampulan kunnan Kukonharjan kylässä kiinteistöllä Metsäranta RN:o 1:119.

Eläinsuojat sijaitsevat Vampulan kunnan Kukonharjan kylässä kiinteistöllä Metsäranta RN:o 1:119. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 66 YLO LOS-2006-Y-31-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2006 ASIA Päätös Jyri ja Heli Matintalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 6 YLO LOS-2008-Y-952-113 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2009 ASIA Päätös Ilkka Uusitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 1 YLO LOS-2004-Y-1087-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2008 ASIA Päätös EJR Holding Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Kiukaisten kunnan Panelian kylässä kiinteistöllä Mäntyharju RN:o 1:90 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Kiukaisten kunnan Panelian kylässä kiinteistöllä Mäntyharju RN:o 1:90 yllämainitussa osoitteessa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 87 YLO LOS-2006-Y-38-131 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2006 ASIA Päätös Tommi Katilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojat sijaitsevat Vehmaan kunnan Tuppurlan kylässä kiinteistöllä Tuppurla RN:o 1:3, kiinteistörekisteritunnus

Eläinsuojat sijaitsevat Vehmaan kunnan Tuppurlan kylässä kiinteistöllä Tuppurla RN:o 1:3, kiinteistörekisteritunnus 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 121 YLO LOS-2008-Y-258-113 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2008 ASIA Päätös Hannu Häkäsen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kanala sijaitsee Laitilan kaupungin Untamalan kylässä kiinteistöillä Rauhala RN:o 11:58 ja Torikka RN:o 5:21.

Kanala sijaitsee Laitilan kaupungin Untamalan kylässä kiinteistöillä Rauhala RN:o 11:58 ja Torikka RN:o 5:21. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 37 YLO LOS-2006-Y-812-113 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2007 ASIA Päätös Janne Torikan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Kumilan kylässä kiinteistöllä Lehtilä RN:o 4:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Kumilan kylässä kiinteistöllä Lehtilä RN:o 4:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 53 YLO LOS-2006-Y-49-131 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2006 ASIA Päätös Teemu Pyölin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 570

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Loimaan kaupungin Niemen kylässä kiinteistöllä Yli-Heikkilä RN:o 2:6. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 76 YLO LOS-2007-Y-1304-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Pauliina ja Mikko Kivekkään tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisen kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 81 YLO LOS-2007-Y-1039-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.8.2008 ASIA Päätös Veikko Uskin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa.

Sikala ja broilerikasvattamo sijaitsevat Köyliön kunnan Kankaanpään kylässä kiinteistöllä Peltola RN:o 26:2 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 75 YLO LOS-2007-Y-1323-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Säterin Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa.

Sikalarakennukset ja lantavarastot sijaitsevat Vampulan kunnan Punolan kylässä kiinteistöllä Vähäjoki RN:o 2:170 yllämainitussa osoitteessa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 86 YLO LOS-2006-Y-1291-113 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2007 ASIA Päätös Jukka-Pekka Sampolahden ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikaloiden paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 8 YLO LOS-2004-Y-184-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.2.2005 ASIA Päätös Juha ja Heli Pietilän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 31 YLO LOS-2007-Y-868-113 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2008 ASIA Päätös Esko Hautakorven ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 350

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöllä Riihimäki RN:o 3:195 yllämainitussa osoitteessa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 34 YLO LOS-2008-Y-731-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2009 ASIA Päätös Teuvo Pohjolan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 15 000

Lisätiedot

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 38 YLO LOS-2003-Y-1310-131 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2004 ASIA Päätös Asko Puputin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Loimaan kaupungin Kauhanojan kylässä kiinteistöllä Levo RN:o 3:13. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 95 YLO LOS-2008-Y-15-113 Annettu julkipanon jälkeen 14.10.2008 ASIA Päätös Kalle Mattilan tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kiskon kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Tuomisilta RN:o 2:9 osoitteessa

Eläinsuoja sijaitsee Kiskon kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Tuomisilta RN:o 2:9 osoitteessa 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 7 YLO LOS-2005-Y-290-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.2.2006 ASIA Päätös Rauno Laitisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Päätös Farmimuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee munivan kanan kanalan perustamista.

ASIA Päätös Farmimuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee munivan kanan kanalan perustamista. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 62 YLO LOS-2007-Y-730-113 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2008 ASIA Päätös Farmimuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Loven kylässä kiinteistöllä Kraappala RN:o 5:17.

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Loven kylässä kiinteistöllä Kraappala RN:o 5:17. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 13 YLO LOS-2006-Y-934-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 ASIA Päätös Eeva Korimäen ja Heikki Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Emolehmäkasvattamo sijaitsee Kosken Tl kunnan Värmelän kylässä kiinteistöllä Martintalo RN:o 1:21, kiinteistörekisteritunnus

Emolehmäkasvattamo sijaitsee Kosken Tl kunnan Värmelän kylässä kiinteistöllä Martintalo RN:o 1:21, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 39 YLO LOS-2007-Y-970-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 ASIA Päätös Martintalon Maatalousyhtymän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro Dnro. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a

Nro Dnro. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentti kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 44 YLO LOS-2007-Y-901-113 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2008 ASIA Päätös Sari ja Jukka Laurikkalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Punkalaitumen kunnan Sarkkilan kylässä tilalla Karimäki RN:o 4:124. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 113 YLO LOS-2004-Y-173-131 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2004 ASIA Päätös Kirsi-Marja ja Ari Ukkosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35

Lisätiedot

Eläinsuojat sijaitsevat Oripään kunnan Latvan kylässä kiinteistöllä Kannisto RN:o 1:47.

Eläinsuojat sijaitsevat Oripään kunnan Latvan kylässä kiinteistöllä Kannisto RN:o 1:47. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 82 YLO LOS-2006-Y-71-131 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2006 ASIA Päätös Rauno Markulan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Honkajoen kunnan Antilan kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 2:44. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Honkajoen kunnan Antilan kylässä kiinteistöllä Mikkola RN:o 2:44. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 86 YLO LOS-2005-Y-194-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.10.2005 ASIA Päätös Jukka Jussilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

1/2018 Lupajaosto Loimijoentie 74. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon toiminnalle

1/2018 Lupajaosto Loimijoentie 74. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon toiminnalle LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2018 Lupajaosto 27.02.2018 Loimijoentie 74 Lupajaosto Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 23.2.2018 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus nautakasvattamon

Lisätiedot

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Broilerikasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 101 YLO LOS-2004-Y-223-131 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2004 ASIA Päätös T:mi Pertti Kariniemen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2003-Y-1302-131 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2004 ASIA Päätös Jukka Naskalin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Kasvattamojen paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamojen paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 21 YLO LOS-2005-Y-1131-131 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2006 ASIA Päätös Raine Rekikosken ja Hanna Haminan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä kiinteistöllä Seppä RN:o 4:37. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 70 YLO LOS-2005-Y-956-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA Päätös Tomi Virtasen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Auran kunnan Järykselän kylässä kiinteistöllä Lahvonmäki 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2007-Y-213-113 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2008 ASIA Päätös Markku ja Toive Tammen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Karhunojan kylässä kiinteistöllä Kaihoniemi RN:o 3:203. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2008-Y-26-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2008 ASIA Päätös Matti Lankiniemen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle.

ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 74 YLO LOS-2003-Y-1227-131 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2004 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus eläinsuojalle. LUVAN HAKIJA Rauli Ojala Päiväänpääntie

Lisätiedot

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2.

Laajennettava broilerikasvattamo sijaitsee Euran kunnan Hinnerjoen kylässä kiinteistöllä Kari RN:o 5:2. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2007-Y-223-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA Päätös Heikki Muuvilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Pöytyänhaverin kylässä kiinteistöllä Lehtimäki RN:o 1:22.

Sikala sijaitsee Pöytyän kunnan Pöytyänhaverin kylässä kiinteistöllä Lehtimäki RN:o 1:22. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 47 YLO LOS-2008-Y-1334-113 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2009 ASIA Päätös Lehtimäen tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Eläinsuojat sijaitsevat Siikaisten kunnan Leväsjoen kylässä kiinteistöllä Ylikarhi RN:o 2:51.

Eläinsuojat sijaitsevat Siikaisten kunnan Leväsjoen kylässä kiinteistöllä Ylikarhi RN:o 2:51. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 39 YLO LOS-2005-Y-1233-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2006 ASIA Päätös Heta ja Reijo Östergårdin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 111 42 YMPÄRISTÖLUPA / KOHMO VILLE Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa lihasikalaa.

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Huittisten kaupungin Sorvolan kylässä kiinteistöllä Laurila RN:o 1:33, kiinteistörekisteritunnus

Broilerikasvattamo sijaitsee Huittisten kaupungin Sorvolan kylässä kiinteistöllä Laurila RN:o 1:33, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 96 YLO LOS-2009-Y-277-113 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2009 ASIA Päätös Broilerkasvattamo P Jarttu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä tilalla Salmela RN:o 1:28 yllämainitussa

Broilerikasvattamo sijaitsee Kosken Tl kunnan Talolan kylässä tilalla Salmela RN:o 1:28 yllämainitussa 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 51 YLO LOS-2004-Y-15-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2004 ASIA Päätös Broilerkasvattamo Sirkka ja Toivo Luhtalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 87 YLO LOS-2007-Y-1303-113 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 ASIA Päätös Taneli ja Teija Lehtosen perustettavan yhtiön lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 19 YLO LOS-2007-Y-185-113 Annettu julkipanon jälkeen 12.2.2008 ASIA Päätös Terhi ja Kimmo Witikkalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA.

Broilerikasvattamo sijaitsee Marttilan kunnan Heikolan kylässä kiinteistöllä Korimäki RN:o 3:29 osoitteessa Rekoistentie 130, PRUNKILA. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 14 YLO LOS-2007-Y-83-113 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2008 ASIA Päätös Eeva Korimäen ja Heikki Laaksosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä kiinteistöillä Kanala RN:o 3:103 ja Kanalanpelto RN:o 3:102 yllämainitussa osoitteessa.

Broilerikasvattamo sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä kiinteistöillä Kanala RN:o 3:103 ja Kanalanpelto RN:o 3:102 yllämainitussa osoitteessa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2003-Y-1318-131 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2005 ASIA Päätös Myllymäen Broileri Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

kasvattamoksi ja lantavaraston perustamista. Nautakasvattamon ja lantavarastojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

kasvattamoksi ja lantavaraston perustamista. Nautakasvattamon ja lantavarastojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 136 YLO LOS-2004-Y-208-131 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2004 ASIA Päätös Jarkko ja Anne-Mari Hakasen tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle

Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 11 YLO LOS-2003-Y-1195-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2004 ASIA Päätös Huvilan Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Broilerikasvattamo sijaitsee Perniön kunnan Paarskylän kylässä kiinteistöllä Paarskylä RN:o 1:281.

Broilerikasvattamo sijaitsee Perniön kunnan Paarskylän kylässä kiinteistöllä Paarskylä RN:o 1:281. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 41 YLO LOS-2003-Y-1329-113 Annettu julkipanon jälkeen 22.5.2007 ASIA Päätös Juha Kaarlosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Vuolteen kylässä kiinteistöllä Mäentausta RN:o 1:31, kiinteistörekisteritunnus D.

Eläinsuoja sijaitsee Kokemäen kaupungin Vuolteen kylässä kiinteistöllä Mäentausta RN:o 1:31, kiinteistörekisteritunnus D. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 78 YLO LOS-2008-Y-1343-113 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2009 ASIA Päätös Eija ja Pekka Lahtisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Perälä RN:o 5:1. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 57 YLO LOS-2007-Y-1185-113 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2008 ASIA Päätös Osmo Palomäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 240

Lisätiedot

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Kasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 90 YLO LOS-2008-Y-316-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2008 ASIA Päätös Vähä-Hakula Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA.

Sikala ja kanala sijaitsevat Alastaron kunnan Hintsalan kylässä tilalla Niemelä RN:o 1:9 osoitteessa Niemeläntie 41, KOJONKULMA. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 25 YLO LOS-2003-Y-1282-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2004 ASIA Päätös Jouni Talven ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Lähdemäki RN:o 7:19, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Hongiston kylässä kiinteistöllä Lähdemäki RN:o 7:19, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 38 YLO LOS-2007-Y-477-113 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 ASIA Päätös Mty Marko Levosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Perniön kunnan Suomenkylän kylässä kiinteistöllä Alhainen RN:o 6:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikala sijaitsee Perniön kunnan Suomenkylän kylässä kiinteistöllä Alhainen RN:o 6:5. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 95 YLO LOS-2004-Y-563-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2005 ASIA Päätös Aarto Alanteen Yhtymä Alanteen lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Haaviston siitoskanala Jarmo ja Hilppa Haavisto, Kahalantie 131 A, PANELIA AS Toimialatunnus: Liike- ja yhteisötunnus:

Haaviston siitoskanala Jarmo ja Hilppa Haavisto, Kahalantie 131 A, PANELIA AS Toimialatunnus: Liike- ja yhteisötunnus: 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 85 YLO LOS-2003-Y-1340-131 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2005 ASIA Päätös Haaviston siitoskanalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Navetan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Navetan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 52 YLO LOS-2004-Y-26-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2004 ASIA Päätös Lehtirannan tila Kalle ja Jussi Mikkolan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Halikon kunnan Kuttilan kylässä kiinteistöllä Takala RN:o 1:13, kiinteistörekisteritunnus

Sikala sijaitsee Halikon kunnan Kuttilan kylässä kiinteistöllä Takala RN:o 1:13, kiinteistörekisteritunnus 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 36 YLO LOS-2005-Y-13-131 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2005 ASIA Päätös Esa Virtasen Porsasmylly Oy:n lukuun tekemästä ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Someron kaupungin Kivisojan kylässä kiinteistöllä Varpuniitty RN:o 6:3 yllämainitussa

Sikala sijaitsee Someron kaupungin Kivisojan kylässä kiinteistöllä Varpuniitty RN:o 6:3 yllämainitussa 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 19 YLO Dnro 0201Y1553-113 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2007 ASIA Päätös Hannu Koivulan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 2050

Lisätiedot

Eläinsuojien paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Eläinsuojien paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 85 YLO LOS-2004-Y-73-131 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2004 ASIA Päätös Maatalousyhtymä Ryhtän ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Sikalan ja broilerikasvattamon paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Sikalan ja broilerikasvattamon paikat on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 24 YLO LOS-2003-Y-1270-131 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2004 ASIA Päätös Matti Mäkisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nautakasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Nautakasvattamon paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 53 YLO LOS-2002-Y-46-131 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2004 ASIA Päätös Douglas Koskisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Vähäsorvaston kylässä kiinteistöllä Välimaa RN:o 1:29.

Sikala sijaitsee Kosken Tl kunnan Vähäsorvaston kylässä kiinteistöllä Välimaa RN:o 1:29. 1(9) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 69 YLO LOS-2006-Y-34-131 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA Päätös Martti ja Hannele Mäkitalon ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot