Tuikku. Loppuraportti Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille"

Transkriptio

1 Tuikku Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008

2 Ulla Kaipainen TUIKKU ESISELVITYS PROJEKTI työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008 JULKAISIJA OULUN DIAKONISSALAITOS 2008 Painopaikka: Multiprint Oy

3 TIIVISTELMÄ Tuikku-esiselvityksessä tarkasteltiin yksinhuoltajaperheiden lisätuen tarpeellisuutta työllistymisen ja kouluttautumisen näkökulmasta Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa. Asiasta pyrittiin saamaan sekä yksinhuoltajaperheiden että heidän palveluverkoston (työhallinto, sosiaali- ja opetustoimi) virkailijoiden näkemys, mikä mahdollisti asian tarkastelun kahdesta eri näkökulmasta. Esiselvityksessä tarkasteltiin pelkästään työttömien ja työttömyysuhan alaisten yksinhuoltajien tilannetta, ei työssä käyvien yksinhuoltajien tilannetta. Lisäksi siinä tarkasteltiin yksinhuoltajien nuorten perheenjäsenten (15 18 vuotta) koulutukseen ja jatkosuunnitelmiin kiinnittymistä. Esiselvitys toteutettiin kysely- ja haastattelututkimuksin sekä verkostopalaverein. Kyselytutkimus suunnattiin sekä yksinhuoltajaperheille että palveluverkoston virkailijoille. Haastattelututkimus suunnattiin pelkästään yksinhuoltajille. Verkostopalavereissa olivat mukana palveluverkoston virkailijat ja esiselvityksen toteuttaja. Yksinhuoltajien kyselyyn vastasi 60 henkilöä, joista kahdellekymmenelle tehtiin tarkempi haastattelu. Nuoria koskeviin kysymyksiin vastasi 6 nuorta ja 11 yksinhuoltajaa. Palveluverkoston kyselyyn vastasi 72 henkilöä ja verkostopalavereissa oli mukana yhteensä 179 virkailijaa. Tutkimustulokset osoittivat, että työttömät yksinhuoltajat kaipaavat selkeästi taloudellista, psykososiaalista ja työllistymisen lisätukea ja nykyisen palveluverkoston toiminnassa oli havaittavissa resurssi- ja prosessipulaa hyvin toimivien käytänteiden rinnalla. Yksinhuoltajien nuoria koskeviin kysymyksiin tuli vastauksia niin vähän, ettei yleistäviä johtopäätöksiä heidän kohdallaan voida tehdä. Työllistymisen esteiksi äideillä korostuivat sopivien työpaikkojen löytymisen vaikeus, lastenhoidon järjestämisen vaikeus sekä koululaisten yksinolo kotona, puutteellinen tai vanhentunut koulutus ja oman ammatin sopimattomuus tähän elämäntilanteeseen. Osalle äideistä jaksamiskysymys oli noussut työllistymisen esteeksi, eikä heillä ollut voimavaroja työnetsintään. Osalla äideistä työllistymisen este oli sairaus; fyysinen, henkinen tai molemmat yhtä aikaa ja osa koki työttömyyden syyksi oman ikänsä. Usein työttömyyden syyksi kerrottiin ytimekkäästi yksinhuoltajuus ja sen seurannaisvaikutukset. Lähes puolet kyselyyn vastanneista äideistä koki syrjäytyneensä työelämästä. Palveluverkoston virkailijat kokivat yksinhuoltajien työttömyyden syiksi pääosin puutteellisen koulutuksen, voimavarojen rajallisuuden, vanhemmuuden ja työssäkäynnin yhdistämisen vaikeuden ja lastenhoidon järjestämisen vaikeuden. Äitien työorientaatio oli pääosin korkealla ja he halusivat kiinnittyä työelämään, eikä moraalinen ristiriitaa vanhemmuuden ja työssäkäynnin välillä tai motivaatio-ongelmat korostuneet. Työn tuomassa taloudellisessa kannustimessa oli havaittavissa kahtiajakautumista. Osa äideistä koki, että työn teko ei kannata taloudellisesti. Nämä äidit olivat mieluummin kotona huolehtimassa pienistä lapsistaan. Valtaosa äideistä eli 81,67 % koki täysin tai jossakin määrin itsensä vähävaraiseksi tai köyhäksi. Tämä tukee aiemmissa tutkimuksissa esille tullutta yksinhuoltajien 3

4 köyhyysongelmaa. Taloudellinen niukkuus ja sen tuomat haitat nousivat lähes pääteemaksi äitien kuvauksissa. Taloudellisen tilanteen tasapainoon ja selviytymiseen vaikuttivat vaihtelevasti lähisuvun apu tai viranomaisapu, joiden saaminen tuntui usein työläältä ja nöyryyttävältä. Äitien sosiaalisessa verkostossa oli havaittavissa selkeä kahtiajakautuminen. Osalla oli vahva verkosto ja osalla sitä ei ollut juuri lainkaan. Hyvin usein äitien elämää leimasi yksinäisyys ja omiin oloihin vetäytyminen. Yksinhuoltajaäitien lasten isät joko tukivat äitien selviytymistä tai hankaloittivat sitä riitaisten välien ja vastuuntunnottoman käyttäytymisen vuoksi. Lasten päivähoidon järjestymisessä oli myös kahtalaista mielipidettä. Osa äideistä oli saanut sen hyvin järjestymään, mutta vaikeutta oli erityisesti tilapäisten julkisten hoitopaikkojen saamisessa ja yksityisen sektorin palveluihin äideillä ei ollut varaa. Palveluverkoston virkailijat kokivat julkisten päivähoitopalveluiden saannin osin myös vaikeana erityisesti nopeita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. Valtaosa yksinhuoltajista ja heidän nuoristaan oli sitä mieltä, että nuoret hakevat itse opiskelupaikkoja ja haluavat kouluttautua ammattiin sekä heillä on selkeät jatkoopintosuunnitelmat. Osa palveluverkoston virkailijoista oli asiasta samaa mieltä. Osa koki kuitenkin, että yksinhuoltajien taloudellinen tilanne voi suosia pyrkimystä opiskelun sijaan suoraan työmarkkinoille ja varhaista puuttumista ja yksilöllistä lähestymistä korostettiin, etteivät nuoret putoaisi peruskoulusta tyhjän päälle. Palveluverkoston viranomaisyhteistyössä oli havaittavissa huomattavia eroja. Keskustelua herätti laajalti organisaatioiden välisen kuilun paikkaaminen. Virkailijat kokivat myös, että työttömissä yksinhuoltajissa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat työhallinnon ja sosiaalitoimen lisäksi kuntoutuksen kentän samanaikaisia toimenpiteitä saadakseen voimavaransa takaisin ja kyetäkseen työllistymään. Yksinhuoltajat kaipasivat lisätukea sopivien työpaikkojen etsintään, faktatietoa opiskelumahdollisuuksista sekä yksinhuoltajien etuuksista. Tukea yhteiskunnan tukijärjestelmältä toivottiin lisää. Lisäksi äidit toivoivat henkistä supporttia tai tukihenkilöä ja tukiperheitä sekä etävanhemman vastuullista toimintaa kasvattajana. Lopuksi voidaan todeta, että esiselvityksen mukaan yksinhuoltajat huolehtivat lapsistaan hyvin sitoutuneesti, omaavat strukturoidun päivärytmin ja taloudellisesta tilanteesta johtuen tinkivät mieluummin omista kuin lasten menoista usein itsensä syrjäyttäen. Liian suuri vastuu yksin ajaa äidin kuitenkin usein uupumukseen ja masennukseenkin tai vaihtoehtoisesti liialliseen martyyriyteen, eikä voimavaroja työllistymiseen tällöin riitä. 4

5 SISÄLLYS Tiivistelmä 1. JOHDANTO Projektin lähtökohta ja toiminnalliset puitteet Projektin kohderyhmä ja tavoitteet Projektin kustannuskooste YKSINHUOLTAJAT TUTKIMUSKOHTEENA Yksinhuoltajuuden määrittely ja alueelliset tunnusluvut Aiempia tutkimuksia ja artikkelikoosteita Yhteiskunnan kannanottoja PROJEKTIN TOTEUTUS Tutkimusasetelman suunnittelu ja toimenpiteet Julkisuus, tiedottaminen ja yhteistyö Kyselytutkimus Yksinhuoltajaperheiden kysely Palveluverkoston kysely Yksinhuoltajien haastattelututkimus Palveluverkoston verkostopalaverit PROJEKTIN TULOKSET Yksinhuoltajaperheiden kyselyvastaukset Taustatiedot Lapset ja heidän tapaaminen Ammatillinen koulutus, työhistoria ja toimeentulo Työllistymisen esteet Työorientaatio Toimeentulo ja taloudellinen tilanne Yksinhuoltajien nuoret (vastaajina yksinhuoltajat ja nuoret) Avoimet vastaukset Jatkoprojektihalukkuus Palautekooste Alueellinen jakautuminen Sähköpostin avoimet vastaukset Yksinhuoltajien haastattelukooste Arjessa pärjääminen ja kasvatusvastuusta selviytyminen Taloudellisen tilanteen vaikutus yksinhuoltajaperheiden Verkoston ja isien osallistumisen merkitys yksinhuoltajaäideille Yksinhuoltajien kiinnittyminen työelämään ja sen tuomat Yksinhuoltajien viestit Yksinhuoltajien ryhmittelyä Palveluverkoston kyselyvastaukset 81 5

6 4.4.1 Kaikki vastaukset teemoittain Organisaatiovertailu teemoittain Avointen vastausten kooste Ohjaushalukkuus jatkoprojektiin Palautekooste Alueellinen jakautuminen Palveluverkoston verkostopalaverit Verkostopalaverien sisältökooste Tulosten tulkinta aiempiin tutkimuksiin nähden Mitä ei saatu selville ja jatkotutkimuksen tarve YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kokoava tarkastelu Hyvät käytännöt ja keskeisimmät ongelmat Johtopäätökset: Yksinhuoltajat tarvitsevat lisätukea Pohdintaa nykyisestä palvelujärjestelmästä Jatko-projektiarvio Jatko-projektin alustava toimintafilosofia ja toimintamallit KIITOKSENI YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 136 Lähteet 137 6

7 1. JOHDANTO 1.1 Projektin lähtökohta ja toiminnalliset puitteet Perhe on yksi merkittävimmistä taloudellisen turvan ja hoivan tuottajista. Perhemuodot ovat kuitenkin muuttuneet länsimaissa kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Avioerojen määrä ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osuus ovat kasvaneet. Tämän seurauksena yksinhuoltajien osuus lapsiperheistä on noussut. Myös entistä suurempi osa lapsista kasvaa perinteisen ydinperheen ulkopuolella yksinhuoltajakotitalouksissa. Suurin osa yksinhuoltajista on edelleenkin naisia, mutta yksinhuoltajien siviilisääty on muuttunut. Leskien sijasta useimmat yksinhuoltajaäidit ovat nykyisin naimattomia ja eronneita. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.17). Perheen murroksen ohella läntisissä hyvinvointivaltioissa on tapahtunut muitakin rakennemuutoksia. Naisten työllisyysasteen kasvu on horjuttanut miespuolisen perheenelättäjän mallia. Muutos yhden perheenelättäjän mallista kahden perheenelättäjän malliin on yhtäältä vahvistanut naisten asemaa, mutta toisaalta se on asettanut vaatimuksia yhden tulonsaajan kotitalouksille. Samaan aikaan työmarkkinat ovat muuttuneet epävakaammiksi. Osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut ja määräaikaisten työsuhteiden osuus on noussut. Työtä tehdään yhä useammin muulloin kuin ns. normaalina työaikana. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.17). Työmarkkinoiden rakennemuutosten ohella hyvinvointipolitiikan suunta on muuttunut useissa OECD-maissa. Nykyiset sosiaalipoliittiset toimenpiteet nojaavat yhä enenevässä määrin rekommodifikaatioon, eli tavoitteena on vahvistaa toimeentulon riippuvuutta työmarkkinoista. Tähän pyritään kannustamalla ihmisiä ansiotyöhön erilaisten tukitoimien avulla sekä luomalla sosiaaliturvan rakenteisiin työntekoon kannustavia elementtejä. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.17). Toisaalta myös uusfamilistiset piirteet, joissa tuetaan tulonsiirtojen avulla lasten hoitamista kotona, ovat vahvistuneet esimerkiksi Suomessa. Vastuuta myös yksinhuoltajien toimeentulon turvaamisesta on pyritty siirtämään valtion sijasta toisaalta markkinoille kannustamalla yksinhuoltajia ansiotyöhön ja toisaalta perheelle vahvistamalla elatusvelvollisten vastuuta yksinhuoltajien toimeentulosta. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.17). Yksinhuoltajaperheiden köyhyys- ja hoivaköyhyysongelmat, työllistymis- ja työelämästä syrjäytymisongelmat ja riippuvuus hyvinvointivaltiosta ovat tutkittuja ja tiedostettuja epäkohtia valtakunnallisesti. Yksinhuoltajat eivät ole tutkimusten mukaan työllistyneet laman jälkeen yhtä hyvin kuin muut ja työllistymistä vaikeuttaviksi tekijöiksi ovat osoittautuneet työssä käymisen ja lastenhoidon yhdistämisen ongelmat sekä puutteellinen koulutus ja tukiverkosto.(mia Hakovirta, Väetöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006). Suomessa ei laman aikana tehty erityisiä yksinhuoltajille kohdistettuja muutoksia sosiaaliturvajärjestelmään ja yksinhuoltajat kärsivät laman seurauksista, mutta toimenpiteitä yksinhuoltajien tilanteen parantamiseksi ei ole tehty. (Skevik, A 2006). 7

8 Ainoa vähäinen ja kiistelty toimenpide on ollut lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen alkaen 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kuukaudessa. Tiedostetuista haitoista huolimatta nykyinen palvelu- ja tukijärjestelmä ei ole kyennyt korjaamaan tilannetta tarpeeksi ja selkeää palveluvajetta on kiistämättä havaittavissa. On muistettava kuitenkin, että nämä ongelmat eivät koske kaikkia yksinhuoltajia ja yksinhuoltajien joukossa on paljon henkilöitä, jotka voivat hyvin. Tuikku esiselvitys-projektin lähtökohtana oli vastata näihin valtakunnallisesti tiedostettuihin yksinhuoltajaperheiden ongelmiin ja selvittää näiden ongelmien esiintyvyyttä projektialueella. Tämä esiselvitys pyrki tavoittamaan pelkästään työttömiä ja työttömyysuhan alaisia yksinhuoltajia ja osaltaan selvittämään koetaanko tilanne projektialueella samankaltaiseksi kuin tutkimuksissa on todettu ja tarvitaanko projektialueella lisätukea näiden ongelmien vuoksi. Samanaikaisesti tämän esiselvityksen kautta pyrittiin saamaan selkeä palveluverkoston näkemys samasta asiasta. Lisäksi esiselvityksessä haluttiin saada käsitys kohderyhmän alueellisesta määrästä ja tavoitettavuudesta projektialueella. Esiselvityksen tulosten pohjalta arvioitiin lopuksi alueellista jatkoprojektitarvetta, jonka tavoitteena olisi yksinhuoltajaperheiden työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien parantaminen työllistämisen ja kuntoutuksen keinoin. Tuikku esiselvitys-projektin alkuperäinen toteutusaikataulu oli Tämän lisäksi projekti sai lisäaikaa laajan tulosmateriaalin analysointiin ja raportointiin Projektin toiminnalliset puitteet olivat yksinkertaiset. Projektissa toimi kokopäiväisesti yksi henkilö, projektipäällikkö, joka hoiti itsenäisesti lähes kaiken projektiin liittyvän työn. Tukipalvelut, kuten henkilöstö- ja taloushallinto sekä tietohallintopalvelu tulivat toteuttajaorganisaatiosta. Sähköiseen kyselyyn tarvittava asiantuntijuus ostettiin ulkopuolisena palveluna. Yhteistyötä yksinhuoltajien haastatteluiden toteutuksessa tehtiin Turun yliopiston kanssa. Projektipäälliköllä oli käytettävänään asiallinen toimitila työvälineineen ja osa työajasta meni matkustamiseen (verkostopalaverit). Projektitoimintaa ohjasi ja tuki ohjausryhmä, jonka kokoonpano oli seuraava. Oulun seudun työvoimatoimisto Marita Rimpeläinen-Karvonen Toimialajohtaja Oulun työvoiman palvelukeskus Maija Hänninen Palvelukeskuspäällikkö Varajäsen, Oulun työvoiman palvelukeskus Maija Hänninen Palvelukeskuspäällikkö Varajäsen, Oulun seudun työvoimatoimisto Marita Rimpeläinen-Karvonen Toimialajohtaja Oulun Kaupunki, sosiaalipalvelut Varajäsen ( lastensuojelun palveluyksikkö ) Mirja Saarni Sisko Pirilä-Karlström Palvelujohtaja Palveluyksikköpäällikkö 8

9 Oulun Kaupunki, oppilashuoltoyksikkö Arto Willman Vs. opetuspäällikkö Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Ville Mehtälä, ESR-suunnittelija Saija Luonuansuu ESR-ohjelmapäällikkö ODL Säätiö Kuntoutuksen erityispalveluiden diakonian ja sosiaalityön yksikkö Eija Kurki Yksikönjohtaja Varajäsen, oppilashuoltoyksikkö Tuula Takalo Vastaava koulupsykologi Ei varajäsentä Varajäsen, ODL Säätiö Kuntoutuksen erityispalveluiden diakonian ja sosiaalityön yksikkö Hannu Rahikainen Diakoniajohtaja 1.2 Projektin kohderyhmä ja tavoitteet Esiselvityksen varsinaisena kohderyhmänä olivat työttömät ja työttömyysuhan alaiset yksinhuoltajat ja heidän peruskoulun päättäneet nuoret. Välillisenä kohderyhmänä olivat Pohjois-pohjanmaan kuntien (Oulun, Ylivieskan ja Raahen seutukunnat) työvoimatoimistojen, sosiaali- ja opetustoimen virkailijat sekä seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:n yhdistystyöntekijät. Projekti oli esiselvityshanke ja sen tavoitteena oli kartoittaa yksinhuoltajaperheiden työllistymistä/kouluttautumista tukeva alueellinen lisäpalvelutarve. Tavoitteena oli myös kohderyhmän alueellinen asioiden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tuloksena saatiin alueellisesti ruohonjuuritason tietoa yksinhuoltajaperheiden erityistuen tarpeesta ja saatiin käsitys yksinhuoltajien työllistymistä vaikeuttavista tekijöistä sekä peruspalveluiden riittävyydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteiden toteutumiseksi toimittiin seuraavilla tavoilla. 1. Yksinhuoltajaperheiden kyselytutkimus 2. Palveluverkoston kyselytutkimus 3. Yksinhuoltajien haastattelututkimus 4. Alueelliset palveluverkoston verkostotapaamiset 5. Kyselytutkimuksen tulosten tilastoinnit 6. Haastatteluiden litterointi ja analysointi 7. Kaikkien tulosten yhteenveto, analysointi ja raportointi 8. Tulosten pohjalta jatkoprojektitarpeen arviointi ja jatkoprojektihakemuksen laatiminen 9

10 1.3 Projektin kustannuskooste Kokonaisbudjetti alkuperäisellä toteutusaikataululla oli yhteensä ,00 ja lisäkuukausien jälkeen ,00. Rahoittaja osoittaa toimintamenoihin yhteensä enintään ,00 eli 90 % toteutuneista hyväksyttävistä tukikelpoisista kustannuksista. Kulut ovat jakautuneet maksatuskuukausien mukaan seuraavasti. Ajanjaksolta kulut ovat tarkat ja viimeinen kulurakenne ajalta on arvioitu, koska lopullinen tilinpäätös saapuu vasta kesäkuussa 2008 raportin julkaisun jälkeen. Toteuma Budjetti Aineet ja tarvikkeet 332,75 744,04 870,68 982, ,00 Henkilöstö 5402, , , , ,00 Matkat 0,00 31,82 436,26 0, ,00 Vuokrat 492,39 954,00 954, , ,00 Palveluiden ostot 0,00 109,85 31,60 881, ,00 Tiedotus 152,50 0,00 0,00 0,00 400,00 Poistot 211,20 316,80 316,80 528, ,00 Sisäiset kulut TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 0, , , , , , , , , ,00 Kaikki toiminnan kulut yhteensä ,39 euroa. 10

11 2. YKSINHUOLTAJAT TUTKIMUSKOHTEENA 2.1 Yksinhuoltajuuden määrittely ja alueelliset tunnusluvut Yksinhuoltajuus on perinteisesti liitetty leskeyteen ja aviottomaan äitiyteen. Yksinhuoltajuus on myös sosiaalinen kategoria, jonka kautta syntyy sosiaalisia oikeuksia. Yksinhuoltajuuskategorian sisällä ilmenee erilaisuutta, koska yksinhuoltajuuteen voidaan päätyä eri reittejä. Yksinhuoltajaperheitä syntyy viidellä eri tavalla: avio- ja avoeron seurauksena, avio- tai avopuolison kuollessa tai yksinäisen henkilön saadessa lapsen. Kaikkia näitä kategorioita yhdistää alaikäinen lapsi. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.23). Yksinhuoltajuus on yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien tuote ja sen määrittely vaihtelee yhteiskunnissa. Yksinhuoltajaperheen rajaaminen omaksi perhetyypikseen riippuu tarkastelutavasta. Eri maissa on erilaiset määritelmät yksinhuoltajuudelle, ja samassakin maassa yksinhuoltaja voidaan määritellä eri tavoin verotuksen, lainsäädännön ja virallisten tilastojen ja sosiaaliturvaetuuksia koskevien oikeuksien kannalta. Pääsääntöisesti kansainvälisessä tilastoinnissa pidetään yksinhuoltajana vanhempaa, joka asuu alaikäisen eli alle 18-vuotiaan lapsen kanssa ilman avo- tai aviopuolisoa. Suomessa perhetilaston mukaan yksinhuoltajuus määritellään samassa asunnossa asuvien perheenjäsenten perhesuhteiden avulla. Yksinhuoltajaperheenä pidetään tällöin yhden aikuisen perhettä, jossa huollettavien lasten ikä on alle 18 vuota. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.26 27). Aika on monessa mielessä ohittanut tilastojen yksinhuoltajakäsitteen, eikä nykyinen tilastointi- ja yksinhuoltajuusmääritelmä vastaa reaalimaailman yksinhuoltajuutta. Asuntokeskeinen perhetilasto tuntee yksinhuoltajan, mutta ei elatusvelvollisia. Yhteishuoltajuuden kautta yleistyneet kahden kodin perheet jäävät myös näkymättömiksi, koska samaa lasta ei voida tilastoida kahteen perheeseen. Käsite yksinhuoltaja viittaa siis lähivanhempaan, jonka kanssa lapsi asuu, ei lapsen huoltomuotoon. Jossakin määrin olisikin selkeämpää puhua lapsen lähivanhemmasta kuin yksinhuoltajasta. Näin vältettäisiin käsitteiden sekaannus. (Mia Hakovirta 2006, Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat s.28). Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli yhteensä kappaletta yhden vanhemman perhettä. Projektialueella tilastokeskukselta saadut tunnusluvut jakautuivat seuraavasti. Oulun seutukunnassa yksinhuoltajaperheitä oli tällöin 6432 kappaletta, joissa äitejä ja lapsia oli 5474 kpl sekä isiä ja lapsia 958 kpl. Ylivieskan seutukunnassa yksinhuoltajaperheitä oli 1083 kappaletta, joissa äitejä ja lapsia oli 872 kpl sekä isiä ja lapsia 211 kpl. Raahen seutukunnassa yksinhuoltajaperheitä oli 965 kappaletta, joissa äitejä ja lapsia oli 753 kpl sekä isiä ja lapsia 212 kpl. Työttömien yksinhuoltajien osuudesta saatiin tietoa vuosilta 2004 (kaikki seutukunnat) ja 2005 (Oulun seutukunta) ja tunnusluvut jakautuivat seuraavasti. 11

12 Oulun seutukunnassa työttömiä yksinhuoltajia (naiset ja miehet) oli yhteensä 770 kappaletta eli noin 12 % kaikista yksinhuoltajista, joita oli tällöin 6409 kappaletta. Vuoden 2005 vastaava luku oli tilastokeskuksen mukaan 1203 kappaletta. Ylivieskan seutukunnassa työttömiä yksinhuoltajia oli yhteensä 89 kappaletta eli noin 8 % kaikista yksinhuoltajista, joita oli tällöin 1097 kappaletta. Raahen seutukunnassa työttömiä yksinhuoltajia oli yhteensä 144 kappaletta eli noin 14,5 % kaikista yksinhuoltajista, joita oli tällöin 998 kappaletta. Työttömien yksinhuoltajien määrän voidaan olettaa olevan tällä hetkellä varsin merkittävä erityisesti Oulun seutukunnassa. Oulun seudun työvoimatoimiston tilastojen mukaan joulukuussa 2007 oli työttömiä työnhakijoita kaikkiaan yhteensä 8735 kappaletta. 2.2 Aiempia tutkimuksia ja artikkelikoosteita Tuikku esiselvityksen taustatiedoissa on käytetty pääosin VTT, tutkija Mia Hakovirran väitöskirjamateriaaliin liittyvää kirjaa yksinhuoltajien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006), joka on ensimmäinen suomenkielinen yksinhuoltajaäitien työllisyyttä vertailevasta näkökulmasta käsittelevä teos Suomessa. Lisäksi taustatiedoissa on tarkasteltu muita tutkimuksia, kohderyhmään liittyviä artikkeleja ja kansanedustajien kannanottoja. VTT, tutkija MIA HAKOVIRTA Turun yliopistosta sosiaalipolitiikan laitokselta piti väitöstilaisuutensa 11/2006. Tutkimuksessa tarkasteltiin yksinhuoltajaäitien työllisyyttä ja toimeentuloa poikkileikkaushetken välillä 1990-luvun ja 2000-luvun alussa OECD maissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa, Iso-Britannia ja Yhdysvallat). Lisäksi tutkimuksessa on laaja osuus yksinhuoltajaäitien työllisyydestä ja työorientaatiosta Suomessa. Suomalaisten yksinhuoltajaäitien työllisyys ei ole noussut lamaa edeltäviin lukuihin. Ennen lamaa töissä kävi liki 90 prosenttia yksinhuoltajista, kun vuosituhannen alussa töitä oli alle 70 prosentilla. Työttömyydestä kärsivät etenkin pienten lasten äidit. Alle 6-vuotiaiden äideistä töissä kävi vähän yli puolet. Yksinhuoltajaäitien työttömyysriski oli suurempi kuin muilla äideillä. Mia Hakovirta vertaili suomalaisten yksinhuoltajaäitien työllisyyttä viiden muun maan yksinhuoltajien tilanteeseen. Suomi pärjäsi vertailussa hyvin, mutta 1990-luvulla äitien työmahdollisuudet heikkenivät. Yksinhuoltajien pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt. Moni jäi laman aikaan kotiin hoitamaan lapsia tai joutui työttömäksi, ja töihin palaaminen on ollut vaikeaa. Toisaalta esimerkiksi palvelualan työt ovat muuttuneet ilta-aikaan painottuviksi, jolloin lapsille on vaikea löytää hoitopaikkoja. Hakovirran tutkimusaineisto kattaa kuluvalta vuosituhannelta vain ensimmäiset vuodet. Hän muistuttaa, että yksinhuoltajien työllisyys on kääntynyt hitusen nousuun uusimmissa tilastoissa. 12

13 Hakovirta selvitti yksinhuoltajaäitien tilannetta kyselytutkimuksella ja haastatteluin. Kyselyyn vastasi lähes 700 yksinhuoltajaa. Haastatteluissa tuli selvästi ilmi, että yksinhuoltajat ovat halukkaita tekemään töitä. Taloudellisen ansion lisäksi he arvostivat työn tuomia sosiaalisia kontakteja muihin aikuisiin. Kannustinloukkuihin liittyviä ongelmia näkyi kyselytutkimuksessa edelleen, mutta ne eivät ole este työllistymiselle. Vaikka työ ei toisi suurta taloudellista hyötyä, sitä pidettiin silti parempana vaihtoehtona kuin kotona olemista. Hakovirta kannattaa elatusavun ja yksinhuoltajakorotusten nostamista, jotta yksinhuoltajien toimeentulo paranisi. Hän myös toivoo, että lapsista erillään asuvalla vanhemmalla olisi oikeus vanhempainvapaaseen sekä mahdollisuus olla pois töistä sairastuneen lapsen hoitamisen vuoksi. Kaikki yksinhuoltajat eivät tietenkään ole köyhiä, mutta työmarkkinatuella tai kotihoidontuella eläneet kertoivat, ettei heillä ole varaa ostaa ruokaa loppukuusta. Köyhyys rajoittaa lasten harrastusmahdollisuuksia. Toisaalta haastatellut korostivat, että lapsille täytyy tarjota muita arvoja. Lisäksi Mia Hakovirran kirjaan on koottu mm. seuraavia yksinhuoltajien työllisyyttä käsitteleviä vertailevia tutkimuksia ja 2000-luvuilta, joissa Suomi on ollut mukana. Forssén, K.2004 Perhepolitiikka eri maissa yksinhuoltajien näkökulmasta Pohjoismaissa yksinhuoltajia tukeva politiikka on laaja-alaista Yksinhuoltajien taloudellinen tilanne heikentyi kaikissa maissa 1990-luvulla, yksinhuoltajien köyhyys on lisääntynyt Yksinhuoltajien työttömyys etenkin Ruotsissa ja Suomessa on korkealla tasolla Kaikissa maissa yksinhuoltajat ovat riippuvaisia tulonsiirroista ja etenkin tarveharkintaisista tulonsiirroista Haataja, A & Nyberg, A.2005 Kahden ansaitsijan mallin kehitystä 1980-luvun lopulta 2000-luvun vaihteeseen Yksinhuoltajaäitien ja puolisoäitien työllisyysaste on laskenut ja työttömyys kasvanut Suomessa ja Ruotsissa Kahden ansaitsijan perheiden ja palkkatuloja saaneiden yksinhuoltajaäitien osuus on laskenut ja yksinhuoltajaäitien asema on heikentynyt enemmän Suomessa kuin Ruotsissa Kröger, T.2005 Suomalaisten yksinhuoltajaperheiden lastenhoitojärjestelyjä ja tilannetta muihin maihin verrattuna Hoivaköyhyyden taustalla on monenlaisia syitä: työtunteja on paljon tai ne ajoittuvat normaalin työajan ulkopuolelle, ei pystytä vaikuttamaan työvuoroihin, läheisten apua ei ole tarjolla Yksinhuoltajien hoivatarpeet ylittävät saatavilla olevat hoivaresurssit Skevik, A.2006 Muuttuiko yksinhuoltajiin kohdistunut politiikka laman aikana Suomessa ja Ruotsissa ei laman aikana tehty erityisiä yksinhuoltajille kohdistettuja muutoksia sosiaaliturvajärjestelmään 13

14 Norjassa yksinhuoltajille toteutettiin aktivointiohjelma Suomessa ja Ruotsissa yksinhuoltajat kärsivät laman seurauksista, mutta toimenpiteitä yksinhuoltajien tilanteen parantamiseksi ei ole tehty Lisäksi kirjasta löytyy Suomea koskevia kansallisia tutkimuksia luvulta. Forssén, K & Hakovirta, M.1999 Yksinhuoltajien taloudellisia kannustimia ja niiden vaikutuksia työllisyyteen Yhteys sosiaaliturvan kannustimien ja työllisyyden välillä ei ole suoraviivainen Moni yksinhuoltaja käy työssä huolimatta siitä, ettei se ole taloudellisesti kannattavaa Yksinhuoltajat kokevat ansiotyön tärkeäksi May, V.1999 Miten taloudelliset aspektit näkyvät yksinhuoltajaäitien elämäkerroissa Monet yksinhuoltajaäidit ovat kokeneet köyhyyttä jossakin elämänvaiheessa Yksinhuoltajilla on positiivinen asenne työhön Yksinhuoltajat eivät ole tukiriippuvaisia vaan tulevat itsenäisesti toimeen omilla ansiotuloilla Hakovirta, M.2005 Yksinhuoltajien taloudellista työorientaatiota Yksinhuoltajien työllisyysaste nousi muissa maissa paitsi Suomessa vuosina Korvausasteiden laskun vuoksi työssäkäynti on yksinhuoltajille taloudellisesti kannattavaa, mutta silti se ei ole yhteydessä yksinhuoltajien työllisyydessä tapahtuneisiin muutoksiin Suomessa yksinhuoltajien taloudellinen työorientaatio on heikompi kuin puolisoäideillä Yksinhuoltajien ja etenkin 0-6 -vuotiaiden lasten yksinhuoltajaäitien työllisyys laski 1990-luvulla. Myös työvoiman ulkopuolella olevien yksinhuoltajien määrä nousi Nuorten alle 30-vuotiaiden yksinhuoltajaäitien sekä monilapsisten yksinhuoltajaäitien määrä nousi 1990-luvulla, mikä voi osaksi selittää heikentyneitä työllisyysasteita Yksinhuoltajilla on keskimäärin matalampi koulutustaso, mikä nostaa työttömyysriskiä Lasta kotona hoitavien yksinhuoltajien pääasiallinen syy kotona oloon on halu hoitaa omat lapset itse, ja he kokevat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeaksi Työhön palaamisen kannalta tärkeäksi koetaan joustavat työajat sekä lapsen hyvä hoitopaikka. Taloudelliset syyt (hyvä palkka tai sosiaalietujen heikentyminen) eivät ole työhön palaamisen kannalta merkittäviä Muita yksinhuoltajia koskevia tutkimuksia ovat tehneet myös muut tutkijat. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityönprofessori Jorma Sipilä Tampereen yliopistosta (2002) on tutkinut arjessa selviytymistä. Tutkimus viiden Euroopan maan neljästä perhetyypistä Yksinhuoltajien selviytyminen on usein epävirallisen verkoston varassa 14

15 Huonommin meni niillä, joilla toinen vanhemmista ei osallistunut lasten hoitoon, isovanhemmista ei ollut apua, lastenhoitopalvelun joustovara oli olematon ja jotka olivat epätyypillisissä työsuhteissa epäsäännöllisinä työaikoina Hoidon kriisi, jossa lapset olivat jonkin aikaa yksinään tai vanhemman perustarpeiden toteuttaminen kuten yöuni jäi olemattomaksi Hankala tilanne kun lapsi meni kouluun eikä iltapäiväksi ole hoitoa tarjolla Koulujen kesälomat yksinhuoltajien painajainen Oma vapaa-aika tulevien vuosien unelma Jos epäviralliset verkostot on kulutettu loppuun työtilanteen vuoksi, niitä ei voinut venyttää enää kattamaan vapaa-aikaa Äärimmäisessä tapauksessa yksinhuoltaja joutuu muuttamaan paikkakuntaa saadakseen hoitojärjestelmän toimimaan Epävirallisten hoitoresurssien jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota Miten välttää mm. isovanhempien liikarasittuminen Miten työkulttuuri tällä kohtaa tulisi vastaan Erikoistutkija Tarja Heino ja erikoissuunnittelija Kaarina Lamminpää Stakesista ovat tutkineet 2/2006 yksinhuoltajaperheiden taloudellista ahdinkoa, joka ei näytä hellittävän Vertailuajankohta 1995 ja 2004 Kahden huoltajan perheet ovat vähentyneet 15 prosentista 10 prosenttiin ja yhden huoltajan perheiden osuus on kasvanut 10 prosentista 13 prosenttiin kymmenessä vuodessa Yksinhuoltajat näyttävät olevan selkeästi haavoittuvin ryhmä ja 27 % yksinhuoltajista saa toimeentulotukea Yksinhuoltajaperheiden taloudellinen ahdinko on paljon tavallisempaa kuin muilla perhetyypeillä Yksinhuoltajaperheiden taloudellinen ahdinko lapsinäkökulmasta Toimeentulotukea saaneissa yksinhuoltajaperheissä on aiempaa enemmän monilapsisia perheitä Pitkäaikaisen toimeentulotuen piirissä olleet yksinhuoltajamiehet ovat iäkkäämpiä kuin vastaavassa tilanteessa olleet yksinhuoltajanaiset Kaksi kolmesta (60 63% ) pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneesta yksinhuoltajanaisesta ei ole täyttänyt 40 vuotta Pitkäaikaistyöttömyys korostuu toimeentulotukea saaneissa lapsiperheissä Lapsiperheille kohdennetut normaalit tulonsiirrot ovat kohdelleet yleensä yksinhuoltajaperheitä mutta erityisesti vielä monilapsisia yksinhuoltajaperheitä huonosti Näiden perheiden köyhyys ei ole helpottunut sen enempää aikuisten kuin lastenkaan näkökulmasta, vaan he ovat väestön perhetyyppeihin suhteutettuna suurin toimeentulotukea saava ryhmä Yli puolet toimeentulotukea saaneista lapsiperheistä oli yhden huoltajan kotitalouksia Absoluuttisestikaan toimeentulotukea saaneiden yksinhuoltajien lasten määrä ei ole oleellisesti vähentynyt, vaikka kahden huoltajan perheissä näin on selvästi käynyt 15

MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT

MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT 1 MIA HAKOVIRTA YKSINHUOLTAJAÄITIEN TYÖLLISYYS, TOIMEENTULO JA TYÖMARKKINA- VALINNAT Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45/2006 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Köyhä byrokratian rattaissa tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Köyhä byrokratian rattaissa Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot