Toimintakertomus 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2003"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2003

2 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto Paino Kainuun Sanomat Oy / Arkkipaino Sähköinen versio osoitteessa 2 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

3 Sisältö Liikenne-ja viestintäministerön hallinnonalan toimintakertomus 2003 Johdon katsaus... 5 Viestintäpalvelut ja tietoyhteiskuntakehitys... 6 Tietoyhteiskunnan kehittyminen...7 Viestintäverkot... 8 Media... 9 Tietoyhteiskuntapolitiikka, tietoturva ja tietosuoja...10 Postitoiminta Liikenne Toimintaympäristön muutoksia Henkilöliikennepalvelut Kuljetus ja logistiikka Rautatieliikennettä koskeva lainsäädäntö Merenkulku Liikenneinfrastruktuuri Liikenneturvallisuus Ympäristö Omistajapolitiikka Hallinto, kehittäminen ja kansainvälisyys Hallinnon ja hallinnonalan kehittäminen Tutkimustoiminta Kansainvälinen toiminta Tiedotustoiminta Hallinnonalan resurssit Talous Henkilöstö Ministeriön resurssit Talous Henkilöstö Liitteet

4 Liikenne- ja viestintäministeriön visio: Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja kansainvälisessä osaamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäministeriön arvot: Osaaminen Linjakkuus Yhteistyö 4 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

5 Johdon katsaus Talouskasvun ja työllisyyden edistäminen ovat nykyisen hallituksen keskeisiä tavoitteita. Korkeatasoiset, luotettavat ja edulliset viestintä- ja liikenneyhteydet ovat Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja vaikeiden luonnonolojen maassa perusedellytys yritystoiminnan kehittymiselle ja hyvinvoinnin turvaamiselle eri puolilla maata. Yhteyksistä huolehtiminen ja niiden kehittäminen on ollut liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan perusta myös vuonna Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen on panostettu vahvasti. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalla pyritään siihen, että tietoyhteiskunnan mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti hyväksi ja kehityksen uhat torjutaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on toiminut aktiivisesti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi luomalla suotuisaa ympäristöä tietoyhteiskuntapalvelujen tarjonnalle ja käytölle sekä parantamalla käyttäjien luottamusta tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöön. Teknologisesti neutraalein keinoin pyritään siihen, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen edulliset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2003 lopulla valmistui laajakaistastrategia, jossa määritellään toimenpiteet tämän hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. Omalla hallinnonalallaan ministeriö edistää tietotekniikan hyväksikäyttöä toteuttamalla liikenteen ja logistiikan telematiikkahankkeita. Kertomusvuoden lopulla valmistuneen hallinnonalan verkkopalvelustrategian toimenpideosa keskittyy yhteisiä menettelyjä ja ratkaisuja tukeviin hankkeisiin ja niitä ryhdytään toteuttamaan vuoden 2004 alussa yhdessä hallinnonalan kanssa. Infrastruktuurin kehittämishankkeet etenivät hyvin vuoden 2003 aikana. Vuoden aikana avattiin liikenteelle mm. kaksi moottoritieosuutta. Vuoden aikana käynnistyi myös neljä uutta teiden rakentamis- tai parannushanketta. Rataverkon perusparantamiseen on panostettu suunnitelmallisesti jo useita vuosia, jotta ratojen kunto saataisiin vastaamaan henkilö- ja tavaraliikenteen tarpeita. Kertomusvuoden aikana rajoitusten määrä ei kasvanut. Ratojen sähköistyksen painopiste on Pohjois-Suomessa. Kehittämishankkeet kuten Keravan kaupunkiradan ja Kerava Lahti-oikoradan rakentaminen etenivät suunnitellusti. Infrastruktuuria on kehitettävä ja ylläpidettävä pitkäjänteisesti ja ennakoivasti yhteiskunnan vaatimuksiin vastaten. Hallitusohjelman mukaisesti asetettu liikenneväylien ylläpitoa ja kehittämistä käsitellyt ministerityöryhmä jätti esityksensä vuoden 2004 alussa. Tieliikenteen turvallisuus kehittyi vuonna 2003 myönteisesti, koska tieliikenteessä kuolleiden määrä väheni. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä sen sijaan kasvoi. Tieliikenteen turvallisuuden edelleen parantaminen edellyttää liikenneympäristön ja -olosuhteiden kehittämistä sekä liikenteessä käyttäytymisen parantamista. Tuottavuuden parantaminen on myös avaintekijöitä talouden kasvussa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on viimeisten vuosien aikana tehty mittavia rakennemuutoksia. Vuoden 2003 aikana valmisteltiin Merenkulkulaitosta koskeva uudistus ja kaksi uutta liikelaitosta aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta. Hallitusohjelmaa toteutti myös merenkulun tukipaketti, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi suomalaisten matkustaja-alusten kilpailukyvyn turvaamiseksi tukitoimenpiteitä, jotka otetaan käyttöön enintään viiden vuoden määräajaksi. Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 2004 Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Kansliapäällikkö Juhani Korpela 5

6 Viestintäpalvelut ja tietoyhteiskuntakehitys Viestintäpalvelut ja tietoyhteiskuntakehitys Tavoitteet vuonna 2003 Suomi säilyttää asemansa tietoyhteiskuntakehityksen eturivissä maailmassa. Tietoyhteiskuntapolitiikan valmistelu on poikkihallinnollista ja edellyttää laajaa yhteistyötä ja kansallista koordinaatiota. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on varmistaa viestintäverkkojen ja -palvelujen avoimuus ja kansainvälinen yhteentoimivuus, edistää nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien kaupallista tarjontaa ja kysyntää sekä turvata kilpailun avulla viestintäverkkojen ja -palvelujen korkea laatu ja edulliset hinnat. Tietoyhteiskuntapalvelujen tarjonnan sääntelyssä ja sen täytäntöönpanossa pyritään ratkaisuihin, jotka eivät perusteettomasti suosi tai haittaa yhdenkään kilpailevan teknologian tarjontaa tai kysyntää. Viestinnän ja tietojärjestelmien käyttäjien tietoturvaa edistetään luomalla maahan ajanmukainen tietoturvahallinto. Laadultaan hyvät, alueellisesti tasa-arvoiset ja käyttäjälle edulliset postipalvelut varmistetaan. Verkkoliiketoimintaa edistettäessä otetaan huomioon tehokkaiden postipalvelujen keskeinen merkitys sähköisen kaupankäynnin kannalta. Postipalvelulaki saatetaan voimaan ja alan liberalisointia jatketaan. Erityisesti huolehditaan postitoiminnan yleispalvelun saatavuudesta kaikkialla maassa. 6 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

7 Tietoyhteiskunnan kehittyminen Viestintäverkot tietoyhteiskunnan perustana Kehitys televiestintämarkkinoilla on kääntynyt suotuisaksi. Viime vuosina operaattorit ovat tehostaneet toimintaansa ja etsineet kustannussäästöjä, mutta vuonna 2003 investoinnit telesektorilla kääntyivät nousuun. Panostukset suuntautuvat vahvasti kehittyneempiin matkaviestinpalveluihin (EDGE, UMTS) ja laajakaistayhteyksiin. Laajakaistaiset Internet-palvelut ovat nopeasti yleistyneet. Vuoden lopulla laajakaistaliittymiä arvioitiin olevan kappaletta. Kaikissa maamme kunnissa oli ainakin osalla kotitalouksista mahdollisuus laajakaistaiseen kaapeli- tai ADSL-liityntään. Samalla niiden hintataso on selvästi alentunut, vaikkakin se on edelleen moniin muihin EU-maihin verrattuna suhteellisen korkea. Puheviestinnässä hintataso on matkaviestinnässä laskenut vajaassa kymmenessä vuodessa yli 40 prosenttia. Vuonna 2003 hinnat laskivat edellisvuodesta vajaat 7 prosenttia. Saman verran ovat laskeneet ulkomaan puhelujen hinnat. Sen sijaan paikallistoiminnan (paikallispuhelut ja perusmaksut) hinnat ovat samanaikaisesti nousseet noin 40 prosenttia. Paikallistoiminnan hintanousu tasaantui edellisvuosista ja oli vajaat kaksi prosenttia. Joukkoviestinnän kehitys suotuisaa Vuonna 2003 joukkoviestinnän taloudelliset toimintaedellytykset kehittyivät suotuisasti. Vuonna 2003 joukkoviestinnän markkinoiden volyymi oli hieman alle 3,7 miljardia euroa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotista enemmän. Mediamainonnan määrä vuonna 2003 oli miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Televisiotoiminnan lähetysverkkojen digitalisointi on käynnissä. Digitaalisen television lähetykset alkoivat elokuussa 2001 ja verkko kattoi vuoden 2003 lopussa runsaat 74 prosenttia väestöstä. Lisäksi lähes kaikki kaapelitelevisioverkot välittivät digitaalisia televisiolähetyksiä. Lähetysverkon on suunniteltu kattavan koko maan vuoden 2006 loppuun mennessä. Maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten vastaanottoon tarkoitettuja digisovittimia oli marraskuun lopussa kotitaloudessa. Lisäksi satelliittilähetysten katseluun tarkoitettuja sovittimia oli taloudessa. Vaikka digitaalisen television aloitusvaihe on ollut odotettua hitaampi eikä kaikkia tavoitteita ole saavutettu, digitaalisuuden mukanaan tuoma ohjelmatarjonnan lisäys on ollut merkittävä / /2002 5/2003 8/ /2003 Laajakaistaliittyminen ja digisovittimien lukumäärä vuosina Puheviestinnän hinta-indeksejä (1995=100) lähde: Tilastokeskus kaukopuhelut ulkomaanpuhelut tallenneviestintä yhteensä laajakaistaliittymät matkaviestintä paikallistoiminta sähköinen viestintä yhteensä Joukkoviestinnän markkinoiden kehitys vuosina (vuoden 2002 rahassa, 2003 ennakkotieto) lähde: Tilastokeskus digisovittimet graafinen joukkoviestintä yhteensä 7

8 Viestintäpalvelut ja tietoyhteiskuntakehitys prosentuaalinen osuus kotitalouksista /1997 8/1998 2/1999 8/1999 2/2000 8/2000 2/2001 8/2001 tietokone Internet-yhteys nopea Internet (ISDN, ADSL, tms.; 2/2003 alkaen ei ISDN) Tietokoneen ja Internetin käyttö alueittain 2/2002 Mikrotietokoneiden ja Internetin levinneisyys lähde: Tilastokeskus Internetiä vähintään Internetiä Tietokonetta prosenttia asukkaista käyttää kerran viikossa joskus joskus Pääkaupunkiseutu Muut kaupungit Kaupunkien läheinen maaseutu Ydin maaseutu Harvaan asuttu maaseutu Kaikki /2002 2/2003 8/2003 2/2004 Viestintäverkot Viestintämarkkinalain uudistus täytäntöön Sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan vuoden 2002 heinäkuussa. Uudistuksessa telemarkkinalain nimi muutettiin viestintämarkkinalaiksi ja samalla viestintäverkkoja koskevaa lainsäädäntöä yhtenäistettiin siirtämällä televisio- ja radioverkkoja koskeva sääntely uuteen lakiin. Uudistuksen toinen vaihe tuli voimaan Sillä pantiin täytäntöön Euroopan yhteisön uudet sähköisen viestinnän direktiivit. Lain tavoitteena on luoda entistä paremmat lainsäädännölliset edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle, viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille. Samalla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä, viestintäpalveluiden tasa-arvoista saatavuutta ja sanavapautta. Verkkotunnuslaki voimaan Verkkotunnuslaki tuli voimaan Uusi laki helpottaa ja nopeuttaa Suomen maatunnukseen.fi päättyvien Internet-verkkotunnusten saantia, sillä aikaisemmin käytössä olleista laajoista ennakkotarkistuksista pääsääntöisesti luovuttiin. Lain mukaisesti Viestintävirasto hallinnoi verkkotunnuksia ja ylläpitää verkkotunnusrekisteriä. Lainmuutoksen myötä myös niistä perittävät maksut muuttuivat. Verkkotunnusmaksut kattavat Viestintävirastolle hakemuksien käsittelystä ja tunnusten hallinnoinnista koituvat kulut. Vuonna 2003 Viestintävirasto myönsi verkkotunnusta, joista myönnettiin uuden verkkotunnuslain tultua voimaan. Laajakaistastrategialla edistetään laajakaistapalveluiden saatavuutta Euroopan unionissa on asetettu tavoitteeksi, että nopeiden Internet-yhteyksien määrä lisääntyy merkittävästi vuoteen 2005 mennessä. Eurooppa-neuvosto päätti Brysselin kokouksessaan maaliskuussa 2003, että kaikissa jäsenvaltioissa laaditaan kansalliset laajakaistastrategiat vuoden 2003 loppuun mennessä. Myös keväällä 2003 valmistuneeseen pääministeri Vanhasen hallitusohjelman tietoyhteiskuntaohjelmaan sisältyi tavoite, jonka mukaan teknologisesti neutraalein keinoin pyritään siihen, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen edulliset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla vuoden 2005 loppuun mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti kesäkuussa Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

9 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi. Strategiassa tuli esittää ne viestintäpoliittiset toimenpiteet, joita hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan. Työryhmän ehdotus valmistui joulukuussa Se sisälsi viisikymmentä toimenpidettä, joilla laajakaista saadaan yleistymään hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla. Lähtökohtana ehdotuksessa oli, että laajakaistayhteydet toteutetaan pääosin kaupallisena toimintana. Työryhmän ehdotuksista pyydettiin lausunnot tammikuuhun 2004 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriö on myös asettanut jatkotyöryhmän, joka valmistelee alkuvaiheessa laajakaistastrategian toimeenpanoa ja ryhtyy sitten seuraamaan toimien edistymistä. Seuranta ja raportointi jatkuu hallituskauden loppuun. Media Lainsäädännön kehittäminen jatkui Kertomusvuonna toimeenpantiin sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen televisio- ja radiotoimintaa koskevat lainmuutokset. Muutoksilla mm. parannettiin edellytyksiä arvioida julkista palvelua. Kertomusvuonna arvioitiin lisäksi uudistuksen ensimmäisen vaiheen, muun muassa toimilupamaksun alentamisen, vaikutuksia. Uusia toimilupia radio- ja televisiotoimintaan Vuonna 2003 valtioneuvosto myönsi kaksi uutta toimilupaa analogiseen radiotoimintaan ja laajensi yhden toimiluvanhaltijan toimilupa-aluetta. Ohjelmistotoimilupia digitaaliseen televisiotoimintaan myönnettiin 13 kappaletta, näistä 11 toimilupaa myönnettiin alueelliseen toimintaan. Lisäksi kertomusvuonna myönnettiin neljä toimilupaa valtakunnallisen radiotoiminnan harjoittamiseen digitaalisissa televisioverkoissa. Valtioneuvosto muutti televisio- ja radiotoimintaan varattuja taajuuksia koskevaa käyttösuunnitelmaa. Televisiotoiminnan digitalisointi eteni Digitaalinen televisiotoiminta laajeni vahvasti vuonna Kertomusvuonna liikenne- ja viestintäministeriö asetti parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Yleisradio Oy:n rahoituksen järjestämisestä siirryttäessä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan. Lisäksi työryhmän tulee selvittää, miten digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymistä voitaisiin nopeuttaa sekä minkä aikataulun ja periaatteiden mukaisesti tulisi siirtyä kokonaan digitaaliseen televisiolähetystoimintaan. Työryhmä selvittää lisäksi ohjelmistojen ja palvelujen siirtoon kaapelitelevisioverkoissa (ns. must carry) liittyvän sääntelyn kehittämistä niin, että julkinen palvelu voidaan välittää kilpailullisesti neutraalilla tavalla. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös sen selvittäminen, miten televisio- ja radiolainsäädännön mukainen julkisen palvelun määrittely ja Yleisradio Oy:n täyden palvelun tehtävä vastaavat ajankohtaisiin viestintäpolitiikan ja konvergoituvan toimintaympäristön haasteisiin sekä onko Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) mukaisen yhtiön hallintomallia tarvetta muuttaa. Työryhmä antoi joulukuussa 2003 väliraporttinsa, jossa muun muassa ehdotettiin analogisten televisiolähe- 9

10 Viestintäpalvelut ja tietoyhteiskuntakehitys tysten lopettamisajankohdaksi Työryhmän loppuraportti annetaan syyskuussa Digitaalisen televisiotoiminnan vauhdittamiseksi kertomusvuonna käynnistettiin digitaalisen television klusteriohjelma, joka jatkuu vuoden 2005 loppuun saakka. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää eri toimijoiden yhteistyötä, aktivoida uusia toimijoita, nopeuttaa helppokäyttöisten palvelujen kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa sekä parantaa suomalaista osaamista ja kilpailukykyä digitaalisen television sisältöjen, palveluiden ja teknologioiden markkinoilla. Valtion televisio- ja radiorahaston varat julkisen palvelun rahoitukseen Yleisradio Oy:n harjoittama julkinen palvelu rahoitetaan valtion televisio- ja radiorahastoon kertyneistä varoista. Rahastoon kerätään sekä television käyttäjien maksamat televisiomaksut että kaupallisten radio- ja televisiotoimilupien haltijoiden maksamat toimilupamaksut. Vuonna 2003 rahastoon kertyi kaikkiaan 360,2 miljoonaa euroa, mikä on 4,1 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Televisiomaksuja kertyi 338,1 miljoonaa euroa eli 0,1 prosenttia edellisvuotista enemmän. Toimilupamaksuja rahastoon kertyi 22,1 miljoonaa euroa, mikä on 41,2 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Toimilupamaksujen taso puolitettiin lähtien, joten puolittamisen vaikutus toteutui koko vuoden toimilupamaksuissa vuonna Rahastosta suoritettiin vuonna 2003 Yleisradio Oy:lle 350,1 miljoonaa euroa eli 96 prosenttia rahaston varoista. Kaikkiaan 10,8 miljoonaa euroa käytettiin maksujen perimis- ja tarkastuskustannusten sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain valvonnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen, valtion varoin rakennettujen lähetysasemien tekijänoikeuskustannuksiin sekä rahaston tilintarkastukseen. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö käytti noin euroa yleisradiotoiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan resurssien varmistamiseksi televisiomaksua päätettiin korottaa vuoden 2004 alusta. Viestinnän sisältöjen sääntely Viestinnän sisällön sääntelyn lähtökohtana on sananvapaus ja toimialan oma seuranta ja valvonta. Kertomusvuonna ministeriö osallistui aktiivisesti Internetin itsesääntelyyn sekä laittoman ja haitallisen aineiston torjumiseen liittyvään työhön. Tukea lehdistön toimintaan Lehdistötukea myönnettiin kertomusvuonna noin 12,6 miljoonaa euroa, josta noin viisi miljoonaa euroa maksettiin lehdistötukilautakunnan esityksen mukaisesti niin kutsuttuna valikoivana tukena. Tietoyhteiskuntapolitiikka, tietoturva ja tietosuoja Tietoyhteiskuntakehitys on yhteiskunnallinen muutosprosessi, joka koskettaa koko yhteiskuntaa ja kaikkia hallinnonaloja. Tietoyhteiskuntapolitiikan kehittäminen kytkeytyy vahvasti Euroopan unionin eeurope toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja seuraamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnalla pyritään siihen, että tietoyhteiskunnan mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti hyväksi ja kehityksen uhat torjutaan. Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen panostetaan vahvasti. Liikenne- ja viestintäministeriö on toiminut aktiivisesti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi luomalla suotuisaa ympäristöä tietoyhteiskuntapalvelujen tarjonnalle ja käytölle sekä parantamalla käyttäjien luottamusta tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöön. Tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa edistettiin Viestintäpalvelujen turvallisuus ja käyttäjien yksityisyyden suojaaminen ovat tietoyhteiskuntakehityksen perusedellytyksiä. Sähköinen asiointi, liiketoiminta ja muu kommunikointi viestintäverkon välityksellä lisääntyvät koko ajan. Tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistaminen on perusedellytys suotuisan kehityksen jatkumiseksi. Sähköisten verkkojen toimintaan, viruksiin ja roskaposteihin sekä yksityisyyden suojan loukkauksiin liittyneet ongelmat lisäävät tietoisuutta sähköisen viestinnän ja verkon varmistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Viestinnän laaja siirtyminen sähköisiin verkkoihin vaatii arvioimaan, mitä puutteita tietoturvan varmistamisessa ilmenee. Tietojärjestelmistä ja viestinnästä täysin riippuvainen yhteiskunta joutuu käyttämään huomattavia resursseja turvatakseen järjestelmien toiminnan kaikissa oloissa. Erityisiä ponnistuksia vaatii toiminta tietoturvan hyväksi globaalilla tasolla. Tietoturvastrategia hyväksyttiin Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen tietoturvastrategian syyskuussa Strategian toimeenpanosta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä vastaa tietoturvallisuusasiain neuvottelukunta, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön joh- 10 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

11 dolla. Kansallisella tietoturvallisuusstrategialla halutaan lisätä kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskuntaan. Strategian mukaan tietoturvallinen yhteiskunta saavutetaan kehittämällä kansallista ja kansainvälistä alan yhteistyötä, lisäämällä suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia, parantamalla tietoturvallisuusriskien hallintaa, turvaamalla perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma sekä lisäämällä tietoturvallisuustietoisuutta ja -osaamista. Strategiassa esitetään tärkeimmät toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaista eduskunnalle Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli ehdotuksen sähköisen viestinnän tietosuojalaista tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, ja hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa Lakiehdotuksen tavoitteena on parantaa sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta, yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa. Laki edistäisi sähköisen viestinnän palvelujen kehittämistä sekä selkeyttäisi teleyritysten ja muiden sähköisen viestinnän välittäjien vastuita viestinnän luottamuksellisuudesta. Laissa annettaisiin selkeitä määräyksiä mm. viestintäpalvelujen tilaajiin tai käyttäjiin yhdistettävissä olevien tunnistamistietojen sekä paikantamispalveluissa käytettävien tietojen käsittelystä. Lisäksi teleyrityksille ja yhteisötilaajille ehdote- taan oikeutta suodattaa viestinnän virrasta pois laitonta markkinointisähköpostia ja haittaohjelmia. Tietoyhteiskuntaohjelman valmistelu Tietoyhteiskunnan kehittäminen edellyttää laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistui aktiivisesti hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman valmisteluun ja on tiiviisti mukana sen toimeenpanossa. Ohjelma hyväksyttiin osana hallituksen strategia-asiakirjaa syyskuussa Postitoiminta Yleispalvelun taso ja kilpailutilanne ennallaan Vuoden 2002 alussa voimaan tulleen postipalvelulain soveltamisesta ja vaikutuksista annettiin selonteko eduskunnalle marraskuussa Selonteon mukaan lain mukainen postipalvelujen perustaso on tarjolla kaikille kansalaisille hyvälaatuisena yhtäläisin ehdoin koko maassa. Nykyiset säännökset turvaavat postipalveluiden sujuvuuden. Kilpailutilanne säädellyillä postimarkkinoilla pysyi ennallaan. Vuonna 2003 uusia toimilupahakemuksia ei jätetty, vaan Suomen Posti Oyj on edelleen ainoa markkinoilla toimiva toimiluvanhaltija. Ministeriön lisäksi viestintäpolitiikkaa toteuttaa Viestintävirasto. Käytetty, Siirretty kertynyt tai seuraavalle Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä peruutettu vuodelle Varainhoitovuodelta Edellisiltä vuosilta Toimintamenot (Viestintävirasto) Sanomalehdistön tuki Viestintähallinto yhteensä Viestintähallinnon määrärahojen käyttö 11

12 Liikenne Liikenne 12 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

13 Toimintaympäristön muutoksia Henkilöliikenteen kasvu jatkui Henkilöliikenne kasvoi kertomusvuonna yhteensä kaksi prosenttia edellisvuodesta. Henkilöautoliikenne kasvoi kaksi prosenttia. Pääteillä liikenteen kasvu oli hiukan yli kaksi prosenttia. Suurinta pääteiden liikenteen kasvu oli keskisen Suomen poikki menevällä akselilla eli Vaasan, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiireissä. Vuonna 2003 kasvoi myös alemman tieverkon liikenne erityisesti suurten kaupunkiseutujen läheisyydessä. Tämä lienee seurausta viime vuosien muuttoliikkeestä suurten kaupunkiseutujen läheisyyteen haja-asutusalueille. Rautatieliikenteen matkustajamäärä oli vuonna 2003 noin 60 miljoonaa. Määrä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta. Suurinta kasvu oli pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä eli vajaat kuusi prosenttia. Kaukoliikenteessä matkustajamäärä kasvoi lähes kolme prosenttia. Sen sijaan YTV-alueen ulkopuolisen lähiliikenteen matkustajien määrä väheni hiukan. Kotimaan lentoliikenteen matkustajamäärä väheni vuonna 2003 lähes kaksi prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa (saapuneet ja vaihtomatkustajat). Kansainvälisessä liikenteessä matkustajien määrä sen sijaan kasvoi vajaat neljä prosenttia ja oli 7,8 miljoonaa (lähteneet, saapuneet ja vaihtomatkustajat). Meritse matkustavien määrä on pysytellyt jo usean vuoden ajan 16 miljoonan matkustajan tuntumassa. Kertomusvuonna määrä väheni edellisvuodesta noin prosentin ja oli 15,6 miljoonaa. Viron liikenteessä vähenemä oli 6,5 prosenttia. Ruotsin liikenteessä kasvua oli kaksi prosenttia ja muihin maihin suuntautuva liikenne kasvoi 13 prosenttia. Muiden maiden kuin Viron ja Ruotsin osuus on viisi prosenttia koko meriliikenteestä. indeksi (1990 = 100) miljoona matkustajaa miljoona matkustajaa miljoona matkustajaa Liikenne pääteillä lähde: Tiehallinto, Tilastokeskus lähiliikenne (YTV-alue) lähiliikenne kaukoliikenne Rautatiematkat (ei YTV-alue) lähde: Ratahallintokeskus Lentomatkat bruttokansantuote mark.hintaan kotimainen liikenne (saapuneet ja vaihtomatkustajat) yksityinen kulutus liikenne pääteillä kansainvälinen liikenne (lähteneet, saapuneet ja vaihtomatkustajat) lähde: Ilmailulaitos muut maat Viro Ruotsi Laivamatkustajat (luvut sisältävät lähtevät ja saapuvat matkustajat) lähde: Merenkulkuhallitus 13

14 Liikenne Kotimaan tavarakuljetukset vähenivät Kotimaan (kotimaan rajojen sisäinen) tavaraliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2003 yhteensä 40,8 miljardia tonnikilometriä, josta tieliikenteen osuus oli 68 prosenttia eli 27,8 miljardia tonnikilometriä, rautatieliikenteen 25 prosenttia eli 10 miljardia tonnikilometriä ja vesikuljetusten osuus 7 prosenttia eli 3 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuorite väheni edellisvuodesta yli kaksi prosenttia. Tieliikenteen kuljetussuorite väheni noin neljä prosenttia, kun rautatieliikenteen kuljetussuorite puolestaan kasvoi noin neljä prosenttia. Kotimaan kuljetusmäärä väheni vuonna 2003 edellisvuodesta neljä prosenttia ja oli yhteensä 446 miljoonaa tonnia. Tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni edellisvuodesta viisi prosenttia ja oli 393 miljoonaa tonnia. Tieliikenteen tavarakuljetukset ovat pitkällä aikavälillä seuranneet melko tasaisesti bruttokansantuotteen ja erityisesti kuljetusintensiivisen teollisuuden muutoksia. Vuosittaiset vaihtelut eivät kuitenkaan aina ole aivan samansuuntaiset. Myös vuoden 2003 vähenemää selittää osittain vuoden 2002 suuri kasvu. Vuonna 2002 tiekuljetukset kasvoivat edellisestä vuodesta tonneissa mitaten 11 prosenttia ja kuljetussuoritteessa mitaten viisi prosenttia. Rautateitse kuljetettujen tavaroiden määrä kasvoi edelleen neljä prosenttia edellisvuodesta oli yhteensä 43,5 miljoonaa tonnia. Eniten kasvoivat kivennäistuotteiden kuljetukset eli viidenneksen. Puu- ja puuteokset muodostivat edelleen ylivoimaisesti suurimman osuuden eli 39 prosenttia rautateiden kuljetusmäärästä. Ulkomaankuljetukset kasvoivat Meritse kuljetetun tavaran määrä kasvoi vajaat yhdeksän prosenttia. Vientikuljetukset pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta tuontikuljetukset kasvoivat yli 16 prosenttia. Kuljetukset sisältävät myös transiton. Transitoliikenne kasvoi Transitoliikenne kasvoi noin neljä prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä 5,5 miljoonaa tonnia. Pääosa Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta satamien kautta laivakuljetuksina, joten kokonaismääränä on käytetty satamien kautta kulkevaa transitoliikennettä. Lisäksi pieni osa rautatie- ja tieliikenteen transitosta kulkee Suomen pohjoisten maarajojen kautta. Tieliikenteen transitokuljetukset kasvoivat vuonna 2003 edellisvuodesta 25 prosenttia. Rautatieliikenteen transitokuljetukset sen sijaan vähenivät nelisen prosenttia. Rautatiekuljetukset muodostavat edelleen lähes 60 prosenttia transitoliikenteestä. miljoona tonnia Rautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin miljoona tonnia km merivienti Merituonti ja -vienti Transitoliikenne muut kemian teollisuuden tuotteet koneet ja laitteet metalliteollisuustuotteet paperiteollisuustuotteet merituonti puu ja puuteokset kivennäistuotteet kasvis- ja eläintuotteet lähde: Ratahallintokeskus lähde: Merenkulkulaitos rautatie tie meri lähde: Tilastokeskus 14 Liikenne- ja viestintäministeriön toimintakertomus 2003

15 Autokanta ja ensirekisteröinti kasvoivat Henkilöautokanta kasvoi kertomusvuonna noin neljä prosenttia edellisvuodesta. Henkilöautojen ensirekisteröinti kasvoi jopa 26 prosenttia henkilöautot Ajoneuvojen ensirekisteröinti vuosina Huom! Vuonna 1994 maastoajoneuvojen rekisteröinti, vuonna 1995 mopojen ja maastoajoneuvojen rekisteröinti. lähde: Ajoneuvohallintokeskus muut ajoneuvot (moottoripyörät, mopot, perävaunut jne.) Ajoneuvokanta vuosina muut autot muut autot muut ajoneuvot henkilöautot Liikenteen hintakehityksessä eroja liikennemuodoittain Liikenteen kuluttajahintojen kehitys on lähestynyt selvästi yleisen hintatason muutoksia. Liikenteen kuluttajahinnat nousivat useita vuosia huomattavasti nopeammin kuin yleinen kuluttajahintaindeksi. Vuonna 2003 liikenteen hintaindeksi pysyi edellisvuoden tasolla, kun kuluttajahintaindeksi kasvoi vajaan prosentin. Liikennemuotojen sisällä on suuria eroja. Linja-autoliikenteessä kaukoliikenteen hinnat nousivat yli neljä prosenttia ja paikallisliikenteen hinnat lähes kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Henkilöauton käyttökustannukset nousivat. Sen sijaan lentoliikenteen hinnat jopa laskivat vuonna 2003 edellisvuodesta useita vuosia jatkuneen voimakkaan kasvun jälkeen. Kotimaan lennot halpenivat yli kaksi prosenttia ja ulkomaan lennot vajaat neljä prosenttia. indeksi = kuluttajahinnat liikenteen kuluttajahinnat linja-auto, pitkät matkat pitkät junamatkat Liikenteen hintakehitys (pitkät joukkoliikenteen matkat) vuosina lähde: Tilastokeskus kotimaan lennot ulkomaan lennot laivamatkat indeksi = kuluttajahinnat liikenteen kuluttajahinnat taksimatkat linja-auto, paikallismatkat lyhyet junamatkat henkilöauton käyttökustannukset Liikenteen hintakehitys (paikallisliikenne ja henkilöauto) vuosina lähde: Tilastokeskus 15

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010

Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille 10.9.2010 Julkaisuja 33/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi viestintämarkkinalaki sekä muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot