Omaishoitajan oikeudet, velvollisuudet ja omaishoidon tukimuodot Matti Mäkelä, Aluevastaava, Omaishoitajaliitto

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitajan oikeudet, velvollisuudet ja omaishoidon tukimuodot Matti Mäkelä, Aluevastaava, Omaishoitajaliitto"

Transkriptio

1 Omaishoitajan oikeudet, velvollisuudet ja omaishoidon tukimuodot Matti Mäkelä, Aluevastaava, Omaishoitajaliitto

2 Elämä asettaa vaateita Pitääkö omaishoitajan olla Kertakaikkisen hyväsydäminen osattava tiedettävä jaksettava

3 Kuka on omaishoitaja? Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. -Suomen omaishoidonverkosto Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. - Omaishoitolaki 2006

4 47500

5 Muistisairauksista on tullut yleisin omaishoidon syy Omaishoidettavien pääasialliset huolenpidon ja hoidon tarpeet syyt Muistisairaus tai muut muistiongelmat 26 % 34 % Pitkäaikainen fyysinen sairaus tai 25 % 24 % vamma Fyysisen toimintakyvyn 29 % 21 % heikkeneminen Kehitysvammaisuus 15 % 14 % Muut syyt (esim. psykiatriset sairaudet ja päihdesairaudet) 5 % 7 % Omaishoidettavien pääasiallisena hoidon huolenpidon tarpeen syynä on yhä useammin muistisairaudet Muistisairauksien osuus on kasvanut 8 % vuosien 2012 ja 2017 välillä Omaishoidon tarpeeseen vaikuttavat usein monet yhtäaikaiset toimintavajeet tai sairaudet Psykiatrisia tai päihdesairauksia tunnistetaan harvoin omaishoidon ensisijaiseksi syyksi 5 Omais- ja perhehoidon kysely (OMPE), 2018

6 Oikeus olla olematta omaishoitaja Ketään ei voi pakottaa omaishoitajaksi 1970 poistettiin laista lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja isovanhemmistaan 1977 poistettiin aviopuolisoiden keskinäinen huolehtimisvelvollisuus kunta kuntalaisten lailliseksi huolehtijaksi Laki omaishoidon tuesta mukaan omaishoitajan pitää olla valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta.

7 Omaishoidon tuki - laki omaishoidon tuesta tuli voimaan v muutokset lakiin 2007,2011,2016

8 Omaishoidon tuki: hoitopalkkio hoitopalkkio omaishoitajalle 2019 hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan 399,91 /kk (minimi) 799,81 /kk (raskas siirtymävaihe) Muut palkkioluokat kuntakohtaisia

9

10 Omaishoidon tuki: palvelut hoidettavalle (esimerkkejä) Asiointiapu Ateriapalvelu Fysioterapia Henkilökohtaisen avustajan apu Kotipalvelu Kotisairaanhoidon palvelu Kuljetuspalvelu Kuntoutusjaksot Päiväkeskustoiminta tms. Saunotus- tai kylvetyspalvelu Saattajapalvelu, tai -apu Siivouspalvelu Kodin ulkopuolinen tilapäishoito Omassa kodissa tapahtuva tilapäishoito Toimintaterapia Tulkkipalvelu Ym.

11 Omaishoidon tuki: vapaapäivät vähintään kaksi vapaavrk/kk kaikille sopimusomaishoitajille ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut vähintään 3vrk/kk mahdollisuus vapaapäivien jaksottamiseen alle vuorokauden mittaisiksi. Lyhyemmät jaksot lasketaan yhteen ja 24 tunnista tulee yksi vapaapäivä ilman sopimusta olevilla omaishoitajilla on mahdollisuus saada vapaata sitovissa ja vaativissa omaishoitotilanteissa sosiaalihuoltolain mukaan Vapaan aikainen hoitovrk. maksu max.11,40

12 Omaishoidon tuki: omaishoitoa tukevat palvelut hyvinvointi- ja terveystarkastukset kuntien lakisääteisiksi tehtäviksi 2016 omaishoitajavalmennus muuttui kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi alkaen. Tapaturmavakuutus Eläkkeen kertyminen Hoitopalkkiosta karttuu eläkettä, jos henkilö on syntynyt vuonna 1940 tai myöhemmin ja palkkio on maksettu ennen 68 ikävuotta.

13 Viranomaisen neuvontavelvollisuudesta = Sinulla on oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista tilanteesi tueksi Sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 5 Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta.

14 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 4 Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Asiakkaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

15 Omaishoidon tuen hakeminen ja palvelutarpeen arviointi Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnasta Hakemus on hallintolain mukaan käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä; Sosiaalihuoltolaki 36 Palvelutarpeen arvio on aloitettava viimeistään 7. arkipäivänä yhteydenotosta, jos henkilö - on yli 75-vuotias - saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea - erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvio on aloitettava 7. arkipäivänä vireille tulosta ja valmistuttava 3 kuukaudessa

16 16 Omaishoidon tuen hakeminen ja palvelutarpeen arviointi Muussa tapauksessa arviointi aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 3 kuukaudessa (ellei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa tai toimeenpanon viivästymiselle on muu asiakkaan tarpeeseen liittyvä erityinen peruste) Kiireellisen avun tarve on selvitettävä välittömästi Palvelutarpeen arviointi tehdään elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa, läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa

17

18 Tuen myöntämisedellytykset (omaishoitolaki) henkilö tarvitsee hoitoa / huolenpitoa sairaudestaan tai vammastaan johtuen omainen tai läheinen on valmis toimimaan omaishoitajana hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia fyysinen ja psyykkinen terveydentila toimintakyky ja voimavarat sosiaaliset verkostot omaishoito (ja muut palvelut) ovat riittäviä turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin koti on hoitamiseen soveltuva tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista

19 Omaishoidon tuen myöntäminen Kunnan on osoitettava voimavaroja valtionosuuden perusteena olevaan toimintaan (STVOL 3 ) Kunnan on arvioitava omaishoidon tuen tarve kunnassa Kunta päättää talousarviossa ja suunnitelmassa kuinka paljon se osoittaa varoja omaishoidon tukeen, määrärahasidonnainen palvelu Omaishoidon tuen myöntämisperusteet päättää kunta säännösten sallimissa rajoissa Tavoitteena, että myöntämisperusteet ja määrärahat tasapainossa keskenään Kannattaa hakea omaishoidon tukea, vaikka kunnasta sanottaisiin, että määrärahat ovat loppu.

20 Päätös omaishoidon tuesta Päätös hoidettavalle; hoitopalkkio, palvelut Päätös hoitajalle; hoitajalle annettavat omaishoitoa tukevat sosiaalipalvelut Osittain tai kokonaan kielteinen päätös on perusteltava Asiakas voi hakea muutosta päätökseen, muutoksenhakuohjeet päätöksessä

21 Mistä alkaen tuki tulee myöntää? Oikeusasiamies on vakiintuneesti katsonut, että omaishoidon tuki on myönnettävä alkavaksi viimeistään hakemusajankohdasta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin hakijan on katsottu täyttävän tuen saamisen edellytykset. Kunnalla ei ole velvollisuutta omaishoidon tuen järjestämiseen takautuvasti (hakemuksen jättämistä edeltävää aikaa). Käytäntö: Yleensä kunnat myöntävät hakemusajankohdan jälkeisen kuukauden alusta

22 Omaishoitosopimus Omaishoitajan ja kunnan välillä laaditaan toimeksiantosopimus, johon kirjataan: 1. Hoitopalkkion määrä ja maksutapa. 2. Oikeus vapaapäiviin. 3. Vapaan järjestämistavat. 4. Määräaikaisen sopimuksen kesto; pääperiaate, että on toistaiseksi voimassa oleva 5. Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

23 Sopimuksen päättyminen Irtisanomisaika 2kk, jos kunta sanoo sopimuksen irti. 1kk, jos omaishoitaja sanoo sopimuksen irti. Irtisanomisperusteita ei ole laissa määritelty. Sopimus tulee purkaa välittömästi, jos sen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. hoito ei enää ole hoidettavan edun mukaista. Sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi. Maksaminen keskeytyy Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, keskeytyy tuen maksaminen 1kk:n kuluttua.

24 Hoito- ja palvelusuunnitelma omaishoitoperheen tukena TAVOITTEENA ASIAKKAALLE TARPEELLINEN TUKI TOIVOTULLA TAVALLA, TOIVOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ,TOIVOTUSSA AJASSA Hoito- ja palvelusuunnitelma tulee aina tehdä sopimuksen liitteeksi. Suunnitelma tulee tehdä myös, jos saa kielteisen päätöksen ja on tarve saada palveluja. Suunnitelmien sisällön tulee johtaa yksilöllisiä tarpeita vastaaviin palveluihin. Vastuu suunnitelman tekemisestä on omaishoidettavan kotikunnalla. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

25 Hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö 1. Omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö. 2. Hoidettavalle annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö. 3. Omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö. 4. Miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana. Liitteeksi asiakastiedote+ ltk:n linjaukset.

26 Suunnitelmapalaverissa kannattaa miettiä myös hoitoympäristöön liittyviä arkea vaikeuttavia ongelmakohtia Ahdas eteistila, wc tai pesutilat Kulkureittien ahtaus tai sokkeloisuus Kulkureittien tasoerot, kynnykset Liukkaat / huonokuntoiset lattiapäällysteet Jyrkät portaat Luiskan puuttuminen Kapeat oviaukot Tukikaiteiden puuttuminen Huono valaistus Kaapit / hyllyt liian matalalla tai korkealla Matala wc-istuin Vaikea suihkuun tai ammeeseen pääsy Epäkäytännöllinen vuode, liian matala / korkea tms. TARVITAANKO KOTIYMPÄRISTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN ASIOIHIN PARANNUSTA? Palovaroitin Kodin sähkölaitteiden ja -johtojen kunto Asunnon yleinen järjestys tai käyttöesineiden helppo saatavuus Turvapuhelin Muut kodin turvajärjestelmät esim. hellavahti Ulko-oven ovisilmä / turvaketju

27 Entä, tarvitaanko apuvälineitä? Vuoteesta nousun tai siirtymisen apuvälineet Pukeutumisen, riisuutumisen apuvälineet Syömisen, juomisen apuvälineet Peseytymisen apuvälineet Wc-toimintoihin liittyvät apuvälineet Ruoan laiton apuvälineet Liikkumisen apuvälineet Kommunikointia tukevat apuvälineet Kodin ympäristöhallintalaitteita kuten hälytys- ja turvallisuuslaitteet Kuntoutuksen välineet Lääkitykseen liittyvät apuvälineet esim. muistuttava lääkedosetti

28 Maksutta saatavat hoitotarvikkeet ja välineet Terveydenhuoltolaki / Sairaanhoito Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät: 1) sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus Terveydenhuoltolain esitöissä (HE 90/2010 vp) todetaan: Hoitotarvikkeet ovat osa hoitopäätöstä ja niiden tarve tulee selvittää potilaan hoitosuunnitelmassa. Jakelun aloittamisesta päättää terveyskeskuksen lääkäri. Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä kolme kuukautta. Tarvikkeita annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Hoitotarvikkeita saa joko terveyskeskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muitakaan maksuja. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, insuliiniruiskut, -kynät ja -neulat ja verinäytteen ottamiseen tarvittavat lansetit, verensokerimittarin määräaikainen lainaus sekä esim. vaikean tai keksivaikean inkontinessioireiston hoitotarvikkeet jne.

29 Miten valmistautua hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen? Kannattaa etukäteen pohtia millaisia palvelun ja tuen tarpeita on ja mikä on niiden tärkeysjärjestys. Millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on palveluiden ja tuen toteuttamiseksi? Miten nykyiset palvelut ja tuki toimivat? Millaisista asioista tarvitset tietoa, koulutusta tai ohjausta? Missä ja keiden kanssa haluaisit hoito- ja palvelusuunnitelma tehdä? Voit pyytää neuvotteluun mukaan jonkun läheisen, omaisen tai muun tukihenkilön.

30 Hyvä suunnitelma on kuin itse kirjoitettu - meidän näköisemme suunnitelma. Hyvässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon: 1. hoitoympäristö 2. arjen hoitotyö 3. hoitosuhde 4. perheen hyvinvoinnin tukemisen kokonaisuus Tärkeää, että sinulla on avoin tieto käytettävissä olevista mahdollisuuksista ja oikeuksista, tietoa palveluista, tukitoimista ja niiden asiakasmaksuista sekä aikaa tutustua niihin etukäteen.

31 Miten selviydyn, miten jaksan? puhuminen työ harrastukset kirjoittaminen muut ihmiset, vertaistuki minua auttaa hengelliset asiat tieto urheilu

32 Suunnitelman merkitys Suunnitelma ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös eikä allekirjoitettunakaan juridisesti sitova. Asiakkaalle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Suunnitelmaan kirjatut palvelut ja tukitoimet tulee kuitenkin myöntää asiakkaalle, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin. Hallintolain luottamuksensuojaperiaatteen mukaisesti, suunnitelma sitoo kuntaa ja siitä poikkeava päätöstä ei voi tehdä ilman perusteltua syytä. Poikkeaminen on aina erikseen perusteltava. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi asiakkaan avun tarpeen muuttuminen palvelusuunnitelman teon jälkeen.

33 Suunnitelman merkitys Erimielisyystilanteissa ja mahdollisessa muutoksenhakuvaiheessa suunnitelmalla on merkitystä. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi palvelujen järjestämis- tai toteuttamistapaa tai määrää. Varsinkin tilanteessa, jossa määrärahoja ei ole tarvetta vastaavalla tavalla varattu kunnassa riittävästi tai ei lainkaan, on henkilöllä mahdollisuus viitata valituksessaan yksilöllisesti laaditussa suunnitelmassa kuvattuun yksilölliseen palvelutarpeeseensa ja siinä järjestettäväksi sovittuihin palveluihin ja tukitoimiin.

34 Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti. hakea muutosta päätökseen valittamalla. tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. tehdä kantelu sosiaalihuollon valvonnasta vastaavalle viranomaiselle esim. aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

35 Mitä voi tehdä, jos omaishoidon tuen päätös on kielteinen? LUOVUTTAA ja jatkaa hoitotyötä tai Itseoikaisupyyntö, yhteys päätöksen tehneeseen viranhaltijaan Yhteydenotto omaan järjestöön tai asianajajaan, oikeusavustajaan tai muuhun lakimieheen Yhteydenotto potilas- tai sosiaaliasiamieheen Muistutuksen tekeminen Oikaisuvaatimus lautakuntaan Uusi hakemus (jos osoittaa jotain uutta) Valitus hallinto-oikeuteen ( -> mahdollisesti korkein hallinto-oikeus) Yhteydenotto /Kantelu (Avi) Eduskunnan oikeusasiamies Poliittinen painostus Liittyminen paikallisjärjestöihin ja yhdessä vaikuttaminen LUOVUTTAA ja siirtää vastuu kunnalle

36 Omaishoitajaa tukevat palvelut Omaishoitajan tukimuotoja ovat mm. vapaan järjestäminen hoitotyöstä, ohjaus ja neuvonta sekä muut sosiaalihuollon palvelut Omaishoitajien valmennus ja koulutus Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset Jos tuen tarve on vähäistä, vähimmäisvaatimuksena on yhdyshenkilön nimeäminen omaishoitajalle. Muita tukimuotoja ovat mm. vertaistuki sekä harrastus- ja virkistystoiminta.

37 Ovetomaishoitajavalmennustoiminta Omaishoitajalle tietoa, tukea, osallistumisen iloa.

38 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttaminen Suunnataan ensisijaisesti kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille. Tarkastukset ovat omaishoitajalle vapaaehtoisia ja maksuttomia. Terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista varhaisessa vaiheessa. Omaishoitajaa tuetaan tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

39 Hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa ei läheskään aina kysytä vapaapäivien käyttämisestä

40 Omaishoitajan vapaapäivät

41 Omaishoitajan vapaat Lakisääteiset vapaat vähintään 2 vrk / kalenterikuukausi 3 vrk / kalenterikuukausi ympärivuorokautinen tai jatkuvasti sitova hoito (hoidettava viettää enintään 7h päivässä kodin ulkopuolella). vapaat voi pitää kuukausittain tai ne voidaan jaksottaa sopimuksettomat omaishoitajat: sosiaalihuoltolain perusteella mahdollisuus max hoitovrk maksu 11,40 Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Ylimääräiset vapaapäivät ja alle vrk:n pituiset virkistysvapaat. myös niille omaishoitajille, joilla ei oikeutta lakisääteisiin vapaisiin Vapaapäivien ja virkistysvapaiden pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää.

42 Tarkoituksenmukainen hoitopaikka? Lähde STM kuntakirje 2016 Kunnan tulee turvata hoitajan vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä riittävät resurssit ja osaaminen ja järjestää hoidettavalle laadukasta ja kuntouttavaa hoitoa ja huolenpitoa Suunnitellaan yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa heidän yksilöllisiin tilanteisiinsa sopiva palvelu Sijaishoitovaihtoehtoja tulee monipuolistaa ja järjestää hoito niin, että hoito vastaa hoidettavan yksilöllisiä tarpeita, jotta entistä useammat omaishoitajat pitäisivät vapaita Hoitajan vapaan aikainen hoito tulee lähtökohtaisesti järjestää avohuollon palveluna Laitosmuotoista sijaishoitoa tulisi käyttää vain silloin, kuin vapaan järjestäminen ei hoidettavan tarpeiden takia ole muutoin käytännössä mahdollista. Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.

43 Toimeksiantosopimuksella omaishoitajan vapaapäivät Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Kunta voi järjestää vapaan lyhytaikaisessa perhehoidossa kodin ulkopuolella (perhehoitajan koti tai perhehoitokoti) Omaishoitolain ja perhehoitolain muutokset v : omaishoitajan vapaa voidaan järjestää perhehoidossa myös hoidettavan kotona. Kiertävä perhehoitaja voi lomittaa hoidettavan kotona.

44

45 Työssäkäyvien omaishoitajien tukeminen

46 Pahimmillaan se tuhoaa sun nousujohteisen työuran, huonontaa eläkkeen, vie pysyvään eläkeköyhyyteen, jos sen omaishoidon jälkeen et saa työttömyysturvaa, itse sairastut ja saat minimi sairauspäivärahan, niin siinä on niin kun moninkertaisia mahdollisia loukkuja. (Työmarkkinajärjestön edustaja) Lähde: Kalliomaa-Puha 2019

47 Työssäkäyvien omaishoitajien parhaat tukimuodot työn ja omaishoidon yhdistämisessä Tukemisen keinot on oheisessa listassa asetettu järjestykseen sen mukaan, miten omaishoitajat ovat Oma Tuki-hankkeessa tehdyssä kyselyssä vastanneet. Lähde: opas omaishoitajalle, työnantajalle ja lähiesimiehelle, Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ry

48 Työstä poissaolo Työsopimuslain muutos v Työsopimuslaki, perhevapaat 7 a : Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä. Työhön paluusta kesken sovitun vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta.

49 Omaishoidon tuki ja työssäkäynti Hoitopalkkiota ei voida alentaa tai hakemusta hylätä yksinomaan sen johdosta, että hoitaja ei osallistu kokoaikaisesti hoidettavan hoitoon. Tällöin tulee selvittää ne syyt, jotka mahdollistavat esimerkiksi hoitajan työssäolon ja se, miten hoitajan poissaolo vaikuttaa annettavaan hoitoon.

50 Omaishoito ja työttömyysturva Työtön omaishoitaja voi saada työttömyysturvaa, jos hän pystyy olemaan samanaikaisesti työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömän omaishoitajan kannalta häntä puoltavia asioita ovat esim. - on osoittaa, että on ollut itse aktiivinen työnhakija (esim. työhakemukset, työhaastattelut) - on noudattanut työllistämissuunnitelmaa - on keskustellut avoimesti asiastaan oman työvoimavirkailijan kanssa - on osoittaa, että on ansiotyössä olleessaan pystynyt tekemään omaishoitoa, miksei siis työttömänäkin? - kunnan lausunto hoidon järjestämisestä, jos työtön saa/tai hänelle tarjotaan työtä, koulutusta tai työvoimapoliittista toimenpidettä. Työttömyysturva päivärahapuolella omaishoidon tuki ei vähennä työttömyyskorvausta, työmarkkinapuolella kyllä vähentää

51 Entä jos itse hoitajana sairastuu tai tapaturmaisesti loukkaa itsensä? Ilmoitus asiasta kuntaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa olisi hyvä sopia miten hoidettavan hoito järjestyy näissä tilanteissa. Sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on työkyvyttömyys. Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyssä arvioidaan, vaikuttaako omaishoitajana toimiminen oikeuteen saada sairauspäivärahaa. Tapaturmissa vahinkoilmoitukseen kuvattu selvitys on avainasemassa, siksi on syytä antaa tarkka ja huolellinen selvitys tapahtuneesta. Vakuutus ei kata kaikkea omaishoitajana toimivan henkilön toimintaa kodissa ja kodin ulkopuolella, vaan omaishoitoa ja hoidettavan asioiden hoitoa. Omaishoidon palkkion suuruus vaikuttaa tapaturmakorvauksen suuruuteen.

52 Menettääkö palkkion ja lomansa, jos sairastuu? Omaishoitosopimukseen täytyy kirjata, miten asia vaikuttaa omaishoidon tukeen ja vapaapäiviin, jos omaishoitaja sairastuu. Jos mitään ei ole sovittu, ei omaishoitajakaan menetä omaishoidon tukea ja vapaitaan. Jos läheinen joutuu sairaalaan, ei voida vaatia, että omaishoitaja silloin pitäisi lakisääteisiä vapaitaan. Näin voi toki tehdä, jos omaishoitaja niin toivoo.

53 Palveluiden vaikutus omaishoidon palkkioon Kunnallinen kotipalvelu ja muut vastaavat palvelut voivat vähentää omaishoidon tarvetta siten, että runsaasti palveluita saavan kohdalla palkkio on alempi kuin hoitoisuudeltaan samanlaisella, mutta kokonaan omaishoitajan hoidon varassa olevalla henkilöllä. Omaishoidon palkkiota ei voida evätä yksinomaan sillä perusteella, että henkilö saa omaishoitajan työtä tukevia palveluita, ellei kyse ole laitoshoidosta.

54 Lyhyt ulkomaanmatka Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä ei ole se, että henkilö koko tuen myöntämisen ajan oleskelisi ainoastaan kotonaan. Aikaisemman käytännön mukaan kunta on voinut maksaa hoitopalkkiota esimerkiksi siltä ajalta kun hoidettava ja hoitaja ovat kesämökillä. Vastaavasti myöskään lyhyt ulkomaanmatka ei ole ollut palkkion maksamisen esteenä. Lyhyt ulkomaanmatka ei ole palkkion maksamisen esteenä. Omaishoidon tuen myöntäminen ja suorittaminen ulkomaille määrittyy sosiaalihuoltolain mukaan. Laissa tai hallituksen esityksessä ei ole tarkennettu sitä, minkä pituinen lyhyt ulkomaanmatka on. Eli kunta päättää määrittelyn, usein 3kk ulkomailla olo on ollut vielä ok.

55 Omaishoidon tuki palvelutaloon? Omaishoidon tukea ei tule myöntää, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. Esimerkiksi vanhainkodin tai palveluasumisyksikön tulee tarjota riittävät palvelut asiakkaiden säännöllisen hoidon ja huolenpidon sekä turvallisuuden takaamiseksi. Näitä palveluja ei voida korvata omaishoitajan työpanoksella. Omaishoidon tukea on kuitenkin myönnetty tilanteissa, joissa ko. yksiköissä ei saa palveluita ja päivittäinen hoito tapahtuu omaishoitajan toimesta.

56 Omaishoidon tuki ja hoitajan kuntoutus Suositus on ettei omaishoitajalle myönnetty kuntoutus vaikuttaisi hoitajalle maksettavaan hoitopalkkion maksamiseen. Palkkioiden maksaminen esimerkiksi hoitajan kuntoutusajalta tulisi kirjaa sopimukseen.

57 Eu kansalaisuus ja omaishoidon tuki: Hoidettavalla tulee olla kotikuntalain tarkoittama kotikunta. Kotikuntalain 4 :ssä on säädetty kotikunnasta maahan muutettaessa. Täytyy olla joko rekisteröinyt oleskeluoikeutensa Suomessa tai sellaisen henkilön perheenjäsen (unionin kansalaisen huollettavina olevat sukulaiset suoraan ylenevässä polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat sukulaiset), jolla on Suomessa tässä laissa tarkoitettu kotikunta. Kotikuntalain osalta henkilöt kääntyvät maistraatin puoleen ja oleskeluoikeuden rekisteröintiasiat kuuluvat asuinpaikan poliisilaitokselle.

58 Perillisen oikeus hyvitykseen tehdystä omaishoitotyöstä Perillisellä on oikeus vaatia ja saada kuolinpesän varoista ns. työhyvitystä, josta säädetään perintökaaren 8 luvun 5 :ssä. Hyvitystä maksetaan, jos täysi-ikäinen perillinen on jatkuvasti työskennellyt perittävän hyväksi ilman työsopimusta tai palkkaa. Pykälä on kirjoitettu lähinnä maataloustyötä silmällä pitäen, mutta hyvitystä voi saada kaikenlaisesta työstä, myös omaishoidosta. Hyvitystä voi vaatia enintään viideltä vuodelta. Sen määrästä ei ole olemassa mitään täsmällistä laskusääntöä. Sen harkinnassa otetaan huomioon mm. kuolinpesän varat, työn määrä ja laatu, tekijän ammattitaito ja tekijän saama muu vastike. Käytännössä hyvitys on pienempi siltä ajalta, jolta henkilö saa esimerkiksi omaishoidon tukea. Ja jos hän saa asua ilmaiseksi perittävän luona, tämäkin etu vähennetään hyvityksestä. Oikeuskäytännössä sopivaksi hyvitykseksi hoitotyöstä on usein harkittu noin euroa kuukautta kohti, jolloin viiden vuoden jatkuvasta työstä saisi hyvitystä noin euroa. Tämä on usein koskenut kuolinpesiä, joissa on ollut vajaat euroa varoja. Tapauskohtaista vaihtelua on paljon, minkä vuoksi luvuista on vaikea tehdä yleistyksiä. Työhyvitys otetaan ns. päältäpäin pesän varoista: Se lasketaan ensin, ja vasta jäljelle jäävästä osasta lasketaan perillisten perinnöt. Työhyvitys ei kuitenkaan saa olla niin suuri, että se estää muun perillisen oikeuden lakiosaan eli puolikkaaseen (muutoin tulevasta) perintöosasta. Hyvitystä täytyy vaatia viimeistään perinnönjaossa.

59 Etäomaishoito Kannattaa selvittää läheisesi kotikunnan sosiaalitoimesta omaishoidosta vastaavalta voiko etäomaishoito täyttää omaishoidon tuen saamisen kriteerit. Jos matkoista, puheluista ym. tulee kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa kysyä kunnasta ja verottajalta mahdollisuutta saada tukea tai verovähennysoikeutta. Tarkista, että olet etäomaishoitajana merkitty potilastietojärjestelmissä lähiomaiseksi /asioiden hoitajaksi. Sovi hoitavan tahon kanssa yhteisistä palavereista ja suunnitelmien päivityksistä Läheisen tahto: Hoito- ja hoivatahdolla sekä edunvalvontavaltuutuksella voidaan antaa ennakolta määräyksiä läheisen hoidon ja huolenpidon järjestämisestä. Kannattaa hyödyntää valmiita lomakepohjia esim. hoivatahto tai elämänlaatutestamentti. Lisätietoa saa esim. Etäteknologia: Teknologia helpottaa monessa. Läheisen hyvinvointia, arjen etenemistä ja paikannusta voi seurata etänä esim

60 Muistetaan myös Kelan tuet: Tarkista läheisesi mahdollisuudet saada taloudellista tukea mm. oikeus eläkettä saavan hoitotukeen ja eläkkeensaajan asumistukeen. Kotitalousvähennys Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut Moni ikäihminen saisi kotipalveluita jopa puoleen hintaan Sääli, että tätä ei tiedetä (yle: ), lisätietoa kunnasta Mahdollisuus hakea vapautusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, lisätietoa kunnasta

61 Omaishoitajan velvollisuudet Tuen saamisen ehdoista: omainen tai läheinen on valmis toimimaan omaishoitajana hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia fyysinen ja psyykkinen terveydentila toimintakyky ja voimavarat sosiaaliset verkostot Eli -> Velvollisuus hoitaa omaishoitajan tehtävä (sitoumuksen laajuus kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan; omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö ) Velvollisuus pitää itsestä hoitajana huolta, tarvittaessa hakea apua Lisäksi: Täytyy ilmoittaa muutoksista hoitosuhteessa Kunnan muut sopimukseen merkkaamat mahdolliset velvollisuudet; Esim. kunnalla on oikeus pyytää oh-tilanteesta selvitys (hoidettava kotona/poissa, joka päivä kirjaus). Ei ole kovin yleinen tapa kunnissa. Perusteluna: ei tarvita ikävää takaisinperintää. Sosiaalihuollon asiakkaan sinulla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

62 Palvelujärjestelmät tukena Kunnan palvelut Omaishoidon tuki Sosiaalityö Kotihoito: kotisairaanhoito ja kotipalvelu Päivätoiminta ja päiväsairaala Tilapäishoito ja laitoshoito Vammaispalvelulain piiriin kuuluvat palvelut Asumispalvelut ja palveluasuminen Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Kuntoutus Muut palvelut Kela vammaisetuudet kuntoutus tulkkauspalvelut erityishoitoraha, sairauspäiväraha, lääke- hoito- ja matkakorvaukset, eläkkeet Järjestöt ja seurakunnat Yksityiset palvelujen tuottajat Vakuutusyhtiöt Tulli ja poliisi Verottaja, maistraatti

63 Kuljetuspalvelu (Sosiaalihuoltoasetus 9 ) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tukea hakevan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. kunta voi talousarviossaan määritellä matkojen määrän, pituuden, asiakkaalta perittävät maksut ja matkoihin oikeuttavat kriteerit. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut koskevat pääasiassa iäkkäitä tai sairaita/ vammaisia henkilöitä, jotka eivät pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä, mutta jotka eivät kuitenkaan ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

64 Omaishoitajalomat Lomat järjestetään yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Liitto kehittää lomille omaishoitajuuteen liittyviä teemoja ja sisältöjä Lomia omaishoitajille, parilomia, lapsiperhelomia, miesomaishoitajalomia, lomia työelämässä oleville omaishoitajille ja lomia omaishoitajuuden päättyessä. Lomien teemoina runoja, musiikkia, käden taitoja, muistelua, ulkoilua, tanssia Vuosittain noin 25 lomajaksoa (lisäksi mahdollisesti ns. ylimääräiset lomat) Lomakohteita ympäri Suomea (lomakohteet kilpailuttaa lomajärjestö) Loman kesto 5 vrk, omavastuu n 100 / henkilö Ohjaajana liiton kouluttama lomaohjaaja Liitto kouluttaa lomaohjaajat ja tuottaa materiaaleja heidän tuekseen

65 Omaishoitajalomalle hakeminen Tilaa lomajärjestön hakulomake / ohjaus ja neuvonta tai / koulutussihteeri, ma-to klo sähköpostitse hakulomakkeen voi myös tulostaa

66 Kelan omaishoitajien kuntoutuskurssit omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilö- että parikursseina. Parikursseille osallistuvat omaishoitaja ja hoidettava läheinen yhdessä. Kuntoutuskurssit järjestetään avo- tai laitosmuotoisina kuntoutujien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kelan verkkosivuilta löydät tiedot tulossa olevista kuntoutuskursseista, Kelan kuntoutuskurssihaussa laita sairaudeksi: omaishoito.

67 Omaishoitajaliitto ry Liitto on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Perustettu v Keskustoimisto Helsingissä, alueellisia toimistoja 4 Henkilökuntaa 21 Paikallisyhdistyksiä 70 Henkilöjäseniä n Toiminta valtakunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta, asiantuntijuus omaishoidon ohjaus ja neuvonta kehittämishankkeet koulutus ja materiaalituotanto julkaisutoiminta, esim. Lähellä lehti 4 kertaa vuodessa erilaisia oppaita, kirjoja ja avmateriaalia alueellisen ja paikallisen yhdistystoiminnan tukeminen ja ohjaus, yhteistyöverkostojen koordinointi kansainvälinen toiminta omaishoitajalomat (Stea)

68 Ei tarvitse olla kympin omaishoitaja Ei tarvitse osata kaikkea Ei tarvitse tietää kaikkea Ei tarvitse aina jaksaa Älä jää yksin. Hae rohkeasti apua.

69 Voimia teille kaikille ja onnistumisia arkeenne! Matti Mäkelä Etelä-Suomen aluevastaava Tuu jo Omaishoitajaliitto Etelä-Suomen aluetoimisto Annankatu 8, Salo Puh

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Muutokset mahdollisia

OMAISHOIDON TUKI. Muutokset mahdollisia OMAISHOIDON TUKI 2019 Muutokset mahdollisia Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön toimesta.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä Liisa Niiranen

Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä Liisa Niiranen Omaishoidon tuen toimintaohje Sote- johtoryhmä 24.5.2017 Liisa Niiranen 21.9.2017 1 Toiminta-ohjeen valmistelu Kysely kunnille omaishoidon tuen nykytilanteesta. Kaikille kunnille lähetetty kutsu osallistua

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä

Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä Hyvä omaishoitosopimus - hoidettavan, hoitajan ja kunnan hyvä 14.4.2011 OTT Laura Kalliomaa-Puha Pieniä hyviä kertomuksia, kun sitä suurta kertomusta ei enää ole 2000 Thomas Wilhelmsson Oikeus apuun? Perustuslaki

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ajankohtaista omaishoidossa

Ajankohtaista omaishoidossa Ajankohtaista omaishoidossa Omaishoitolain muutokset 1.7.2016 Sosiaalihuoltolain muutos 1.7.2016 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa kärkihankkeen kuulumiset Kotihoidon

Lisätiedot

Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa

Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa Oikeuksista ja velvollisuuksista omaishoidossa 25.10.2012 OTT Laura Kalliomaa-Puha 1. Oikeus apuun PL 19 2. Oikeuksia ja velvollisuuksia omaishoitolain mukaan 3. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia omaishoitosopimus

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 85/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE

KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE 26.3.2018 MERJA JÄNTTI TOIMINNANSUUNNITELIJA TALOUDEN JA TOIMINNAN TUKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA KELAN KUNTOUTUSKURSSIT KENELLE: KAIKENIKÄISILLE OMAISHOITAJINA

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRJESTÄMISTAVAT

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRJESTÄMISTAVAT 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA JÄRJESTÄMISTAVAT 1.4.2017 ALKAEN Perusturvalautakunta Ptlk 5.4.2017 40 1. OMAISHOIDON TUKI... 3 Tuen myöntämisedellytykset... 3 Omaishoidon tuen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN 1 Versio 14.1.2013 Perusturvalautakunta 13.2.2013 liite nro 1 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN Omaishoidontukea voidaan myöntää omaishoitolain 3 :n mukaan, jos 1. henkilö alentuneen

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet:

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet: Hallinnollinen ohje 1 (6) Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen Omaishoidontuki Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

OMAISHOITOSOPIMUS HOITOA SOPIMUKSELLA VAI ILMAN? Laura Kalliomaa-Puha Apulaisprofessori, OTT Tampereen yliopisto

OMAISHOITOSOPIMUS HOITOA SOPIMUKSELLA VAI ILMAN? Laura Kalliomaa-Puha Apulaisprofessori, OTT Tampereen yliopisto OMAISHOITOSOPIMUS HOITOA SOPIMUKSELLA VAI ILMAN? Laura Kalliomaa-Puha Apulaisprofessori, OTT Tampereen yliopisto Omaisolettama lainsäädännössä Hoitajan tuki ja palvelut Saako omaishoitaja tietoa? Mikä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Iäkkäiden palvelut, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2018

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Iäkkäiden palvelut, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2018 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Iäkkäiden palvelut, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2018 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta,

Lisätiedot

Helsinki /2016. Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia alkaen

Helsinki /2016. Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia alkaen TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 13.10.2016 6/2016 Omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.7.2016 alkaen Tausta Muutokset omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005, omaishoitolaki), sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2017 lukien 1. Lainsäädännöllinen perusta Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Omaishoitajan lakisääteiset vapaat Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 25.3.2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Omaishoitajan lakisääteiset vapaat... 2 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 1.1.2019 alkaen Sisällys OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 147

Espoon kaupunki Pöytäkirja 147 14.12.2016 Sivu 1 / 1 4020/2016 00.01.01 147 Omaishoidon tuen toimintaohjeen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737 Anu Autio, puh. 043 825 9890 Hannele Vepsäläinen, puh.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit

Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit 1 (7) Omaishoidon tuen myöntäminen ja palkkioluokkakriteerit Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain (2005/937) mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/ )

Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/ ) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 65-VUOTIAIDEN OSALTA 1.1.2019 ALKAEN Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005 1 ) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen tarkoitus

Omaishoidon tuen tarkoitus Perusturvalautakunta 24.11.2016 54 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 ALKAEN Omaishoidon tuen tarkoitus Omaishoidon tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen. Omaishoidon tukea

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Perusteet Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, minkä järjestämisestä kunta vastaa määrärahojen puitteissa. Omaishoitajille

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen ohjeet ja kriteerit

Omaishoidon tuen ohjeet ja kriteerit Omaishoidon tuen ohjeet ja kriteerit 10.7.2018 Sisältöluettelo Omaishoidontuki... 2 Miten omaishoidon tukea haetaan?... 2 Omaishoidontuen myöntäminen... 3 Myöntämisperusteet... 3 Omaishoidon tuen prosessikuvaus...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen

Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Info-tilaisuus / Tampere 14.11.2016 Anne-Mari Raassina 1 14.11.2016 Omais- ja perhehoidon kehittämisen tausta ja tavoitteet Hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien,

Lisätiedot

Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo

Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo Ohje asiakkaalle: Omaishoidon tuki Sisällysluettelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 Hoitopalkkiot... 1 Hoitopalkkion maksaminen... 1 3.1 Hoitopalkkion alentamisperusteet...

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SOVELTAMISOHJEET 1.1.2018 alkaen Sisällys OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon tuen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Uudelle polulle Omaishoitajako. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Hän nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt. Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. Hän väsyy tiuskii, komentaa.

Lisätiedot

YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI ALKAEN

YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI ALKAEN YLI 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET RANTASALMI 1.3.2017 ALKAEN Hyväksytty kunnanhallituksessa 6.3.2017 / 2 OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa

Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja oikeusturva kotihoidossa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Tampere 9.11.2017 Ylitarkastaja Päivi Ahvenus [Ylitarkastaja Päivi Ahvenus 13.11.2017 1 Kotihoito sisältää

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Omaishoito. Salon omaishoitajat ry Mari Ilvonen ja Milka Leppiniemi

Omaishoito. Salon omaishoitajat ry Mari Ilvonen ja Milka Leppiniemi Omaishoito Salon omaishoitajat ry Mari Ilvonen ja Milka Leppiniemi Mitä on omaishoitaminen? Omaishoito mahdollistaa sairastuneen, vammaisen tai iäkkään läheisen hoidon ja hoivan kotona. Omaishoidon taustalla

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot