Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti"

Transkriptio

1 Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti MYTVAS 3 -tutkijaryhmä Jyrki Aakkula, MTT Mikä d ll? M S d k hi ä i hj l Mikä muuttuu maaseudulla? Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Paasitorni,

2 Tausta MYTVAS 3 ( ) 2013) on järjestyksessäj ä kolmas maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus MYTVAS 1: MYTVAS 2: , Luonto-MYTVAS ja Vesi-MYTVAS Toteuttajat: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Suomen ympäristökeskus (SYKE) Helsingin yliopisto (HY) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) Turun yliopisto (TuY) Rahoitus: pääasiallinen rahoitus maa- ja metsätalousministeriö (MMM) täydentävä rahoitus ympäristöministeriö (YM) budjetti euroa Yhteensä 47 kirjoittajaa 2

3 Tavoitteet Miten ympäristötuella ja sen eri toimenpiteillä on kyetty vaikuttamaan maatalousympäristön tilaan? Ravinnekuormitus maataloudesta vesistöihin Maatalousluonnon monimuotoisuus Maatalousmaisema Maatalouden kaasumaiset päästöt Minkälaisia vaikutuksia ympäristötuella on ollut maatalouden harjoittamisen edellytyksiin? Miten ympäristötukea pitäisi kehittää, jotta sen vaikuttavuus lisääntyisi? 3

4 Keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Vaikutukset maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Ravinnekuormituksen it k muutos Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kehitys Kaasumaisten päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristövaikutusten seurannan kehittäminen Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Poimintoja maatalouden ympäristöpolitiikan p / ympäristötuen plussista ja miinuksista 4

5 Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Kehitystrendejä (1/2) Kotieläintuotteiden t tt id hintoihin ihi nähden edullinen rehu ja lannoitteet t ovat myötävaikuttaneet siihen, että rakennetukien avustamana rakennetut suuret kotieläintilat ovat omaksuneet Suomessakin suurelta osin ostorehuihin perustuvan intensiivisen, ii i paljon ostopanoksia ja vähän työtä vaativan tuotantomallin Yhdessä ympäristötuen fosforilannoitusrajojen ja osin typpilannoitusrajojen it j kanssa tämä ä on johtanut t siihen, että merkittävä ä osa suurten sikaloiden ja siipikarjatilojen lannasta viedään tilalta pois ja levitetään muiden viljelijöiden pelloille Samalla kotieläintila ostaa huomattavan määrän ä epäorgaanisia typpilannoitteita tyydyttääkseen kasvien ravinnetarpeen Tukipolitiikan, markkinoiden ja ympäristöpolitiikan kokonaisuus on johtanut pellon hinnan nousuun, joka taas edelleen lisää lannanlevityskustannuksia Pellon kalleus johtaa edelleen intensiiviseen tuotantotapaan 5

6 Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Kehitystrendejä (2/2) Alueilla, joilla pellolle on suuri kysyntä, on vaikeaa kannustaa viljelijöitä lijöitä ympäristötuen toimenpiteiden mukaisiin toimiin ympäristön tilan parantamiseksi Ympäristötuki edellyttää usein laajaperäistä tuotantotapaa ja pellonkäyttöä Tilakokoa voimakkaasti kasvattavat viljelijät katsovat, että peltoa on vaikea saada käyttöön ja hallintaan pitkälti peltoalasidonnaisen l i tukipolitiikan vuoksi Silloin peltoa ei anneta vuokralle muuten kuin kovaa vuokrahintaa vastaan, jolloin tuki ei ohjaudu aktiiviviljelijälle Ympäristötuen toimenpiteet jotka kannustavat esim. nurmikiertoon, luonnonhoitopeltoihin ym satoa tuottamattomaan toimintaan, nähdään viljelijöiden keskuudessa myös heikentävän pellon saatavuutta vuokralle tai lannanlevitysalaksi Rakennekehityksen eteneminen ja voimakas tilakoon kasvu on johtanut monin paikoin vastakkainasetteluun voimaperäisesti tuottavien tilojen pellon tarpeen ja sivutoimisten viljelijöiden kesken, jälkimmäisten ollessa enemmän kiinnostunut ympäristötuen toimenpiteistä Pelkkä laajaperäisyyteen kannustaminen voi johtaa ristiriitaisiin kehityskulkuihin voimaperäisillä tuotantoalueilla Esim. lannanlevitys entistä pienemmälle alalle jos alueella siirrytään luonnonhoitopeltoihin ym 6

7 Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Ympäristötuki osana maatalouspolitiikkaa (1/2) Maatalouden toimintaympäristö muuttunut voimakkaasti intensiivistä tuotantoa suosivaksi EU:n maatalouspolitiikassa tehdyt ratkaisut ja viljan globaalit markkinanäkymät nostaneet pellon hintaa Myös lihan ja maidon hintojen odotetaan säilyvän varsin korkeina Maatalouden kustannukset kauttaaltaan nousseet Intensiivinen tuotanto nähdään elinehtona monilla kotieläintiloilla Rakennetuilla pidetty päätoimisten tilojen kasvuvauhti nopeana => paikoin pulaa pellosta => Ympäristötuen vaikutusmahdollisuudet heikentyneet päätoimisilla tiloilla Suuren kokoluokan kotieläintilat harkitsevat poisjäämistä ympäristötukijärjestelmästä osalle se voi olla selvästi kannattavaa Ilman ympäristötukea ravinnetaseet, etenkin fosforitaseet ja jossain määrin myös typpitaseet, olisivat nousseet merkittävästikin kun pyritään korkeaan rehusatoon läheltä tilakeskusta Ympäristötuki on hillinnyt tätä kehitystä, koska se tarjoaa kohtuullisen varmaa, suhdanteista s a riippumatonta a tukea 7

8 Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Ympäristötuki osana maatalouspolitiikkaa (2/2) Ympäristötuki on ollut pitkään leimallisesti viljatiloille tärkeä tuki, jota ei ole maksettu vapaaehtoiselle kesannoinnille, toisin kuin CAP- ja LFA-tukea Pellon pitäminen i viljelyksessä l ollut kannattavaa Tämä tarkoittaa usein viljan viljelyä, ei välttämättä korkean sadon tavoittelua Tässä asetelmassa ympäristötuki on ylläpitänyt vilja-alaa ja viljantuotantoa Suomessa viljan kysyntää korkeammalla tasolla Tämä ä on toisaalta pitänyt t syrjäiset ja sadontuottokyvyltään tt heikotkin pellot tuotannossa, mikä voi toisaalta olla hyvä asia luonnon monimuotoisuudelle alueilla, joilla peltomaata on vähän metsämaahan verrattuna 8

9 Ympäristötuen ja muun maatalouspolitiikan suhde Suosituksia Tulee kannustaa ympäristötavoitteita edistävien teknologioiden käyttöön sekä muuhun yhteistoimintaan ja työnjakoon muiden tilojen ja toimijoiden kanssa ympäristönhoidossa Pelkät kannustimet laajaperäiseen tuotantoon eivät riitä alueilla, joilla kova kilpailu peltomaasta Osa toimenpiteistä tulisi olla sellaisia, että tilan yhteistyökumppani, esim. urakoitsija, voi ne toteuttaa ja huolehtia ehtojen toteutumisesta yhdessä viljelijän kanssa. Synergioita maatilojen tuotannollisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä ympäristönhoidon tavoitteiden välillä on tarpeellista tunnistaa, jotta ympäristön tilaa parantavat maatilatason toimet voivat toteutua tehokkaan työnjaon, menetelmien tai teknologioiden avulla myös voimaperäisillä tuotantoalueilla Pitkällä aikavälillä on yhä tärkeämpää löytää toimenpiteitä ja vaihtoehtoja, joilla voimakkaasti kasvavat päätoimiset ja suuren työmäärän kanssa kamppailevat tilat saadaan mukaan ympäristöä parantaviin toimiin Erityisesti lannan käyttö tehokkaasti kasvien ravinnetarpeita vastaavasti, tilojen välinen yhteistyö Suurin osa jatkavista tiloista, joista kaikki eivät kasva voimakkaasti, voi jatkossakin sitoutua ympäristöä parantaviin toimiin entiseen tapaan Tätä kautta ympäristön tilaa voidaan todennäköisesti parantaa myös entisenlaisilla toimenpiteillä ja kohtuukustannuksella Kevätviljojen korvaaminen kesannoinnilla voi varmistaa ravinnehuuhtoumien alenemisen siellä missä kotieläintuotanto vähenee Arvioidaan jatkossa perusteellisemmin CAP-tukijärjestelmän (pilari 1 ja 2 ja niiden välinen suhde, rakennetuet) kokonaisuuden kannustavuus ympäristönhoitoon 9

10 Vaikutukset maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Seuranta-alueiden viljelijöiden haastattelututkimus Ympäristötietoisuus lisääntynyt Kotieläintuotanto ja kasvinviljely ovat eriytyneet lannan hyödyntäminen kasvinviljelytiloilla ei toimi hyvin kotieläintilojen peltotaseet uhkaavat nousta 10

11 Vaikutukset maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Maan laatu Maan pintakerroksen orgaanisen hiilen määrä laskussa Monivuotiset kasvit vähentyneet, viljelykierrot yksipuolistuneet Peltojemme viljelyhistoria vielä lyhyt Kyntösyvyyden kertaluonteinenkin lisäys laimentanut hiilen määrää Haitallisten metallien määrä pysynyt ennallaan Muokkauksen vähentäminen Ravinteiden ja hiilen kertymistä pintakerrokseen Kantavuus parantunut ph pysynyt ennallaan Uusintasalaojitus liian vähäistä tarpeeseen nähden 11

12 Vaikutukset maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Rikkakasvit Biomassa lisääntynyt luonnonmukaisessa, muttei tavanomaisessa tuotannossa Kynnön vähentyminen laajentaa rikkakasvilajistoa k il Integroidun kasvinsuojelun vaatimukset koskevat jatkossa kaikkia tiloja 12

13 Vaikutukset maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Ravinteiden käyttö Lannoitteiden käyttö ja ravinnetaseet ovat edelleen hieman laskeneet, mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suhdanneodotusten seurauksena lisääntyneet Sadon määrään ympäristötuen lannoitusrajoilla ei ole ollut radikaaleja vaikutuksia, mutta typen osalta aletaan olla levitysmäärien alarajoilla Laadun osalta valkuaispitoisuudet jäävät alhaisiksi edullisina satovuosina Uusien lajikkeiden käyttö tehostaa ravinteiden hyödyntämistä 13

14 Ravinnekuormituksen muutos Ravinnevirtaamat valuma-alueiltaalueilta Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015: maatalouden typpi- ja fosforikuormitukselle 30 % vähennystavoite verrattuna vuosiin Ravinnekuormitus laskettiin mitatusta virtaamasta ja vedenlaatuhavainnoista 20 jokivesistölle (peltoprosentti 3-43%) 14

15 Ravinnekuormituksen muutos Ravinnevirtaamat Itämereen Valuma-alueetalueet kattavat 30 % Suomen peltoalasta Tulokset virtaamakorjattuja kuormia Typpikuorma kasvoi vielä toisella ohjelmakaudella ( ) mutta kääntyi laskuun ohjelmakaudella ( ) 2013) Fosforikuorma on laskenut ohjelmakausittain 15

16 Ravinnekuormituksen muutos Ravinnevirtaamat pelloilta Typen ominaiskuormitus laski vajaa 10 % tasosta Fosforin ominaiskuormitus i it laski 5 % tasosta, mutta 20 % ensimmäisen ohjelmakauden tasosta Kyseessä peltopinta- t alalla painotetut keskiarvot 16

17 Ravinnekuormituksen muutos Ravinnevirtaamat haastattelualueilta Kiintoainekuormitus korkeimmillaan n Lepsämänjoella laskenut 19 % Yläneenjoella laskenut 31 % Fosforikuormitus Lepsämänjoella laskenut 28 % mutta Yläneenjoella ei muutosta Kasvipeitteinen pinta-alaala kasvanut molemmilla alueilla Eroosioherkällä alueella kasvipeitteisyydestä on hyötyä, muualla voi lisätä liuennutta fosforia 17

18 Ravinnekuormituksen muutos Peltojen P-luvun lähes 40 vuotta jatkunut kasvu taittunut. Selkeätä laskutrendiä ei vielä nähdä. Erityisesti lounaisessa Suomessa korkeita P-lukuja edelleen runsaasti. Koko maan P-luvun keskiarvon kehitys P-luku, mg/l Maan P-luvun kehitys Viljavuuspalvelun (mustat neliöt), kaikkien viljavuuslaboratorioiden (valkoiset neliöt) ja MTT:n maaperäseurannan (valkoiset pallot) aineistoissa. Ylivainio ym., MTT Report

19 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kehitys Lajistoseurannat Minkään lajiryhmän monimuotoisuudessa ei havaittu suuria muutoksia Päiväperhos- ja piennarkasvilajisto pysytellyt vakaana Maatalouslinnusto kehittynyt suotuisasti Rikkakasvilajisto lievästi monipuolistumassa, etenkin luomupelloilla 19

20 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kehitys Monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt Ojien ja pientareiden määrät edelleen vähentyneet, mutta muiden tärkeiden elinympäristöjen määrät pysyneet ennallaan Harvinaisilla perinnebiotoopeilla ja niiden hoidolla edelleen suuri merkitys maatalousluonnolle l ll Tavallisilla maatalousalueilla avoimet viljelemättömät elinympäristöt tärkeitä: Jäljellä olevat pienetkin niittylaikut Avoimet, aurinkoiset pellon ja metsän reuna-alueet Pitkään viljelyn ulkopuolella olleet, niittymäisiksi kehittyneet kesannot ja hylätyt pellot Toimia näiden alueiden säilyttämiseksi tulisi tehostaa Tarve 5-20 % maatilan alasta avoimia viljelyn ulkopuolisia alueita Luonnonhoitopellot hyvä askel tähän suuntaan 20

21 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kehitys Luonnon kannalta tärkeimmät toimenpiteet Ympäristötuessa useita monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä Tärkeimpiä laaja-alaisesti toteutuneet luonnonhoitopellot ja perinnebiotooppien hoito Monimuotoisuuden edistämisen tehostamiseksi näiden ja myös monivaikutteisten ik i t kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden pinta-aloja tarpeen edelleen kasvattaa 21

22 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kehitys Luonnonhoitopellot onnistunut uusi toimenpide Tuli kesken ohjelmakauden CAP-kesantojen tilalle Mahdollistaa neljä erilaista toteutustapaa: monivuotiset nurmipellot sekä monimuotoisuuspelloiksi luettavat niitty-, riista- ja maisemapellot Vaikuttavuus hyvä suuren toteutuspinta-alansa alansa ansiosta Viljelijöiden suuren suosion taustalla valinnan vapaus toteutustavassa sekä joustavat tukiehdot Toteutustapojen kirjo osaltaan edistänyt luonnon monimuotoisuutta Parhaimmillaan edistää tehokkaasti myös vesiensuojelua 22

23 Kaasumaisten päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä Tilanne Ympäristötukijärjestelmässä ei ole ollut muita kaasumaisia päästöjä (kasvihuonekaasut, ammoniakki) suoraan vähentäviä toimenpiteitä kuin turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely ja lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimukset. vaatimattoman toteutusalan takia vaatimaton vaikutus päästöihin Maataloudelle on asetettu vesiensuojelun ja monimuotoisuuden lisäksi merkittäviä tavoitteita myös kaasumaisten päästöjen vähentämiselle Kasvihuonekaasupäästöissä suurimmat vähennyspotentiaalit löytyvät maaperän päästöistä (orgaanisen aineksen hajoamisesta johtuvat N 2O ja CO 2 päästöt) Maatalouden ammoniakkipäästöt (NH 3 ) muodostuvat valtaosin lannankäsittelyssä. Maatalouden osuus koko maan päästöistä on 90 %. Lietelannan sijoituslevitys yksi tehokas keino vähentää ammoniakkipäästöjä. Lietelantavarastojen kattaminen toinen. Ammoniakkipäästöt vaikuttavat myös epäsuoriin N 2 O-päästöihin Tuotostasojen kasvaessa eläinkohtainen N ja P eritys kasvavat päästöpotentiaali per eläin kasvaa päästöt eivät muutu samassa suhteessa eläinmäärien mukaan ongelma korostuu naudoilla 23

24 Kaasumaisten päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä Ehdotukset (1) Seuraavassa ympäristökorvausjärjestelmässä maatalouden kaasumaisten päästöjen pienentäminen i nostetaan t samanarvoiseksi i tavoitteeksi i ravinnepäästöjen vähentämisen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisen kanssa Otetaan t laajasti käyttöön ammoniakkipäästöjä vähentävää ää tekniikkaa varsinkin lannan varastoinnissa ja levityksessä. Lietelantavarastot ja virtsasäiliöt tulisi kattaa, ja lannan levityksessä tulisi suosia sijoitusmenetelmää it t ja pintaan levitetyn t lannan välitöntä tä multaamista. t Selvitetään lannan hapottamisen soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. Edistetään ruokinnallisia toimenpiteitä joilla eläinten varsinkin nautojen - lannassa erittyvän typen ja fosforin f määrää voidaan vähentää. Näin voidaan vähentää kaasumaisia typpipäästöjä ja myös pellonraivaustarvetta. Vältetään uusien turvepeltojen raivaamista Jatketaan ja edistetään turvepeltojen pitkäaikaista nurmiviljelyä 24

25 Kaasumaisten päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä Ehdotukset (2) Jatketaan ja edistetään lietelannan sijoittamista peltoon Typpilannoitustasot pidetään jatkossakin kohtuullisella tasolla ottamalla samalla huomioon lajikekohtaiset erot typen hyväksikäytön tehokkuudessa. Edistetään sellaisten lannan prosessointimenetelmien käyttöönottamista, joilla kotieläintiloilla syntyvä lanta saadaan laajemmin myös kasvinviljelytilojen ilj l j käyttöön. Lannan ravinteiden id hyväksikäytön parantamista edistetään myös esimerkiksi kampanjoin ja hyvien esimerkkien avulla. Näin voidaan vähentää tarvetta raivata uusia peltoja. Tehostetaan lannan ravinteiden käyttöä, jolloin riski ravinteiden hukkaantumiselle vähenee Vähennetään uusien peltojen raivaustarvetta Vähennetään mineraalilannoiteriippuvuutta ja niiden valmistamisen khk-päästöjä 25

26 Kaasumaisten päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä Muuta Hoidettujen viljelemättömien l i peltojen kohdistaminen i turvepelloille huonotuottoisten ja vesiensuojelun kannalta epäedullisten peltojen lisäksi olisi perusteltua. Lisäilmastohyötyjä saataisiin, jos näiden peltojen nurmimassaa hyödynnettäisiin biokaasun tuotannossa ja biokaasulla korvattaisiin fossiilisia polttoaineita. Korvaus toimenpiteistä tulee olla tasolla, joka tekee ne viljelijöille varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi myös taloudellisesti. Toimenpiteiden tulisi muiltakin osin olla sellaisia, että ne houkuttelevat mukaan mahdollisimman paljon sellaisia viljelijöitä, jotka eivät muuten kyseisiä toimenpiteitä toteuttaisi. Lisäksi välillisesti kaasumaisiin päästöihin vaikuttavat muutkin, lähinnä kasvipeitteisyyteen, muokkaukseen ja lannoitukseen liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi kasvien tarpeen kannalta liian korkeiden typpilannoitustasojen alentamisella vähennetään ravinnehuuhtoumien lisäksi myös ilmastovaikutukseltaan voimakkaan N 2 O:n päästöjä. 26

27 Ympäristövaikutusten seurannan kehittäminen Yleisiä huomioita (1) Maatalousympäristön tilan kehitys vaihtelee alueittain, joten ympäristötoimenpiteiden ja korvaustasojen pitäisi olla enenevässä määrin alueellisesti, tuotantosuunnittain ja tilakohtaisesti sovitettuja Ympäristötoimenpiteiden rahoitusta pitäisi siirtää enenevässä määrin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ottavat huomioon tilan ja alueen ympäristölliset erityispiirteet Harkinnanarvoisia olisivat tilakohtaiset ympäristönhoitosuunnitelmat, joissa kartoitettaisiin tilan luontoarvot ja merkittävimmät ympäristöriskit sekä arvioitaisiin, mitkä ympäristötoimenpiteet parhaiten edistäisivät luontoarvojen säilymistä ja ympäristöriskien hallintaa Korvausten tulisi perustua tuotettuihin ympäristöhyötyihin eikä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ja tulonmenetyksiin 27

28 Ympäristövaikutusten seurannan kehittäminen Yleisiä huomioita (2) Monet ympäristötoimenpiteistä i it i tä vaikuttavat t samanaikaisesti i useampaan ympäristön tilan ulottuvuuteen, joten eri ympäristövaikutuksia tulisi aina pyrkiä tarkastelemaan integroidusti ja sellaisista seuranta-aineistoista, aineistoista jotka ovat ajallisesti ja paikallisesti yhdenmukaisia Tulisi huolehtia siitä, että ominaisvaikuttavuudeltaan merkittävimmät toimenpiteet it t otetaan t seurannassa aina huomioon Tietoaineistojen saatavuutta tulisi parantaa Myytyjen lannoitevalmisteiden ravinnemäärät tulisi toimittaa kunnittain yhteiseen seurantatietojärjestelmään Lohkokohtaisten maaperäanalyysien tulokset tulisi toimittaa yhteiseen seurantatietojärjestelmään Viljelytoimenpiteistä tukihaun yhteydessä sähköisesti kerättävän tila- ja lohkokohtaisen tiedon hyödyntäminen seurannoissa tulisi tehdä nykyistä yksinkertaisemmaksi 28

29 Ympäristövaikutusten seurannan kehittäminen Yleisiä huomioita (3) Tulisi i huolehtia h siitä, että maatalouden ympäristötoimenpiteiden i i id vaikuttavuuden seuranta kytkeytyisi soveltuvin osin muuhun ympäristön tilan seurantaan Tulisi jatkaa visuaalisen maisemaseurannan valokuvauksia viljely- ja niittymaisematutkimusalueilla määrävuosina (viiden vuoden välein) sen takaamiseksi, että myös tulevaisuudessa olisi käytössä riittävän laaja ja pitkäaikainen seuranta-aineisto maiseman muutoksesta Tulisi i kytkeä kytkeä tiiviimmin i yhteen maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikutusten seuranta ja maatalouden ympäristönhoidon kehittämishankkeet Tämä voitaisiin toteuttaa erikseen rekrytoitavassa tilaverkostossa, jossa kullekin tilalle olisi määritelty erillisrahoituksella toteutettavia uusien ympäristötoimenpiteiden testauspilotteja 29

30 Ympäristövaikutusten seurannan kehittäminen Yleisiä huomioita (4) Kaiken kaikkiaan maatalousympäristön tilan parantaminen edellyttää, että jatkossa myös uuden ympäristökorvausjärjestelmän vaikutusten seurantaa kehitetään Vain riittävän kattava, monipuolinen ja läpinäkyvästi toteutettu vaikutusten seuranta takaa ympäristökorvausjärjestelmälle ja muille maatalouden ympäristötoimenpiteille tarvittavan yhteiskunnallisen tuen ja hyväksyttävyyden sekä varmistaa viljelijöiden sitoutumisen 30

31 Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Keskeisimmät tulokset (1) Ympäristötuki ei ole vaikuttanut haitallisesti maatalouden harjoittamisen edellytyksiin Maatalouden ravinnekuormituspotentiaali ravinnetaseilla mitattuna on jatkuvasti vähentynyt sekä typen että erityisesti fosforin osalta Jokivaluma-alueiden kuormitusseurannan perusteella peltohehtaarilta tuleva fosforikuormitus on laskenut ohjelmakausittain (nyt 80 % ohjelmakauden tasosta) Suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle aiheutuu varsinaisen viljelykäytön ulkopuolella olevien avoimien tai puoliavoimien alueiden vähenemisestä 31

32 Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista Keskeisimmät tulokset (2) Monimuotoisuushyötyjä on kyetty paikallisesti saavuttamaan siellä, missä monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä on toteutettu riittävässä laajuudessa (luonnonmukainen viljely, perinnebiotoopit, kosteikot, suojavyöhykkeet, viherkesannot/luonnonhoitopellot) Yleisen maisemakuvan tasolla maatalousmaiseman sulkeutuminen on yleisempää kuin avoimuuden lisääntyminen Ympäristötukitoimenpiteiden vaikutus maatalouden kaasumaisten päästöjen vähentämiseen on ollut kokonaisuutena vähäinen 32

33 Poimintoja maatalouden ympäristöpolitiikan / ympäristötuen plussista ja miinuksista Missä on onnistuttu: Kiintoainekuormitus on pienentynyt tai pysynyt alhaisena kesannointivelvoitekauden jälkeen monella valuma-alueella Viljelijöiden ympäristötietoisuus on edelleen lisääntynyt Luonnonhoitopellot merkittävä uusi, viljelijöiden laajan suosion saanut toimenpide Perinnebiotooppien hoidon pitkäjänteinen kehittäminen on ollut tärkeää monimuotoisuus- työtä Missä on epäonnistuttu: Lannan ravinteet jakautuvat alueellisesti yhä epätasaisemmin Viljelymaan kokonaishiilipitoisuus on laskussa Erityisesti suorakylvönä toteutettu kasvipeitteisyys on lisännyt liukoisen fosforin kuormitusta vähemmän eroosioherkillä alueilla Maatilan monimuotoisuus kartoitus -toimenpide ei ole toiminut käytännössä 33

34 Kiitos mielenkiinnosta! 34

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa Suomen ympäristö 564 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Hannu Mikkola, Maarit Puumala, Marja Kallioniemi, Juha Grönroos, Antero Nikander ja Markku Holma Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa SUOMEN

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti EUROOPAN UNIONIN 25 JÄSENVALTIOSSA TOTEUTETTAVAA EPÄSUOTUISTEN ALUEIDEN TUKITOIMENPIDETTÄ KOSKEVA ARVIOINTI Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Lisätiedot

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Helsinki 2008 Yhteenveto Kotieläintuotanto on ylivoimaisesti suurin maa- ja elintarviketuotannon sektori,

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot