Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi"

Transkriptio

1 Interventio lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisemiseksi Duodecim 1996;112(18):1647 Tytti Solantaus, William Beardslee Katsaus Sisällys Ehkäisyn eettinen problematiikka ja tutkimusprosessi Riskiryhmän rajaaminen ja riskin toteaminen: vanhemman depressio ja Vaikuttavien tekijöiden ja dimensioiden identifiointi Intervention teoreettiset ja periaatteelliset lähtökohdat Intervention sisältö ja kulku Vertaileva tutkimus Tapausselostus Päätelmät Kirjallisuutta Lasten riski sairastua psyykkisesti on moninkertainen perheissä, joissa toinen tai kumpikin vanhemmista sairastaa vakavaa depressiota. Erityisesti murrosikä on altista aikaa vakavien psyykkisten häiriöiden puhkeamiselle. Isän tai äidin psyykkisen häiriön vaikutus lapseen välittyy sen kautta, miten häiriö vaikuttaa vanhemmuuteen. Artikkelissa esitellään perheinterventio, jonka tarkoituksena on ehkäistä lasten sairastuminen. Sillä pyritään vaikuttamaan vanhemmuuteen ja tukemaan lasten itseymmärrystä ja itsenäisyyttä. Interventio on tarkoitettu toteutettavaksi kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Depressio on pitkään tunnettu mielenterveyden ongelma, ja se on noussut uudestaan psykiatrian polttopisteeseen viime vuosien aikana. Suomessa on jouduttu pohtimaan depressioiden merkitystä kansanterveydellisenä ongelmana. Työttömyys ja taloudelliset vaikeudet lisäävät psyykkistä sairastavuutta ja depressiivisiä häiriöitä (Lehtinen ym. 1995) ja myös lasten vaikeuksia (Conger ym. 1992). Suurella osalla depressiivisistä aikuisista on lapsia. Äideillä esiintyy enemmän depressioita kuin väestössä yleensä (Weissman ym. 1987b). Isistä ei ole vastaavaa tietoa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on toistuvasti todettu eri tutkimuksissa, että vanhemman affektihäiriö altistaa lapsen psyykkiselle sairastumiselle ja erityisesti depressioille (Schwoeri ja Sholevar 1994). Lasten riski sairastua on moninkertainen perheissä, joissa toisella tai kummallakin vanhemmista on affektihäiriö (Downey ja Coyne 1990). Lapset, joiden vanhemmat sairastavat affektihäiriöitä, ovat siis selvä depression riskiryhmä - ja samalla selväpiirteinen ja tavoitettavissa oleva ryhmä ajatellen ehkäisyä. Tässä artikkelissa kuvataan perheinterventio, jonka tarkoituksena on ehkäistä lasten psyykkisiä häiriöitä, kun isä tai äiti potee affektihäiriötä. Interventio on tarkoitettu perheisiin, joissa on kouluikäisiä tai murrosikäisiä lapsia. Se sopii kaikkien kliinikoiden käyttöön, myös esimerkiksi

2 terveyskeskuslääkäreiden. Artikkelissa selvitetään intervention teoreettiset ja empiiriset lähtökohdat ja siihen liittyvä tutkimus. Lopuksi esitetään lyhyt tapausselostus, joka auttaa ymmärtämään intervention käytäntöä. Lasten depressioita ja kyseistä ehkäisyprojektia on tutkittu Judge Baker Children's Centerissä Yhdysvalloissa yli kymmenen vuoden ajan. Projektin johtajana on toinen kirjoittajista, professori William Beardslee Harvardin yliopistosta. Tytti Solantaus puolestaan tutustui projektiin "postdoctoral"-vuoden aikana Yhdysvalloissa. Ehkäisyn eettinen problematiikka ja tutkimusprosessi Nimensä mukaisesti ehkäisy tarkoittaa puuttumista sellaiseen ongelmaan, jota ei vielä ole. Yksilöllä tai perheellä ei ehkä ole ongelmasta tietoakaan. Tästä syystä ehkäisyyn liittyy aina eettisiä ongelmia, ja erityisesti niitä esiintyy silloin, kun toiminnan kohde yksilöidään eikä yksilö tai perhe ole itse hakenut kyseistä apua. Tämä koskee myös nyt kyseessä olevaa interventiotutkimusta. Tutkimuksen eettisyys täytyy turvata tiukoilla tieteellisillä kriteereillä. Price ym. (1989) ja Offord (1982) ovat määritelleet empiiriselle preventiotutkimukselle seuraavat kriteerit, joita on noudatettu tässäkin tutkimuksessa: 1) Intervention tulee kohdistua tiedettyyn, rajattuun riskipopulaatioon, 2) riskin tulee olla selvästi todettu, 3) intervention tulee kohdistua tiettyihin, nimettyihin tekijöihin tai dimensioihin, 4) interventiolla voidaan olettaa olevan pitkäaikaiset seuraukset, 5) tulos arvioidaan käyttäen tieteellisesti hyväksyttyjä menetelmiä ja 6) intervention on oltava turvallinen. Riskiryhmän rajaaminen ja riskin toteaminen: vanhemman depressio ja lapsen psyykkinen terveys Tutkimukset osoittavat yhtenevästi, että ne lapset, joiden vanhemmista toinen tai kumpikin sairastaa affektihäiriöitä, ovat riskiryhmä sekä psyykkisten sairauksien että laajemmin sopeutumisongelmien suhteen. Diagnosoitavia psykiatrisia häiriöitä esiintyy %:lla näistä lapsista ja vakavaa depressiota %:lla (Schwoeri ja Sholevaar 1994). Hammen ym. (1990) arvioivat toteutumataulumenetelmän (life table) avulla, että heidän aineistossaan noin 80 % lapsista, joiden äidillä oli affektihäiriö, tulee sairastumaan psyykkisesti ennen 18 vuoden ikää. Isän depression merkityksestä on vähemmän tietoa. Lapsen riski on suurentunut huolimatta siitä, että vanhempi on hoidossa (Beardslee ym. 1988). Lasten ja vanhempien häiriöitten välillä ei välttämättä ole yhteneväisyyttä, mutta useimmiten kuitenkin myös lapset sairastavat affektihäiriöitä. Murrosikä on erityisesti altista aikaa vakavien psykiatristen häiriöiden puhkeamiselle (Beardslee 1984, Beardslee ym. 1988). Ei ainoastaan psykiatrinen sairastuvuus ole lisääntynyt näillä lapsilla, vaan häiriöt ovat myös vaikeampia (Weissman ym. 1987a, Beardslee ym. 1993a). Depressiot ovat pitempikestoisia, alkavat nuoremmalla iällä ja ovat vakavampia kuin terveitten vanhempien lapsilla. Depressioiden rinnalla esiintyy myös muita psyykkisiä häiriöitä ja psykososiaalisia ongelmia enemmän kuin terveitten vanhempien lapsilla (Downey ja Coyne 1990, Beardslee ym. 1993). Itsemurhariski on suurentunut: Weissman ym. (1992) totesivat, että 7.8 % affektihäiriöistä kärsivien

3 vanhempien lapsista oli yrittänyt itsemurhaa 20 vuoden ikään mennessä, mikä oli yli viisinkertainen määrä verrattuna terveitten vanhempien lapsiin (1.4 %). Psykiatristen riskien ja riskiryhmien määrittäminen on usein vaikeaa ongelmien monitahoisuuden takia. Affektihäiriöistä kärsivien vanhempien lapsilla on kuitenkin todettu niin yhtenevästi niin monessa tutkimuksessa riski sairastua psyykkisesti, että tulos on otettava vakavasti. Tämän lapsiryhmän haavoittuvuutta ei ole aiemmin ymmärretty. Se, että vanhempi mahdollisesti saa hoitoa, ei vielä mitenkään takaa sitä, että lapsen tilannetta edes arvioitaisiin. Beardslee on todennut tämän Yhdysvalloissa, ja Suomessa tilanne on tuskin sen parempi. Vaikuttavien tekijöiden ja dimensioiden identifiointi Miksi jotkut lapset sairastuvat? Vaikka on saatu kiistaton näyttö siitä, että affektihäiriöisten vanhempien lapsilla on suurentunut riski sairastua psyykkisesti, ei vielä tiedetä tarkasti, miten vaikutus välittyy. Biologinen haavoittuvuus on yksi osatekijä, mutta se ei selitä riskiä kokonaan (Downey ja Coyne 1990). Psykososiaaliset tekijät ovat vahvasti mukana. Perheisiin, joissa on psyykkisesti sairas vanhempi, kasaantuu monia muitakin stressitekijöitä. Näitä ovat mm. taloudelliset vaikeudet, työttömyys, vanhempien väliset ristiriidat, avioero ja somaattiset sairaudet (Beardslee ja Podorefsky 1988). Vanhemman psyykkinen sairaus vaikuttaa lapseen nimenomaan sen mukaan, miten se vaikuttaa vanhemmuuteen (Rutter 1990). Ylirasittuneen ja stressistä kärsivän tapa toimia vanhempana on monessa suhteessa samanlainen kuin depressiivisen vanhemman (Downey ja Coyne 1990). Depressiivisen vanhemman masentuneisuus ja vääristynyt kokemus omasta itsestä ja ympäristöstä ovat kuitenkin erityisiä ongelmia, ja ne ovat voimakkaasti läsnä perheen arkipäivässä. Beckin (1963) ja Seligmanin (1975) teoria depressiivisistä kognitioista auttaa ymmärtämään niitä ongelmia, joihin lapsi törmää vanhemman kärsiessä depressiosta. Kognitiivisten vääristymien takia vanhemman kokemus ja tulkinta maailmasta ja itsestä voivat olla eritasoisesti poikkeavia. Näitä kognitiivisia ongelmia ovat negatiivisten asioiden kokeminen ja tulkinta globaaleiksi, pysyviksi ja itsestä johtuviksi sekä positiivisten kokeminen rajoittuneiksi, tilapäisiksi ja ulkopuolisista syistä johtuviksi. Esimerkiksi, jos ruoka palaa pohjaan, voi depressiivisen isän tai äidin kokemus ja tulkinta olla tällainen: "Aina käy näin. Ei minusta ola ruoanlaittajaksi - eikä muutenkaan mihinkään!" Jos hän taas onnistuu, johtuu se sattumasta, hyvästä reseptistä tai muusta itsen ulkopuolisesta syystä, "eikä yksi onnistuminen mitään merkitse". Vanhempi arvioi myös lapsen toimintoja oman kognitiivisen siivilänsä kautta. Esimerkiksi jos lapsi on saanut huonon numeron kokeista, voi vanhempi ajatella, että nyt lapsi on epäonnistunut kokonaan, eikä koulunkäynnistä tule enää mitään. Jos taas lapsi näpistää suklaapatukan, saattaa depressiivinen vanhempi kokea sen merkiksi siitä, että lapsesta tulee rikollinen. Vanhempi reagoi tapahtumiin oman negatiivisen ja pessimistisen tulkintansa mukaan, mikä on hämmentävää lapselle. Lapsi ei välttämättä itse tunne olevansa lopullisesti epäonnistunut tai olevansa rikollisella tiellä. Depressioon liittyvä ylenmääräinen syyllisyys hämmentää myös perhesuhteita. Vanhempi kokee itsensä syypääksi lapsen näpistämiseen tai huonoon koenumeroon ja masentuu: "Olen ollut huono isä" tai "Ei minusta ole äidiksi." Jos lapsi ei tiedä vanhemman olevan sairas, saattaa hän syyttää itseään äidin tai isän masentumisesta ja kokea itsensä huonoksi lapseksi. Depressiiviset ajattelumallit ovat voimakkaita vääristyneitä tulkintoja jokapäiväisestä todellisuudesta. Toistuessaan päivien mittaan kerta toisensa jälkeen ne muovaavat perheen

4 todellisuutta. Ne säätelevät lapsen kokemusmaailmaa ja vaikuttavat kielteisesti lapsen kuvaan omasta itsestä. Depressiivisen vanhemman mielialojen vaihtelu, lisääntynyt ärtyvyys ja toisaalta apaattisuus voivat johtaa epäjohdonmukaisuuteen sekä rakkauden osoittamisessa että lapsen ohjaamisessa (Amanat ja Butler 1984, Blatt ja Homan 1992). Lapsen on vaikea ymmärtää, miksi vanhempi on niin helposti vihainen ja suuttuu niin mitättömistä asioista. Vanhemman masentuneisuus ja itkuisuus ovat myös ongelmallisia asioita lapselle, jos he eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Depressioon usein liittyvä vanhemman kyvyttömyys hoitaa jokapäiväisiä tehtäviä on vaikeata lapselle. Arkipäivän sujuminen tavanmukaisesti on turvallisuutta tuottava tekijä lapsen elämässä. Kun arkipäivä kotona hajoaa, se on pelottavaa. Monet lapset pyrkivät silloin itse ottamaan vastuuta ja hoitamaan kotia ja vanhempiaan (Beardslee ja Podofresky 1988). Vastuun ottaminen ei ole sellaisenaan vaaratekijä lapsen kehitykselle, jos vastuu vastaa lapsen ikää ja toimintamahdollisuuksia, mutta siitä tulee ongelma, jos se on syyllisyyden värittämää ja tehtävä ylittää lapsen kapasiteetin. Beardsleen ja Podofreskyn (1988) tutkimuksessa lapset kuvasivat kokemustaan vanhemman sairastumisesta hämmentäväksi ja pelottavaksi. He kertoivat vanhemman muuttuneen väsyneeksi, surulliseksi ja ärtyneeksi. Jotkut vanhemmat alkoivat käyttää alkoholia. Lapset olivat tietoisia siitä, että vanhemmat yrittivät pitää ongelmansa salassa ja olla näyttämättä niitä. Lapset kokivat itsensä avuttomiksi ja neuvottomiksi. He olivat vihaisia ja turhautuneita, kun eivät tienneet mistä oli kysymys. On ymmärrettävää, että perheissä ei puhuta depressiosta. Depressiivinen vanhempi ei usein itsekään tiedä, miten depressio vaikuttaa isänä ja äitinä olemiseen - eihän ammatillisissa piireissäkään ole ymmärretty depressiivistä vanhemmuutta ennen kuin vasta aivan viime vuosina. Psyykkinen ongelma koetaan usein hävettäväksi, minkä takia siitä myös ollaan hiljaa. Puhumattomana ongelmana depressio tuottaa väärinkäsityksiä ja aiheuttaa ärtymystä, riitoja ja etäisyyttä perheenjäsenten välillä. Tämä näkyy mm. avioerojen lisääntymisenä (Merikangas 1984). Se saattaa aiheuttaa myös ahdistunutta kiintymystä lapsen ja vanhemman välille (Radke-Yarrow ym. 1985). Miksi jotkut lapset eivät sairastu? Vaikka monet affektihäiriöisten vanhempien lapsista sairastuvat psyykkisesti, eivät kuitenkaan kaikki. Näiden lasten avulla voidaan ymmärtää jotain siitä, mikä auttaa lapsia selviytymään vanhemman sairastuessa. Tämä on tärkeää ehkäisyä ajatellen. Seuratessaan opiskelijakohorttia myöhäiseen keski-ikään Vaillant ja Vaillant (1981) totesivat, että hyvää selviytymistä voi parhaiten ennustaa hyvään sopeutumiseen, eikä suinkaan psykopatologiaan liittyvillä tekijöillä. Tutkiakseen lasten selviytymistä Beardslee ja Podofresky (1988) tarkastelivat lapsia ja nuoria, jotka olivat selviytyneet hyvin huolimatta vanhempansa sairaudesta. Tyypillistä näille lapsille oli kyky itseymmärrykseen (self-understanding) ja aktiivisuus perheen ulkopuolella. Itseymmärrys voitiin jakaa kolmeen eri komponenttiin: 1) Oikea arvio vanhemman tilanteesta (että vanhempi on sairas). Arviointikyky kehittyy lapsen oman kehityksen myötä. Tutkimuksen lapset ja nuoret ymmärsivät, että vanhemman tulkinnat eri asioista olivat vääristyneitä ja johtuivat vanhemman omasta ongelmasta. 2) Realistinen arvio omista toimintamahdollisuuksista ja oman toiminnan seuraamuksista. Monet olivat aluksi yrittäneet muuttaa tai parantaa vanhempaansa mutta olivat sitten ymmärtäneet, että se oli heille mahdotonta ja että he eivät olleet syynä tai vastuussa

5 vanhemman sairaudesta. 3) Toiminta, joka heijastaa ymmärrystä vanhemman tilanteesta. Lapset etsivät kontakteja ja toimintoja perheen ulkopuolelta odottamatta vanhemman apua. He pystyivät ajattelemaan ja toimimaan erillään vanhemman sairaasta kokemus- ja tulkintamaailmasta. Näiden tulosten ohjaamina siirryttiin tutkimusprosessissa seuraavaan vaiheeseen. Kehitettiin perheinterventio tarkoituksena ehkäistä lasten psyykkistä sairastumista. Se kohdistettiin tukemaan lasten itseymmärrystä ja itsenäisyyttä sekä perheen keskinäistä ymmärrystä vanhemman depressiosta. Intervention teoreettiset ja periaatteelliset lähtökohdat Depressio psykiatrisena vuorovaikutuksellisenä häiriönä. Vakava depressio ymmärretään psykiatriseksi häiriöksi, jonka etiologia perustuu yksilön psyykkisten ja biologisten rakenteiden ja funktioiden sekä ympäristötekijöiden vuorovaikutukseen. Depression ymmärtämistä häiriöksi tai sairaudeksi käytetään interventiossa tietoisesti hyväksi. Sen avulla depressio pystytään ulkoistamaan, erottamaan se itsestä. Depressio voidaan näin ottaa tarkastelun kohteeksi, ja samalla tulee mahdolliseksi nähdä depression rajat ja sen kaikkialle tunkeutuva, globaali luonne mitätöityy. Depression vuorovaikutuksellisen luonteen ymmärtämisessä käytetään hyväksi psykodynaamista teoriaa, teoriaa perhesysteemeistä sekä Seligmanin (1975, 1979) ja Beckin (1963) teoriaa depressiivisistä kognitioista. Itseymmärrys on keskeinen käsite interventiossa. Sillä tarkoitetaan prosessia, jolla ihminen yhdistää ulkoisen tapahtuman omaan sisäiseen kokemukseensa ja omiin tunteisiinsa. Sen ymmärtämisessä käytetään psykoanalyyttistä (Hartman 1958) ja kognitiivista teoriaa (Beck 1963, Seligman 1975, 1979). Selmanin (1980) teoria keskinäisestä neuvottelusta (interpersonal negotiation) auttaa ymmärtämään, miten lapset ja nuoret käyttävät kognitiivisia kykyjään kehittäessään vastavuoroisia ihmissuhteita. Pärjäävyys ja elämänhallinta. Interventio perustuu pärjäävyyden (resilience) tukemiseen. Perheenjäseniä autetaan saamaan ote omaan elämäänsä, hallitsemaan sitä vaikeuksineen päivineen. Depressiiviset vanhemmat kokevat itsensä avuttomiksi ja kyvyttömiksi hoitamaan lapsiaan, vaikka ovat heistä huolissaan (Beardslee ja Podofresky 1988). Intervention puitteissa vanhemmille annetaan keinoja toimia lasten kanssa ja auttaa lapsia myös tulevaisuudessa. Lapsille taas annetaan keinoja erottaa depressiivisen vanhemman reaktio ja tulkinnat heidän omasta todellisuudestaan, ja heitä tuetaan kodin ulkopuolisiin suhteisiin ja toimintoihin. Vanhemmuuden kunnioittaminen. Affektihäiriöstä kärsivän vanhemman kunnioittaminen vanhempana kulkee punaisena lankana läpi intervention. Äidit ja isät pyrkivät olemaan hyviä vanhempia jopa keskellä omaa psyykkistä sairauttaan, mutta he ovat usein neuvottomia. He ovat usein kipeästi tietoisia omista vaikeuksistaan toimia samanlaisina luotettavina vanhempina kuin aikaisemmin, ovat siitä huolissaan ja kokevat helposti syyllisyyttä (Beardslee ym. 1993a). Ylenmääräinen itsensä syyttäminen omista teoista, tekemättä jättämisistä ja virheistä kuuluu depression ytimeen. Myös ulkopuolinen maailma syyttää usein depressiosta kärsivää ihmistä sekä depressiosta että sen vanhemmuuteen aiheuttamista puutteista. Depressiivisen lamaannuksen ajatellaan helposti olevan vain itsekurin puutetta. Psykiatriassa syyllistetään usein vanhemmat ja erityisesti äidit, jos vanhemmuudessa nähdään puutteita (Chess 1974, Caplan ja Hall- McCuorquodale 1985).

6 Interventiossa pyritään suorasanaisesti vapauttamaan depressiivinen vanhempi syyllisyydestä, joka kohdistuu omaan psyykkiseen tilaan, ja vaikeuksiin vanhemmuudessa. Tässä käytetään hyväksi analogiaa somaattiseen sairauteen, esimerkiksi sydäninfarktiin. Jos vanhempi olisi sairastunut sydäninfarktiin, kukaan ei olisi syyttänyt häntä sairaudesta. Kuten depressiota, myös infarktia voidaan ehkäistä, ja siitä kuntoutuminen vie aikaa. Kokemus on osoittanut, että infarktianalogia tavoittaa vanhemmat ja myös lapset. Se näyttää avaavan toisenlaisen näkökulman psyykkiseen häiriöön, näkökulman, joka ei ole ladattu häpeällä ja syyllisyydellä. Se on auttanut perheitä suhtautumaan avoimesti vanhemman depressioon myös perheen ulkopuolella (Beardslee ym. 1996). Intervention aikana pidetään tarkasti huolta siitä, että vanhempien vanhemmuutta ja päätöksiä kunnioitetaan eikä kokemus omasta avuttomuudesta ja ulkoisten tapahtumien armoilla olemisesta toistu intervention yhteydessä. Kansanterveydellinen lähtökohta. Interventiota voidaa parhaiten luonnehtia psykologisopetukselliseksi. Se perustuu enemmän kansanterveydelliseen ehkäisymalliin kuin mihinkään tiettyyn terapiakoulukuntaan. Sen puitteissa vähennetään väärinkäsityksiä ja lisätään ymmärrystä ja suoraa puhumista depressiosta sekä kehitetään konkreettisia suunnitelmia lasten kehityksen tukemiseksi. Tarkoitus on, että intervention suorittaa se kliinikko, joka ensimmäisenä kohtaa perheen - on hän sitten terveyskeskuslääkäri, lastenlääkäri, psykiatri tai lastenpsykiatri. Interventioon ei tarvita terapia- tai erikoislääkärikoulutusta. Edellytyksenä kuitenkin on, että kliinikko ymmärtää depression olemusta ja seuraamuksia, ja hänen tulee olla tottunut keskustelemaan lasten kanssa. Interventio perustuu aina perheen omaan halukkuuteen. Intervention tavoitteena ei ole hoitaa sairasta vanhempaa, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi hoitona tilanteessa, jossa joku perheenjäsenistä tarvitsee välitöntä psykiatrista apua. Apua tarvitseva perheenjäsen ohjataan asianmukaiseen hoitopisteeseen. Interventio voidaan kuitenkin suorittaa rinnan yksilöhoitojen kanssa, kunhan terapeutti ja intervention suorittaja ovat hyvässä yhteistyössä keskenään. Tätä yhteistyötä on kuvattu Beardsleen ja MacMillanin (1993) tapausselostuksessa. Intervention voi suorittaa myös perheen oma lääkäri, ja hänellä on mahdollisuus seurata perheen selviytymistä intervention jälkeen. Tämä helpottaa ongelmien tunnistamista ja hoitoon hakeutumista myöhemmin. Intervention sisältö ja kulku Interventiossa käytetään apuna Eisenbergin (1981) korostamaa eroa ammattilaisen tekemän psykiatrisen diagnoosin ja henkilön oman kokemuksen välillä. Ammattilaisella on teoreettista ja yleistä kliinistä tietoa depressiosta ja ihmisellä itsellään on omat kokemuksensa. Interventio perustuu näiden kahden näkemyksen vuorovaikutukseen, kuitenkin niin, että pohjana ovat aina perheenjäsenten omat kokemukset. Intervention puitteissa kuullaan kaikkien perheenjäsenten kertomus (narratiivi) omasta, puolison tai vanhemman sairastumisesta, sairauden kulusta ja sen merkityksestä itselle ja muille perheenjäsenille. Kliinikon tehtävänä on auttaa perheenjäseniä ymmärtämään omia kokemuksiaan antamalla tietoja depressiosta: Kliinikko antaa perheenjäsenten kokemuksille mielen. Psyykkinen häiriö demystifioidaan.

7 Kertomusten avulla autetaan perhettä saavuttamaan yhteinen tapa ymmärtää vanhemman sairautta ja sen merkitystä; perhe luo yhteisen tarinansa. Samalla luodaan yhteinen kieli ja valmius keskustella depressiosta ja sen merkityksestä itselle ja muille, tuetaan itseymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta. Perheenjäsenten eristäytymistä toisistaan puretaan. Antamalla arvo jokaisen perheenjäsenen omalle kokemukselle tuetaan yksilöitymistä ja vähennetään mahdollista identifioitumista sairaaseen vanhempaan. Prosessin avulla pyritään auttamaan lasta ymmärtämään vanhemman tilanne ja käytös sekä tieto- että tunnetasolla. Intervention osat ovat 1) arvio jokaisen perheenjäsenen tilanteesta ja jokaisen oman kertomuksen kuuleminen, 2) tiedon ja ymmärryksen lisääminen affektihäiriöistä ja näiden liittäminen perheenjäsenten omaan elämänkokemukseen, 3) lasten ymmärryksen lisääminen suhteessa vanhemman sairauteen ja 4) konkreettisten suunnitelmien tekeminen, millä turvataan lasten selviäminen tulevaisuudessa. Intervention puitteissa tavataan lapsia ja vanhempia erikseen ja lopuksi koko perhettä yhdessä. Vertaileva tutkimus Esitutkimusvaiheessa haluttiin erityisesti selvittää, miten perheet kokivat intervention ja olisiko siitä haittaa. Tulokset olivat myönteiset (Beardslee ym. 1992). Kaksikymmentä perhettä, joissa ainakin toinen vanhemmista kärsi vakavasta depressiosta, osallistui satunnaistetussa 3:2- tutkimusasetelmassa joko kliinikko- tai luentopohjaiseen interventioon (Beardslee ym. 1993a). Perheessä tuli olla ainakin yksi 8-14-vuotias lapsi, joka ei ollut intervention aikana hoidossa psykiatrisen syyn takia. Perheet arvioitiin ennen interventiota, sekä 4 kk, 1.5 v ja 3 v sen jälkeen. Luentoryhmä kuunteli kaksi tunnin mittaista luentoa depressiosta ja lasten riskeistä ja selviytyvyydestä. Luentojen jälkeen oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Molemmille ryhmille annettiin sama kirjallinen aineisto depressiosta. Kliinikkopohjainen interventio, johon osallistui 12 perhettä, perustui kliinikon vetämiin perhetapaamisiin, joissa tietoa depressiosta voitiin soveltaa perheenjäsenten omiin kokemuksiin. Ensimmäisessä seurannassa kävi ilmi, että molemmat ryhmät olivat tyytyväisiä ja kokivat saaneensa apua. Molemmissa ryhmissä raportoitiin yhtä lailla tiedon lisääntymistä. Mitään haittaa ei todettu kummassakaan ryhmässä. Osallistujat eivät kertoneet intervention lisänneen heidän huoliaan. Kliinikkoryhmään osallistuneet olivat kuitenkin huomattavasti tyytyväisempiä ja raportoivat useampia käyttäytymis- ja asennemuutoksia. Seurantatutkimukset puolentoista vuoden (Beardslee ym. 1994) ja kolmen vuoden kuluttua (Beardslee ym. 1996) osoittivat, että positiiviset tulokset olivat olleet pysyviä ja johtaneet vielä laajempiin muutoksiin. Perheissä oli mm. alettu puhua avoimemmin myös muista ongelmista, kuten alkoholismista. Perheissä voitiin erottaa seuraavat kehityssuunnat: sairauden demystifikaatio, syyllisyyden väheneminen, usko tulevaisuuteen, luottamus omiin mahdollisuuksiin toimia, yhteinen ymmärrys depression merkityksestä ja vaikutuksesta perheeseen ja hyvän lääkäripotilassuhteen syntyminen perheen ja kliinikon välille.

8 Samanlaiset tulokset on saatu laajemmassa tutkimuksessa, jossa oli mukana noin 80 perhettä. Tästä tutkimuksesta on valmistumassa raportti. Vielä on ennenaikaista sanoa, ehkäiseekö interventio lasten psyykkisiä häiriöitä. Se vaikuttaa kuitenkin myönteisesti niihin tekijöihin, joiden tiedetään olevan yhteydessä lapsen sairastumiseen. Riskitekijöiden vähentämisen on todettu antavan riittävän oikeutuksen ehkäisylle (Coie ym. 1993, Institute of Medicine 1994). Tapausselostus Esimerkkiperheeseen kuuluivat äiti, isä ja kolme lasta, 15- ja 12- vuotiaat tytöt ja 11-vuotias poika, kutsuttakoon heitä vaikka nimillä Laura, Mary ja John. Isä oli ollut kroonisesti masentunut kymmenen vuoden ajan ja aloittanut depressiolääkityksen vasta aivan viime aikoina. Hänen mielialansa vaihteli masentuneisuudesta ärtyvyyteen ja vihamielisyyten. Mary oli ollut itsemurhavaarassa vuotta aikaisemmin, ja perhe oli ohjattu perheterapiaan. Isän depressio oli tällöin huomattu ja hänet oli ohjattu psykiatrille lääkitystä varten. Sitä ennen ei depressiota ollut diagnosoitu. Perheterapia oli kestänyt muutaman istunnon, ja sen jälkeen perheen ainoa hoitokontakti oli ollut isän lääkitystä valvova psykiatri. V a n h e m p i e n i s t u n n o t. Aluksi oli tärkeätä ymmärtää isän ongelman luonnetta. Isä kertoi olevansa usein hyvin ärtynyt, jolloin pienikin asia sai hänet suuttumaan. Joskus hän oli niin uhkaava, että lapset pelkäsivät häntä. Toisinaan hän oli taas kokonaan poissaoleva. Parisuhteessa oli etäisyyttä ja viestinnässä vaikeuksia. Keskustelun puitteissa kliinikko kertoi depression merkityksestä ihmissuhteissa. Lapsista vanhemmat kertoivat, että Marylla oli edelleen vaikeuksia ja että isän ja Maryn suhde oli kireä. Johnilla oli oppimisvaikeuksia ja taipumus reagoida ärtymyksellä ja kiukulla. Äiti kuvaili Johnin kiukkua vähän samanlaiseksi kuin isän. Vanhempien mukaan Lauralla meni hyvin. Molemmat vanhemmat olivat erittäin huolissaan sekä Marystä että Johnistä. Selvitettäessä isän depression vaikutusta lapsiin, isä kertoi: "Sillä on ollut valtava vaikutus, erityisesti ärtyvyydelläni ja vihaisuudellani ja sillä, että en ole pystynyt paneutumaan mihinkään. Lapset ovat nähtävästi saaneet osakseen suurimman osan kiukustani." Isä oli tietoinen siitä, että lapset välttivät häntä, kun hän oli vihainen. Hän ei kuitenkaan ollut väkivaltainen muita perheenjäseniä kohtaan. Äiti kertoi omista vaikeuksistaan ymmärtää isän käyttäytymistä ja selittää sitä lapsille. Vanhemmille painotettiin suoran keskustelun merkitystä. Oli tärkeätä selittää lapsille, mistä oli kysymys, jotta he eivät etsisi itsestään syitä isän vihanpuuskiin. Sen lisäksi lasten oli tärkeää tietää, että isä oli hakenut ongelmaansa apua ja että hän käytti lääkkeitä, joiden tarkoitus oli auttaa häntä. Vanhemmille kerrottiin, että affektihäiriöstä kärsivien vanhempien lapsilla on usein enemmän ongelmia kuin muilla, mutta painotettiin myös lasten selviytyvyyttä. Oli tärkeää osata tunnistaa lapsen oireet ja hakea niihin apua. Samalla oli tärkeää tukea ja kehittää niitä ominaisuuksia, jotka auttoivat lapsia selviämään. Depressiosta puhuttaessa painotettiin, ettei ketään voi vetää vastuuseen vanhemman depressiosta eikä kenenkään pitäisi tuntea siitä syyllisyyttä. Keskustelun tarkoituksena oli auttaa vanhempia ymmärtämään lasten kokemuksia ja antaa heille apua siinä, kuinka puhua lasten kanssa isän sairaudesta tulevassa perheistunnossa.

9 Oli selvää, että aviopari oli kamppaillut pitkään vaikean sairauden kanssa. Äidin vahvuus, sisukkuus ja paneutuminen lapsiin oli vaikuttavaa. Isä halusi aidosti auttaa perhettä ymmärtämään depressiivisen häiriön luonnetta, mutta oli avuton vaikeiden sairausjaksojen aikana. L a s t e n o m a t i s t u n n o t. Lasten tapaamiset järjestetään vasta sitten, kun vanhemmista tuntuu hyvältä, että kliinikko haastattelee lapsia ja keskustelee vanhemman sairaudesta lapsen kanssa. Ensin tavattiin Lauraa. Hän kuvaili isän vaikeuksia ja puhui omista huolistaan siskonsa suhteen. Lauralla itsellään meni hyvin ja äiti oli hänelle suuri tuki. Kysyttäessä Lauran tapoja selvitä isän sairausjaksoista hän vastasi: "Yritän tehdä mitä isä sanoo, tehdä kaiken mitä hän pyytää. Yritän jutella hänelle enemmän. Jos hän menettää malttinsa, yritän pysyä muualla ja olla riitelemättä siskon ja veljen kanssa." Eniten isän tilanteessa Lauraa vaivasivat isän vihanpurkaukset, pelko, että isä voisi olla väkivaltainen, ja epätietoisuus siitä, mitä voisi tapahtua. Kun Lauralta kysyttiin, mistä hän haluaisi keskustella perheistunnossa, hän otti heti esille depression periytyvyyden. Kuten vanhemmillekin, Lauralle annettiin selvitys depression syistä. Sitten Laura toi esille pelon, että John olisi depressiivinen. Hänelle kerrottiin, että huoli oli aiheellinen ja siitä oli keskusteltu vanhempien kanssa. Seuraavaksi tavattiin 12-vuotiasta Marya. Hänen kuvauksensa elämästä isän kanssa oli samanlainen kuin isonsiskon, paitsi että Mary kertoi erityisestä kireydestä suhteessa isään. Mary puhui avoimesti kokemuksistaan isän sairaudesta ja erityisesti isän äärimmäisestä vihaisuudesta. Käytiin myös läpi tilanteet ennen Maryn omaa hoitoon hakeutumista. Mary kertoi viiltäneensä itseään edellisenä kesänä ja ajatelleensa hypätä auton alle. Enää hänellä ei ollut näitä ajatuksia. Mary oli halukas aloittamaan uuden terapian, ja häneltä pyydettiin lupa saada puhua siitä vanhempien kanssa. Sen jälkeen keskityttiin Maryn tietoihin isän sairaudesta. Mary kertoi isän puhuneen depressiosta muutamia kuukausia sitten, koska tämä ajatteli sen olevan "tarttuvaa". Kysyttiin Maryn omista ajatuksista siitä, voisiko depressio olla tarttuvaa. Hän arveli saaneensa depression geeneissään. Marylle annettiin samanlainen selitys depression syistä kuin Laurallekin. Seuraavaksi tavattiin 11-vuotiasta Johnia. John vastaili lyhyesti ja niukasti ja olisi mieluummin keskittynyt vain urheiluun. Hän kielsi ensin tietävänsä mitään isän sairaudesta. Myöhemmin hän sitten puhui huolestaan, että isä voisi olla sairas ja että se saattaisi liittyä isän vihanpurkauksiin. Hän kertoi pelkäävänsä, että hän olisi isän kaltainen. Depression syistä kerrottiin tavalla, joka vastasi Johnin kehitystasoa. Lasten haastatteluissa selvisi, että kaikki lapset olivat tietoisia isän sairaudesta ja jokaisella oli huolia joko sisaruksen tai omasta sairastumisesta depressioon. Kaikki lapset olivat sopeuttaneet itsensä isän sairauteen ja kehittäneet tavat välttää yhteenottoja isän kanssa. Isän tilanne ajattelutti heitä, erityisesti isän ärtyvyys, vetäytyminen, epäjohdonmukaisuus ja kykenemättömyys hoitaa arkipäivän tehtäviä. P e r h e i s t u n t o. Ennen perheistuntoa pidettiin vanhempien kanssa lyhyt suunnittelukokous, kuten intervention kulkuun kuuluu. Siinä käytiin läpi tulevat keskustelun aiheet. Tärkeätä oli, että vanhemmat itse päättivät, mistä puhuttaisiin. Perheistunnon aikana kliinikko teki vanhempien pyynnöstä tiivistelmän siitä, mitä kaikkien kanssa erikseen oli puhuttu depressiosta. Hän sanoi, että depressio oli vakava sairaus, jota voi parhaiten ymmärtää vertaamalla sitä sydänkohtaukseen. Hän sanoi, että lapset eivät olleet aiheuttaneet isän

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA

KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA KOKEMUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ KASVAMISESTA, SELVIYTYMISESTÄ JA TUESTA Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Pro-gradu Helena Kiuru Joulukuu 2003 - 1 - Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos KIURU, HELENA:

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ Petra Lindqvist Heli Välimaa Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA?

LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? LAPSUUS PÄIHDEPERHEESSÄ MITEN SE NÄKYY AIKUISUUDESSA? Saana Siltasalmi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Siltasalmi, Saana. Lapsuus päihdeperheessä

Lisätiedot

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Marja Holmila Marjatta Bardy Petra Kouvonen Johdanto Termillä sosiaalinen perimä tarkoitetaan ongelmien siirtymistä vanhemmilta lapsille.

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ Oulun Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Iida Kylmänen Marisa Rakennuskoski

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot