Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll

2 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tarja Ruuskanen Palautteet: tilastokeskus.fi/palaute Synpunkter: Comments: Kansikuva Pärmbild Cover photograph: vastavalo.fi Kannen suunnittelu Pärmdesign Cover design: Irene Koumolou Painopaikka Tryckeri Printed by: Edita Prima Oy, Helsinki 2014 ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISSN (print) 2014 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

4 Sisällys Innehåll Contents Väestö 1. Väkiluku Väestönmuutokset Väestönmuutokset maakunnittain...9 Teollisuus 4. Tuotetilastoa Teollisuuden suhdannebarometri Teollisuuden liikevaihtokuvaaja Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Teollisuuden uudet tilaukset...23 Energia 9. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin ja sähkön kokonaiskulutus...25 Rakentaminen 10. Asuntotuotanto Talonrakentaminen Rakentamisen liikevaihtokuvaaja...30 Kauppa 13. Kaupan myynti Ulkomaankauppa...36 Palvelut 15. Palvelualojen liikevaihtokuvaaja...38 Asuminen 16. Asuntojen hinnat Asuntojen vuokrat Kiinteistöjen hinnat Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi...44 Liikenne ja matkailu 20. Moottoriajoneuvot Ulkomaan meriliikenne Rautatieliikenne Suomen lentoasemien liikenne Tieliikenteen tavarankuljetukset Matkailu Tieliikenneonnettomuudet...51 Rahoitus ja vakuutus 27. Keskeisiä euron kursseja Euron muuntokurssit Keskeisiä korkoja Suomen rahalaitosten uudet lainat yrityksille ja kotitalouksille Suomen rahalaitosten lainat yleisölle sektoreittain ja rahalaitosryhmittäin Suomen rahalaitoksiin tehdyt yleisön talletukset sektoreittain ja rahalaitosryhmittäin Osakemarkkinat (NASDAQ OMX Helsinki)...60 Kansantalous 34. Bruttokansantuote ja nettokansantulo Bruttokansantuote toimialoittain Bruttokansantuote asukasta kohti Tuotannon suhdannekuvaaja Maksutase...65 Julkinen talous 39. Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden tasapaino Valtion takaukset Valtionvelka Julkisyhteisöjen velka...76 Työmarkkinat 44. Työllisyys Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain Työttömyys Työttömyysaste maakunnittain Työnvälitys Avoimet työpaikat Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toimialoittain...86 Palkat ja työvoimakustannukset 52. Palkansaajien ansiotasoindeksi Palkansaajien keskimääräisiä kuukausiansioita Työvoimakustannusindeksi Teollisuuden ja rakentamisen palkkasummakuvaajat Kaupan ja muiden palvelujen palkkasummakuvaajat...93 Tulot ja kulutus 57. Kuluttajabarometri...94 Hinnat ja kustannukset 58. Indeksilukujen vuosimuutoksia Rakennuskustannusindeksi Maarakennuskustannusindeksi Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit Liikenteen kustannusindeksejä Kuluttajahintaindeksi Palvelujen tuottajahintaindeksi Julkisten menojen hintaindeksit Teollisuuden tuottajahintaindeksi Vientihintaindeksi Tuontihintaindeksi Kotimarkkinoiden perushintaindeksi Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi Tukkuhintaindeksi Tuotannon hintaindeksi Viennin hintaindeksi (FOB) Tuonnin hintaindeksi (CIF) Elintarvikkeiden vähittäishintoja Maatalouden hintaindeksejä Oikeus 77. Poliisin tietoon tulleet rikokset, liikenteen vaarantamiset, liikennerikkomukset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet Vireillepannut konkurssit Trendit/kausitasoitetut sarjat Ulkomaat 79. Bruttokansantuote Teollisuustuotannon määrä Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot Työttömyysaste Kauppatase, milj. USD Lyhytaikaiset markkinakorot Pitkäaikaiset markkinakorot Kuluttajahintaindeksi Inflaatio Rahanarvonkertoimet Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill 3

5 Sisällys Innehåll Contents Befolkning 1. Folkmängd Befolkningsförändringar Befolkningsförändringar landskapsvis...9 Industri 4. Produktstatistik Industrins konjunkturbarometer Omsättningsindex för industrin Volymindex för industriproduktionen Industrins orderingång...23 Energi 9. Totalförbrukning av energi efter energikälla och totalförbrukning av elektricitet...25 Byggande 10. Bostadsproduktion Husbyggande Omsättningsindex för byggverksamhet...30 Handel 13. Handelns försäljning Utrikeshandel...36 Tjänster 15. Omsättning inom servicebranschen...38 Boende 16. Bostadspriser Bostadshyror Fastighetspriser Kostnadsindex för fastighetsunderhåll...44 Transport och turism 20. Motorfordon Utrikessjöfart Järnvägstrafik Trafiken på Finlands flygplatsen Varutransporter inom vägtrafiken Turism Vägtrafikolyckor...51 Finansiering och försäkring 27. Viktiga eurokurser Omräkningskurser för euron Viktiga räntor Finländska monetära finansinstituts nyutlåning till företag och hushåll Finländska monetära finansinstituts (MFI) utlåning till allmänheten efter sektor och MFI-kategori Finländska monetära finansinstituts (MFI) inlåning från allmänheten efter sektor och MFI-kategori Aktiemarknaden (NASDAQ OMX Helsingfors)...60 Nationalräkenskaper 34. Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst Bruttonationalprodukt efter näringsgren Bruttonationalprodukt per invånare Konjunkturindikator för produktionen Betalningsbalansen...65 Offentlig ekonomi 39. Statsekonomins finansieringsanalys Statsekonomins balans Statsgarantier Statsskulden Offentliga sektorns skuld...76 Arbetsmarknaden 44. Sysselsättning Sysselsatta och utförda arbetstimmar efter näringsgren Arbetslöshet Relativt arbetslöshetstal landskapsvis Arbetsförmedling Lediga arbetsplatser Löntagare efter typ av anställningsförhållande Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor...86 Löner och arbetskraftskostnader 52. Löntagarnas förtjänstnivåindex Löntagarnas genomsnittliga månadsinkomster Arbetskraftskostnadsindex Lönesummaindex för industrin och byggverksamheten Lönesummaindex för handeln och övriga tjänster...93 Inkomst och konsumption 57. Konsumentbarometern...94 Priser och kostnader 58. Förändringar på årsnivå i indextalen Byggnadskostnadsindex Jordbyggnadskostnadsindex Kostnadsindex för anläggnings maskiner och skogsmaskiner Kostnadsindex för trafik Konsumentprisindex Producentprisindex för tjänster Prisindex för offentliga utgifter Producentprisindex för industrin Exportprisindex Importprisindex Basprisindex för hemmamarknadsvaror Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter Partiprisindex Produktionsprisindex Exportprisindex (FOB) Importprisindex (CIF) Minutpriser på livsmedel Prisindex för lantbruk Rättsväsende 77. Brott som kommit till polisens kännedom, äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel Anhängiggjorda konkurser Trender/säsongrensade serier Utlandet 79. Bruttonationalprodukten Volymen av industriproduktionen Timinkomster inom tillverkningsindustrin Relativt arbetslöshetstal Handelsbalansen, miljoner US-dollar Kortfristiga marknadsräntor Långfristiga marknadsräntor Konsumentprisindex Inflation Koefficienter för penningvärde Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill

6 Sisällys Innehåll Contents Population 1. Population Vital statistics Vital statistics by region...9 Manufacturing 4. Product statistics Business tendency survey Index of turnover in industry Volume index of industrial output New orders in manufacturing...23 Energy 9. Total energy consumption by energy source and total electricity consumption...25 Construction 10. Housing construction Building construction Index of turnover of construction...30 Trade 13. Wholesale and retail trade sales Foreign trade...36 Services 15. Turnover of service industries...38 Housing 16. Prices of dwellings Rents of dwellings Real estate prices Index of real estate maintenance costs...44 Transport and Tourism 20. Motor vehicles Shipping between Finland and foreign countries Railway traffic Traffic at Finnish airports Goods transport by road Tourism Road traffic accidents...51 Financing and Insurance 27. Key euro exchange rates Euro conversion rates Key interest rates New loans by Finnish monetary financial institutions to nonfinancial corporations and households Loans to the public by Finnish monetary financial institutions (MFIs) by sector and MFI sub-category Deposits held by the public in Finnish monetary financial institutions (MFIs) by sector and MFI sub-category Stock market (NASDAQ OMX Helsinki)...60 National Accounts 34. Gross domestic product and net national income Gross domestic product by branch of industry Gross domestic product per capita Trend indicator of output Balance of payments...65 Government Finance 39. Funds statement for central government finances Balance of central government finances Central government guarantees Central government debt General government debt...76 Labour Market 44. Employment The employed and hours worked by industry Unemployment Unemployment rate by region Employment service Open job vacancies Employees by type of employment relationship Employees by employer sector and industry...86 Wages, Salaries and Labour Costs 52. Index of wage and salary earnings Average monthly earnings of wage and salary earners Labour cost index Wage and salary indices in industry and construction Wage and salary indices in trade and other services...93 Income and Consumption 57. Consumer survey...94 Prices and Costs 58. Year-on-year changes in index numbers Building cost index Cost index of civil engineering works Cost indices for earth movers and forest machinery Cost indices for traffic Consumer price index Producer price index for services Price indices of public expenditure Producer price index Export price index Import price index Basic price index for domestic supply Basic price index for domestic supply, including taxes Wholesale price index Production price index Export price index (FOB) Import price index (CIF) Retail prices of food products Price indices for agriculture Justice 77. Offences known to the police, endangering of traffic safety, traffic infraction, intoxicated persons taken into custody and parking offences Bankruptcy proceedings instituted Trends/seasonally adjusted series International 79. Gross domestic product Volume of industrial output Hourly earnings (manufacturing) Unemployment rates Trade balance, million U. S. dollars Short-term interest rates Long-term interest rates Consumer price index Inflation Coefficients for monetary value Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill 5

7 Sisällys Innehåll Contents Tietojen laatu Tilastokatsaus on osa Suomen virallisen tilaston (SVT) julkaisusarjaa. Suomen virallisen tilaston piiriin hyväksyttyjen tilastojen tulee täyttää Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan hyväksymät laatukriteerit. Taulukoiden lähteissä mainittujen SVT-tilastojen kotisivuilta saa tarkempia kuvauksia tilastoissa käytetyistä käsitteistä, menetelmistä ja laatukriteereistä. Tilastokatsauksessa julkaistaan myös muiden kuin SVT-tuottajien tilastoja. Näiden tiedontuottajien tilastot sisältävät myös luotettavia ja ajantasaisia tietoja omasta aihealueestaan ja niiden laatuselosteet löytyvät ko. julkaisijan internetsivuilta. Tilastokeskus ylläpitää viralliseen tilastoon hyväksytyistä tilastoista luetteloa Uppgifternas kvalitet Statistisk översikt ingår i publikationsserien Finlands officiella statistik (FOS). Den statistik som godkänts inom ramen för FOS ska uppfylla de kvalitetskriterier som godkänts av delegationen för Finlands officiella statistik. Detaljerade beskrivningar av begreppen, definitionerna och kvalitetskriterierna i statistiken finns på ingångssidorna till den FOS-statistik som anges i tabellernas källor. I Statistisk översikt publiceras också statistik som sammanställts av andra än FOS-producenter. Dessa dataproducenters statistik innehåller också tillförlitliga och aktuella uppgifter om producenternas egna ämnesområden. Kvalitetsbeskrivningarna för statistiken finns på resp. utgivares webbplats. Statistikcentralen upprätthåller en förteckning över den statistik som godkänts att ingå i den officiella statistiken Quality of statistics The Bulletin of Statistics is published as part of the Official Statistics of Finland (OSF) series. All OSF statistics must fulfil the quality criteria approved by the Advisory Board of Official Statistics of Finland. Detailed descriptions of the concepts, methods and quality criteria used in the statistics are available from the homepages of OSF statistics mentioned in the sources.the Bulletin of Statistics also includes statistics from sources other than OSF producers. The statistics provided by these producers also contain reliable and timely information on their field and the quality descriptions of their statistics can be found on their Internet sites. Statistics Finland maintains a list of the statistics accepted into the OSF series Symbolit ja lyhenteet Teckenförklaring och förkortningar Symbols and Abbreviations» Toisto Upprepning Repetition Ei yhtään Värdet noll Magnitude nil 0 Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0,0 Mindre än hälften av den använda enheten Magnitude less than half of unit employed.. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy. Tieto epälooginen esitettäväksi Uppgift kan inte förekomma Category not applicable * Ennakkotieto Preliminär uppgift Preliminary data./. Miinus Minus Minus Jakomerkki Divisionstecken Division EU TOL CPA ILO OECD Euroopan unioni Europeiska unionen European Union Toimialaluokitus Näringsgrensindelningen Standard Industrial Classification Classification of Products by Activities International Labour Organization Organization for Economic Cooperation and Development Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. A horizontal or vertical line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series. 6 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill

8 Väestö Befolkning Population 18 Elävänä syntyneet ja kuolleet Levande födda och döda Live births and deaths Syntyneet Födda Births Syntyneiden enemmyys Födelseöverskott Excess of births Kuolleet Döda Deaths * Lähteet Källor Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna OSF: Statistics Finland: Births, Deaths 8 Solmitut avioliitot ja avioerot Ingångna äktenskap samt äktenskapsskillnader Marriages contracted and divorces granted Avioliitot Äktenskap Marriages Avioerot Äktenskapsskillnader Divorces * Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus: Siviilisäädyn muutokset FOS: Statistikcentralen: Ändringar i civilstånd OSF: Statistics Finland: Changes in marital status 0 Maahanmuutto ja maastamuutto Invandring och utflyttning Immigration and emigration Nettomaahanmuutto Nettoinflykt Net immigration 10 8 Maahanmuutto Invandring Immigration Maastamuutto Utflyttning Emigration * Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike FOS: Statistikcentralen: Flyttningsrörelsen OSF: Statistics Finland, Migration 0 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill 7

9 Väestö Befolkning Population 1. Väkiluku Folkmängd Population 1. Väkiluku Keski- Väkiluku vuoden lopussa Folkmängd vid utgången av år Population on 31 December 1. Väkiluku Folkmängd vuosiväkiluku 1. neljänneksen Population lopussa Medelfolk- Yhteensä Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä Ålder Age Folkmängd vid Vuosi mängden Totalt Män Kvinnor kunnat 1) kunnat 1) kunnat 1) utgången av kvartalet År Mean Total Males Females Urbana Tätorts- Landsbygds Population at the end Year population kommuner 1) kommuner 1) kommuner 1) of the quarter Urban Semi-urban Rural municipalities 1) municipalities 1) municipalities 1) % ,1 66,9 15, l ,9 66,9 15,2 ll ,8 66,9 15,3 lll ,6 66,8 15,6 lv ,5 66,7 15, ,3 66,7 16, l ,1 66,5 16,5 ll ,9 66,6 16,5 lll ,7 66,5 16,8 lv ,6 66,4 17, ,5 66,0 17,5 *2014 l ,5 65,4 18,1 ll ,4 64,8 18, ,4 64,2 19,4 1 ) aluejaon mukaan Enligt områdesindelningen According to the regional division of 1 January 2014 Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur OSF: Statistics Finland, Population structure 2. Väestönmuutokset Befolkningsförändringar Vital statistics Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahanmuutto Maastamuutto Netto- 2. Väestönmuutokset Väestön- Avioliitot Avioerot syntyneet Döda enemmyys Invandring Utvandring maahan- lisäys Äkten- Äktenskaps- Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigration Emigration muutto 2. Befolkningsförändringar Folk- skap skillnader neljännes födda överskott Netto- 2. Vital statistics ökning Marriages Divorces År och Live births Excess of Yhteensä EU-maista 1) Pohjois- Yhteensä EU-maihin 1) Pohjois- invandring Population kvartal births Totalt Från EU- maista Totalt Till EU- maihin Net increase Year and Total länder 1) Från Total länder 1) Till immigration quarter From EU Norden To EU Norden countries 1) From countries 1) To Nordic Nordic countries countries keskiväkiluvusta På av medelfolkmängden Per mean population ,3 9,3 2,0 5,0 2,4 0,8 2,3 1,6 0,7 2,7 4,7 5,6 2, ,4 9,5 1,9 4,8 2,3 0,7 2,2 1,5 0,7 2,6 4,4 5,6 2, ,1 9,4 1,7 5,5 2,8 0,8 2,3 1,6 0,7 3,1 4,9 5,3 2, ,0 9,6 1,4 5,8 3,0 0,7 2,6 1,6 0,7 3,2 4,7 5,3 2, ,7 9,5 1,2 5,9 3,0 0,7 2,6 1,6 0,7 3,3 4,5 4,6 2,5 Määrä Antal Number l ll lll lv l ll lll lv *2014 l ll ) Vuosina jäsenmaata, 2013 lähtien 28 jäsenmaata Åren , 27 medlemsländer, fr.o.m. 2013, 28 medlemsländer In , 27 member states, from 2013, 28 member states Lähteet Källor Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike, Väestön ennakkotilasto, Siviilisäädyn muutokset FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flyttningsrörelsen, Förhandsuppgifter om befolkningen, Ändringar i civilstånd OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Migration, Preliminary population statistics, Changes in marital status 8 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill

10 Väestö Befolkning Population 3. Väestönmuutokset maakunnittain 1) Befolkningsförändringar landskapsvis 3. Väestönmuutokset Vital statistics by region maakunnittain Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto 3. Befolkningsförändringar Väestön- Väkiluku 3) landskapsvis Avioliitot Avioerot Alue, vuosi ja syntyneet Döda muuttoliike, Invandring Utvandring lisäys 3. Vital statistics Folkmängd by region Äktenskap Äktenskapsvuosineljännes Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Folkökning 2) Population 3) Marriages skillnader Område, år och födda Omflyttning Population Divorces kvartal Live births mellan kommuner, increase 2) Area, year and nettoflyttning quarter Inter-municipal migration, net Koko maa Hela landet Whole country ll *2014 ll Uusimaa Nyland ll *2014 ll Varsinais-Suomi Egentliga Finland ll *2014 ll Satakunta ll *2014 ll Kanta-Häme Egentliga Tavastland ll *2014 ll Pirkanmaa Birkaland ll *2014 ll Päijät-Häme Päijänne Tavastland ll *2014 ll Kymenlaakso Kymmenedalen ll *2014 ll Etelä-Karjala Södra Karelen South Karelia ll *2014 ll Etelä-Savo Södra Savolax ll *2014 ll Pohjois-Savo Norra Savolax ll *2014 ll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill 9

11 Väestö Befolkning Population 3. Väestönmuutokset maakunnittain 1) (jatk.) Befolkningsförändringar landskapsvis 1) (forts.) Vital statistics by region 1) (cont.) Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestön- Väkiluku 3) Avioliitot Avioerot Alue, vuosi ja syntyneet Döda muuttoliike, Invandring Utvandring lisäys 2) Folkmängd 3) Äktenskap Äktenskapsvuosineljännes Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Folkökning 2) Population 3) Marriages skillnader Område, år och födda Omflyttning Population Divorces kvartal Live births mellan kommuner, increase 2) Area, year and quarter nettoflyttning Inter-municipal migration, net Pohjois Karjala Norra Karelen North Karelia ll *2014 ll Keski Suomi Mellersta Finland Central Finland ll *2014 ll Etelä Pohjanmaa Södra Österbotten South Ostrobothnia ll *2014 ll Pohjanmaa Österbotten Ostrobothnia ll *2014 ll Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Central Ostrobothnia ll *2014 ll Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten North Ostrobothnia ll *2014 ll Kainuu Kajanaland ll *2014 ll Lappi Lappland Lapland ll *2014 ll Ahvenanmaa Åland ll *2014 ll ) aluejaon mukaan Enligt områdesindelningen According to the regional division of 1 January ) Lopullisten vuositietojen kokonaismuutos (väestönlisäys) sisältää väkiluvun korjauksen viimeisellä vuosineljänneksellä Totalförändringen (folkökningen) i de slutliga årsuppgifterna inkluderar en korrigering av folkmängden under sista kvartalet Total change in final annual data (population increase) includes correction of size of population for the last quarter 3) Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa I slutet av året eller kvartalet At the end of the year or quarter Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto FOS: Statistikcentralen, Förhandsuppgifter om befolkningen OSF: Statistics Finland, Preliminary population statistics 10 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill

12 Teollisuus Industri Manufacturing Teollisuuden suhdannenäkymät 1 ) Konjunkturutsikter inom industrin 1 ) Economic outlook on manufacturing 1 ) Saldoluku Nettotal Balance Tilauskanta Orderstock Volume of orders Tuotannon määrä Produktionsvolym Volume of output ) Seuraavan 3 kk:n aikana Under följande 3 månader During the next 3 months Lähde Källa Source: Elinkeinoelämän keskusliitto EK Finlands Näringsliv EK Confederation of Finnish Industries EK -40 Teollisuuden ja kaivostoiminnan liikevaihdon kuvaaja Omsättning för industri och gruvdrift Index of turnover in industry and mining = * 2014* Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja FOS: Statistikcentralen, Omsättningsindex för industrin OSF: Statistics Finland, Index of turnover in industry Alkuperäinen Original Original Trendi Trend Trend 130 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymindex för industriproduktionen Monthly volume index of industrial output 2010 = Alkuperäinen Original Original Trendi Trend Trend * 2014* Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi FOS: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen OSF: Statistics Finland, Volume index of industrial output 70 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014 :Ill 11

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi

Kuluttajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index 2010, kesäkuu juni June Julkaistavissa 14.7.2010 klo 9.00 Får publiceras

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot