Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa"

Transkriptio

1 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää ja luotettavaa informaatiota. Tekijänoikeus on aihepiiri, jossa nämä velvollisuudet kohtaavat toisensa hyvin konkreettisesti. Seuraavassa opetuskokonaisuudessa tarkastelen tätä asiakokonaisuutta kirjaston asiakaspalvelun näkökulmasta eli tilanteissa, joissa on kyettävä suhteellisen nopeasti antamaan asiakkaalle riittävää informaatiota tavalla, jota ei voi moittia sen paremmin laintulkinnan kuin hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta. Nykytilanteen lisäksi pohdin esityksen lopussa myös lähitulevaisuuden näkymiä, vaikka ne luonnollisesti ovat suurelta osin arvailujen varassa. Tekijänoikeus erityisenä tietämyksen alueena on monimutkainen ja -tasoinen kokonaisuus. Oman kokemukseni mukaan siinä voidaan hahmottaa ainakin seuraavat tietämisen tasot: (1) Tekijänoikeussäädösten juridinen tuntemus ja hallinta (myös suhde muuhun lainsäädäntöön) (2) Tekijänoikeussäädösten tunteminen kirjastojen toimintaa koskevilta osiltaan (3) Arkisten, tavanomaisessa asiakaspalvelussa yleisimmin eteen tulevien kysymysten tunteminen Ensimmäinen taso edellyttää lakitieteellistä koulutusta ja kokemusta. Tällä tasolla ei kirjastossa työskentelevien tarvitse toimia, eikä siihen liittyvää osaamista voida odottaa juuri keneltäkään. Toinen taso edustaa tietämystä, joka olisi suotavaa sekä kirjastojen johtotasolla että eräissä erityistehtävissä kuten lisenssisopimuksia tehtäessä. Tämän tason tietämys on mahdollista hankkia kirjastoammatillisen osaamisen ohessa, mutta ei nopeasti. Ei ole tarkoituksenmukaista, että moni kirjastoammattilainen käyttää resursseja tämän tason tietämyksen saavuttamiseksi, mutta joidenkin tulisi niin tehdä yhteisen edun nimissä. Kolmas taso edustaa tietämystä, joka jokaisella asiakkaiden kanssa työskentelevällä tulisi mielestäni olla. Sen saavuttaminen edellyttää jonkin verran asiaan paneutumista ja opiskelemista, mutta ei mitään erityistaitoja tai -osaamista. Oma esitykseni keskittyy tämän tason asioihin. Edellä kuvatun tietämystasojaottelun lisäksi on mielekästä hahmottaa asiakaspalveluun liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset myös toimien laillisuuden ja kansalaisoikeuksien näkökulmasta. On yksi asia arvioida asiakkaan määrittelemän toimen laillisuutta tai luvallisuutta ja toinen asia tarjota asiakkaalle sellaista informaatiota, joka auttaa häntä hyödyntämään laillisia oikeuksiaan maksimaalisesti. Esitykseni kattaa nämä molemmat näkökulmat, koska se on käsitykseni hyvästä asiakaspalvelusta.

2 2 Kolmantena esitystäni rajaavana tekijänä haluan mainita kysymyksen vastuusta. Vaikka toimimme tietoisesti vain rajatulla amatööritasolla, asiakaspalvelutilanteessa emme voi kiertää kysymystä tarjoamamme informaatiopalvelun vastuullisuudesta. Itse näen siinä kaksi tärkeätä näkökulmaa, eettisen ja juridisen. Juridisen vastuun voi kiteyttää ohjeeseen olla antamatta asiakkaalle lupausta jonkin toiminnan laillisuudesta ilman selkeää, laista nousevaa perustetta. Epävarmuus ja varaukset on ilmaistava asiakkaalle avoimesti, jotta hänkään ei voi siirtää vastuuta itseltään tyyliin kyllä kirjastossa vakuutettiin, että näin voi laillisesti toimia. Eettinen vastuu liittyy kirjaston työntekijän asemaan tekijänoikeudellisten intressien puristuksessa. Oman näkemykseni mukaan asiakaspalvelussa ollaan aina asiakkaan puolella siten, että pyritään löytämään hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin palveleva laillinen menettelytapa, eikä ryhdytä esimerkiksi jonkin tekijänoikeudellisen edunsaajan etujen valvojaksi. Toisaalta on selvää, ettei kirjaston työntekijän ole syytä palvelun yhteydessä ottaa kantaa mihinkään eturistiriitoihin, vaikka asiakas niin tekisikin. Me olemme asiakkaan palveluksessa, mutta emme koskaan luovan tekijän vihollisia. Kirjastolaitosta ja -palvelua ei olisi ilman ihmisten luovuutta, sen suojeleminen on elinehtomme. Voimme yksityishenkilöinä olla tekijänoikeudesta ja sen käytännön toteutustavoista montaakin mieltä, mutta kirjaston asiakaspalvelussa noudatamme lakia asiakkaan etu mielessä, oli asiakas kuka hyvänsä. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että tekijöiden ja kirjaston välinen ristiriita on enimmäkseen teoreettinen. Vaikka propagandapuheissa usein annetaan ymmärtää, että erilaisille tekijöille olisi taloudellisesti edullista, ettei kukaan voi lainata kirjastosta maksutta, todellisuus on paljon, paljon monisäikeisempi. Kirjastot toimivat ensinnäkin merkittävässä mittakaavassa julkaisujen ostajina ja markkinoijina. Kun kirjastot muiden muistiorganisaatioiden tavoin pitävät huolta muustakin kuin uusimmasta uudesta, kirjastojen palvelut ovat usein korvaamattomia myös tekijöille itselleen. Näitä kirjastojen toiminnan ulottuvuuksia ei ole ehkä riittävästi pidetty esillä julkisuudessa, vaan on alistuttu turhaan järjestöjen syyllistävään propagandaan. Useimmat niistä ristiriidoista, joista jäljempänä tulee puhetta, eivät ilmenekään kirjastolaitoksen ja tekijöiden välisinä kiistoina, vaan pikemmin edunvalvontajärjestöjen ja joskus kustantajien pyrkimyksenä maksimoida tulovirrat. Kirjaston kohdalla tämä toiminta on johtanut lukuisia kertoja ratkaisuihin, joita voidaan pitää kirjastopalveluiden kannalta harmillisina, mutta joista ei silti ole hyötyä myöskään oikeudenhaltijoille. Tekijänoikeudelliset ratkaisut ovat usein kaikkien kannalta haitallisia, mutta silti niitä tehdään periaatteellisista syistä ja varmuuden vuoksi. Tekijänoikeusalan terminologia on ongelma sinänsä. Monet asiat kuulostavat todellista oudommilta vain sen takia, ettei niiden yhteydessä käytetä arkikielen käsitteitä vaan juridisia erityistermejä. Onkin tärkeä muistaa, ettei lakeja pidä lukea arjen semantiikan läpi, vaan on pakko paneutua käsitteiden juridiseen merkitykseen. Erityisen tärkeätä tämä on silloin, kun puhutaan juristien kanssa. Tekijänoikeuslaissa ei esimerkiksi puhuta kopioimisesta, vaan kappaleenvalmistuksesta. Näyttäminen, esittäminen, yleisön saataville saattaminen, kaikilla tällaisilla termeillä on oma, vain tekijänoikeudessa käytettävä merkityksensä. Jotta lakien tarkoitusta voisi ymmärtää, on jossain määrin paneuduttava myös tähän terminologiaan. Olen käsitellyt asiaa perusteellisesti kirjassa Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ 2006), tässä esityksessä ohitan asian suurimmaksi osaksi.

3 3 Käyn seuraavaksi läpi tilanteita, joissa tekijänoikeudellista tietämystä yleisesti tarvitaan kirjastossa. Erikoistapauksia on paljon, eikä niiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn ole mahdollisuutta edes tällaisen hiukan pidemmän rupeaman puitteissa. Vaikka usein toistuvia tilanteita on paljon, asian luonteesta johtuu, ettei täysin uusia kysymyksiä voi välttää eikä niihin voi valmistautua. Siksi on tärkeintä oppia soveltamaan yksinkertaista logiikkaa, johon meillä amatööreilläkin on mahdollisuus. Olen jaotellut tapaukset niiden tekijänoikeudellisen taustan mukaan seuraavasti: (1) Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) (2) Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa (3) Suojattujen teosten kopioiminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) (4) Kirjaston toteuttama teoskappaleiden valmistaminen (kirjaston kopioimisoikeudet) (5) Suojattujen teosten lainaaminen kirjastosta asiakkaalle (6) Suojattujen teosten välittäminen kirjaston ulkopuolelle (asiakas toimeksiantajana) (7) Suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta (kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana) Lopuksi pohdin jonkin verran tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä ja kommentteja on hyvä aina kunkin asiakohdan yhteydessä, mutta myös lopussa voidaan keskustella käytettävissä olevan ajan puitteissa. 1. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) Tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten käyttämisoikeus voidaan hahmottaa toimina, jotka ovat automaattisesti sallittuja ja toimina, joihin tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Asiakkaalla on aina oikeus lukea kirjastossa tekstejä, katsella liikkumattomia kuvia sekä pelata mitä tahansa pelejä. Tekstejä voi käyttää vapaasti myös kuuntelemalla (äänikirjat). Musiikin kuunteleminen kirjastossa on luvanvaraista, mutta kaikki Suomen kunnat ovat solmineet sen mahdollistavat sopimukset, joiden ansiosta se on käytännössä vapaata. Sopimus ei kuitenkaan kata sellaisia ei-musiikillisia teoksia, joiden julkinen esittäminen on luvanvaraista (esimerkiksi näytelmät). Kuntien sopimukset eivät myöskään ulotu ei-kunnallisten toimijoiden puolelle. Suojattujen elokuvien seuraaminen kirjastossa on luvanvaraista. Kirjaston kokoelmaan kuuluvan elokuvan voi siten katsoa kirjastossa laillisesti vain siinä tapauksessa, että sen julkiseen esittämiseen on hankittu lupa. Nämä ovat käytännössä vähemmistössä, vaikka eräät elokuvien tarjoajat (mm. Yle ja Future Film) ovat ryhtyneet tarjoamaan myös esitysoikeuksia ilman ylimääräisiä kustannuksia. Moderni tekniikka on monimutkaistanut kirjastossa tapahtuvan suojattujen teosten käytön tilannetta, koska nykypäivänä on mahdollista tuoda kirjastoon henkilökohtainen laite, jolla esimerkiksi elokuvia voidaan katsella. Asia on uusi, mutta oman tulkintani mukaan elokuvan katsomiseen kirjaston tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella tai muulla laitteella ei tarvita lupaa. Vastaavasti mitään muutakaan tällä laitteella tehtävää asiaa ei tulkintani mukaan voida pitää suojatun teoksen käyttämisenä kirjastossa, koska sisältö ja laite eivät ole kirjaston tarjoamaa palvelua. Laitteet myös kehittyvät nopeata vauhtia, eikä kukaan tiedä, mitä on vielä tulossa. Käsittelen verkkopohjaisia palveluita ja niiden käyttöä omassa kohdassaan (7).

4 4 2. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja palveluissa Suojattujen teosten käyttö erilaisissa kirjaston järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja palveluissa on suhteellisen monimutkainen asia, koska tiettyjen toimien laillisuus riippuu pitkälle asian luonteesta ja käytetyistä tekniikoista. Kyseessä voivat olla julkinen näyttäminen, yleisölle välittäminen ja julkinen esittäminen. Julkisella näyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi satutunnilla tapahtuvaa kuvakirjan aukeaman näyttämistä lapsille. Näyttämisessä ei käytetä teknisiä laitteita eikä valmisteta teoskappaleita. Yleisölle välittäminen tarkoittaa yleisölle näyttämistä teknisen laitteen välityksellä. Esimerkiksi diakuvien esittäminen on yleisölle välittämistä. Se on lähtökohtaisesti luvanvaraista toimintaa, kuten myös julkinen esittäminen. Tavallisinta teosten käyttäminen on nykyään ns. vinkkauksissa, joissa esitellään erilaisia sisältöjä. Näihin ja muihin tilaisuuksiin voidaan soveltaa lain pykäliä 20-22, joissa on määräyksiä näyttämisestä, julkisesta esittämisestä ja sitaattioikeudesta. Näyttämispykälään 20 voidaan siis vedota lähinnä silloin, kun näytetään ilman laitteita kuvia ja tekstiä suoraan tilaisuuden osanottajille. Julkisen esittämisen määräyksiä sisältävä 21 on monimutkainen ja tulkinnanvarainen. Pääsääntönä kuitenkin on, että kirjaston järjestämässä tilaisuudessa voidaan esittää julkisesti suojattuja teoksia, jotka eivät ole elokuvia tai näytelmiä, joiden esittäminen ei ole tilaisuudessa pääasia ja kun tilaisuus on kaikin puolin ei-kaupallinen. Esimerkiksi satutunnilla ei saa ilman lupaa lukea suojattuja tekstejä eikä näyttää elokuvia. Vinkkaustilaisuudessa esitettäviä otteita ei voi myöskään perustella tällä pykälällä, jos otteiden esittäminen on selkeästi tapahtuman keskeinen sisältö. Sitaattipykälä 22 oikeuttaa myös kirjaston käyttämään suojattuja teoksia havainnollistavassa roolissa. Pykälän teksti on moniselitteinen, mutta hyvin yleisesti sen katsotaan edellyttävän, että sitaattien käyttö on varsinaista esitystä täydentävä ja välttämätön elementti, ei pelkästään viihteellinen lisä. Käytännössä pykälään ei voi vedota, jos sitaatit muodostavat esityksen pääosan. Yleisesti pätevien ohjeiden kirjaaminen on vaikeaa, koska tilaisuuksien luonne voi poiketa voimakkaasti tapaus tapaukselta. Se on kuitenkin hyvä muistaa, että kunnallisissa kirjastoissa voidaan musiikkia aina esittää julkisesti solmittujen sopimusten ansiosta. Muita vastaavalla tavalla kattavia sopimuksia ei ole olemassa. 3. Suojattujen teosten kopioiminen (kappaleenvalmistus) kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) Tekijänoikeuslain 12 määrittelee yksityiseen käyttöön tapahtuvan kopioinnin rajat, jotka pätevät kirjastossa siinä missä muuallakin. Jos kirjasto tarjoaa asiakkaalle laitteen, jolla teoskappaleita pystyy valmistamaan, asiakas saa tehdä laitteella itselleen kopioita 12 :n mukaisesti ilman että kirjastolla on velvollisuutta tai oikeutta puuttua kopioimiseen. Kirjastolla ei ole velvollisuutta myöskään sen arvioimiseen, mihin käyttöön kopiot tulevat. Jos asiakas ei toimikaan 12 :n ehtojen mukaisesti, vastuu on hänellä, ei kirjastolla. Nykyisten säädösten mukaan asiakas saa laillisesti tehdä kopion yksityistä käyttö varten mistä tahansa laillisesta lähteestä paitsi suojatusta tietokoneohjelmasta ja sellaisesta teoskappaleesta, jonka kopioimisen estämiseksi on asennettu tehokas estojärjestelmä. Julkaisussa mahdollisesti oleva kopiointikielto ei ole pätevä, jos se on ristiriidassa 12 :n kanssa.

5 5 Asiakas voi myös laillisesti teettää haluamansa kopiot ulkopuolisella, esimerkiksi kirjaston työntekijällä. Tätä oikeutta on kuitenkin laissa rajattu sulkemalla sen ulkopuolelle suojattu musiikki ja elokuvat. Esimerkiksi suojatun nuotin kopioiminen asiakkaalle ei ole luvallista, ei myöskään faksaamalla tai skannaamalla. Kaikkea muuta kirjaston työntekijä voi kopioida asiakkaan toimeksiannosta täysin laillisesti. Kopioimisen mahdollistavien laitteiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön on laillista ja sallittua. 4. Kirjaston toteuttama teoskappaleiden valmistaminen (kirjaston kopioimisoikeudet) Kirjastoissa tapahtuva ja kirjastojen omaan käyttöön tuleva kappaleenvalmistus on tiukasti säädeltyä ja sallittua vain tietyille kirjastoille tietyissä tilanteissa. Myös valmistustekniikka on joissakin säädöksissä täsmennetty rajaavalla tavalla. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kirjastoilla ei ole mitään yleistä suojatun teoksen kappaleenvalmistuksen oikeutta. Oikeuksia on aina rajoitettu joltain osin. Seuraava tiivistelmä ei sisällä kaikkia yksityiskohtia, mutta kuitenkin kaikki tapaustyypit: A. Kappaleenvalmistus kirjaston omaan kokoelmaan Lain 16 sallii asetuksella säädettävien yleisölle avoimien kirjastojen (käytännössä tieteelliset kirjastot ja maakuntakirjastot) valmistaa kappaleita kokoelmassaan olevasta teoksesta neljään eri tarkoitukseen, kun tarkoituksena ei ole välitön tai välillinen taloudellisen edun tavoittelu. (1) Aineiston säilyttäminen ja säilyvyyden turvaaminen (ns. turvakopiot) (2) Aineiston tekninen entistäminen ja kunnostaminen (ns. turvakopiot) (3) Kokoelmien hallinta, järjestäminen ja vastaavat ylläpidon edellyttämät sisäiset käyttötarkoitukset (tilapäisiä kopioita) (4) Vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentäminen, jos täydentämistä ei voi hoitaa kaupallisen levityksen avulla (ns. täydennyskopiot) Yllä mainittu kappaleenvalmistus saa tapahtua millä tahansa tekniikalla (valokopiointi, äänittäminen, digitointi) ja kappaleita saa olla useampia kuin yksi. Pykälä ei suoraan sisällä määräyksiä sen nojalla valmistettujen teoskappaleiden käyttöoikeudesta. Tätä on tulkittu pääosin siten, että näitä teoskappaleita voidaan käyttää vain kirjaston tiloissa. Verkkoteitse tapahtuvasta käytöstä on säädetty 16a:n toisessa momentissa. B. Kappaleenvalmistus yleisön käyttöön ja teosten välittäminen yleisölle Lain 16a sisältää kolme erilaista erityismääräystä, jotka kuitenkin koskevat vain asetuksessa säädettyjä kirjastoja. On huomattava, että tältä osin asetuksessa on kohtia, joiden perusteella eräillä kirjastoilla (Varastokirjasto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot) on suppeammat oikeudet kuin muilla. (1) Lainattavien turvakopioiden valmistaminen 16a:n ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan perusteella on sallittua valmistaa yleisölle lainausta varten turvakopio vahingoittumiselle alttiina olevasta omassa kokoelmassa olevasta teoksesta, kun teosta ei voi enää ostaa. Tällaisia lainattavia turvakopioita voi kuitenkin valmistaa vain valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä.

6 6 (2) Asiakkaiden puolelta tulevaan kysyntään ennalta varautuva kopioiden valmistaminen 16a:n ensimmäisen momentin toisen kohdan perusteella kirjastot voivat valmistaa valokopioimalla teoskappaleita omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista annettavaksi asiakkaille yksityistä käyttöä varten alkuperäisen teoksen sijasta. Nämä kopiot valmistetaan siis kirjaston oman harkinnan mukaan ilman edeltävää asiakkaan toimeksiantoa ja siinä suhteessa ne poikkeavat lain 12 nojalla asiakkaan toimeksiannosta valmistettavista teoskappaleista. Vapaakappalekirjastojen edellisestä hieman poikkeavia oikeuksia en käsittele tässä yhteydessä. Lain 16a:n toisen momentin mahdollistamaa turvadigitoitujen kopioiden käyttämistä verkon kautta olen käsitellyt kohdassa Suojattujen teosten lainaaminen kirjastosta asiakkaalle Suojatun teoskappaleen antaminen kirjaston asiakkaan käyttöön kirjaston ulkopuolella perustuu lain 19 (Teoksen kappaleiden levittäminen). Lainausoikeus perustuu yleiseen laillisesti hankittujen kappaleiden edelleen levittämisen oikeuteen, mutta siihen on säädetty eräitä vain julkisia kirjastoja koskevia poikkeuksia. Pykälän 19 kolmannessa momentissa vapaan lainausoikeuden ulkopuolelle rajataan suojatut elokuvateokset ja tietokoneohjelmat. Niiden lainaamiseen tarvitaan siis oikeudenhaltijan lupa. Käytännön ongelmia on aiheutunut siitä, että elokuvateos ole selkeästi määritelty käsite. Tekijänoikeusneuvosto on tulkinnut momentissa tarkoitetun tietokoneohjelman olevan ns. ohjelmistotuote, ei pelkästään muun sisällön käyttämiseksi tarvittava tietokoneohjelma. Neljännessä momentissa säädetään korvauksista, joihin tekijät ovat oikeutettuja yleisölle tapahtuvan lainaamisen takia. Momentin viimeisen lauseen mukaan korvausoikeutta ei ole, jos lainaus tapahtuu tutkimusta tai opetustoimintaa palvelevasta kirjastosta. Tämä kohta muuttui vuoden 2009 vuoden alussa, sitä ennen momentissa mainittiin myös yleiset kirjastot. Momentin määräyksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kirjastojen oikeuteen lainata teoksia. 19:n viidennessä pykälässä on säädetty, että myös Euroopan talousalueen ulkopuolelta hankitun teoksen kappaleen saa saattaa yleisön saataviin lainaamalla. 6. Suojattujen teosten välittäminen kirjaston ulkopuolelle (asiakas toimeksiantajana) Erityyppinen kaukopalvelu on kuulunut pitkään kirjastojen palveluvalikoimaan. Fyysisten teoskappaleiden lainaaminen kirjastosta toiseen tapahtuu täsmälleen samoilla säädöksillä kuin suoraan kirjastosta asiakkaalle tapahtuva lainaaminen. Kun kaukopalvelun kohteena ei ole fyysinen teoskappale, vaan asiakasta etäpalvellaan kopiolla, joudutaan laillisuuden rajat etsimään teoskappaleen valmistamisen oikeuksista, joita käsittelin kohdissa 2 ja 4. Kaukopalvelun tilannehan on aina sellainen, että kirjasto saa asiakkaalta toimeksiannon, joka voi olla suoraan kopiointipyyntö tai sitten lainauspyyntö, jota ei voida toteuttaa mutta joka ehkä voidaan korvata kopioinnilla. Kaukopalvelukopioihin on Suomessa liittynyt runsaasti epäselvyyksiä, koska opetusministeriö tulkitsi eräässä vaiheessa lakia siten, ettei digitaalisten kopioiden (normaalisti PDF) lähettäminen

7 7 suoraan asiakkaalle (tai edes kirjaston kautta) olisi ollut sallittua. Oman tulkintani mukaan ministeriössä kuitenkin sekoitettiin toisiinsa asiakkaan ja kirjaston oikeudet. Seuraavassa yhteenvedossa en pidä tätä ministeriön tulkintaa pätevänä, vaan nojaudun lain 12 :n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Asiakas voi saada suojatun teoksen kopiona kirjastosta toiseen, ellei kopioinnin kohteena ole elokuva- tai sävellysteos (tai tietokoneohjelma, joiden kopioiminen on aina luvanvaraista). Tämä johtuu tekijänoikeuslain 12:n toisesta momentista, joka rajaa yksityiseen käyttöön tapahtuvan kappaleenvalmistuksen teettämisoikeuden ulkopuolelle musiikin ja elokuvat. Kyseinen toinen momentti siis sallii sen, että asiakas teettää kopion muusta kuin musiikki- tai elokuvateoksesta yhdessä kirjastossa, mistä se toimitetaan asiakkaan toivomaan kirjastoon. Lain 12 ei sisällä kappaleenvalmistuksen tekniikkaan liittyviä ehtoja, joten jos kappaleen saa valmistaa, sen saa valmistaa millä tahansa tekniikalla. Täten kaukopalvelun kohteena olevan lain salliman kopion saa valmistaa asiakkaan toivomalla tekniikalla, esimerkiksi PDF-tiedostona. Laki ei myöskään edellytä kaukopalvelukopion kierrättämistä kirjastojen välillä, vaan sellaisen voi toimittaa myös suoraan asiakkaalle. Muuta vaativat kirjastojen käytännöt eivät perustu lakiin. Laki ei aseta eri kirjastoja kaukopalvelun suhteen eri asemaan. 7. Suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta (kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana) Tekijänoikeuslainsäädäntömme lähtee siitä, että suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta on aina luvanvaraista, myös kirjastossa ja kirjastolle. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan yksityiskohdista ja olemuksesta riippumatta taustalla on aina erillissopimukseen pohjautuva käyttöoikeus, ei laissa olevaan säädökseen perustuva käyttäjän oikeus. Kun toiminta tai palvelu on sopimuspohjaista, kaikki yksityiskohdat ovat riippuvaisia siitä, mitä on sovittu. Tästä syystä verkon kautta tapahtuvasta toiminnasta ei voi antaa mitään yleisiä ohjeita eikä mitään toimintaa voi yleistäen todeta mahdolliseksi tai kielletyksi. EU:n direktiiviä mukaillen lakiin on lisätty pykälä 11a, jolla määritellään internetin selailun yhteydessä tapahtuva kappaleenvalmistus ja yleisölle välittäminen tekijänoikeudellisesti merkityksettömäksi. Kenelläkään ei ole oikeutta esittää vaatimuksia kaikille avoimen verkon sisältöjen käyttämisestä myöskään kirjaston tiloissa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että 11a koskee vain kaikille avointa verkkoa, ei mitään sopimukseen perustuvia verkkopalveluita. Internet-käyttöä koskeva lainsäädäntö koskee myös sellaisia intranet-verkkoja, joita ei voida pitää yksityisinä. Jos asiakkaat käyttävät jotain palvelua kirjaston sisäisen verkon kautta, palvelu on pääsääntöisesti luvanvaraista. Tähän periaatteeseen on yksi tärkeä poikkeus, joka perustuu lain 16:n nojalla tehtyihin teoskappaleisiin ja on kirjattu 16a:n toiseen momenttiin. Tämän säädöksen nojalla voidaan asiakkaiden käyttöön tarjota kirjaston tiloissa pääte, jonka kautta voidaan käyttää 16:n nojalla digitoituja sisältöjä, ainakin niitä, jotka on digitoitu ns. turvasyistä (pykälä 16 on tältä osin vaikeaselkoinen, koska siinä puhutaan vain kappaleenvalmistuksesta, ei niiden käyttämisestä). Laki määrittää turvadigitoitujen sisältöjen käyttöehdoilla tiukat rajat. Pääte täytyy olla tähän tarkoitukseen varattu, eikä siinä saa olla digitaalisen kopioinnin tai edelleen lähettämisen

8 8 mahdollisuutta. Oma kokoelma tarkoittaa kuitenkin samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuuluvia yksiköitä, joten esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa turvadigitoitu sisältö voidaan välittää käyttäjille missä tahansa kirjaston yksikössä. Eri hallinnolliset yksiköt eivät kuitenkaan saa rakentaa keskinäistä verkkoa, lukuun ottamatta vapaakappalekirjastoja, jotka näin saavat tehdä. Edellä kuvattu mahdollisuus ei koske Varastokirjastoa eikä amk-kirjastoja, jotka on asetuksessa harkiten jätetty 16a:n toisen momentin ulkopuolelle. Tekijänoikeuden lähitulevaisuuden näkymät Erilaisten sisältöjen siirtyminen verkkoon ja verkkojakeluun on ollut erittäin nopeata ja tällä hetkellä puhutaan vakavasti myös kirjallisuuden muuttumisesta e-kirjallisuudeksi. Kirjastojen kannalta tärkeätä tässä prosessissa on kuitenkin lähinnä se, missä määrin kansalaisia laajasti kiinnostavat sisällöt ovat siirtyneet pelkästään verkon kautta levitettäviksi. Tältä osin kehitys ei ole ollut lainkaan niin nopeata kuin vielä viitisen vuotta sitten kuviteltiin (ainakin itse kuvittelin). Erityisesti musiikin puolella on voitu havaita, että vaikka erilaiset verkon kautta tapahtuvat jakelutavat (lailliset ja laittomat) ovat tavattoman suosittuja ja yleisiä, CD-levyjä valmistetaan ja ostetaan edelleen valtavia määriä ja jopa LP-levyihin kohdistuu uutta kiinnostusta. Myös elokuvia julkaistaan ja ostetaan edelleen suuria määriä DVD- ja BD-muodossa, vaikka rikkaiden teollisuusmaiden kansalaisille tarjoamat verkot riittävät nopeuden osalta jo elokuvien katselemiseen. Vaikka verkkokäyttöisyys on 2000-luvulla lisääntynyt rajusti, se ei ole toistaiseksi leikannut perinteistä tallennevalmistusta ja -jakelua merkittävällä tavalla. Tältä osin kirjastojen yllä leijuneet uhkakuvat uutuusaineiston katoamisesta tarjonnasta ovat toistaiseksi jääneet toteutumatta. Ei ole kuitenkaan perusteltua olettaa, että näin jatkuu loputtomiin. Varsinkin kaikkein nuorimpien ikäluokkien tottumukset ovat jo tyystin erilaisia kuin väestön enemmistön kohdalla, ettei ole perusteita olettaa kaiken jatkuvan ennallaan. Perinteisten tallenteiden katoamista nopeammin ovatkin muuttuneet ihmisten ajankäyttö ja siihen liittyen myös kirjastojen käyttötavat. Lyhyesti todeten ihmiset jakavat nykyään aikaansa erittäin monen asian kesken, eikä kirjaston kautta perinteisesti saatujen palveluiden osuus välttämättä pysy ennallaan. Valtakunnallisesti havaitut käyttölukujen pienenemiset tuskin kertovat sisältöihin liittyvän kiinnostuksen katoamisesta vaan pikemminkin siitä, että kirjastojen tarjoamille palveluille on vaihtoehtoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kirjastojen tietopalvelussa tämä muutos on voitu havaita kaikkein selkeimmin, mutta myös lainauslukujen pieneneminen kertoo mielestäni siitä, että kaikella todennäköisyydellä internet on muuttunut monessa tapauksessa kirjastossa asioimisen korvikkeeksi. Monia sisältöjä ei vielä pysty ilman kirjaston kaltaista järjestelmää tavoittamaan, mutta joitakin sisältöjä ja palveluja pystyy. Kirjaston käyttölukujen pieneneminen ei ole sinänsä hyvä tai huono asia, eihän ole olemassa mitään oikeaa määrää käyttöä. Erittäin pitkän kasvukauden jälkeen ei ole mielekästä ajatella, että se tilastollinen huippuvuosi on vertailukohta. Suurin ongelma ei synny pienentyneestä käytöstä sinänsä, koska se sellaisenaankin on edelleen merkittävän suurta. Ongelmia syntyy siitä, että houkutus vähentää kuntalaisten vähentyvän kohteen rahoitusta kasvaa.

9 9 Vaikka yleiset kirjastot toimivat vuosittaisen talousarvion varassa, niitä pidetään yleisesti koskemattomina palveluina. Kirjastolain mukaan kirjastopalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä, mutta varsinaista pakkoa laki ei sisällä, vaan jättää varsin suuren liikkumavaran siihen, miten tätä tehtävää hoidetaan. Kirjaston rahoitus perustuu kunnallisten päättäjien tarveharkintaan. Jos kuntalaisten kirjastoa kohtaan osoittama kiinnostus voidaan tilastollisestikin osoittaa vähentyväksi, päättäjille syntyy luonnollinen houkutus ja perustelu ajatella, että taloudellista panostusta voidaan vastaavasti vähentää. Tällä logiikalla tekijänoikeuslain säädökset voivat johtaa siihen, ettei kirjasto pysty tarjoamaan kuntalaisille riittävästi heitä kiinnostavia sisältöjä ja muita palveluita. Jos ja kun käyttöluvut tämän seurauksena pienenevät, on odotettavissa painetta pienentää yleisen kirjaston kustannuksia samassa tahdissa. Itse pidän tätä kehityssuuntaa aitona uhkana, jos seurauksena on myös kuntalaisten kaipaamien palveluiden todellinen vähentyminen. Jos verkko eri palveluineen pystyy korvaamaan kirjaston palveluita, kehityksen laatu ei ehkä kaikilta osin huonone, vaikka palvelun tarjoaja vaihtuukin. En pidä realistisena ajatusta, että kirjastolaitos pystyisi lobbaamaan tekijänoikeuslainsäädännön muutoksia tavalla, joka hidastaisi tai estäisi kirjaston syrjäytymistä tieto- ja sisältöpalveluiden tuottajana. Ratkaisut tehtiin maailmanlaajuisesti jo 1990-luvulla, eikä niiden peruminen ole todennäköistä. Siksi päähuomio on kiinnitettävä kirjaston palveluiden laadulliseen kehittämiseen ja ehkä myös uusiutumiseen. Ikääntyvän väestön palveluihin satsaaminen antaa tekohengitystä, mutta ei pelasta potilasta. Nuorten palveluihin satsaaminen on riskialtista työtä, jonka onnistumisesta ei ole mitään takeita. Nuoret ovat kuitenkin niitä, joiden käyttäytyminen ja varsin pian myös toiminta päättäjinä ratkaisee sen, onko meillä Suomessa yleisten kirjastojen palvelujärjestelmä myös 2020-luvulla. Kuten aiemmin käsitellystä tapausluettelosta voi päätellä, kirjaston asiakaspalvelussa voi eteen tulla hyvin monenlaisia tilanteita. Yhteistä niille on, että niiden ymmärtämistä ja hallitsemista voidaan pitää hyvän asiakaspalvelun ehtona, ainakin jos asiakas tarvitsee apua ja informaatiota välittömästi. Jos tarve ei ole välitön, kirjastojen työntekijöillä on nykypäivänä mahdollisuus etsiä kollegiaalista apua verkon kautta. Kirjastot.fi-palvelussa on jo pitkään toiminut tekijänoikeuskeskustelun foorumi, jossa voi keskustella, kysellä ja kommentoida tekijänoikeuteen liittyviä ongelmia. Tämä palvelu on löytyy nykyään Mediakasvatussivustolta (http://mediakasvatus.kirjastot.fi/). Juuri nyt se toimii kömpelösti, mutta parannusta on tulossa. Keskustelufoorumien tarkoituksena on sekä tarjota suhteellisen pikaista apua asiakaspalvelussa ilmenneisiin ongelmiin että mahdollisuuden pohtia myös monimutkaisempia tilanteita. Vaikka säädökset joiltakin osin ovat varsin yksiselitteiset, tekijänoikeuteen liittyy yllättävän paljon sellaisia tilanteita, joissa myös aihetta tuntevat joutuvat pohtimaan, miten säädöksiä olisi järkevää tulkita. Olen itse lupautunut vastaamaan kirjastoväen kysymyksiin joko julkisilla foorumeilla tai sähköpostilla jos aihe tuntuu liian aralta julkisesti esitettäväksi.

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Esittely 10.11.2016 YKN Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 126/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että tekijänoikeuslakia muutetaan siten, että tekijöiden oikeus korvaukseen teosten kappaleiden

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus EU:ssa OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Luettelo direktiiveistä Tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY Tietokoneohjelmadirektiivi 2009/24/EY Tietokantadirektiivi 96/9/EY

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005 N:o 821 824 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 4057 822 Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta... 4076

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään.

Pidämme tärkeänä, että kirjallisuuden ja kulttuurin saavutettavuutta näkövammaisille ja muille lukemisesteisille edistetään. 1 Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle SiV@eduskunta.fi Asia: Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle (teosten saatavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi)

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot