Sijoitustoiminnan tuotot , ,83. Maksetut korvaukset , ,02

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustoiminnan tuotot 9 915 587,05 8 388 647,83. Maksetut korvaukset -739 387 313,71-722 762 002,02"

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo , ,86 Valtion osuus , ,35 Kansaneläkelaitoksen osuus , , , ,13 Sijoitustoiminnan tuotot , ,83 Maksetut korvaukset , ,02 Vastuuvelan muutos Vakuutusmaksuvastuu , ,34 Korvausvastuu , , , ,50 Lakisääteiset maksut , ,97 Liikekulut , ,53 Sijoitustoiminnan kulut , ,77 Vakuutustoiminnan tulos , ,17 Muut tuotot Lomitustoiminnan tuotot , ,95 Muut kulut Lomitustoiminnan kulut , ,85 Työturvallisuustoiminnan kulut , , , ,06 Välittömät verot 711, ,06 Tilikauden tulos 0,00 0,00 1

2 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , ,77 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,85 Rahoitusmarkkinavälineet , ,83 Muut lainasaamiset , , , ,47 SAAMISET Vakuutusmaksusaamiset , ,79 Saaminen valtiolta ja Kelalta , ,70 Muut saamiset , , , ,65 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,18 Muut aineelliset hyödykkeet , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,44 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,53 Muut siirtosaamiset , , , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39 VASTATTAVAA VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,15 Korvausvastuu , , , ,94 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,72 Velka valtiolle ja Kelalle , ,43 Muut velat , , , ,97 SIIRTOVELAT , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39 2

3 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut , ,19 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus , ,63 Valtion ja Kelan osuus , ,70 Maksetut korvaukset , ,01 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus , ,93 Saadut korot , ,81 Saadut osingot , ,62 Saadut muut sijoitustuotot , ,06 Tulot liiketoiminnan muista tuotoista Lomitustoiminnan tulot , ,95 Muut maksut liiketoiminnan kuluista Lomitustoiminnan kulut , ,05 Työturvallisuustoiminnan kulut , ,67 Muut kulut , ,74 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,84 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,93 Maksetut välittömät verot 3, ,10 Liiketoiminnan rahavirta , ,87 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,28 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,31 Investointien rahavirta , ,97 Rahavarojen muutos , ,10 Rahavarat tilikauden alussa *) , ,06 Rahavarat tilikauden lopussa *) , ,16 *) sisältää tase-erän Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusmarkkinavälineisiin sisältyvät pankkien sijoitustodistukset 3

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Säädökset Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamia asetuksia, Vakuutusvalvontaviraston (VVV) ohjeita ja määräyksiä sekä voimassa olevaa kirjanpitolakia ja -asetusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella 1341/ ja sen muutoksella 1189/2005 määritellyt Melan tilinpäätöksen laatimista koskevat poikkeukset vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettuun asetukseen (1340/ ja sen muutos 1415/2004). Vakuutusvalvontaviraston (VVV) määräys- ja ohjekokoelma DNro 5/005/2005 sekä sen muutokset Dnro 12/002/2005 ja Dnro 11/002/2006 tarkentavat lain ja ministeriön antamia säännöksiä. KONSERNITILINPÄÄTÖS Melan kokonaan omistamia kiinteistöyhtiöitä koskevat tiedot annetaan taseen liitetietoina eikä konsernitilinpäätöstä laadita. Yhdisteleminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi Melan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6 luku, 3 ). SAAMISET Saamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. Epävarmat saamiset on kirjattu nimellisarvoa alempaan todennäköiseen arvoon. Epävarmojen vakuutusmaksusaamisten arvonalennukset, velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa anteeksiannetut saatavat sekä vanhentuvat maksut käsitellään luottotappioina, jotka esitetään vakuutusmaksutulon oikaisuna. MATA-regressisaamiset ja luopumisjärjestelmän eläkkeiden pääoma-arvojen palautussaamiset on kirjattu todennäköiseen arvoon. Muilta osin saamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. SIJOITUKSET Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston ohjeen mukaisesti joko hankintamenoon tai hankintamenoa alhaisempaan käypään arvoon. Sijoitukset on taseessa arvostettu fifo-periaatteen mukaisesti joko hankintamenoon tai sitä alempaan käypään kuitenkin siten, että koko juoksuaikansa pidettäväksi tarkoitetut joukkovelkakirjalainat on arvostettu taseessa hankintamenoon, johon on lisätty tai josta on vähennetty nimellisarvon ja hankinta-arvon erotus jaksotettuna korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi. Poikkeuksen muodostavat myös sijoitustodistukset, jotka arvostetaan hankintamenoon. Jatkuvan kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten markkinahinnan alittaessa niiden markkina-arvon kirjataan ero arvonalennuksena sijoitustoiminnan kuluihin. Kiinteistösijoitukset on taseessa arvostettu joko hankintahintaan, lisättynä mahdollisilla aktivoiduilla hankinnoilla tai sitä alempaan käypään arvoon. Kiinteistöjen käypinä arvoina käytetään ulkopuolisen asiantuntijan arviota. Ulkopuolisen arvioitsijan suorittamat arviot uusitaan pääsääntöisesti vuosittain. LIIKEKULUT Liikekulut ja poistot kirjataan toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten hoitamisesta aiheutuvat kulut sisältyvät maksettuihin korvauksiin, sijoitustoiminnasta aiheutuvat kulut vastaavasti sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluna esitetään vakuutusten hoidon ja hallinnon kulut. Muissa kuluissa esitetään lomituksen ja työturvallisuuden hoitokulujen osuus. 4

5 Poistot kirjataan vuonna 2006 vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti siten, että standardi atkohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan viiden vuoden tasapoistoin ja koneet ja kalusto 25 %:n menojäännöspoistoina. Yleinen koneiden, laitteiden sekä standardiohjelmien aktivointiraja on Taidehankinnoista ei tehdä säännönmukaisia poistoja. Uuden lomitusjärjestelmän suunnittelukulut aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan 8 vuoden kuluessa. ELÄKEJÄRJESTELYT Henkilöstön lakisääteinen eläketurva sekä lisäeläketurva on hoidettu Tapiola-yhtiöissä. Eläkevakuutus-maksut on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. VASTUUVELAN LASKENTAPERIAATTEET Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on kirjattava STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti vastuuvelkana MYEL:n mukaisen eläketurvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat siihen määrään asti, johon eläkelaitoksen ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen peittämiseen (MYEL 10 ). Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) mukaisen työvahinkoturvan järjestämisestä aiheutuva vastuu rahoitetaan perusturvaosuudesta, valtion osuudesta ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuudesta MATA 15 :n 2 ja 3 momenteissa todettujen rahoitusosuuksien suhteessa. Työvahinkoturvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat Melan on kirjattava STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti korvausvastuuna. Siihen on siirrettävä vuosittain myös määrä, jolla MATA 15 :n 3 momentissa mainittu vakuutettujen osuus eroaa vuotuisesta vakuutusmaksutulosta. Vuonna 2006 perusteet uusittiin ja uusittujen perusteiden mukaisesti laskettu vastuu palautti vuonna 2004 vahvistettujen perusteiden mukaisen vuosina lasketun vastuunsiirtymän (4,8 M ) MYEL:stä takaisin MATA:an. Vastuunsiirtymä on saatu vertaamalla vuoden 2006 alun vastuuta vanhoin ja uusin perustein. Sen lisäksi, mitä kokonaiskustannusten rahoittamisesta 15 :ssä säädetään, Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on vuosina suoritettava perusturvaosuuden osalta ennen vuotta 2004 syntyneen vastuuvajauksen kattamiseksi korvausvastuun täydennysmaksua siten, että täydennysmaksu jakaantuu Kelan ja Melan vastattaviin osuuksiin 15 :n 2 momentissa säädettyjen rahoitusosuuksien suhteessa. Vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskeva vastuuvelka lasketaan STM:n vahvistamien laskuperusteiden mukaan. Lyhenteiden selitykset: MYEL SPVEL LUEL LUTUL LUKL MATA MATA-Va MELA-PVRL RHV Maatalousyrittäjien eläkelaki Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä Luopumiseläkelaki Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille Ryhmähenkivakuutus 5

6 TULOSLASKELMAN LIITTEET VAKUUTUSMAKSUTULO JA LAKISÄÄTEISET RAHOITUSOSUUDET Vakuutusmaksutulo MYEL-peruseläkevakuutus , ,10 Ryhmähenkivakuutus , ,01 MATA-Ta- vakuutus , ,45 MATA-Va- vakuutus , ,82 Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta , ,38 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) MYEL , ,15 RHV , ,58 MATA , , , ,89 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,49 Jälleenvakuuttajien osuus (-) , ,63 Vakuutusmaksutulo , ,86 Valtion osuus x) MYEL , ,49 LUEL , ,97 LUKL , ,35 LUTUL , ,74 MATA , ,18 MELA-PVRL , ,62 Valtion osuus , ,35 Kansaneläkelaitoksen osuus , ,92 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet , ,13 x) ei sisällä lomituksen valtion osuutta 6

7 TULOSLASKELMAN LIITTEET MAKSETUT KORVAUKSET Eläkkeet MYEL peruseläkkeet x) , ,98 MYEL lisäeläkkeet 9 192, ,60 TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL peruseläkkeet , ,38 TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL lisäeläkkeet , ,32 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeet ,16 0,00 YEL peruseläkkeet , ,95 YEL lisäeläkkeet 5 479, ,04 SPVEL , ,68 LUEL , ,97 LUTUL , ,66 MATA , ,11 MATA mom:n ja 15 a :n mukainen osuus (-) , , , , , ,21 Korvaukset LUKL , ,35 MATA , ,57 MELA-PVRL , ,98 RHV , , , ,90 Eläkkeet ja korvaukset , ,11 Muut suoritukset , ,76 Vastuunjakokorvaukset (-) TEL - LEL - TaEL - MEL , ,17 YEL , ,24 Palkatt. ajoilta karttuneet eläkkeet , ,25 0, ,41 Maksetut korvaukset ennen hoitokuluja ja jv-osuutta , ,46 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,36 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,13 Maksetut korvaukset ennen jv osuutta , ,95 Jälleenvakuuttajien osuus (-) , ,93 Maksetut korvaukset , ,02 x) sisältää myös MYELin osuuden MATAlle 7

8 TULOSLASKELMAN LIITTEET SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot (vuokratuotot) , ,36 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,62 Korkotuotot , ,13 Muut tuotot , ,91 0, , , ,11 Arvonalentumisten palautukset kiinteistöistä 0, ,00 Myyntivoitot , , , ,83 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,97 Kulut muista sijoituksista , ,11 1) Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , , , ,79 Muiden sijoitusten arvonalentumiset, arvonalennusten palautukset ja poistot Arvonalentumiset, -palautukset , ,00 Sij.om. suunn.muk.poistot , , , ,84 Myyntitappiot , , , ,02 Sijoitustoiminnan hoitokulut , , , ,77 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,06 Sijoitustoiminnan nettotuoton jakautuminen: MYEL - toiminta , ,58 MATA -Ta - toiminta , ,00 MATA- Va- toiminta , , , ,06 1) Sisältää palkkiopalautuksia ,92 (v. 2005); v palkkiopalautukset sisältyvät muihin sijoitustoiminnan tuottoihin 8

9 TULOSLASKELMAN LIITTEET LIIKEKULUT Kokonaisliikekulut toiminnoittain (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Liikemenot Suunn.mukaiset Yhteensä Yhteensä poistot Maksetut korvaukset , , , ,49 Korvaustoiminnon hoitokulut , , , ,36 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut ,80 0, , ,13 Liikekulut , , , ,53 Vakuutustoiminnon hoitokulut , , , ,85 Hallinnosta aiheutuvat kulut , , , ,68 Sijoitustoiminnan liikekulut , , , ,75 Kokonaisliikekulut , , , ,77 Kokonaisliikekulujen jakautuminen 1) MYEL- toiminta , ,37 MATA-Ta - toiminta , ,33 MATA-Va - toiminta , ,79 LUTU - toiminta , , , ,83 Henkilöstökulut (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Palkat ja palkkiot , ,31 Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , ,63 Muut henkilöstökulut , , , ,41 Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset Palkkiot valtuuskunnan jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkkiot hallituksen jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen , ,00 Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. Luottamustoimessa oleville henkilöille on kustannettu TEL-järjestelmän vähimmäisehtojen mukainen eläketurva. Johdolle ei ole annettu rahalainoja, vakuuksia eikä myönnetty muita vastuusitoumuksia. Henkilöstön keskimääräinen nettohenkilömäärä Konttorihenkilöstö Asiamiehet ) sisältää välittömät verot 9

10 TULOSLASKELMAN LIITTEET VASTUUVELAN MUUTOKSEN ERITTELY Muutos MYEL-peruseläketurvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,43 MYEL-lisäeläketurvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,38 MYEL-lisäeläketurvan korvausvastuu , , , ,10 MATA -Ta:n korvausvastuu , , , ,02 MATA -Va:n korvausvastuu , , , , , , , ,44 MUUT TUOTOT Lomitustoiminnan tuotot Kuntien lomituksen käyttökustannusten korvaus , ,88 Kuntien lomituksen paikallishallintokustannusten korvaus , ,07 Melan lomituksen hallintokustannusten korvaus , , , ,95 MUUT KULUT Lomitustoiminnan kulut Kuntien lomituksen käyttökulut , ,88 Kuntien lomituksen paikallishallintokulut , ,07 Melan lomituksen hallintokulut Henkilöstökulut , ,82 Atk-kulut , ,16 Muut kulut , ,93 Poistot , , , , , ,85 Työturvallisuustoiminnan kulut Työturvallisuuden apurahat , ,36 Työturvallisuuden hoitokulut , , , ,21 VÄLITTÖMÄT VEROT Aikaisempien vuosien verot -711,77 567,20 Tilikauden verot 0,00 707,86-711, ,06 10

11 TASEEN LIITTEET SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,12 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,94 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,55 Muut lainasaamiset , , , , , ,99 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta , ,03 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,35 Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,12 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,34 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,99 Muut lainasaamiset , , , , , ,47 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta , ,22 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,00 11

12 TASEEN LIITTEET Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset Kiinteistöosakkeet Lainasaamiset Hankintameno ,77 0,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,77 0,00 Hankintameno ,77 0,00 Lisäykset ,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 Hankintameno ,77 0, Omassa käytössä olevat kiinteistöosakkeet Jäljellä oleva hankintameno , ,41 Kirjanpitoarvo , ,41 Käypä arvo , ,31 Kiinteistö- ja asunto-osakkeet Omistusosuus Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistö Oy Espoon Finnbo 100,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie ,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Metsätapiola 39,1 % , ,00 Kiinteistö Oy Tietäjäntie ,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Hopia-avain 100,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Kurunhelmi 60,0 % , ,00 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2 100,0 % , ,00 Asunto Oy Otatornit 29,6 % , ,00 Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen 23,0 % , ,00 Vierumäki Golf Garden Oy rak.nro , , , ,00 Toimisto- ja asuinkiinteistöosakkeet on arvioitu tammikuussa 2007 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Kotipaikka Lukumäärä Kirjanpitoarvo Käypä arvo Pörssiyhtiöt Elisa Communications Oyj , ,50 12

13 TASEEN LIITTEET Sijoitusrahasto-osuudet ACM Bernstein Japan Strategic , ,98 Eaton Vance EM Us Value F A , ,99 FIdelity European Agressive F , ,57 Gyllenberg European Eq. Value , ,60 Gyllenberg Finlandia B , ,04 Gyllenberg High Yield B , ,63 JF Japan Equity A acc , ,28 JPM Europe Dyn. Mega Cap A acc , ,50 MLIIF European A , ,19 MLIIF US Flexible Equity , ,24 SEB Alternative investment , ,37 SEB European Property Fund IB , ,18 SEB Lux Corp.bond Investment grade , ,00 SEB Lux Eq Japan , ,94 SEB Lux Fund - Europe Equity , ,72 T. ROWE Price US Large Cap Gro , ,01 3C Eliksir K , ,55 Mandatum Emerging Aasia K , ,27 Mandatum Euro Hi Yld K/ , ,58 Mandatum Euro yrityslaina K , ,79 Mandatum European Growth K , ,86 Mandatum European Opp. K/ , ,36 Mandatum High Yield K/ , ,76 Mandatum Itä-Eurooppa K , ,06 Mandatum Kiinteistö K/ , ,69 Mandatum Suomi Kasvuosake , ,23 Mandatum US small Cap Vk , ,94 Arvo Euro Value K , ,30 Sampo Eurooppa Osake K , ,00 Sampo Japani Osake K , ,86 Sampo Pohjois-Amerikka Osake K , ,24 Sampo Pohjoisen Parhaat K/ , ,08 Sampo Suomi Yhteisöosake K , ,87 Sampo Yhteisökorko Plus K/ , ,34 Sampo Yhteisöobligaatio , ,61 3C Eliksir K , ,01 Celeres Pension , ,07 Celeres Reit Kiinteistö , ,16 Danske Capital Global Performe , ,84 Danske Capital Trans-Balkan , ,51 Firstnordic Baltic EquityFundB , ,66 Fondita Nordic Micro Cap B , ,72 Ice Capital Euro Floating rate , ,46 13

14 TASEEN LIITTEET OP-Eurooppa Arvo A , ,56 OP-Eurooppa Kasvu A , ,94 OP-Japani Indeksi A , ,04 OP-Medical A , ,48 OP-Suomi Arvo A kasvu , ,88 OP-Vaihtovelkakirjalaina A , ,31 Nordea Euro Yrityslaina Plus K , ,11 Nordea European Hedge K , ,62 Nordea Japani K , ,82 Nordea Kaukoitä K , ,95 Nordea Pro Corp. Bond K , ,22 Nordea Pro Euro Korko K , ,59 Nordea Pro Euro Korko Obl. K , ,90 Nordea Pro Eurooppa K , ,28 Nordea Pro Suomi K , ,18 Nordea Vakaa Tuotto K/ , ,89 OKO-Equity Hedge A , ,69 OP-Amerikka A , ,40 OP-Delta A , ,41 OP-Euro Yrityslaina , ,78 OP-Eurooppa Osake A , ,35 OP-High Yield A , ,28 OP-Japani Indeksi A , ,00 OP-Yrityslaina Prima B , ,23 R2 Alpha strategies , ,37 Sijoitusrahasto-osuudet yhteensä , ,34 Muut kuin pörssiyhtiöt TKP Tieto Oy , ,70 Helmet SME Ventures Ky , ,60 Helmet SME Ventures II G Ky , ,48 Muut , ,32 Muut kuin pörssiyhtiöt yhteensä , ,10 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,94 Muut lainasaamiset Lainasaamiset vakuuden mukaan jaoteltuna Muut lainasaamiset Pankkitakaus , ,02 14

15 TASEEN LIITTEET AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Aineettomat Aineelliset Yhteensä hyödykkeet hyödykkeet Hankintameno , , ,85 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,69 0, ,69 Lisäykset , , ,07 Vähennykset 0, , ,85 Hankintameno , , ,38 Kertyneet poistot , , ,57 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,69 0, ,69 Vähennysten kertyneet poistot 0, , ,69 Tilikauden poistot , , ,02 Kertyneet poistot , , ,21 Kirjanpitoarvo , , ,17 Hankinnat/poistot toiminnoittain Kirjanpitoarvo Lisäys/Vähennys Kirjanpitoarvo netto Poisto Lomitus Atk-järjestelmä , , , ,32 Hallinto , , , , , , , ,06 Työturvallisuus ,69 697, , ,90 Sijoitukset ,92 0, , ,57 Muu toiminta , , , , , , , ,17 VASTUUT AVL 188 :n mukainen vastuu AVL 13 a :ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän velasta Uudenmaan verovirastolle; yhteisvastuullinen velka on koko ryhmän osalta ,44 euroa. Melalla ei ole olennaisia leasing- vastuita. 15

16 TASEEN LIITTEET SAAMINEN VALTIOLTA JA KELALTA / VELKA VALTIOLLE JA KELALLE Saaminen (+) /Velka (-) SAAMINEN VALTIOLTA /VELKA VALTIOLLE MYEL , ,51 LUEL , ,97 LUTUL , ,26 LUKL , ,35 MATA , ,82 PVRL , , , ,65 SAAMINEN/VELKA KELALTA MATA , , , ,73 SIIRTOVELAT Valtionosuusennakko (MMM) , ,36 Muut siirtovelat , , , ,48 SAAMINEN/VELKA VASTUUNJAOSTA Siirtosaaminen (+) / Siirtovelka (-) YEL-eläkkeet , ,99 TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, KELAL-, VEL-, KUEL- ja KIEL- eläkkeet , ,34 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeet , , ,33 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Tilikauden voitto/ osuus tappio eur Melan kokonaan omistamat: % Kiinteistö Oy Espoon Finnbo, Espoo , ,17 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13, Kauniainen , ,94 Kiinteistö Oy Tietäjäntie 11, Espoo ,92 856,01 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2, ,56 23,26 Kauniainen Kiinteistö Oy Hopia-avain, Helsinki , ,18 Melan osittain omistamat: Kiinteistö Oy Kurunhelmi, Kuru 60, ,80 0,06 Kiinteistö Oy Metsätapiola, Espoo 39, ,75-359,96 Asunto Oy Otatornit, Espoo 29, ,20 x) 6,84 x) Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen, Kittilä 23, ,90 x) ,63 x) x) Vuoden 2005 tilinpäätöslukuja 16

17 TUNNUSLUVUT Melan taloudellista kehitystä ja vakuutustoimintaa kuvaavat tunnusluvut Luvut eivät sisällä lomitusta milj. milj. milj. milj. milj. Vakuutusmaksutulo 154,7 154,8 151,2 145,3 144,0 Valtion osuus 584,0 569,0 561,9 559,0 546,7 Kansaneläkelaitoksen osuus 13,5 13,2 11,9 8,3 9,1 Maksetut eläkkeet ja korvaukset -822,9-805,7-790,2-778,5-764,1 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 11,1 12,2 8,4 7,0 3,5 tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 8,9 % 11,0 % 7,8 % 6,9 % 3,6 % Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 6,0 7,8 4,3 3,3-0,5 Liikevaihto 762,2 745,4 731,7 723,0 708,3 Kokonaisliikekulut -22,7-23,9-24,7-23,0-19,8 % liikevaihdosta 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,2 % 2,8 % MYEL-liikekulut % MYEL- työtulosummasta 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % Vastuuvelka 110,6 100,2 91,2 86,8 82,7 Eläkevarat 131,9 119,3 105,4 99,6 95,6 MYEL-työtulosumma 1 271, , , , ,0 hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä MYEL-vakuutettuja MATA-vakuutettuja Eläkkeen- ja korvauksensaajia Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen sisältö Vakuutusmaksutulo MYEL- ja MATA- vakuutusmaksutulot suoriteperusteisesti ennen sairaanhoitomaksuosuuden (v ), luottotappion ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä Valtion osuus Melan saamat valtionosuudet ennen sairaanhoitomaksuosuuden (v ) vähentämistä Kansaneläkelaitoksen osuus Kansaneläkelaitoksen osuus ennen sairaanhoitomaksuosuuden (v ) vähentämistä Maksetut eläkkeet ja korvaukset Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset ennen vastuunjakokorvauksen vähentämistä Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin on raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kassavirta kauden aikana Tuotto sitoutuneelle pääomalle lasketaan ns. mukautettua Dietzin kaavaa käyttäen: sijoitusten tuotto käyvin arvoin Tuotto = = sitoutunut pääoma markkina-arvo kauden (lopussa-alussa) - kassavirta markkina-arvo kauden alussa + painotettu kassavirta Kassavirta = ostot - myynnit - tuotot + kulut 17

18 Painotettu kassavirta saadaan painottamalla kauden kassavirrat sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin on sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin - vastuuvelan tuottovaatimus Liikevaihto Liikevaihto = vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + valtion osuus + Kansaneläkelaitoksen osuus + sijoitustoiminnan tuotot tuloslaskelman mukaan Kokonaisliikekulut Toimintokohtaiset liikekulut yhteensä (eivät sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Vastuuvelka Taseen vastuuvelka Eläkevarat Eläkevarat = Melan vastuuvelka per sijoitusten kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus MYEL - työtulosumma Vakuutuskannasta per laskettu MYEL- työtulosumma RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan yleiset periaatteet Riskienhallinta kattaa kaikki Melan tehtäväalueet, joita ovat maatalousyrittäjien, kalastajien ja poronhoitajien lakisääteinen työeläke, tapaturmavakuutus, Mela-sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutus, luopumisjärjestelmä ja maatalouslomitus. Melan riskienhallinnan tavoitteena osana sisäistä valvontaa on taata toiminnan häiriöttömyys, jatkuvuus ja taloudellisuus ehkäisemällä tunnistettujen riskien toteutumista ja minimoimalla niistä aiheutuvat menetykset. Riskienhallintatyön perustana on Melan toiminta-ajatus, toimintaympäristön analyysi ja strategiset tavoitteet. Olennaista on pyrkiä kohdistamaan riskienhallinnan resurssit kustannustehokkaasti, mikä edellyttää toiminnan todellisten, avainriskien hahmottamista. Tässä prosessissa on arvioitava riskien vaikutusten merkittävyys ja toteutumisen todennäköisyys, jotta voidaan kehittää niiden hallintaan asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt. Julkista tehtävää hoitavana eläkelaitoksena Melan riskienhallintapolitiikka on lähtökohtaisesti riskejä karttavaa. Tavoite on riskien tunnistaminen, harkittu hallinta ja mahdollinen riskien pienentäminen tai poistaminen. Riskienhallinnan vastuu ja valvonta Melan hallitus huolehtii eläkelaitoksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riittävistä riskienhallintajärjestelmistä (MYEL 16 c 2 mom.). Hallitus hyväksyy vuosittain Melan koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman, jossa määritellään eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton rajat, vastuut, mittarit ja valvontaperiaatteet. Lisäksi Melan hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan periaatteet, joiden noudattaminen toteuttaa osaltaan myös riskienhallintaa Melassa. Riskienhallinnan organisointi Riskienhallinnan järjestämisestä Melassa hallituksen delegoimana vastaa toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä, jossa talousjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnan koordinoinnista (prosessi, suunnitelma, raportointi). Melan työjärjestyksessä on määrätty riskienhallinta-asiat talous- ja hallintolinjan tehtäviin. Riskienhallinnan käytännön kehittämis- ja koordinointityö kuuluvat talous- ja hallintolinjan lakimiehelle. Kukin osasto ja yksikkö vastaa toimintaansa liittyvien jatkuvuus- ja vahinkoriskien hallinnasta. Osastojen ja yksiköiden johtoryhmät toimivat riskikartoitusryhminä. 18