SAMOILLA KAIROILLA. Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMOILLA KAIROILLA. Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta"

Transkriptio

1 SAMOILLA KAIROILLA Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta Ilona Mettiäinen Tampereen yliopisto Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen pro gradu -tutkielma Tammikuu 2007

2 Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos METTIÄINEN, ILONA: Samoilla kairoilla Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta Aluetieteen pro gradu -tutkielma, 201 sivua, 3 liitesivua Tammikuu 2007 Tutkimus käsittelee Lapin luonnonkäyttömuotojen suhteita ja merkityksiä sekä luonnonkäyttöön liittyviä konflikteja paikallisyhteisön näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan Lapin tärkeimpiä luonnonkäyttömuotoja metsätaloutta, matkailua, luonnonsuojelua, poronhoitoa ja paikallisten elämäntapaan liittyviä erätaloudellisia luonnonkäyttötarkoituksia ja niiden suhteita toisiinsa. Poronhoito kohtaa useimmat muut maankäyttömuodot Lapissa ja on tutkimuksessa analyysityökalun roolissa. Aihepiiriä on lähestytty hermeneuttisella eli ymmärtävällä tutkimusotteella diskurssi- ja argumentaatioanalyysin keinoin. Tavoitteena on ollut analysoida luonnonkäyttökeskustelua ja identifioida hegemonisia ja orastavia diskursseja sekä analysoida 2000-luvun alun luonnonkäyttökeskustelun argumentaatiota näiden diskurssien puitteissa ja diskurssien valtasuhteita vahvistaen tai muuttaen. Koska diskurssit eivät ole vain abstrakteja muodostelmia vaan kytkeytyvät olennaisesti käytännön toimintaan, tutkimuksessa tarkastellaan kirjallisuuteen pohjautuen myös Lapin luonnonkäytön ekstradiskursiivista ulottuvuutta katsauksella luonnonkäytön aluedynamiikkaan ja kulloinkin optimaalisena näyttäytyneeseen luonnonkäyttöön. Luonnonkäytön kehityskulkujen käsittelyllä on nostettu esiin niitä tulkintayhteyksiä, joita tutkimuksessa aineistona käytetyn tuoreen ja lyhyen aikaotoksen käsittävän sanomalehtiaineiston tuottamiseen on liittynyt. Tutkimustuloksina esitetään a) kuusi diskurssia eli merkitysjärjestelmää, joiden puitteissa luonnonkäytöstä on näkökannasta riippumatta argumentoitava paikallisyhteisön julkisessa luonnonkäyttökeskustelussa, jotta argumentaatio olisi asiallista ja varteenotettavaa, b) kooste keskustelussa käytetyistä argumenteista, niihin liittyvistä kulttuurisista konsensuksista ja päätelmiä koskevista erimielisyyksistä c) luonnonkäyttömuotojen intressien suhteet julkisessa keskustelussa ja d) poronhoidon asema luonnonkäyttökeskustelussa 2000-luvun alkuvuosina. Tutkimuksen tuloksena ovat talousdiskurssi, epäluottamusdiskurssi ja oikeus- ja pelisääntöpuhe, kestävän kehityksen diskurssit, erityisesti ekologia, periferia- eli kehitysalueen aluekehitys -diskurssi, monikäytön ja resurssienhallinnan diskurssi sekä paikallinen identiteetti, perinne ja luontosuhde - diskurssi. Näiden diskurssien puitteissa luonnonkäyttökeskustelu sekä rakentuu että samanaikaisesti hajoaa kohtaamattomaksi. Luonnonkäyttöintressien suhteet voidaan pelkistää siten, että porotalouden intressinä on ravintoa tarjoava rauhallinen, pedoton ja laaja laidun, metsätalouden intressinä puuraaka-ainetta tuottava metsä, matkailun intressinä elämyksellinen luonto, eksotiikka ja erämaisuus sekä luonnonsuojelun tavoitteena säilytetty monimuotoinen luonto. Paikallisten elämäntavallisen luonnonkäytön kannalta tärkeää on muun muassa, että luonnon käyttöä ei ole estetty eikä luontoa ja sen resurssiominaisuuksia pilattu. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että luonnon monikäytöllä on keskeinen merkitys Lapissa talouden ja identiteetin kannalta, että paikallisyhteisön näkemykset tulee ottaa huomioon myös luontoalueiden käytön suunnittelussa ja että myös luonnonkäytön paikallisia ja alueellisia vaikutuksia tulisi arvioida paitsi monipuolisesti ekologian, talouden ja sosiokulttuuristen seikkojen osalta, myös kiinnittää huomiota vaikutusten arvioinnin alueelliseen ja sosiaaliseen kohdentamiseen. Asiasanat: luonnonkäyttö, Lappi, paikallisyhteisö, resurssienhallinta, porotalous, metsätalous, matkailu, luonnonsuojelu, erätalous, konflikti, diskurssi, argumentaatio 1

3 Esipuhe ja kiitokset Tämä tutkimus on tehty omana opinnäytetyöprosessinaan rinnakkain ja yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö tutkimushankkeen kanssa. Olen saanut osallistua useisiin hankkeen seminaareihin ja tilaisuuksiin ja käydä monitieteisiä keskusteluja Lapin luonnonkäytön kiehtovasta aihepiiristä hankkeen tutkijoiden kanssa vuodesta 2003 alkaen. Monet kiitokset Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimintayksikön väelle myös työtiloista, tutkimusresursseista ja mukavasta työyhteisön jäsenyydestä viimeistellessäni graduani vuodenvaihteessa Erityisesti kiitän MMT, erikoistutkija Mikko Hyppöstä ja YTT, vanhempi tutkija Seija Tuulentietä tutkielmani perinpohjaisesta lukemisesta ja palautteesta esitarkistusvaiheessa. Tutkimusaiheeni on varsin ajankohtainen ja työni on kiinnostanut myös käytännön toimijoita. Materiaalista ja keskusteluista kiitän Paliskuntain yhdistyksen toimistopäällikkö Matti Särkelää sekä Paliskuntain yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuoden 2005 loppuun asti toiminutta Timo Hannulaa. Tutkimuksen tekemiseen olen saanut vuodelle 2004 tutkimusavustuksen maa- ja metsätalousministeriöltä MaKeRa Poro- ja luontaistalouden tutkimusvaroista. Nimeltä mainiten kiitän siitä tarkastaja Jouni Kittiä ja ylitarkastaja Suvi Ryynästä. Työni ohjaajana on toiminut HT, yliassistentti Ilari Karppi Tampereen yliopistosta. Lämpimät kiitokset tutkielman huolellisen kriittisestä ja rakentavasta ohjauksesta, hyvistä keskusteluista ja kannustuksesta graduprosessin mittaan. Kiitos myös muulle yhdyskuntatieteiden laitoksen henkilökunnalle tuesta ja neuvoista. Lopuksi haluan kiittää vanhempiani Milja ja Olli Mettiäistä tuesta pitkällä opintielläni. Kiitokset myös muille läheisilleni ja rakkailleni myötäelämisestä ja kannustuksesta graduprosessin aikana. Rovaniemellä Ilona Mettiäinen 2

4 Sisällys I JOHDANTO 1. LAPIN LUONNONKÄYTÖLLÄ ON MONIA MERKITYKSIÄ TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIJAN POSITIO TUTKIMUKSEN KULKU JA RAKENNE II TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 2. LUONNONKÄYTÖN DYNAMIIKKAA LAPISSA HISTORIAN KEHITYSKULUT LUONNONKÄYTÖN YMMÄRTÄMISEN LÄHTEENÄ Historiatarkastelu osa hermeneuttista tutkimusotetta Aluedynamiikka muodostuu historiallisena vuoropuheluna POHJOISEN LUONNONKÄYTÖN MUOTOUTUMISEN SUUNTAVIIVOJA Varhainen luonnonkäyttö Lapissa ja Pohjoiskalotilla Rajanvetoja ja uusia asuinpaikkoja KOHTI TEOLLISTUMISTA JA VOIMAPERÄISEN LUONNONKÄYTÖN ALKUA Metsien uusi arvo puuntuotannossa Luonnonkäyttöä aletaan säädellä valtiojohtoisesti SOTAKORVAUKSISTA KOHTI PERUSTUOTANNON JA LUONTOELÄMYSTEN LAPPIA Voimaperäisen luonnonkäytön aikakausi sotien jälkeen Uusi luontokäsitys haastaa tehokäytön LUONNONKÄYTTÖ 2000-LUVUN MOLEMMIN PUOLIN Viimeaikaisesta tilanteesta Luonnonkäytön tulevaisuudenkuvia LUONNONKÄYTÖN SUUNNITTELU ON ALUEELLISTEN RESURSSIEN HALLINTAA LUONNONKÄYTTÖ KÄSITTEENÄ ALUE- JA TILARESURSSIN JAKAUTUMISEN ARVIOINTIPERUSTEITA RESURSSINÄKEMYS JA MÄÄRITELMÄ Luonnonvarat ja ympäristö resursseja Alue resurssina maata on luotu vain kerran RESURSSIENHALLINTA Resurssienhallinta on luonnonkäytön sijoittelua ja yhteensovittamista Yhteisresurssien ongelma resurssienhallinnan retoriikassa TOIMIJOIDEN RISTIKKÄISET INTRESSIT VOIVAT JOHTAA KONFLIKTIIN Toimijat Ei vain yhtä paikallista intressiä Intressi Konflikti III METODIT JA AINEISTO 4. SOSIAALISTEN LUONTOKONSTRUKTIOIDEN ANALYYSIMENETELMISTÄ SOSIAALISESTI KONSTRUOITU LUONTO KESKUSTELU JA KOMMUNIKAATIO YHTEISKUNNAN RAKENNUSAINEINA DISKURSSI ON DIALOGIA ARGUMENTIT DISKURSIIVISISSA MÄÄRITTELYKAMPPAILUISSA

5 5. MAAKUNTALEHTI DISKURSIIVISEN KAMPPAILUN AREENANA MEDIASOTAA JULKISO JA YLEISÖ Erityis- ja universaaliyleisö Julkisoita määrittää keskustelu Julkinen mielipide on julkison käymän keskustelun tuote MAAKUNTALEHTI LÄHDEAINEISTONA Sanomalehtiaineiston erityispiirteitä Mielipidekirjoitukset ja uutiset aineistona Maakuntalehti Lapin Kansa aineistolähteenä AINEISTON KOOSTUMUS JA VALINTAPERUSTEET KUINKA OLEN KÄSITELLYT AINEISTOANI? IV EMPIRIA 6. ARGUMENTIT PAIKALLISYHTEISÖN LUONNONKÄYTTÖKIRJOITUKSISSA TEEMOJA LAPPILAISTEN LUONNONKÄYTTÖKIRJOITTELUSSA Lappi on laaja maakunta Lappi osana Suomea (K)estävää kehitystä? Prosenttikikkailua: vale emävale tilasto? Myytit luonnonkäytössä Uhanalaisuus ja tulevat sukupolvet LUONNONKÄYTTÖKIRJOITTELUN JA POLITIKOINNIN ARGUMENTAATIO DISKURSIIVISEN LUONNONKÄYTTÖKAMPPAILUN MERKITYSJÄRJESTELMÄT TALOUSDISKURSSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN DISKURSSIT, ERITYISESTI EKOLOGIA EPÄLUOTTAMUSDISKURSSI SEKÄ OIKEUS- JA PELISÄÄNTÖPUHE PERIFERIA- ELI KEHITYSALUEEN ALUEKEHITYS -DISKURSSI MONIKÄYTTÖ- JA RESURSSIENHALLINTADISKURSSI PAIKALLINEN IDENTITEETTI, PERINNE JA LUONTOSUHDE DISKURSSI V DISKUSSIO 8. MAHTUVATKO KAIKKI SAMOILLE KAIROILLE? LÄHTEET LIITE LIITE

6 I JOHDANTO 1. Lapin luonnonkäytöllä on monia merkityksiä Samoille palkisille ja laitumille on tullut uusia käyttäjiä, perinteisten elinkeinojen kuten esimerkiksi maanviljelyn, karjanhoidon ja kalastuksen lisäksi. Joidenkin kanssa on pystytty toimimaan sopusoinnussa, toisten intressit ovat ristiriitaisia ja kilpailevat samoista luonnonresursseista sekä pienentävät poronhoidolle varattuja alueita. Näitä ovat mm. moderni metsätalous, vesistörakentaminen ja kaivostoiminta. ( ) Lisääntyneet matkailijamäärät, laajentuneet matkailukeskukset ja uudet matkailutuotteet kuten koiravaljakot ja moottorikelkkareitit tunkeutuvat samoille, jo ahtaiksi käyneille laitumille. Ja taas poronhoito sopeutuu. Tosin poromies voi myös hyötyä matkailusta jos hän ryhtyy osa-aikaiseksi matkailuyrittäjäksi ( ) (Helena Ruotsala 1998) Ymmärrän lappilaisen kulttuurin pohjoisen ihmisen ja arktisen luonnon väliseksi vuoropuheluksi. Ihminen elää luonnossa, luonnon ehdoilla, ja siksi luonto alkaa merkitä hänelle aivan erityisiä asioita. Ihminen ei voi sanella luonnolle pelisääntöjä, vaan luonto antaa, jos on antaakseen. Se muovaa juuri tälle alueelle ominaisen elämäntavan ja elämän filosofian. Luonto muovaa myös meidän koko sisimpämme. Pohjoinen ihminen tahdistuu luonnon rytmiin, hän tanssii vuodenaikojen kanssa ( ). (Tapani Niemi 2004) Man / nature relations are realistically and materialistically highly political and not politicised by social scientists. (Joseph A. Yaro 2002) Suomessa syrjäisten alueiden maankäytöstä päättäminen eroaa monien muiden pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevien subarktisten metsävaltioiden ei-kaupunkimaisten alueiden maankäytöstä (Demeritt 2002; Saarinen 2002: 6) siinä, että Suomessa syrjäisetkin alueet ovat jonkun ympäristöä, esimerkiksi elinkeinon harjoittamisympäristöä vähintään poronlaidunta tai marjamaata. Kun esimerkiksi USA:n erämaalaki pitää erämaata (wilderness) alueena, jossa on merkittäviä mahdollisuuksia yksinäisyyden kokemiseen ja jossa ihminen on vierailija (Hallikainen 2001: 113; Demeritt 2002), Suomen erämaalaissa korostetaan paikallisyhteisöjen ja elinkeinojen asemaa ja roolia alueiden pysyvinä käyttäjinä (Saarinen 2002: 6). Syrjäisten luontovaltaisten alueiden maankäyttö ei näin ollen olekaan tai sen ei tulisi olla ainoastaan luonnonvarojen käytön ja hallinnan politiikkaa, vaan siihen liittyy aina myös paikallisyhteisön tai yhteisöjen näkökulma. Lapin tärkeimmiksi luonnonkäyttömuodoiksi luetaan useimmiten metsätalous, poronhoito, matkailu ja luonnonsuojelu. Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan paikallisten elämäntavallisia, (pääosin) ei-elinkeinollisia luonnonkäyttötarkoituksia kuten marjastus, metsästys ja kalastus. 5

7 Luonnon elinkeinollisella käytöllä on keskeinen merkitys Lapissa. Esimerkiksi Holapan ja Haverin (1999) tarkastelussa pohjoisista elinkeinoista ja niiden merkityksestä eri seutukunnissa on luontoon ja ympäristöön liittyvät tekijät nimetty vahvuuksiksi kaikissa Lapin seutukunnissa kaupunkimaisia tai kaupunkien lähialueista koostuvia Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntia lukuun ottamatta. Luonnonkäyttö onkin kriittinen asia Lapissa, jossa merkittävä osa myönteisistä mahdollisuuksista ja nykyisistä vahvuuksista liittyy luontoon ja luonnonvaroihin sekä niiden hyödyntämiseen konkreettisesti tai mielikuvaresursseina. Luonto ja luonnonkäyttö ovat myös lappilaisuuden identiteetin perusta (ks. esim. Niemi 2004). Luontokäsitykset, luonnonkäyttö ja sen suhteen tehtävät ratkaisut vaikuttavat myös siihen, millaisena Lappi ja lappilaisuus näyttäytyvät (Lehtola 1997; Valkonen 2003a: ). Luonto on ollut mahdollisuus eri aikoina eri tavoin (Vehkamäki 2003; Valkonen 2003a). Jo Lapin asuttaminen liittyi aluepyrkimysten lisäksi luonnonvaroihin, ja myös Lapin tulevaisuudenmahdollisuudet nähdään eri kehittämisohjelmissa luonnonvarojen ja alueiden käytössä. Lapin luonnonkäyttö ja luonnonkäyttömuotojen suhteet ovat jatkuvan muutoksen alla. Erityisesti viime vuosina luonnonkäyttöön on tullut runsaasti uusia toimijoita ja toimintoja, jotka muuttavat luonnonkäyttöä ja sen toimintakenttää. Monet luonnonkäyttömuodot ovat viime vuosina kasvattaneet alueosuuttaan Lapissa, ja samoilla alueilla kohtaavien luonnonkäyttöintressien välille on syntynyt sekä kilpailua että konflikteja (Heininen 1999). Samanaikaisesti on käynnissä suuria muutosprosesseja kuten poronhoidon ja muiden elinkeinojen modernisoitumiskehitys ja maaseudun muutos agraarimaaseudusta kohti monimuotoista maaseutua (Raasakka 1996; Selby et al. 1997; Heininen 1999). Kiistaa luonnonkäytön linjauksista Luonto on Suopajärven (2001b) mukaan Lapissa jatkuvan konfliktin aihe, koska eri elinkeinojen luontosuhteet eivät kohtaa. Matkailu markkinoi Lappia mahdollisuudella puhtaan ja aidon luonnon kokemiseen ja elämykseen, perinteisille luonnonkäyttömuodoille luonto on elintila ja luonnon tehokäyttö näkee luonnossa luonnonvaroja 1. Suurimpia viimeaikaisia tai vielä meneillään olevia luonnonkäyttö- ja resurssienhallintakiistoja Lapissa ovat kiista saamelaisten maanomistusoikeuksista, metsä- ja porotalouden välinen kiista Ylä-Lapissa, vanhojen metsien suojelukiista sekä Vuotoksen voimalaitosaltaan Natura luonnonsuojeluohjelmaankin kytkeytynyt tapaus. Yksittäisiä, suppeille alueille rajoittuvia ristiriitoja on ollut ajoittain esimerkiksi suojelupyrkimyksiin tai kylien ja matkailukeskusten lähistön metsänhakkuisiin liittyen. 1 Suopajärvi (2001b) käyttää tässä sanaa resurssi, ks. jäljempänä. 6

8 Lehtisen (2002) ja Valkosen (2003a) mukaan syy luonnonkäyttökonflikteihin on paikallisen elämismaailman ja erityispiirteiden sivuuttamisessa hallinnon luontokäsityksessä ja toiminnassa. Maankäyttöön liittyvät kysymykset eivät ole samanlaisia kaikkialla Lapissa, vaan keskiöön nousevat ongelmat ovat erilaisia alueesta riippuen, esimerkiksi porotalouden kohdalla paliskuntakohtaisesti (Väisänen et al. 2003: 44). Paliskunnan luonnonolojen lisäksi ongelmien luonteeseen vaikuttaa eri luonnonkäyttömuotojen osuus paliskunnan alueen maankäytöstä. Poronhoidolla on myös erilainen taloudellinen merkitys poronhoitajille riippuen siitä, onko se maatalouden sivuelinkeino, kuten tyypillisesti poronhoitoalueen eteläosissa, vai pääelinkeino kuten pohjoisempana ja erityisesti saamelaisalueella. Jarno Valkosen (LK ) mukaan poronhoito on hyvin paikallinen elinkeino, ja siten tietyt hakkuut ja niiden vaikutukset kohdistuvat hyvin voimakkaasti niihin tokkakuntiin, jonka alueelle ne sijoittuvat, mutta eivät välttämättä uhkaa muiden saman paliskunnan tokkakuntien poroelinkeinoa. Luonnonkäyttökeskustelu ja luonnonkäyttömuotojen väliset kamppailut eivät ole uusi ilmiö, vaan Lapin luonnonkäytön historia on ollut jatkuvaa ympäristön ja sosiaalisen kentän muutosta (Valkonen 2003a). Luonnonkäyttökeskusteluun on osallistunut lukuisia erilaisia toimijoita, mikä on merkinnyt sosiaalista kamppailua luonnon merkityksestä, luonnonkäytöstä ja käytännöistä sekä päätösvallasta. Lapissa luonnonkäyttö on ollut aina eräänlainen kohtalonkysymys, johon on heijastunut Lapin menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden asioita ja ilmiöitä (emt.: , ). Paikallinen valta luonnonkäytöstä päättämiseen? Päätöksenteko luonnonvarojen hyödyntämisestä eli ympäristön hyötykäytöstä on siirtynyt koko ajan kauemmas tasolta, jolla luonnon konkreettinen käyttö tapahtuu (Sarmela 1989, cit. Käkönen 1995: 15). Tämä on osa yleisempää resurssienhallinnan modernisoitumiskehitystä, jossa viralliset, hallinnon ja ympäristöpolitiikan luonto- ja ympäristökäsitykset syrjäyttävät paikalliset luontomerkitykset (Ostrom 1990; Holm & Jentoft 2001; Sandberg 2001; Valkonen 2003a). Myös Lapin luonnonkäytön toimijat ovat kasvavassa määrin alueen ulkopuolisia, jopa kansainvälisiä (Heininen 1999). Luonnonkäytöstä päättäminen ei Lapinkaan kohdalla ole täysin alueellisissa tai paikallisissa käsissä, vaan valtion ollessa suurin maanomistaja, on valtionhallinnolla ja lainsäätäjällä suuri päätösvalta. Oma vaikutuksensa on kansainvälisten sopimusten ja ympäristöjärjestöjen kautta myös globaalilla ympäristöhuolella. Ihmisten ja ihmisyhteisöjen arkiset ja paikantuneet tavat hahmottaa luontoa ja ympäristöä eroavat virallisista, hallinnon ja ympäristöpolitiikan luonto- ja ympäristökäsityksistä (Macnaghten & Urry 7

9 1998, cit. Valkonen 2003a). Päätöksenteon loitontumisen ja tehokkaampien luonnon hyödyntämisen muotojen myötä paikallinen sopeutuminen ympäristöön on menettänyt merkitystään (Käkönen 1995). Valkosen (2003a: ) ja Lehtisen (2002) mukaan virallisen, hallinnon luontokäsityksen ja paikallisten, elämismaailmaan sidottujen käsitysten kohtaamattomuus onkin yksi syy Lapin luonnonkäyttöön liittyvien ristiriitojen takana. Tutkimukseni lähtökohtana on nykyisin laajaa kannatusta nauttiva ajatus siitä, että paikallisyhteisöllä tulee olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä, myös luonnon käyttöön. Osallistumisoikeutta korostavat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Suomen perustuslaki. Paikallisyhteiskunta tai yhteisöt voivat vaikuttaa valtion luonnonkäyttöpolitiikkaan esimerkiksi edustuksellisen demokratian kautta, mutta periferioille tyypillisesti (Taylor 1993; Bomberg 1994; Heininen 1999) lukumäärältään vähäiset lappilaiset ovat tässä suhteessa jokseenkin marginaalissa. Luonnonkäyttöhankkeet onkin voitava perustella koko maan edun mukaisiksi myös muiden alueiden kansanedustajien poliittisen tuen saamiseksi. Edustuksellisen demokratian lisäksi luonnonkäyttöön pyritään vaikuttamaan myös muilla keinoilla. Esimerkiksi nykyisten suunnittelukäytäntöjen myötä on pyritty lisäämään sidosryhmien osallistumista suunnitteluprosesseihin ja sitä kautta paikallista vaikutusvaltaa muun muassa maankäyttöön. Esimerkiksi Metsähallitusta pidetään vuorovaikutteisen suunnittelun edelläkävijänä Suomessa. Näkemys paikallisten äänten kuulumisesta Lapin luonnonkäytön suunnittelussa on kuitenkin myös kyseenalaistettu (esim. Raitio 2000). Luonnonkäytössä saatetaankin toteuttaa toisenlaisia arvoja kuin luonnon sijaintialueella kannatetaan. Tiettyjen kysymysten ympärille mediassa muodostuneiden keskustelujoukkojen, julkisoiden, tarkoituksena on tuoda julkisen keskustelun myötä mielipiteitä ja tietoa viranomaisten ja poliitikkojen ulottuville (Kunelius 1999). Luonnonkäyttökirjoittelu on jatkuva yhteiskunnallisen vaikuttamisen prosessi (vrt. Staffans 2004), jossa ilmaistaan mielipiteitä toivottavista kehittämisen suunnista (Kunelius 1999) ja jossa muun muassa maakunnan erityisolosuhteiden toivotaan tulevan päättäjien tietoon. Samalla pyritään vaikuttamaan maakunnan asukkaiden mielipiteisiin. Mielipidekirjoituksiin turvaudutaan usein myös tilanteissa, joissa osallistumisen ei ole koettu olevan tuloksellista (Wallenius 2001). Esimerkiksi Saarelan (2003: 3) mukaan Ylä-Lapin metsien käytön periaatteista ja laajuudesta on erilaisten kompromissiesitysten ja osallistavan suunnittelun jälkeenkin esiintynyt ristiriitaisia käsityksiä. Tällöin siirrytään helposti vaikuttamaan muille foorumeille. Media on ollut 2000-luvun alussa paikallisväestön lisäksi myös ympäristöjärjestöjen vaikuttamiskeino. 8

10 Resurssienhallinta Kaikelle resurssienhallintaan liittyvälle tutkimukselle on yhteistä perusajatuksena niukkuus resursseista, joiden käyttöön kohdistuu useita erilaisia intressejä resurssien sijaintialueen sisä- ja ulkopuolelta. Epäsuotuisissa oloissa resurssikilpailu voi yltyä jopa konfliktiksi. Lapin yhteydessä resurssienhallinnan keskeinen ajatus resurssien niukkuudesta voi vaikuttaa huonosti osuvalta: lääniähän riittää. Toisaalta luonnonalueisiin ja luonnonvaroihin kohdistuvat intressit ovat kasvaneet Lapissa lukumäärältään ja pinta-alaltaan (mm. Heininen 1999). Usein samat alueet ovat myös suotuisimpia usean luonnonkäyttötarkoituksen tai toiminnon kannalta. Luonnonkäyttäjien siirtyminen uusille alueille ei välttämättä ole enää mahdollista erilaisten resurssi- ja sijaintitarpeiden vuoksi (emt.). Holistisessa resurssinäkemyksessä (Hellström 2001) luonto on muutakin kuin raaka-ainelähde ja luonnonvaroja ja myös alue kuten poronlaidun (Brox 1991, 2001; Kemppainen & Nieminen 1999) luetaan resurssiksi. Esimerkiksi poro on sekä resurssien käyttäjä että resurssi itse. Paikoilla on roolinsa ja merkityksensä paikallisessa elämismaailmassa. Paikallisesta näkökulmasta luonnonkäytössä onkin kyse alueista tai paikoista, jotka eivät näyttäydy vain kvantitatiivisina pintaalakysymyksinä, euroina ja tonneina, vaan muodostuvat voimakkaista symbolisten(kin) merkitysten kentistä, kotiseuduista sekä alue- ja paikkaidentiteetin resursseista. Luonnonkäyttöön liittyy paljon odotuksia ja myös ristiriitoja. Samalla korostuu myös se, että luonto on yhteinen resurssi paitsi lappilaisille, myös monille muille. Lapin metsät ovat samanaikaisesti sekä Suomen taloudellisen hyvinvoinnin perusta (societal nature) että historiallinen olosuhde suomalaisen kulttuuri-identiteetin muodostumiselle (social natures) (Lehtinen 1991: 71). Lapin luonto ei näin olekaan vain lappilaisten luontoa, vaan siihen kohdistuu monia intressejä ja osallisuuksia myös Lapin ulkopuolelta. Sekä Euroopan viimeiset erämaat Lapissa että maailman keuhkot Brasiliassa ovat kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Lapissa kohtaavatkin paikallisesti monet erilaiset luonnonkäyttöintressit ja alueen luonnon saamat merkitykset. Valkosen (2003a: 202) mukaan juuri ulkopuolisten intressien ja luontokäsitysten vaikutukset Lapin luonnonkäyttöön aiheuttavat konflikteja törmätessään luonnonkäytön paikallisiin tai alueellisiin erityispiirteisiin ja merkityksiin. Esimerkiksi luonnonsuojelu on konfliktialtis maankäytön muoto Lapissa paikallisen elämismaailman tarpeiden sivuuttamisen ja ulkopuolisten luonto- ja luonnonkäyttökäsitysten Lappiin tuomisen vuoksi (Lehtinen 2002). Suopajärven (2001b) mukaan ympäristökamppailut voivat konfliktoitua fyysisiksikin yhteenotoiksi, mutta useimmiten taistelua käydään diskursiivisesti, määrittelykamppailuin. Retoriikka on ihmisten 9

11 tai ihmisryhmien välisiin ristiriitatilanteisiin liittyvä ilmiö, joka äärimuodoissaan on lähempänä konfliktia kuin järjestäytynyttä toimintaa (Summa 1996). Retoriikan tutkimus on kiinnostunut siitä, miten kielellisten valintojen ja käytäntöjen kautta synnytetään todellisuutta, rajataan ratkaisuvaihtoehtoja ja luodaan sitoutumista tiettyihin ajatusmalleihin (emt.). Yhteiskunnallisena ilmiönä politiikka onkin paitsi yhteisten asioiden hoitamista, myös asioiden hoitamista itseä ja omaa ryhmää miellyttävällä tai oman ryhmän mielestä parhaalla ja oikeudenmukaisimmalla tavalla. Näin myöskään luontopolitiikka ja -politikointi eivät ole pelkästään yhteisen luontomme ja yhteiskuntamme parhaaksi toimimista ja toiminnan pelisääntöjen sopimista, vaan tasapainottelua kahden tai useamman näkökulman tai näkemyssuunnan välillä siitä, mikä on yhteinen etu luonnon käytön ja turvaamisen suhteen. Tärkeä paikallisyhteisön näkökulma Suopajärven (2001a) mukaan tutkimus ei ole ollut erityisen kiinnostunut ymmärtämään luonnonkäyttöä koskevissa ristiriidoissa paikallisten ihmisten asemaa tai toiminnan perusteita. Paikallisyhteisön näkökulmaa useammin tutkijat ovat olleet kiinnostuneita ympäristöliikkeiden toiminnasta ympäristökiistoissa ja paikallisten näkemykset ovat usein joutuneet taantumuksen ja taloudellisten intressien edistäjän rooliin. Esimerkiksi pohjoisen ihmisten paikalliset puheenvuorot on Suopajärven (emt.) mukaan tulkittu taantumuksen ääneksi takapajulasta. Paikallisyhteisöjen näkemysten tutkiminen on tärkeää siksi, että tutkimus antaa tutkittavilleen äänen (Suopajärvi 2001a). Paikallisyhteisöä ei pidä olettaa intresseiltään yhtenäiseksi (Aarsæther & Bærenholdt 2001), mikä tuo moniulotteisuutta aiheen tutkimiseen. Paikallisyhteisö on enemmän tai vähemmän jännitteinen kenttä, jonka hallinnasta käydään siihen osallisten kesken kamppailua. Tämä kamppailu ei (enää) ole vain poliittista taistelua perinteisessä mielessä, vaan yhä useammin myös kamppailua kulttuuristen merkitysten ja niitä koskevien symbolien asemasta (Konttinen & Litmanen 1996). Myös luontoalueiden ja luonnonvarojen käyttöä on tärkeää suunnitella paikallisyhteisön lähtökohdista käytön legitimiteetin ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi (esim. Järviluoma 1993: 10; Holm & Jentoft 2001; Wallenius 2001: 17-18). Valkosen (2003a: ) mukaan tarvittaisiinkin paikantunutta luontopolitiikkaa (käsite Macnaghten & Urry 1998), jossa huomioitaisiin luonnon sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus eli ne tavat, miten ihmiset puhuvat, käyttävät ja käsitteellistävät luontoa ja ympäristöä jokapäiväisissä aktiviteeteissaan, yhteisöllisesti ja paikallisesti. Saarisen (2001: ) mukaan metsien monikäytön tutkimuksessa onkin viime aikoina korostunut käyttömuotojen yhteensovittamisen lisäksi erämaiden ja niiden käytön merkitys 10

12 paikalliskulttuurille ja taloudelle sekä paikallisten käyttötarpeiden ymmärtäminen ja yhteensovittaminen erämaisten alueiden suojelu- virkistys- ja matkailuarvojen kanssa. Esimerkiksi muiden maankäytön muotojen vaikutusta poronhoidon harjoittamiseen on tutkittu Suomessa varsin vähän (Särkelä 2003: 46). Perusteena luonnonkäyttöhankkeiden kannatettavana pitämiselle on poikkeuksetta yhteisön hyvä ja sen elämismahdollisuuksien turvaaminen (ks. esim. Autti 1996; Raitio 2000; Suopajärvi 2001b), mitä sillä käytännössä tarkoitetaankin. Arvokeskustelua resurssienhallinnan tavoitteista ja paikallisten yhteisestä edusta eri hankkeisiin ja luonnonkäytön järjestämiseen liittyen on käyty aktiivisesti sekä politiikan kabineteissa että sanomalehtien sivuilla. Mikä siis on paikallinen käsitys? Onko ylipäätään olemassa yhtä lappilaisten etua, näkökulmaa ja mielipidettä? Tämän tutkimuksen aiheena ovat Lapin luonnonkäyttömuotojen suhteet sellaisina, kuin paikallisyhteisö tai yhteisöt ne näkevät, kokevat ja esittävät: lappilaisten sosiaaliset semioosit eli yhteiskuntaa rakenteistavat merkitysjärjestelmät (Suoranta 2000) Lapin luonnonkäyttöön ja alueella esiintyviin kilpaileviin luonnonkäyttöintresseihin liittyen Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset Keskeisin tutkimustehtäväni on selvittää eri maankäyttömuotojen ja etenkin niiden yhdistelmien merkityksiä paikallisyhteisö(i)lle Lapissa ja niiden vaikutuksia paikallisyhteisöön, ja miten tämä ilmenee lappilaisten ja eri kysymysten ympärille muodostuneiden julkisoiden luonnonkäyttöä koskevissa mielipidekirjoituksissa. Miten kirjoituksissa argumentoidaan luonnonkäytön järjestämiseksi eri tavoin, millaisia merkitysjärjestelmiä luonnonkäyttöön liittyy ja millaisia merkityksiä luonnolle ja sen käytölle annetaan? Tutkimusta ohjaavia taustakysymyksiä ovat, miksi ja kenelle Lapin luonnonkäyttö on ongelmallinen kysymys ja miksi Lappi on erityinen alue luonnonkäytön kannalta. Tutkimuksella pyrin vastaamaan myös kysymykseen millaisia samanmielisyyden alueita teksteistä voidaan ristiriitojen taustalta havaita ja koota yhteiseksi arvokokoelmaksi, jota luonnonkäytön järjestämisessä tulisi kuunnella. Tutkimuskysymykset: 1. DISKURSSIT: Millaisia diskursseja Lapin luonnonkäyttöön 2000-luvun alkuvuosina liittyy? Millaisia merkityksiä luonnolle ja sen käytölle annetaan lappilaisten Lapin Kansaan kirjoittamissa luonnonkäyttöä koskevissa kirjoituksissa? Millä tavalla luonnonkäytöstä on asiallista keskustella? 11

13 2. ARGUMENTAATIO: Miten luonnonkäyttökeskustelussa on argumentoitu tutkimusjaksolla? Millä perusteella erilaisia luonnonkäyttömuotoja arvotetaan toisiinsa nähden? Millaisia konsensuksia esiintyy argumentaatiossa periaatteina, joihin vetoaminen tai joiden tavoitteleminen eri tavoin on tutkimusjakson tilanteessa ollut Lapin Kansan yleisön ja luonnonkäyttöjulkison keskuudessa varteenotettavaa, asiallista ja toivottavaa? 3. LUONNONKÄYTTÖMUOTOJEN SUHTEET: Millainen aluedynamiikka on johtanut luonnonkäyttömuotojen suhteissa nykyiseen tilanteeseen, erityisesti poronhoidon suhteet muuhun luonnonkäyttöön? Miten nykyinen aluedynamiikan tilanne ilmenee tai esitetään luonnonkäyttökeskustelussa ja millaisena luonnonkäyttömuotojen ja niiden intressien suhteet näyttäytyvät 2000-luvun alun tilanteessa? Mistä tutkimusjaksolla on kirjoitettu? Millaisia ratkaisuperiaatteita ristiriitoihin ehdotetaan ja miten niitä perustellaan? 1.2. Tutkijan positio [P]ystyäkseen tekemään laadullista tutkimusta, on ensin pystyttävä vastaamaan omaa identiteettiään ja paikkaansa koskeviin kysymyksiin. (Suoranta 2000) Siinä missä moderni, positivistinen tiede on pyrkinyt esittämään puhdasta tietoa ilman, että tietävä subjekti on läsnä tiedonprosessissa, postmoderni tiedonkäsitys pitää arvovapaata eli neutraalia tietoa illuusiona. Tavoittamattomaksi jäävän objektiivisuuden tilalle postmoderni ajattelutapa onkin tuonut tietämisen kontekstuaalisuuden: tietäminen on sidoksissa aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään. Tietämisellä on siis ajallinen, paikallinen ja sosiaalinen luonne. Postmodernissa ajattelussa tietäminen on aina jonkun ihmisen/tutkijan tietoa, ja kaikella, mitä tämä henkilö voi tietää, on juurensa ihmisen ymmärtämisyhteyksissä kuten sosiaalisista suhteissa tai muussa kokemuspiirissä (Heikkinen, H.L.T. 2001: ). Tutkijan tulisi olla tietoinen myös tieteenalansa epistemologisesta tiedostamattomasta ja sen myötä lähtökohdista tutkimuksen tekoon (Bourdieu & Wacquant 1995: 65). Myös Lapin Kansassa ja muilla foorumeilla käytävässä, luonnonkäyttöä koskevassa keskustelussa on usein esillä eri tahojen oikeus ja pätevyys osallistua luonnonkäyttökeskusteluun. Tutkielman aihepiirin vuoksi lienee tarpeen tehdä lukijoille tiettäväksi myös tämän opinnäytetyön kirjoittajan lähtökohdat tutkimuksen tekoon. Poronhoidon ja metsätalouden välisten konfliktien, voimalaitosrakentamisen ja luonnonsuojelun kaltaiset aiheet lienevät tuttuja kaikille lappilaisille. Minun ehkä erilainen suhteeni eli akateeminen kiinnostukseni resurssienhallinnan aihepiiriin ja etenkin lappilaisiin maankäyttökonflikteihin sekä poronhoitoon juontuu viimeistään opintoihini Tromssan yliopistossa, joiden innoittamana olen 12