SIVLK Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVLK Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai"

Transkriptio

1 ITÄISEN ALUEEN SIVISTYSPALVELUT SIVLK Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai Talousarvio 2019 Porvoon kaupungin vuoden 2019 talousarviossa sivulla 44 todetaan seuraavaa: Vuoden 2019 aikana on löydettävä ratkaisu, jonka avulla voidaan varmistaa sivistyspalveluiden tarjonta myös Porvoon itäisellä alueella sivistysverkkoselvityksen tarvekartoituksen mukaisesti. Sivistysverkkoselvityksen toinen vaihe Sivistyslautakunta päätti käsitellessään sivistysverkkoselvityksen toista vaihetta: Sivistyslautakunta katsoo tehtyyn sivistysverkkoselvitykseen perustuen, että sivistyspalveluita tulee tarjota Porvoon keskustassa aikaisempien päätösten mukaisesti ja kylärakenneselvityksessä määritellyissä palvelukylissä tai näiden läheisyydessä myös tulevaisuudessa. Jotta voidaan selvittää palvelutarpeet tarkemmin ja sivistyspalveluiden kehittämiseksi pitkäjänteisesti sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimi valmistelee alueelliset palvelutarvekartoitukset sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Sivistystoimen alueellisten palvelutarvekartoitusten laadinta-aikataulu on kytköksissä toimitilajohdon tilaamiin rakennusten kuntokartoituksien valmistumisiin. Sivistyslautakunta päättää laatia sivistystoimen alueelliset tarvekartoitukset tulevien projektisuunnitelmien pohjaksi seuraavasti: - Hinthaaran sivistyskeskus - Porvoon Pohjoinen alue (Kerkkoon ja Tuorilan koulujen oppilaaksiottoalueet) - Porvoon Itäinen alue (Ilolan koulun ja Sannäsin skolanin oppilaaksiottoalueet sekä esiopetus) - Porvoon Eteläinen alue (Epoon koulun oppilaaksiottoalue sekä Epoon ja Bjurbölen päiväkoti) - Gammelbackan alue (Peipon ja Pääskytien koulujen oppilaaksiottoalueet) - Keskusta-alueen päiväkodit (mahdollinen päiväkoti Suiston alueella) - Kokonniemen alueen liikuntapaikat Muita palvelukartoitusselvityksiä voidaan myös tehdä. Sivistystoimen alueellisen palvelutarvekartoituksen lähtökohtana on ollut alueen koulutuspalveluiden järjestäminen huomioiden varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen alueella. Lisäksi kulttuurija vapaa-aikapalvelut huomioidaan ja kartoitetaan osana kunkin alueen tarvekartoitusta, kuten esim. lähiliikunta-alueet ja nuorisopalvelut. Lisäksi tehdään erillisiä tarvekartoituksia esim.

2 Övikin leirialueen, Taiteilijatalon ja Porvoon Talon osalta. Liikuntaselvitys valmistui lokakuun alkupuolella ja käsitellään sivistyslautakunnassa vuoden 2018 aikana ja siihen perustuvat mahdolliset liikuntapalveluiden tarvekartoitukset tuodaan sivistyslautakunnan käsittelyyn erikseen." Sivistysverkko 2020 Kaupunginvaltuusto käsitellessään Sivistysverkko 2020-selvitystä päätti: "Valtuusto toteaa, että korkeatasoiset sivistyspalvelut ovat kaupungin vahvuus ja vetovoimatekijä. Kyky ylläpitää korkeatasoista sivistysverkkoa edellyttää, että sivistysverkko on suunniteltava kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaaksi, oppilaiden todellinen määrä, tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys sekä rakennusten koko elinkaaren aikaiset päästöt, materiaalivirrat ja muut kustannukset huomioiden. Lisäksi sivistysverkko tulisi suunnitella niin, että huomioidaan asukkaiden alueellinen sijoittuminen sekä lasten koulutien turvallisuus. Samalla kaupunginvaltuusto korostaa, että kaupungin investointikyky, ulkoiset riskitekijät ja raskas velkaantuminen asettavat huomattavan tiukat rajat palveluverkon korjaus- ja uudisrakentamiselle 2020-luvulla. Palveluverkon suunnittelussa huomioidaan keskeisesti nämä taloudelliset reunaehdot, kuitenkaan sivuuttamatta kylärakenneohjelman tavoitteita, kaupunkistrategian painottamia tavoitteita maaseudun elinvoimaisuudesta ja ilmastotavoitteita." Sivistyspalveluiden paikkavaihtoehdot Porvoon itäisellä puolella on kolme luonnollista vaihtoehtoa sijoituspaikaksi sivistyspalveluille. Näissä kaikissa kolmessa kaupungilla on maanomistus sekä näissä on tai on ollut sivistystoimen palveluita. Paikat ovat nykyisen Sannäsin koulun sijaintipaikka, Nykyisen Ilolan koulun paikka sekä entisen Ilolan päiväkodin sijaintipaikka. Kaupunkisuunnittelun selvitykset eivät ole vielä valmistuneet. Kylärakenneohjelma Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kylärakenneohjelman. Kyseisessä ohjelmassa määriteltiin niin kutsutut palvelukylät. Itäisellä alueella Ilola on nimetty palvelukyläksi. Ohjelmassa todetaan: Palvelukylät, hyvä maaseutu ja saaristo, jossa on elinvoimaa Kyliä kehitetään kylämäisesti maatalouden toimintaedellytyksiä,

3 luonnonympäristöä ja kylämaisemaa kunnioittaen. Elinvoimainen kaupunkitaajama, joka ylläpitää asemansa seudullisena keskuksena on myös ympäröivien kylien kehitykselle etu. Väestönkasvusta aiempaa suurempi osuus ohjataan kaupunkitaajamaan. Kylärakenteen kehittäminen ei nosta kaupungin kustannuksia. Kaupunki panostaa suurimpiin kyläkeskuksiin, joissa on riittävä väestöpohja palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Näitä kehitettävät kyliä kutsutaan tässä palvelukyliksi. Palvelukyliä ovat Kulloo, Hinthaara, Kerkkoo, Ilola ja Epoo sekä Fagersta Gäddrag kyläkeskittymä. Kussakin palvelukylässä on omanlaisensa kasvu- ja kehittämisen tahtinsa. Kaupunki keskittää kylissä tarjottavia palveluja pääsääntöisesti palvelukyliin. Kaupunki sitoutuu palvelukylissä kylän kehittämiseen, mutta yksittäisistä palveluista, palvelun säilyttämisestä tai kehittämisestä ja muista toimenpiteistä sekä niiden sisällöstä päätetään aina erikseen. Palvelukyliä ympäröi hyvä maaseutu ja saaristo, jossa on elinvoimaa. Kaupunki järjestää näillä alueilla liikkuvia palveluja sekä virkistyspalveluja kylien ja koko kaupungin asukkaille. Kaupungin palveluverkon kehittämisessä otetaan huomioon kylien kehittämisen linjaukset. Kyliin suuntautuva uusi asutus pyritään ohjaamaan palvelukyliin. Uudisrakentamista ohjataan niin, että se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti, olemassa olevan kyläasutuksen läheisyyteen. Kylissä voi useampi sukupolvi asua samassa pihapiirissä. Kylien asukkaat ovat aktiivisia ja yhteisöllisiä ja järjestävät omaehtoisesti toimintaa kylissä. Asukkaiden omaehtoista toimintaa kylissä tuetaan antamalla pieniä avustuksia aktiivisille kyläyhdistyksille tai kylässä toimintaa järjestäville muille aktiivisille yhdistyksille. Oppilas- ja lapsiennusteet Liitteenä (liite 1) eri oppilaaksiottoalueiden lapsimäärät niin että ne sisältävät kuusi ikäluokkaa.. Lapsimäärät on laskettu niin että vuosien syntyneiden keskiarvo on kerrottu kuudella. Näin on esimerkiksi Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue saatu seuraavanlaiseksi: Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue ilman suomenkielistä Ylikettä (keskimääräinen vuosiluokka x 6) Suomen- sekä vieraskieliset: 81 Ruotsinkieliset: 94 Yhteensä: 175

4 Esiopetus: 14 Esiopetus: 16 Yhteensä: 95 Yhteensä: 110 Yhteensä: 205 Keskuskoulun oppilaaksiottoalueen (Jakari) oppilaita Yhteensä: 30 Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue ei tässä tarkoita että sivistyskeskuksen paikka olisi Sannaisissa, vaan se koostuu lapsista jotka asuvat alueella joka olisi oppilaaksiottoalue (=Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue-ylike) sivistyskeskukselle oli sen sijainti mikä tahansa. Tarkasteltaessa varhaiskasvatuksen piirissä olevia ikäluokkia kylittäin saadaan tulokseksi seuraava: Sannäsin alue (keskimääräinen vuosiluokka x 6 x 0,8) Suomen sekä vieraskieliset: 30 Ruotsinkieliset: 59 Yhteensä: 89 Ilolan koulu oppilaaksiottoalue (keskimääräinen vuosiluokka x 6 x 0,8) Suomen sekä vieraskieliset: 41 Ruotsin kieliset: 16 Yhteensä: 57 Yllä olevissa luvuissa kuusivuotiaat ovat sekä koulun että varhaiskasvatuksen luvuissa. Alueita on tarkasteltu tässä erikseen koska toisin kuin esi- ja perusopetuksessa niin varhaiskasvatuksessa lasten kuljetus päiväkotiin on huoltajien vastuulla riippumatta matkan pituudesta. Tästä johtuen ei voida etukäteen olla varmoja huoltajien valinnoista silloin kun he hakevat päivähoitopaikkaa. Oppilaskuljetukset Lukuvuonna Ilolan koulun ja Sannäs skolanin oppilaskuljetusten piirissä olevia oppilaita on yhteensä 72. Ilolan oppilaista kuljetusten piirissä on 15 mikä on 22% kaikista oppilaista. Sannäs skolanin osalta kuljetuksen piirissä on 57 oppilasta eli 59% kaikista oppilaista. Tilasto liitteenä, liite 2. Nykyisten koulurakennusten kunto Tilajohto on tilannut kuntokartoitukset Ilolan koulun ja Sannäs skolan osalta mutta tietoa niiden valmistumisesta ei vielä ole. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alueella

5 Sivistyskeskuksessa ja sen alueella olisi myös tiloja jotka olisivat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käytettävissä. Tilojen suunnittelu näiltä osin tehtäisiin hankesuunnitelmatyön yhteydessä. Verkkoselvitys nykytila 2020 Sivistysverkkoselvityksen nykytilatarkastelussa on tehty kapasiteettilaskentaa muun muassa koulujen osalta. Laskenta osoittaa että koulukiinteistöissä on tilaa, liite 3. Liitteet: Liitteet 1-3. Sivj: Sivistyslautakunta merkitsee yllä olevan tiedoksi. Sivistyslautakunta päättää että ennen lautakunnan seuraavaa kokousta (11.4.) järjestetään asukastilaisuudet jossa asukkaille tiedotetaan asiasta ja asukkaita kuullaan, asukkaita kuullaan myös kyselyä hyväksikäyttäen sekä lapsiin kohdentuvat vaikutukset arvioidaan. Sivistyslautakunta päättää pyytää tilajohtoa kiirehtimään kuntokartoitusten tekemistä. Päätös: Sivistyslautakunta päätti merkitä yllä olevan tiedoksi. Sivistyslautakunta päättää että ennen lautakunnan seuraavaa kokousta (11.4.) järjestetään asukastilaisuudet jossa asukkaille tiedotetaan asiasta ja asukkaita kuullaan, asukkaita kuullaan myös kyselyä hyväksikäyttäen sekä lapsiin kohdentuvat vaikutukset arvioidaan. Sivistyslautakunta päättää pyytää tilajohtoa kiirehtimään kuntokartoitusten tekemistä. SIVLK Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai Talousarvio 2019 Porvoon kaupungin vuoden 2019 talousarviossa sivulla 44 todetaan seuraavaa: Vuoden 2019 aikana on löydettävä ratkaisu, jonka avulla voidaan varmistaa sivistyspalveluiden tarjonta myös Porvoon itäisellä alueella sivistysverkkoselvityksen tarvekartoituksen mukaisesti. Sivistysverkkoselvityksen toinen vaihe

6 Sivistyslautakunta päätti käsitellessään sivistysverkkoselvityksen toista vaihetta: Sivistyslautakunta katsoo tehtyyn sivistysverkkoselvitykseen perustuen, että sivistyspalveluita tulee tarjota Porvoon keskustassa aikaisempien päätösten mukaisesti ja kylärakenneselvityksessä määritellyissä palvelukylissä tai näiden läheisyydessä myös tulevaisuudessa. Jotta voidaan selvittää palvelutarpeet tarkemmin ja sivistyspalveluiden kehittämiseksi pitkäjänteisesti sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimi valmistelee alueelliset palvelutarvekartoitukset sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Sivistystoimen alueellisten palvelutarvekartoitusten laadinta-aikataulu on kytköksissä toimitilajohdon tilaamiin rakennusten kuntokartoituksien valmistumisiin. Sivistyslautakunta päättää laatia sivistystoimen alueelliset tarvekartoitukset tulevien projektisuunnitelmien pohjaksi seuraavasti: - Hinthaaran sivistyskeskus - Porvoon Pohjoinen alue (Kerkkoon ja Tuorilan koulujen oppilaaksiottoalueet) - Porvoon Itäinen alue (Ilolan koulun ja Sannäsin skolanin oppilaaksiottoalueet sekä esiopetus) - Porvoon Eteläinen alue (Epoon koulun oppilaaksiottoalue sekä Epoon ja Bjurbölen päiväkoti) - Gammelbackan alue (Peipon ja Pääskytien koulujen oppilaaksiottoalueet) - Keskusta-alueen päiväkodit (mahdollinen päiväkoti Suiston alueella) - Kokonniemen alueen liikuntapaikat Muita palvelukartoitusselvityksiä voidaan myös tehdä. Sivistystoimen alueellisen palvelutarvekartoituksen lähtökohtana on ollut alueen koulutuspalveluiden järjestäminen huomioiden varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen alueella. Lisäksi kulttuurija vapaa-aikapalvelut huomioidaan ja kartoitetaan osana kunkin alueen tarvekartoitusta, kuten esim. lähiliikunta-alueet ja nuorisopalvelut. Lisäksi tehdään erillisiä tarvekartoituksia esim. Övikin leirialueen, Taiteilijatalon ja Porvoon Talon osalta. Liikuntaselvitys valmistui lokakuun alkupuolella ja käsitellään sivistyslautakunnassa vuoden 2018 aikana ja siihen perustuvat mahdolliset liikuntapalveluiden tarvekartoitukset tuodaan sivistyslautakunnan käsittelyyn erikseen." Sivistysverkko 2020 Kaupunginvaltuusto käsitellessään Sivistysverkko 2020-selvitystä päätti: "Valtuusto toteaa, että korkeatasoiset sivistyspalvelut ovat kaupungin vahvuus ja vetovoimatekijä. Kyky ylläpitää korkeatasoista sivistysverkkoa edellyttää, että sivistysverkko on suunniteltava kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaaksi, oppilaiden todellinen määrä, tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys sekä rakennusten koko elinkaaren aikaiset päästöt, materiaalivirrat ja muut kustannukset huomioiden. Lisäksi sivistysverkko tulisi suunnitella niin, että huomioidaan asukkaiden alueellinen

7 sijoittuminen sekä lasten koulutien turvallisuus. Samalla kaupunginvaltuusto korostaa, että kaupungin investointikyky, ulkoiset riskitekijät ja raskas velkaantuminen asettavat huomattavan tiukat rajat palveluverkon korjaus- ja uudisrakentamiselle 2020-luvulla. Palveluverkon suunnittelussa huomioidaan keskeisesti nämä taloudelliset reunaehdot, kuitenkaan sivuuttamatta kylärakenneohjelman tavoitteita, kaupunkistrategian painottamia tavoitteita maaseudun elinvoimaisuudesta ja ilmastotavoitteita." Sivistyspalveluiden paikkavaihtoehdot Porvoon itäisellä puolella on kolme luonnollista vaihtoehtoa sijoituspaikaksi sivistyspalveluille. Näissä kaikissa kolmessa kaupungilla on maanomistus sekä näissä on tai on ollut sivistystoimen palveluita. Paikat ovat nykyisen Sannäsin koulun sijaintipaikka, Nykyisen Ilolan koulun paikka sekä entisen Ilolan päiväkodin sijaintipaikka. Kaupunkisuunnittelun selvitykset eivät ole vielä valmistuneet. Kylärakenneohjelma Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kylärakenneohjelman. Kyseisessä ohjelmassa määriteltiin niin kutsutut palvelukylät. Itäisellä alueella Ilola on nimetty palvelukyläksi. Ohjelmassa todetaan: Palvelukylät, hyvä maaseutu ja saaristo, jossa on elinvoimaa Kyliä kehitetään kylämäisesti maatalouden toimintaedellytyksiä, luonnonympäristöä ja kylämaisemaa kunnioittaen. Elinvoimainen kaupunkitaajama, joka ylläpitää asemansa seudullisena keskuksena on myös ympäröivien kylien kehitykselle etu. Väestönkasvusta aiempaa suurempi osuus ohjataan kaupunkitaajamaan. Kylärakenteen kehittäminen ei nosta kaupungin kustannuksia. Kaupunki panostaa suurimpiin kyläkeskuksiin, joissa on riittävä väestöpohja palvelujen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Näitä kehitettävät kyliä kutsutaan tässä palvelukyliksi. Palvelukyliä ovat Kulloo, Hinthaara, Kerkkoo, Ilola ja Epoo sekä Fagersta Gäddrag kyläkeskittymä. Kussakin palvelukylässä on omanlaisensa kasvu- ja kehittämisen tahtinsa. Kaupunki keskittää kylissä tarjottavia palveluja pääsääntöisesti palvelukyliin. Kaupunki sitoutuu palvelukylissä kylän kehittämiseen, mutta yksittäisistä palveluista, palvelun säilyttämisestä tai kehittämisestä ja

8 muista toimenpiteistä sekä niiden sisällöstä päätetään aina erikseen. Palvelukyliä ympäröi hyvä maaseutu ja saaristo, jossa on elinvoimaa. Kaupunki järjestää näillä alueilla liikkuvia palveluja sekä virkistyspalveluja kylien ja koko kaupungin asukkaille. Kaupungin palveluverkon kehittämisessä otetaan huomioon kylien kehittämisen linjaukset. Kyliin suuntautuva uusi asutus pyritään ohjaamaan palvelukyliin. Uudisrakentamista ohjataan niin, että se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti, olemassa olevan kyläasutuksen läheisyyteen. Kylissä voi useampi sukupolvi asua samassa pihapiirissä. Kylien asukkaat ovat aktiivisia ja yhteisöllisiä ja järjestävät omaehtoisesti toimintaa kylissä. Asukkaiden omaehtoista toimintaa kylissä tuetaan antamalla pieniä avustuksia aktiivisille kyläyhdistyksille tai kylässä toimintaa järjestäville muille aktiivisille yhdistyksille. Oppilas- ja lapsiennusteet Liitteenä (liite 1) eri oppilaaksiottoalueiden lapsimäärät niin että ne sisältävät kuusi ikäluokkaa.. Lapsimäärät on laskettu niin että vuosien syntyneiden keskiarvo on kerrottu kuudella. Näin on esimerkiksi Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue saatu seuraavanlaiseksi: Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue ilman suomenkielistä Ylikettä (keskimääräinen vuosiluokka x 6) Suomen- sekä vieraskieliset: 81 Ruotsinkieliset: 94 Yhteensä: 175 Esiopetus: 14 Esiopetus: 16 Yhteensä: 95 Yhteensä: 110 Yhteensä: 205 Keskuskoulun oppilaaksiottoalueen (Jakari) oppilaita Yhteensä: 30 Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue ei tässä tarkoita että sivistyskeskuksen paikka olisi Sannaisissa, vaan se koostuu lapsista jotka asuvat alueella joka olisi oppilaaksiottoalue (=Sannäs skolanin oppilaaksiottoalue-ylike) sivistyskeskukselle oli sen sijainti mikä tahansa. Tarkasteltaessa varhaiskasvatuksen piirissä olevia ikäluokkia kylittäin saadaan tulokseksi seuraava: Sannäsin alue (keskimääräinen vuosiluokka x 6 x 0,8) Suomen sekä vieraskieliset: 30 Ruotsinkieliset: 59 Yhteensä: 89

9 Ilolan koulu oppilaaksiottoalue (keskimääräinen vuosiluokka x 6 x 0,8) Suomen sekä vieraskieliset: 41 Ruotsin kieliset: 16 Yhteensä: 57 Yllä olevissa luvuissa kuusivuotiaat ovat sekä koulun että varhaiskasvatuksen luvuissa. Alueita on tarkasteltu tässä erikseen koska toisin kuin esi- ja perusopetuksessa niin varhaiskasvatuksessa lasten kuljetus päiväkotiin on huoltajien vastuulla riippumatta matkan pituudesta. Tästä johtuen ei voida etukäteen olla varmoja huoltajien valinnoista silloin kun he hakevat päivähoitopaikkaa. Oppilaskuljetukset Lukuvuonna Ilolan koulun ja Sannäs skolanin oppilaskuljetusten piirissä olevia oppilaita on yhteensä 72. Ilolan oppilaista kuljetusten piirissä on 15 mikä on 22% kaikista oppilaista. Sannäs skolanin osalta kuljetuksen piirissä on 57 oppilasta eli 59% kaikista oppilaista. Tilasto liitteenä, liite 2. Nykyisten koulurakennusten kunto Tilajohto on tilannut kuntokartoitukset Ilolan koulun ja Sannäs skolan osalta mutta tietoa niiden valmistumisesta ei vielä ole. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alueella Sivistyskeskuksessa ja sen alueella olisi myös tiloja jotka olisivat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käytettävissä. Tilojen suunnittelu näiltä osin tehtäisiin hankesuunnitelmatyön yhteydessä. Verkkoselvitys nykytila 2020 Sivistysverkkoselvityksen nykytilatarkastelussa on tehty kapasiteettilaskentaa muun muassa koulujen osalta. Laskenta osoittaa että koulukiinteistöissä on tilaa, liite 3. Liitteet: Liitteet 1-3. Sivj: Sivistyslautakunta merkitsee yllä olevan tiedoksi. Sivistyslautakunta päättää että ennen lautakunnan seuraavaa kokousta (11.4.) järjestetään asukastilaisuudet jossa asukkaille tiedotetaan asiasta ja asukkaita kuullaan, asukkaita kuullaan myös

10 SIVLK kyselyä hyväksikäyttäen sekä lapsiin kohdentuvat vaikutukset arvioidaan. Sivistyslautakunta päättää pyytää tilajohtoa kiirehtimään kuntokartoitusten tekemistä. Päätös: Sivistyslautakunta päätti merkitä yllä olevan tiedoksi. Sivistyslautakunta päättää että ennen lautakunnan seuraavaa kokousta (11.4.) järjestetään asukastilaisuudet jossa asukkaille tiedotetaan asiasta ja asukkaita kuullaan, asukkaita kuullaan myös kyselyä hyväksikäyttäen sekä lapsiin kohdentuvat vaikutukset arvioidaan. Sivistyslautakunta päättää pyytää tilajohtoa kiirehtimään kuntokartoitusten tekemistä. SIVLK Porvoon Campuksella järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus aiheena Itäisten alueiden sivistyspalvelut. Tilaisuuteen osallistui itäisten kylien asukkaita sekä muita porvoolaisia ja myös sivistyslautakunnan jäseniä ja muita päättäjiä. Tilaisuudessa sovittiin että suunniteltu asukaskysely käsitellään sivistyslautakunnassa. Lautakunta ottaa kantaa sekä esitettäviin kysymyksiin sekä siihen että mille asukasryhmälle kysely osoitetaan. Yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio tulee kokoukseen esittämään alueen asutuksesta, liikenteestä sekä kaavoituksesta. Toimitilajohtaja Börje Boström on ilmoittanut että Ilolan koulun ja Sannäs skolanin kuntokartoitukset valmistuvat loppukeväästä tai alkukesästä. Liite: Asukaskysely Porvoon itäinen sivistyskeskus? Sivj: Sivistyslautakunta merkitsee yllä olevan tiedoksi sekä hyväksyy liitteenä olevan asukaskyselyn. Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi yllä olevan tiedoksi sekä päätti hyväksyä liitteenä olevan asukaskyselyn sivistyslautakunnan ehdottamilla muutoksilla.

11 Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai Liitteet: Asukaskyselyn tulokset, Porvoon itäinen alue Kirje sivistyslautakunnalle, Ilolan koti- ja kouluyhdistys Kirje sivistyslautakunnalle, vanhempainyhdistys Sannäs skola Ilolan koulun opettajien sekä oppilaiden lausunto Terveiset Sannäs skolanin henkilökunnalta Nuorisovaltuuston terveiset Itäisen sivistyskeskuksen sijaintivaihtoehtojen saavutettavuustarkastelut SIVLK Sivj: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi asukaskyselyn tulokset, selvityksen oppilaiden koulumatkojen pituudesta sekä lausunnot. Päätös: Sivistyslautakunta päätti merkitä tiedoksi asukaskyselyn tulokset, selvityksen oppilaiden koulumatkojen pituudesta sekä lausunnot. Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson, tai Sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelevät itäisen alueen koulutuspalveluiden järjestämistä alueella kokouksessaan Sivistyslautakunta on kokouksessaan todennut että sivistystoimen alueellisten palvelutarvekartoitusten laadinta-aikataulu on kytköksissä toimitilajohdon tilaamiin rakennusten kuntokartoituksien valmistumisiin. Kyseiset kuntokartoitukset eivät ole vielä valmistuneet. Porvoo on tilannut MDI konsulttitoimistolta väestöennusteen vuoteen 2040 josta näkee ikä- ja kieliryhmittäin väestökehityksen. Ennusteen tekee VTT Timo Aro. Ennuste valmistui Liitteet: Koulutusjaostojen päätökset kokouksista Sivj:

12 Lautakunta toteaa että esitys itäisten alueiden sivistyspalveluiden järjestämisestä tehdään lautakunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös: Sivistyslautakunta päätti, että esitys itäisten alueiden sivistyspalveluiden järjestämisestä tehdään lautakunnan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että on erittäin tärkeää, että sivistyspalvelut Porvoon itäisellä alueella turvataan. Lautakunta viittaa kaupunkistrategiaan elävän maaseudun osalta, koulutarjontaan muilla alueilla Porvoossa sekä oppilasennusteisiin itäiselle alueelle.

73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 74 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 75 OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 12.3.

73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 74 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 75 OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 12.3. PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2019 1 Sivistyslautakunta 11.06.2019 Käsitellyt asiat Sivu 73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 74 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 75 OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi Selvitykset ja ohjelmat 2019 Sivistyslautakunta vahvistaa tulevien projektisuunnitelmien pohjaksi laadittavien alueellisten tarvekartoitusten aikataulut. Samalla vahvistetaan muiden ajankohtaisten selvitysten

Lisätiedot

48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 50 ITÄISEN ALUEEN SIVISTYSPALVELUT 5

48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 50 ITÄISEN ALUEEN SIVISTYSPALVELUT 5 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Sivistyslautakunta 11.04.2019 Käsitellyt asiat Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 50 ITÄISEN ALUEEN SIVISTYSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta 93 11.10.2016 Sivistyslautakunta 104 16.11.2016 Sivistyslautakunta 117 07.12.2016 Kaupunginhallitus 401 19.12.2016 SIVISTYSVERKKOSELVITYS 1100/40.400/2016 SIVLK 11.10.2016 93 Valmistelu

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ruotsinkielistä kouluverkkoa koskeva lisäselvitys

Ruotsinkielistä kouluverkkoa koskeva lisäselvitys Ruotsinkielistä kouluverkkoa koskeva lisäselvitys Ruotsinkieliset koulutuspalvelut 30.4.2014 1 Sisä llysluettelo Johdanto 3 Lähtökohdat 3 Määritelmät 3 Työtä ohjanneet linjaukset 3 Alueen suomenkieliset

Lisätiedot

31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5

31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Sivistyslautakunta 12.03.2019 Käsitellyt asiat Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 33 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTON

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

Itäinen sivistyskeskus

Itäinen sivistyskeskus Itäinen sivistyskeskus SIJAINTIVAIHTOEHTOJEN SAAVUTETTAVUUSTARKASTELUT / Linea Konsultit Oy Lähtökohdat Arvioitu uuden sivistyskeskuksen kolmen eri sijaintivaihtoehdon vaikutuksia oppilaiden koulumatkoihin.

Lisätiedot

107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4

107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2018 1 Sivistyslautakunta 11.10.2018 Käsitellyt asiat Sivu 107 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 108 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 109 VASTAUS JAMIL JAMALIN

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

KYLIEN KAAVOITUKSESTA

KYLIEN KAAVOITUKSESTA 7.11.2016 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KYLIEN KAAVOITUKSESTA KYLIEN KAAVOITUKSESTA Sisältö: Kylärakenneohjelma, diat 3-5. Kylien kaavoitustilanne: Kulloo dia 6 Hinthaara, diat 7-8 Tuorila,

Lisätiedot

Porvoon Uusi kunta-selvitys, vaihe 1. Vertikal Oy Simo Pokki, Esko Sainio, Hanne Koskiniemi

Porvoon Uusi kunta-selvitys, vaihe 1. Vertikal Oy Simo Pokki, Esko Sainio, Hanne Koskiniemi Porvoon Uusi kunta-selvitys, vaihe 1. Vertikal Oy Simo Pokki, Esko Sainio, Hanne Koskiniemi 23.1.2018 Toimeksianto ja tavoitteet 1. Luoda laskennan avulla tarkka kuva Porvoon kaupungin sivistyspalveluiden

Lisätiedot

Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys /2021

Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys /2021 Vertikal Oy Esko Sainio ja Simo Pokki 26.4.2018 Porvoon perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden kehitys 2017-2020/2021 Laskennan tavoite Arvioida 2017 tilinpäätöksen (lukuvuosi 2017/2018) ja suoritemäärien

Lisätiedot

Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019

Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 Sivistystoimi Bildningssektorn TP/BS 2015 TA/BU2016 Kehys/Ram TAe BUf 2017 TS/EP 2018 TS/EP 2019 Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 11 650 946 10 782 700 11 673 000 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 1 (6) 358 Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Päätös katsoi valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen loppuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2018 1 (5) 550 V 26.9.2019, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä HEL 2018-003221 T 00 00 03 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300

Lisätiedot

YHTEENVETO PORVOON KOULUVERKOSTOSELVITYS PÄIVITYS 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO

YHTEENVETO PORVOON KOULUVERKOSTOSELVITYS PÄIVITYS 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO KOULUVERKKOSELVITYS Päivitys 17.9.2009 PORVOON KOULUVERKOSTOSELVITYS PÄIVITYS 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN... 2 1.1 TYÖRYHMÄ... 2 1.2 LÄHTÖKOHTA JA TYÖN KULKU...

Lisätiedot

7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita

7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita 7 ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN 7.1 Lainsäädännöllisiä lähtökohtia ja toiminnan järjestämisen periaatteita Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Sivu 1/8 Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011 2012, Koululiitu 2010 -analyysi Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen kuntalaiskysely

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen kuntalaiskysely Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen kuntalaiskysely Hyvä vastaaja, Tämä kysely tarkoituksena on kerätä tietoa päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen valmisteluun sekä päätöksentekoon. Voit halutessasi vastata

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset

Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolanin ja varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen talousvaikutukset sekä johtopäätökset Svenska skolan- taustaa Koululla pitkät historialliset perinteet Oppilasmäärä on ollut viime vuosina laskeva,

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Pappilanmäki EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Myllymäki EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Keskusta I

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 Kaupunginhallitus 249 26.06.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Nastolan alue

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Nastolan alue Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Itäisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Nastolan alue 25.4.2018 Oppilaaksiottoalueet keskiviikko, 11. huhtikuuta 2018 5 Koulujen oppilasennusteet,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

SIVISTYSVERKKOSELVITYS SIVISTYSVERKKO 2026

SIVISTYSVERKKOSELVITYS SIVISTYSVERKKO 2026 SIVISTYSVERKKOSELVITYS SIVISTYSVERKKO 2026 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Sivistysverkkoselvityksen aikataulu Päätöksenteko, viestintä ja osallistaminen Kouluverkko Päiväkotiverkko Kulttuuri- ja vapaa-aikaverkko

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Sivistyslautakunta Porin palveluverkkouudistus, lausunto kaupunginhallitukselle

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Sivistyslautakunta Porin palveluverkkouudistus, lausunto kaupunginhallitukselle Porin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 ( 12) Aika 12.02.2019, klo 16:35-19:47 Paikka Sivistystoimialan kokoushuone, Otavankatu 3 Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä

Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä Kauniaisten kaupunkistrategiassa vuosille 2018 2022 on asetettu tavoitteeksi Oppiminen kohti tulevaisuutta, ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Käynnistämistapaaminen

Käynnistämistapaaminen Käynnistämistapaaminen Oulunkylän ala-asteen laajennus ja uusi lasten päiväkoti 12.3.2019 Klo 17-18:30 Käynnistämistapaamisessa mukana Outi Rinta-Filppula, rehtori, Oulunkylän ala-asteen koulu Arjariitta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi.

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi. PORVOON KOULUVERKON KUSTANNUSVERTAILU: TAUSTATIETOA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUKSISTA (TOIMITILAJOHTO) EPOON KOULU Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet,

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Porvoon Nuorisovaltuuston kokous

Porvoon Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2011 1 (6) Porvoon Nuorisovaltuuston kokous Aika tiistai kello 16.30 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali, II kerros Läsnä Muut läsnäolijat: Poissa Mirlinda Ramaj Noomi Forslund Marco Monthan

Lisätiedot

Sivistystoimi

Sivistystoimi 1 SIVISTYSVERKKO 2020 SELVITYS 14.6.2018 2 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Johdantoa Miksi sivistysverkkoselvitys? Sivistysverkkoon liittyviä aiemmin tehtyjä selvityksiä ja päätöksiä Selvitystyön aikana tehdyt kyselyt

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KAAVOITUKSESTA

PORVOON KAUPUNGIN KAAVOITUKSESTA PORVOON KAUPUNGIN KAAVOITUKSESTA TILANNEKATSAUS KOULUVERKKOSELVITYSTÄ VARTEN 8.5.2018 8.5.2018 Yleiskaavat Generalplaner Yleiskaavat voimassa: Yleiskaavat tekeillä: Keskeisten alueiden osayleiskaava Delgeneralplan

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Koulujen Kapasiteettilaskenta. Porvoo Juho Innanen Analyytikko, Vertikal

Koulujen Kapasiteettilaskenta. Porvoo Juho Innanen Analyytikko, Vertikal Koulujen Kapasiteettilaskenta Porvoo 24.05.2018 Juho Innanen Analyytikko, Vertikal Sisällys Tietojen keruu Miten kapasiteetti on laskettu Tarkennuksia Tulokset kuvina Taulukot Kapasiteetti Tavoitteena

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI. Liit 9 b2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS

PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI. Liit 9 b2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI Liit 9 b2 PORVOON KOULUVERKKOSELVITYS 29 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS 2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 EBBO SKOLA... 3 2 GAMMELBACKA SKOLA...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 18.05.2016 Sivu 1 / 5 759/2016 12.01.00.00 82 Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Outi Saloranta-Eriksson,

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 8 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätösehdotus päättää kaupungin ylläpitämien suomenkielisten

Lisätiedot

Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja koulun esiopetuksen kuljetussäännön liitteen nro 1 mukaisesti.

Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen ja koulun esiopetuksen kuljetussäännön liitteen nro 1 mukaisesti. Sivistyslautakunta 24 24.03.2015 Sivistyslautakunta 36 28.04.2015 Sivistyslautakunta 50 02.06.2015 Sivistyslautakunta 20 01.03.2016 Sivistyslautakunta 32 19.04.2016 Koulukuljetussäännön päivittäminen /

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym.

Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. Valtuusto 49 22.05.2017 Aloite nollatoleranssista koulukiusaamiselle/marja Manninen-Ollberg ym. 1569/12.01.03/2016 KV 102 Valtuusto 16.5.2016 Marja Manninen-Ollberg ja 27 muuta valtuutettua jättivät aloitteen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

ÖVIKIN LEIRIKESKUKSEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUSTÖIDEN TARVESELVITYS

ÖVIKIN LEIRIKESKUKSEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUSTÖIDEN TARVESELVITYS Sivistyslautakunta 21 15.03.2017 Sivistyslautakunta 54 31.05.2017 ÖVIKIN LEIRIKESKUKSEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUSTÖIDEN TARVESELVITYS SIVLK 15.03.2017 21 Valmistelu ja lisätiedot: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7640/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7640/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 7 22.1.2019 Kaupunginhallitus 28 28.1.2019 10 Asianro 7640/12.05.03/2018 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pienten koululaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk. 135 03.11.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA 228/22/2016 SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 394 Sj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite kouluverkkoa koskevista ratkaisuista Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TA2018 Tehtäväalueet TP2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Vaalit Toimintatuotot 0 0 264 000 90 000 0 Myyntituotot 0 0 264 000 90 000 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) 43 7. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 2019 HEL 2017-013193 T 12 00 01 Päätös päätti kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma Ehdotus, kaupunkikehityslautakunta 18.3.2014

Kylärakenneohjelma Ehdotus, kaupunkikehityslautakunta 18.3.2014 Kylärakenneohjelma Ehdotus, kaupunkikehityslautakunta 18.3.2014 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 1 Herttoniemen alueen palveluverkon kehittäminen HEL 2014-002769 T 12 00 01 Esitysehdotus Esittelijän perustelut esittää kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu

OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille. Kukkasen koulu OmaLahti tilaisuus Nastolan alueen asukkaille Kukkasen koulu 25.4.2018 Tietoa tilaisuudesta OmaLahti -asukasilta Nastolan alue. Ke 25.4.2018 klo 18 20 Parhaillaan tehdään koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Emmi Romppainen Emmi Romppainen

Emmi Romppainen Emmi Romppainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 9.5.2019 3 Kokousaika Tiistai 14.5.2019 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu. 2018, esitys Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen, Pohjoisen alueen palveluverkkosuunnittelu 2018, esitys Oppilaaksiottoalueet Koulujen oppilasennusteet, lasten määrä ja päivähoitopaikat varhaiskasvatuksessa Väestöennusteet,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 3.9.2019 klo 18.00 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot