Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki"

Transkriptio

1 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, Valtioneuvosto Puh tai (vaihde) Faksi

2 Sopimukset ja hankinnat ohje 2 (30) Sisällysluettelo 1. Hankinta- ja sopimusmuutosten ohje Ohjeen tarkoitus ICT hankintojen liittyminen muutosprosessiin ICT hankintojen liittyminen tietohallinnon toimintaan Julkiset hankinnat Hankinta Hankintojen yleiset periaatteet Hankinnat ja sopimukset Kunta- ja palvelurakennemuutos, hankinnat ja sopimukset Selvitysvaihe Olemassa olevat sopimukset Siirtymäajan sopimusjärjestelyt Sopimuksen muuttaminen tai päättäminen Selvitysvaiheen muistilista Toteutusvaihe Seurantavaihe Hankinnan toteutukseen liittyviä ohjeita Yleiset sopimusehdot Hankintojen suunnittelu Suorahankinnat IT-hankinnoissa Tarjouspyynnön laadinta Tarjouspyynnön laadinta - sopimusehdot IT-hankintojen muistilista... 30

3 Sopimukset ja hankinnat ohje 3 (30) 1. Hankinta- ja sopimusmuutosten ohje 1.1. Ohjeen tarkoitus Tässä dokumentissa on kuvattu ohje kunnille, kuntayhtymille ja kuntien palveluiden toimittajille palvelurakenteiden muutosprosessiin liittyvien tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen suunnitteluun, toteutukseen ja hankintojen toteutuksen onnistumisen arviointiin. Ohjeen alussa on kuvattu julkisiin hankintoihin liittyviä yleisiä velvoitteita ja reunaehtoja sekä yleisimpiä tietojärjestelmä- ja IT-hankintoihin liittyviä hankintalain vaatimuksia. Jäljempänä on kuvattu kunta- ja palvelurakennemuutoksessa huomioitaviin seikkoihin. Edellä mainitun lisäksi ohjeeseen on tuotu myös olemassa olevien järjestelmien käyttöönottoon liittyvää ohjeistusta tilanteissa, joissa kuntarakennemuutoksessa jonkin ns. liittyvän kunnan järjestelmää käytetään uudessa kuntarakenteessa, oli kyseessä hankinta tai ei (mitä hankintoihin ja sopimuksiin liittyviä asiakohtia muutoksen aikana tulisi huomioida). Ohjeeseen on pyritty tuomaan käytännön esimerkkejä aikaisemmin toteutetuista tietojärjestelmien hankinnoista ja yhdistämisistä konkreettisuuden aikaan saamiseksi. Lisäksi ohjeeseen on nostettu kuntien tietojärjestelmien hankintaa liittyviä oikeusratkaisuja. Dokumentti on osa valtiovarainministeriön yhdessä kuntien, kuntayhtymien, Suomen Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmisteltuun kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuen ohjeistusta. Ohjetta tullaan ylläpitämään käytännön esimerkkien kautta kun ICT tukeen liittyviä tehtäviä kunnissa toteutetaan ICT hankintojen liittyminen muutosprosessiin Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteutukseen, kuten laajoihin toiminnan muutoksiin yleensä liittyy yleensä paljon tietojärjestelmiin ja ICT palveluiden järjestämiseen liittyviä muutostarpeita ja uudelleen järjestelyä vaativia rakenteita. Muutoksen kompleksisuus korostuu erityisesti tilanteissa, joissa kyse on keskenään samankokoisten ja useiden erilaisten ICT ympäristöjen yhdistämisestä uuteen yhteiseen rakenteeseen. Selvitysvaihe Toteutus (siirtymäkausi) Toteutus (uusi kunta) Seurantavaihe Määritä tarve hankinnoille ja sopimusmuutoksille Suunnittele hankintojen toteutus Toteuta hankinnat Ota ratkaisut käyttöön Pura päällekkäisyydet Kuva 1. Kunta- ja palvelurakenteiden muutosprosessi ja hankinnat Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan lakkaavien kuntien velvoitteet ja sitoumukset siirtyvät uuteen kuntaan sellaisenaan. Tämä koskee myös kuntien olemassa olevia sopimuksia tietojärjestelmätoimittajien sekä ICT palveluiden järjestäjien kanssa.

4 Sopimukset ja hankinnat ohje 4 (30) Uuden rakenteen tuomien edellytysten ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää yleensä myös toiminnassa käytettävien tietojärjestelmien yhdistämistä, yhdenmukaistamista sekä ICT palvelurakenteiden uudelleen järjestämistä, joka väistämättä johtaa uusien hankintojen toteutukseen jossakin muutosprosessin vaiheessa. Muutoksen toteutuksessa hankintojen suunnittelu ja oikea-aikainen toteutus korostuu. Palvelutoiminnan kehittämistä tukevien muutosten toteuttaminen kustannus-tehokkaasti on yleensä sitä helpompaa mitä yhtenäisemmistä ICT ympäristöistä muutosta lähdetään toteuttamaan. Tämän vuoksi kunta- ja palvelurakenteiden uudistuksen yhteydessä on järkevää arvioida miten perustietotekniikkaan, tietoliikenteeseen sekä myös sovellusten yhdistämistä olisi mahdollista toteuttaa jo ennen mahdollista päätöstä kuntarakenteiden yhdistämisestä ICT hankintojen liittyminen tietohallinnon toimintaan Tietohallinnon toimintakentässä hankintatoiminnan roolia voidaan jäsentää ICT Standard Forumin Tietohallintomallin 1 kautta. Tietohallintomallin esittämässä viitekehyksessä Hankinnat ja toimittajayhteistyö koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta ja liiketoimintayhteistyön näkökulmasta kahdesta tehtäväkokonaisuudesta. Kunta- ja palvelurakennemuutosten yhteydessä näistä osa-alueista painottuvat erityisesti hankintojen suunnittelu (Hankintaja toimittajastrategia), vaatimusten tavoitteiden määrittely sekä hankintojen toteutus onnistuneesti. Liiketoimintayhteistyö Strategia ja hallinto Liiketoiminnan kehittäminen Tavoitteet, mittarit ja viestintä Strategia, toimintamalli Organisointi ja osaaminen Arkkitehtuuri ja muutosten hallinta Tietoturva, riskienhallinta ja laadunvarmistus Taloussuunnittelu ja seuranta Hankinnat ja toimittajayhteistyö Ekosysteemien hallinta Konseptien kehittäminen Hankinta- ja toimittajastrategia Tarvemäärittely, kilpailutus ja evaluointi Neuvottelu, sopimukset ja päätöksenteko Toimittajasuhteet, sopimushallinta ja markkina-analyysi Projektien johtaminen Prosessien kehittäminen Projektisalkun hallinta Valmistelu ja Business case Suunnittelu, organisointi ja käynnistys Toteutus, testaus ja ohjaus Koulutus ja käyttöönotto Päätös ja hyötyjen realisointi Palveluiden johtaminen Perustiedon hallinta Jatkuvuuden hallinta Palveluiden suunnittelu Palveluiden käyttöönotto Palvelustrategia Palvelutuotanto Palvelun jatkuva kehittäminen Kuva 2. Tietohallintomalli - Hankinnat ja toimittajayhteistyö tietohallinnon toiminnassa 1 ICT Standard Forum, Tietohallintomalli (2012) ja Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle (2013),

5 Sopimukset ja hankinnat ohje 5 (30) Kunta- ja palvelurakennemuutosten, kuten laajojen toiminnan muutoksen yhteydessä kannattaa huomioida myös hankintatoimen ja toimittajien hallinnan toimintamallien kehittäminen, jotta toiminnalla saavutetaan: Palveluiden ja ratkaisujen tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikeaaikainen hankinta toimittajien osaamista ja näkemyksiä hyödyntäen Laatu- ja kustannustason sekä hyvän neuvotteluaseman ja markkinahintatietoisuuden aktiivinen ylläpitäminen palveluiden koko elinkaaren ajan Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja -mahdollisuuksien kanavointi liiketoiminnan 2. Julkiset hankinnat 2.1. Hankinta Kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyviä hankintoja ja hankintatoimintaa ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö sekä organisaatioiden omat hankintaohjeet ja käytännöt. Hankintalain (348/2007) mukaan hankinta on hankintasopimukseen johtava menettely, jossa ostetaan, vuokrataan tavaraa, palvelua tai käyttöoikeutta taloudellista vastiketta vastaan toiselta pääosin oikeushenkilöltä. Laissa tarkoitettu sopimus edellyttää vähintään kahden osapuolen välistä sitoutumista. Yksipuoliset oikeustoimet eivät ole sopimuksia (esim. yksipuolinen hallinnollinen järjestely, kuten avustuksen myöntäminen). Muulla tavoin kuin hankintasopimuksina toteutettavat hankintayksiköiden väliset yhteistyöjärjestelyt eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan. Hankintasopimuksen sijasta kyse voi olla sopimukseen tai hankintayksiköiden päätöksiin perustuvasta hallinnon järjestämisestä. Hankinnan tekee hankintalakien mukainen hankintayksikkö ja hankinnan sisältö ratkaisee hankinnan luonteen (ts. mikä on sopimuksen tavoite ja mihin osapuolet sitoutuvat). Hankintoja ovat myös hankintayksiköiden väliset hankinnat, jos hankintayksikkö ei kuulu samaan oikeushenkilöön. Jos tarjouskilpailuun osallistuu samaan oikeushenkilöön kuuluva hankintayksikkö, on tällaisissa tilanteissa kyse kuitenkin hankinnasta. Esimerkiksi jos kunnan omistama ja ohjaama palveluyritys osallistuu tarjouskilpailuun. Julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan silloin, kun hankintayksikkö tekee oikeudellisesti erillisen yksikön kanssa vastiketta vastaan sopimuksen riippumatta siitä onko tämä yksikkö itse hankintayksikkö (pois lukien ns. Inhouse-yksiköt ja yhteishankintayksiköt, oikeushenkilön sisäiset tilaajatuottaja -mallit, kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat sekä EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat).

6 Sopimukset ja hankinnat ohje 6 (30) Hallintolaki Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta Laki energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Laki julkisista hankinnoista Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä Kuva 3. Julkisten hankintojen säädöskartta Keskeisimmät julkisiin hankintoihin liittyvä lainsäädäntö: Laki julkisista hankinnoista 348/2007 (HankL); sovelletaan hankintayksikköjen palvelu- ja tavarahankintoihin, rakennusurakoihin sekä käyttöoikeuksiin ellei erityislainsäädännössä säädetä toisin silloin, kun laissa määritellyt kynnysarvot ylittyvät Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007, erityisalojen hankintalaki (ehankl); sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoihin, kun ne ylittävät kynnysarvon Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007 (hankinta-asetus); sovelletaan hankintalain ja erityisalojen hankintalain hankintayksikköjen hankintamenettelyihin Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 698/2011 (shankl); sovelletaan hankintayksikköjen toteuttaessa laissa tarkoitettua sähköistä huutokauppaa tai käyttäessä dynaamista hankintajärjestelmää Kyse ei ole hankinnasta taloudellisesti vastikkeettomissa suorituksissa, oikeushenkilön sisäisien suorituksissa, sopimusmuutoksissa ja sopimusosapuolen muutoksissa (jos hankinnan sisältö ei muutu ja jos kyse on sulautumiseen tai muusta fuusiosta tai jos muutos ei johda lisähankintoihin - lisähankintaedellytykset) tai sopimushinnan muutoksissa. Sopimusten hinnantarkastukset sallittuja, jos ne perustuvat alkuperäiseen sopimukseen, mutta hinnoitteluperustelut eivät muutu (jos hinnoitteluperustelut muuttuvat kyseessä on uusi hankinta). Tavarahankintasopimus (HankL 5 3 k) on kyseessä kun kohteena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- ja asennustyö.

7 Sopimukset ja hankinnat ohje 7 (30) Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa tietoteknologisten ohjelmistojen hankinta on katsottu tavarahankinnaksi ja hankinnassa sovelletaan tavarahankintaa koskevia säännöksiä. Ohjelmistoissa hankinnan kohteena ovat aineettomat oikeudet, jotka ovat hankintalain kannalta katsottuna rinnastettavissa tavaraan. Palveluhankintasopimus (HankL 5 4 k) on kyseessä kun hankinnalla tarkoitetaan muuta kuin julkista rakennusurakkaa tai julkista tavarahankintaa koskevaa sopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen. Palveluhankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on palvelujen ohella tavaroita ja rakennustöitä, jos palvelujen arvo on suurempi kuin tavaroiden tai rakennustyön arvo. Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan muuten samanlaista sopimusta kuin palveluhankintasopimus, mutta palvelujen vastikkeena on joko oikeus hyödyntää palvelua tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Palveluhankinnat ovat esimerkiksi henkilötyön ostamista ohjelmiston kehittämiseksi hankintayksikölle itselleen, IT-konsultointipalvelut (määrittely, arkkitehtuurisuunnittelu, testaus, koulutus) sekä niin kutsutut pilvipalveluhankinnat kokonaispalveluna (pääosin). Hankintamenettelyn muotoina hankintalaki tuntee avoimen menettelyn, rajoitetun menettelyn, neuvottelumenettelyn, kilpailullinen neuvottelumenettely, suorahankinnan, puitejärjestelyn, suunnittelukilpailun, sähköisen huutokaupan sekä dynaamisen hankintajärjestelmän. Valmisteilla olevassa EU:n hankintadirektiivissä edellä mainittujen lisäksi on tulossa uutena muotona myös esikaupallinen hankinta. Sidosyksikköhankinnat Lakia julkisista hankinnoista sovelletaan myös hankintayksiköiden välisiin hankintoihin eli se voi tulla sovellettavaksi myös kuntien keskinäisiin sopimuksiin. Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankintalaissa tarkoitetut sidosyksikköhankinnat. Hankintalain (HankL 10 ) mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksiköksi kutsutaan osakeyhtiötä, kuntayhtymää tai muuta yhteisöä, joka omistuksen tai jäsenyyden perusteella on yhden tai useamman hankintayksikön määräysvallassa ja jonka toimintaa hankintayksiköt valvovat. Sidosyksikön toiminta kohdistuu lisäksi pääosin omistajiin tai jäseniin. Pykälän sanamuodosta huolimatta muihin kuin omistajiin kohdistuvan toiminnan osuus voi yleisen käsityksen mukaan olla vain vähäinen. Hankintalakia ei sovelleta hankintayksikön ja sidosyksikön välisiin sopimuksiin. Oikeuskäytännön mukaan sidosyksikössä voi olla omistajina tai jäseninä vain hankintayksiköitä. Mikäli osakin sidosyksikön omistuksesta siirtyy muulle kuin hankintayksikölle tai sidosyksikön toiminnasta liian suuri osa suuntautuu muille kuin omistajille, sitä ei voida enää pitää lain tarkoittamana sidosyksikkönä.

8 Sopimukset ja hankinnat ohje 8 (30) Organisatorisen aseman ja määräysvallan osalta kuntayhtymää voidaan pitää hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä. Hankintalaki edellyttää, että sidosyksikkö harjoittaa toimintaansa pääosin jäsentensä kanssa. Käytännössä on suositeltavaa pyrkiä rajoittamaan kuntayhtymän muihin kuin jäsenkuntiin kohdistuva toiminta mahdollisimman pieneksi tai mieluiten luopua siitä kokonaan. Yhteishankintayksikkö voidaan perustaa myös muiden kuin kunnallisten hankintayksiköiden yhteishankkeena. Osakeyhtiömuotoisen yhteishankintayksikön osakkaita voivat olla myös esimerkiksi seurakunnat Hankintojen yleiset periaatteet Julkisten hankintojen yleiset periaatteet on esitetty hankintalaissa (HankL 2 ). Hankintalain mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana tai tarjoajana on hankintayksikön omistama yhteisö tai laitos taikka toinen hankintayksikkö, sitä on kohdeltava samalla tavoin kuin muita ehdokkaita ja tarjoajia. Mikäli tarjoajana on hankintayksikön omaan organisaatioon kuuluva yksikkö taik tarjoaja on saanut tai on saamassa hankintayksiköltä tarjoushintaan vaikuttavaa taloudellista tukea, hankintayksikön tulee tarjousten vertailussa ottaa huomioon sille aiheutuvat todelliset tarjoushintaan vaikuttavat seikat, kuten edellä mainittu taloudellinen tuki (HankL 64 ). Hankintayhteistyö Kunnat, kuntayhtymät ja muut hankintayksiköt päättävät itse, miten ne organisoivat hankintatoimensa. Hankintalaki ohjaa hankintayksiköt järjestämään hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan suorittaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintayhteistyöllä voidaan tarkoittaa koko hankintaprosessin tai sen yksittäisten vaiheiden suorittamista yhdessä tai muiden hankintayksiköiden lukuun. Hankintayhteistyö voi käsittää toisaalta vain yksittäisen tuotteen hankinnan, laajan kirjon ennalta sovittuja tuotteita tai esimerkiksi kaikki tiettyä toimialaa koskevat palvelut.

9 Sopimukset ja hankinnat ohje 9 (30) Hankintoihin liittyvä yhteistoimintajärjestelyjä voivat olla myös sanotut hankintarenkaat. Kuntien hankintarenkaat perustuvat muun kuntien yhteistoiminnan tavoin kuntalain 10 lukuun. Kunnat ovat sopineet, että yksi kunta vastaa muiden puolesta hankintaprosessin toteutuksesta. Hankintarenkaiden toiminta voi vaihdella vakiintuneesta tietyn toimialan hankintayhteistyöstä tapauksittain erikseen määriteltävien hankintojen toteutukseen. Hankintarenkaassa jokainen kunta tekee yleensä itsenäisen ja erikseen valituskelpoisen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksen valmistelu tapahtuu yleensä yhden hankintarenkaaseen kuuluvan hankintayksikön toimesta. Olennainen ero hankintarenkaan ja yhteishankintayksikön välillä on siinä, että yhteishankintayksikkö tekee kuntien puolesta valituskelpoisen hankintapäätöksen ja vastaa sen laillisuudesta. Sekä hankintarenkaan että yhteishankintayksikön muodossa harjoitettu hankintayhteistyö edellyttää joka tapauksessa onnistuakseen hankintayksiköiden etukäteistä sitoutumista yhteistoimintaan. 3. Hankinnat ja sopimukset Hankintaprosessi voidaan jakaa noudattaen kunta- ja palvelurakennemuutoksen prosessia seuraavan kuvan mukaisiin prosessivaiheisiin. Vaiheet toteutuvat riippumatta siitä, onko kyse kunta- ja palvelurakennemuutoksessa jo meneillään olevien hankintaprosessien loppuun saattamisesta, tulevien hankintojen yhteensovittamisesta tai voimassa olevien hankintasopimusten toteuttamisesta, noudatetaan samaa elinkaariprosessia. A1 Nykytila A2 Toimintaympäristö A. Selvitysvaihe A3 Vaihtoehdot A4 Tavoitetila A8 Hankintapäätös A7 Tarjousten vertailu B Toteutusvaihe A6 Tarjouspyyntö A5 Hankintasuunnitelma A9 Toteutus A10 Mittaus / arviointi C. Arviointivaihe Kuva 4. Hankintojen elinkaariprosessi jaettuna kunta- ja palvelurakenneselvityksen vaiheisiin Seuraavassa tarkastellaan julkisia hankintoja sekä niitä koskevia sopimuksia erityisesti kunta- ja palvelurakennemuutoksen vaikutusten ja vaatimusten kautta. Hankintaprosessia kokonaisuudessaan ei tässä käsitellä, sillä muutostilanteen luonne ei sinänsä vaikuta lainsäädännön tai muun ohjaavan regulaation näkökulmasta sen läpivientiin. Esiteltävissä tapausesimerkeissä nostetaan

10 Sopimukset ja hankinnat ohje 10 (30) kuitenkin eräitä ominaispiirteitä esiin, joihin on syytä erityisesti kiinnittää huomiota. 4. Kunta- ja palvelurakennemuutos, hankinnat ja sopimukset Kuntarakenteen muutos ei sinällään vaikuta siihen osallisten organisaatioiden olemassa olevien sopimusten sitovuuteen. Kuntaliitoksessa yhdistyvin kuntien omaisuus sekä velat ja velvoitteet siirtyvät sellaisenaan uudelle tai laajentuvalle kunnalle (kuntarakennelaki 36 ). Uusi kunta vastaa tällöin liittyvien kuntien sopimuksista johtuvista velvoitteista siten kuten alkuperäinen sopimusosapuoli. Tähän pääsääntöön kohdistuu kuitenkin hankintasopimusten kyseessä ollessa joitain poikkeamia, joista merkityksellisimmät ovat sopimusten siirrettävyyteen yleensä sekä mahdollisiin immateriaalisiin oikeuksiin erityisesti kohdistuviin sopimusehtoihin mahdollisesti sisältyvät rajoitukset. Näihin liittyviä haasteita käsitellään jatkossa. Sopimukset sitovat edelleen kaikkia sopimusosapuolia ja ne ovat voimassa kussakin sopimuksessa sovitun ajan. Kuntien yhdistyminen sinällään ei siis vaikuta sopimusten sitovuuteen. Tämä ei kuitenkaan sopimusoikeuden näkökulmasta estä käymästä neuvotteluja sopimusten muuttamisesta uudessa tilanteessa. Rakenteellisiin uudistuksiin valmistauduttaessa on syytä aluksi selvittää voimassa olevat hankintasopimukset kunnittain / organisaatioittain. Tyypillisesti organisaatioiden voimassaolevat hankintasopimukset ja palveluntuotantotavat eroavat toisistaan merkittävästikin. Jotta uusi / yhteinen toimintatapa voidaan suunnitella, käyttöönottaa ja toteuttaa tehokkaasti ja tuloksellisesti, tulee lähtötilanne kunkin organisaation nykyinen tapa toimia tuntea yksityiskohtaisesti. Muussa tapauksessa muutoksen johtaminen ja toteuttaminen saattaa estyä kokonaan tai ainakin oleellisesti vaikeutua, hidastua ja tuottaa ennakoimattomia kustannuksia, kun sen ohjauksen käytössä ei ole kaikkia tarvittavia tietoja. Kuntaliitosten muodostamisen yhteydessä nousevat esille kysymykset meneillään olevien hankintaprosessien loppuun saattamisesta ja tulevien hankintojen yhteensovittamisesta. Muutosvaiheessa kuntien on arvioitava myös tarpeet voimassa olevien hankintasopimusten muuttamiselle ja selvitettävä, onko muuttamiselle olemassa oikeudellisia edellytyksiä. Uusiin sopimuksiin on syytä sisällyttää ehtoja kuntajaon muutosten tai tulevaisuudessa suunniteltujen yhteistyömuotojen varalta. Mikäli sopimus halutaan siirtää isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle, sopimuskumppanin kanssa on erikseen sovittava siitä, että yhteistoiminta-alue (kuntayhtymä tai isäntäkunta) tulee kunnan tilalle uudeksi sopijapuoleksi. Todennäköisesti yksimielisyys on useimmissa tapauksissa saavutettavissa ongelmitta. Kuntien siirtäessä tehtävän kuntayhtymän tai osakeyhtiön hoidettavaksi, joudutaan arvioimaan siirrettävään tehtävään liittyvien sopimusten muuttamisen tai päättämisen oikeudellisia edellytyksiä edellä kuvatulla tavalla.

11 Sopimukset ja hankinnat ohje 11 (30) Kuntayhtymän purkaminen ei vaikuta sopimusten sitovuuteen. Kuntayhtymän jäsenkunnat vastaavat sopimuskumppaneihinsa nähden yhteisvastuullisesti sopimuksista johtuvista velvoitteista. Jos kuntayhtymä puretaan, loppuselvityksessä sovitaan keskinäinen vastuunjako perussopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa on arvioitava hankintasopimusten muuttamisen sopimusoikeudelliset ja hankintalainsäädännölliset perusteet. Hankintasopimusten laajentaminen alueellisesti tai uusiin palveluihin voidaan tulkita uudeksi hankinnaksi. Voimassa olevien sopimusten muuttaminen edellyttää osapuolten yksimielisyyttä tai muuttamisen mahdollistavaa sopimusehtoa. Kuntaliitoksen tai uuden yhteistyömuodon muodostamisen yhteydessä on syytä varmistaa riittävä hankintaosaaminen. Odotettavissa oleva palveluhankintojen lisääntyminen korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Hankintamenettelyn ja ostettavan palvelun tai tavaran tuntemisen lisäksi hyvään hankintaosaamiseen kuuluu myös riittävä sopimusoikeudellinen osaaminen. Tietojärjestelmäpalvelujen hankintaa ja sopimuksiin liittyvät toimenpiteet ovat pitkälti riippuvaisia tavoitteesta ja toteutustavasta. Kunta- ja palvelurakennemuutoksissa tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisumallit voidaan jakaa neljään pääasialliseen tapaan: A) jatketaan nykyisten ratkaisujen käyttämistä, B) valitaan jokin nykyisistä ratkaisuista, C) hankitaan uusi ratkaisu tai D) hyödynnetään yhteistä ratkaisua. Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri ratkaisumalleihin liittyviä toimenpiteitä sopimusten ja hankintojen osalta: Tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisumalli A) Jatketaan nykyisten ratkaisujen käyttämistä Toimenpiteet Tarkistetaan nykyisen ratkaisun sopimusehdot ja päivitetään sopimukset vastaamaan uutta tilannetta. Neuvotellaan tarvittaessa uudet sopimusehdot. Palveluprosessit säilyvät pääosin ennallaan. B) Valitaan jokin nykyisin käytössä olevista ratkaisuista Tarkistetaan nykyisen ratkaisun sopimusehdot ja päivitetään sopimukset vastaamaan uutta tilannetta. Neuvotellaan tarvittaessa uudet sopimusehdot. Palveluprosessien suunnittelu uuden kunnan kannalta. Suoritetaan tietojen siirto ja sen edellyttämät konversiot Irtisanotaan vanhat sopimukset C) Hankitaan kokonaan uusi ratkaisu Uuden palveluprosessin määrittely ja siihen tarvittavan ratkaisun vaatimusten määrittely Uuden ratkaisun hankinta (hankinnan suunnittelu, kilpailutus, hankintapäätös)

12 Sopimukset ja hankinnat ohje 12 (30) Uuden ratkaisun sopimuksen laadinta Suoritetaan tietojen siirto vanhoista järjestelmistä ja sen edellyttämät konversiot Irtisanotaan vanhat sopimukset D) Hyödynnetään yhteistä ratkaisua Yhteisen palveluprosessin kuvaus ja tarvittavan ratkaisun hankinta (hankinnan suunnittelu, kilpailutus, hankintapäätös) Yhteisin ratkaisun sopimuksen laadinta Suoritetaan tietojen siirto vanhoista järjestelmistä ja sen edellyttämät konversiot Irtisanotaan vanhat sopimukset 4.1. Selvitysvaihe Hankinnoissa ja sopimusten onnistumisen edellytykset luodaan myös rakennemuutostilanteissa suunnittelu- eli selvitysvaiheessa. Vaiheeseen sisältyy huomattava määrä erilaisia selvitys- ja suunnittelutehtäviä, joten siihen kannattaa varata myös riittävästi aikaa, tyypillisesti mieluummin kuukausia kuin viikkoja, luonnollisesti muutoksen mittakaavasta riippuen. Kuntaliitoksen ollessa kyseessä aikaperspektiivi on kuitenkin aina useita kuukausia, jopa vuosia, kun huomioidaan mahdolliset uudet hankinnat ja liittyvien kuntien poikkeavien sopimuskausien tasaaminen. Voimassa olevien hankintasopimusten ja tulevien tarpeiden kartoitus muodostaa työn perustan. Uuden kunnan toiminnan joustavan käynnistymisen kannalta on suositeltavaa, että kunnat selvittävät hankintatarpeensa ja sopimuskantansa yhdessä. Kuvassa neljä on esitetty mihin tahansa muutostilanteeseen verraten yleispätevä selvitys-/suunnitteluvaiheen prosessi, joka julkisten hankintojen kyseessä ollessa päättyy kokonaisuutena tarkastellen hankintastrategiaan, yksittäisen hankinnan kohdalla hankintasuunnitelmaan.

13 Sopimukset ja hankinnat ohje 13 (30) 1 Nykytila Kustannukset Oikeudet Siirrettävyys Sopimuskaudet Hankintastrategia 2 Toimintaympäristö Juridiikka Politiikka Talous Teknologia 3 Tavoitetila Kustannukset Oikeudet Siirrettävyys Sopimuskaudet Gap-analyysi 4 Hankintastrategia Agenda-analyysi 0. Hankintastrategia Visio Painopisteet Mittarit 1 Nykytila Kustannukset Oikeudet Siirrettävyys Sopimuskaudet Yksittäinen hankinta 2 Vaihtoehdot Tyypitys Kuvaus Mittaus 3 Tavoitetila Kustannukset Oikeudet Siirrettävyys Sopimuskaudet Gap-analyysi 4 Hankintasuunnitelma Agenda-analyysi Kuva 4. Hankintojen suunnittelu selvitysvaiheessa Yksittäisten hankintojen suunnittelun ja myöhemmän toteutuksen onnistumiseksi kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheessa on suositeltavaa laatia vähintäänkin muutoskokonaisuuden kattava yhteinen hankintastrategia tai suunnitelma. Yksittäisten hankintojen toteutus helpottuu kun niiden tavoitteet ja vaatimukset voidaan johtaa yhteisesti hyväksytystä laajemmasta suunnitelmasta Olemassa olevat sopimukset Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista koskeva lainsäädäntö ja kuntalaki eivät sisällä nimenomaisia säännöksiä kuntien hankintojen uudelleen järjestämisestä kuntaliitostilanteissa. Hankintalainsäädännössäkään ei ole erillisiä säännöksiä hankintayksiköiden yhdistymisen varalle. Voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä on siten noudatettava myös rakennemuutoksessa. Suunnittelun pohjaksi tulee selvittää voimassa olevat hankintasopimukset organisaatioittain; millaisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita koskevia sopimuksia niillä on, minkä pituisia sopimuskaudet ovat sekä mitä erityisehtoja, esim. irtisanomisehtoja, ehtoja hinnan tarkistamisesta, optioista tai immateriaalisista (ja muista) oikeuksista sopimuksiin sisältyy.

14 Sopimukset ja hankinnat ohje 14 (30) Hankintasopimukset ja palveluntuotantotavat voivat olla monelta osin erilaisia: Yksi organisaatio on päättänyt tuottaa palvelun itse omana työnään, toisen ostaessa sen palveluna; Yksi organisaatio on hankkinut lisenssejä, toisen ostaessa palvelua; Sopimuskaudet ovat erimittaisia, jolloin sopimukset päättyvät eri ajankohtina; Samaakin kohdetta koskevat sopimukset voi olla jaettu erilaisiin osakokonaisuuksiin; Esim. kunnalla A on kilpailutuksen perusteella puitejärjestely perustietotekniikan palveluiden hankkimisesta yhdeltä toimittajalta, kun kunta B on puolestaan päätynyt hankkimaan konesalipalvelut yhdeltä toimittajalta sekä työasemapalvelut ja tuen toiselta. Kunta C taas on mahdollisesti yhdistänyt perustietotekniikkapalveluihin myös tietoliikenteen palvelut. Tämän johdosta kunnat joutuvat sopimuskausien mahdollisen tasaamisen jälkeen kilpailuttamaan palvelut uudelleen. Palveluun tai tavaraan kohdistuvat oikeudet poikkeavat; Esim. yhdistyvillä kunnilla A ja B on molemmilla itsenäisesti kilpailutettu mutta sama terveydenhuollon perustietojärjestelmä. Kummankin sopimuksessa on asiakkaalla oikeus siirtää sopimus. Sen sijaan sopimusliitteenä olevissa lisenssiehdoissa on kielletty oikeuksien siirtäminen ilman toimittajan lupaa. Tämän johdosta kunnat joutuvat neuvottelemaan toimittajan kanssa siirto-oikeudesta ja mahdollisesta toimittajan edellyttämästä siirtokorvauksesta. Muut sopimusehdot poikkeavat toisistaan; Esim. yhdistyvillä kunnilla A ja B on molemmilla itsenäisesti kilpailutettu mutta sama taloushallinnon tietojärjestelmä samalta toimittajalta. Sopimusehdot poikkeavat kuitenkin oleellisesti mm. palvelutasovaatimusten osalta, joita ei toisessa sopimuksessa ollut mainittu ollenkaan. Tämän johdosta kunnat joutuvat neuvottelemaan toimittajan kanssa uusista sopimusehdoista. Koska neuvotteluasetelma on kunnille epäedullinen, saattaa tuloksena olla hintojen korotus tai päätyminen sopimuskausien tasaamisen jälkeen uuteen kilpailutukseen. Yhdistyvillä organisaatioilla on hankintayhteistyötä myös muiden kuin liitoksessa mukana olevien kanssa. Kannattaa myös vähintään varmistua siitä, ettei organisaatiolla ole jotain sellaista hankintatoimintaa, joka ei perustu mihinkään kirjalliseen sopimukseen tai tämä sopimus on aikojen saatossa kadonnut. Siksi on syytä varmistua tekeekö organisaatio jotain sellaista yhteistyötä, josta ei ole kirjallista materiaalia, mutta joka täytyy kuitenkin huomioida muutoksessa. Tyypillisesti tällaisten kohdalla muutos on sopiva hetki niiden uudelleen- tai ensikertaiselle kilpailuttamiselle. Seuraavassa kuvassa esitetään karkea päätösmatriisi siitä, miten kuntaliitostms. rakennemuutostilanteessa toimitaan hankintasopimusten kohdalla. Tämä malli on laadittu erityisesti ICT-sopimuksia varten ja se huomioi ko. sopimuksiin liittyvät yleisimmät oikeuksia koskevat hankintatavat (lisenssi tai palvelu). Sitä, millä edellytyksillä sopimukset ovat konsolidoitavissa tai uuteen hankintaan päädyttäessä miten vanhat sopimuskaudet ovat tasattavissa, käsitellään

15 Sopimukset ja hankinnat ohje 15 (30) jatkossa. Päätöksenteko edellyttää joka tapauksessa sekä sopimusehtojen analysointia ja keskinäistä vertaamista että julkisten hankintojen osalta ohjaavan lainsäädännön reunaehtojen huomioimista. Tähän liittyviä ydinkohtia käsitellään jatkossa. A. Yhteiset B. Eroavat A1 Konsolidointi A2 Hankinta A2.1 Lisenssi A2.2 Palvelu B1 Konsolidointi B1.1 Valinta B2 Hankinta B2.1 Lisenssi B2.2 Palvelu Kuva 5. Sopimukset muutostilanteessa. Käytännössä syntyy suurella todennäköisyydellä tilanteita, joissa voimassa olevan sopimuksen muuttamista joudutaan harkitsemaan. Kuntaliitoksen jälkeen esimerkiksi koulu- tai muiden kuljetusten reitit voivat muuttua. Kokonaisuuden kannalta pienten muutosten tekeminen voi olla mahdollista ilman uutta kilpailutusta. Kussakin tilanteessa on erikseen harkittava, onko kyseessä niin olennainen sopimuksen muutos, että sitä on pidettävä uutena hankintana. Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitetty viittaus mahdollisiin muutoksiin sopimuskauden aikana voi myös puoltaa sitä, että muutoksia ei tulkita uudeksi sopimukseksi. Tarjoajilla on ollut mahdollisuus ottaa muutokset huomioon jo harkitessaan tarjouskilpailuun osallistumista ja tarjousten tekemistä. Myös alan käytäntö voi vaikuttaa arvioon. Muutosten perusteilla on luonnollisesti merkitystä arvioitaessa muuttamisen oikeudellisia edellytyksiä. Esimerkiksi sopimuksen sisältö ja sopimusajan pituus sekä muutoksen merkitys koko sopimuksen kannalta voivat vaikuttaa arvioon. Hankintaa suunniteltaessa on hyvä muistaa, että erityisesti pitkäkestoisiin sopimuksiin on jo alun perin syytä sisällyttää sopimuksen muuttamista koskevia sopimusehtoja Siirtymäajan sopimusjärjestelyt Rakennemuutoksessa mukana olevien organisaatioiden hankintasopimukset ovat todennäköisesti ainakin osittain eripituisia. Ottaen huomioon yksittäisen kuntaorganisaation eri hankintasopimusten huomattavan määrän, tulee muutostilanteessa hallittavaksi lukuisa määrä erilaisia, eripituisia ja yhteen sovitettavia sopimuskausia ja -järjestelyitä. Se, miten tämä tehdään, riippuu sekä

16 Sopimukset ja hankinnat ohje 16 (30) hankinta- ym. sopimusten nykytilasta että organisaatioiden määrittämästä uudesta yhteisestä hankintastrategiasta. Joidenkin palvelu- ja tavarahankintojen osalta voi olla perusteltua niiden jakaminen osiin siten, että kaikkia palveluja ei kilpailuteta yhdellä kertaa. Keskitetty ja yhtäaikainen kilpailuttaminen edellyttävät hankintakausien mitoittamista siten, että seuraavat samaa kohdetta koskevat hankinnat voidaan tehdä hankintayksikössä osalta keskitetysti. Hankinnat on pyrittävä tekemään mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Normaalioloissa epätarkoituksenmukaisen lyhyt hankintakausi voi esimerkiksi kuntaliitostilanteessa olla hyvinkin tarkoituksenmukainen, jotta eripituiset hankintakaudet saadaan tasoitettua. Myös lyhytaikainen tai määrältään vähäinen suorahankinta voi tulla kyseeseen hankintalain :n mukaisin edellytyksin. Riippumatta siitä, miten hankinnat jatkossa toteutetaan, on muutoksen siirtymäajan hankintojen hallinnan ja mahdollisen hankintakausien tasoittamisen keinot aina arvioitava tapauskohtaisesti. Hankinnat tulee siirtymäaikanakin, esim. kuntaliitoksen yhteydessä, kilpailuttaa hankintalainsäädäntöä noudattaen. Tapauskohtaiseen arviointiin vaikuttavat samat tekijät kuin mihin tahansa julkisen hankinnan suorittamiseen, so. mm. sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo ja siihen liittyvä kynnysarvosääntely, tasoitettavan väliajan pituus ja hankinnan kohteen mukaan sovellettava muu lainsäädäntö. Hankintayksiköllä on kulloinkin oikeus päättää hankintakausien pituudesta. Hankintakauden pituudesta on hankintalaissa (HankL 31 ) erikseen säädetty ainoastaan puitejärjestelyn osalta (lähtökohtaisesti enintään neljä vuotta). Nykylainsäädännön mukaan hankintojen jakaminen osiin on puolestaan kiellettyä vain, mikäli jakamisella tavoitellaan hankintakokonaisuuksia, jotka arvoltaan jäisivät kulloinkin sovellettavan kynnysarvon alle. Hankinnat on pyrittävä tekemään aina mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida tilanteen mukaan. Normaalioloissa epätarkoituksenmukainen kokonaisuus voi esimerkiksi kuntaliitostilanteessa olla hyvinkin tarkoituksenmukainen (esim. normaalia lyhyempi sopimusaika). Kuntaliitostilanteessa yhdistyvien kuntien on syytä tehdä tiivistä hankintayhteistyötä jo selvitysvaiheessa. Tällöin vähintäänkin kriittiset ja muut laajat hankinnat voidaan tehdä ko. kuntien kesken muun muassa tiivistämällä hankintayhteistyötä tai keskittämällä hankinnat esim. yhden kunnan hankintatoimeen tai kuntien yhteishankintayksikköihin Sopimuksen muuttaminen tai päättäminen Kaiken sopimusoikeuden myös hankintasopimusten lähtökohta on usein toisteltu periaate pacta sunt servanda sopimukset on pidettävä. Siksi sopimuksen osoittautuminen osapuolelle epäedulliseksi ei esim. johda sen muuttamiseen tuomioistuimessa. Hankinta- ja kilpailulainsäädännön myötä lisäksi julkisyhteisöjen sopimusvapaus on kapeampi kuin yksityisten organisaatioiden. On hyvä myös muistaa, että sopimuksessa on aina vähintään kaksi osapuolta, joten organisaation itsensä tekemä selvitysvaiheen työ tyypillisesti tar-

17 Sopimukset ja hankinnat ohje 17 (30) vitsee tuekseen myös sopimusosapuolten näkemyksiä asiasta. Siksi eri sopimusosapuolet on syytä ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pääsääntöisesti hankinnat tehdään voimassaolevien sopimusten mukaisesti hankintakauden loppuun asti. Kuntarakennelain mukaan lakkaavien kuntien omaisuus sekä velat ja velvoitteet siirtyvät uudelle kunnalle. Jos lakkaavan kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken, omaisuuden jakamisesta on laadittava ns. taloudellinen selvitys, jossa otetaan kantaa omaisuuden, varojen ja velkojen, mukaan lukien sopimukset, siirtymisestä (tai säilymisestä). Kuntaliitoksen jälkeen uuden kunnan on noudatettava sopimuksia, joihin liitoksessa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet. Hankintasopimuksia on syytä arvioida tapauskohtaisesti sen suhteen, onko tarvetta ja myös oikeudellisia edellytyksiä muuttaa sopimusta. Kunta- tai palvelurakenteen muuttuminen ei sinällään ole laillinen peruste muuttaa hankintasopimuksia koskemaan uuden kunnan tarpeita. Hankintasopimuksen laajentaminen alueellisesti tai uusiin palveluihin voidaan hankintalainsäädännön perusteella tulkita uudeksi hankinnaksi. Hankintalaissa säädetään perusteista, joilla hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan (HankL 27 ). Hankintalain sääntelee myös suorahankintaa lisätilauksissa (lisäpalvelu tai urakka) ja niin sanotun option käyttöä (HankL 28 ). Tilanne on toinen, jos kuntaliitos on huomioitu jo hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntövaiheessa ja hankintasopimuksessa. Järjestely on voitu huomioida kertomalla suunnitteilla olevasta rakennejärjestelystä ja mahdollisesta sopimuksen laajentamisesta koskemaan uutta tai laajenevaa kuntaa kokonaisuudessaan. Sama asia on voitu toteuttaa sopimuksissa niiden siirrettävyyden osalta yleisemmin varautumalla siihen, että sopimus oikeuksineen on aina siirrettävissä sille organisaatiolle, jolle ko. organisaation tehtävät tai toiminta, tai niiden olennainen osa siirtyy. Alkuperäisessä palvelun tai tavaran hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitetty viittaus mahdollisiin muutoksiin sopimuskauden aikana voi myös puoltaa sitä, että muutoksia ei tulkita uudeksi sopimukseksi. Tarjoajilla on tällöin ollut mahdollisuus ottaa muutokset huomioon, erityisesti jos mahdolliset muutokset on yksilöity tai ainakin niiden kohteet määritelty, jo harkitessaan tarjouskilpailuun osallistumista ja tarjousten tekemistä. Myös alan yleinen käytäntö samoin kuin oikeuskäytäntö vaikuttavat arvioon. Tyypillisesti uuteen kilpailutukseen johtavia muutoksia ovat sellaiset, joilla puututaan koko hankinnan sisältöön (kohteeseen), tai sopimuskauteen muuten kuin mitä on aikanaan hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esim. ns. optiokausista määritelty. Sama tilanne on silloin kun suunnitellaan lisähankintaa, joka ylittää alkuperäisen hankinnan arvioidun arvon. Erityisesti sopimuskausiltaan pitkäkestoisia hankintoja suunniteltaessa on jo alun perin syytä sisällyttää niihin sopimuksen muuttamista koskevia sopimusehtoja ja tuoda ne esiin tarjouspyyntövaiheessa. Tällä voidaan minimissään selkeyttää päätöksentekoa muutostilanteessa, vaikkei se sinänsä merkittäviä uusia vaihtoehtoja takaisikaan.

18 Sopimukset ja hankinnat ohje 18 (30) Lähtökohtana voidaankin todeta, että mitä merkittävämpiä muutokset ovat verrattuina alkuperäisten sopimusten luonteeseen ja laajuuteen, sitä todennäköisemmin kyseessä on myös uusi hankintasopimus ja siten velvollisuus uudelle kilpailutukselle. Sopimuksen päättäminen ja purkaminen Sopimuksen päättymistapa riippuu siitä, onko kysymyksessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikainen sopimus päättyy ilman erityisiä toimenpiteitä sopimuskauden lopussa. Uusi tai laajentuva kunta ei voi päättää määräaikaista sopimusta kesken sopimuskauden, ellei sopimuskumppani tähän suostu. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus lakkaa irtisanomisen perusteella sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimuksen purkamisella tarkoitetaan sitä, että sopimussuhde lopetetaan välittömin vaikutuksin. Sopimuksen purkamisen edellytyksillä on joitakin sopimustyyppikohtaisia eroja, mutta lainsäädännön taustalla on yleinen periaate, jonka mukaan purkaminen vaatii olennaista sopimusrikkomusta. Sopimuksen purkaminen on siis sopimusrikkomukseen liittyvä sopimuskumppanin oikeuskeino, kun taas sopimuksen irtisanominen on tapa lakkauttaa sopimussuhde silloin, kun sopimuksen jatkumista ei enää pidetä tarkoituksenmukaisena. Sopimuksiin on saatettu ottaa ehtoja, joilla on varauduttu mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin. Sopimuksessa saattaa olla esimerkiksi ehto, jonka mukaan jompikumpi sopimuskumppani tai molemmat ovat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen sopimusehdossa määriteltyjen olosuhteiden täyttyessä. Pitkäkestoisissa sopimuksissa on pääsääntöisesti sovittu sopimusosapuolten neuvotteluvelvollisuudesta olosuhteiden muuttuessa. Sopimuksessa on voitu sopia myös siitä, että osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksiin tarvittavista muutoksista tietyin väliajoin. Ilman erillistä sopimusehtoa muutosten tekeminen sopimukseen edellyttää aina yksimielisyyttä. Mikäli kuntien yhdistyminen tai yhteistoiminta-alueen perustaminen muuttaa oleellisesti sopimuskumppanin oikeudellista asemaa, voi kunnan sopimuskumppanille syntyä oikeus irtautua sopimuksesta. Mikäli sopimuksen päättämiselle tai muuttamiselle ei ole oikeudellista perustetta, seuraa sopimuksen oikeudettomasta päättämisestä vahingonkorvausvastuu toista sopimusosapuolta kohtaan Selvitysvaiheen muistilista Kuntaliitoksessa laadi yhteiselle hankintatoimelle (ainakin muutosvaiheeseen) oma strategiansa tai toimintasuunnitelmansa. Ennakoi hyvissä ajoin kunta- ja palvelurakennemuutoksen tuomat hankintojen muutokset sekä varaa suunnittelulle ja toteutukselle mieluummin hieman liikaa kuin liian vähän aikaa. Viesti sopimusosapuolille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevasta muutoksesta, jotta myös he voivat osaltaan selvittää sen vaikutuksia.

19 Sopimukset ja hankinnat ohje 19 (30) Selvitä olemassa oleva sopimuskanta, sopimuskausien pituudet sekä sopimusten ehdot, mukaan lukien erilaiset aineettomat oikeudet. Selvitä, onko tarpeen ja onko oikeudellisia edellytyksiä muuttaa voimassa olevan sopimuksen kestoa tai ehtoja. Mikäli sopimusehtojen tai sopimuksen pituuden muuttaminen on tarpeen, pyri mahdollisimman vähäisiin muutoksiin, jotta järjestelyä ei pidettäisi uutena kilpailutettavana hankintasopimuksena. Mikäli sopimussuhteessa on ennakoitavissa toimintaympäristön muutoksia, varaudu näihin jo kilpailutusvaiheessa. Pyri mitoittamaan uusien sopimusten sopimuskaudet siten, että hankintakaudet päättyvät samanaikaisesti. Muista selvittää myös mahdolliset muut kuin kirjallisiin sopimuksiin perustuvat yhteistyö-/hankintajärjestelyt. Uudistus antaa muutenkin luontevan mahdollisuuden hankintatoimen uudelleenarviointiin ja mahdollisen tehostamispotentiaalin selvittämiseen Toteutusvaihe Varsinainen hankintojen tai sopimusmuutosten toteutusvaihe ei oleellisesti eroa mistä tahansa muusta julkisesta hankinnasta tai sopimusneuvottelusta. Julkisista hankinnoista on olemassa useita oppaita ja julkaisuja sekä tarjolla paljon kaupallisia ja ei-kaupallisia koulutuksia. Lisäksi mm. Kuntaliittoon sijoitettu Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee hankintayksiköitä maksutta julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä, erityisesti lainsäädännöllisessä neuvonnassa. Huomioiden, mitä edellä todettiin hankintasopimuksista, kunnan (tms. hankintayksikön) on syytä ennakoida hankintasopimuksen olennaiset sopimusehdot jo tarjouspyyntöä laatiessaan. Olennaisiksi sopimusehdoiksi luetaan ainakin sellaiset ehdot, joilla voi olla vaikutusta hintaan, tarjousten vertailuun tai tarjoajan halukkuuteen osallistua tarjouskilpailuun. Vaativimmissa hankinnoissa kaikki merkittävät sopimusehdot on suositeltavaa sisällyttää tarjouspyyntöön esimerkiksi sen liitteenä olevan sopimusluonnoksen muodossa. Tässä käsikirjassa käsitellyn muutostilanteen huomioon ottaen on sopimusehdoissa syytä myös varautua erilaisiin kunta- ja/tai palvelurakenteen muutoksiin. Erilaisissa oppaissa ja koulutuksissa käsitellään vähemmän, jos ollenkaan sitä, miten vanhojen hankinta- jne. sopimusten pohjalta tehdyt järjestelyt puretaan. Näiden suunnittelu on kuitenkin oleellinen osa siirtymää uuteen toimintatapaan tai rakenteeseen sekä siitä tavoiteltavien hyötyjen ulosmittaamista. Siksi paitsi selvitysvaiheessa suunnittelumielessä myös toteutusvaiheessa täytyy huolehtia mahdollisimman saumattomasta siirtymästä, on sitten kyseessä laaja tuotantotavan muutos, mittakaavaltaan pienempi toimittajan vaihdos tai vähäisempi sopimusten konsolidaatio / sopimusmuutos. Tiettyjen palveluiden

20 Sopimukset ja hankinnat ohje 20 (30) kohdalla tämä muutos voi olla myös aikataulullisesti varsin mittava. Esimerkiksi uuden kunnan perustietotekniikan tuotantotavan ja palvelutoimittajan vaihdos voi olla jopa yli vuoden kestävä projekti, jonka menestyksestä voi riippua monen muunkin toiminnon tuloksellisuus. Siksi ennakoiva suunnittelu ja resursointi sekä toteutuksen huolellinen ohjaus ovat keskeisiä muutoksen menestystekijöitä Seurantavaihe Seurantavaihe on, kuten toteutusvaihekin, pitkälti vastaava minkä tahansa hankintasopimuksen tuloksellisuuden seuraamisen ja sopimuksen jatkuvan hallinnan kanssa. Tyypillisesti seurattavia asioita on ainakin kuviossa 6 esitetyt kolme kohdetta, eli 1. sopimukset sinänsä (sopimusehtojen toteutuminen); 2. kustannukset (sisäiset ja ulkoiset); sekä 3. hyödyt (laadulliset ja määrälliset). Näille on kaikille ollut syytä jo selvitysvaiheessa tavoitetilaa kuvattaessa määritellä selkeät mittarit, joiden on suositeltavaa koostua sekä laadullisista että määrällisistä tekijöistä. Osa mittareista, tyypillisesti kaikille yhteiset tekijät, voivat johtua hankintastrategiasta, osa on tapauskohtaisia mittareita, jotka määritellään hankintaa suunniteltaessa ja usein ainakin osin täsmennetään valitun sopimustoimittajan kanssa yhteistyössä tukemaan sopimuskauden aikaista sopimus- ja muuta ohjausta. Mittareiden lisäksi tulee muistaa määritellä myös mittaussyklit sekä mittaukseen liittyvät resurssit ja vastuut. Sopimukset Kustannukset Hyödyt Mittaus ja arviointi Kuva 6. Seurantavaihe Erityisesti ICT -palveluiden mutta periaatteessa minkä tahansa teknisistä eritelmistä koostuvan palvelun (tai tavaran) kyseessä ollessa sopimuskauden aikaiseen hallintaan ja seurantaan sisältyy myös ns. vaatimusten hallinta. Tämä on elinkaaritoiminto, jolla varmistutaan siitä, että organisaatiolla on kullakin hetkellä käytössään sekä ajantasainen palvelu että kuvaus siitä. Tämä tukee seurannan ja ohjauksen lisäksi myös sopimuskauden päättyessä uuden hankinnan suunnittelua ja valmistelua.

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET 2007 Suomen Kuntaliitto Toimittanut: Antero Oksanen 2 3 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 6 1. hankintojen sääntely 6 2. hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 6 3.

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä

Sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä Sopimus SOPIMUS 1 (3) Sopimus Turun seudun hankintayhteistyöstä Sisällys 1 Osapuolet 2 2 Sopimuksen tarkoitus 2 3 Toimintamalli 2 3.1 Seutuhankintojen johtoryhmä 2 3.2 Asiantuntijaryhmät 3 4 Toimivalta,

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot