Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet Opiskeluhuollon järjestäminen Opiskeluhuollon ja varhaisen tuen toteuttaminen Opiskelijan opintojen ohjaus Ennen opintojen alkua Opintojen alussa Opintojen aikana Opintojen loppuvaiheessa Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yhteisöllinen opiskeluhuolto Opinto-ohjauksen järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen Opiskeluhuollosta tiedottaminen Ongelmia opintojen polulla Psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskeluterveydenhuolto Yhteistyö kotien kanssa Lastensuojelu Muut tukipalvelut Opiskeluhuollon toimintasuunnitelmat Turvallinen oppimisympäristö ja toiminta kriisitilanteissa Ennaltaehkäisevä päihdetyö Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet Opiskelijayhdistys- ja tuutori-toiminta LIITTEET... 25

3 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta (L1287/2013, 3, 4, 6 ja 9 ). Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Keskeiset periaatteet opiskeluhuollon järjestämisessä ovat tarvelähtöisyys, välittäminen, luottamuksellisuus, avoimuus, moniammatillisuus ja säännöllisyys. Opiskeluhuollon yhteisöllisessä toteuttamisessa lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteistyötä tehdään myös muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelmanmukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää, lukuun ottamatta yli 18- vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskeluhuoltosuunnitelman tarkoituksena on: 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä; 2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. 1

4 2. Opiskeluhuollon järjestäminen Koulutuksen järjestäjänä Tampereen Talouskouluyhdistys ry. vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opetushuoltosuunnitelma toteutuu. Opiskeluhuolto järjestetään yhteistyössä oppilaitoksen ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus, joka sisältää opiskeluterveydenhuollon, psykologi- ja kuraattoripalvelut. Tampereen kaupunki vastaa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaitoksen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (L1287/2013, 9 ) Tampereen Talouskouluyhdistys ry. vastaa siitä, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta. Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. (L1287/2013, 11 ) Opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet perustuvat Tampereen kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaan (liite 1), johon on kirjattu arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta. Suunnitelman pohjalta on laadittu oppilaitoksessa käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut ja avustajapalvelut sekä tuki- ja erityisopetuksen tarve ja toimet, joilla vahvistetaan opiskeluhuoltoa ja varhaista tukea. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja opiskeluhuollon laadun arvioinnista vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvio pohjautuu sekä valtakunnallisiin kouluterveyskyselytietoihin että oppilaitoksen omiin kyselyihin. Opintojen alkaessa tehdään opiskelijoille ohjaustarvekartoitus sekä lähtötasotestit, joiden perusteella ohjausta ja tukea kohdennetaan. Lukuvuoden lopussa järjestetään arviointikysely (Inka), jossa opiskelijat arvioivat oppilaitoksen toiminnasta mm. opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta sekä tasa-arvoisuutta. Opiskeluhuoltotarve koostuu suurimmaksi osaksi opiskelijan oppimisen ja opintojen edistymisen tukemisesta. Opiskeluhuollon vastuulla on kartoittaa mahdollisia oppimisen ongelmia ja haasteita sekä löytää niihin ratkaisuja. Vastuualueita ovat myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ja tukeminen. Tampereen palvelualan ammattiopisto opiskeluhuoltopalveluista vastaavat oppilaitoksen rehtori, opiskelijahuollon, erityisopetuksen koordinaattori, opetushenkilökunta, koulunkäyntiavustaja, kuraattori ja terveydenhoitaja sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi yhteistyössä toimivat tarvittaessa sosiaalitoimi ja nuorisotyö. 2

5 3. Opiskeluhuollon ja varhaisen tuen toteuttaminen Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskeluhuoltotyötä toteutetaan koulutuksenjärjestäjäkohtaisella, oppilaitostasossa ja opiskelijakohtaisella tasolla. seuraavasti: 1. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä Yleisestä koulutuksenjärjestäjäkohtaisesta opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on mukana sekä Tampereen kaupungin oppilaitokset että Tampereen seudun yksityiset oppilaitokset. 2. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista sekä opiskelijahuoltoon liittyvien suunnitelmien päivittämisestä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii opiskelijahuollon. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, pedagoginen, erityisopetuksen koordinaattori, oppimisen tukipalvelujen tiimin edustaja, opiskelijayhdistyksen edustaja sekä tarvittaessa terveydenhoitaja ja kuraattori. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon ja erityisopetuksen suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista laatii ja tarkistaa mm. kriisisuunnitelman ja toimintasuunnitelman päihde- ja huumetapauksien varalta sekä suunnitelman kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi huolehtii, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoa koskeviin kyselyihin ja tiedusteluihin Opiskeluhuollon saatavuutta, riittävyyttä ja sisältöjä arvioidaan säännöllisesti. Opiskeluhuollon arviointi toteutetaan osana opiskelijapalautetta. Myös opiskeluympäristön esteettömyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä niiden kehittämistarvetta arvioidaan säännöllisesti. 3. Monialainen asiantuntijaryhmä Oppilaitoksessa toimiva monialainen asiantuntijaryhmän, tarkoituksena on tukea oppilaitoksen kasvatustyötä. Monialainen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen opiskelijan, tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita tai ongelmia tapauskohtaisesti. Ongelmiin etsitään rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja lisäksi tehdään opiskeluhuoltoa koskevia esityksiä ohjausryhmälle. 3

6 Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa kootaan aina tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä, jonka vastuuhenkilö voi olla esim. opiskelijahuollon. Opiskelijaa koskevat välttämättömät tiedot kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. Monialaiseen asiantuntijaryhmään kuuluvat voivat kuulua esim. opiskelijahuollon, kuraattori, luokanvalvoja sekä opintosihteeri. Asiantuntijaryhmä voi opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella nimetä myös muita asiantuntijoita jäseneksi. 4. Opiskelijan opintojen ohjaus, erityisopetuksen koordinaattori ja luokanvalvoja tarjoavat opiskelijalle tukea ja ohjausta opiskelussa, opintososiaalisissa asioissa sekä henkilökohtaisissa kysymyksissä. Työn tavoitteena on vähentää opiskelijoiden psykososiaalisten ongelmien vaikutusta opiskeluun ja muuhun elämään ennaltaehkäisyn, tiedottamisen, varhaisen puuttumisen ja yhteistyön menetelmin. Keskeisiä toimintamuotoja ovat yhteistyö ja verkostoituminen henkilökunnan, opiskelijoiden huoltajien sekä Tampereen palvelualan ammattiopiston ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden ongelmia pyritään tunnistamaan ja tilanteita ennakoimaan puuttumalla niihin jo varhaisessa vaiheessa. Keskeisiä työmenetelmiä ovat opiskelijan kanssa käytävät luottamukselliset keskustelut opintojen etenemisestä, tarvittavista tukitoimenpiteistä, jaksamisesta, itsetuntemuksesta, arjen sujumisesta sekä itsenäistymiseen liittyvistä asioista. Työskentely painottuu syrjäytymisvaarassa oleviin sekä päihde- ja mielenterveysongelmia omaaviin nuoriin. Opiskelija voi hakea tarvitsemaansa tukea itse, tai opettajien ja huoltajien ohjaamana. Tarvittaessa häntä ohjataan ja tuetaan hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin Ennen opintojen alkua Ennen opintoihin hakeutumista korostuu yhteystyö peruskoulujen, huoltajien tai muiden nivelvaiheen toimijoiden kanssa. Hakijoiden koulutusalan valintaa ja koulutukseen hakeutumista tuetaan tiedottamalla ja markkinoimalla eri koulutusvaihtoehdoista ja niiden sisällöistä. Tärkeimpänä väylänä tässä työssä ovat kaikille Pirkanmaan alueen yhdeksäsluokkalaisille järjestettävät jatko-opintopäivät vanhempainiltoineen. Näissä tilaisuuksissa pyritään antamaan mahdollisimman realistinen kuva eri ammattialoista ja niiden työtehtävistä sekä työllistymismahdollisuuksista. 4

7 Hakijoilla on myös mahdollisuus tutustumiskäynteihin joko ryhmissä tai henkilökohtaisesti. Tutustumiskäyntien ohella voi hakija tulla myös tutustumaan esimerkiksi siten, että hän osallistuu jonkin ryhmän mukana sovitun ajan käytännössä ryhmän mukana työskennellen. Tärkeää on, että hakijalla on mahdollisimman realistinen käsitys ammattialasta ja opiskelumahdollisuuksistaan. Erityistä tukea tarvitsevat hakijat voivat saada halutessaan arvion soveltuvuudestaan ammattiin. Hakuvaiheessa järjestettävillä valtakunnallisilla kielikokeilla testataan vieraskielisten hakijoiden suomenkielen taito, jotta voidaan varmistua hakijan mahdollisuuksista selvitä suomenkielellä järjestettävistä opinnoista. Harkintaan perustuvassa haussa erityistä tukea tarvitsevilta mitataan oppimisvalmiudet valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti samasta syystä. Ennen opintojen alkua Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Opettajat Tuutorit Opintotoimisto Markkinointi Jatko-opintopäivät Peruskoulujen vanhempainillat 9kisat Koulutusesittelyt Avointen ovien päivä Tutustumiskäynnit Koulutuskokeilut Opo-yhteistyö Oppilaitosyhteistyö Yhteistyö huoltajien kanssa Erityisopettajat Erityisopetuksen koordinaattori Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Ystävänpäivä Tutustumiskäynnit Äidinkielenopettaja Opintotoimisto Kielikokeet Harkintaan perustuva haku Rehtori Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Opintotoimisto Opintotoimisto Opettajat Yhteishaun tulokset Kutsukirjeet Perustietolomakkeet Opiskelupaikan vastaanottaminen Tieto työasuista ja kirjoista Oppimisvalmiuksien mittaaminen Tutustumiskäynnit ja soveltuvuusarviot Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettajat Salmonellatesti Kuvio 2. Ohjaus ennen opintojen alkua. 5

8 4.2 Opintojen alussa Opintojen alkaessa ns. orientointiviikon aikana aloittaville opiskelijoille esitellään oppilaitos, opiskeluhuollon palvelut ja vahvistetaan yhteenkuuluvuutta mm. ryhmäyttämistoimien avulla. Ohjauksen kannalta tärkeimpiä toimia opintojen alkuvaiheessa ovat ohjaustarpeen arviointi tulohaastattelut ja lähtötasotestit. Lisäksi kartoitetaan erityisen tuen tarvetta ja suunnitellaan tarvittavia tukitoimia (Henkilökohtainen opetuksenjärjestämissuunnitelma=hojks). Opiskeluterveydenhuolto tekee opiskelijoille terveystarkastukset sekä ohjaa heidät tarpeen mukaan kohdennetusti lääkärintarkastukseen. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta aiemmin hankittua osaamista, hän voi hakea osaamisen tunnustamista ennen kyseisten opintojen alkamista. Osaamisen tunnustamisten ja opiskelijan opintovalintojen kautta muodostuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka tarkentuu opintojen edetessä. Opintojen alussa Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Luokanvalvoja Opintotoimisto Opiskelijan asiakirjat: henkilökortti salmonellatodistus perustietolomake alkuperäinen peruskoulun päättötodistus aiemmat muut koulutodistukset työtodistukset mahdollinen siirto -HOJKS Luokanvalvoja Erityisopetuksen koordinaattori Luokanvalvoja Opettaja Opintotoimisto Opiskeluterveyd enhuolto Opiskelijayhdistys / Tuutorit Oppilaitoksen esittely Opintotoimiston ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden esittely Orientointiviikko Tulohaastattelu Ohjaustarpeen arviointi Lähtötasotestit Erityisen tuen tarpeen kartoittaminen Siirto -HOJKS Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Luokanvalvoja Opettaja Ryhmäyttäminen Opettajat Luokanvalvoja HOPS Osaamisen tunnustaminen HOJKS Yksilöllistäminen Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Rehtori Opiskeluterveydenhuolto Terveystarkastus Luokanvalvojat Lääkärintarkastus (kohdennetusti terveystarkastuksen perusteella) Kuvio 3 Ohjaus opintojen alussa. 6

9 4.3 Opintojen aikana Opintojen aikana luokanvalvoja ja opettajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja. Tarkoituksena on varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia, puuttua ilmeneviin ongelmiin ja hakea niille ratkaisuja. Opettajat ja luokanvalvojat käyvät opiskelijoiden kanssa ohjauskeskusteluja, joiden tarkoituksena on edistää opintojen etenemistä, puuttua ongelmiin sekä antaa opiskelijalle selkeä kuva hänen osaamisestaan ja sen kehittymisestä. Tarvittaessa opiskelija huoltajineen voidaan opiskelijan suostumuksella kutsua monialaisen asiantuntijaryhmään, jossa opiskelijan kirjallisella luvalla paikalle kutsutut asiantuntijat pohtivat yhdessä ratkaisuja opiskelijan ongelmiin. HOPS ja HOJKS täsmentyvät ja muuttuvat opintojen edetessä. Opintoihin liittyviä valintoja, osaamisen tunnustamisia, tai tukitoimia tarkennetaan jatkuvasti. Opiskelijoilla on opintoihinsa liittyen mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon työssäoppimisjaksoilla. Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan oppilaitoksen ja opiskeluun liittyvissä asioissa opiskelijahallintojärjestelmä Wilman kautta, jonon opiskelijat ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajat saavat omat käyttäjätunnukset. Myös tpa.fi-kotisivut ja sosiaalinen media (Facebook) ovat tärkeässä roolissa oppilaitoksen tiedotustoiminnassa. Oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi opiskelijoilta kerätään säännöllisesti palautetta Inka- ja Aipal-palautejärjestelmän kautta. 7

10 Opintojen aikana Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Ammatilliset tutkinnon osat: Kaikille pakolliset Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat Kaikille valinnaiset tutkinnonosat (sis. työssäoppimisjaksot ja ammattiosaamisen näytöt) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat pakolliset tutkinnonosat valinnaiset lisäosat Vapaasti valittavat tutkinnonosat Opettaja Luokanvalvoja Ohjauskeskustelut HOPS Yhteistyö huoltajien kanssa Ohjauskeskustelut HOJKS Yhteistyö huoltajien kanssa Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Opettaja Koulunkäyntiavustaja Tukitoimet Tukitoimet Koulunkäyntiavustaja Ohjaamo Muut asiantuntijat Monialainen asiantuntijaryhmä Monialainen asiantuntijaryhmä Ohjaamo Muut asiantuntijat Opettaja Pedagoginen (työssäoppimisen koordinaattori) Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt Tuettu työsisäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt Yksilöllistäminen Erityisopettaja Erityisopetuksen koordinaattori Koulutusohjelmavalinnat Koulutusohjelmavalinnat Luokanvalvoja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Erityisopettaja Opettaja Vapaasti valittavat tutkinnon osat HOPS Vapaasti valittavat tutkinnon osat HOJKS Erityisopetuksen koordinaattori Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Rehtori Apulaisrehtorit Opintotoimisto Opettajat Wilma Tpa.fi Some Tiedotus Kansainvälisyyskoordinaattori Luokanvalvoja Pedagoginen Rehtori Opettajat Tiedotus Sopimukset Ohjaus Oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittäminen Kansainvälinen toiminta Inka-palautteet Kuvio 4. Ohjaus opintojen aikana 8

11 4.4 Opintojen loppuvaiheessa Opiskelijan opintojen loppuunsaattamista tuetaan opintojen etenemistä tiiviillä yhteistyöllä luokanvalvojien ja opettajien välillä. Opiskelijat voivat milloin tahansa hakeutua ohjaamoon tekemään tehtäviään koulunkäyntiavustajan ohjaukseen. Ohjaamossa on myös tietopalvelusihteeri opiskelijoiden apuna. Opinto-ohjauksen ryhmätunneilla ohjataan jatko-opintoihin ja työnhakuun. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Viimeisenä opiskeluvuotena opintoihin kuuluva työnhakuvalmennus (TYHA) tukee opiskelijoiden työnhakua mm. työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisessa sekä työnhakusuunnitelmien tekemisessä. Opiskelijoita ohjataan myös TE-palveluihin ja Kelan palveluihin viimeisellä kouluviikolla. Valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin seurataan kyselyn avulla. Opintojen loppuvaiheessa Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Opettajat Luokanvalvojat Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Ohjaamo Opintotoimisto Opintojen loppuun saattaminen Opintojen loppuun saattaminen Erityisopettajat Erityisopetuksen koordinaattori Ohjaamo Opintotoimisto Opettaja Koulunkäyntiavustaja Tietopalvelusihteeri Työnhaku (TYHA) Työnhaku (TYHA) Erityisopetukse n koordinaattori Erityisopettaja Koulunkäyntiavus taja TE-palvelut TE-palvelut Jatko-opinnot Jatko-opinnot Jatko-ohjaus Erityisopetuksen koordinaattori Koulunkäyntiavustaja Opintotoimisto Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Rehtori Ammattiosaamisen toimikunta Tietopalvelusihteeri Työllistymisen seuranta Opintotoimisto Kuvio 5. Ohjaus opintojen loppuvaiheessa 9

12 5. Ehkäisevä ja varhainen puuttuminen Opiskeluhuolto ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat Tampereen palvelualan ammattiopistossa koko henkilöstölle. Opiskelijoiden lähin yhteyshenkilö on luokanvalvoja, joka ohjaa ja seuraa aktiivisesti opintojen etenemistä sekä tukitoimien riittävyyttä. Kuvio 1. Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalli (Esko Lukkarista mukaellen). 10

13 Kun oppilaitoksen tai opiskeluhuollon jäsenellä herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista, otetaan asia ensin puheeksi opiskelijan kanssa. Opiskelijan luvalla luokanvalvoja tai muu opiskeluhuollon edustaja voi olla yhteydessä myös huoltajaan ja sopia yhteistyöstä opiskelijan tukemiseksi. Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, ottaa hän viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja antaa tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Yhteydenotto tehdään keskitetysti opiskelijahuollon n, erityisopetuksen koordinaattorin tai luokanvalvojan kautta. Mikäli yhteydenotto tehdään ilman opiskelijaa, ilmoitetaan asiasta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen ja annetaan heille mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä. Opiskelija voi myös itse olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon, psykologi- tai kuraattoripalveluihin. Kuraattori voi tapauskohtaisesti ohjata opiskelijan tukipalveluihin tai ottaa yhteyttä opiskelijan kanssa opiskeluterveydenhuollon tai psykologin palveluihin, joissa tehdään arvio tuentarpeesta. Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimestään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsitellään tapauskohtaisesti opiskelijan asioita hänen suostumuksellaan. Avainasemassa on yhteistyö opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa opiskelijan suostumuksella. Tarvittaessa asiantuntjaryhmään voidaan kutsua opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella myös muita asiantuntijoita, joiden läsnäoloon pyydetään opiskelijalta ja hänen huoltajaltaan kirjallinen lupa. Asiantuntujaryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassapidettäviä tietoja (L621/1999, 26 ). Monialainen asiantuntijaryhmä kirjaa opiskeluhuoltokertomukset aikajärjestyksessä ja tallentaa ne opiskeluhuoltorekisteriin salassapitosäännökset huomioiden. 5.1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. 11

14 Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Tapauskohtaisesti kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö huolehtii opiskeluhuoltokertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta opiskeluhuollon rekisteriin. 5.2 Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisöä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koko oppilaitoksen henkilöstö toteuttaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään ja tuetaan opintojen ajan järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia. 5.3 Opinto-ohjauksen järjestäminen Tampereen palvelualan ammattiopiston opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa arvioimaan valmiuksiaan ja kehittämään vahvuuksiaan sekä sijoittumaan työelämään tai jatko-opintoihin. Opinto-ohjaus jakautuu kolmeen tavoitealueeseen: oppimisen ja opiskelun ohjaukseen, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaukseen sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä kotien kanssa. Ohjaustoiminta muodostaa oppilaitoksen toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä opintoja ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija saa opintoohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi. Opinto-ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaitoksen ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat. lla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 12

15 Tampereen palvelualan ammattiopiston koulutustarjonnasta ja opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa oleville oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille ja opettajille mm. jatko-opintopäivillä ja vanhempainilloissa. Opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskeluohjeisiin ja menettelytapoihin heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat tarkistetaan säännöllisesti sekä seurataan heidän opintojensa etenemistä. Opinto-ohjaukseen osallistuvat luokanvalvojat, opiskelijahuollon, opettajat, opintosihteeri sekä terveydenhoitaja ja kuraattori. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa tutkinnon osan opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. 5.4 Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan ja tuetaan Tampereen palvelualan ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (liite 2) mukaan. Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opintonsa. Erityisopetuksen onnistuminen vaatii yhteistyötä ja oppimista tulevan ilmapiirin. Koko oppilaitosyhteisö edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Opiskelijalle voidaan laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma (HOJKS) johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen kartoitusta. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa lähtötasotesti, jonka mukaan kartoitetaan tarvittavia tukitoimia. Jos tukitoimia tarvitaan, niiden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Erityisjärjestelyistä vastaa erityisopetuksen koordinaattori. Erityisjärjestyitä voidaan järjestää myös monialaisen asiantuntijaryhmän ehdotuksesta. Erityisopetus voi olla samanaikaisopetusta, rinnakkaisopetusta tai pienryhmäopetusta. Yksilölliset oppimisjärjestelyt ovat myös mahdollisia. Erityisopetuksen tukena voidaan käyttää koulunkäyntiavustajaa. 13

16 5.5 Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan koulutuksen tavoitteista, opetuksen järjestämistavoista, opinto-ohjauksesta ja opiskelijahuollosta sekä muista opiskeluun liittyvistä asioista oppilaitoksen kotisivujen ja Wilma opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Opiskelijat ja huoltajat saavat lisätietoa edellä mainituista asioista Wilmasta, opintotoimistoista, opetushenkilöstöltä, ilmoitustauluilta sekä kotisivuilta. Huoltajalle tiedotetaan opiskelijahuoltoon ja opiskeluun liittyvistä asioista muun muassa vanhempainilloissa ja Wilman kautta. Opiskeluhuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisesta vastaavat rehtori, opiskelijahuollon sekä opintotoimistot. Opintojen alkaessa huoltajille lähetetään tietoa opiskeluhuollosta, yhteyshenkilöistä, yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa, huoltajien vaikutusmahdollisuuksista sekä yhteistyöstä kodin ja oppilaitoksen välillä. 5.6 Ongelmia opintojen polulla Opiskelijan ongelmia pyritään ennakoimaan ja puuttumaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskelijalla voi olla monenlaisia joko pitempiaikaisia tai väliaikaisia ongelmia, jotka voivat olla opintojen etenemisen esteenä tai hidasteena. Vastuu kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Kun huomataan, että opiskelijalla ei kaikki ehkä ole kunnossa, on tärkeää ottaa asia puheeksi opiskelijan kanssa ja tarjota hänelle apua. Ohjaus esimerkiksi kuraattori-, psykologi- tai opiskeluterveyden palveluihin tapahtuu aina opiskelijahuollon n, luokanvalvojan tai erityisopetuksen koordinaattorin kautta. Mikäli ongelmat edelleen jatkuvat, voidaan opiskelijan suostumuksella kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä, jossa opiskelijan kirjallisella luvalla mukana olevien asiantuntijoiden kanssa voidaan avoimesti keskustella opiskelijan ongelmista ja hakea niihin yhdessä ratkaisua. Ongelmista riippuen voidaan tarkentaa tarvittaessa HOPS:a tai HOJKS:a. Mikäli tarjotuista tukitoimista huolimatta opinnot eivät edelleenkään lähde etenemään tai opiskelija kieltäytyy tarjotusta avusta, opiskelija voi erota ja hänet ohjataan eteenpäin muihin palveluihin. 14

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot