Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa 32 tarkastettiin kokouksessa Allekirjoitukset Marjatta Nykänen Anssi Tähtinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Anssi 2. varapuheenjohtaja Hietanen Minna jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Lakka Marjo jäsen Lehtomäki Maija jäsen Nykänen Marjatta jäsen Palm Sari jäsen Salonen Ville jäsen Sipiläinen Kirke jäsen Viinikainen Sakari jäsen Muut Helminen Harri valtuuston pj. Suomela Jari valtuuston 1. vpj. Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Niemelä Jari hallintojohtaja Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja poistui klo Luotonen Hannu tekninen johtaja poistui klo Käki Anne viestintäpäällikkö poistui klo Poissa Lindström Jari valtuuston 2. vpj.

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kouvolan markkinointisuunnitelma Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) 75 kehittämishankkeen rahoitus 33 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus 79 laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 34 Carean alijäämien kattaminen Rautatiealan oppimisympäristö Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma Kaupungin varainhoitosalkkujen sijoitusallokaatioiden 90 muuttaminen 38 Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry:n tilapäislaina Lausunnon antaminen Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen 93 ympäristölupaan liittyvään valitukseen 40 Valtuustoaloite Mannerheim-ristin ritareiden kuvien tai 99 nimitaulun saamiseksi kaupungintalon seinälle 41 Kouvolan Asunnot Oy:n (Elopolku 2) lainan ehdot Eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien 102 asettaminen 43 Solvay Chemicals Finland Oy:n Voikkaan vetyperoksiditehtaan 104 ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 44 Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ympäristöluvan tarkistushakemus Ilmoitusasiat Muut asiat 110

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Nykänen ja Anssi Täh ti nen.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan markkinointisuunnitelma / /2015 Kh Markkinointisuunnitelma pohjautuu kaupunkistrategiassa vuosille määriteltyyn visioon ja kaupungin strategisiin pe rus lin jauk siin se kä elinkeino-ohjelmassa ja viestintäohjelmassa mää ri tel tyi hin painopistealueisiin sekä valittuihin päämääriin. Suun ni telmas sa on huomioitu vuonna 2011 laaditun brandistrategian kes kei set pe riaat teet sekä kaupungin arvot. Kouvolan kaupungin markkinointisuunnitelma määrittelee läh tökoh dat, kohderyhmät, tavoitteet ja suunnan Kouvolan kau pun ki mark ki noinnin toimenpiteille. Markkinoinnin toimenpiteillä tuodaan esiin ja vah vis tetaan Kouvolan kaupungin brändistrategiassa määriteltyä brän di-iden ti teettiä. Tavoitteena on Kouvola-mielikuvan muuttaminen ja sen rakentaminen mää ri tel lyn tavoitemielikuvan mukaiseksi mark ki noin nin, sisäisen ja ul koisen viestinnän sekä käytännön tekojen ja toiminnan kaut ta. Markkinointisuunnitelmassa kolme keskeistä kaupunkimarkkinoinnin kohde ryh mää ovat asukkaat, matkailijat ja yritykset. Laadittu mark ki noin tisuun ni tel ma toimii näiden eri kohderyhmien markkinoinnin yh teis suun nit telu alus ta na ja suunnitelman eri toteuttajatahot pääsevät vai kut ta maan suun ni tel man toteutukseen eri kohderyhmien tarpeiden mu kai ses ti. Markkinointisuunnitelma vastaa tiivistetysti erikseen sovittavien kam pan joiden kohdalta kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Suun ni tel man sisäl töä täydennetään vuosittain ja aina kuluvan vuoden aikana mää ri tel lään tar kem min seuraavan vuoden resurssit ja kampanjat, joilla tä tä mark kinoin ti suun ni tel maa toteutetaan. Toimenpiteistä ja kam pan jois ta sovitaan erik seen yhteisesti markkinoinnin johtoryhmässä. Tämän markkinointisuunnitelman pohjalta toteutettavat toimenpiteet ra hoite taan vuosittain konsernipalvelujen keskitetyllä erillisellä mark ki noin ti määrä ra hal la ja konsernipalvelujen Kouvola Innovation Oy:lle pal ve lu so pi mukses sa tähän osoitetulla markkinointimäärärahalla. Kuluvan vuo den ta lousar vi oon on konsernipalvelujen viestinnän budjettiin varattu euroa ja Kinnon palvelusopimukseen on sisällytetty eu roa mark ki noin tisuun ni tel man toimenpiteisiin. Kouvolan kaupunkikonserni käyttää markkinointiinsa kuitenkin myös mui ta ta po ja ja määrärahoja toimialoittain. Esimerkkinä kon ser ni pal ve lu jen yhteis työ so pi muk set ns. kärkiseurojen ja suurten ta pah tu ma jär jes tä jien kanssa ja messutapahtumat, muiden toimialojen ja tytäryhtiöiden pal ve lu jen sa mark ki noin tiin sisältyvä kaupunkimarkkinointi sekä Kinnon toi min taan si sälty vät matkailu-, yritys- ja sijoittumismarkkinointi. Markkinointisuunnitelma on laadittu Nitro ID/ID Partners Oy:n, Kouvolan kau pun gin ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä. Markkinointisuunnitelmaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Markkinointisuunnitelma on liitteenä nro 1. Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Anne Käki, puh , anne.kaki(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Markkinointisuunnitelma hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että Kymi Ring lisättiin mark ki noin ti suunni tel maan. Liitteet 1 Markkinointisuunnitelma

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RRT) kehittämishankkeen rahoitus 7609/ /2015 Kh Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 ase tuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen lii kenne ver kon kehittämiseksi. Asetus määrittelee liikenneverkon ke hit tä mi sen ylei set tavoitteet ja periaatteet, liikenneverkon rakenteen sekä eri lii ken nemuo to ja koskevat infrastruktuurin vaatimukset ja pai no pis teet. Liikenneverkko koostuu ns. ydinverkosta ja kantaverkosta. Ydinverkko muo dos tuu niistä kantaverkon osista, jotka ovat strategisesti tär keim piä Eu roo pan laajuista liikenneverkkoa koskevan politiikan tavoitteiden saa vutta mi sen kannalta. Euroopan unionin asetus ohjaa jäsenmaiden lii ken ne poliit tis ta päätöksentekoa. Jäsenvaltioiden on toteutettava asian mu kai set toi men pi teet ydinverkon kehittämiseksi siten, että se on ase tuk sen edel lyttä mäl lä tasolla vuoden 2030 loppuun mennessä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suo men ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolasta onkin muodos tu nut paitsi kotimaan tavaraliikenteen, erityisesti Venäjälle suun tau tuvan rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yri tys ver kos tos ta, jos ta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huo lin ta- ja li sä ar vo palve lui den keskittymä. Logistiikka-alueella toimii nykyisin 90 toimialan yri tystä. Kouvolan seudulla logistiikka-alan yrityksiä on lä hes 200 ja ne työl lis tävät arvion mukaan yhteensä noin 1700 henkilöä. Suo men rautatiealan kou lu tus on myös keskittynyt Kouvolaan. VR:n kou lu tus kes kuk sen toiminta siir tyi Kouvolaan v ja jatkuu Kouvolan Rau ta tie- ja Aikuiskoulutus Oy:n alaisuudessa. Liikennevirasto rakentaa rau ta tie tur val li suu teen liit tyvän oppimiskeskuksen Kouvolaan v Lisäksi Kouvolasta toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston yk sik kö, jo hon on sijoitettu rau tatie alan korkeakoulutasoista koulutusta se kä alan ai noa professuuri. Kouvola RRT -hankkeen sisältö

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin stra te gi sis ta kär ki hank keis ta. Kaupunki on yhdessä Kouvolan Innovation Oy:n ja Lappeen ran nan teknillisen yliopiston kanssa valmistellut ra hoi tus ha ke mus ta EU:n CEF -rahoitushakuun (Connecting Europe Facility -ra hoi tus vä li ne). Hank keen ennakkoarvioinnista on vastannut rau ta tie in fra-struk tuu rin ke hittä mi seen erikoistunut konsulttitoimisto Kom bi Con sult Gmbh. Projektiesitys tähtää terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin li säämi seen, logistiikka-alueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä ole massa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien te hok kaampaan keskittämiseen. Kehitystyön lähtökohtana on yhteistyön sy ven tä minen merisatamien kanssa rautatiekuljetusten kehittämiseksi ja eri kul je tusmuo to jen käytön optimoimiseksi. Projektiesitykseen sisältyvä kehittämisvisio on kunnianhimoinen. Läh tökoh ta na ovat eri kuljetusmuodot yhteen sovittava kansainvälisen ko ko luokan ns. Freight Village -konsepti. Vision toteutus edellyttää riittäviä alue varauk sia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infran ra ken tamis ta ko. tarpeisiin. Toteutuksen ytimenä on kehittyvä rau ta tie inf ra struktuu ri, siihen kytkeytyvät terminaalit ja niitä ympäröivät li sä ar vo logis tii kan fasi li tee tit. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain markkinoiden ky syn nän mukaan. Kehittämisprojekti koostuu suunnittelu- ja tutkimusosiosta (studies) se kä in ves toin ti osios ta (works). Suunnittelu käynnistyy syksyllä Se si sältää mm. alueen maankäytön ja infrastruktuurin kehittämiseen liit ty viä toimen pi tei tä, alueen ict- ja turvallisuusympäristön suunnittelua se kä hal lin toja liiketoimintamallien kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Ta voit tee na on, että suun nit te lu vai he luo edellytykset tarvittavien rakennus- ym. lu pien myön tämi sel le ja varsinaisen toteuttamisvaiheen sekä in ves toin tien käyn nis tä misel le. Investointivaiheen aikana (v ) laajennetaan, mark ki na ky synnän mukaisesti, nykyistä logistiikka-aluetta, sekä toteutetaan maa lo gis tiikka kes kuk sen osa, joka yhdistää Teholan ja Kullasvaaran alueet. Ra kennus toi min nas sa tavoite on alueen perusinfrastruktuurin ja yh dys kun ta teknii kan saattaminen sille tasolle, että alueelle sijoittuvat yri tyk set ky ke ne vät to teut ta maan omia yrityskohtaisia hankkeitaan kaa voi te tuil la ton teil la. Alueen käyttöönotto edellyttää rautatieinfrastruktuurin rakentamista uu delle terminaalialueelle. Hankkeen yhteydessä toteutetaan nk. yh dis tet ty jen kul je tus ten siirtokuormausterminaali, jossa olisi valmius ottaa vas taan mak si mi mit tai set Venäjän ja Kaukoidän liikenteen konttijunat. Kont ti ter minaa lin voidaan odottaa parantavan merkittävästi vienti- ja tuon ti lo gis tii kan kil pai lu ky kyä sekä kustannustehokkuutta Suomessa. Terminaalialueen kaavoitus ja rakentaminen Kouvolan logistiikka-alueiden sijainti on erinomainen. Rautatien lisäksi aluet ta halkaisevat tai sivuavat tieverkon keskeisistä väylistä vt 6 ja vt 15. Ny kyi sel lä terminaalialueella (n. 170 ha) on rakennettua toimitilaa k-m2. Nykyiset kaavat mahdollistavat jo merkittävän li sä ra ken ta mi sen. Luon nos vai hees sa oleva kaupungin keskeisten alueiden osa yleis kaa va mah dol lis taa edelleen lähes k-m2:n li sä ra ken ta mi sen. Lo gis tiik ka-

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus pal ve lu jen lisäksi alueelle voidaan sijoittaa mm. hyviin lii ken ne yh teyk siin tu keu tu via teollisia toimintoja. Kouvolalla onkin erin omai set mahdollisuudet ke hit tyä paitsi toiminnallisten vahvuuksiensa, myös olemassa olevan inf rastruk tuu rin ja maankäytön lähtökohtien puo les ta kansallisesti ja kan sain väli ses ti merkittäväksi logistiikan solmu koh dak si. Kouvolan kaupunki laajentaa ratapihaan tukeutuvaa teollisuus- ja lo gis tiikka-aluet ta rakentamalla Kullasvaaraan uuden Intermodal ter mi naa li alu een, jos sa voidaan koota, purkaa ja lastata täyspitkiä 1, 5 km mit tai sia ta va ra junia. Intermodal terminaalialueen pinta-ala on noin 62 heh taa ria. Kymenlaakson maakuntakaavassa (Taajamat ja niiden ympäristöt, vah vistet tu YM ) alue on osoitettu liikennealueeksi. Oi keus vai kut teises sa Tykkimäki-Tehola osayleiskaavassa vanhan Kou vo lan puo lei nen osa alueesta on merkitty logistiikka-alueeksi. Val mis teil la olevas sa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osa yleis kaa vas sa alue on osoi tet tu logistiikka-alueeksi. Kaavaehdotus tulee nähtäville maa lis kuus sa Osayleiskaavan valmistuttua alue ase ma kaa voi te taan lo gis tiikka-alu eek si. Alue on kokonaisuudessaan peltoa ja ta lous met sää. Han kealu een alle jää kolme asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Kahden ensimmäisen rakennusvuoden aikana (v ) alueelta pois te taan puusto, pintamaa ja maaperän kantavuutta vahvistetaan. Seuraa vien vuosien aikana alueella suoritetaan terminaalikenttien as fal toin tityöt, rakennetaan katuverkosto, valaistus, vesi- ja viemäriverkosto se kä tie to lii ken ne yh tey det. Hankkeeseen kuuluu myös kaksi 1,5 km pi tuis ta raidet ta junien lastausta ja purkamista varten. Lopuksi alue ai dataan ja sinne ra ken ne taan turvallisuusjärjestelmät. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueesta noin 2/3 osaa on peltoa ja lo put ta lous met sää. Talousmetsästä noin puolet on kehitysluokaltaan tai mik koa ja loput varttuneempaa metsää. Alueella ei ole merkittäviä luon to ar vo ja. Osa yleis kaa van luontoinventoinnin yhteydessä havaittiin lii to-ora van lisään ty mis- ja levähdyspaikka alueen länsipuolella. Esiin ty mä on rajattu han ke alu een ulkopuolelle. Hankkeella ei ole vaikutuksia luon non suo je lualuei siin eikä Natura 2000 verkostoon kuuluviin koh tei siin. Kustannukset ja rahoitus Viisivuotisen Kouvola RRT -hankkeen ( ) kustannusarvio on yhteen sä n. 49 miljoonaa euroa. Tästä suunnittelun (studies) osuus on n. 4 mil joo naa euroa ja investointien osuus noin 45 miljoonaa euroa. Eu roo pan Unio nin TEN-T -rahoitusta on mahdollisuus hakea enintään 50 % suun nitte luun ja tutkimuksiin. Investointien osalta unionin ra hoi tus osuus voi olla enin tään 20 %, rajat ylittävissä hankkeissa enintään 40 %. Käytännössä myön ne tyt tuet ovat olleet maksimiprosentteja al hai sem pia. Hankkeen kustannukset ja rahoitus (, alustava): Vuosi Study Work Yhteensä EU (CEF) Kaupunki

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Yhteensä EU (CEF) Kaupunki Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh , lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupunki hakee Euroopan unionin CEF -rahoitusvälineestä helmi kuus sa 2015 päättyvässä rahoitushaussa yhteensä 11 miljoonan eu ron ra hoi tus ta vuosille Kouvola RRT -hankkeen to teut ta mi seen. Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan hankkeeseen sekä kustannusten ja inves toin tien rahoitukseen hankehakemusten mukaisesti. Määrärahat esi tetään valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion laa din nan yhtey des sä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/ /2014 Kh Kansallinen Laajakaista 2015-hankkeen Kouvolan osahankkeeseen operaat to rik si valittu Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu (Osuuskunta) on saa nut Kou vo lan kaupunginvaltuuston takaukset , ja valokuituverkon rakentamista varten. Osuuskunnalla on pit kä aikais ta lainaa yhteensä euroa, josta Kouvolan vastuulla euroa. Muut takaajat ovat Iitin kunta ja Finnvera Oyj. Em. ta kauk set on annettu sellaisilla ehdoilla, että niihin ei sisälly ns. valtion tu kea. Osuuskunta hakee rahoitusta 2. rakennusvaiheen toteuttamiselle. En si sijai se na vaihtoehtona Osuuskunta esittää ns. väliyhtiömallia. Kou vo lan kaupun gin tulisi perustaa yhtiö, joka ottaa markkinoilta lainan. Kau pun ki ta kaisi yhtiön lainan 100 %:sti ja perustettu yhtiö antaisi vas taa van lai nan Osuus kun nal le. Toissijaisena vaihtoehtona Osuuskunta hakee kaupungin suoraan myön tämää lainaa tai 100 %:n takausta lainalle. Tarvittava lainan pää oma on Kou vo lan osalta euroa. Vakuutena/vastavakuutena toi mi si edelleen kiinnitys rakennettavaan valokuituverkkoon. Hakemuksen mukaisen rahoitustoimenpiteen voidaan katsoa kuuluvan kun nan toimialaan. Kunta itsekin voi olla laajakaistainfran rakentaja (Hämeen lin nan HAO ). Hankkeen tarkoituksena on huolehtia elinkei no toi min nan yleisistä edellytyksistä sekä elinkeinorakenteen mo ni puolis ta mi ses ta. Kouvolan kaupungin vastuulla on arvioida, sisältääkö toimenpide val tion tukea vai ei. Ilman komission hyväksyntää myönnetyt tuet ovat lait to mia, ja ne voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tukea saa neil ta yrityksiltä. EU:n ko mis sion antama, voimaan astunut yleinen ryh mä poikkeus ase tus (EU 651/2014) sallii tuen myöntämisen haja-asutusalueen infra struk tuu rin rakentamiseen. Koska hanke on jo saanut vies tin tä vi ras ton myön tä mää ja Kouvolan kaupungin osittain rahoittamaa avus tus ta, tuki saat taa tässä tapauksessa kasautua. Laajakaistahanketta hallinnoiva viestintävirasto tulkitsee kussakin ta paukses sa erikseen tuen rajat. Viestintävirasto on ilmoittanut avustusta kos kevis sa päätöksissään, ettei runkoverkkohankkeen 2. vaiheen jul ki nen ra hoitus saa ylittää jo myönnettyä 66 %:n rajaa. Koko hankkeen kus tan nus arvios ta runkoverkon osuus on n. 70 %. Viestintäviraston mu kaan kaupunki voi myöntää hankkeeseen rahoituksen mutta ra hoi tus toi men pi tee seen ei saa sisältyä ns. julkista tukea. Mikäli hanke saa tukea si säl tä vää ra hoi tusta, viestintävirasto voi vähentää myöntämäänsä avus tus ta mak sa tus vaihees sa.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Viestintävirasto on tulkinnut valtiontukisäädöksiä muutamissa ta pauk sis sa. Se on hyväksynyt ns. väliyhtiömallilla myönnetyn lainan, mikäli kor ko on vas tan nut EU:n ohjeiden mukaista ns. tuetonta tasoa. Finn ve ra on so vel tanut näissä lainoissa vähintään 5,24 %:n korkotasoa. Viestintävirasto on antanut Osuuskunnalle lausunnon, jon ka mu kaan, jos Osuuskunnalle kunnan tai sen omistama yhtiön myön tä mä lai na täyttää markkinaehtoisuuden edellytykset, voi Vies tin tä vi ras to val tiontu ki pää tök ses sään katsoa, että laina ei vaikuta myön net tä vä nä ole van valtion tuen enimmäismäärään. Lainan markkinaehtoisuus tar koit taa koron mää rit te le mis tä yrityksen luottoluokituksen perusteella se kä riittävää vakuut ta. Minimissään korko voisi olla lähellä em. Finn ve ran ta soa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Kouvolan kaupunki voisi rahoittaa han ket ta lainan tai takauksen muodossa, mutta ehdot tulisi asettaa si ten, ett ei rahoitustoimenpide sisällä tukea. Osuuskunta puolestaan on ha ke nut 100 %:n takausta ehdoilla, mikä tarkoittaa julkista tukea. Lai nan osalta Osuus kun ta ei ole hakemuksessaan ottanut kantaa lainan kor koon. Vas tava kuu dek si Osuuskunnan tulisi antaa kiinnitys ra ken net ta vaan va lo kui tuverk koon. Osuuskunta on esittänyt konsulttiyrityksen laatiman selvityksen ta lou del lises ta tilanteestaan ja laskelmat lainan takaisinmaksukyvystään. Osuuskun ta ei ole esittänyt tilintarkastajan, pankin tai luottolaitoksen lau sun toa tai selvitystä ta lou del li ses ta tilanteestaan. Osuuskunta ja kon sult ti yh tiö ovat tehneet ra hoi tus las kel mat sen mukaan, että 50 % ra ken net ta van verkon alueella ole vis ta vakituisista talouksista liittyy verkkoon. Laajakaistahankkeen rahoittamiseen sisältyy merkittävä taloudellinen ris ki. Osuus kun nan esittämät selvitykset hankkeen II-vaiheen liit ty mä myyn nis tä pe rus tu vat I-vai heen toteutuneeseen myyntiin. Kyläkuidun lai no jen ta kaisin mak su ky ky on riippuvainen siitä, miten paljon liittyjiä hank kees sa saadaan se kä ennen kaikkea liittyjien pitkäaikaisesta si tou tu mi ses ta ky lä kuidun käyt tä jik si. Se, että liittymä on otettu esim. tontin ra jal le ei vielä takaa sään nöl lis tä ja pitkäaikaista tulovirtaa, joka viime kä des sä takaa hank keen on nis tu mi sen. Valmiita so pi muk sia/si toumuk sia ei riittävissä mää rin ole pys tyt ty osoittamaan. Hankkeeseen sisältyy myös teknologiariski. Langattomien yhteyksien kehit tyes sä on mahdollista, että valokuituyhteys ei enää maa seu dul la kaan ole kilpailukykyinen ratkaisu. Osuuskunta on hakenut myös Jaalan, Elimäen ja Valkealan ke hit tä mis säätiöl tä tukea hankkeeseen joko takauksen tai muun rahoituksen muo dos sa. JEV-sää tiö ei ole takausta myöntänyt vedoten omien sään tö jen sä ra joi tuksiin. Säätiö on avustanut hanketta apu ra hal la oman toi min ta-alueen sa osalta. JEV-säätiön sääntöjä on viime vuonna kaupunginhallituksen teke män esityksen mukaisesti muutettu niin, että kaupungilla ei ole enää sää tiös sä mitään määräysvaltaa, mikä tarkoittaa sitä, että säätiön myön tämää tukea ei enää lueta valtion tueksi.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osuuskunnan mukaan hankkeen kariutuminen tässä vaiheessa tar koit tai si mm. sitä, että - yli 3 M :n valtion tuet jäisivät saamatta tietoliikenneverkon ke hit tä mi seen täl lä alueella - verkko jää torsoksi, mikä eriarvoistaa kuntalaisia - verkon toimintaedellytykset keskeneräisessä rakenteessa on haas ta vat, kun on kolme fyysisesti erillistä verkkoa ylläpidettävänä - verkolla ei ole ylläpitoedellytyksiä ja jo myönnetyt kunnan takaukset rea lisoi tu vat - vaiheen II toteutusta on jo otettu huomioon vaiheen I rakentamisessa Yhteenveto: Juridisesti tai taloudellisen riskin kannalta ei ole merkitystä sillä, ra hoit taako hanketta kaupunki vai kaupungin omistama ns. väliyhtiö. Osuuskunnalle voidaan myöntää sen hakema enintään eu ron lai na, jos lainan korko on markkinaehtoinen eli tämän hetken tiedon mukaan vähintään noin 5,2 %. Lainan vakuutena olisi lainoitettava va lo kui tuverk ko. Myöntämällä lainan kaupunki ottaa huomattavan ta lou del li sen riskin. Osuuskunnan hakema takaus ei täytä valtiontukisäännösten ehtoja. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh , paivi.sandas(a)kouvola.fi ja kehittämisjohtaja Sirkka Kettunen, puh , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle ei myönnetä valtiontukisäännöksistä ja kau pun gil le aiheutuvasta taloudellisesta riskistä johtuen sen ha ke maa lainaa eikä takausta Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Osuuskunnalta edel ly te tään tar kem pia laskelmia osuuskunnan tailanteesta. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kh Talous- ja rahoitusjohtajan lausunto: "Kouvolan kaupunki on teettänyt Inspira Oy:llä laajakaistahankkeen ta loudel li sen tarkastelun, joka pitää sisällään hankkeen II vaiheen ris ki ana lyysin. Teetetyt selvitykset perustuvat kuitenkin tiettyihin olet ta muk siin laa ja-

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kais ta ver kon rakentamisen II vaiheen onnistumisesta. Ta lous ana lyy sin tulee perustua tämän kaltaisessa infra -hankkeessa itse hank keen ta lou del liseen analyysiin, eikä niinkään osuuskunnan eli osuus kun nan ta lou del liseen nykytila-analyysiin. Rakentamishankkeen eri osat ovat vahvasti toisiin sa kytköksissä ja rakentamisen edetessä ja liit ty jä mää rän lisääntyessä pys ty tään hyödyntämään hankkeen skaa la etu ja eli jakamaan toiminnan kiin tei tä kustannuksia laajemmalle liit ty jä jou kol le. Samalla tavalla tulee ottaa huomioon, että tämän kaltaisen hank keen tulovirta muodostuu pääosin vas ta verkon ollessa rakennettu. Inspiran talousanalyysin mukaisesti hanketta voidaan pitää ta lou del li ses ti kan nat ta va na, mikäli noin 50 % vakituisista talouksista ja 5 % va paa-ajan asun nois ta liittyy valokuituverkon piiriin. Tämä tarkoittaa va ki tui sen asu tuksen osalta liittymää ja vapaa-ajan asutuksen osalta 99 liittymää. Tämä vaikuttaisi hankkeen I-vaiheen osalta mahdolliselta. I-vai hees sa liittyjiä oli yhteensä 57 % kaikista vakituisista talouksista ja yri tyk sis tä. Laajakaistahankkeeseen sisältyy myös muita merkittäviä riskejä: Hankkeeseen sovellettava korkotaso nousee suunnitellusta. Laskenta perus tuu 4,53 korkoprosenttiin. Taloudellisessa mallinnuksessa kor ko ta son nou su yli 11%:iin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kan nat ta vuu den. Liittymämyyntiin sisältyy hankkeen merkittävin riski. Mikäli liittymämyynti jää alle 72%:in suunnitellusta vaiheessa 2, hankkeen taloudellinen ta sa paino vaarantuu. Liittymämyyntiä voi vaikeuttaa mo bii li laa ja kais tayh te yk si en kas va va markkinointi. Myydyt liittymät voivat jäädä joltain osin passiivisiksi, eivätkä tuottaisi näin ol len liikevaihtoa rakentamisvaiheen jälkeen. Riskinä on myös se, että liittymien keskihinta nousee suunniteltua pi dempien liittymäverkkojen seurauksena tai rahoitus ei järjesty suun ni tel lul la taval la. Riskeistä huolimatta hanke näyttäisi ennustelukujen ja Inspiran te ke män sel vi tyk sen pohjalta toteuttamiskelpoiselta. Mikäli kaupunki ei läh de lai noitta maan hankkeen II-vaihetta on syytä olettaa, että ra ken ta mi sen I-vai heeseen annetut takaukset erääntyvät kaupungin mak set ta vak si, koska I-vaiheen liittyjämäärä ja tulovirta ei välttämättä riitä kat ta maan sen ra ken ta mises ta aiheutuneita kustannuksia eli lainojen ly hen nyk siä ja hoitokuluja. Kaupungin myöntämän lainan koron määrityksessä tulee noudattaa Euroo pan unionin komission antamaa ohjeistusta markkinaehtoisen ko ron mää rit tä mi sek si. Suomen valtion viitekorko on tällä hetkellä noin 0,53 % + ris ki li sä 2,2-4,0%. Kymijoen Kyläkuitu on ollut toiminnassa 4 vuot ta, joten uu den yrityksen tulkintaa ei voida soveltaa (riskilisä 4,0%). Ky mi joen Ky läkui tu on saanut vuonna 2013 Finnveralta takauksen, joka on ollut 3,8 % pro vi siol la, eli se on vastannut Työ- ja elin kei no mi nis te riön ohjeen mu kaista luottoluokitusta BB-B+. Tavanomaisilla vakuuksilla luo ki tus ta BB vastaa TEM:n ohjeiden mukainen riskilisä 2,2 % ja B luo ki tus ta vastaava riskilisä 4,0 %. Kymijoen Kyläkuidun maksuvalmius ja lai no jen hoitokyky on tehdyn mal lin nuk sen mukaan hyvällä tasolla, joten oli si perusteltua käyttää yri tyk-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sen luottoluokituksena BB, koska kui ten kin kuituverkon vakuusarvo on mah dol li ses ti tavanomaista heikompi ja näin ollen on perustellumpaa käyttää heikompaa luottoluokitusta BB vas taa vaa riskilisää eli 4,0%. Näin ollen kau pun gin myöntämän lainan ko rok si tulisi 4,53 prosenttia." Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa Il ta kou lus sa esi tel lyt osuuskunnan ja Inspira Oy:n aineistot ovat oheis ma te ri aa li na nrot 1 ja 2. Iltakoulussa oli esillä ajatus, mikäli kaupungin päätös on myönteinen, paikan varaamisesta kaupungin edustajalle osuuskunnan hall li tuk ses sa. Osuus kun nan edustajat suhtautuivat tähän myönteisesti. Vaihe II ulottuu myös Iitin alueelle. Iitti ei ole vielä käsitellyt osuus kun nan ha ke mus ta. Iitin kunnan päätöksellä ei ole vaikutusta hankkeen to teu tu miseen Kouvolan kaupungin alueella. Valmistelussa on päädytty esittämään osuuskunnalle enintään eu ron lainaa, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko 4,53 %. Lai nan va kuute na on II vaiheen Kouvolan alueelle rakennettava va lo kui tu verk ko, jonka ra ken ta mi sen kustannusarvio on (alv 0) si säl täen maan ra kennus työt ja aktiivilaitteet. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myön tämi ses tä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa ra jois sa. Kos ka kuluvan vuoden talousarviossa ei ole osoitettu tar koi tuk seen määrä ra haa, on asia tältä osin vietävä valtuuston käsiteltäväksi. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle myönnetään valokuituverkon II vai heen to teut ta mis ta varten enintään euron laina, jonka lai na-ai ka on 10 vuotta ja korko 4,53 % ja jonka vakuutena on II vaiheen Kou vo lan alueel le sijoittuva valokuituverkko. Lainan myöntämisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tar vit tavan talousarviomuutoksen. Laina on nostettavissa osissa sitä mukaa, kun osuuskunta on saanut eri alueil la myytyä tavoitteen mukaisen liittymämäärän (50 % vakituisista asuk kais ta ja yrityksistä ja 5 % vapaa-ajan asukkaista). Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupunginvaltuusto myöntää lainan antamiseksi tarvittavan mää rä ra han euroa Kymijoen Kyläkuidun hankkeen rahoittamiseksi.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Carean alijäämien kattaminen 3286/ /2014 Kh Carean hallitus on pyytänyt jäsenkuntien hallituksilta lausuntoa men nes sä siitä, hyväksyykö kunta BDO:n selvityksessä kun nal le eh do tetun vastuun kuntayhtymän alijäämän kattamisesta rat kai su jen perusteeksi. BDO:n selvitys ja Carean lausuntopyyntö ovat oheismateriaaleina nrot 3 ja 4. Carean taseessa on kattamatonta alijäämää vuoden 2014 ti lin pää tök ses sä yh teen sä ,95 (tieto ). Alijäämän suuruus vah vis tuu vuo den 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Vuo si na kuntayhtymässä oli käytössä ns. kiinteä so pi mus las ku tus ja näi nä vuosina syntyi alijäämää yhteensä ,18 eli 68,7 % koko ali jää mäs tä. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) siir tyi yhtymäkokouksen päätöksellä vuoden 2006 alusta jäsenkuntien lasku tuk ses sa sopimuslaskutukseen, jossa kunnalta laskutettava mää rä muo dos tui kunnan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien kolmen edel lisen tilinpäätöksen mukaisesta kokonaislaskutuksesta (tuo te las ku tus). Osas sa jäsenkuntia laskutusmalli aiheutti jo mallin soveltamisen al ku vaihees sa kritiikkiä, kun mallin katsottiin tasaavan liian hitaasti eroja tuo te- ja so pi mus las ku tuk sen kesken. Koettiin, että osa kunnista hyötyy jat ku vas ti ja osa häviää. Vuonna 2011 tekivät talousjohtajat Marja Huovinen (Kouvola), Jaana Kuuva (Kotka), Kari Stenholm (Hamina) ja Helena Kinnunen (Carea) ra por tin Lop pu sel vi tys kuntalaskutuksen toteutumisesta Ha mi nan, Kot kan, Kouvolan ja sairaanhoitopiirin välisessä neuvottelussa so vit tiin, että sairaanhoitopiirin tuotelaskutuksen hintoja tar kis te taan vuosien tilinpäätösten perusteella, jotta saadaan to teu tu ma tie toihin perustuva vertailu sopimus- ja tuotelaskutuksen kes ken. Tämä selvitys kes kit tyi nimenomaan tuotehintoihin suhteessa so pi mus las ku tuk seen, ei syn ty neen alijäämän käsittelyyn; tilinpäätösten mu kai sia ja taseeseen kirjat tu ja alijäämiä ( ) ja ylijäämiä ( ) ei viedä hintoihin, vaan tilinpäätöksen hyväksytty taso säi ly te tään. Kuitenkin samassa ra portis sa todetaan laskennan to teut ta mi ses ta, että laskennan I-vaiheena oli sel vit tää sai raa loit tain/eri koisaloit tain kunkin tilivuoden todelliset net to menot. Carean hinnoittelu perustuu somaattisessa sairaanhoidossa DRG tuot teistuk seen ja avohoidossa hintaryhmittäiseen tuotteisiin sekä psy kiat rias sa hoi to päi viin. Kansallinen DRG kustannuslaskenta suosituksen mu kaan NordDRG-tuot tei den hinnat ovat kiinteitä sopimuskauden tai hin nas ton voimas sa olo ajan. Ohjeistuksen mukaan samalla tuotteella tu li si olla pal ve lutuot ta ja koh tai nen hinta riippumatta pal ve lun tuo tan to pai kas ta tai or ga ni soimis ta vas ta. Tästä voidaan poiketa, mikäli on pe rus tel tu ja syitä, kuten erot po ti las ja kau mas sa ja/tai tuot ta mis kus tan nuk sis sa, voidaan käyttää sai raala- tai erikoisalakohtaista hinnoittelua. Ca re as sa on ollut käytössä suo situk sen mukainen yksihintajärjestelmä. Hal li tus on vahvistanut hinnat vuo-

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus sit tain. Hinnoittelusta on ollut pe rus so pi muk ses sa määräys: Yh ty mä kokous vahvistaa vuosittain talousarvion yh tey des sä palvelujen hin noit te lu perus teet. Palvelujen hinnat hyväksyy hal li tus. Tätä perussopimuksen määräys tä ei ole muutettu silloinkaan, kun perussopimusta muutettiin kun ta lasku tuk sen (ns. sopimuslaskutus) osal ta vuosille Tästä hin noitte lua koskevasta periaatteesta ei ole ollutkaan tarkoitus poiketa missään vai hees sa, vaan noudattaa kan sal lis ta suositusta. Näin tuota ta lous joh tajien tekemää selvitystä ei voi soveltaa kuntalaskutuksen oi keu den mu kaisuut ta koskevaan kiis taan, kun se koskee hinnoittelua eikä laskutusta. Hin noit te lu on ta pah tu nut koko ajan saman perussopimuksen määräyksen mu kaan, ja nou dat taa kansallista DRG hinnoittelusuositusta, jonka mukaan käytössä on palvelutuottajakohtainen hinta ja hinta on kiinteä koko so pi mus kau den (=talousarviovuosi). Tammikuussa 2014 Carean jäsenkunnat päättivät teettää ulkopuolisella asian tun ti jal la selvityksen Carean kuntalaskutuksesta ja alijäämien kat tami ses ta. Toimeksiannon valmistelivat ja työtä ohjasivat talousjohtaja Kir si Hä mä läi nen Haminasta, palvelujohtaja Jorma Haapanen Kotkasta ja apulais kau pun gin joh ta ja Annikki Niiranen Kouvolasta. Ulkopuoliselta asiantun ti jal ta pyydettiin selvitys siitä, miten alijäämät tulisi kattaa tai tu li si ko niitä ylipäätään kattaa lainkaan ottaen huomioon jäsenkuntien te ke mät perus so pi muk sen ehdot, muut asiaan liittyvät jäsenkuntien ja Ca re an väliset so pi muk set ja päätökset sekä ottamalla huomioon myös, mi kä merkitys asias sa on jäsenkuntien jo päättyneiden alijäämävuosien hy väk sy tyil lä ja vah vis te tuil la tilinpäätöksillä. Selvityksessä tulee ottaa huo mi oon myös ns. ai heut ta mis pe ri aa te. Selvitystyön teki JHTT, KHT Pa si Leppänen BDO Au diator Oy:stä. Selvitys esiteltiin Carean jä sen kun nil le Selvityksessä on paneuduttu nimenomaan vuosien so pi muslas ku tus kau teen, jolloin syntyi noin 17 M kattamatonta alijäämää. Sel vityk ses sä on toimeksiannon mukaisesti tarkasteltu laajasti ja mo ni puo li ses ti pe rus so pi muk sen laskutusta koskevien määräysten to teu tu mis ta ottaen huo mi oon asiasta tehdyt päätökset, sopimukset ja kuntien yh den ver tai nen koh te lu noudattaen ns. aiheuttamisperiaatetta. Sel vi tys työ, jota ohjasivat Ha mi nan, Kotkan ja Kouvolan viranhaltijat, tehtiin kak si osai se na. En simmäi ses sä vaiheessa käsiteltiin selvityksessä käy te tyt periaatteet, joiden pe rus teel la toisessa vaiheessa tehtiin itse las kel mat kuntakohtaisista vastuis ta. Selvitystyö noudattaa jäsenkuntien ko kouk ses sa hy väk symää linjausta. Kun toimeksiannon kes kei se nä tavoitteena oli kuntien vä linen yhdenvertainen kohtelu ja ai heut ta mis pe ri aat teen toteutuminen, on alijää mi en/yli jää mi en koh den ta mi ses sa perusteltua käyttää kunkin tilivuoden osal ta palvelujen käyttöä ei kä perussopimuksessa olevaa määräystä jäsen kun tien palveluista ti li kau del ta peritty korvaus. Varsinkin so pi mus lasku tus kau del la tämä tilikaudelta peritty korvaus vääristää en tises tään kun tien keskinäistä vastuuta syntyneestä alijäämästä. Raportissa on esitetty alijäämien kunnittainen vastuu ai heut ta mis pe ri aatteen mukaisesti vuoteen 2010 asti seuraavasti: Kunta Vuodet Ennen vuotta Yhteensä Hamina , , ,26 Kotka , , ,29

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kouvola , , ,61 Miehikkälä , , ,44 Pyhtää , , ,24 Virolahti , , ,97 Yhteensä , , ,81 Vuosien osalta alijäämän/ylijäämän kohdentaminen ti li kau sittain on perusteltua tehdä samalla periaatteella eli palvelujen käytön mu kaises sa suhteessa kunnittain. Carean toimittaman aineiston mukaan Kou volan kaupungin osuus vuosien ali-/ylijäämistä on noin ja kokonaisuutena Kouvolan kaupungin vastuu edellisten tilikausien ku mula tii vi ses ta alijäämästä on noin , mikä esitetään kirjattavaksi vuo den 2014 tilinpäätöksessä pakollisiin varauksiin. Vastainen meno tai me ne tys on vähennettävä pakollisena varauksena tilinpäätöksessä, jos se koh dis tuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, sen toteutumista on ti lin pää tös tä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä, sitä vastaa va tulo ei ole varma eikä todennäköinen, se on yksilöitävissä, mutta täsmäl lis tä määrää ja toteutumisajankohtaa ei tiedetä tai jos se perustuu lakiin tai sitoumukseen sivullista kohtaan. (kirjanpitolaki / 1336) Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen puh , an nik ki.niiranen(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kouvolan kaupunki hyväksyy BDO:n selvityksessä Kouvolalle ehdotetun vas tuun kuntayhtymän alijäämän kattamisesta. Alijäämä kirjataan pakollisiin varauksiin kaupungin vuoden 2014 ti lin päätök ses sä. Kaupunginhallitus esittää, että samaa aiheuttamisperiaatetta so vel le taan myös vuosien alijäämien/ylijäämien käsittelyssä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on

Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen. PWC:n selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä on Kaupunginhallituksen 22 26.05.2014 konsernijaosto Kaupunginhallitus 166 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 43 09.06.2014 Ammattiopiston rautatiealan koulutuksen ja maksullisen työvoimakoulutuksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista. Kouvolan kaupunki 11/ (9) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Aika

Kokouskutsu ja esityslista. Kouvolan kaupunki 11/ (9) Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Aika 11/2016 1 (9) Aika 14.12.2016 klo 16:30 Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Kymi-kabinetti Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Elinkeinojaoston pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50. Kokoushuone Aimo, 2. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 13:00-13:50 Paikka Läsnä Kokoushuone Aimo, 2. kerros Luettelon mukaan Pykälät 1-4 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi

Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian saattaminen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi Virolahden kunnanhallitus 35 23.02.2015 Virolahden kunnanhallitus 71 13.04.2015 Virolahden kunnanhallitus 103 08.06.2015 Virolahden kunnanhallitus 25 22.02.2016 Carean alijäämien kattamisen jakoperusteet/asian

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNTA LANNE-VEDELLE. TEKNLTK 10 Osuuskunta Lanne-Vesi on jättänyt kaupungille seuraavan anomuk

PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNTA LANNE-VEDELLE. TEKNLTK 10 Osuuskunta Lanne-Vesi on jättänyt kaupungille seuraavan anomuk Tekninen lautakunta 10 27.01.2016 Tekninen lautakunta 27 27.04.2016 PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNTA LANNE-VEDELLE TEKNLTK 10 Osuuskunta Lanne-Vesi on jättänyt kaupungille 23.11.2015 seuraavan anomuk

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot