myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö"

Transkriptio

1 Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

2 TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS (2013)

3 Väestön ikääntymisen haasteet: iäkkään ihmisen osallisuuden ja toimijuuden ij tukeminen Palvelutarpeen p sekä sosiaali ja terveydenhuoltokulujen kasvun yhtälö nähdään haasteena. Väestön ikärakenteen muutokset ja huoltosuhteen heikkeneminen on taustalla Palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä. On edistettävä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia. Erityinen haaste liittyy asennemuutokseen. Iäkkäät ihmiset i ei tule nähdä vain palveluiden l tarvitsijoina ij i ja käyttäjinä. Vastuukysymyksiä tulee pohtia monipuolisesti: ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan oma vastuu eivät ole toinen toistensa poissulkevia. Iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija

4 Taulukko 1 Palveluiden kustannukset vuonna 2011 Palvelu M Kotipalvelut 635 Kotisairaanhoito 350 Omaishoidon id tuen hoitopalkkiot t 107 Tavallinen palveluasuminen 26 Ympärivuorokautinen hoiva (tehostettu, vanhainkoti, tkpitkäaikaishoito) 2680 Yhteensä 3798

5 Kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus Vanhustenhoidon suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä (5 ). Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat (9 )suunnitelman toteuttamiseksi (mm. strateginen johtaminen palveluiden järjestämisen ja kehittämisen osalta, hoidon ja huolenpidon turvaajat, erityisasiantuntemus) Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti iiji iyksityiskotiin ki ik ii tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali ja terveyspalveluilla l (14 ). Pitkäaikaista ik i t laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa

6 Kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus Yhä useampi vanhus hoidetaan tulevaisuudessa yksityiskodissa (omistus, asumisoikeus tai vuokraasunto), joka on ollut iäkkään henkilön käytössä ennen pitkäaikaishoidon tarpeen alkamista Muu kodinomainen asuinpaikka voi olla esimerkiksi palveluasumisyksikkö tai perhehoitopaikka Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa on esimerkiksi omaishoidon tuki Muita mahdollisuuksia: kotipalvelut tukipalveluineen, kotisairaanhoito, kotona toteutettava kuntoutus ja itsenäistä suoriutumista tukevat apuvälinepalvelut sekä näiden palvelujen erilaiset yhdistelmät

7 Taulukko 2. Seurattavat tvaltakunnalliset lli t tavoitteet t 75 vuotta täyttäneet Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä ,7 89,6 89,5 89,6 91,0-92,0 11,2 11,8 12,2 13,0-14,0 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet ttä t asiakkaat , 12 % vastaavanikäisestä tä väestöstä 3,0 3,7 4,2 4,4 4,5 6,0-7,0 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % vastaavanikäisestä väestöstä 1,7 3,4 5,6 5,9 6,0-7,0 8,4 6,8 4,7 4,4 2,0-3,0

8 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN IKÄKASTE ÄLDRE KASTE II IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET STM:N TIEDOTE PDF TOIMIA TYÖRYHMÄN SUOSITUS 2011, JYRKÄMÄ 2008, THL

9 Palvelutarpeen selvittäminen: Palvelutarpeen selvittämisessä huomioon otettavia tekijöitä löytyy STM:n tiedotteesta Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi osana palvelutarpeen arviointia sosiaalihuollossa Vanhuspalvelulaissa (15 ) puhutaan palvelutarpeiden selvittämisestä, millä tarkoitetaan sosiaali ja terveyspalveluiden sekä muiden hyvinvointia, terveyttä toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien palvelujen tarpeen selvittämistä Vanhuspalvelulain mukaan asiakasprosessin alkuvaiheessa joudutaanarvioimaanonko arvioimaan onko kyseessä vanhuspalvelulaissa tarkoitettu iäkäs henkilö: toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta (3 )

10 Kotihoidon perusteet ja kriteerit osa palveluohjausta l Lähtökohtana palvelujen järjestämiselle on oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu asuinalueesta riippumatta Palveluiden myöntämiskriteerit määritellään selkeästi, palveluja tarjotaan kriteerit täyttäville Palveluiden tarvetta tarkastellaan jatkuvasti ja palveluja lisätään/vähennetään/lopetetaan jos tarpeissa muutoksia Kriteerit selkiyttävät ja ohjaavat palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville kuntalasille Asiakkaan tilanne on kuitenkin aina arvioitava yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti huomioiden asiakkaan muut käytössä olevat resurssit ja voimavarat

11 ASIAKKAAN OHJAUS PROSESSINA (Ikäkaste hanke) yhteydenotto Palvelutarpeen selvittäminen hoitoneuvottelu tk akuutti kotihoito kotihoito palveluohjausyksikkö Yksityiset palvelut (asiakkaan omalla kustannuksella) EI myönnetä kunnallisia palveluja (kriteerit eivät täyty) ohjataan yksityisten tai järjestöjen palveluiden piiriin Järjestöjen palvelut Voimavara a aja tarvekartoitus Alustavan suunnitelman laatiminen Päätös palveluista Suunnitelman tarkentaminen Palveluiden käynnistäminen KYLLÄ palvelut myönnetään (kriteerit täyttyvät) Kotihoidon palvelut, asumispalvelut, tukipalvelut, omaishoidon tuki Arviointi ja seuranta Asiakas ei vastaanota palvelua

12 Palvelutarpeen selvittäminen. Toimia työryhmän suositus 2011: Iäkkäiden henkilöiden kl toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen l arvioinnin yhteydessä Vanhuspalvelulain (15 ) mukaan palvelutarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen Toimintakykyä arvioitaessa huomio tulee kiinnittää olemassa oleviin voimavaroihin ja siihen mistä jokapäiväisen elämän toiminnoista hän pystyy selviytymäänitsenäisestiitsenäisesti jamissä tarvitsee ulkopuolista apua Toimia verkoston suosituksessa korostetaan kokonaisvaltaisen arvioinnin vaikuttavuutta ja todetaan että tällaisen toiminnan on useissa maissa ja tutkimuksissa todettu johtavan hyvään ja kustannustehokkaaseen hoitoon ja palveluihin silloin, kun arviointiin liittyy korkeatasoinen terveydentilan tarkastus. Tällainen kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi ylläpitää tai kohentaa toimintakykyä, lyhentää sairaalahoitoa, vähentää uusiutuvia hoitojaksoja sekä lykkää pysyvää laitoshoitoa suoritettiinpa arvio sairaalassa tai henkilön kotona

13 Palvelutarpeen selvittämisen haasteita: Ikäkaste hanke Kunnissa on erilaisia palvelutarpeen arvioinnin käytäntöjä ja niiden yhtenäistämiseen i on tulevaisuudessa kiinnitettävä i huomiota Vanhuspalvelulakivahvistaa vahvistaa ikäihmisten oikeutta palveluihin ja ohjaa kuntia yhdenmukaisempaan palvelujen tarjontaan, jolloin palvelutarpeen arvioinnin ja sen yhteneväisen toteuttamistavan merkitys kasvaa Kehittämistyö on tarpeen jotta ikäihmiset saavat palveluita tasa arvoisesti ja oikeudenmukaisesti asuinpaikasta riippumatta Huomiota tulee kiinnittää ikäihmisiin jotka kieltäytyvät palveluista vaikka tarve olisi olemassa Samoin tilanteessa jossa palvelua ei voida myöntää esim. kriteereiden toteutumattomuuden vuoksi vaikka avuntarve on havaittavissa. i Tällaisissa i tapaukissa tulisi i löytää vaihtoehtoja asiakkaan tueksi: kolmas sektori ym.

14 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN: TOIMINTAPERIAATTEITA ERI KUNNISTA KOTIHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEITA: ERI KUNNISTA LAPIN JA MUIDEN KUNTIEN KRITEERIT

15 Kotona asumisen tukeminen: säännöllinen ja tilapäinen i kotihoito, i tukipalvelut, l ei myönnetä Kotona asumista tuetaan tukipalvelujen avulla. Avun tarpeen lisääntyessä on mahdollista saada kotihoitoa. Tukipalvelujen perusteet laaditaan > Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu / kotisairaanhoito). Tilapäisen kotihoidon perusteet laaditaan > Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu / kotisairaanhoito). Hoito ja hoiva pyritään järjestämään omaan kotiin, pienryhmäkotiin, palvelutalo. Säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteet laaditaan > Kotihoidon palvelut eivät ole mahdollisia. Määritellään kielteisen päätöksen perusteet >

16 Kotona asumisen tukeminen: muut huomioitavat asiat Asiakkuus perustuu palvelutarpeen jatkuvaan arviointiin. Palvelutarpeen selvitysprosessia kehitetään ja käytettävissä olevat mittarit sovitaan > Hoito, palvelu ja kuntoutussuunnitelman tavoitteena on turvata palvelukokonaisuus niin että asiakas voi asua omassa kodissaan. Hoito, palvelu ja kuntoutussuunnitelmapohjan kehittäminen > Omaishoidon id tuki on yksi kikotona asumisen tukemisen muoto. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet laaditaan > Muut kotihoitoa tukevat palvelut mm. kuntouttavat (päivätoiminta) ja ennaltaehkäisevät palvelut. Määritellään muut perusteet >

17 Kotihoidon myöntämisen perusteita Kotihoidon palvelut kohdennetaan eniten hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa tarvitseville. Asiakas ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja yp Hoito ja huolenpito vaatii sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista Alentuneentoimintakyvyn toimintakyvyn vuoksituetaan kotona selviytymisessä. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa Tuetaan asiakkaiden omaa elämänhallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Laaditaan yksilölliset säännöllisen arkiliikunnan ohjeet ja tavoitteet Asiakas ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avulla päivittäisissä perustoiminnoissa Omaisia ja läheisiä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Omaishoitajan it jaksamista jk it tuetaant

18 Kotihoidon palvelut eivät ole mahdollisia Mikäli asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakeutumaan muiden avoterveydenhuollon palveluiden piiriin, tulee niiden olla ensisijainen palveluiden tuottaja Ohjataan muiden kuin kotihoitopalvelujen piiriin: pelkkä lääkkeenjako, RAVA alle 1,5 ja muisti lähes normaali, siivouspalvelua tarv. kauppapalvelua tarv., liikuntakykyiset hyvä muisti mutta tarv. lääkityksen valvontaa, verikokeita tarvitsevat jotka kykenevät käyttämään ä ää terveyspalveluita l Kotihoidon palveluja ei voida toteuttaa jos asiakas kieltäytyy niistä tai käyttäytyy uhkaavasti Ohjataan käyttämään tk avopalveluja tai yksityisiä palveluja: harvoin tai vähäistä apua tarvitsevat, liikuntakykyiset laboratoriopalveluja käyttävät eikä ole muuta erityistä syytä käynnille Asiakas ei anna lupaa tietojensa katseluun/kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään Asiakkaan avuntarve pelkästään kodinhoidollinen (esim. siivous)

19 KUNTA VUOSILUKU LINKKI KRITEEREIHIN RANUA POSIO &cmd=download ROVANIEMI PÄIVITETÄÄN KEMIJÄRVI ana/toimintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidonkriteereja/kemijrvenkriteerit.pdf SALLA INARI SODANKYLÄ _kotihoidon_sisalto_ja_kriteeri.pdf kriteeri UTSJOKI KITTILÄ

20 KUNTA VUOSILUKU LINKKI KRITEEREIHIN ENONTEKIÖ MUONIO KOLARI PELLO KEMI PÄIVITETÄÄN KEMINMAA TERVOLA mintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidonkriteereja/keminkriteerit.pdf mintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/keminmaankriteerit.pdf mintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidonkriteereja/tervolankriteerit.pdf YLITORNIO TORNIO mintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidonkriteereja/torniokriteerit2013.pdf mintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidon i k i ih id kriteereja/ylitornionkriteerit.pdf

21 KUNTA VUOSILUKU LINKKI KRITEEREIHIN Kouvola kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/kouvolan kriteerit 2014 Liperii kunnissa toimijana/toimintaa kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/liperin kriteerit 2014 Naantali kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/naantalin kriteerit 2012 Muhos kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/muhoksen kriteerit 2013 Oulunkaari kunnissa toimijana/toimintaa kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/oulunkaaren kriteerit 2012 Tampere kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/tampereen kriteerit 2013 Valkeakoski kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/valkeakosken kriteerit 2014 Valtimo kunnissa ja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/valtimon kriteerit 2014 kriteereja/valtimon kriteerit Ylöjärvi kunnissaja kuntayhtymissa/kotihoidon kriteereja/ylojarven kriteerit 2013

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

23.2.2015. Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa

23.2.2015. Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa 23.2.2015 Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Etelä-Kymenlaaksossa Etelä-Kymenlaakso / Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi-työryhmä Päivitetty 23.1.2015 2 SISÄLLYS Liitteet:...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot