KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoaisuudessaa ja muuttumattomia, ellei 3M, ole ataut etukäteistä kirjallista suostumustaa muuhu, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edellee tai muutoi levitetä asiotarkoituksessa. Tiedoteumero: Versio: 9.01 Tarkistettu: 08/10/2019 Edellie päiväys: 07/05/2018 Kuljetustietoje versio: 2.00 (16/08/2015) Käyttöturvallisuustiedote o laadittu REACH-asetukse (EY) N:o 1907/2006 liittee II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetuiste 1.2 Aiee tai seokse merkitykselliset tuistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuistetut käytöt Autokemikaali. Tartutapohjuste. Neste imeytetty sieee. Käyttökohde:Ammattikäyttö. 1.3 Käyttöturvallisuustiedottee toimittaja tiedot Yritys: Suome 3M Oy, PL 600 (Keilarata 6), Espoo, Y-tuus: Puheli/Fax: (09) / (09) Sähköposti: Kotisivu: Hätäpuheliumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: / 24h ( ) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aiee tai seokse luokitus CLP-asetus (EY) 1272/2008 CLP-luokitus: Syttyvä este, vaarakategoria 2; H225. Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. Ihoa ärsyttävä, vaarakategoria 2; H315. Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie, vaarakategoria 3; H335. Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie, vaarakategoria 3; H336. Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie, vaarakategoria 2; H373. Vesiympäristölle vaarallie - välitö, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallie - krooie, vaarakategoria 1; H410. H-lausekkeet aukikirjoitettuia ovat kohdassa 16. Sivu: 1 / 30

2 2.2 Merkiät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosaa Vaara. Symbolit: GHS02 (Liekki) GHS07 (Huutomerkki) GHS08 (Terveysvaara) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Aieosa(t) Aieosa CAS-ro EY-ro paio-% Sykloheksaai Ksyleei Etyylibetseei < 11 Vaaralausekkeet: H225 H319 H315 H335 H336 Helposti syttyvä este ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. H373 Saattaaa vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: hermosto aistielimet H410 Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ealtaehkäisy: P210A Suojaa lämmöltä/kipiöiltä/avotulelta/kuumilta pioilta sekä muista sytytyslähteistä. - Tupakoiti kielletty. P260A Älä hegitä höyryä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöö. Pelastustoimepiteet: P305 + P351 + P338 P370 + P378G JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usea miuuti aja. Poista piilolissit, jos se voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Tulipalo sattuessa: Käytä palo sammuttamisee syttyville esteille sopivaa sammutusaietta, kute jauhetta tai hiilidioksidia. Jätteide käsittely: P501 Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Sivu: 2 / 30

3 Vaara- ja turvalausekkeet, ku sisällö määrä o eitää 125 ml: Ei edellytetä vaaralausekkeita, ku sisällö määrä o eitää 125 ml. Ei edellytetä turvalausekkeita, ku sisällö määrä o eitää 125 ml. Täydetävät tiedot merkiöissä: Täydetävät vaaralausekkeet: EUH208 Sisältää Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii. Voi aiheuttaa allergise reaktio. 2% seoksesta koostuu aieosista, joide välitötä myrkyllisyyttä suu kautta ei tueta. 2% seoksesta koostuu aieosista, joide välitötä myrkyllisyyttä iho kautta ei tueta. Lisätietoja Vaaralauseketta H304 ei edellytetä johtue tuottee fysikaalisesta muodosta. 2.3 Muut vaarat Ei tueta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aieosa CAS-ro EY-ro REACHrek.ro paio-% Luokitus Sykloheksaai Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Ski Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chroic 1, H410,M=1 Ksyleei Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Ski Irrit. 2, H315 - Nota C Aquatic Chroic 3, H412 Asp. Tox. 1, H304; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373 Etyylibetseei < 11 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 2, H373 Aquatic Chroic 3, H412 Etyylialkoholi Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Akrylaattipolymeeri Aieella ei ole vaaraluokitusta. 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Aieella ei ole vaaraluokitusta. Etyyliasetaatti < 4 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 Epoksihartsi, (bisfeoli-a ,1-1 Ski Irrit. 2, H315; Eye Irrit. Sivu: 3 / 30

4 epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp Metyylialkoholi , H319; Ski Ses. 1, H317; Aquatic Chroic 2, H411 < 0,5 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox.3, H331; Acute Tox.3, H311; Acute Tox.3, H301; STOT SE 1, H370 Tolueei < 0,3 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Ski Irrit. 2, H315; Repr. 2, H361d; STOT SE 3, H336; STOT RE 2, H373 Aquatic Chroic 3, H412 Eye Irrit. 2, H319 H-lausekkeet aukikirjoitettuia ovat kohdassa 16. Aieosie työhygieeiset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aieosie PBT- tai vpvb-arvioiit ovat kohdassa 12. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Esiaputoimepiteide kuvaus Hegitys Siirrä altistuut raittiisee ilmaa. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. oireita ilmeee, hakeudu lääkärii. Riisu ja pese saastuut vaatetus ee uudelleekäyttöä. Jos Silmäkosketus Huuhdo silmiä välittömästi vedellä vähitää 15 miuuttia. Poista piilolissit, jos se voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkärii. Nielemie Huuhdo suu. Jos ilmeee pahoivoitia, hakeudu lääkärii. 4.2 Tärkeimmät oireet ja, sekä välittömät että viivästyeet Katso kohda 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitötä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaieet Tulipalo sattuessa: Käytä palo sammuttamisee syttyville esteille ja kiiteille aieille sopivaa sammutusaietta, kute jauhetta tai hiilidioksidia. 5.2 Aieesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat räjähtää. Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Aldehydit. Formaldehydi Olosuhteet Palamie. Palamie. Sivu: 4 / 30

5 Hiilimooksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Kloorivety Palamie. Palamie. Palamie. 5.3 Palotorjutaa koskevat ohjeet Vesi ei ole tehokas sammutusaie. Vedellä voidaa jäähdyttää kuumetueita pakkauksia ja estää iide räjähdysmäie hajoamie. Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuottee lämpöhajoamie o mahdollista, jolloi sammuttajilla oltava eristävät paieistetut hegityksesuojaimet sekä tiiviit kumiset suoja-asut HF: muodostumise varalta. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimepiteet, hekilösuojaimet ja meettely hätätilateessa Evakuoi alue. Suojaa lämmöltä/kipiöiltä/avotulelta/kuumilta pioilta. - Tupakoiti kielletty. Käytä aioastaa kipiöimättömiä työkaluja. Alue tuuletettava. Varoitus! Moottori voi olla kipiälähde ja voi aiheuttaa syttyviä kaasuja tai höyryjä, jotka voivat leimahtaa tai räjähtää. Huomioi tiedottee kohdat liittye fysikaalisii- ja terveysvaaroihi, hegitykse suojauksee, ilmavaihtoo sekä hekilösuojaimii. 6.2 Ympäristöö kohdistuvat toimet Vältettävä päästämistä ympäristöö. 6.3 Suojaraketeita ja puhdistusta koskevat meetelmät ja -välieet Nestemäie päästö/vuoto. Saastuut alue peitetää sopivalla palosammutusvaahdolla, kute AR - AFFF- tyyppisellä vaahdolla. Imeytetää vuoto sopivaa epäorgaaisee absorbettii, kute betoiittii, vermikuliittii tai muuhu vastaavaa materiaalii. Sekoitetaa, kues absorbetti äyttää kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seokse fysikaalisia-, terveys- tai ympäristövaaroja. Kerätää vuoto taltee käyttäe kipiöimättömiä työkaluja. Kootaa vuoto metallisee, kuljetuksee soveltuvaa, UN-tyyppihyväksyttyy pakkauksee. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitä kerätty materiaali ii pia kui mahdollista soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihi kohtii Katso lisätietoja kohdista 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet Vai teollisuus- tai ammattikäyttöö. Ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöö. Lue varoitukset huolellisesti ee käsittelyä. Suojaa lämmöltä/kipiöiltä/avotulelta/kuumilta pioilta. - Tupakoiti kielletty. Käytä aioastaa kipiöimättömiä työkaluja. Estä staattise sähkö aiheuttama kipiöiti. Älä hegitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaali joutumista silmii, iholle tai vaatteisii. Syömie, juomie ja tupakoiti kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytö jälkee. Saastueita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältettävä päästämistä ympäristöö. Pese saastuut vaatetus ee uudelleekäyttöä. Vältä kosketusta hapettavie aieide (esim. kloori, kromihappo je.). Käytä maadoitettuja suojajalkieita. Käytä tarvittavia hekilösuojaimia. Höyryje leimahtamise estämiseksi, käytettävä räjähdysturvallisia ilmavaihtolaitteita ja oudatettava erityistä varovaisuutta. Säiliö ja vastaaottavat laitteet o maadoitettava/yhdistettävä, jos staattise sähkö muodostumie o mahdollista siirro/käsittely aikaa. 7.2 Turvallise varastoii edellyttämät olosuhteet, mukaa luettuia yhteesopimattomuudet Varastoi paikassa, jossa o hyvä ilmavaihto. Säilytä viileässä. Säilytä tiiviisti suljettua. Suojattava lämmöltä. Säilytettävä erillää hapoista. Säilytettävä erillää hapettavista aieista. 7.3 Erityie loppukäyttö Lue kohda 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastoiti) suositukset. Lue kohda 8 (altistumise ehkäisemie & hekilösuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Sivu: 5 / 30

6 8.1 Valvotaa koskevat muuttujat Altistumise raja-arvot Kohdassa 3 ilmoitetut aieosat, joille o voimassa oleva työhygieeie raja-arvo, o ilmoitettu alla olevassa taulukossa. Aieosa CAS-ro Luettelo Raja-arvo Huomautus Etyylibetseei HTP-arvot HTP(8h):220 mg/m³(50 ppm); Iho HTP(15mi):880 mg/m³(200 ppm) Tolueei HTP-arvot HTP(8h):81 mg/m³(25 ppm); Iho HTP(15mi):380 mg/³(100 ppm) Sykloheksaai HTP-arvot HTP(8h):350 mg/m³(100 ppm); HTP(15mi):875 mg/³(250 ppm) Ksyleei HTP-arvot HTP(8h):220 mg/m³(50 ppm); Iho HTP(15mi):440 mg/m³(100 ppm) Etyyliasetaatti HTP-arvot HTP(8h):730 mg/m³(200 ppm);htp(15mi):1470 mg/m³(400 ppm) Etyylialkoholi HTP-arvot HTP(8h):1900 mg/m³(1000 ppm); HTP(15mi):2500 mg/m³(1300 ppm) Metyylialkoholi HTP-arvot HTP(8h):270 mg/m³(200 ppm); Iho HTP(15mi):330 mg/m³(250 ppm) HTP-arvot : Haitallisiksi tuetut pitoisuudet (HTP-arvot). HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h: altistusajalle. HTP(15mi): Keskipitoisuus 15 mi: altistusajalle. Kattoarvo: Hetkellise pitoisuude HTP-arvo. Biologiset viiteraja-arvot Aieosa CASro Luettelo Altiste Parametri Näytteeotto aika Arvo Etyylibetseei HTP-arvot Matelihappo Virtsa EOSX 5.2 mmol/l 4 Tolueei HTP-arvot Tolueei Veri MAW 500 mmol/l 3 Ksyleei HTP-arvot Metyylihippuu Virtsa EOS 5 mmol/l 20-7 rihappo HTP-arvot : Haitallisiksi tuetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot. EOS: Työvuoro päätyttyä. EOSX: Työvuoro päätyttyä työviiko tai altistumisjakso loputtua. MAW:Työpäivä jälkeie aamu. Huomautus Vaikutukseto altistumistaso (DNEL) Aieosa Hajoamistuote Altistukse kohde Altistumismalli Sykloheksaai Työtekijä Iho kautta, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Sykloheksaai Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), paikalliset Sykloheksaai Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset DNEL mg/kg bw/d 700 mg/m³ 700 mg/m³ Sivu: 6 / 30

7 Sykloheksaai Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, paikalliset Sykloheksaai Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, systeemiset Ksyleei Työtekijä Iho kautta, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Ksyleei Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), paikalliset Ksyleei Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Ksyleei Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, paikalliset Ksyleei Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, systeemiset Etyyliasetaatti Työtekijä Iho kautta, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Etyyliasetaatti Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), paikalliset Etyyliasetaatti Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Etyyliasetaatti Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, paikalliset Etyyliasetaatti Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, systeemiset Etyylialkoholi Työtekijä Iho kautta, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Etyylialkoholi Työtekijä Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Työtekijä Työtekijä Työtekijä Iho kautta, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset Iho kautta, lyhytaikaie altistus, systeemiset Hegitys, pitkäaikaie altistus (8h), systeemiset 700 mg/m³ 700 mg/m³ 180 mg/kg bw/d 77 mg/m³ 77 mg/m³ 289 mg/m³ 289 mg/m³ 63 mg/kg bw/d 734 mg/m³ 734 mg/m³ mg/m³ mg/m³ 343 mg/kg bw/d 950 mg/m³ 8,3 mg/kg bw/d 8,3 mg/kg 12,3 mg/m³ Sivu: 7 / 30

8 Työtekijä Hegitys, lyhytaikaie altistus, systeemiset 12,3 mg/m³ Arvioitu haitato pitoisuus (PNEC) Aieosa Hajoamistuote Ympäristö osa-alue PNEC Sykloheksaai Makea vesi 0,207 Sykloheksaai Makea vede sedimetit 3,627 mg/kg d.w. Sykloheksaai Lyhytaikaie päästö vetee 0,207 Sykloheksaai Merivesi 0,207 Ksyleei Viljelysmaa 2,31 mg/kg d.w. Ksyleei Makea vesi 0,327 Ksyleei Makea vede sedimetit 12,46 mg/kg d.w. Ksyleei Merivesi 0,327 Ksyleei Merivede sedimetit 12,46 mg/kg d.w. Ksyleei Aktiivilietelaitos 6,58 Etyyliasetaatti Viljelysmaa 0,148 mg/kg d.w. Etyyliasetaatti Pitoisuus makeavede kaloissa, 0,2 mg/kg w.w. toissijaie myrkyllisyys Etyyliasetaatti Makea vesi 0,24 Etyyliasetaatti Makea vede sedimetit 1,15 mg/kg d.w. Etyyliasetaatti Lyhytaikaie päästö vetee 1,65 Etyyliasetaatti Merivesi 0,024 Etyyliasetaatti Merivede sedimetit 0,115 mg/kg d.w. Etyyliasetaatti Aktiivilietelaitos 650 Etyylialkoholi Viljelysmaa 0,63 mg/kg d.w. Etyylialkoholi Pitoisuus merivede kaloissa 380 mg/kg w.w. (toissijaie myrkyllisyys) Etyylialkoholi Makea vesi 0,96 Etyylialkoholi Makea vede sedimetit 3,6 mg/kg d.w. Etyylialkoholi Lyhytaikaie päästö vetee 2,75 Etyylialkoholi Merivesi 0,79 Etyylialkoholi Merivede sedimetit 2,9 mg/kg d.w. Etyylialkoholi Aktiivilietelaitos 580 Makea vesi 0,003 Makea vede sedimetit 0,5 mg/kg d.w. Lyhytaikaie päästö vetee 0,013 Merivesi 0,0003 Merivede sedimetit 0,5 mg/kg d.w. Sivu: 8 / 30

9 Aktiivilietelaitos 10 Suositeltavia seuratameetelmiä:tietoa suositeltavista seuratameetelmistä ataa tarvittaessa Työterveyslaitos. 8.2 Altistumise ehkäisemie Lisätietoja liitteeä olevasta altistumisskeaariosta Tekiset torjutatoimepiteet Työ- ja käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmavaihto ja/tai soveltuva kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeiset raja-arvot höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmavaihto ei ole riittävä edellä maiituilla tekisillä toimepiteillä, o käytettävä sopivaa, EN-stadardie mukaista, hyväksyttyä, CE-merkittyä hegityksesuojaita. Käytä rajähdysturvallisia ilmavaihtolaitteita Hekilösuojaimet Silmie- tai kasvojesuojaus Käytä altistumise arvioii perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyä silmie-/kasvosuojaita estämää silmäkosketus. Suositeltava silmie-/kasvosuojai: Suojalasit, joissa epäsuora tuuletus. Soveltuvat EN-stadardit: Käytä silmiesuojaita, joka täyttää stadardi EN-166 vaatimukset. Iho- tai käsiesuojaus Käytä altistumise arvioii perusteella tarvittaessa sopivia, CE-merkittyjä suojakäsieitäja/tai suojavaatetusta estämää ihokosketus. Huomioi suojaite valiassa tekijöitä, kute altistumistaso, aiee/seokse pitoisuus, altistukse määrä ja kesto, lämpötila-alue sekä muut vaikuttavat käyttöolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittuje suojakäsieide ja/tai suojavaatetukse soveltuvuus aiottuu käyttökohteesee suojaitoimittajalta. Huom! Nitriilikumisia suojakäsieitä voidaa käyttää tarvittaessa polymeerilamiaattikäsieide päällä sormitutuma paratamiseksi. Suositeltavat suojakäsiemateriaalit: Aieosa Paksuus (mm) Läpäisyaika Polymeerilamiaatti (PE/EVOH) Tietoa ei Tietoa ei Soveltuvat EN-stadardit: Käytä suojakäsieitä, jotka o testattu stadardi EN-374 mukaisesti. Jos tuotetta käytetää site, että altistumie o mahdollista (esim. ruiskutus, roiskumisvaara), ii sopiva suojavaatetukse käyttö voi olla tarpeellista. Käytä altistumise arvioii perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyä suojavaatetusta estämää ihokosketus. Suositeltava suojavaatetusmateriaali: Suojaesiliia - Polymeerilamiaatti. Hegityksesuojaus Hegityksesuojaitarpee selvittämiseksi voidaa tarvita altistumise arvioitia. Käytä altistumise arvioii perusteella, mikäli ilmavaihto ei ole riittävä, sopivaa, CE-merkittyä hegityksesuojaita suojaamaa altistumiselta hegitysteitse. Altistumise arvioii tuloste perusteella, valitse tarvittaessa soveltuva hegityksesuojai: Suodattava suojai, puoli- tai kokoaamari, suodatityyppi AP2/AP3 (orgaaiset kaasut/höyryt/hiukkaset). Varmista tarvittaessa hegityksesuojaime soveltuvuus aiottuu käyttökohteesee suojaitoimittajalta. Sivu: 9 / 30

10 Soveltuvat EN-stadardit: Käytä hegityksesuojaita, joka täyttää stadardie EN-140 tai EN-136 vaatimukset: suodatityypit A ja P Ympäristöaltistumise torjumie Lisätietoja liitteeä olevasta altistumisskeaariosta (Aex). KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusomiaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Fysikaalie olomuoto Neste. Väri Keltaie Erityie fysikaalie olomuoto: Siei, joka sisältää 2 ml estettä. Haju Liuoti/ohee. Hajukyys Tietoa ei ph 4,4-5 [Meetelmä:ASTM] C] Kiehumispiste/kiehumisalue 73,1 C [Meetelmä:ASTM] Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiiteät aieet, kaasut) Ei sovelleta. Räjähdysomiaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat omiaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste 1,1 C [Meetelmä:Setaflash] Itsesyttymislämpötila 430 C Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja 1 % [Meetelmä:Arv.] Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja 6 % [Meetelmä:Arv.] Höyrypaie ,4 Pa 20 C ] [Meetelmä:ASTM] Suhteellie tiheys 0,82 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus 10 % Liukoisuus (muu kui vesiliukoisuus) Tietoa ei Jakautumiskerroi (K o/w) Tietoa ei Haihtumisopeus 6,4 [Meetelmä:Arv.] [Ref.Std:Ksyleei=1] Höyrytiheys 1,7 [Meetelmä:Arv.] [Ref.Std:Ilma=1] Hajoamislämpötila Tietoa ei Viskositeetti <=25 mpa-s 20 C ] Tiheys 0,82 g/ml 9.2 Muut tiedot Haihtuvat orgaaiset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei Molekyylipaio Tietoa ei Haihtuvat aieosat. 95 % KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aie/seos saattaa olla reaktiivie tiettyje aieide kassa tietyissä olosuhteissa - katso tämä kohda muut otsakkeet Kemiallie stabiilisuus Stabiili Vaaralliste reaktioide mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Sivu: 10 / 30

11 Lämpö. Kipiät ja/tai liekit Yhteesopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Aie Ei tueta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamise aikaa. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 11 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumise Testaukse ja/tai aieosatietoje perusteella tämä aie/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hegitys Voi olla haitallista hegitettyä. Hegitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, pääsärky, käheys sekä eä- ja ielukipu. Saattaa aiheuttaa lisäksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveys). Ihokosketus Voi olla haitallista joutuessaa iholle. Lievä iho-ärsytys: Oireita voivat olla paikallie iho puoitus, turvotus, kutia ja iho kuivumie. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla iho puoitus, kirvely, rakkuloiti ja kutia. Saattaa aiheuttaa lisäksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveys). Silmäkosketus Voimakas silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmie voimakas puoitus, kirvely, kipu, kyyelvuoto, sarveiskalvo sametumat sekä äköhäiriöt. Nielemie Ruoasulatuselimistö ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsavääteet, pahoivoiti, oksetelu ja ripuli. aiheuttaa lisäksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveys). Saattaa Muut terveys: Äkillie altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimii: Kuulo: Oireita voivat olla kuulohäiriöt, tasapaiohäiriöt sekä korvie soimie. Keskushermosto: Oireita voivat olla pääsärky, huimaus, ueliaisuus, koordiaatiokyvy heikkeemie, pahoivoiti, hidastuut reaktioaika, epäselvä puhe sekä tajuttomuus. Pitkäaikaie tai toistuva altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimii: Kuulo: Oireita voivat olla kuulohäiriöt, tasapaiohäiriöt sekä korvie soimie. Hermosto: Oireita voivat olla persooallisuusmuutokset, tasapaiovaikeudet, tuottomuus, heikotus sekä verepaie- ja sykemuutokset. Sivu: 11 / 30

12 Lisäätymiselle/kehitykselle vaarallisuus: Sisältää mahdollisesti lisäätymiselle/kehitykselle vaarallista aieosaa/aieosia. Syöpävaarallisuus: Sisältää mahdollisesti syöpävaarallista aieosaa/aieosia. Myrkyllisyytee liittyvät tiedot Kohdassa 3 ilmoitettua aieosaa/aieosia ei ole maiittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto o riittämätö luokitusta varte. Välitö myrkyllisyys Aie Altistustie Laji Arvo TUOTE Iho kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) mg/kg TUOTE Hegitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.)20-50 se (höyry)(4 hr) TUOTE Nielemie Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg Sykloheksaai Iho kautta Rotta LD50 > mg/kg Sykloheksaai Hegitysteit se (höyry) (4 h) Rotta LC50 > 32,9 Sykloheksaai Nielemie Rotta LD mg/kg Ksyleei Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Ksyleei Hegitysteit Rotta LC50 29 se (höyry) (4 h) Ksyleei Nielemie Rotta LD mg/kg Etyylibetseei Iho kautta Kai LD mg/kg Etyylibetseei Hegitysteit Rotta LC50 17,4 se (höyry) (4 h) Etyylibetseei Nielemie Rotta LD mg/kg Etyylialkoholi Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Etyylialkoholi Hegitysteit Rotta LC50 124,7 se (höyry) (4 h) Etyylialkoholi Nielemie Rotta LD mg/kg Etyyliasetaatti Iho kautta Kai LD50 > mg/kg Etyyliasetaatti Hegitysteit Rotta LC50 70,5 se (höyry) (4 h) Etyyliasetaatti Nielemie Rotta LD mg/kg 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Iho kautta Marsu LD50 > mg/kg 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Metyylialkoholi Iho kautta LD50 Arvio mg/kg Metyylialkoholi Hegitysteit LC50 Arvio se (höyry) Metyylialkoholi Nielemie LD50 Arvio mg/kg Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii reaktiotuote), Iho kautta Rotta LD50 > mg/kg keskim. mp. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Nielemie Rotta LD50 > mg/kg Tolueei Iho kautta Rotta LD mg/kg Tolueei Hegitysteit Rotta LC50 30 se (höyry) (4 h) Tolueei Nielemie Rotta LD mg/kg ATE=Välittömä myrkyllisyyde estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Aie Laji Arvo Sykloheksaai Kai Lievästi ärsyttävä. Sivu: 12 / 30

13 Ksyleei Kai Lievästi ärsyttävä. Etyylibetseei Kai Lievästi ärsyttävä. Etyylialkoholi Kai Ei merkittävää ärsytystä. Etyyliasetaatti Kai Lievästi ärsyttävä. 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Marsu Ei merkittävää ärsytystä. Metyylialkoholi Kai Lievästi ärsyttävä. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii Kai Lievästi ärsyttävä. Tolueei Kai Ärsyttävä Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Aie Laji Arvo Sykloheksaai Kai Lievästi ärsyttävä. Ksyleei Kai Lievästi ärsyttävä. Etyylibetseei Kai Kohtalaisesti ärsyttävä. Etyylialkoholi Kai Voimakkaasti ärsyttävä. Etyyliasetaatti Kai Lievästi ärsyttävä. 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Arv. Lievästi ärsyttävä. Metyylialkoholi Kai Kohtalaisesti ärsyttävä. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii Kai Kohtalaisesti ärsyttävä. Tolueei Kai Kohtalaisesti ärsyttävä. Iho herkistymie Aie Laji Arvo Etyylibetseei Ihmie Ei luokitusta. Etyylialkoholi Ihmie Ei luokitusta. Etyyliasetaatti Marsu Ei luokitusta. Metyylialkoholi Marsu Ei luokitusta. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii Ihimie/ Herkistävä. eläi Tolueei Marsu Ei luokitusta. Hegitysteide herkistymie Aie Laji Arvo Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii Ihmie Ei luokitusta. Sukusoluje perimää vaurioittavat Aie Altistusti e Sykloheksaai I vitro Ei ole mutageei. Sykloheksaai I vivo Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Ksyleei I vitro Ei ole mutageei. Ksyleei I vivo Ei ole mutageei. Etyylibetseei I vivo Ei ole mutageei. Etyylibetseei I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyylialkoholi I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyylialkoholi I vivo Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyyliasetaatti I vitro Ei ole mutageei. Etyyliasetaatti I vivo Ei ole mutageei. Metyylialkoholi I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Metyylialkoholi I vivo Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii I vivo Ei ole mutageei. Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii I vitro Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei I vitro Ei ole mutageei. Arvo Sivu: 13 / 30

14 Tolueei I vivo Ei ole mutageei. Syöpävaarallisuus Aie Ksyleei Ksyleei Altistusti e Iho kautta Nielemie Laji Rotta Useita eläilajej a Arvo Ei ole karsiogeei. Ei ole karsiogeei. Ksyleei Hegitys Ihmie Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyylibetseei Hegitys Useita Syöpää aiheuttava. eläilajej a Etyylialkoholi Nielemie Useita eläilajej Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. a Metyylialkoholi Hegitys Useita Ei ole karsiogeei. eläilajej a Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Iho kautta Hiiri Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei Iho kautta Hiiri Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei Nielemie Rotta Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei Hegitys Hiiri Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Lisäätymiselle vaaralliset Lisäätymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset Aie Altistusti Arvo Laji Tulos Altistusaika e Sykloheksaai Hegitys Ei luokitella lisäätymiselle Rotta 24 2 Sukupolvi vaaralliseksi (aaras). Sykloheksaai Hegitys Ei luokitella lisäätymiselle Rotta 24 2 Sukupolvi vaaralliseksi (uros). Sykloheksaai Hegitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta 6,9 2 Sukupolvi Ksyleei Hegitys Ei luokitella lisäätymiselle vaaralliseksi (aaras). Ihmie Ammatillie altistumie Ksyleei Nielemi e Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Hiiri Elite kehitysvaihe Ksyleei Hegitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Useita eläilajeja Etyylibetseei Hegitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta 4,3 Etyylialkoholi Hegitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta 38 Etyylialkoholi Nielemi Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta e Metyylialkoholi Metyylialkoholi Nielemi e Nielemi e Ei luokitella lisäätymiselle vaaralliseksi (uros). Rotta Lisäätymiselle vaarallie Hiiri LOAEL: tiieysaika tiieysaika tiieysaika tiieysaika 21 pv Elite kehitysvaihe Metyylialkoholi Hegitys Lisäätymiselle vaarallie Hiiri 1,3 Elite kehitysvaihe Epoksihartsi, (bisfeoli-a- Nielemi Ei luokitella lisäätymiselle Rotta Sukupolvi Sivu: 14 / 30

15 epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Nielemi Ei luokitella lisäätymiselle reaktiotuote), keskim. e vaaralliseksi (uros). mp. Iho reaktiotuote), keskim. kautta mp. Nielemi reaktiotuote), keskim. e mp. Tolueei Hegitys Ei luokitella lisäätymiselle vaaralliseksi (aaras). e vaaralliseksi (aaras). Rotta 750 Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Kai 300 Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta 750 Ihmie Rotta 2,3 Tolueei Hegitys Ei luokitella lisäätymiselle vaaralliseksi (uros). Tolueei Nielemi Lisäätymiselle vaarallie Rotta LOAEL: 520 e Tolueei Hegitys Lisäätymiselle vaarallie Ihmie 2 Sukupolvi Elite kehitysvaihe 2 Sukupolvi Ammatillie altistumie 1 Sukupolvi tiieysaika väärikäyttö myrkyllistä Vaikutukset imetyksee Aie Ksyleei Altistusti e Nielemi e Laji Hiiri Arvo Ei luokitella imetyksee kohdistuvie vaikutuste tai imetykse kautta Kohde-elimet Elikohtaie myrkyllisyys - kerta-altistumie Aie Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Sykloheksaai Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Ihimie /eläi Sykloheksaai Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Sykloheksaai Nielemi e Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Ihimie /eläi Ksyleei Hegitys Kuulo Vahigoittaa elimiä. Rotta LOAEL: 6,3 Ksyleei Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja Ihmie huimausta. Ksyleei Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o Ihmie riittämätö luokitusta varte. Ksyleei Hegitys Silmät Ei luokitusta. Rotta 3,5 Ksyleei Hegitys Maksa Ei luokitusta. Useita eläilajej a Ksyleei Nielemi e Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Arv. Useita eläilajej a Ksyleei Nielemi e Silmät Ei luokitusta. Rotta 250 mg/kg Etyylibetseei Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja Ihmie huimausta. Etyylibetseei Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o Ihimie riittämätö luokitusta varte. /eläi 8 h Ei tietoja. Ei sovelleta. Sivu: 15 / 30

16 Etyylibetseei Nielemi e Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Etyylialkoholi Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Etyylialkoholi Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyylialkoholi Nielemi Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja e huimausta. Arv. Ihmie LOAEL: 2,6 Ihmie LOAEL: 9,4 Useita Ei eläilajej tietoja. a Etyylialkoholi Nielemi e Muuaiset ja/tai virtsatiet Ei luokitusta. Koira mg/kg Etyyliasetaatti Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Ihmie Etyyliasetaatti Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Ihmie Etyyliasetaatti Nielemi e Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Ihmie Metyylialkoholi Hegitys Sokeus Vahigoittaa elimiä. Ihmie Metyylialkoholi Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Metyylialkoholi Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Metyylialkoholi Metyylialkoholi Nielemi e Nielemi e Ihmie Rotta Sokeus Vahigoittaa elimiä. Ihmie Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Tolueei Hegitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Tolueei Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Ihmie Ihmie Ihmie Tolueei Hegitys Immuuijärjestelmä Ei luokitusta. Hiiri 0,004 Tolueei Nielemi Keskushermosto Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja Ihmie e huimausta. 30 mi Ei tietoja. Ammatillie altistumie Ei tietoja. 6 h väärikäyttö myrkyllistä väärikäyttö myrkyllistä 3 h väärikäyttö myrkyllistä Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie Aie Altistusti Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika e Sykloheksaai Hegitys Maksa Ei luokitusta. Rotta pv Sykloheksaai Hegitys Kuulo Ei luokitusta. Rotta 1,7 90 pv Sykloheksaai Hegitys Muuaiset ja/tai Ei luokitusta. Kai 2,7 10 vko virtsatiet Sykloheksaai Hegitys Verekiertojärjestel Ei luokitusta. Hiiri vko mä Sykloheksaai Hegitys Ääreishermosto Ei luokitusta. Rotta 8,6 30 vko Ksyleei Hegitys Hermosto Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Rotta LOAEL: 0,4 4 vko Ksyleei Hegitys Kuulo Saattaa vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa Rotta LOAEL: 7,8 5 pv Sivu: 16 / 30

17 altistumisessa. Ksyleei Hegitys Maksa Ei luokitusta. Useita eläilajej a Ksyleei Hegitys Sydä Hormoijärjestelmä ruoasulatuskaava Verekiertojärjestel mä Lihakset Muuaiset ja/tai virtsatiet Hegityselimet Ksyleei Nielemie Ksyleei Ksyleei Ksyleei Nielemie Nielemie Nielemie Ei luokitusta. Useita eläilajej a 3,5 Kuulo Ei luokitusta. Rotta 900 Muuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta virtsatiet Maksa Ei luokitusta. Useita eläilajej a Sydä Iho Hormoijärjestelmä Luut, hampaat, kyet ja/tai hiukset Verekiertojärjestel mä Immuuijärjestelmä Hermosto Hegityselimet Ei luokitusta. Hiiri Etyylibetseei Hegitys Muuaiset ja/tai virtsatiet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Rotta 1,1 Etyylibetseei Hegitys Maksa Saatavilla oleva tieto o Hiiri 1,1 riittämätö luokitusta varte. Etyylibetseei Hegitys Verekiertojärjestel Ei luokitusta. Rotta 3,4 mä Etyylibetseei Hegitys Kuulo Ei luokitusta. Rotta 2,4 Etyylibetseei Hegitys Hormoijärjestelmä Ei luokitusta. Hiiri 3,3 Etyylibetseei Hegitys ruoasulatuskaava Ei luokitusta. Rotta 3,3 Etyylibetseei Hegitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Useita 4,2 kyet ja/tai hiukset eläilajej Lihakset a Etyylibetseei Hegitys Sydä Immuuijärjestelmä Hegityselimet Ei luokitusta. Etyylibetseei Nielemie Maksa Muuaiset ja/tai virtsatiet Etyylialkoholi Hegitys Maksa Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Etyylialkoholi Hegitys Verekiertojärjestel mä Immuuijärjestelmä Etyylialkoholi Nielemie Maksa Etyylialkoholi Nielemie Muuaiset ja/tai virtsatiet Useita eläilajej a 3,3 Ei luokitusta. Rotta 680 Kai LOAEL: 124 Ei luokitusta. Rotta 25 Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Rotta LOAEL: Ei luokitusta. Koira Ei luokitusta. Rotta 0,043 Ei luokitusta. Kai LOAEL: 16 Etyyliasetaatti Hegitys Hormoijärjestelmä Maksa Hermosto 90 pv Etyyliasetaatti Hegitys Verekiertojärjestel 40 pv mä Etyyliasetaatti Nielemie Verekiertojärjestel Ei luokitusta. Rotta 90 pv 13 vko 2 vko 90 pv 103 vko 2 v 103 vko 28 pv 5 pv 103 vko 2 v 90 pv 2 v 6 kk 365 pv 14 pv 4 kk 7 pv Sivu: 17 / 30

18 mä Maksa Muuaiset ja/tai virtsatiet Metyylialkoholi Hegitys Maksa Ei luokitusta. Rotta 6,55 Metyylialkoholi Hegitys Hegityselimet Ei luokitusta. Rotta 13,1 Metyylialkoholi Nielemie Maksa Hermosto Ei luokitusta. Rotta Iho kautta Iho kautta Nielemie Maksa Ei luokitusta. Rotta Hermosto Ei luokitusta. Rotta Kuulo Sydä Hormoijärjestelmä Verekiertojärjestel mä Maksa Silmät Muuaiset ja/tai virtsatiet Tolueei Hegitys Kuulo Silmät Hajuaisti Ei luokitusta. Rotta Vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tolueei Hegitys Hermosto Saattaa vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tolueei Hegitys Hegityselimet Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei Hegitys Sydä Maksa Muuaiset ja/tai virtsatiet Ihmie Ihmie Rotta LOAEL: 2,3 Ei luokitusta. Rotta 11,3 Tolueei Hegitys Hormoijärjestelmä Ei luokitusta. Rotta 1,1 Tolueei Hegitys Immuuijärjestelmä Ei luokitusta. Hiiri Tolueei Hegitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Hiiri 1,1 kyet ja/tai hiukset Tolueei Hegitys Verekiertojärjestel Ei luokitusta. Ihmie mä Verisuoisto Tolueei Hegitys ruoasulatuskaava Ei luokitusta. Useita eläilajej a Tolueei Nielemie Hermosto Saatavilla oleva tieto o riittämätö luokitusta varte. Tolueei Tolueei Tolueei Tolueei Tolueei Nielemie Nielemie Nielemie Nielemie Nielemie 11,3 Rotta 625 Sydä Ei luokitusta. Rotta Maksa Muuaiset ja/tai virtsatiet Ei luokitusta. Useita eläilajej a Verekiertojärjestel mä Ei luokitusta. Hiiri 600 Hormoijärjestelmä Ei luokitusta. Hiiri 105 Immuuijärjestelmä Ei luokitusta. Hiiri vko 6 vko 90 pv 2 v 13 vko 28 pv väärikäyttö myrkyllistä väärikäyttö myrkyllistä 15 kk 15 vko 4 vko 20 pv 8 vko Ammatillie altistumie 15 vko 13 vko 13 vko 13 vko 14 pv 28 pv 4 vko Aspiraatiovaara Aie Sykloheksaai Arvo Aspiraatiovaara. Sivu: 18 / 30

19 Ksyleei Etyylibetseei Tolueei Aspiraatiovaara. Aspiraatiovaara. Aspiraatiovaara. Lisätietoja seokse/aieosie myrkyllisyydestä saatavilla pyyöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 aettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osi yhdemukaie kohda 2 aiee/seokse luokitukse ja/tai kohda 3 aieosie luokitustietoje kassa, mikäli toimivaltaie viraomaie o luokitellut aieosa/aieosia (sitova luokitus). Lisäksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokittelusäätöihi ja/tai 3M: tekemii riskiarvioiteihi Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole Aieosa CAS # Eliölaji Tyyppi Altistumie Testi Tulos Sykloheksaai Fathead Miow Kokeellie 96 h LC50 4,53 Sykloheksaai Water flea Kokeellie 48 h EC50 0,9 Ksyleei Gree Algae Arv. 73 h EC50 4,36 Ksyleei Raibow Trout Arv. 96 h LC50 2,6 Ksyleei Water flea Arv. 48 h EC50 3,82 Ksyleei Gree Algae Arv. 73 h EC: 10% - Growth 1,9 Rate Ksyleei Water flea Arv. 7 pv NOEC 0,96 Ksyleei Raibow Trout Kokeellie 56 pv NOEC >1,3 Etyylibetseei Atlatic Silverside Kokeellie 96 h LC50 5,1 Etyylibetseei Gree Algae Kokeellie 96 h EC50 3,6 Etyylibetseei Mysid Shrimp Kokeellie 96 h LC50 2,6 Etyylibetseei Raibow Trout Kokeellie 96 h LC50 4,2 Etyylibetseei Water flea Kokeellie 48 h EC50 1,8 Etyylibetseei Water flea Kokeellie 7 pv NOEC 0,96 Etyylialkoholi Raibow Trout Kokeellie 96 h LC50 42 Etyylialkoholi Water flea Kokeellie 48 h LC Etyylialkoholi Algae, muut Kokeellie 96 h NOEC Etyylialkoholi Water flea Kokeellie 10 pv NOEC 9,6 Akrylaattipolymeeri - Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta varte. 2,5-Furaaidioi, polypropyleei reaktiotuote, kloorattu Tietoa ei ole saatavilla tai se o riittämätö luokitusta varte. Etyyliasetaatti Crustacea Kokeellie 48 h EC Sivu: 19 / 30

20 Etyyliasetaatti Kala Kokeellie 96 h LC50 212,5 Etyyliasetaatti Gree Algae Kokeellie 72 h NOEC >100 Etyyliasetaatti Water flea Kokeellie 21 pv NOEC 2,4 Epoksihartsi, (bisfeoli Raibow Trout Arv. 96 h LC50 2 A-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Epoksihartsi, (bisfeoli Water flea Arv. 48 h LC50 1,8 A-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Epoksihartsi, (bisfeoli Gree Algae Kokeellie 72 h EC50 >11 A-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Epoksihartsi, (bisfeoli Gree Algae Kokeellie 72 h NOEC 4,2 A-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Epoksihartsi, (bisfeoli Water flea Kokeellie 21 pv NOEC 0,3 A-epikloorihydriii reaktiotuote), keskim. mp. Metyylialkoholi Algae Kokeellie 96 h EC50 16,9 Metyylialkoholi Bluegill Kokeellie 96 h LC Metyylialkoholi Gree Algae Kokeellie 96 h EC Metyylialkoholi Water flea Kokeellie 24 h EC Metyylialkoholi Algae Kokeellie 96 h NOEC 9,96 Metyylialkoholi Water flea Kokeellie 21 pv NOEC 122 Tolueei Coho Salmo Kokeellie 96 h LC50 5,5 Tolueei Fish Kokeellie 96 h LC50 6,41 Tolueei Gree Algae Kokeellie 72 h EC50 12,5 Tolueei Water flea Kokeellie 48 h EC50 3,78 Tolueei Coho Salmo Kokeellie 40 pv NOEC 3,2 Tolueei Water flea Kokeellie 7 pv NOEC 0, Pysyvyys ja hajoavuus Aieosa CAS-ro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Sykloheksaai Kokeellie Valokemiallie 4.14 pv (t 1/2) Muut meetelmät Fotolyysi puoliitumisaika (ilmassa) Sykloheksaai Kokeellie 28 pv BOD 77 % OECD 301F Hajoavuus BOD/ThBOD Ksyleei Kokeellie Hajoavuus 28 pv BOD % BOD/ThBOD OECD 301F Etyylibetseei Kokeellie Fotolyysi Valokemiallie puoliitumisaika (ilmassa) 4.26 pv (t 1/2) Muut meetelmät 28 pv CO2-evoluutio p-% Muut meetelmät Etyylibetseei Kokeellie Hajoavuus Etyylialkoholi Kokeellie 14 pv BOD 89 % OECD 301C Sivu: 20 / 30

21 Hajoavuus Akrylaattipolymeeri - Tietoa ei saatavilla - riittämätö. 2,5-Furaaidioi, Tietoa ei saatavilla polypropyleei - riittämätö. reaktiotuote, kloorattu Etyyliasetaatti Kokeellie Fotolyysi Etyyliasetaatti Kokeellie Hajoavuus Kokeellie Hydrolyysi Kokeellie Hajoavuus Metyylialkoholi Kokeellie Hajoavuus Tolueei Kokeellie Fotolyysi Tolueei Kokeellie Hajoavuus Valokemiallie puoliitumisaika (ilmassa) BOD/ThBOD N/A /a 20.0 pv (t 1/2) Muut meetelmät 14 pv BOD 94 % BOD/ThBOD OECD 301C Hydrolyyttie 117 h (t 1/2) Muut meetelmät puoliitumisaika 28 pv BOD 5 %BOD/COD OECD 301F 14 pv BOD 92 % BOD/ThBOD OECD 301C Valokemiallie 5.2 pv (t 1/2) Muut meetelmät puoliitumisaika (ilmassa) 20 pv BOD 80 p-% 12.3 Biokertyvyys Aieosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Meetelmä Sykloheksaai Kokeellie BCF- 56 pv BCF 129 OECD 305E Carp Ksyleei Kokeellie BCF - 56 pv BCF 25.9 Muut meetelmät (Raibow Trout) Etyylibetseei Kokeellie BCF 42 pv BCF 1 Muut meetelmät (Muut) Etyylialkoholi Kokeellie K o/w Muut meetelmät Biokertyvyys Akrylaattipolymeeri - Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. saatavilla tai se o riittämätö luokitusta varte. 2,5-Furaaidioi, Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. polypropyleei reaktiotuote, kloorattu saatavilla tai se o riittämätö luokitusta varte. Etyyliasetaatti Kokeellie Biokertyvyys K o/w 0.68 Muut meetelmät Kokeellie Biokertyvyys Metyylialkoholi Kokeellie Biokertyvyys Tolueei Kokeellie Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaa/toimittajaa lisätietoja varte PBT- ja vpvb-arvioii tulokset Tämä materiaali ei sisällä PBT tai vpvb-aieita Muut haitalliset K o/w Muut meetelmät K o/w Muut meetelmät K o/w 2.73 Muut meetelmät Sivu: 21 / 30

22 Tietoa ei KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteide käsittelymeetelmät Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvie kualliste/kasalliste/kasaiväliste säädöste mukaisesti. Poltto jätteide/vaarallise jättee käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ee hävitystä. Palamistuotteet sisältävät halogeeie happoja. Polttolaitoksella oltava lupa käsitellä halogeeeja sisältäviä materiaaleja. Käsittely tarvittaessa vaarallisea jätteeä. Poltto vaarallise jättee käsittelyluva saaeessa laitoksessa. Tyhjät/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset o käsiteltävä tarvittaessa vaarallisea jätteeä. Toimitus vaarallise jättee vastaaotto-/käsittelypaikkaa. Jäteluettelo (86/2015) sisältää soveltuvat jäteimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaa esisijaisesti jättee syy toimiala mukaisesti. *-merkityt imikkeet käsiteltävä vaarallisea jätteeä. Varmista oikea jäteluokitus ee tuottee/pakkaukse hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaisee jätehuoltoviraomaisee. Suome 3M Oy o Suome Pakkauskierrätys RINKI Oy: jäse. Lisätietoja pakkauste hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jäteimike (tuote): * Muut orgaaiset liuottimet, pesuesteet ja kataliuokset * Absorboimisaieet, suodatimateriaalit, jotka sis. vaarallisia aieita (kute puhdistusliiat ja suojavaatteet). KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR: UN3175; KIINTEÄT AINEET, SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S; 4.1; II; (E); F1. IATA: UN3175; Solids cotaiig Flammable liquid, N.O.S; 4.1; II. IMDG: UN3175; Solids cotaiig Flammable liquid, N.O.S; 4.1; II; FA, SI. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimeomaisesti aietta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösääökset tai -laisäädätö Syöpävaarallisuus Aieosa CAS-ro Luokitus Säädös Etyylibetseei Luokka 2B: Mahdollisesti syöpää aiheuttava. (IARC) Tolueei Luokka 3: Ei luokiteltavissa. Ksyleei Luokka 3: Ei luokiteltavissa. Kasaivälie syövätutkimuslaitos Kasaivälie syövätutkimuslaitos (IARC) Kasaivälie syövätutkimuslaitos (IARC) Rajoitukset liittye valmistuksee, markkioille saattamisee ja käyttöö: Tämä tuote sisältää seuraavaa aietta/aieita, jotka ovat REACH-asetukse liittee (Aex) XVII rajoituste alaisia sellaiseaa, seoksissa tai esieissä koskie valmistusta, markkioille saattamista ja käyttöä. Tämä tuottee käyttäjie o oudatettava edellä maiitu säädökse rajoitusehtoja liittye kyseessä olevaa aieesee/aieisii. Aieosa CAS-ro Sykloheksaai Tolueei Rajoitustilae: Aie/aieet o lisätty REACH-asetukse liitteesee (Aex) XVII. Sivu: 22 / 30

23 Rajoitetut käytöt: Katso REACH-asetukse liite (Aex) XVII, aiekohtaiset rajoitukset ja kiellot Kemikaaliturvallisuusarvioiti Kemikaaliturvallisuusarvioitia ei ole tehty tälle seokselle. Seokse sisältämille aieille o saatettu tehdä kemikaaliturvallisuusarvioiti aieide rekisteröijie toimesta REACH-asetukse (EY) 1907/2006 vaatimuste mukaisesti. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista EUH066 H225 H226 H301 H304 H311 H312 H315 H317 H319 H331 H332 H335 H336 H361d H370 H373 H400 H410 H411 H412 Toistuva altistus voi aiheuttaa iho kuivumista tai halkeilua. Helposti syttyvä este ja höyry. Syttyvä este ja höyry. Myrkyllistä ieltyä. Voi olla tappavaa ieltyä ja joutuessaa hegitysteihi. Myrkyllistä joutuessaa iholle. Haitallista joutuessaa iholle. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergise ihoreaktio. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä hegitettyä. Haitallista hegitettyä. Saattaa aiheuttaa hegitysteide ärsytystä. Saattaa aiheuttaa ueliaisuutta ja huimausta. Epäillää vaurioittava sikiötä. Vahigoittaa elimiä. Saattaa vahigoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäi myrkyllistä vesieliöille. Erittäi myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisäykset, poistot ja muutokset edellisee versioo: Kohta 16: Aex: Liimoje teolliset sovellukset; tieto poistettu. Liimoje teollie käyttö : Kohta 16: Liite tieto lisätty. Kohta 16: Liite - Pioitteide teollie käyttö; tieto muutettu. Kohta 16: Aex: Liimoje ja tiivisteaieide ammattikäyttö tieto muutettu. Kohta 16: Liite - Pioitteide ammattikäyttö; tieto muutettu. Kohta 1: Hätäpuheliumero; tieto muutettu. Kohta 1: Kemikaali käyttötarkoituskoodi (KT); tieto poistettu. Kohta 1: Tomialaluokitus (TOL); tieto poistettu. Kohta 1: Tuotekoodi; tieto poistettu. Kohta 1: Kauppaimi; tieto muutettu. Kohta 01: SAP-tuotekoodi; tieto poistettu. Lisätietoja (CLP); tieto poistettu. Kohta 7: Turvallise käsittely edellyttämät toimepiteet; tieto muutettu. Kohta 08: Biologiset viiteraja-arvot; tieto muutettu. Kohta 08: Biologiset viiteraja-arvot-taulukko; tieto muutettu. Kohta 08: HTP-arvot; tieto muutettu. Kohta 9: Väri tieto lisätty. Kohta 9: Haju tieto lisätty. Kohta 09: Haju, väri, olomuoto; tieto poistettu. Kohta 11: Lisäätymiselle/kehitykselle vaarallisuus - tieto; tieto poistettu. Sivu: 23 / 30

24 Kohta 11: Elikohtaie myrkyllisyys - toistuva altistumie-taulukko; tieto muutettu. Kohta 12: Myrkyllisyys vesieliöille (aieosat); tieto muutettu. Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; tieto muutettu. Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu. Kohta 14: Kuljetustiedot - luokitus; tieto lisätty. Kohta 15: Laisäädätöä koskevat tiedot; tieto lisätty. Kohta 15: Aieluettelot; tieto poistettu. Kohta 15: Rajoitukset valmistuksee liittye - aieosatietoja; tieto lisätty. Aex - Altistumisskeaario 1. Otsikko Aiee tuistamie Epoksihartsi, (bisfeoli-a-epikloorihydriii ; EY-ro ; CAS-ro ; Altistumisskeaario imi Liimoje teollie käyttö Elikaare vaihe Käyttö teollisuustoimipaikoissa Myötävaikuttavat toimet PROC 07 -Teollie ruiskuttamie PROC 08b -Aiee tai seokse siirtämie (paostus/tyhjeys) erillisissä tiloissa PROC 10 -Levittämie telalla tai siveltimellä PROC 13 -Esieide käsittely kastamalla ja upottamalla ERC 05 -Käyttö teollisuustoimipaikassa, jossa aie sisällytetää esieesee tai se päälle Tuistetut prosessit, tehtävät, Käyttö telalla tai siveltimellä. Käyttö ruuvilukitteea. Aieide/seoste toimiot ruiskutus/sumutus. 2. Toimitaolosuhteet ja riskihallitatoimepiteet Toimitaolosuhteet Fysikaalie olomuoto:neste. Yleiset toimitaolosuhteet: Käyttöaika: 8 h/pv; Riskihallitatoimepiteet Jätehuoltotoimepiteet 3. Altistukse estimoiti Altistukse estimoiti Edellä kuvattuje tomitaolosuhteide aikaa sovellettavat riskihallitatoimepiteet: Yleiset riskihallitatoimepiteet: Ihmiste terveys: Kemikaali kestävät suojakäsieet (testattu stadardi EN374 mukaisesti) sekä työtekijälle aettava peruskoulutus. Lue käyttöturvallisuustiedottee kohta 8 - suositelltavat suojakäsiemateriaalit.; Ympäristö: Ei edellytetä.; ; Seuraavia tehtäväkohtaisia riskihallitatoimepiteitä sovelletaa edellä maiittuje lisäksi: Tehtävä: PROC07; Ihmiste terveys; Soveltuva kohdepoisto paikoissa, joissa päästöjä voi tapahtua; Puoliaamarilla varustettu suodattava hegityksesuojai; Tehtävä: PROC10; Ihmiste terveys; Soveltuva kohdepoisto paikoissa, joissa päästöjä voi tapahtua; Ei saa päästää prosessilietettä maaperää; Estettävä aiee pääsy viemärii; Estettävä vuotoje pääsy maaperää tai vetee saastumise estämiseksi.; Liete pitää polttaa, säilöä tai ottaa hyötykäyttöö; Ihmiste ja ympäristö altistumise ei odoteta ylittävä DNEL- ja PNEC-arvoja, Sivu: 24 / 30

25 ku tuistetut riskiahallitatoimepiteet o toteutettu. 1. Otsikko Aiee tuistamie Etyyliasetaatti; EY-ro ; CAS-ro ; Altistumisskeaario imi Pioitteide teollie käyttö Elikaare vaihe Käyttö teollisuustoimipaikoissa Myötävaikuttavat toimet PROC 07 -Teollie ruiskuttamie PROC 08a -Aiee tai seokse siirtämie (paostus ja tyhjeys) yleistiloissa 26 PROC 08b -Aiee tai seokse siirtämie (paostus/tyhjeys) erillisissä tiloissa PROC 10 -Levittämie telalla tai siveltimellä ERC 04 -Reagoimattomie valmistukse apuaieide käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esieesee tai se päälle) Tuistetut prosessit, tehtävät, Tuottee käyttösovellukset. Aieide/seoste ruiskutus/sumutus. Valvotut toimiot siirtoprosessit sisältäe lastaukse, täytö, kippaamise, säkitykse. Siirtoprosessit sisältäe lastaukse, täytö, kippaamise, säkitykse. 2. Toimitaolosuhteet ja riskihallitatoimepiteet Toimitaolosuhteet Fysikaalie olomuoto:neste. Yleiset toimitaolosuhteet: Ei suositella käyttöä yli 20 C huoeelämpötila yläpuolella.; Käyttöaika: 8 h/pv; Sisäkäyttö; Riskihallitatoimepiteet Jätehuoltotoimepiteet 3. Altistukse estimoiti Altistukse estimoiti 1. Otsikko Aiee tuistamie Tehtävä: Ruiskutus; Sisäkäytössä soveltuva kohdepoisto.; Edellä kuvattuje tomitaolosuhteide aikaa sovellettavat riskihallitatoimepiteet: Yleiset riskihallitatoimepiteet: Ihmiste terveys: Ei edellytetä.; Ympäristö: Ei edellytetä.; ; Seuraavia tehtäväkohtaisia riskihallitatoimepiteitä sovelletaa edellä maiittuje lisäksi: Tehtävä: Ruiskutus; Ihmiste terveys; Puoliaamarilla varustettu suodattava hegityksesuojai; Tehtävä: Materiaali siirto; Ihmiste terveys; Soveltuva kohdepoisto paikoissa, joissa päästöjä voi tapahtua; Käsittely vaarallisea jätteeä. Poltto vaarallise jättee käsittelyy hyväksytyssä laitoksessa.; Ihmiste ja ympäristö altistumise ei odoteta ylittävä DNEL- ja PNEC-arvoja, ku tuistetut riskiahallitatoimepiteet o toteutettu. Sykloheksaai; EY-ro ; CAS-ro ; Altistumisskeaario imi Pioitteide teollie käyttö Elikaare vaihe Käyttö teollisuustoimipaikoissa Myötävaikuttavat toimet PROC 07 -Teollie ruiskuttamie PROC 08a -Aiee tai seokse siirtämie (paostus ja tyhjeys) yleistiloissa 26 Sivu: 25 / 30

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Rasvahappoja, C16-18 ja C18-677638-3 EINECS 267-5 - 10 tyydyttymättömiä, Me-estereitä 015-4 - 1,Propyleeiglyk-1-moobutyylieetteri 5131-66-8 EINECS 225-878-4 1-10 Ski Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M 8882 HIGH GEL REENTERABLE ENCAPSULANT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 35014 3M ESPE RELYX TEMPORARY CEMENT EUGENOL NP Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2019, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 3M SCOTCH-WELD 1022 Uiversal Adhesive Sprayable Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2018, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2014, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, Meguiar's, Ic. Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa Meguiar's, Ic. tuotteide käyttämistä varte,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2017, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2015, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY COOPER MUURAHAISSPRAY Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISPÖLYTE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijäoikeude haltija vuoa 2016, 3M Compay Kaikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie ja/tai lataamie o sallittua aioastaa 3M tuotteide käyttämistä varte, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100

Akkuvesi Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Akkuvesi-100 Akkuvesi100 Versio 1 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Akkuvesi100 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde

Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde - Versio 1 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Bea Pro Alkoholiton vaahtoava käsihuuhde Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T8521.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LV Palasaippua Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan tiedot KOTIMAINEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 18/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: EC24 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot