Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet Opiskeluhuollon järjestäminen Opiskeluhuollon ja varhaisen tuen toteuttaminen Opiskelijan opintojen ohjaus Ennen opintojen alkua Opintojen alussa Opintojen aikana Opintojen loppuvaiheessa Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yhteisöllinen opiskeluhuolto Opinto-ohjauksen järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen Opiskeluhuollosta tiedottaminen Ongelmia opintojen polulla Psykologi- ja kuraattoripalvelut Opiskeluterveydenhuolto Yhteistyö kotien kanssa Lastensuojelu Muut tukipalvelut Opiskeluhuollon toimintasuunnitelmat Turvallinen oppimisympäristö ja toiminta kriisitilanteissa Ennaltaehkäisevä päihdetyö Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet Opiskelijayhdistys- ja tuutori-toiminta LIITTEET... 25

3 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta (L1287/2013, 3, 4, 6 ja 9 ). Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Keskeiset periaatteet opiskeluhuollon järjestämisessä ovat tarvelähtöisyys, välittäminen, luottamuksellisuus, avoimuus, moniammatillisuus ja säännöllisyys. Opiskeluhuollon yhteisöllisessä toteuttamisessa lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteistyötä tehdään myös muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelmanmukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää, lukuun ottamatta yli 18- vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskeluhuoltosuunnitelman tarkoituksena on: 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä; 2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. 1

4 2. Opiskeluhuollon järjestäminen Koulutuksen järjestäjänä Tampereen Talouskouluyhdistys ry. vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opetushuoltosuunnitelma toteutuu. Opiskeluhuolto järjestetään yhteistyössä oppilaitoksen ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus, joka sisältää opiskeluterveydenhuollon, psykologi- ja kuraattoripalvelut. Tampereen kaupunki vastaa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaitoksen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (L1287/2013, 9 ) Tampereen Talouskouluyhdistys ry. vastaa siitä, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta. Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. (L1287/2013, 11 ) Opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet perustuvat Tampereen kaupungin Hyvinvointisuunnitelmaan (liite 1), johon on kirjattu arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta. Suunnitelman pohjalta on laadittu oppilaitoksessa käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut ja avustajapalvelut sekä tuki- ja erityisopetuksen tarve ja toimet, joilla vahvistetaan opiskeluhuoltoa ja varhaista tukea. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisesta, seurannasta ja opiskeluhuollon laadun arvioinnista vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvio pohjautuu sekä valtakunnallisiin kouluterveyskyselytietoihin että oppilaitoksen omiin kyselyihin. Opintojen alkaessa tehdään opiskelijoille ohjaustarvekartoitus sekä lähtötasotestit, joiden perusteella ohjausta ja tukea kohdennetaan. Lukuvuoden lopussa järjestetään arviointikysely (Inka), jossa opiskelijat arvioivat oppilaitoksen toiminnasta mm. opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta sekä tasa-arvoisuutta. Opiskeluhuoltotarve koostuu suurimmaksi osaksi opiskelijan oppimisen ja opintojen edistymisen tukemisesta. Opiskeluhuollon vastuulla on kartoittaa mahdollisia oppimisen ongelmia ja haasteita sekä löytää niihin ratkaisuja. Vastuualueita ovat myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ja tukeminen. Tampereen palvelualan ammattiopisto opiskeluhuoltopalveluista vastaavat oppilaitoksen rehtori, opiskelijahuollon, erityisopetuksen koordinaattori, opetushenkilökunta, koulunkäyntiavustaja, kuraattori ja terveydenhoitaja sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi yhteistyössä toimivat tarvittaessa sosiaalitoimi ja nuorisotyö. 2

5 3. Opiskeluhuollon ja varhaisen tuen toteuttaminen Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskeluhuoltotyötä toteutetaan koulutuksenjärjestäjäkohtaisella, oppilaitostasossa ja opiskelijakohtaisella tasolla. seuraavasti: 1. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä Yleisestä koulutuksenjärjestäjäkohtaisesta opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on mukana sekä Tampereen kaupungin oppilaitokset että Tampereen seudun yksityiset oppilaitokset. 2. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa oppilaitoksen opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista sekä opiskelijahuoltoon liittyvien suunnitelmien päivittämisestä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii opiskelijahuollon. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, pedagoginen, erityisopetuksen koordinaattori, oppimisen tukipalvelujen tiimin edustaja, opiskelijayhdistyksen edustaja sekä tarvittaessa terveydenhoitaja ja kuraattori. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon ja erityisopetuksen suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista laatii ja tarkistaa mm. kriisisuunnitelman ja toimintasuunnitelman päihde- ja huumetapauksien varalta sekä suunnitelman kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi huolehtii, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoa koskeviin kyselyihin ja tiedusteluihin Opiskeluhuollon saatavuutta, riittävyyttä ja sisältöjä arvioidaan säännöllisesti. Opiskeluhuollon arviointi toteutetaan osana opiskelijapalautetta. Myös opiskeluympäristön esteettömyyttä, turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä niiden kehittämistarvetta arvioidaan säännöllisesti. 3. Monialainen asiantuntijaryhmä Oppilaitoksessa toimiva monialainen asiantuntijaryhmän, tarkoituksena on tukea oppilaitoksen kasvatustyötä. Monialainen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen opiskelijan, tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita tai ongelmia tapauskohtaisesti. Ongelmiin etsitään rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja lisäksi tehdään opiskeluhuoltoa koskevia esityksiä ohjausryhmälle. 3

6 Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa kootaan aina tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä, jonka vastuuhenkilö voi olla esim. opiskelijahuollon. Opiskelijaa koskevat välttämättömät tiedot kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. Monialaiseen asiantuntijaryhmään kuuluvat voivat kuulua esim. opiskelijahuollon, kuraattori, luokanvalvoja sekä opintosihteeri. Asiantuntijaryhmä voi opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella nimetä myös muita asiantuntijoita jäseneksi. 4. Opiskelijan opintojen ohjaus, erityisopetuksen koordinaattori ja luokanvalvoja tarjoavat opiskelijalle tukea ja ohjausta opiskelussa, opintososiaalisissa asioissa sekä henkilökohtaisissa kysymyksissä. Työn tavoitteena on vähentää opiskelijoiden psykososiaalisten ongelmien vaikutusta opiskeluun ja muuhun elämään ennaltaehkäisyn, tiedottamisen, varhaisen puuttumisen ja yhteistyön menetelmin. Keskeisiä toimintamuotoja ovat yhteistyö ja verkostoituminen henkilökunnan, opiskelijoiden huoltajien sekä Tampereen palvelualan ammattiopiston ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden ongelmia pyritään tunnistamaan ja tilanteita ennakoimaan puuttumalla niihin jo varhaisessa vaiheessa. Keskeisiä työmenetelmiä ovat opiskelijan kanssa käytävät luottamukselliset keskustelut opintojen etenemisestä, tarvittavista tukitoimenpiteistä, jaksamisesta, itsetuntemuksesta, arjen sujumisesta sekä itsenäistymiseen liittyvistä asioista. Työskentely painottuu syrjäytymisvaarassa oleviin sekä päihde- ja mielenterveysongelmia omaaviin nuoriin. Opiskelija voi hakea tarvitsemaansa tukea itse, tai opettajien ja huoltajien ohjaamana. Tarvittaessa häntä ohjataan ja tuetaan hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin Ennen opintojen alkua Ennen opintoihin hakeutumista korostuu yhteystyö peruskoulujen, huoltajien tai muiden nivelvaiheen toimijoiden kanssa. Hakijoiden koulutusalan valintaa ja koulutukseen hakeutumista tuetaan tiedottamalla ja markkinoimalla eri koulutusvaihtoehdoista ja niiden sisällöistä. Tärkeimpänä väylänä tässä työssä ovat kaikille Pirkanmaan alueen yhdeksäsluokkalaisille järjestettävät jatko-opintopäivät vanhempainiltoineen. Näissä tilaisuuksissa pyritään antamaan mahdollisimman realistinen kuva eri ammattialoista ja niiden työtehtävistä sekä työllistymismahdollisuuksista. 4

7 Hakijoilla on myös mahdollisuus tutustumiskäynteihin joko ryhmissä tai henkilökohtaisesti. Tutustumiskäyntien ohella voi hakija tulla myös tutustumaan esimerkiksi siten, että hän osallistuu jonkin ryhmän mukana sovitun ajan käytännössä ryhmän mukana työskennellen. Tärkeää on, että hakijalla on mahdollisimman realistinen käsitys ammattialasta ja opiskelumahdollisuuksistaan. Erityistä tukea tarvitsevat hakijat voivat saada halutessaan arvion soveltuvuudestaan ammattiin. Hakuvaiheessa järjestettävillä valtakunnallisilla kielikokeilla testataan vieraskielisten hakijoiden suomenkielen taito, jotta voidaan varmistua hakijan mahdollisuuksista selvitä suomenkielellä järjestettävistä opinnoista. Harkintaan perustuvassa haussa erityistä tukea tarvitsevilta mitataan oppimisvalmiudet valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti samasta syystä. Ennen opintojen alkua Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Opettajat Tuutorit Opintotoimisto Markkinointi Jatko-opintopäivät Peruskoulujen vanhempainillat 9kisat Koulutusesittelyt Avointen ovien päivä Tutustumiskäynnit Koulutuskokeilut Opo-yhteistyö Oppilaitosyhteistyö Yhteistyö huoltajien kanssa Erityisopettajat Erityisopetuksen koordinaattori Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Ystävänpäivä Tutustumiskäynnit Äidinkielenopettaja Opintotoimisto Kielikokeet Harkintaan perustuva haku Rehtori Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Opintotoimisto Opintotoimisto Opettajat Yhteishaun tulokset Kutsukirjeet Perustietolomakkeet Opiskelupaikan vastaanottaminen Tieto työasuista ja kirjoista Oppimisvalmiuksien mittaaminen Tutustumiskäynnit ja soveltuvuusarviot Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettajat Salmonellatesti Kuvio 2. Ohjaus ennen opintojen alkua. 5

8 4.2 Opintojen alussa Opintojen alkaessa ns. orientointiviikon aikana aloittaville opiskelijoille esitellään oppilaitos, opiskeluhuollon palvelut ja vahvistetaan yhteenkuuluvuutta mm. ryhmäyttämistoimien avulla. Ohjauksen kannalta tärkeimpiä toimia opintojen alkuvaiheessa ovat ohjaustarpeen arviointi tulohaastattelut ja lähtötasotestit. Lisäksi kartoitetaan erityisen tuen tarvetta ja suunnitellaan tarvittavia tukitoimia (Henkilökohtainen opetuksenjärjestämissuunnitelma=hojks). Opiskeluterveydenhuolto tekee opiskelijoille terveystarkastukset sekä ohjaa heidät tarpeen mukaan kohdennetusti lääkärintarkastukseen. Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja tai muuta aiemmin hankittua osaamista, hän voi hakea osaamisen tunnustamista ennen kyseisten opintojen alkamista. Osaamisen tunnustamisten ja opiskelijan opintovalintojen kautta muodostuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka tarkentuu opintojen edetessä. Opintojen alussa Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Luokanvalvoja Opintotoimisto Opiskelijan asiakirjat: henkilökortti salmonellatodistus perustietolomake alkuperäinen peruskoulun päättötodistus aiemmat muut koulutodistukset työtodistukset mahdollinen siirto -HOJKS Luokanvalvoja Erityisopetuksen koordinaattori Luokanvalvoja Opettaja Opintotoimisto Opiskeluterveyd enhuolto Opiskelijayhdistys / Tuutorit Oppilaitoksen esittely Opintotoimiston ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden esittely Orientointiviikko Tulohaastattelu Ohjaustarpeen arviointi Lähtötasotestit Erityisen tuen tarpeen kartoittaminen Siirto -HOJKS Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Luokanvalvoja Opettaja Ryhmäyttäminen Opettajat Luokanvalvoja HOPS Osaamisen tunnustaminen HOJKS Yksilöllistäminen Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Rehtori Opiskeluterveydenhuolto Terveystarkastus Luokanvalvojat Lääkärintarkastus (kohdennetusti terveystarkastuksen perusteella) Kuvio 3 Ohjaus opintojen alussa. 6

9 4.3 Opintojen aikana Opintojen aikana luokanvalvoja ja opettajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja. Tarkoituksena on varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia, puuttua ilmeneviin ongelmiin ja hakea niille ratkaisuja. Opettajat ja luokanvalvojat käyvät opiskelijoiden kanssa ohjauskeskusteluja, joiden tarkoituksena on edistää opintojen etenemistä, puuttua ongelmiin sekä antaa opiskelijalle selkeä kuva hänen osaamisestaan ja sen kehittymisestä. Tarvittaessa opiskelija huoltajineen voidaan opiskelijan suostumuksella kutsua monialaisen asiantuntijaryhmään, jossa opiskelijan kirjallisella luvalla paikalle kutsutut asiantuntijat pohtivat yhdessä ratkaisuja opiskelijan ongelmiin. HOPS ja HOJKS täsmentyvät ja muuttuvat opintojen edetessä. Opintoihin liittyviä valintoja, osaamisen tunnustamisia, tai tukitoimia tarkennetaan jatkuvasti. Opiskelijoilla on opintoihinsa liittyen mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon työssäoppimisjaksoilla. Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan oppilaitoksen ja opiskeluun liittyvissä asioissa opiskelijahallintojärjestelmä Wilman kautta, jonon opiskelijat ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajat saavat omat käyttäjätunnukset. Myös tpa.fi-kotisivut ja sosiaalinen media (Facebook) ovat tärkeässä roolissa oppilaitoksen tiedotustoiminnassa. Oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi opiskelijoilta kerätään säännöllisesti palautetta Inka- ja Aipal-palautejärjestelmän kautta. 7

10 Opintojen aikana Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Ammatilliset tutkinnon osat: Kaikille pakolliset Koulutusohjelmittain eriytyvät tutkinnon osat Kaikille valinnaiset tutkinnonosat (sis. työssäoppimisjaksot ja ammattiosaamisen näytöt) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat pakolliset tutkinnonosat valinnaiset lisäosat Vapaasti valittavat tutkinnonosat Opettaja Luokanvalvoja Ohjauskeskustelut HOPS Yhteistyö huoltajien kanssa Ohjauskeskustelut HOJKS Yhteistyö huoltajien kanssa Erityisopetuksen koordinaattori Erityisopettaja Opettaja Koulunkäyntiavustaja Tukitoimet Tukitoimet Koulunkäyntiavustaja Ohjaamo Muut asiantuntijat Monialainen asiantuntijaryhmä Monialainen asiantuntijaryhmä Ohjaamo Muut asiantuntijat Opettaja Pedagoginen (työssäoppimisen koordinaattori) Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt Tuettu työsisäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt Yksilöllistäminen Erityisopettaja Erityisopetuksen koordinaattori Koulutusohjelmavalinnat Koulutusohjelmavalinnat Luokanvalvoja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Erityisopettaja Opettaja Vapaasti valittavat tutkinnon osat HOPS Vapaasti valittavat tutkinnon osat HOJKS Erityisopetuksen koordinaattori Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Rehtori Apulaisrehtorit Opintotoimisto Opettajat Wilma Tpa.fi Some Tiedotus Kansainvälisyyskoordinaattori Luokanvalvoja Pedagoginen Rehtori Opettajat Tiedotus Sopimukset Ohjaus Oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittäminen Kansainvälinen toiminta Inka-palautteet Kuvio 4. Ohjaus opintojen aikana 8

11 4.4 Opintojen loppuvaiheessa Opiskelijan opintojen loppuunsaattamista tuetaan opintojen etenemistä tiiviillä yhteistyöllä luokanvalvojien ja opettajien välillä. Opiskelijat voivat milloin tahansa hakeutua ohjaamoon tekemään tehtäviään koulunkäyntiavustajan ohjaukseen. Ohjaamossa on myös tietopalvelusihteeri opiskelijoiden apuna. Opinto-ohjauksen ryhmätunneilla ohjataan jatko-opintoihin ja työnhakuun. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös hakeutua henkilökohtaiseen ohjaukseen urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Viimeisenä opiskeluvuotena opintoihin kuuluva työnhakuvalmennus (TYHA) tukee opiskelijoiden työnhakua mm. työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisessa sekä työnhakusuunnitelmien tekemisessä. Opiskelijoita ohjataan myös TE-palveluihin ja Kelan palveluihin viimeisellä kouluviikolla. Valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin seurataan kyselyn avulla. Opintojen loppuvaiheessa Toimijat Toimet Tukitoimet Toimijat Kaikki opiskelijat Erityinen tuki Opettajat Luokanvalvojat Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja Ohjaamo Opintotoimisto Opintojen loppuun saattaminen Opintojen loppuun saattaminen Erityisopettajat Erityisopetuksen koordinaattori Ohjaamo Opintotoimisto Opettaja Koulunkäyntiavustaja Tietopalvelusihteeri Työnhaku (TYHA) Työnhaku (TYHA) Erityisopetukse n koordinaattori Erityisopettaja Koulunkäyntiavus taja TE-palvelut TE-palvelut Jatko-opinnot Jatko-opinnot Jatko-ohjaus Erityisopetuksen koordinaattori Koulunkäyntiavustaja Opintotoimisto Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Rehtori Ammattiosaamisen toimikunta Tietopalvelusihteeri Työllistymisen seuranta Opintotoimisto Kuvio 5. Ohjaus opintojen loppuvaiheessa 9

12 5. Ehkäisevä ja varhainen puuttuminen Opiskeluhuolto ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat Tampereen palvelualan ammattiopistossa koko henkilöstölle. Opiskelijoiden lähin yhteyshenkilö on luokanvalvoja, joka ohjaa ja seuraa aktiivisesti opintojen etenemistä sekä tukitoimien riittävyyttä. Kuvio 1. Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalli (Esko Lukkarista mukaellen). 10

13 Kun oppilaitoksen tai opiskeluhuollon jäsenellä herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista, otetaan asia ensin puheeksi opiskelijan kanssa. Opiskelijan luvalla luokanvalvoja tai muu opiskeluhuollon edustaja voi olla yhteydessä myös huoltajaan ja sopia yhteistyöstä opiskelijan tukemiseksi. Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, ottaa hän viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja antaa tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Yhteydenotto tehdään keskitetysti opiskelijahuollon n, erityisopetuksen koordinaattorin tai luokanvalvojan kautta. Mikäli yhteydenotto tehdään ilman opiskelijaa, ilmoitetaan asiasta opiskelijalle ja hänen huoltajalleen ja annetaan heille mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä. Opiskelija voi myös itse olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon, psykologi- tai kuraattoripalveluihin. Kuraattori voi tapauskohtaisesti ohjata opiskelijan tukipalveluihin tai ottaa yhteyttä opiskelijan kanssa opiskeluterveydenhuollon tai psykologin palveluihin, joissa tehdään arvio tuentarpeesta. Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimestään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsitellään tapauskohtaisesti opiskelijan asioita hänen suostumuksellaan. Avainasemassa on yhteistyö opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa opiskelijan suostumuksella. Tarvittaessa asiantuntjaryhmään voidaan kutsua opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella myös muita asiantuntijoita, joiden läsnäoloon pyydetään opiskelijalta ja hänen huoltajaltaan kirjallinen lupa. Asiantuntujaryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassapidettäviä tietoja (L621/1999, 26 ). Monialainen asiantuntijaryhmä kirjaa opiskeluhuoltokertomukset aikajärjestyksessä ja tallentaa ne opiskeluhuoltorekisteriin salassapitosäännökset huomioiden. 5.1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. 11

14 Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Tapauskohtaisesti kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö huolehtii opiskeluhuoltokertomuksen laatimisesta ja toimittamisesta opiskeluhuollon rekisteriin. 5.2 Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisöä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Koko oppilaitoksen henkilöstö toteuttaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään ja tuetaan opintojen ajan järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia. 5.3 Opinto-ohjauksen järjestäminen Tampereen palvelualan ammattiopiston opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa arvioimaan valmiuksiaan ja kehittämään vahvuuksiaan sekä sijoittumaan työelämään tai jatko-opintoihin. Opinto-ohjaus jakautuu kolmeen tavoitealueeseen: oppimisen ja opiskelun ohjaukseen, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaukseen sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä kotien kanssa. Ohjaustoiminta muodostaa oppilaitoksen toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä opintoja ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija saa opintoohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi. Opinto-ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaitoksen ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat. lla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 12

15 Tampereen palvelualan ammattiopiston koulutustarjonnasta ja opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa oleville oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille ja opettajille mm. jatko-opintopäivillä ja vanhempainilloissa. Opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskeluohjeisiin ja menettelytapoihin heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat tarkistetaan säännöllisesti sekä seurataan heidän opintojensa etenemistä. Opinto-ohjaukseen osallistuvat luokanvalvojat, opiskelijahuollon, opettajat, opintosihteeri sekä terveydenhoitaja ja kuraattori. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa tutkinnon osan opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. 5.4 Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan ja tuetaan Tampereen palvelualan ammattiopiston erityisopetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (liite 2) mukaan. Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opintonsa. Erityisopetuksen onnistuminen vaatii yhteistyötä ja oppimista tulevan ilmapiirin. Koko oppilaitosyhteisö edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Opiskelijalle voidaan laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma (HOJKS) johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen kartoitusta. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa lähtötasotesti, jonka mukaan kartoitetaan tarvittavia tukitoimia. Jos tukitoimia tarvitaan, niiden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Erityisjärjestelyistä vastaa erityisopetuksen koordinaattori. Erityisjärjestyitä voidaan järjestää myös monialaisen asiantuntijaryhmän ehdotuksesta. Erityisopetus voi olla samanaikaisopetusta, rinnakkaisopetusta tai pienryhmäopetusta. Yksilölliset oppimisjärjestelyt ovat myös mahdollisia. Erityisopetuksen tukena voidaan käyttää koulunkäyntiavustajaa. 13

16 5.5 Opiskeluhuollosta tiedottaminen Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan koulutuksen tavoitteista, opetuksen järjestämistavoista, opinto-ohjauksesta ja opiskelijahuollosta sekä muista opiskeluun liittyvistä asioista oppilaitoksen kotisivujen ja Wilma opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Opiskelijat ja huoltajat saavat lisätietoa edellä mainituista asioista Wilmasta, opintotoimistoista, opetushenkilöstöltä, ilmoitustauluilta sekä kotisivuilta. Huoltajalle tiedotetaan opiskelijahuoltoon ja opiskeluun liittyvistä asioista muun muassa vanhempainilloissa ja Wilman kautta. Opiskeluhuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisesta vastaavat rehtori, opiskelijahuollon sekä opintotoimistot. Opintojen alkaessa huoltajille lähetetään tietoa opiskeluhuollosta, yhteyshenkilöistä, yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa, huoltajien vaikutusmahdollisuuksista sekä yhteistyöstä kodin ja oppilaitoksen välillä. 5.6 Ongelmia opintojen polulla Opiskelijan ongelmia pyritään ennakoimaan ja puuttumaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskelijalla voi olla monenlaisia joko pitempiaikaisia tai väliaikaisia ongelmia, jotka voivat olla opintojen etenemisen esteenä tai hidasteena. Vastuu kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Kun huomataan, että opiskelijalla ei kaikki ehkä ole kunnossa, on tärkeää ottaa asia puheeksi opiskelijan kanssa ja tarjota hänelle apua. Ohjaus esimerkiksi kuraattori-, psykologi- tai opiskeluterveyden palveluihin tapahtuu aina opiskelijahuollon n, luokanvalvojan tai erityisopetuksen koordinaattorin kautta. Mikäli ongelmat edelleen jatkuvat, voidaan opiskelijan suostumuksella kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä, jossa opiskelijan kirjallisella luvalla mukana olevien asiantuntijoiden kanssa voidaan avoimesti keskustella opiskelijan ongelmista ja hakea niihin yhdessä ratkaisua. Ongelmista riippuen voidaan tarkentaa tarvittaessa HOPS:a tai HOJKS:a. Mikäli tarjotuista tukitoimista huolimatta opinnot eivät edelleenkään lähde etenemään tai opiskelija kieltäytyy tarjotusta avusta, opiskelija voi erota ja hänet ohjataan eteenpäin muihin palveluihin. 14

17 ONGELMIA OPINTOJEN POLULLA OPINNOT EIVÄT ETENE TERVEYDEL- LISET ONGEMAT ELÄMÄNHAL- LINALLISET ONGELMAT POISSAOLOT KIUSAA- MINEN HÄIRIÖKÄYT- TÄYTYMINEN OJENTAMIS- JA TURVAAMISTOIMET - luokasta tai muusta tilasta poistaminen - opiskelijan opetukseen osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajan ONGELMAT POISTUVAT JA OPINNOT LÄHTEVÄT ETENEMÄÄN OHJAUSKESKUSTELU opettaja, luokanvalvoja, opiskelijahuollon, kuraattori, opiskeluterveydenhuolto ohjaus tukitoimiin ONGELMAT JATKUVAT ONGELMAT POISTUVAT JA OPINNOT LÄHTEVÄT ETENEMÄÄN MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ ohjaus tukitoimiin ONGELMAT JATKUVAT ONGELMAT POISTUVAT JA OPINNOT LÄHTEVÄT ETENEMÄÄN HOPS/HOJKS YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT ONGELMAT JATKUVAT JA OPINNOT EIVÄT EDELLEENKÄÄN ETENE EROAMINEN JA JATKO- OHJAUS Kuvio 6. Ongelmia opintojen polulla Opettajan tehtävänä on huolehtia, että luokassa säilyy mm. työrauha ja siten taata kaikille opiskelijoilla on mahdollisuuden oppimiseen. Mikäli kiusaamista esiintyy, on myös siihen puututtava välittömästi. Opettaja vastaa myös luokkatilan turvallisuudesta oppituntien ajan. Häiriötilanteissa opettajien ensisijaisia kurinpitotoimia ovat luokasta tai 15

18 muusta tilasta poistaminen ja häiritsevästi käyttäytyvän opiskelijan opetukseen osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi. Mikäli opiskelijan häiriökäyttäytyminen tai kiusaaminen jatkuu, opiskelijan käytös on väkivaltaista tai muuten uhkaavaa, tai hän muutoin rikkoo oppilaitoksen järjestystä tai järjestyssääntöjä, voi rehtori antaa hänelle kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen saatuaan ja kurinpitotoimia vaativan käyttäytymisen edelleen jatkuessa, voidaan opiskelija kutsua monialaisen kurinpitotoimielimen kuultavaksi. Kurinpitotoimielin voi erottaa opiskelijan määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. KURINPITOTOIMET VÄKIVALTA TAI UHKAAVA KÄYTTÄYTYMINEN VILPPI TAI OPPILAITOKSEN JÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN KIUSAAMINEN HUUMAUS- AINEIDEN KÄYTTÖ HÄIRINTÄ TURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN (Rehtori) KIRJALLINEN VAROITUS KURINPITOTOIMIELIN (koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus) Opiskelijan erottaminen enintään yhdeksi vuodeksi. Kuvio 7. Kurinpitotoimet 16

19 5.7 Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, ottaa hän ensin yhteyttä opiskelijahuollon in, erityisopetuksen koordinaattoriin tai luokanvalvojaan. Henkilö, johon on asiassa otettu yhteyttä ottaa viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle on annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä. Myös opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto yhteydenotosta opiskelijan luvalla. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestyttävä samana tai seuraavana työpäivänä. Psykologi- ja kuraattoripalveluista vastaa Tampereen kaupunki. Opiskelijalle on järjestyttävä mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija ohjataan saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria tukevaa toimintaa. (L1287/2013, 15 ja16 ) Tähän tarkennusta siitä, minne ja miten käytännössä opiskelija ohjataan. Selvinnee syyskuussa? 17

20 5.8 Opiskeluterveydenhuolto Tampereen kaupungin järjestämä opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja edistää nuorten terveyttä yhdessä oppilaitoksen toimijoiden kanssa. Lisäksi se tuottaa Tampereen alueella opiskeleville terveyden- ja sairaanhoidon palveluja myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikki opiskelijat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin kotikunnasta riippumatta. Kansanterveyslain (626/2007) mukaan opiskeluterveydenhuollon tehtäviä ovat opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen, opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen sekä terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden (mukaan lukien mielenterveys- ja suunhoidon palvelut) järjestäminen opiskelijoille. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (esimerkiksi terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisyasiat), ensiapu, sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Työstä vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta. Psykologin, fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutin palveluihin tarvitaan lähete terveyden-hoitajalta tai lääkäriltä. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia: 1. edistämällä ja valvomalla opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 2. edistämällä ja turvaamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. Esimerkiksi osallistumalla oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa, opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaamiseen. 3. järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on omalta osaltaan koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen. Opiskeluterveydenhuolto toimii myös terveystiedon opetuksen tukena. Terveystarkastuksilla arvioidaan monipuolisesti opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Terveydenhoitaja tekee opiskelijan terveystarkastuksen opintojen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Lisäksi tarvittaessa tehdään kohdennettuja terveystarkastuksia riskiryhmille. Opiskeluterveydenhuollon tarkastuksiin kuuluu myös kohdennetusti lääkärin tarkastus. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa hakeutumaan asianmukaisiin terveysja sosiaalipalveluihin. Terveydenhoitajan työssä keskeistä on terveyskasvatus, terveysneuvonta, keskustelu, kuuntelu, terveysongelmien ehkäisy, sairausvastaanotot, perheiden tukeminen ja hoitoonohjaus. Fyysisissä vaikeuksissa opiskelija hakeutuu ensisijaisesti terveydenhoitajalle, joka ohjaa hänet tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Lääkäri tekee myös tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoidon piiriin. 18

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

4. Opiskeluhuolto. 4.2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto

4. Opiskeluhuolto. 4.2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 4. Opiskeluhuolto Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on edistää oppimista ja luoda turvallinen, esteetön ja terve opiskelu-

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut Lähtökohdat Kuraattori- ja psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Lain 7 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta?

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Mistä puhumme, kun puhumme yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta? Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1287/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016

OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 OPISKELUHUOLLON ARVIOINTILOMAKE 2016 Arviointiin osallistujat: Päivämäärä: 1. OPISKELUHUOLLON RYHMÄT JA SUUNNITELMAT 1.1 Opiskeluhuollon ryhmä ja sen tehtävät 1) Opiskeluhuoltoryhmä on laatinut oppilaitoskohtaisen

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa

Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Miten uudet oh-lain vaatimukset pystytään täyttämään ja millaisia eroja eri kouluasteilla toteutuksessa Pori 30.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki HE 67/2013 Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013, Hanasaari 18.10.2013 OPH/HP/YL/LU

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuolto Johtajakoulutus 31.10.2017 Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 Lain tavoitteena hallituksen

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv Lukion opiskeluhuollon suunnitelma lv 2016-2017 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Liite 2 HE 206/2016 vp lausuntoon 1 (5) Eduskunta Sivistysvaliokunta Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp Luonnos pykälämuutoksiksi Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Muutetaan perusopetuslain 36

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Kuopion konservatorio OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Kuopion konservatorio OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kuopion konservatorio OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tässä opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan Kuopion konservatorion linjaukset opiskeluhuoltotyöhön sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta 20.6.2016 1 Kaustisen opiskeluhuollon strategia Opiskeluhuollon lähtökohdat Kaustisen kunnan opiskeluhuollon strategia lähtee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014

Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit. Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Oppilashuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Oppilashuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Määräys 94, 101/011/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö

SAKUn hyvinvointipäivät Opiskeluhuolto TAI:ssa. Kati Länsiö SAKUn hyvinvointipäivät 3. - 4.12.2014 Opiskeluhuolto TAI:ssa Kati Länsiö 5.12.2014 Kati Länsiö 1 Turun ammatti-instituutti 8 +4 koulutaloa, opiskelijamäärä 4000 +600 Terveydenhoitaja ja opo jokaisessa

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ehkäisevän työn tukena. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Ehkäisevän työn päivät 25.9.2014

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ehkäisevän työn tukena. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Ehkäisevän työn päivät 25.9.2014 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ehkäisevän työn tukena Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Ehkäisevän työn päivät 25.9.2014 Lain ja tämän esityksen termit Opiskeluhuolto = entiset oppilashuolto +

Lisätiedot