ASEMAKAAVASELOSTUS. EHDOTUS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vt. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVASELOSTUS. EHDOTUS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vt. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki"

Transkriptio

1 TEKLA 207/ ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaavan muutos 4:45 Lidl EHDOTUS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vt. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki

2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE PÄIVÄTTYÄ ASE- MAKAAVAKARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tonttia 7 sekä katu- ja puistoalueita sekä 11. kaupunginosan Hirsimäen katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu: 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tontti 8 sekä katu- ja puistoaluetta. Sitovalla tonttijaolla muodostuu: 4. kaupunginosan, Peltokylän korttelin 4 tontti 8. Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue käsittää Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön omistuksessa olevan Riihimäen kaupungin Peltokylän kaupunginosassa korttelissa 4 sijaitsevan määräalan tontista (määräalatunnus M501). Näiden lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat tarvittavat yleiset alueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. 1.3 KAAVAN TARKOITUS Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Lidlin omistuksessa olevan määräalan käyttötarkoitukseksi liikerakennusten korttelialue (KL). Tavoiteltava rakennusoikeus on kem² ja autopaikkanormi 1 ap/35 kem². Katualueiden osalta tavoitteena on päivittää vanhentunut asemakaava. Suunnittelussa huomioidaan liikennejärjestelyt Etelän Viertotiellä ja Kulmalan puistokadulla. 2

3 1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 4 2. Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Toteuttaminen 5 3. Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelu tarve Suunnittelun käynnistämistä ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Kaavaluonnokseen tehdyt muutokset Asemakaavan tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Hakijan asettamat tavoitteet Kuvaus Tontinkäyttö Asemakaavan rakenne Kokonaisrakenne Mitoitus ja aluevaraukset Palvelut VAT:in, maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimusten toteutuminen Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen 28 3

4 7. Kaavatyöhön osallistuneet Seurantalomake LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Asemakaavakartta ja -määräykset Liite 3 Liikenneselvitys Liite 4 Hulevesiselvitys- ja suunnitelma Liite 5 Tulvariskiselvitys Liite 6 Tontinkäyttösuunnitelma Liite 7 Kaupunkikuvallinen selvitys Liite 8 Kaavoituksen seurantalomake Liite 9 Luonnosvaiheen vastineraportti 4

5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavan muutokseen on lähdetty Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön aloitteesta. Asemakaavaa laatii Lidlin valitsema ja kaupungin hyväksymä konsultti, Ramboll. Kaavan vireilletulosta on päätetty ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville kaavamuutoshankkeen verkkosivuille ja kaupungin palvelupisteeseen Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti Riihimäen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Luonnosaineisto pidettiin MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Luonnoksesta saatiin 7 lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty. Yleisötilaisuus järjestettiin Riihimäen kunnanhallitus päätti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan Kaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen päätavoite on muuttaa kaavamerkintöjä siten, että Lidlin omistuksessa olevalle määräalalle voidaan rakentaa myymälärakennus. Tavoiteltava rakennusoikeus on kem² ja autopaikkanormi 1 ap / 35 kem². Lisäksi tavoitteena on päivittää vanhentunut asemakaava katualueiden osalta. 2.3 TOTEUTTAMINEN Kaavan toteuttamisesta vastaa Lidl. Asemakaava voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 5

6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee Riihimäen kaupungin keskustan eteläpuolella Peltokylän kaupunginosassa. Alueen pohjoisosassa kulkee Kulmalan puistokatu ja kaava-alueen halki kulkee Etelän Viertotie. Alueen länsiosa on puistoaluetta ja itäosa on entistä Versowoodin asfaltoitua teollisuus- ja varastoaluetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Etelän Viertotie Kulmalan puistokatu Alueen ortoilmakuva. (Maanmittauslaitos) Luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Kaava-alueen itäosa on asfaltoitua entistä Versowood Oy:n teollisuus- ja varastoaluetta. Kadun puoleisia reunoja reunustaa meluvalli sekä mäntypuuston muodostama rivistö. Kaava-alueen länsiosa on osa Palomiehenpuistoa, jonka kadun puoleisella reunalla kulkee kevyen liikenteen väylä. Maaperä ja rakennettavuus Suunnittelualueen maaperä on hiesua ja kallioperä mikrokliinigraniitti (GTK). Alueen korkeusvaihtelut ovat pienet. Kaava-alueen maanpinta laskee loivasti etelään. Suunnitellut vähittäiskaupan alueen korkein kohta on määräalan keskivaiheilla, metriä merenpinnan yläpuolella, josta alue viettää loivasti kohti pohjoista ja etelää. Alueen läpi kulkeva Etelän Viertotie viettää kohti etelää. Suunnittelualueen matalimmat kohdat ovat alueen eteläosissa Etelän Viertotiellä noin metriä merenpinnan yläpuolella. Ojan pohjan korkeus suunnittelualueella on noin

7 Pohjavesi Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Lähin pohjavesialue, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue Herajoki (049451) sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen. Valuma-aluejako Suunnittelualue kuuluu Vantaan Herajoen valuma-alueeseen, joka laskee suunnittelualueen läheisyydessä virtaavaan Vantaanjokeen. Lähimmällään Vantaanjoki on kaavoitettava alueen länsipuolella, kaava-alueen rajasta 600 metrin päässä. Laskennallisen osavaluma-alueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria. Suuremmassa mittakaavassa osavaluma-alue kuuluu Vantaanjoen vesistöalueeseen. Vantaanjoki laskee Suomenlahteen Helsingissä. Suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen tulvariskialueen rajan reuna-alueelle. Hulevesiviemäriverkko Pääasiassa kaavoitettavan alueen kuivatus perustuu rakennettuun hulevesiviemäriverkostoon, avo-ojiin sekä katujen sivuojiin ja painanteisiin. Suunnittelualueen läheisyydessä on rakennettua hulevesiviemäriverkkoa Etelän Viertotiellä, Kulmalan puistokadulla, Kaarlonkadulla ja Karoliinankadulla. Nykyisen asfalttipäällysteisen teollisuus- ja varastoalueen hulevedet valuvat pintavaluntana ja kiinteistön sisäisillä hulevesiviemäreillä alueen pohjois- ja eteläosien avo-ojiin ja painanteisiin. Katualueiden hulevesiä johdetaan rakennettua hulevesiverkostoa ja avoojia pitkin ja ne puretaan alueen eteläosan ojaan. Hulevesiverkoston nykytilanne. Kaava-alueen rajaus on muuttunut kuvassa esitetystä kaavatyön aikana. (Hulevesiselvitys 2018) 7

8 Tulvariskialue Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Vantaanjoki, jonka tulvavaaravyöhyke ulottuu suunnittelualueen rajalle. Toistuvuudeltaan kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan vaikutukset osuvat suunnittelualueen ulkopuolelle, alueen eteläosaan. Kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan tulvakorkeus suunnittelualueen kohdalla on noin N ELY-keskus on laatinut Vantaanjoen vesistöalueelle Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille Tulvakorkeus on arvioitu tulvareitin, ennustettujen tulvakorkojen (pohjoispuolella tulvakorkeus ja eteläpuolella ) sekä maanpinnan korkojen mukaan. Ote Riihimäen tulvariskikartasta 1/250a tulvatilanteesta suunnittelualueella. Kartoitettu tulvavaara-alue on esitetty kuvassa vihreällä ja merkittävä tulvariskialue punaisella. (Hulevesiselvitys 2018, ELY, SYKE) Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Riihimäki kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen lounaismaan vyöhykkeeseen eli vuokkovyöhykkeeseen. Suunnittelualueen itäosa toimii varastoalueen, eikä sillä juurikaan ole luonnonkasvillisuutta. Alueen halki kulkevan Etelän Viertotien ja varastoalueen välissä on meluvalli sekä männikkö. Etelän Viertotien länsipuolella on Palomiehenpuisto, jonka kadun puoleisella reunalla kasvaa puustoa ja pensastoa. Luonnonsuojelu Kaava-alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai -kohteita. Vajaan kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta länteen sijaitsee Vahteriston luonnonsuojelualue. 8

9 3.1.3 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Riihimäen kaupungin asukasluku oli (Riihimäen kaupunki). Tilastokeskuksen väestöennusteen 2015 mukaan asukasluku tulee olemaan vuoteen 2040 mennessä. Yhdyskuntarakenne, taajamakuva ja asuminen Kaava-alueen itäosa on rakentamatonta entistä Versowoodin teollisuus- ja varastoaluetta ja länsiosa puistoaluetta. Alueen halki kulkee Etelän Viertotie. Alue sijoittuu Riihimäen kaupungin keskustan tuntumaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Kulmalan puistokadun pohjoispuolella sekä kaava-alueen länsipuolella. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei ole palveluja. Välittömästi kaava-alueen pohjois- ja länsipuolella on huoltoasemat. Lähin elintarvikemyymälä sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta länteen. Riihimäen kaupungin keskustan palvelut sijoittuvat alle kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta pohjoiseen. Virkistys Suunnittelualueen länsiosa on osa Palomiehenpuistoa. Liikenne Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Kulmalan puistokatu ja alueen halki pohjois-eteläsuuntaisesti kulkee Etelän Viertotie (yhdystie 1322). Molemmat kadut toimivat Riihimäen keskustan alueellisina pääkatuina ja niiden risteys on ohjattu liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molemmilla kaduilla on 50 km/h. Kaava-alueen eteläpuolella kulkevat Kaarlonkatu ja Karoliinankatu Etelän Viertotiehen nähden kohtisuuntaisesti. Suunnittelualue liittyy Etelän Viertotien ja edelleen Mattilantien kautta kaksi kilometriä alueen lounaispuolella kulkevalle Helsinginväylälle (valtatie 3). Nykyinen liikenneverkko. (Liikenneselvitys 2018) 9

10 Kulmalan puistokadun KVL eli keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin ajon./vrk suunnittelualueen kohdalla. Etelän Viertotien KVL on noin ajon./vrk suunnittelualueen kohdalla. Etelän Viertotien ja Kulmalan Puistokadun liittymä ollaan muuttamassa liikennevaloliittymästä yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi syksyyn 2019 mennessä. Mattilantien yleissuunnitelma 2012 (Riihimäen kaupunki) Kulmalan puistokadun pohjoispuolella ja Etelän Viertotien länsipuolella on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Etelän Viertotien itäpuolelle ei ole suunniteltu jk/pp-yhteyden rakentamista. Suunnittelualueelle ei nykytilanteessa ole jalankulkuyhteyttä. Riihimäen yleiskaavan 2035 pyöräilyn tavoiteverkossa Kulmalan puistokatu ja Etelän Viertotie ovat pyöräilyn pääreittejä, laatukäytäviä. Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai maisema-alueita. Muinaismuistot Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaisäännöksiä. Lähin muinaisjäännös sijaitsee kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta koilliseen. Tekninen huolto Lidlin omistaman alueen länsiosassa Etelän Viertotien suuntaisesti kulkee kaukolämpölinja ja pohjoisosassa Kulmalan puistokadun suuntaisesti kulkee maakaasu- ja viemärilinja. Etelän Viertotien itäpuolella kulkee vesijohto ja viemärilinja ja länsipuolella sadevesiviemäri. Lisäksi alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita sekä Carunan sähköverkkoa. 10

11 Selvitysalueen johtokartta, jossa mustalla näkyy kaavarajaus, sinisellä vesijohdot, pinkillä viemäriputket, vihreällä sadevesiviemärit ja ruskealla kaukolämpölinjat. (Riihimäen kaupunki) Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melua alueen ympäristössä aiheuttaa tieliikenne sekä jonkin verran teollisuusalueen nykyiset toiminnot. Meluntorjuntalain nojalla on annettu Valtionneuvoston päätös (993/92), jossa esitetään yleiset melutaso-ohjearvot pitkän ajan ekvivalenttitasoina. Riihimäen meluselvityksen 2019 mukaan suunnittelualueen meluarvot tieliikenteen osalta nykytilanteessa jäävät päivällä alle 60 db:n ja yöllä alle 55 db:n. Ennusteessa vuodelle 202 ei juurikaan ole eroa nykytilanteeseen. Melun nykytilanne Vasemmalla on päiväajan keskiäänitaso nykytilanteessa ja oikealla on yöajan keskiäänitaso nykytilanteessa (Riihimäen meluselvitys 2019) 11

12 Melun ennustetilanne Vasemmalla on päiväajan keskiäänitaso ennustetilanteessa 2035 ja oikealla on yöajan keskiäänitaso ennustetilanteessa (Riihimäen meluselvitys) Kaava-alueen itäosassa, Versowoodin varastoalueella, on 1990-luvulla kompostoitu dioksiineilla ja furaaneilla pilaantuneita maita. Kompostoidut pilaantuneet maa-ainekset poistettiin syyskuussa Vuonna 2011 (Pöyry Finland Oy) tehdyn loppuraportin mukaan alueelta poistettujen kompostimassojen jälkeen maaperän jäännöspitoisuudet sisälsivät dioksiini- ja furaaniyhdisteitä yli kynnysarvon, mutta selvästi alle alemman ohjearvon, joten teollisuustoiminnan säilyessä ennallaan ei jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta. Dioksiinija furaaniyhdisteet sijoittuvat herkästi orgaaniseen ainekseen, eivät ole haihtuvia eivätkä vesiliukoisia, joten ne eivät liiku maaperässä. Loppuraportin mukaan alueen käyttötarkoituksen muuttuessa herkempään suuntaan tai alueella tehdään maankaivua, tulee huomioida, että kynnysarvon ylittävien maiden poisviennille on rajoitteita. Ensimmäiset lisätutkimukset suoritettiin (Taratest Oy). Selvitykseen ei kuulunut maavalli ja tutkimuksissa oli mukana yhteensä 6 näytteenottopistettä. Näytteestä 101_1-2m todettiin kynnysarvon ylittävät pitoisuudet trikloorifenoleja ja näytteestä 102_2-3 todettiin kynnysarvon ylittävä pitoisuus kobolttia. Tulosten mukaan alueelta todetut kynnysarvon yltävät pitoisuudet eivät aiheuta riskiä tai rajoitetta maa-ainesten käytölle kohteessa. Maavallin poistamisen jälkeen tulee maavallin pohjalle jäävän maaperän haittaainepitoisuudet selvittää lisätutkimuksilla. Nykyisessä käyttötarkoituksessaan alueen maaperää ei pidetä pilaantuneena. Kohteessa tehtävien maanrakennustöiden yhteydessä on kuitenkin suositeltavaa aistinvaraisesti kiinnittää huomiota maa-ainesten puhtauteen. Toiset lisätutkimukset suoritettiin (Taratest Oy) alueen eteläosaan. Mittauspisteitä oli 4. Näytteestä 204_2m todettiin dioksiini- ja furaaniyhdisteitä alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus ja öljyhiilivetyjä kynnysarvon ylittävä pitoisuus. Näytteestä 205_2m todettiin dioksiini- ja furaaniyhdisteitä alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus. Nykyisessä käyttötarkoituksessaan alueen maaperää ei pidetä pilaantuneena. Kohonneet pitoisuudet kohteen maaperässä tulee huomioida kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa tai kiinteistön omistajan vaihtuessa. Käyttötarkoituksesta riippuen alueella tulee mahdollisesti suorittaa pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteitä erillisen suunnitelman mukaisesti. Puhdistussuunnitelmaa varten näytepisteiden 204_2m ja 12

13 205_2m ympäristössä on suositeltavaa suorittaa lisätutkimuksia koekuoppamenetelmällä pilaantuneen alueen laajuuden ja syvyyden selvittämiseksi. Kohonneet haitta-ainepitoisuudet kiinteistön eteläosissa tulee huomioida maarakennustöiden yhteydessä. Näytteenottopisteet ja lisätutkimuspisteet on kuvassa korostettu punaisella. (Maaperän pilaantuneisuusselvitys päivitetty lisätutkimuksilla 11/2017) Maanomistus Lidl omistaa määräalan tontista (määräalatunnus M501). Kulmalan puistokadun puoleisella rajalla on Versowoodin omistama osa tontista Kaavaalueen länsiosan katualueet ovat Riihimäen kaupungin omistuksessa. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 13

14 2. Tehokas liikennejärjestelmä 3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 5. Uusiutumiskykyinen energianhuolto Maakuntakaava Alueella on voimassa Valtioneuvoston vahvistama Kanta-Hämeen maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaava sai lainvoiman , kun korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä kaavasta jätetyistä valituksista. Lisäksi alueella on voimassa Maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaava sekä Maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama 2.vaihemaakuntakaava. Yllä listattujen maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla suunnittelualue sijaitsee teollisuusja varastoalueella (T). Lisäksi alue sijaitsee Seutukeskuksen palveluvyöhykkeellä (Cvkm). Tällä vyöhykkeellä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on km². Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ehdotusaineisto oli nähtävillä Kaavaehdotuksessa suunnittelualue sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella (T307). Lisätietoa maankuntakaavasta saa Hämeen liitosta ( Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Suunnittelualue näkyy keltaisella rajattuna. 14

15 Yleiskaava Alueella on voimassa Riihimäen oikeusvaikutteinen yleiskaava 2035, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman Yleiskaavassa suunnittelualue sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella / uudella keskustatoimintojen alueella (T/C). Alue on asemakaavoitettu teollisuus- ja varastotoimintoja varten. T/C-merkinnällä osoitetaan mahdollinen muutos keskustatoimintojen alueeksi, mikäli yritystoiminta alueella päättyy. Keskustatoimintojen alue on tarkoitettu palveluja, hallintoa sekä keskustaan soveltuvia ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja ja asumista varten. Etelän Viertotien länsipuoleinen alue on kaavassa asuinaluetta (A) ja Kulmalan puistokadun pohjoispuoleinen alue keskustatoimintojen aluetta (C). Alueen eteläkärki sijaitsee merkittävällä tulvariskialueella 1/250a. Mahdollisten tulvavahinkojen ja tulvariskin vähentäminen tulee ottaa huomioon, kun alueelle laaditaan asemakaava tai muuta yleiskaavaa tarkempaa maankäytön suunnitelmaa. Vaikeasti evakuoitavia toimintoja ei saa sijoittaa 250 vuodessa (1/250a) toistuvan tulvariskin alueelle. Vakituista asutusta ei saa osoittaa 1/100 a toistuvan tulvariskin alueella, ellei rakentamisen tulvankestävyyttä varmisteta tarkemmassa suunnittelussa. Yleisten määräysten mukaan maankäytön kehittämis- tai yleissuunnitelman laatimiseen tulee varautu Etelän Viertotien alueella. Ote Riihimäen yleiskaavakartasta. Suunnittelualue näkyy keltaisella rajattuna. 15

16 Asemakaava Kaava-alueen itäosan asemakaava on vahvistettu vuonna 1976 (4:30). Asemakaavassa alueen itäosa on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, jonka tonteille saadaan lisäksi rakentaa tarpeellisia toimisto- ja ruokailuhuoneistoja sekä asuinhuoneistoja ainoastaan erillisinä sellaista henkilökuntaa varten, jonka jatkuva läsnäolo on laitoksen toiminnalle välttämätöntä (TTV¹). Rakennusten tulee tonteilla sijaita vähintään 6 m etäisyydellä naapurin tontin rajasta, ellei toisin ole merkitty. Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 autopaikkaa 2 työssä olevaa henkilöä kohti. Alueen tonttitehokkuusluku e=0,45. Kaava-alueeseen kuuluvilla katualueilla ovat voimassa vuosina 1951 (11:1) ja 1957(4:7 ja 4:8) vahvistuneet asemakaavat. Etelän Viertotie on osoitettu istutettavana katualueena, jonka muun katualueen vastaista rajaa ei vahvisteta. Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteykseen on osoitettu varaus kiertoliittymälle. Ote ajantasa-asemakaavasta, jossa taustalla on pohjakartta. Suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna. Rakennusjärjestys Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta on kaupungin laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a :n asettamat vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 16

17 Päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu viitesuunnitelma tontin käytöstä. Tontinkäyttösuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä (liite 6). Laaditut selvitykset Alueesta on laadittu seuraavat selvitykset: - Riihimäen yleiskaava 2035 varten tehdyt selvitykset - Riihimäen meluselvitys (Ramboll Finland Oy, 2019) - Riihimäen ilmanlaatuselvitys (Ilmatieteenlaitos, ) - Ilmanlaatumittaukset Riihimäellä (ympäristönsuojeluyksikkö, 11/2016) - Kompostointimassojen poisto. Loppuraportti. (Pöyry, ) Kaavatyön yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: - Maaperän pilaantuneisuusselvitys (Taratest Oy, ) - Maaperän pilaantuneisuusselvitys päivitetty lisätutkimuksilla 11/2017 (Taratest Oy, ) - Liikenneselvitys (Ramboll, ) - Hulevesiselvitys ja -suunnitelma (Ramboll, ) - Tulvariskitarkastelu (Ramboll, ) - Kaupunkikuvallinen selvitys (Ramboll, ) - Tontinkäyttösuunnitelma (Ramboll, ) 17

18 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU TARVE Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö on päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa esittänyt asemakaavan muutosta koskien omistamaansa tonttia Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä Asemakaavan muutoksen päätavoite on muuttaa kaavamerkintöjä siten, että alueelle on mahdollista rakentaa Lidlin myymälärakennus. Tavoiteltava rakennusoikeus on k- m² ja autopaikkanormi 1 ap / 35 kem². 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMISTÄ JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on päätetty Riihimäen kaupunginhallituksessa Kokouksessa kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön asemakaavahakemuksen, ja että kaavamuutokseen ryhdytään seuraavin periaattein: - Tontin alueelle sekä tarvittaville yleisille alueille laaditaan asemakaava seuraavien lähtökohtien pohjalta: o Tulevan korttelialueen käyttötarkoitukseksi osoitetaan liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikennejärjestelyt Etelän Viertotiellä ja Kulmalan puistokadulla. o Tavoiteltava rakennusoikeus on kem2. o Autopaikkanormiksi osoitetaan 1 ap / 35 kem2. - Kaavamuutoksen hakijan tulee esittää kaavoitusyksikön hyväksyttäväksi kaavan laatija (vastuullinen henkilö), jolla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 :n mukainen pätevyys ja riittävä kokemus juridisen asemakaavan laatimisesta. - Tarvittavat selvitysten ja tutkimusten laatijat tulee hyväksyttää kaavoitusyksikössä. - Asemakaava ja siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset laaditaan kaavoitusyksikön ohjauksessa ja valvonnassa. - Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö vastaa kaikista asemakaavan muutoksen ja siihen kuuluvien selvitysten ja tutkimusten laadinnan kustannuksista sekä työstä kaupungille aiheutuvista kaavoituskustannuksista (työn ohjaus ja valvonta, kuulutukset, painatukset jne.). - Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö vastaa hankkeesta aiheutuvista liikennejärjestelyjen kuluista Etelän Viertotiellä ja Kulmalan puistokadulla ja mahdollisista maanalaisten putkien siirroista aiheutuvista kuluista. - Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö vastaa kaupungille maksettavasta kaavoitusarvomaksusta, joka on 56,31 euroa / rakennusoikeusneliömetri. - Asemakaavan muutoksen laatimiseen liittyen laaditaan maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti. - Kaavan laatiminen aloitetaan heti. 4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 18

19 Osallisia ovat: - Alueen maanomistajat - Muut vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset - Riihimäen kaupungin vastuualueet: o ympäristönsuojelun palvelualue, ympäristöjohtaja o rakennusvalvonnan palvelualue, rakennusvalvontapäällikkö o kaupunkitekniikan palvelualue, katupäällikkö o kartta- ja tonttipalvelualue, kaupungin geodeetti - Riihimäen Vesi, vesihuoltojohtaja - Versowood - Caruna Oy - Elisa Oyj - TeliaSonera Finland Oyj - Riihimäen Kaukolämpö Oy - Gasum - Kanta-Hämeen pelastuslaitos - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Hämeen liitto - Muut yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu MRL 63 :n mukaisesti Riihimäen kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavamuutoshankkeen kotisivuille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan internetissä osoitteessa Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa työn aikana. Kaavatyön aikana saatu palaute kirjataan kaavaselostukseen, jossa myös kerrotaan, miten palaute on otettu huomioon kaavoituksessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin Alueen naapurikiinteistöjen omistajille ilmoitettiin nähtäville tulosta kirjeitse. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on nähtävillä hankkeen kotisivuilla internetissä. Luonnoksesta saatiin 7 lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty. Koonti saadusta palautteista sekä niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä (Liite 9). Yleisötilaisuus järjestettiin Siellä lähialueen asukkaat esittivät huolensa lisääntyvään liikenteen aiheuttamaan meluun ja rakentamisen aiheuttamaan hulevesitulvariskiin. Vaikutusten arviointia on tarkistettu näiltä osin Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty Hämeen ELY-keskukselle tiedoksi. Kunnan ja ELY-keskuksen välistä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ei pidetty tarpeellisena. Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pyydetään viranomaislausunnot. 19

20 4.4 KAAVALUONNOKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Saatujen lausuntojen ja palautteen pohjalta kaavaluonnokseen on tehty seuraavat muutokset: - Palomiehen puistoalueelle on osoitettu ohjeellinen rakennusala muuntamolle (mu). - Puistoaluetta (VP) on laajennettu Etelän Viertotien suuntaan kevyen liikenteen väylälle asti. - Liikerakennusten korttelialueelle (KL) on osoitettu sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero (8). 4.5 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella (T) sekä Seutukeskuksen palveluvyöhykkeellä (C-vkm). Yleiskaavassa suunnittelualueen itäosa sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella / uudella keskustatoimintojen alueella (T/C). Merkintä mahdollistaa alueen muutoksen keskustatoimintojen alueeksi, mikäli yritystoiminta alueella päättyy Hakijan asettamat tavoitteet Kaavamuutoshakemuksessa Lidl on esittänyt kaavan muuttamista konseptimyymälälle, erilliselle noin m² liiketilalle, parkkihallille ja vähintään 100 piha-autopaikalle soveltuvaksi. Rakennusoikeudeksi kokonaisuudelle haetaan k-m². Kaupungin ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus laaditaan kaavaluonnosvaiheen jälkeen. 20

21 5. KUVAUS 5.1 TONTINKÄYTTÖ Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu tontinkäyttösuunnitelma, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 6). Myymälärakennus rakennetaan Lidlin omistaman määräalan eteläosaan siten, että pysäköintialue sijoittuu tontin pohjoisosaan. Huoltoajo tapahtuu Etelän Viertotien kautta rakennuksen eteläpuolelta. Asiakasliikenne tapahtuu Kulmalan puistokadun kautta rakennuksen pohjoispuolelta sekä Etelän Viertotien kautta ainoastaan etelän suunnasta. Kulmalan puistokadulla sekä Etelän Viertotiellä on uudet kääntymiskaistat Lidlin tontille. Kulmalan puistokadun ja Etelän Viertotien risteyksessä on uudet suojatiet myymälätontille. Määräalan eteläosassa on ajoyhteys Versowoodin naapuritontille. Rakennettavan myymälän pinta-ala on k-m². Asiakkaiden autopaikkoja on 145 kpl ja henkilökunnan autopaikkoja 7 kpl. Polkupyöräpaikkoja on 20 kpl. 5.2 ASEMAKAAVAN RAKENNE Kokonaisrakenne Kaavamuutosalueen itäosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueena (KL). Korttelin eteläosan halki kulkee itä-länsi-suuntaisesti Etelän Viertotieltä ohjeellinen ajoyhteys Versowoodin kiinteistölle. Alueelle on osoitettu nykyiset kaasu- ja lämpöputket. Liikerakennusten korttelialueen länsipuolella kulkee Etelän Viertotien katualue. Kaava-alueen länsiosa on osoitettu Palomiehenpuiston puistoalueena (VP). Alueen pinta-ala on yhteensä m² Mitoitus ja aluevaraukset Liikerakennusten korttelialue (KL) - pinta-ala m² - rakennusoikeus k-m² - autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap / 35 k-m² - polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp / 170 k-m² Puistoalue (VP) - pinta-ala m² Katualueet - pinta-ala m² Palvelut Asemakaava mahdollistaa alueelle k-m²:n verran myymälärakentamista. 5.3 VAT:IN, MAAKUNTAKAAVAN JA YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUSTEN TOTEU- TUMINEN Riihimäen oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2035 laadittaessa on otettu huomioon MRL 39 :n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset, ja asemakaava on yleiskaavan mukainen. Asemakaavan muutos on Kanta-Hämeen maakuntakaavan mukainen. 21

22 5.4 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaavaratkaisu noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja toteuttaa Riihimäen yleiskaavan 2035 alueelle asettamia tavoitteita. Asemakaavassa on huomioitu alueen hulevesien käsittely, Etelän Viertotien ja Puistolan Kulmakadun liikenne sekä rakennuksen soveltuminen kaupunkikuvaan. 5.5 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutos tiivistää alueen nykyistä yhdyskuntarakennetta, kun nykyiselle asfalttikentälle rakennetaan Lidlin päivittäistavarakaupan konseptimyymälä. Suunnittelualue sijaitsee osana nykyistä kaupunkirakennetta ja alue on hyvin saavutettavissa. Toteutuessaan kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Riihimäen keskustaa ja tukeutumalla oleviin teknisiin verkostoihin ja teihin. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna kaavamuutos pienentää alueen rakennusoikeutta k-m². Vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavan yhteydessä on laadittu kaupunkikuvallinen selvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 7). Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla valtatie 3:n ja Riihimäen keskustan välillä Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen tuntumassa. Asemakaavan muutos parantaa kaupunkikuvaa nykytilaan verrattuna, kun päällystetty varastoalue rakentuu keskustan tuntumassa ja sen tulevaisuuden laajenemisalueella. Katuja puistoalueet säilyvät nykyisellään. Kaupunkikuvallinen muutos on havaittavissa lähinnä vain lähiympäristössä, Etelän Viertotien ja Kulmalan Puistokadun varsilta katsottaessa. Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Vaikutukset liikenteeseen Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu liikenneselvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 3). Päivittäistavarakauppa sijaitsee hyvien autoliikenteen yhteyksien varrella. Asiakkaiden ajoyhteys päivittäistavarakauppaan on Kulmalan puistokadulta. Etelän suunnasta on myös sisäänajomahdollisuus Etelän Viertotieltä (poistuminen Kulmalan puistokadun kautta). Huoltoajoliikenne tapahtuu Etelän Viertotien liittymän kautta. Huoltoliikennettä tapahtuu Lidlin arvion mukaan noin 1 ajoneuvo/vrk ja kuljetus ajoittuu yöaikaan, joten se ei aiheuta häiriötä Etelän Viertotien liikenteelle. Kulmalan puistokadun toisella puolella sijaitsee huoltoasema, jonka tonttiliittymä on Lidlin tonttiliittymää vastapäätä. On mahdollista, että myös näiden kautta suuntautuu liikennettä Lidliin. 22

23 Ympäristöministeriön oppaan Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa mukaan arvioituna autoliikenteen tuotos on noin käyntiä / arkivuorokausi, joka tarkoittaa noin ajon./vrk lisäystä liikennemääriin. Toimivuustarkasteluiden perusteella uusi maankäyttö ja liikennejärjestelyt on mahdollista rakentaa tontinkäyttösuunnitelmassa esitettyyn paikkaan. Etelän Viertotien ja Kulmalan Puistokadun liittymä ollaan muuttamassa liikennevaloliittymästä yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi syksyyn 2019 mennessä. Ennustetilanteessa kiertoliittymä toimii arki-iltahuipputunnin liikenteessä erittäin hyvin, ja liittymän kapasiteetista on käytössä enintään 60 %. Lidlin liittymää vastapäätä sijaitsevan huoltoaseman liittymässä ei ennusteta toimivuusongelmia. Piikinmäen asuinalueen tulevalla liikennemäärällä ei ole alueen liikenneverkon toimivuuteen vaikutusta. Joukkoliikenteen yhteydet alueelle ovat melko hyvät, sillä lähin pysäkki sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle kaupasta. Jalan ja pyörällä kulku tapahtuu Etelän Viertotien/Kulmalan puistokadun liittymän kautta. Liittymään rakennetaan uudet suojatiet liittymän etelä- ja itähaaroihin sekä jalankulkuyhteys tontille. Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet pohjoisen suunnasta ovat siten melko hyvät, mutta etelän suunnasta heikommat, koska Etelän Viertotien itäpuolella ei ole jalankulun ja pyöräilyn väylää Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Kaavamuutosalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä. Vaikutukset hulevesiin Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys- ja suunnitelma, jotka ovat tämän selostuksen liitteenä (Liite 4). Suunnittelualueella syntyviä hulevesiä pyritään viivyttämään tonttikohtaisilla hulevesijärjestelmillä siten, että alueen laskennallinen hulevesivirtaama mitoitussateella ei kasva, kun alue on rakennettu. Hulevesien laatua pyritään parantamaan laskeuttamalla hulevesistä kiintoainesta. Hulevesiä viivytetään korttelialueella. Syntyviä hulevesiä on viivytettävä siten, että jokaista sataa päällystettyä pihapinta-alaneliötä ja kattopinta-alaneliötä kohti on vähintään 1,0 kuutiometriä viivytystilavuutta. Ne tontin osat, joita ei ole tarpeen päällystää, on hyvä jättää vettäläpäisevälle pinnalle tai nurmipinnalle. Korttelista saa virrata hulevesiä pois enintään 15 l/s hehtaaria kohti, mikä vastaa alueelta ennen rakentamista tapahtunutta laskennallista luonnollista virtaamaa. Silloin viivytystilavuus on mitoitussateella tehokkaassa käytössä. Hulevesiä viivytetään hulevesikaseteissa tai muussa maanalaisessa viivytysrakenteessa. Sijoitettaessa kasetteja liikennöinti alueen alle, on huomioita riittävästä peite- ja asennussyvyydestä. Hulevesikasetit kestävät oikein toteutettuina raskasta liikennettä. Hulevesikasetit on sijoitettu alueen eteläosaan, joka on korttelin matalin kohta ja lähellä purkupistettä. Hulevesikasettien purkuputki on mitoitettava riittävän pieneksi, jotta vesi viipyy kaseteissa. Kasetit on varustettava ylivuodolla, jotta rankkasateen sattuessa vesi ei patoudu hulevesiviemäreihin. Suositellaan 23

24 käytettäväksi hulevesisäiliöitä tai hulevesikasettimallia, jotka ovat tarkastettavissa ja puhdistettavissa säännöllisin väliajoin. Hulevesiselvitystä laadittaessa ei pohjaveden korkeustietoa ollut saatavilla. Suunnitellun kasettien sijoitusalueen ja purkupisteenä toimivan ojan välillä on hyvin korkeuseroa. Pohjaveden korkeusasema pitää selvittää korttelin tarkemman suunnittelun yhteydessä. Hulevesien imeytymistä kaseteissa ei pyritä estämään tiiviillä rakenteella, joten pohjaveden mahdollisesti aiheuttama noste ei ole ongelma. Jos pohjavettä kuitenkin on ja hulevesien ja pohjaveden sekoittuminen halutaan estää, voidaan käyttää esimerkiksi tiiviitä hulevesisäiliöitä, jotka ankkuroidaan nostetta vastaan. Tämä asia ratkeaa tontin tarkemman geo- ja lvi-suunnittelun yhteydessä. Viivyttämällä hulevesiä tonttikohtaisesti voidaan estää alueelta tulevan hulevesien maksimivirtaaman kasvua. Arvioitu tarvittava viivytystilavuus korttelissa on yhteensä noin 93 m3. Rakentamisen myötä hulevesien kokonaismäärä kuitenkin kasvaa, koska maaperään imeytyvien ja kasvillisuuteen pidättyvien ja haihtuvien hulevesien määrä pienenee. Viivytettävien hulevesien laatua voidaan parantaa erottamalla kiintoainesta hiekanerottimessa ennen viivytysrakenteeseen johtamista. Hulevesien suodattamisen mahdollisuutta voidaan arvioida tontin ja rakennuksen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Mitoitussateen ylittävän sadetapahtuman aikana tontin viivytysjärjestelmän kapasiteetin ylittävät hulevedet johdetaan ylivuotona alueen tulvareittinä toimivaan eteläpuoliseen avoojaan. Alueen rakentamisen vaikutus viereisen ojan ja alueen hulevesitulvariskiin on erittäin pieni, koska tontti on nykyisellään jo osittain päällystetty ja uuden rakentamisen myötä tapahtuva viivytys pienentää hulevesien mitoitussateen aikaista maksimivirtaamaa reilusti. Hulevedet johdetaan suoraan alueen pääkuivatusreittinä toimivaan Vantaanjokeen laskevaan avo-ojaan, jolloin ne eivät kuormita alueen hulevesiviemäriverkostoa. Tällä hankkeella ei ole vaikutusta yleisötilaisuudessa esille tulleille viereisen asuinalueen hulevesiongelmiin. Ongelmat ovat kuitenkin kertoman mukaan todellisia ja olisi tärkeää selvittää tästä kaavahankkeesta erillisellä selvityksellä mistä ongelmat johtuvat ja mitä kiinteistöjä ne koskevat. Myymälätontilla syntyviä hulevesien hallintaa ohjataan seuraavilla yleismääräyksillä: - Korttelissa syntyviä hulevesiä on viivytettävä korttelin alueella siten, että jokaista sataa päällystettyä pihapinta-alaneliötä ja kattopinta-alaneliötä kohti on vähintään 1,0 kuutiometri viivytystilavuutta eikä virtaama korttelista hulevesien purkupisteeseen saa ylittää 15 l/s/ha. Viivytysrakenteet pitää varustaa ylivuodolla ja niiden pitää tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täyttymisestään. Ne tontin osat, joita ei ole tarpeen päällystää, tulee jättää vettä läpäisevälle pinnalle tai on istutettava. - Rakenteellista hulevesien viivytystilavuuden tarvetta voi korvata käyttämällä rakennuksissa ja katoksissa viherkattoja ja/tai pysäköintialueilla hulevesikiviä. - Hulevesien hallintaan tarvittavat rakenteet pitää suunnitella ja toteuttaa korttelialueen maanrakennustöiden alkuvaiheessa ja viimeistellä sekä puhdistaa rakennustöiden valmistuttua. - Hulevesien hallintasuunnitelma tulee esittää rakennusluvan yhteydessä. 24

25 Alueelle suunnitellut hulevesien viivytysalueet on merkitty kaavaan ohjeellisella merkinnällä (hu). Ohjeellinen rajaus mahdollistaa optimaalisen toteutuspaikan ja laajuuden määrittämisen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Ote hulevesisuunnitelmasta. (Hulevesiselvitys 2018) Rakentamisen aikana on huolehdittava siitä, että rakennusmateriaalien kemikaaleja tai koneiden tai laitteiden öljyjä sekä muita haitta-aineita ei huuhtoudu sadevesien mukana maaperään ja vesistöön. Hulevesirakenteet pitäisi toteuttaa heti rakennushankkeen alussa ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista tai etukäteen ja rakentamisen päätyttyä puhdistaa ja viimeistellä. Rakentamisen aikaiset hulevesien kiintoaine- ja ravinnekuormat ovat yleensä moninkertaiset verrattuna rakentamisen jälkeisiin kuormiin. Rakennusmateriaalien osalta voidaan käyttää myös suodatusta, jotta sadevesi ei huuhdo kemikaaleja mukaansa. Kaava-alueella esiintyneet kohonneet haitta-ainepitoisuudet tulee huomioida hulevesien käsittelyssä. 25

26 Hulevesien viivytyksen toimintaperiaate. (Hulevesiselvitys 2018) Esimerkki Uponor hulevesikasetista (Uponorhulevesikasetit ja -tunnelit suunnittelu- ja asennusohje 2012) Vaikutukset tulvariskien hallintaan Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu vesistötulvariskiselvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 5). Suunnittelualueen maankäytön tulevista muutoksista aiheutuvat vesistötulvariskit ovat olemattomat. Vantaanjoen tulvariskitarkastelujen perusteella Vantaanjoen vedenpinnan kerran 250 vuodessa toistuva tulvakorkeus suunnittelualueen kohdalla on noin N Suunnittelualueen vesistötulvariski ja tulvan aiheuttamia riskejä korttelin rakennuksille ja toiminnoille voidaan estää tehokkaasti rakentamalla tontti riittävän korkealle tulvakorkeuden yläpuolelle. Tontin korkeustason pitää olla rakennusten kohdalla vähintään N Vantaanjoen rumpujen suurentaminen Riihimäen keskusta-alueella on harkinnassa. Ne sijaitsevat suunnittelualueeseen nähden ylävirtaan päin. Rumpujen kasvattaminen saattaa nostaa tulvakorkeutta suunnittelualueella. Paikallisiin suunnittelualueella esiintyviin hulevesitulvariskeihin varaudutaan varmistamalla riittävät tulvareitit ja rumpujen koot, jotta vesi ei patoudu suunnittelualueelle hulevesitulvatilanteessa. 26

27 Yleisten kaavamääräyksen mukaan tulva-alueen raja on arviolta noin m. Tulvavahingoille ja kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla vihintään alimman rakentamiskorkeuden m tasolla (N2000). Vaikutukset virkistykseen Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia virkistykseen. Palomiehenpuiston itäosa on osoitettu kaavassa puistoalueena (VP) Muut vaikutukset Melu Kaavan mahdollistama vähittäiskaupan suurmyymälä tuottaa liikenneselvityksen 2018 mukaan noin ajoneuvon lisäyksen vuorokauden liikennemääriin. Tämä tulee osaltaan tuottamaan jonkin verran liikennemelua. Liikennemäärät etelänsuunnasta kasvavat liikenneselvityksen mukaan noin 60 % nykymäärästä. Tämä tarkoittaa arviolta 1-2 db melutason voimistumista Etelän Viertotien läheisyyteen sijoittuvan asutuksen kohdalla. Tämän myötä uusia asuinrakennuksia ei kuitenkaan altistu yli 55 db päivämelualueelle. Nykyiset pientalot Etelän Viertotien länsipuolella rajautuvat 55 db:n melualueen rajalle, mutta niiden piha-alueilla melutaso on alle 50 db. Olemassa olevien asuinrakennuksien sisätiloihin tai niiden piha-alueille ei aiheudu liikennemäärän kasvamisen myötä ohjearvot ylittävää melua lukuun ottamatta muutamaa ulko-oleskelualuetta, jossa melun ohjearvot ylittyvät jo nykytilanteessa. Meluselvitys Riihimäki 2019 (Ramboll), päivämelutaso nykytilanteessa. 27

28 Vaikutukset asumiseen ja lapsiin Kaavamuutoksella ei muodostu asumista eikä sillä ole vaikutuksia asumiseen tai lapsiin. Tekniseen huoltoon Kaava-alueen tekninen huolto tukeutuu lähialueella oleviin vesi-, viemäri- ja sähkönjakeluverkostoihin. Kaava-alueella kulkevat lämpö- ja kaasulinjat on osoitettu asemakaavakartalla. Työpaikkoihin, elinkeinotoimintaa, kunnallistalouteen, yrityksiin Uuden Lidlin rakentaminen tuo alueelle työpaikkoja. Tällä kaavamuutoksella parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kun rakentamattomalle teollisuus- ja varastoalueelle sijoittuu kaupan rakentamista. Alueen toteutumisen myötä alueen kaupallisten palvelujen saatavuus paranee. 5.6 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueen halki kulkevan Etelän Viertotien ja kaava-alueen pohjoispuolella kulkevan Kulmalan puistokadun liikenne on suurin ympäristöön melua aiheuttava tekijä. Rakennusaikana rakentamisesta aiheutuvat ympäristön häiriötekijät voivat olla hetkellisesti merkittäviä kaavamuutosalueen ympäristön asukkaille. Rakentamisvaiheessa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon melu, lika ja tärinä. 5.7 KAAVAMERKINNNÄT JA MÄÄRÄYKSET Asemakaavakartta ja -määräykset ovat tämän selostuksen liitteenä (Liite 2). 5.8 NIMISTÖ Kaavamuutoksella ei muodostu tarpeita uudelle nimistölle. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Asemakaavan lisäksi toteuttamista ohjaavat yleiset rakentamismääräysohjeet ja Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys. Kaupungin viranomaiset valvovat rakentamisen toteutusta rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu tontinkäyttösuunnitelma, joka on tämän selostuksen liitteenä (Liite 6). 6.2 TOTEUTTAMINEN Kaavan toteuttamisesta vastaa Lidl. Asemakaava voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Maaperä on puhdistettava rakentamisen yhteydessä Hämeen Ely-keskuksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämään tasoon. Maaperän kunnostustarpeen ja -laajuuden 28

29 selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, jotka voidaan toteuttaa maansiirtotöiden yhteydessä. Esimerkiksi maavallin alapuolisen maaperän tilanne on selvitettävä sen jälkeen kun päällä oleva maavalli on poistettu. Maaperän kunnostuksesta on tehtävä pima -ilmoitus Hämeen Ely-keskukselle hyvissä ajoin ennen kunnostustoimiin ryhtymistä. Ilmoitukseen tulee liittää riskitarkastelu ja kunnostussuunnitelma. Riskitarkastelussa on huomioitava läheinen Vantaanjokeen laskeva oja. Ylijäämämaiden käsittelyssä tulee huomioida, ettei pilaantuneita maa-aineksia saa viedä puhtaan maan kaatopaikalle. Maa-aineksen pölyäminen on estettävä tehokkaasti maansiirtotöiden yhteydessä Hulevesien hallintaratkaisut tulee toteuttaa viivyttävinä ja puhdistavina rakenteina. Maaperän orsiveden korkeus tulee selvittää ja ottaa huomioon hulevesiratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa. Vantaanjoen läheisyyden vuoksi hulevesirakenteet on toteutettava mahdollisimman pian heti rakentamisen alkuvaiheessa. Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. 29

30 7. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET Lidl Suomi Ky: Katariina Paunu Niko Rinne Toni Koskinen Ramboll Finland Oy: Tuuli Tolonen Niina Ahlfors Tiina Heikkilä Riikka Salli Ilkka Taipale Anni Salila liikepaikkapäällikkö rakennuttamisen projektipäällikkö kiinteistöpäällikkö kaavasuunnittelija kaavoitusarkkitehti kaavasuunnittelija liikennesuunnittelun projektipäällikkö hulevesisuunnittelun projektipäällikkö hulevesisuunnittelija Riihimäen kaupunki: Anniina Korkeamäki Raija Niemi Jari Jokivuo Elisa Lintukangas Otto Mäkelä Heikki Pitkänen Tuula Aittola Aili Tuppurainen Anna-Maija Jämsen Elina Mäenpää Jenni Lehtonen Sirpa Aulio Ari Vettenterä Werner Franzén Elmeri Vähänen Kimmo Haapanen vt kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoitusarkkitehti kaavasuunnittelija kaavasuunnittelija kaavasuunnittelija kaavasuunnittelija suunnitteluinsinööri liikennesuunnittelija ympäristöjohtaja vs ympäristöjohtaja vesihuoltoinsinööri kaupungingeodeetti maankäyttöinsinööri toimitusinsinööri kartoittaja Riihimäellä Kaupunkisuunnittelun vastuualue Anniina Korkeamäki vt. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo kaavoitusarkkitehti 30

31 8. SEURANTALOMAKE Asemakaavan seurantalomake on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 8). 31

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Lidl Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 28.5.2018 Viite 1510038898 LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS LIDL, LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS Päivämäärä 28.5.2018 Laatija Hyväksyjä Kuvaus Anni

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TEKLA/207/2018 10.6.2019 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4:45 Lidl ALOITE/HAKIJA Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Dnro 207/2018 23.2.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4:45 Lidl ALOITE/HAKIJA Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Lidl Suomi Kommandiittiyhtiön

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. LUONNOS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vs. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki

ASEMAKAAVASELOSTUS. LUONNOS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vs. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki TEKLA 207/2018 16.4.2019 ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaavan muutos 4:45 Lidl LUONNOS 16.4.2019 Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaupunkisuunnittelu vs. Kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS

LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Lidl Asiakirjatyyppi Asemakaavan taustaselvitys Päivämäärä 16.4.2019 Viite 1510038898 LIDLIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4:45 KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS 1 1. ALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILA Lidlin asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Dnro LH/485/2019 31.3.2019 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4:46 Vanha paloasema ALOITE/HAKIJA Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on kaavoitusohjelman 2019 kohde A14. Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro 1029/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 3:58 Puistikko ALOITE/HAKIJA Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin ja yksityisen toimijan käymien neuvottelujen tuloksena. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Lidl Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 16.4.2019 Viite 1510038898 LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS LIDL, LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS Päivämäärä 28.5.2018, päivitetty 16.4.2019 Laatija Anni

Lisätiedot

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. LUONNOS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaapunkisuunnittelu Kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki

ASEMAKAAVASELOSTUS. LUONNOS Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaapunkisuunnittelu Kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki Dnro Tekla1029/2017 ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaavan muutos 3:58 Puistikko 7 LUONNOS 27.8.2017 Riihimäen kaupunkikehityksen toimialue Kaapunkisuunnittelu Kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki. 1 ASEMAKAVAAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / /

KAAVASELOSTUS / / / KAAVASELOSTUS 7.2.2011 / 31.3.2011 / 19.9.2011 / Siltakatu Kelhänkatu Suunnittelualueen sijainti 195. JÄMSÄN KAUPUNKI Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN JÄMSÄN KAUPUNGIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Dnro TEKLA/997/2018 19.3.2019 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 1:55 Hämeenkatu 48-50 Rity ALOITE/HAKIJA Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 hakee asemakaavan muutosta omistamalleen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara virkistysalue SusihukantieMatkavaaranpolku. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara virkistysalue SusihukantieMatkavaaranpolku. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Nivavaara virkistysalue SusihukantieMatkavaaranpolku Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 11.4.2018, luonnos KAAVOITUS 2018 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Teollisuusalueen asemakaavan muutos 1 (5) Leskinen Timo 10.4.2018 Teollisuusalueen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 30.5.2018 päivitetty: 15.5.2018, 8.11.2018 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 5.4.2019 Korttelin 46 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Dnro 157/2018 23.8.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 13:28 Kontiontie 41-43 ALOITE/HAKIJA Kontiontie 41-43 on ollut kaavoitusohjelmassa vuodesta 1997 saakka. Kohteeseen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos. kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 16.11.2015 VARSANHÄNNÄN Asemakaavan muutos kaava nro 489 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PAKURLANMETSÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAKURLANMETSÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PAKURLANMETSÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2018 päivitetty: 24.10.2018 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ( MRL 63 )

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ( MRL 63 ) In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040 833 9275, 0400-234 349, 03-4482 702 email:havanka@kolumbus.fi http://www.kolumbus.fi/havanka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö. Lahti.fi A-2701 1 (6) A-2701 Asemakaavan muutos 25.4.2018 Hirsimetsäntie 5-7 (Kivistönmäki), Kiveriö Lahti.fi A-2701 2 (6) Asemakaavan muutos laaditaan Kiinteistö Oy Lahden Hirsimetsäntie 5 sekä JMK Investment

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 3. KESKUSTA KORTTELI 3063, PUISTOT JA KADUT ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. vireille tulo:

YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. vireille tulo: YLÄ-VISTA URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: päivitetty:..2018..2018 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Dnro 709/2018 17.6.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 7:28 Ruotsinkatu 5 ALOITE/HAKIJA Riihimäen kaupunki tehostaa toimitilojensa käyttöä ja luopuu osasta omistamiaan kiinteistöjä.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1, 2. kunnanosa, Sirkka Lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Tervolan kirkonkylän asemakaavamuutos keskusurheilukentän alueelle (korttelit 326, 326a ja 326b, VU- ja VP-alueet sekä katu- ja vesialue)

Tervolan kirkonkylän asemakaavamuutos keskusurheilukentän alueelle (korttelit 326, 326a ja 326b, VU- ja VP-alueet sekä katu- ja vesialue) 1 Tervolan kirkonkylän asemakaavamuutos keskusurheilukentän alueelle (korttelit 326, 326a ja 326b, VU- ja VP-alueet sekä katu- ja vesialue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot