SILENT REPORTAGE VIINANKO VIEMÄT? Reportaasi alkoholikuolemien tilastoinnista Asiantuntijahaastatteluja ja kansainvälistä vertailutietoa talvella 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILENT REPORTAGE VIINANKO VIEMÄT? Reportaasi alkoholikuolemien tilastoinnista Asiantuntijahaastatteluja ja kansainvälistä vertailutietoa talvella 2013"

Transkriptio

1 SILENT REPORTAGE VIINANKO VIEMÄT? Reportaasi alkoholikuolemien tilastoinnista Asiantuntijahaastatteluja ja kansainvälistä vertailutietoa talvella 2013 ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Hiljainen reportaasi VIINANKO VIEMÄT? Reportaasi alkoholikuolemien tilastoinnista Suomessa. Asiantuntijahaastatteluja ja kansainvälistä vertailutietoa talvella ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kansikuva: Mika Horelli 2013 NEWSBROKERS OY (Ltd.) Independent Fact Finding Company Fredrikinkatu 61 A HELSINKI, Finland

3 Voi olla että THL kategorioi alkoholikuolemaksi sellaista, mikä Tilas- tokeskuksella on muuta kategoriaa ja alkoholi vain liittyy siihen. Ero- jen syyt löytyvät määritelmistä. Pääluokan valinta on päätös. Tapaus ei voi olla samaan aikaan kahdessa pääluokassa. Filosofian tohtori Antti Impinen, THL Keski- Euroopan vahvasti katolisilla alueilla ei haluta merkitä kaik- kea, esimerkiksi itsemurhia. Samantyyppisiä ilmiöitä löytyy muualta. Ei se ole välttämättä uskonnosta vaan maan tavasta, mitä on hyväk- syttävää sanoa. Ja jos itsemurha tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen on jo sinänsä rikos, sitä ei kannata kirjata kuolintodistuk- seen. Oikeuslääkäri Sirkka Goebeler, THL National Council on Alcoholism and Drug Dependence on toinen ame- rikkalainen laitos, joka tilastoi alkoholikuolemia. Sillä on pyrkimys lukea sukupuolitauditkin alkoholisairauksiin, koska ihmiset saavat niitä päissään. Newsbrokers, toimitus 3

4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 YHTEENVETO... 7 Työikäisten kuolinsyyt... 7 THL antaa itsekin ristiriitaisia lukuja... 8 Jos vainajan veressä on alkoholia, se on alkoholikuolema... 9 KANSAINVÄLINEN VERTAILU YHDYSVALLAT BRITANNIA SAKSA EUROOPAN UNIONI WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO HAASTATTELUT FT ANTTI IMPINEN Luokitukselle on ohjeet Emme todellisuudessa tiedä verrokkimaiden alkoholikuolemien määrää OIKEUSLÄÄKÄRI SIRKKA GOEBELER Kuolinsyiden tilastoluokitus on arviointia Tilastonpitäjillä on luokituseroja Kuolinsyy on rajanvetovalinta LIITTEET: LIITE 1, NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM AND DRUG DEPENDENCE LIITE 2, DAILY MAIL : LIITE 3, EUROSTAT: LIITE 4, WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO: NEWSBROKERS & HILJAINEN JOURNALISMI; RIIPPUMATONTA FAKTAA TILAUSTYÖNÄ

5 JOHDANTO Hiljainen reportaasi Viinanko viemät? on Suomen Panimo- ja virvoi- tusjuomateollisuusliiton syksyllä 2013 tilaama Hiljainen reportaasi siitä, miten alkoholi tilastoidaan kuolinsyyksi Suomessa ja muualla. Hiljaisten reportaasien toimitustavan mukaan tämän tiedonhankin- taprojektin tilaajan osuus on rajoittunut aiheen ja työn laajuuden määrittelyyn. Haastateltavien valinta sekä muu tiedonhankinta on tehty riippumattomasti Newsbrokersin toimituksessa eikä tilaaja ole missään työn vaiheessa puuttunut reportaasin sisältöön. Se on syn- tynyt yksinomaan haastattelujen ja reportaasissa mainittujen lähtei- den perusteella. Reportaasiin haastatellut ovat saaneet tilaisuuden tarkastaa ja hy- väksyä omat osuutensa. Toimittajan kysymykset on jätetty osaksi haastattelutekstiä vain silloin, kun sitä on pidetty selvyyden vuoksi tarpeellisena. Reportaasin ovat toimittaneet Mika Horelli, Jukka Keitele, Tuuli Tal- vinko ja Pekka Paunio. Tekstistä omiin laatikoihinsa nostetut poi- minnat materiaalista ovat toimituksen korostuksia. Jos tätä Hiljaista reportaasia käytetään tiedotusvälineissä lähteenä, lähde on mainittava. PDF- reportaasi on ladattavissa osoitteesta tiedostot/. Helsingissä Mika Horelli Newsbrokers Oy 5

6 6

7 YHTEENVETO WHO:n tilastojen mukaan globaalisti melkein 4 % ihmisistä kuolee suoranaisesti viinaan, Suomessa vain puolet siitä. Suomalaiset asi- antuntijatkin ovat todenneet, että Suomessa tutkitaan jokaisen kuolinsyy perusteellisesti, ja siten saadaan kuolinsyytutkimuksissa kiin- ni kaikki, joilla on vähänkin alkoholia veres- sään, ja alkoholin osuus tilastoidaan aina, kun taas monissa maissa tutkitaan vähemmän ja tavataan jättää kirjaamatta kiusallisia kuolin- syitä. Voidaan olettaa alkoholikuolleisuus muualla korkeammaksi kuin tilastot osoittavat. Alkoholi on THL:n mu- kaan työikäisten yleisin kuolemansyy. Tähän päästään, kun esimer- kiksi sydän- ja verisuo- nitaudit ja syöpä pure- taan riittävän pieniin alaryhmiin luokitukses- sa, mutta kaikki mihin alkoholi mitenkään liit- tyy, niputetaan yhteen. Työikäisten kuolinsyyt Tällä perusteella Suomi ei ole ongelmakansa viinaan kuolemisessa. Kansainvälisessä vertailuosiosta ilmenee, että eri maiden tilastot eivät ole vertailukelpoisia ja että on tavallista esittää agendan mukaisia väitteitä, jos agendalla on esimerkiksi alkoholipolitiikan tiukentaminen. Ainoa, mis- tä vallitsee yksimielisyys, on se että keski- ikäiset miehet juovat kaikkialla enemmän viinaa ja kuolevat siihen useammin kuin muut väestöryhmät. WHO:n tilastojen mukaan Suomessa alle 2 % kuolemantapauksista on al- koholiperäisiä, Tilastokeskuksen mukaan noin 3 %. WHO:n tilastojen mu- kaan yli 2 % amerikkalaisista kuolee viinaan, USA:n tilastojen mukaan lu- ku on pienempi. Tämäkin indikoi luokitusjärjestelmien eroja. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholiperäiset kuo- lemat vähentyivät vuonna 2011 neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Lasku johtuu suurelta osin miesten alkoholikuolleisuuden pienenemi- sestä. Alkoholisyihin kuoli yhteensä henkeä, joista oli miehiä ja naisia 440. Alkoholikuolemat ovat miehillä huomattavasti ylei- sempiä kuin naisilla. Alkoholi on THL:n mukaan työikäisten yleisin kuolemansyy. Tähän päästään, kun esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä puretaan 7

8 riittävän pieniin alaryhmiin luokituksessa, mutta kaikki mihin alkoholi mitenkään liittyy, niputetaan yhteen. Tilastokeskuksen kuolemansyy- taulukon mukaan alkoholikuolemia oli vuonna 2011 yhteensä Näistä kohdistui työikäiseen väestöön. Sydän- ja verisuonitautei- hin kuoli työikäistä, syöpiin ja kasvaimiin Tilastokeskuksen tietojen mukaan alkoholi ei siis ole työikäisen väes- tön suurin primääri kuolinsyy. Mutta se on toki merkittävä kuolinsyy. 1 THL antaa itsekin ristiriitaisia lukuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen omista julkaisuista löytyy ristirii- toja. THL Päihdetilastollinen vuosikirja 2010 (Powerpoint) kertoo näin: Dian 19 mukaan alkoholikuolemat ovat olleet vaiheilla viime vuosina, alkoholiperäiset sairaudet siitä yli eli huomattava ero Tilastokeskuksen lukuihin. Heti seuraavassa diassa luvut ovat pie- nemmät, noin Mikä tämän selittää? 2 Alkoholiperäiset kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat THL:n mu- kaan vähentyneet luvun alusta selvästi. THL:n haastatellut asiantuntijat eivät osanneet tai halunneet selittää, mistä tilastojen huomattavat erot jopa sen omissa julkaisuissa johtuvat. 1 Lähde: 21_tau_001_fi.html 2 Lähde: %2Fwww.stakes.fi%2Ftilastot%2Ftilastotiedotteet%2F2011%2Fpaihde%2Fpaihdetilastollinenvuosikirja2010_k uvi- na.ppt&ei=hfkqusavlpt34qswlihoaq&usg=afqjcngbvfoaafjpvwer808qaurev1d5gw&sig2=am9c25fttgyxc YDgdoBa6w 8

9 Jos vainajan veressä on alkoholia, se on alkoholikuolema THL:n oikeuslääkäri Sirkka Goebeler sanoi haastattelussaan: Käytännös- sä lähes kaikki tapaturmaiset kuolemat tutkii oikeuslääkäri, ja oikeuslää- kärit kirjaavat systemaattisesti alkoholin myötävaikuttavaksi tekijäksi jos sitä vainajassa on. Se mitataan aina. Jos siis kukkaruukku putoaa kadulla päähän ja vainajasta löytyy hiukan- kin alkoholia, sen katsotaan ilmeisesti myötävaikuttaneen kuolemaan. Jos selvä kaahari ajaa punaista päin ja tappaa suojatielle jalankulkijan, joka on ottanut oluen, hänestäkin saa alkoholikuoleman pelkästään mainitse- malla, että hänestä löytyi alkoholia. Sehän on aina kirjattava ja mainittava. Alkoholikuolema on määritelmän valinta, ja määritelmän valinta on ilmei- sesti alkoholipoliittinen päätös. Goebelerin mukaan luokitusnormit ovat Suomessa maailman perusteelli- simmat. Ensinnäkin Suomessa luokitellaan kaikki kuolemat hyvin tarkas- ti. Kuolemia tutkitaan enemmän ja se vaikuttaa siihen, miten ne luokitel- laan. Suomessa on tilastollisesti paljon enemmän tapaturmaisia ja väki- valtaisia kuolemia ja itsemurhia kuin muissa länsimaissa osittain sen ta- kia, että ne jäävät kiinni tutkimuksessa, ja niiden kirjaamista kuoleman- syyksi ei vältellä. Muualla alkoholimyrkytys voi olla ei- toivottu kuoleman- syy jossakin tilanteessa, jolloin se jätetään kirjaamatta. Mutta onko alkoholi työikäisten suurin kuolinsyy todellisuudessa vaiko vain THL:n lavennetun alkoholikuolinsyytulkinnan mukaan? Tilastokes- kuksen taulukon mukaan sydän- ja verenkiertotaudit ja syöpä ovat suu- rempia kuolinsyitä. Taulukko ei erittele alkoholin osuutta niissä, joten on oletettava, että ne on puhdistettu alkoholiperäisistä tapauksista. Yhdessä kohdassa niin nimenomaan sanotaankin. Kansainvälisen tilastovertailun perusteella on ilmeistä, että Suomi ja suomalaiset eivät ole maailmassa ongelmaryhmä, vaan alkoholikuollei- suuden häntäpäässä. Alkoholiperäiset kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat THL:n oman julkaisun mukaan vähentyneet radikaalisti luvulta, samaa tahtia kuin työmaajuopottelu on kadonnut. 9

10 KANSAINVÄLINEN VERTAILU Eri maissa esitetyt arviot alkoholikustannuksista ovat täydellisen vertai- lukelvottomia. Kuolleisuusluvuista voinee sanoa samaa. WHO:n tilastokartassa Suomi kuuluu yhdessä Länsi- Euroopan ja musli- mimaiden kanssa alimman alkoholikuolleisuuden luokkaan (0 1,9 % kuolemantapauksista). WHO:n mukaan alkoholikuolleisuus on suurem- paa koko muussa maailmassa, ennätyksenä Venäjä, jossa 20 % miehistä ja 6 % naisista kuolee viinaan. Tämä ei tue suomalaisten asiantuntijoiden jakelemaa käsitystä Suomesta itäeurooppalaisena ryyppymaana. Sekä tilastotiedot että tilastoperusteet näyttävät vaihtelevan melkein kaikkialla. Samoin vaihtelee käsitys kohtuullisesta juomisesta. Päiväan- noksen rajasuositus USA:ssa on miehet 2 annosta ja naiset 1, Englannissa puolestaan miehet 4 ja naiset 3 annosta. Yhdysvallat CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) on THL:n amerik- kalainen vastine. Se kertoo kotisivullaan, että viinaan kuolee vuodessa ihmistä ja pikatilastosivullaan, että Mitä tästä voi päätellä? CDC laskee alkoholin väärinkäytön yhteiskunnalliseksi kustannukseksi 224 miljardia dollaria. Summan perusteista ei saa selkoa. CDC:n faktasivulla kerrotaan, että USA:ssa kuolee alkoholin liikakäyttöön ihmistä vuodessa. Se on maan kolmanneksi suurin kuolinsyy, kun sairausryhmät on pilkottu yksittäisiin sairauksiin. Toisaalta sama laitos kertoo toisessa tietopaketissa, että alkoholikuolemi- en määrä onkin vain vuodessa. Näistä maksasairauksien osuus on ja loput sisältävät kaiken muun, mukaan lukien väkivallan ja onnettomuudet. 10

11 National Council on Alcoholism and Drug Dependence on toinen amerik- kalainen laitos, joka tilastoi alkoholikuolemia. Sillä on pyrkimys lukea su- kupuolitauditkin alkoholisairauksiin, koska ihmiset saavat niitä päissään. 3 Laitoksen mukaan 4 % kuolemantapauksista on alkoholikuolemia, miehil- lä yli 6 % ja naisilla runsas prosentti. Määrä on selvästi suurempi kuin THL:n arvio Suomesta. Britannia Brittiläinen raittius- ja alkoholivalistusjärjestö laskee julkisen sektorin al- koholikustannuksiksi noin 3 miljardia puntaa, eikä sillä ole pyrkimystä vähätellä kuluja. Elinkeinoelämän menetyksiin se ei ota kantaa Britanniassa kirjattiin alkoholikuolemaa. 4 Jos luku pitää paik- kansa, se vastaisi väkilukuun suhteutettuna noin 800 kuolemaa Suomes- sa. Mutta voiko Yhdistyneen Kuningaskunnan alkoholikuolleisuus olla alle puolet Suomen tasosta, jos se WHO:n tilastossa kuuluu samaan luokkaan Suomen kanssa? Sen sijaan alkoholipaniikkia ylläpitävä järjestö Alcohol Concern kertoo, että vuodessa kuoleekin viinaan brittiä. Tämä vastaisi THL:n mak- simiarviota Suomen alkoholikuolleisuudesta. Asiasta uutisoiva lehti ei anna pienintäkään vihjettä lukemien eron syistä. Järjestön kotisivulta ei tilastointipohja selviä. Selvästi järjestöllä on kuitenkin ohjelmallinen ta- voite näyttää tilanne niin pahana kuin tulkintamahdollisuudet sallivat. Järjestön uudesta tutkimuksesta on kirjoittanut Daily Mail Artikkelissa järjestön edustajat väittävät, että alkoholiperäiset sairaudet ja onnettomuudet romahduttavat koko terveydenhoitojärjestelmän. Saksa WHO:n mukaan Saksa kuuluu Suomen tavoin maihin, joissa alkoholi- kuolemat ovat alle 2 % kuolemantapauksista. Kuitenkin vuodelta Liite 1 4 Office for National Statistics 5 Liite 2 11

12 löytyy WHO:n julkaisu, jonka mukaan 7.98% alle 65- vuotiaina kuolleista kuoli suoranaisesti alkoholin vuoksi. Mitä tästä pitää päätellä? EU:n tilastojen mukaan Saksan alkoholikuolleisuus on samaa luokkaa kuin WHO:n nykytilastoissa, 2 % luokkaa kuolemantapauksista. Se on siis samaa tasoa kuin Suomen. Suomalaisasiantuntijoiden käsityksen mukaan Saksa kuuluu maihin, joissa kartetaan kirjaamasta epäsäädyllisiä kuolin- syitä, joten kuolleisuus saattaa olla suurempi. Saksan havainnoista mainittakoon lisäksi, että entisessä DDR:ssä juoma- tavat ovat rajummat ja alkoholikuolleisuus suurempaa kuin lännessä, ja iäkkäiden naisten alkoholisoitumiseen ja alkoholikuolleisuuden kasvuun miesmäiselle tasolle on kiinnitetty huomiota. Sukupuolten elämäntapa- erot kapenevat. Euroopan Unioni EU:n tilastokeskus EUROSTAT julkaisee tilastokoosteita, joka kootaan kansallisten tilastovirastojen antamista numeroista. Kuolemansyitä sel- vittää Atlas of Mortality. 6 Sen mukaan Suomi ei ole mikään ongelma- alue ainakaan viinaan kuolemisessa. 7 EUROSTAT toteaa, että alkoholikuolemalle ei ole yleisesti hyväksyttyä kansainvälistä määritelmää. Määritelmä kelluu. EUROSTAT päätti jo 1998, että kuolemansyyn kirjaamistapaa ja kuolintodistuskäytäntöä olisi har- monisoitava kansainvälisen ICD- 10 ohjeistuksen mukaiseksi. Tuloksiin ei ole päästy. 8 Kuolemansyy on sittenkin aina tulkinnanvarainen asia, var- sinkin arvioitaessa alkoholin osuutta asiaan /EN/KS EN.PDF 7 Liite 3 8 Eräs suomalainen EU- virkamies, joka ei halua nimeään julkisuuteen, toimitti EUROSTAT:in vuosikirjaa luvulla. Hänen mukaansa viraston monikansallinen henkilöstö keskusteli paljon elämän tosiasioista, joten virastossa tiedettiin hyvin miten vertailukelvotonta aineistoa eri maat lähettivät. Epävirallisista lähteistä tiedettiin, että Sveit- sissä, joka ei ole EU- maa mutta verrokki, tehtiin enemmän itsemurhia suhteessa väestöön kuin missään, mutta kuo- lintodistuksissa luki aina että sydän pysähtyi, mikä tietenkin oli tavallaan totta myös itsemurhatapauksissa. Sa- moin tiedettiin, mikä oli Kreikan talousnumeroiden todellinen arvo. Saatu aineisto oli silti painettava sellaisenaan. Virkamiehen mukaan Suomi on suhteellisen raitis maa, ja Euroopassa humalassa autoilu on erittäin yleistä ja käy- tännössä sallittua. Huomattava osa alkoholin kulutuksesta ja myynnistä jää tilastoimatta viininviljelys- ja kotipolt- tomaissa (esimerkiksi myynti maatiloilta), ja alkoholikuolemien määrä on eri planeetalta kuin siitä kertovat tilas- tot, paitsi Suomessa jossa ne saattavat jäädä alle tilastoidun, riippuen luokituspolitiikasta. 12

13 World Health Organization, WHO WHO:ssa ollaan perillä siitä, miten tulkinnanvaraista alkoholin tilastointi kuolinsyyksi on. Alkoholin osuutta monien tekijöiden joukossa on moni- mutkaista ja vaikeata laskea. WHO pyrkii tekemään rajanvedon kysymäl- lä, olisiko kuolemantapausta tapahtunut ilman alkoholia. Mutta miten senkin sitten varmuudella tietää? 9 Suomen kannalta kiinnostavaa on, että tilastojen mukaan, mikä on suh- teellista totuutta, globaalisti melkein 4 % ihmisistä kuolee suoranaisesti viinaan, Suomessa vain puolet siitä. Suomalaiset asiantuntijatkin ovat to- denneet, että Suomessa tutkitaan jokaisen kuolinsyy perusteellisesti, ja si- ten saadaan kuolinsyytutkimuksissa kiinni kaikki, joilla on vähänkin al- koholia veressään, ja alkoholin osuus tilastoidaan aina, kun taas monissa maissa tutkitaan vähemmän ja tavataan jättää kirjaamatta kiusallisia kuo- linsyitä. Voidaan olettaa alkoholikuolleisuus muualla korkeammaksi kuin tilastot osoittavat. Tällä perusteella Suomi ei ole ongelmakansa viinaan kuolemisessa. Kuolinsyyn määrittäminen on päätös, joka tehdään sillä perusteella, mitä halutaan osoittaa tai korostaa. 9 Liite 4 13

14 HAASTATTELUT FT Antti Impinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n tapaturmien ehkäisyn yksikön erikoistutkija, filosofian tohtori Antti Impinen on tilastotieteilijä, joka väi- tellyt rattijuoppoudesta pääaineenaan kansanterveystiede. Tilastokeskus vastaa virallisesta kuolemansyytilastosta, ei THL, aloittaa tohtori Impinen. Miten ryhmittelyt tehdään uutisoidaan miten alkoho- likuolemat ovat suomalaisten työikäisten miesten yleisin kuolemansyy totta kai sinä yhdistellään hieman mielivaltaisesti kuten muitakin pää- ryhmiä. Siinä on alkoholisairauksia ja alkoholimyrkytyksiä jotka voidaan niputtaa yhteen. Tilastokeskuksella ja THL:lla voi olla erilaisia lukuja varsinkin tapatur- mapuolella. Alkoholin liittyviä tapaturmakuolemia ovat alkoholimyrky- tykset, sekä muut tapaturmat, joissa alkoholi on ollut osallisena kuten hukkumiset. Tilastokeskuksella nämä menevät ilmeisesti tapaturmien pääryhmään, sanoo Impinen ja täydentää, että erot riippuvat luokituk- sesta myös Tilastokeskuksen sisällä. Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset ovat toisissa luokituksissa tapaturmien pääryhmässä, toisissa alkoholi- kuolemien ryhmässä. Historiasta tunnetaan tapauksia, joissa ravintolasta humalassa poistunut tai poistettu asiakas joutuu tappeluun ovimiehen kanssa, joka lyö häntä niin että asiakas kaatuessaan lyö päänsä ja kuolee. Onko se alkoholi- kuolema vai mikä se on tilastollisesti? Vakuutusyhtiö on joissakin tapauk- sissa päättänyt, että leskellä ei ole oikeutta henkivakuutuskorvaukseen, koska vainaja oli ollut humalassa. Nykykäytännön mukaan vastuut liene- vät erilaisia. Viime kädessä se on kai kuolemansyyntutkijan päätettävissä, sanoo Im- pinen. Tilastollisesti hän olisi kai väkivallan uhri päihtymystilassa, ja oi- keuslääkäri luultavasti sanoisi, että alkoholilla oli todennäköisesti vaiku- tusta hänen kuolemaansa. Olen varma, että hänet tilastoitaisiin primääris- ti väkivallan uhriksi eikä alkoholikuolemaksi. 14

15 Mihin raja sitten vedetään kun Tilasto- keskus antaa yhden luvun ja ja THL toi- sen? Eri paikoissa luokitellaan eri pää- ryhmiin, Impinen kommentoi. Luokitukselle on ohjeet Voi olla että THL kategori- oi alkoholikuolemaksi sel- laista, mikä Tilastokeskuk- sella on muuta kategoriaa ja alkoholi vain liittyy sii- hen. Erojen syyt löytyvät määritelmistä. Pääluokan valinta on päätös. Tapaus ei voi olla samaan aikaan kahdessa pääluokassa. Tilastokeskuksen listassa on määritelty luokitusperusteet selkeästi. Jos alkoholi on selvästi syy joka aiheuttaa kuolemaan johtaneen sairauden, se on al- koholikuolema, Impinen sanoo. Tilastojärjestelmät elävät ja luokituksia tulee uusia. Pohjana on Interna- tional Classifications of Diseases missä F- ryhmä käsittää alkoholioireyh- tymät. Elimelliset sairaudet taas menevät niitä vastaavien ryhmien, kuten ruoansulatuselimistön sairauksien alle. Keskustelevatko THL ja TK rajanvedosta vai tekeekö kukin mitä parhaak- si näkee? Tilastokeskus vastaa kuolemansyytilastosta, mutta tietenkin pyritään käymään keskustelua. Olemme asiantuntijavirasto, emme halua sooloilla, Impinen sanoo. Voi olla että THL kategorioi alkoholikuolemaksi sellaista, mikä Tilasto- keskuksella on muuta kategoriaa ja alkoholi vain liittyy siihen. Erojen syyt löytyvät määritelmistä. Pääluokan valinta on päätös. Tapaus ei voi olla samaan aikaan kahdessa pääluokassa. Impinen luettelee ja selaa lähdeaineistoa: Tässä on terveytemme.fi menetetyt elinvuodet ja alkoholikuolemat, sitten olisi vielä alkoholihait- takustannuslaskenta ja Päihdetilastollinen vuosikirja tuolla on luku vuonna 2011 ja peruskuolemansyy alkoholisairaus tai myrkytys noin ja sairauksiin kuolleita ja sitten erikseen päihtyneinä tapatur- miin ja väkivaltaan kuolleet Tilastokeskuksella on selvästi alempia lukuja. Kun peruskuolinsyy on al- koholisairaus tai myrkytys, luvut ovat samat. Tilastokeskuksen luvut eivät siinä kohtaa eroa THL:n luvuista. Korkeintaan muutaman tapauksen heit- toja esiintyy päivitysajankohdasta johtuen. THL:n luvuissa on sitten vielä 15

16 erikseen päihtyneenä kuolleet, joissa on tapaturmien ja väkivallan seura- uksena päihdyksissä kuolleet. Nämä puolestaan löytyvät Tilastokeskuk- selta tapaturmien ja väkivallan pääryhmistä, mutta sielläkin alkoholin osuus on nähtävissä. Näissä luvuissa ei siis ole minkäänlaista ristiriitaa Impinen täydentää. Emme todellisuudessa tiedä verrokkimaiden alkoholikuolemien määrää EU:n tilastoviranomainen EUROSTAT julkaisee EU- maiden luvut. Kuole- mansyyt tulevat eri maista periaatteessa yhtenäisillä luokituksilla, mutta eivät ne kansallisesti silti tule tosiasiassa yhtenevästi. Jos vanhus kaatuu ja murtaa lonkkansa, joutuu sairaalassa tulehduskierteeseen ja kuolee lo- puksi keuhkokuumeeseen, kuolinsyy tilastoidaan joissakin maissa keuh- kokuumeeksi, mutta meillä painotetaan alkusyytä joka oli se kaatuminen ja lonkan murtuminen, joka aiheutti sen kuoleman. Toinen haastateltu, oikeuslääkäri Sirkka Goebeler puolestaan sanoo, että Keski- Euroopassa kartetaan kirjaamasta kiusallisia kuolinsyitä kuten it- semurhia tai alkoholikuolemaa. On mukavampaa kirjata kuolintodistuk- seen, että sydän pysähtyi. Tosiasiahan sekin on. Suomessa tehdään ruumiinavauksia enemmän kuin muualla maailmassa ja tutkitaan tarkkaan alkoholit ja myrkyt myös pohjoismaihin verrattuna, kertoo Impinen. Suomalaiset tilastot nostavat myrkytys- ja alkoholi- kuolemia korkeammalle, koska ne seulotaan tehokkaammin kuin muualla. Muissa maissa todennäköisesti aliarvioidaan niitä. Samaa mieltä on myös Goebeler. Kun joltakin vuodelta löytyy 400 tapaturmaista alkoholimyrkytystä Suomesta ja 5 Ranskasta jossa on kymmenkertainen väestö, ei se voi pel- kästään johtua juomatapojen erosta. Ehkä ne tilastoidaan siellä alkoho- lismiin tai alkoholisairauteen, Impinen arvailee. Kansainväliset vertailujen tulkinnoissa kannattaa noudattaa varovai- suutta, mutta erot ovat silti suuntaa antavia. Tapaturmissa suomalaiset kärjessä, eikä menetelmäerot selitä sitä kokonaan, uskoo Impinen. 16

17 Suomi on kuitenkin enemmän itäeurooppalaista kuin länsimaista tasoa viinakuolleisuudessa, vaikka eroja on, mutta Suomi on eurooppalaista keskikastia alkoholinkulutuksessa. Nämä tiedot käyvät ilmi esimerkiksi WHO:n Health for All tietokannasta, sanoo Impinen. Mutta mikä arvo WHO:n tilastolla on, tai mistä me todella tiedämme mikä on itäeurooppa- laisen ja länsieurooppalaisen tason todellinen ero, jos kerran pidämme tietona sitä että monissa maissa näitä asioita ei yksinkertaisesti kirjata? Ja kuinka suuresti toisaalta luotamme myöskään itäeurooppalaiseen tilas- tointiin? Millä todistetaan, että länsimaissa todella kuollaan viinaan vä- hemmän kuin Suomessa? Oikeuslääkäri Sirkka Goebeler Oikeuslääkäri, LT Sirkka Goebeler on THL:n oikeuslääkäri Tampereella. Kuolinsyy on määriteltävä virallisen luokituksen mukaan. Suomessa on käytössä kansainvälinen tautiluokitus ICD- 10:n ohjeet, kertoo tohtori Goebeler. Siinä on määritelty kaikki taudit tiettyyn luokkaan. Joissakin tapauksissa määritys on hiukan epämääräinen, toisissa selkeämpi. Alko- holin kanssa se on hiukan epäselvempi. Alkoholisairauksia löytyy useasta luokasta. Alkoholimyrkytykset ovat vielä erikseen. Miten alkoholikuolema määritellään ja missä raja kulkee jos alkoholilla on osuutta asiaan? Ensinnäkin kuolemansyyn määrittää hoitava lääkäri sairaushistorian ja kuoleman tapahtumien perusteella. Oikeuslääkäri käyttää edellisten li- säksi ruumiinavauslöydöksiä kuolemansyyn määrittämiseen. Lähtökoh- taisesti erilainen ajattelutapa johtaa erilaisiin kuolintodistuksiin, sanoo Goebeler. Kuolinsyiden tilastoluokitus on arviointia Kun lääkäri antaa kuolintodistuksen, siinä on menty ICD- 10:n ohjeiston mukaisesti. Jos ei alun perin, niin viimeistään tarkistusvaiheessa. Mutta sitten kun asia viedään Tilastokeskukseen, se katsoo asian vielä omalla 17

18 ohjeistuksellaan, joka ei ole ihan suoraan ICD- 10 luokitusjaoltaan, kertoo Goebeler. Alkoholikuolemiksi tulevat Tilastokeskuksen tilastoinnissa myös sairau- det jotka hyvin vahvasti liittyvät alkoholiin. Esimerkiksi alkoholin aiheut- tama maksakirroosi, alkoholin aiheuttama haimatulehdus, alkoholin ai- heuttama dementia tai ihan vain yleinen alkoholismi jossa on monta eli- mellistä järjestelmää heikentynyt. Toinen iso ryhmä on alkoholin välittömästi aiheuttamat kuolemat eli käytännössä alkoholimyrkytykset. Alkoholimyrkytys, kuten kaikki muut- kin kuolinsyyt, on arvio. Kuolinsyyn määrittäminen on vaikeaa silloin kun ei ole pää murskana tai sydän murskana, vaan se on arvio siitä mikä eni- ten kuolemaan vaikutti, Goebeler korostaa. Ei ole edes olemassa tiettyä alkoholipitoisuutta, joka aiheuttaa myrky- tyskuoleman. Se voi eri tilanteissa aiheutua eri alkoholimäärällä. Näin ollen kuolinsyytilastointi poikkeaa monista muista tilastoinnin koh- teista. Kuolinikää ei tarvitse useimmiten arvailla, taloudelliset ja juridiset statukset ovat selviä ja valmistuvien maisterien määrä tiedetään. Mutta ti- lastotieteellä on ongelmia sellaisen kanssa missä kysytään miksi ja pun- nitaan vaikuttavia tekijöitä. Kansantaloustieteessä tulkinnat tehdään esi- merkiksi poliittisen agendan mukaan, ja samaa on epäilty myös tilastoin- nista, jolla on välitön yhteys alkoholipolitiikkaan. Miten määritellään sellaiset kuolemantapaukset, joissa niin sanotusti al- koholilla oli osuutta asiaan, esimerkiksi tapahtuu onnettomuus? Jos alkoholi on myötävaikuttava tekijä, kyseessä ei ole alkoholiperäinen kuolema tilastoinnin kannalta silloin, kun Tilastokeskuksessa lasketaan alkoholikuolleisuus. Heidän tilastoistaan löytyvät kuitenkin tapaturmat, joissa alkoholi on myötävaikuttava tekijä. Tautikuolemissa alkoholipoh- jainen sairaus saattaa Tilastokeskuksen tilastoissa näkyä selvemmin ja al- koholin osuus tapaturmaisissa kuolemissa THL:n tilastoissa selvemmin. Käytännössä lähes kaikki tapaturmaiset kuolemat tutkii oikeuslääkäri, ja oikeuslääkärit kirjaavat systemaattisesti alkoholin myötävaikuttavaksi tekijäksi jos sitä vainajassa on. Se mitataan aina. 18

19 Tilastonpitäjillä on luokituseroja THL:n tilastot ovat varmaan aika pitkälti samat kuin Tilastokeskuksen, Goebeler arvelee. Sen sijaan Helsingin Yliopiston julkaisemat tilastot al- koholimyrkytyskuolemista sisältävät kaikki tapaukset, joissa on useita lääkeaineita ja alkoholi. Vähäinenkin alkoholipitoisuus luetellaan myrky- tyskuolemiin. Se on kyllä tilaston kuvauksessa mainittu. Mutta kun Tilastokeskuksen ja THL:n luvut poikkeavat toisistaan, mistä se siis johtuu? THL saattaa kirjata kuolintodistuksen mukaisesti kuolemansyyksi ai- kuisiän diabeteksen ja myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi alkoholimyr- kytyksen, mutta tämmöisen Tilastokeskus kirjaa kansainvälisen ohjeis- tuksen mukaan alkoholidiabetekseksi. Se arvioi siis alkoholin aiheutta- neen diabeteksen. Siellä on tällainen ohjeistus kun taas THL käyttää näitä varsinaisia kuolintodistuksia tilastointiin. THL on iso firma ja meillä on hirveän monenlaisia tilastoja. Tapaturmati- lastoissa alkoholin osuus näkyy ihan toisella tavalla. Korostuneemmin. Goebelerin vastauksesta saa sen käsityksen että Tilastokeskus kirjaisi al- koholin voimallisemmin kuin THL, mutta THL:n Alkoholipoliittisen Vuo- sikirjan luvut antavat melkein kaksi kertaa niin paljon alkoholikuolemia kuin Tilastokeskus. Kuolinsyy on rajanvetovalinta Kuolinsyyn määritys on rajanvetoa, Goebeler myöntää. Mitä korkeampi on vainajan ikä, sitä enemmän pohditaan onko kyseessä tietty sairaus, onko alkoholilla, lääkeaineella tai tapaturmalla osuutta, ja erityisesti kroonisten sairauksien yhteydessä rajanveto on vaikeampaa. Alkoholi on sillä tavalla hankala tekijä tässä, että se aiheuttaa monenlai- sia pitkäaikaisia sairauksia. Onko esimerkiksi sydänsairaus aiheutunut verenpaineesta vai alkoholista? Taustatiedot tapauksesta vaikuttavat sii- 19

20 hen, kumpi sellaisessa tapauksessa kirjataan primääriksi kuolemansyyksi. Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyselvitys ei koskaan tapahdu pelkän ruumiinavauksen perusteella, vaan myös taustatietojen. Millä tavalla kuo- leman tiedetään tapahtuneen. Millaisia sairauksien oireita sitä edelsi. Va- listunutta arvaustakin on tietoisen harkinnan takana. Saman tapauksen voisi luokittaa toisinkin. Kyseessä on tosiaankin luokitus. Löydökset pysyvät samana, mutta luo- kittaminen ei ole niin selvää. Goebelerin mukaan suomalaiset luokitusnormit poikkeavat muista mais- ta. Ensinnäkin Suomessa luokitellaan kaikki kuolemat hyvin tarkasti. Kuolemia tutkitaan enemmän ja se vaikuttaa siihen, miten ne luokitel- laan. Suomessa on tilastollisesti paljon enemmän tapaturmaisia ja väkivaltai- sia kuolemia ja itsemurhia kuin muissa länsimaissa osittain sen takia, että ne jäävät kiinni tutkimuksessa, ja niiden kirjaamista kuolemansyyksi ei vältellä. Muualla alkoholimyrkytys voi olla ei- toivottu kuolemansyy jossa- kin tilanteessa, jolloin se jätetään kirjaamatta, sanoo Goebeler. Keski- Euroopan vahvasti katolisilla alueilla ei haluta merkitä kaikkea, esimerkiksi itsemurhia. Samantyyppisiä ilmiöitä löytyy muualta. Ei se ole välttämättä uskonnosta vaan maan tavasta, mitä on hyväksyttävää sanoa. Ja jos itsemurha tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen on jo sinänsä rikos, sitä ei kannata kirjata kuolintodistukseen. Sellaisella perusteella voidaan myös henkivakuutus evätä. Meilläkin voidaan liikenneonnetto- muuden korvaus evätä sillä perusteella että osapuoli on ollut humalassa. Suomen oikeuslääkärit eivät ole tietääkseni suostuneet tekemään vääriä merkintöjä. Liikenneonnettomuuksia on tutkittu paljon. Tiedetään, missä määrin lii- kenteessä on oltu päihtyneenä. Keski- Euroopassa ollaan Suomea enem- män päihtyneenä liikenteessä, mutta liikennekuolematilastoista se ei il- mene. Ja on epätodennäköistä että se olisi Suomea harvinaisempaa, kun kerran onnettomuuksia on yhtä lailla, Goebeler sanoo. Näin ollen kuolemansyyjakauma kuolintodistustasolla on erilainen kuin muissa maissa, kun taas sitä seuraavassa tilastoinnissa pyritään yhtenäi- 20

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) 1 PUDASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta Menetetyt

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa. Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi Juo: Muutokset suomalaisten juomatavoissa Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) THL 2010 Perusteos alan

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli Lataa Kirjailija: Pekka Rapeli ISBN: 9789523022232 Sivumäärä: 173 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.54 Mb Opioid substitution

Lisätiedot

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin?

Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Tiedosta hyvinvointia 1 Eroavatko ammattiryhmät toisistaan ja kannattaako päihdetyössä keskittyä riskikäyttäjiin? Pia Mäkelä Stakes, Alkoholi- ja huumetutkimuksen ryhmä Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler Sidonnaisuudet Riitta Kauppila LT, oikeuslääketieteen erikoislääkäri Päätoimi Ylilääkäri, oikeuslääkintäyksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä

Lisätiedot

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys Määritelty laissa (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973) Oikeuslääkäri tekee Ruumiinavaus

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Päihdehaitat Suomessa

Päihdehaitat Suomessa Päihdehaitat Suomessa syynä suomalainen viinapää, kieltolain tenho ja Viron viinat? Pia Mäkelä 13.3.2014 ALHU 1 Rakenne Päihdehaitat Suomessa > perustaustoja syynä suomalainen viinapää > suomalaisten juomatapojen

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL

Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Suomi juo jäävätkö haitat vain ongelmakäyttäjien osaksi? Erikoistutkija Pia Mäkelä Päihteet ja riippuvuus -osasto, THL Esityksen sisältö Haittaavatko ne pienet kopsut mitään? Millaisia haittoja alkoholinkäytöstä

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen SEMINAARI ILMASTONMUUTOKSEN KANSALLISESTA SOPEUTUMISSTRATEGIASTA 10.4 2014 Sirkku Juhola Sisältö Ilmastonmuutoksen vaikutusten määritelmiä

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta 13.9.2012 II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi, Säätytalo Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA?

MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? MITÄ WHO:N MAAPROFIILIT KERTOVAT ALKOHOLIKULTTUURIEN EROISTA? JUOMATAVALLA ON MERKITYSTÄ Suomessa viitataan usein eurooppalaiseen juomatapaan, kun puhutaan suomalaisesta alkoholikulttuurista ja sen muutoksesta.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2009 2014 Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, THL 2015 Ulla Korpilahti 1 Kansallinen lasten ja

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto

RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen. Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto RUNDI 2013 SEMINAARI Katsaus alueen päihdetilanteeseen Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12 Litraa 100 % alkoholia asukasta kohti 2004 10 8 Tilastoimaton 1995 6 4 1969 Vähittäismyynti

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JALASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia?

VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? ilkka.vohlonen@uef.fi VÄESTÖN TERVEYDENTILAAN VAIKUTTAMINEN: Kuinka PYLL osoittaa kaupunginosien ongelmia? Ilkka Vohlonen, professori 26.11.2013 Virpi Pitkänen, erityisasiantuntija Yhteistyöllä lähiöt

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Lasten terveyserot ja niiden kaventamisen haasteet MLL seminaari 14.9.2012 Hanna Remes Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia, väestöntutkimuksen yksikkö Lapsikuolleisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen terveyspolitiikka. Eeva Ollila

Kansainvälinen terveyspolitiikka. Eeva Ollila Kansainvälinen terveyspolitiikka Eeva Ollila Death, by broad cause group in 1999 Noncommunicable conditions (59.8%) Communicable diseases, maternal and perinatal conditions and nutritional deficiencies

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa Terveys 2010 Kuolemansyyt 2009 Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista. Väestön ikääntyessä dementia näkyy

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari 22.10.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Esityksen punainen lanka Tilastot miltä

Lisätiedot

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ISOJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot