Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa 32 tarkastettiin kokouksessa Allekirjoitukset Marjatta Nykänen Anssi Tähtinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Anssi 2. varapuheenjohtaja Hietanen Minna jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Lakka Marjo jäsen Lehtomäki Maija jäsen Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari jäsen Salonen Ville jäsen Sipiläinen Kirke jäsen Viinikainen Sakari jäsen Muut Helminen Harri valtuuston pj. Suomela Jari valtuuston 1. vpj. Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Niemelä Jari hallintojohtaja Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja poistui klo Luotonen Hannu tekninen johtaja poistui klo Käki Anne viestintäpäällikkö poistui klo Poissa Lindström Jari valtuuston 2. vpj.

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kouvolan markkinointisuunnitelma Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) 75 kehittämishankkeen rahoitus 33 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus 79 laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 34 Carean alijäämien kattaminen Rautatiealan oppimisympäristö Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma Kaupungin varainhoitosalkkujen sijoitusallokaatioiden 90 muuttaminen 38 Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry:n tilapäislaina Lausunnon antaminen Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen 93 ympäristölupaan liittyvään valitukseen 40 Valtuustoaloite Mannerheim-ristin ritareiden kuvien tai 99 nimitaulun saamiseksi kaupungintalon seinälle 41 Kouvolan Asunnot Oy:n (Elopolku 2) lainan ehdot Eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien 102 asettaminen 43 Solvay Chemicals Finland Oy:n Voikkaan vetyperoksiditehtaan 104 ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 44 Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ympäristöluvan tarkistushakemus Ilmoitusasiat Muut asiat 110

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Anssi Täh ti nen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan markkinointisuunnitelma / /2015 Kh Markkinointisuunnitelma pohjautuu kaupunkistrategiassa vuosille määriteltyyn visioon ja kaupungin strategisiin pe rus lin jauk siin se kä elinkeino-ohjelmassa ja viestintäohjelmassa mää ri tel tyi hin painopistealueisiin sekä valittuihin päämääriin. Suun ni telmas sa on huomioitu vuonna 2011 laaditun brandistrategian kes kei set pe riaat teet sekä kaupungin arvot. Kouvolan kaupungin markkinointisuunnitelma määrittelee läh tökoh dat, kohderyhmät, tavoitteet ja suunnan Kouvolan kau pun ki mark ki noinnin toimenpiteille. Markkinoinnin toimenpiteillä tuodaan esiin ja vah vis tetaan Kouvolan kaupungin brändistrategiassa määriteltyä brän di-iden ti teettiä. Tavoitteena on Kouvola-mielikuvan muuttaminen ja sen rakentaminen mää ri tel lyn tavoitemielikuvan mukaiseksi mark ki noin nin, sisäisen ja ul koisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kaut ta. Markkinointisuunnitelmassa kolme keskeistä kaupunkimarkkinoinnin kohde ryh mää ovat asukkaat, matkailijat ja yritykset. Laadittu mark ki noin tisuun ni tel ma toimii näiden eri kohderyhmien markkinoinnin yh teis suun nit telu alus ta na ja suunnitelman eri toteuttajatahot pääsevät vai kut ta maan suun ni tel man toteutukseen eri kohderyhmien tarpeiden mu kai ses ti. Markkinointisuunnitelma vastaa tiivistetysti erikseen sovittavien kam pan joiden kohdalta kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Suun ni tel man sisäl töä täydennetään vuosittain ja aina kuluvan vuoden aikana mää ri tel lään tar kem min seuraavan vuoden resurssit ja kampanjat, joilla tä tä mark kinoin ti suun ni tel maa toteutetaan. Toimenpiteistä ja kam pan jois ta sovitaan erik seen yhteisesti markkinoinnin johtoryhmässä. Tämän markkinointisuunnitelman pohjalta toteutettavat toimenpiteet ra hoite taan vuosittain konsernipalvelujen keskitetyllä erillisellä mark ki noin ti määrä ra hal la ja konsernipalvelujen Kouvola Innovation Oy:lle pal ve lu so pi mukses sa tähän osoitetulla markkinointimäärärahalla. Kuluvan vuo den ta lousar vi oon on konsernipalvelujen viestinnän budjettiin varattu euroa ja Kinnon palvelusopimukseen on sisällytetty eu roa mark ki noin tisuun ni tel man toimenpiteisiin. Kouvolan kaupunkikonserni käyttää markkinointiinsa kuitenkin myös mui ta ta po ja ja määrärahoja toimialoittain. Esimerkkinä kon ser ni pal ve lu jen yhteis työ so pi muk set ns. kärkiseurojen ja suurten ta pah tu ma jär jes tä jien kanssa ja messutapahtumat, muiden toimialojen ja tytäryhtiöiden pal ve lu jen sa mark ki noin tiin sisältyvä kaupunkimarkkinointi sekä Kinnon toi min taan si sälty vät matkailu-, yritys- ja sijoittumismarkkinointi. Markkinointisuunnitelma on laadittu Nitro ID/ID Partners Oy:n, Kouvolan kau pun gin ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä. Markkinointisuunnitelmaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Markkinointisuunnitelma on liitteenä nro 1. Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Anne Käki, puh , anne.kaki(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Markkinointisuunnitelma hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että Kymi Ring lisättiin mark ki noin ti suunni tel maan. Liitteet 1 Markkinointisuunnitelma

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämishankkeen rahoitus 7609/ /2015 Kh Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 ase tuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen lii kenne ver kon kehittämiseksi. Asetus määrittelee liikenneverkon ke hit tä mi sen ylei set tavoitteet ja periaatteet, liikenneverkon rakenteen sekä eri lii ken nemuo to ja koskevat infrastruktuurin vaatimukset ja pai no pis teet. Liikenneverkko koostuu ns. ydinverkosta ja kantaverkosta. Ydinverkko muo dos tuu niistä kantaverkon osista, jotka ovat strategisesti tär keim piä Eu roo pan laajuista liikenneverkkoa koskevan politiikan tavoitteiden saa vutta mi sen kannalta. Euroopan unionin asetus ohjaa jäsenmaiden lii ken ne poliit tis ta päätöksentekoa. Jäsenvaltioiden on toteutettava asian mu kai set toi men pi teet ydinverkon kehittämiseksi siten, että se on ase tuk sen edel lyttä mäl lä tasolla vuoden 2030 loppuun mennessä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suo men ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolasta onkin muodos tu nut paitsi kotimaan tavaraliikenteen, erityisesti Venäjälle suun tau tuvan rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yri tys ver kos tos ta, jos ta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huo lin ta- ja li sä ar vo palve lui den keskittymä. Logistiikka-alueella toimii nykyisin 90 toimialan yri tystä. Kouvolan seudulla logistiikka-alan yrityksiä on lä hes 200 ja ne työl lis tävät arvion mukaan yhteensä noin 1700 henkilöä. Suo men rautatiealan kou lu tus on myös keskittynyt Kouvolaan. VR:n kou lu tus kes kuk sen toiminta siir tyi Kouvolaan v ja jatkuu Kouvolan Rau ta tie- ja Aikuiskoulutus Oy:n alaisuudessa. Liikennevirasto rakentaa rau ta tie tur val li suu teen liit tyvän oppimiskeskuksen Kouvolaan v Lisäksi Kouvolasta toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston yk sik kö, jo hon on sijoitettu rau tatie alan korkeakoulutasoista koulutusta se kä alan ai noa professuuri. Kouvola RRT -hankkeen sisältö

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin stra te gi sis ta kär ki hank keis ta. Kaupunki on yhdessä Kouvolan Innovation Oy:n ja Lappeen ran nan teknillisen yliopiston kanssa valmistellut ra hoi tus ha ke mus ta EU:n CEF -rahoitushakuun (Connecting Europe Facility -ra hoi tus vä li ne). Hank keen ennakkoarvioinnista on vastannut rau ta tie in fra-struk tuu rin ke hittä mi seen erikoistunut konsulttitoimisto Kom bi Con sult Gmbh. Projektiesitys tähtää terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin li säämi seen, logistiikka-alueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä ole massa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien te hok kaampaan keskittämiseen. Kehitystyön lähtökohtana on yhteistyön sy ven tä minen merisatamien kanssa rautatiekuljetusten kehittämiseksi ja eri kul je tusmuo to jen käytön optimoimiseksi. Projektiesitykseen sisältyvä kehittämisvisio on kunnianhimoinen. Läh tökoh ta na ovat eri kuljetusmuodot yhteen sovittava kansainvälisen ko ko luokan ns. Freight Village -konsepti. Vision toteutus edellyttää riittäviä alue varauk sia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infran ra ken tamis ta ko. tarpeisiin. Toteutuksen ytimenä on kehittyvä rau ta tie inf ra struktuu ri, siihen kytkeytyvät terminaalit ja niitä ympäröivät li sä ar vo logis tii kan fasi li tee tit. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain markkinoiden ky syn nän mukaan. Kehittämisprojekti koostuu suunnittelu- ja tutkimusosiosta (studies) se kä in ves toin ti osios ta (works). Suunnittelu käynnistyy syksyllä Se si sältää mm. alueen maankäytön ja infrastruktuurin kehittämiseen liit ty viä toimen pi tei tä, alueen ict- ja turvallisuusympäristön suunnittelua se kä hal lin toja liiketoimintamallien kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Ta voit tee na on, että suun nit te lu vai he luo edellytykset tarvittavien rakennus- ym. lu pien myön tämi sel le ja varsinaisen toteuttamisvaiheen sekä in ves toin tien käyn nis tä misel le. Investointivaiheen aikana (v ) laajennetaan, mark ki na ky synnän mukaisesti, nykyistä logistiikka-aluetta, sekä toteutetaan maa lo gis tiikka kes kuk sen osa, joka yhdistää Teholan ja Kullasvaaran alueet. Ra kennus toi min nas sa tavoite on alueen perusinfrastruktuurin ja yh dys kun ta teknii kan saattaminen sille tasolle, että alueelle sijoittuvat yri tyk set ky ke ne vät to teut ta maan omia yrityskohtaisia hankkeitaan kaa voi te tuil la ton teil la. Alueen käyttöönotto edellyttää rautatieinfrastruktuurin rakentamista uu delle terminaalialueelle. Hankkeen yhteydessä toteutetaan nk. yh dis tet ty jen kul je tus ten siirtokuormausterminaali, jossa olisi valmius ottaa vas taan mak si mi mit tai set Venäjän ja Kaukoidän liikenteen konttijunat. Kont ti ter minaa lin voidaan odottaa parantavan merkittävästi vienti- ja tuon ti lo gis tii kan kil pai lu ky kyä sekä kustannustehokkuutta Suomessa. Terminaalialueen kaavoitus ja rakentaminen Kouvolan logistiikka-alueiden sijainti on erinomainen. Rautatien lisäksi aluet ta halkaisevat tai sivuavat tieverkon keskeisistä väylistä vt 6 ja vt 15. Ny kyi sel lä terminaalialueella (n. 170 ha) on rakennettua toimitilaa k-m2. Nykyiset kaavat mahdollistavat jo merkittävän li sä ra ken ta mi sen. Luon nos vai hees sa oleva kaupungin keskeisten alueiden osa yleis kaa va mah dol lis taa edelleen lähes k-m2:n li sä ra ken ta mi sen. Lo gis tiik ka-

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus pal ve lu jen lisäksi alueelle voidaan sijoittaa mm. hyviin lii ken ne yh teyk siin tu keu tu via teollisia toimintoja. Kouvolalla onkin erin omai set mahdollisuudet ke hit tyä paitsi toiminnallisten vahvuuksiensa, myös olemassa olevan inf rastruk tuu rin ja maankäytön lähtökohtien puo les ta kansallisesti ja kan sain väli ses ti merkittäväksi logistiikan solmu koh dak si. Kouvolan kaupunki laajentaa ratapihaan tukeutuvaa teollisuus- ja lo gis tiikka-aluet ta rakentamalla Kullasvaaraan uuden Intermodal ter mi naa li alu een, jos sa voidaan koota, purkaa ja lastata täyspitkiä 1, 5 km mit tai sia ta va ra junia. Intermodal terminaalialueen pinta-ala on noin 62 heh taa ria. Kymenlaakson maakuntakaavassa (Taajamat ja niiden ympäristöt, vah vistet tu YM ) alue on osoitettu liikennealueeksi. Oi keus vai kut teises sa Tykkimäki-Tehola osayleiskaavassa vanhan Kou vo lan puo lei nen osa alueesta on merkitty logistiikka-alueeksi. Val mis teil la olevas sa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osa yleis kaa vas sa alue on osoi tet tu logistiikka-alueeksi. Kaavaehdotus tulee nähtäville maa lis kuus sa Osayleiskaavan valmistuttua alue ase ma kaa voi te taan lo gis tiikka-alu eek si. Alue on kokonaisuudessaan peltoa ja ta lous met sää. Han kealu een alle jää kolme asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Kahden ensimmäisen rakennusvuoden aikana (v ) alueelta pois te taan puusto, pintamaa ja maaperän kantavuutta vahvistetaan. Seuraa vien vuosien aikana alueella suoritetaan terminaalikenttien as fal toin tityöt, rakennetaan katuverkosto, valaistus, vesi- ja viemäriverkosto se kä tie to lii ken ne yh tey det. Hankkeeseen kuuluu myös kaksi 1,5 km pi tuis ta raidet ta junien lastausta ja purkamista varten. Lopuksi alue ai dataan ja sinne ra ken ne taan turvallisuusjärjestelmät. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueesta noin 2/3 osaa on peltoa ja lo put ta lous met sää. Talousmetsästä noin puolet on kehitysluokaltaan tai mik koa ja loput varttuneempaa metsää. Alueella ei ole merkittäviä luon to ar vo ja. Osa yleis kaa van luontoinventoinnin yhteydessä havaittiin lii to-ora van lisään ty mis- ja levähdyspaikka alueen länsipuolella. Esiin ty mä on rajattu han ke alu een ulkopuolelle. Hankkeella ei ole vaikutuksia luon non suo je lualuei siin eikä Natura 2000 verkostoon kuuluviin koh tei siin. Kustannukset ja rahoitus Viisivuotisen Kouvola RRT -hankkeen ( ) kustannusarvio on yhteen sä n. 49 miljoonaa euroa. Tästä suunnittelun (studies) osuus on n. 4 mil joo naa euroa ja investointien osuus noin 45 miljoonaa euroa. Eu roo pan Unio nin TEN-T -rahoitusta on mahdollisuus hakea enintään 50 % suun nitte luun ja tutkimuksiin. Investointien osalta unionin ra hoi tus osuus voi olla enin tään 20 %, rajat ylittävissä hankkeissa enintään 40 %. Käytännössä myön ne tyt tuet ovat olleet maksimiprosentteja al hai sem pia. Hankkeen kustannukset ja rahoitus (, alustava): Vuosi Study Work Yhteensä EU (CEF) Kaupunki

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Yhteensä EU (CEF) Kaupunki Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh , lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupunki hakee Euroopan unionin CEF -rahoitusvälineestä helmi kuus sa 2015 päättyvässä rahoitushaussa yhteensä 11 miljoonan eu ron ra hoi tus ta vuosille Kouvola RRT -hankkeen to teut ta mi seen. Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan hankkeeseen sekä kustannusten ja inves toin tien rahoitukseen hankehakemusten mukaisesti. Määrärahat esi tetään valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion laa din nan yhtey des sä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/ /2014 Kh Kansallinen Laajakaista 2015-hankkeen Kouvolan osahankkeeseen operaat to rik si valittu Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu (Osuuskunta) on saa nut Kou vo lan kaupunginvaltuuston takaukset , ja valokuituverkon rakentamista varten. Osuuskunnalla on pit kä aikais ta lainaa yhteensä euroa, josta Kouvolan vastuulla euroa. Muut takaajat ovat Iitin kunta ja Finnvera Oyj. Em. ta kauk set on annettu sellaisilla ehdoilla, että niihin ei sisälly ns. valtion tu kea. Osuuskunta hakee rahoitusta 2. rakennusvaiheen toteuttamiselle. En si sijai se na vaihtoehtona Osuuskunta esittää ns. väliyhtiömallia. Kou vo lan kaupun gin tulisi perustaa yhtiö, joka ottaa markkinoilta lainan. Kau pun ki ta kaisi yhtiön lainan 100 %:sti ja perustettu yhtiö antaisi vas taa van lai nan Osuus kun nal le. Toissijaisena vaihtoehtona Osuuskunta hakee kaupungin suoraan myön tämää lainaa tai 100 %:n takausta lainalle. Tarvittava lainan pää oma on Kou vo lan osalta euroa. Vakuutena/vastavakuutena toi mi si edelleen kiinnitys rakennettavaan valokuituverkkoon. Hakemuksen mukaisen rahoitustoimenpiteen voidaan katsoa kuuluvan kun nan toimialaan. Kunta itsekin voi olla laajakaistainfran rakentaja (Hämeen lin nan HAO ). Hankkeen tarkoituksena on huolehtia elinkei no toi min nan yleisistä edellytyksistä sekä elinkeinorakenteen mo ni puolis ta mi ses ta. Kouvolan kaupungin vastuulla on arvioida, sisältääkö toimenpide val tion tukea vai ei. Ilman komission hyväksyntää myönnetyt tuet ovat lait to mia, ja ne voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tukea saa neil ta yrityksiltä. EU:n ko mis sion antama, voimaan astunut yleinen ryh mä poikkeus ase tus (EU 651/2014) sallii tuen myöntämisen haja-asutusalueen infra struk tuu rin rakentamiseen. Koska hanke on jo saanut vies tin tä vi ras ton myön tä mää ja Kouvolan kaupungin osittain rahoittamaa avus tus ta, tuki saat taa tässä tapauksessa kasautua. Laajakaistahanketta hallinnoiva viestintävirasto tulkitsee kussakin ta paukses sa erikseen tuen rajat. Viestintävirasto on ilmoittanut avustusta kos kevis sa päätöksissään, ettei runkoverkkohankkeen 2. vaiheen jul ki nen ra hoitus saa ylittää jo myönnettyä 66 %:n rajaa. Koko hankkeen kus tan nus arvios ta runkoverkon osuus on n. 70 %. Viestintäviraston mu kaan kaupunki voi myöntää hankkeeseen rahoituksen mutta ra hoi tus toi men pi tee seen ei saa sisältyä ns. julkista tukea. Mikäli hanke saa tukea si säl tä vää ra hoi tusta, viestintävirasto voi vähentää myöntämäänsä avus tus ta mak sa tus vaihees sa.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Viestintävirasto on tulkinnut valtiontukisäädöksiä muutamissa ta pauk sis sa. Se on hyväksynyt ns. väliyhtiömallilla myönnetyn lainan, mikäli kor ko on vas tan nut EU:n ohjeiden mukaista ns. tuetonta tasoa. Finn ve ra on so vel tanut näissä lainoissa vähintään 5,24 %:n korkotasoa. Viestintävirasto on antanut Osuuskunnalle lausunnon, jon ka mu kaan, jos Osuuskunnalle kunnan tai sen omistama yhtiön myön tä mä lai na täyttää markkinaehtoisuuden edellytykset, voi Vies tin tä vi ras to val tiontu ki pää tök ses sään katsoa, että laina ei vaikuta myön net tä vä nä ole van valtion tuen enimmäismäärään. Lainan markkinaehtoisuus tar koit taa koron mää rit te le mis tä yrityksen luottoluokituksen perusteella se kä riittävää vakuut ta. Minimissään korko voisi olla lähellä em. Finn ve ran ta soa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Kouvolan kaupunki voisi rahoittaa han ket ta lainan tai takauksen muodossa, mutta ehdot tulisi asettaa si ten, ett ei rahoitustoimenpide sisällä tukea. Osuuskunta puolestaan on ha ke nut 100 %:n takausta ehdoilla, mikä tarkoittaa julkista tukea. Lai nan osalta Osuus kun ta ei ole hakemuksessaan ottanut kantaa lainan kor koon. Vas tava kuu dek si Osuuskunnan tulisi antaa kiinnitys ra ken net ta vaan va lo kui tuverk koon. Osuuskunta on esittänyt konsulttiyrityksen laatiman selvityksen ta lou del lises ta tilanteestaan ja laskelmat lainan takaisinmaksukyvystään. Osuuskun ta ei ole esittänyt tilintarkastajan, pankin tai luottolaitoksen lau sun toa tai selvitystä ta lou del li ses ta tilanteestaan. Osuuskunta ja kon sult ti yh tiö ovat tehneet ra hoi tus las kel mat sen mukaan, että 50 % ra ken net ta van verkon alueella ole vis ta vakituisista talouksista liittyy verkkoon. Laajakaistahankkeen rahoittamiseen sisältyy merkittävä taloudellinen ris ki. Osuus kun nan esittämät selvitykset hankkeen II-vaiheen liit ty mä myyn nis tä pe rus tu vat I-vai heen toteutuneeseen myyntiin. Kyläkuidun lai no jen ta kaisin mak su ky ky on riippuvainen siitä, miten paljon liittyjiä hank kees sa saadaan se kä ennen kaikkea liittyjien pitkäaikaisesta si tou tu mi ses ta ky lä kuidun käyt tä jik si. Se, että liittymä on otettu esim. tontin ra jal le ei vielä takaa sään nöl lis tä ja pitkäaikaista tulovirtaa, joka viime kä des sä takaa hank keen on nis tu mi sen. Valmiita so pi muk sia/si toumuk sia ei riittävissä mää rin ole pys tyt ty osoittamaan. Hankkeeseen sisältyy myös teknologiariski. Langattomien yhteyksien kehit tyes sä on mahdollista, että valokuituyhteys ei enää maa seu dul la kaan ole kilpailukykyinen ratkaisu. Osuuskunta on hakenut myös Jaalan, Elimäen ja Valkealan ke hit tä mis säätiöl tä tukea hankkeeseen joko takauksen tai muun rahoituksen muo dos sa. JEV-sää tiö ei ole takausta myöntänyt vedoten omien sään tö jen sä ra joi tuksiin. Säätiö on avustanut hanketta apu ra hal la oman toi min ta-alueen sa osalta. JEV-säätiön sääntöjä on viime vuonna kaupunginhallituksen teke män esityksen mukaisesti muutettu niin, että kaupungilla ei ole enää sää tiös sä mitään määräysvaltaa, mikä tarkoittaa sitä, että säätiön myön tämää tukea ei enää lueta valtion tueksi.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osuuskunnan mukaan hankkeen kariutuminen tässä vaiheessa tar koit tai si mm. sitä, että - yli 3 M :n valtion tuet jäisivät saamatta tietoliikenneverkon ke hit tä mi seen täl lä alueella - verkko jää torsoksi, mikä eriarvoistaa kuntalaisia - verkon toimintaedellytykset keskeneräisessä rakenteessa on haas ta vat, kun on kolme fyysisesti erillistä verkkoa ylläpidettävänä - verkolla ei ole ylläpitoedellytyksiä ja jo myönnetyt kunnan takaukset rea lisoi tu vat - vaiheen II toteutusta on jo otettu huomioon vaiheen I rakentamisessa Yhteenveto: Juridisesti tai taloudellisen riskin kannalta ei ole merkitystä sillä, ra hoit taako hanketta kaupunki vai kaupungin omistama ns. väliyhtiö. Osuuskunnalle voidaan myöntää sen hakema enintään eu ron lai na, jos lainan korko on markkinaehtoinen eli tämän hetken tiedon mukaan vähintään noin 5,2 %. Lainan vakuutena olisi lainoitettava va lo kui tuverk ko. Myöntämällä lainan kaupunki ottaa huomattavan ta lou del li sen riskin. Osuuskunnan hakema takaus ei täytä valtiontukisäännösten ehtoja. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh , paivi.sandas(a)kouvola.fi ja kehittämisjohtaja Sirkka Kettunen, puh , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle ei myönnetä valtiontukisäännöksistä ja kau pun gil le aiheutuvasta taloudellisesta riskistä johtuen sen ha ke maa lainaa eikä takausta Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Osuuskunnalta edel ly te tään tar kem pia laskelmia osuuskunnan tailanteesta. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kh Talous- ja rahoitusjohtajan lausunto: "Kouvolan kaupunki on teettänyt Inspira Oy:llä laajakaistahankkeen ta loudel li sen tarkastelun, joka pitää sisällään hankkeen II vaiheen ris ki ana lyysin. Teetetyt selvitykset perustuvat kuitenkin tiettyihin olet ta muk siin laa ja-

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kais ta ver kon rakentamisen II vaiheen onnistumisesta. Ta lous ana lyy sin tulee perustua tämän kaltaisessa infra -hankkeessa itse hank keen ta lou del liseen analyysiin, eikä niinkään osuuskunnan eli osuus kun nan ta lou del liseen nykytila-analyysiin. Rakentamishankkeen eri osat ovat vahvasti toisiin sa kytköksissä ja rakentamisen edetessä ja liit ty jä mää rän lisääntyessä pys ty tään hyödyntämään hankkeen skaa la etu ja eli jakamaan toiminnan kiin tei tä kustannuksia laajemmalle liit ty jä jou kol le. Samalla tavalla tulee ottaa huomioon, että tämän kaltaisen hank keen tulovirta muodostuu pääosin vas ta verkon ollessa rakennettu. Inspiran talousanalyysin mukaisesti hanketta voidaan pitää ta lou del li ses ti kan nat ta va na, mikäli noin 50 % vakituisista talouksista ja 5 % va paa-ajan asun nois ta liittyy valokuituverkon piiriin. Tämä tarkoittaa va ki tui sen asu tuksen osalta liittymää ja vapaa-ajan asutuksen osalta 99 liittymää. Tämä vaikuttaisi hankkeen I-vaiheen osalta mahdolliselta. I-vai hees sa liittyjiä oli yhteensä 57 % kaikista vakituisista talouksista ja yri tyk sis tä. Laajakaistahankkeeseen sisältyy myös muita merkittäviä riskejä: Hankkeeseen sovellettava korkotaso nousee suunnitellusta. Laskenta perus tuu 4,53 korkoprosenttiin. Taloudellisessa mallinnuksessa kor ko ta son nou su yli 11%:iin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kan nat ta vuu den. Liittymämyyntiin sisältyy hankkeen merkittävin riski. Mikäli liittymämyynti jää alle 72%:in suunnitellusta vaiheessa 2, hankkeen taloudellinen ta sa paino vaarantuu. Liittymämyyntiä voi vaikeuttaa mo bii li laa ja kais tayh te yk si en kas va va markkinointi. Myydyt liittymät voivat jäädä joltain osin passiivisiksi, eivätkä tuottaisi näin ol len liikevaihtoa rakentamisvaiheen jälkeen. Riskinä on myös se, että liittymien keskihinta nousee suunniteltua pi dempien liittymäverkkojen seurauksena tai rahoitus ei järjesty suun ni tel lul la taval la. Riskeistä huolimatta hanke näyttäisi ennustelukujen ja Inspiran te ke män sel vi tyk sen pohjalta toteuttamiskelpoiselta. Mikäli kaupunki ei läh de lai noitta maan hankkeen II-vaihetta on syytä olettaa, että ra ken ta mi sen I-vai heeseen annetut takaukset erääntyvät kaupungin mak set ta vak si, koska I-vaiheen liittyjämäärä ja tulovirta ei välttämättä riitä kat ta maan sen ra ken ta mises ta aiheutuneita kustannuksia eli lainojen ly hen nyk siä ja hoitokuluja. Kaupungin myöntämän lainan koron määrityksessä tulee noudattaa Euroo pan unionin komission antamaa ohjeistusta markkinaehtoisen ko ron mää rit tä mi sek si. Suomen valtion viitekorko on tällä hetkellä noin 0,53 % + ris ki li sä 2,2-4,0%. Kymijoen Kyläkuitu on ollut toiminnassa 4 vuot ta, joten uu den yrityksen tulkintaa ei voida soveltaa (riskilisä 4,0%). Ky mi joen Ky läkui tu on saanut vuonna 2013 Finnveralta takauksen, joka on ollut 3,8 % pro vi siol la, eli se on vastannut Työ- ja elin kei no mi nis te riön ohjeen mu kaista luottoluokitusta BB-B+. Tavanomaisilla vakuuksilla luo ki tus ta BB vastaa TEM:n ohjeiden mukainen riskilisä 2,2 % ja B luo ki tus ta vastaava riskilisä 4,0 %. Kymijoen Kyläkuidun maksuvalmius ja lai no jen hoitokyky on tehdyn mal lin nuk sen mukaan hyvällä tasolla, joten oli si perusteltua käyttää yri tyk-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sen luottoluokituksena BB, koska kui ten kin kuituverkon vakuusarvo on mah dol li ses ti tavanomaista heikompi ja näin ollen on perustellumpaa käyttää heikompaa luottoluokitusta BB vas taa vaa riskilisää eli 4,0%. Näin ollen kau pun gin myöntämän lainan ko rok si tulisi 4,53 prosenttia." Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Il ta kou lus sa esi tel lyt osuuskunnan ja Inspira Oy:n aineistot ovat oheis ma te ri aa li na nrot 1 ja 2. Iltakoulussa oli esillä ajatus, mikäli kaupungin päätös on myönteinen, paikan varaamisesta kaupungin edustajalle osuuskunnan hall li tuk ses sa. Osuus kun nan edustajat suhtautuivat tähän myönteisesti. Vaihe II ulottuu myös Iitin alueelle. Iitti ei ole vielä käsitellyt osuus kun nan ha ke mus ta. Iitin kunnan päätöksellä ei ole vaikutusta hankkeen to teu tu miseen Kouvolan kaupungin alueella. Valmistelussa on päädytty esittämään osuuskunnalle enintään eu ron lainaa, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 4,53 %. Lai nan va kuute na on II vaiheen Kouvolan alueelle rakennettava va lo kui tu verk ko, jonka ra ken ta mi sen kustannusarvio on (alv 0) si säl täen maan ra kennus työt ja aktiivilaitteet. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myön tämi ses tä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa ra jois sa. Kos ka kuluvan vuoden talousarviossa ei ole osoitettu tar koi tuk seen määrä ra haa, on asia tältä osin vietävä valtuuston käsiteltäväksi. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle myönnetään valokuituverkon II vai heen to teut ta mis ta varten enintään euron laina, jonka lai na-ai ka on 10 vuotta ja korko 4,53 % ja jonka vakuutena on II vaiheen Kou vo lan alueel le sijoittuva valokuituverkko. Lainan myöntämisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tar vit tavan talousarviomuutoksen. Laina on nostettavissa osissa sitä mukaa, kun osuuskunta on saanut eri alueil la myytyä tavoitteen mukaisen liittymämäärän (50 % vakituisista asuk kais ta ja yrityksistä ja 5 % vapaa-ajan asukkaista). Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto myöntää lainan antamiseksi tarvittavan mää rä ra han euroa Kymijoen Kyläkuidun hankkeen rahoittamiseksi.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Carean alijäämien kattaminen 3286/ /2014 Kh Carean hallitus on pyytänyt jäsenkuntien hallituksilta lausuntoa men nes sä siitä, hyväksyykö kunta BDO:n selvityksessä kun nal le eh do tetun vastuun kuntayhtymän alijäämän kattamisesta rat kai su jen perusteeksi. BDO:n selvitys ja Carean lausuntopyyntö ovat oheismateriaaleina nrot 3 ja 4. Carean taseessa on kattamatonta alijäämää vuoden 2014 ti lin pää tök ses sä yh teen sä ,95 (tieto ). Alijäämän suuruus vah vis tuu vuo den 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Vuo si na kuntayhtymässä oli käytössä ns. kiinteä so pi mus las ku tus ja näi nä vuosina syntyi alijäämää yhteensä ,18 eli 68,7 % koko ali jää mäs tä. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) siir tyi yhtymäkokouksen päätöksellä vuoden 2006 alusta jäsenkuntien lasku tuk ses sa sopimuslaskutukseen, jossa kunnalta laskutettava mää rä muo dos tui kunnan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien kolmen edel lisen tilinpäätöksen mukaisesta kokonaislaskutuksesta (tuo te las ku tus). Osas sa jäsenkuntia laskutusmalli aiheutti jo mallin soveltamisen al ku vaihees sa kritiikkiä, kun mallin katsottiin tasaavan liian hitaasti eroja tuo te- ja so pi mus las ku tuk sen kesken. Koettiin, että osa kunnista hyötyy jat ku vas ti ja osa häviää. Vuonna 2011 tekivät talousjohtajat Marja Huovinen (Kouvola), Jaana Kuuva (Kotka), Kari Stenholm (Hamina) ja Helena Kinnunen (Carea) ra por tin Lop pu sel vi tys kuntalaskutuksen toteutumisesta Ha mi nan, Kot kan, Kouvolan ja sairaanhoitopiirin välisessä neuvottelussa so vit tiin, että sairaanhoitopiirin tuotelaskutuksen hintoja tar kis te taan vuosien tilinpäätösten perusteella, jotta saadaan to teu tu ma tie toihin perustuva vertailu sopimus- ja tuotelaskutuksen kes ken. Tämä selvitys kes kit tyi nimenomaan tuotehintoihin suhteessa so pi mus las ku tuk seen, ei syn ty neen alijäämän käsittelyyn; tilinpäätösten mu kai sia ja taseeseen kirjat tu ja alijäämiä ( ) ja ylijäämiä ( ) ei viedä hintoihin, vaan tilinpäätöksen hyväksytty taso säi ly te tään. Kuitenkin samassa ra portis sa todetaan laskennan to teut ta mi ses ta, että laskennan I-vaiheena oli sel vit tää sai raa loit tain/eri koisaloit tain kunkin tilivuoden todelliset net to menot. Carean hinnoittelu perustuu somaattisessa sairaanhoidossa DRG tuot teistuk seen ja avohoidossa hintaryhmittäiseen tuotteisiin sekä psy kiat rias sa hoi to päi viin. Kansallinen DRG kustannuslaskenta suosituksen mu kaan NordDRG-tuot tei den hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden tai hin nas ton voimas sa olo ajan. Ohjeistuksen mukaan samalla tuotteella tu li si olla pal ve lutuot ta ja koh tai nen hinta riippumatta pal ve lun tuo tan to pai kas ta tai or ga ni soimis ta vas ta. Tästä voidaan poiketa, mikäli on pe rus tel tu ja syitä, kuten erot po ti las ja kau mas sa ja/tai tuot ta mis kus tan nuk sis sa, voidaan käyttää sai raala- tai erikoisalakohtaista hinnoittelua. Ca re as sa on ollut käytössä suo situk sen mukainen yksihintajärjestelmä. Hal li tus on vahvistanut hinnat vuo-

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus sit tain. Hinnoittelusta on ollut pe rus so pi muk ses sa määräys: Yh ty mä kokous vahvistaa vuosittain talousarvion yh tey des sä palvelujen hin noit te lu perus teet. Palvelujen hinnat hyväksyy hal li tus. Tätä perussopimuksen määräys tä ei ole muutettu silloinkaan, kun perussopimusta muutettiin kun ta lasku tuk sen (ns. sopimuslaskutus) osal ta vuosille Tästä hin noitte lua koskevasta periaatteesta ei ole ollutkaan tarkoitus poiketa missään vai hees sa, vaan noudattaa kan sal lis ta suositusta. Näin tuota ta lous joh tajien tekemää selvitystä ei voi soveltaa kuntalaskutuksen oi keu den mu kaisuut ta koskevaan kiis taan, kun se koskee hinnoittelua eikä laskutusta. Hin noit te lu on ta pah tu nut koko ajan saman perussopimuksen määräyksen mu kaan, ja nou dat taa kansallista DRG hinnoittelusuositusta, jonka mukaan käytössä on palvelutuottajakohtainen hinta ja hinta on kiinteä koko so pi mus kau den (=talousarviovuosi). Tammikuussa 2014 Carean jäsenkunnat päättivät teettää ulkopuolisella asian tun ti jal la selvityksen Carean kuntalaskutuksesta ja alijäämien kat tami ses ta. Toimeksiannon valmistelivat ja työtä ohjasivat talousjohtaja Kir si Hä mä läi nen Haminasta, palvelujohtaja Jorma Haapanen Kotkasta ja apulais kau pun gin joh ta ja Annikki Niiranen Kouvolasta. Ulkopuoliselta asiantun ti jal ta pyydettiin selvitys siitä, miten alijäämät tulisi kattaa tai tu li si ko niitä ylipäätään kattaa lainkaan ottaen huomioon jäsenkuntien te ke mät perus so pi muk sen ehdot, muut asiaan liittyvät jäsenkuntien ja Ca re an väliset so pi muk set ja päätökset sekä ottamalla huomioon myös, mi kä merkitys asias sa on jäsenkuntien jo päättyneiden alijäämävuosien hy väk sy tyil lä ja vah vis te tuil la tilinpäätöksillä. Selvityksessä tulee ottaa huo mi oon myös ns. ai heut ta mis pe ri aa te. Selvitystyön teki JHTT, KHT Pa si Leppänen BDO Au diator Oy:stä. Selvitys esiteltiin Carean jä sen kun nil le Selvityksessä on paneuduttu nimenomaan vuosien so pi muslas ku tus kau teen, jolloin syntyi noin 17 M kattamatonta alijäämää. Sel vityk ses sä on toimeksiannon mukaisesti tarkasteltu laajasti ja mo ni puo li ses ti pe rus so pi muk sen laskutusta koskevien määräysten to teu tu mis ta ottaen huo mi oon asiasta tehdyt päätökset, sopimukset ja kuntien yh den ver tai nen koh te lu noudattaen ns. aiheuttamisperiaatetta. Sel vi tys työ, jota ohjasivat Ha mi nan, Kotkan ja Kouvolan viranhaltijat, tehtiin kak si osai se na. En simmäi ses sä vaiheessa käsiteltiin selvityksessä käy te tyt periaatteet, joiden pe rus teel la toisessa vaiheessa tehtiin itse las kel mat kuntakohtaisista vastuis ta. Selvitystyö noudattaa jäsenkuntien ko kouk ses sa hy väk symää linjausta. Kun toimeksiannon kes kei se nä tavoitteena oli kuntien vä linen yhdenvertainen kohtelu ja ai heut ta mis pe ri aat teen toteutuminen, on alijää mi en/yli jää mi en koh den ta mi ses sa perusteltua käyttää kunkin tilivuoden osal ta palvelujen käyttöä ei kä perussopimuksessa olevaa määräystä jäsen kun tien palveluista ti li kau del ta peritty korvaus. Varsinkin so pi mus lasku tus kau del la tämä tilikaudelta peritty korvaus vääristää en tises tään kun tien keskinäistä vastuuta syntyneestä alijäämästä. Raportissa on esitetty alijäämien kunnittainen vastuu ai heut ta mis pe ri aatteen mukaisesti vuoteen 2010 asti seuraavasti: Kunta Vuodet Ennen vuotta Yhteensä Hamina , , ,26 Kotka , , ,29

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvola , , ,61 Miehikkälä , , ,44 Pyhtää , , ,24 Virolahti , , ,97 Yhteensä , , ,81 Vuosien osalta alijäämän/ylijäämän kohdentaminen ti li kau sittain on perusteltua tehdä samalla periaatteella eli palvelujen käytön mu kaises sa suhteessa kunnittain. Carean toimittaman aineiston mukaan Kou volan kaupungin osuus vuosien ali-/ylijäämistä on noin ja kokonaisuutena Kouvolan kaupungin vastuu edellisten tilikausien ku mula tii vi ses ta alijäämästä on noin , mikä esitetään kirjattavaksi vuo den 2014 tilinpäätöksessä pakollisiin varauksiin. Vastainen meno tai me ne tys on vähennettävä pakollisena varauksena tilinpäätöksessä, jos se koh dis tuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, sen toteutumista on ti lin pää tös tä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä, sitä vastaa va tulo ei ole varma eikä todennäköinen, se on yksilöitävissä, mutta täsmäl lis tä määrää ja toteutumisajankohtaa ei tiedetä tai jos se perustuu lakiin tai sitoumukseen sivullista kohtaan. (kirjanpitolaki / 1336) Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen puh , an nik ki.niiranen(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupunki hyväksyy BDO:n selvityksessä Kouvolalle ehdotetun vas tuun kuntayhtymän alijäämän kattamisesta. Alijäämä kirjataan pakollisiin varauksiin kaupungin vuoden 2014 ti lin päätök ses sä. Kaupunginhallitus esittää, että samaa aiheuttamisperiaatetta so vel le taan myös vuosien alijäämien/ylijäämien käsittelyssä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen

Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien yhdistäminen Kaupunginhallitus 21 30.01.2017 Kaupunginhallitus 63 21.02.2017 Kaupunginhallitus 105 10.04.2017 Kaupunginhallitus 119 18.04.2017 Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean välinen työnjako ja sairaalainvestointien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi Virolahden kunnanhallitus 35 23.02.2015 Virolahden kunnanhallitus 71 13.04.2015 Virolahden kunnanhallitus 103 08.06.2015 Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on Kaupunginhallituksen 22 26.05.2014 konsernijaosto Kaupunginhallitus 166 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 43 09.06.2014 Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot