PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 23 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 5 24 Henkilöstöraportti Tilinpäätös ja toimintakertomus Metsäkoneenkuljettajan ja maarakennuskoneenkuljettajan 10 koulutuksia koskevien sopimusten irtisanominen 27 Hankehakemusten hyväksyminen Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen Hankehakemus Onni Robo 13

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-15:45 Paikka K-P:n ammattiopisto, Talonpojankatu 6, neuvotteluhuone Kuu Läsnä Kerola Mari puheenjohtaja Smedman Rainer varapuheenjohtaja Björkroth Peter jäsen Koskinen Jouni jäsen Pekkarinen Sari jäsen Peltokangas Mauri jäsen Rantala Mervi jäsen Rasmus Jarmo jäsen Sivula Jarkko jäsen Suonperä Sirpa jäsen Ittonen Jarmo varajäsen Hankaniemi Tapani valtuuston puheenjohtaja Panula Kirsi valtuuston I varapuheenjohtaja Yli-Pelkola Kim valtuuston II varapuheenjohtaja Sadeharju Liisa johtaja Penttinen Jukka talous- ja hallintojohtaja Nylund Eija pöytäkirjanpitäjä Seppä-Jokela Elina henkilöstöpäällikkö, läsnä 24 Poissa Klemola Salla jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Mari Kerola puheenjohtaja Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Mervi Rantala pöytäkirjantarkastaja Jarmo Rasmus pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ollut nähtävänä alkaen koulutusyhtymän verkkosivuilla. Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALL Hallintosäännön mom. mukaan kokouskutsu, joka sisältää se los tuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään vii meis tään viisi (5) päivää ennen kokousta, jollei erityinen syy sitä estä. Hallintosäännön mom. mukaan yhtymähallituksen kokouskutsu, esi tys lis ta, liitteet ja oheismateriaali julkaistaan sähköisessä kokoustilassa ja tie to julkaisusta lähetetään sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille, va rajä se nil le sekä yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle. Johtajan ehdotus Päätös Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen HALL Johtajan ehdotus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mervi Rantala ja Jarmo Rasmus. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Henkilöstöraportti 2017 HALL Henkilöstöraportissa 2017 käsitellään henkilöstövoimavaroja määrällisten lu ku jen ja laadullisten tulosten kautta suhteessa strategian ja yh ty mä suunni tel man tavoitteisiin sekä asetettuihin henkilöstömittareihin. Henkilöstön perustietoja koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän ( ) tilanteeseen. Suurin osa henkilöstötilinpäätöksen tiedoista on saatu palkanlaskentajärjestelmästä AGS-raportointiohjelmalla. Hen ki löstön osaamiseen liittyvät perustiedot on pääosin kerätty ElbitSkills-HR -järjes tel mäs tä. Osa tiedoista on täydennetty eri osa-alueita koordinoivilta henki löil tä erikseen keräämällä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän palveluksessa oli yhteensä 438 työntekijää (ilman sivutoimisia), joista 62 oli määräaikaisessa työ suhtees sa (14,2 %). Opetushenkilöstön osuus koko henkilökunnasta oli 56,6 % (v. 2016/54,5%). Henkilöstöstä naisia oli 63,2 %. Koko henkilöstön ja vakituisen henkilöstön keski-ikä on koko yh ty mä ta solla hieman noussut vuosien saatossa. Koko henkilöstön keski-ikä oli 49 vuot ta 3 kuukautta (v / 49 v.). Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuo den 2017 lopussa 50 vuotta 8 kuukautta (v / 50 v. 2 kk). Henkilöstön kehittämisen tavoitteet ovat linjassa strategian ja yh ty mä suunni tel man tavoitteisiin. Vuonna 2017 valmistui myös henkilöstöstrategia Vuoden 2017 aikana on osaamisen kehittämisen osalta vahvasti valmis tau dut tu ammatillisen koulutuksen reformin asettamiin tavoitteisiin erilais ten hankkeiden, työpajojen ja koulutuspäivien kautta. Osaamisen ke hittä mi seen on tuotu vahvemmin mukaan mallia. Kouluttautumista seu ra taan ElbitSkills HR-järjestelmän avulla. Opetushenkilöstö on viime vuo si na aktiivisesti kouluttautunut pedagogisin opinnoin ja tutkintotasoaan nos taen. Henkilöstöraportti 2017 toimitetaan hallitukselle ennen kokousta ja sisältö esi tel lään tarkemmin kokouksessa. Johtajan ehdotus Päätös Hallitus merkitsee henkilöstöraportin 2017 tiedoksi ja saattaa sen yh ty mäval tuus tol le tiedoksi. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus / /2017 HALL Vuosi 2017 oli merkittävä ja muutoksentäyteinen vuosi ammatillisessa koulu tuk ses sa. Ammatillisen koulutuksen refromia koskeva toiminta- ja ra hoitus lain sää dän tö vahvistettiin ja koulutuksen järjestämisluvat uudistettiin hake mus ten perusteella kesän ja syksyn 2017 aikana. Koulutusyhtymän organisaatiota uudistettiin paremmin reformin mukaista toi min taa vastaavaksi. Nuorten ja aikuisten koulutus yhdistettiin toi mi alapoh jai sek si opetuksen tulosalueeksi. Konsernipalvelut muodostaa toisen tulos alu een. Yhtymävaltuusto vahvisti uuden organisaatiomallin keväällä Jäsenet uuden valtuustokauden luottamuselimiin valittiin syksyllä Toiminnallisilta tuloksiltaan vuosi 2017 oli sangen onnistunut. Tu lok sel lisuus ra hoi tuk ses sa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä tuli jälleen nel jännek si suurten koulutuksen järjestäjien sarjassa. Ammatillisen peruskoulutuksen painotettu opiskelijamäärä vuonna 2017 oli 2.459, mikä oli alle koulutusyhtymän järjestämisluvan, opiskelijaa. Vuon na 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö leikkasi kaikkien koulutuksen jär jes tä jien rahoituksen perustana olevaa opiskelijamäärää 12.5 %, joten kou lu tus yh ty mä sai rahoitusta vain opiskelijalta. Rahoituspäätöksen ver rat tu na koulutusyhtymän opiskelijamäärä oli hyvä. Opiskelijamäärä ylitti ra hoi tus pää tök sen 228 opiskelijalla. Yhteishaussa koulutusyhtymään oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 738 ja ve to voi ma lu vuk si muodostui näin 1,03. Vuotta aiemmin ensisijaisia ha kijoi ta oli 40 enemmän ja vetovoimaisuusluku oli 1,15. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutui 197 opiskelijatyövuotta, mikä on suun nil leen edellisvuoden tasoa. Erillisrahoitteisissa osaamisohjelmissa opis ke li 120 opiskelijaa. Oppisopimuksen peruskoulutukseen osal lis tu neiden määrä oli 139, joka on suunnilleen edellisvuoden tasoa. Op pi so pi muksen lisäkoulutuksen paikkakiintiö oli 289. Vapaassa sivistystyössä opis ke lija viik ko ja tuotettiin 6413, mikä on viime vuotta vähemmän. Ammatilliseen koulutukseen kohdistettava rahoitus on ollut laskusuunnassa jo vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2017 ammatillisen peruskoulutukseen val tion osuus ra hoi tuk seen kohdistui valtakunnallisesti 190 milj. euron leikkaus. Koulutuksen järjestäjille myönnettiin noin 87,5 % järjestämisluvan enim mäis opis ke li ja mää rän mukaisesta rahoituksesta. Näin ollen val tion ta-

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus lou den säästöihin ja opiskelijapaikkojen vähenemiseen jouduttiin jälleen va rau tu maan talousarviota laadittaessa. Vuotta 2017 koskevia yt-neu vot telu ja käytiin vuoden 2016 puolella, mutta vuonna 2017 ei yt-neuvotteluja enää käyty. Tämä toi osaltaan kehittämisrauhaa uudistuksiin val mis tau duttaes sa. Taloudellisesti vuosi 2017 sujui talousarvion mukaisesti. Tilikauden 2017 tu lok sek si muodostui ,78 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 0,00 euroa. Vuosikatteeksi jäi 2,3 milj. euroa, joka ei riittänyt 2,7 milj. euron poistoi hin. Vuoden 2017 toimintatuotot olivat 36,47 milj. euroa, kun ne edellisvuonna oli vat 40,53 milj.. Toimintatuotot ovat pudonneet n. 4,06 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa toimintatuottojen taso oli arvioitu n. 35,3 milj. eurok si, joten toimintatuotot ylittivät talousarvion. Talousarviossa ei oltu kuitenkaan huomioitu tulosrahoitusta, jota saatiin 1,3 milj. euroa. Vuoden 2017 toimintakulut olivat 33,9 milj. euroa, kun ne edellisvuonna oli vat 36,6 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa oli varauduttu 34,4 milj. euron toimintakuluihin, joten toimintakulut olivat talousarvion mu kaiset. Hen ki lö työ vuo sia toteutui vuonna 2017 yhteensä 440, kun ne edel lisvuon na oli vat 480. Vuoden 2017 investoinnit olivat yhteensä 2,6 m. Nettoinvestoinnit olivat kui ten kin vain 1,3 m, sillä investointeihin saatiin hankerahoitus ja lisäksi tu lo ja saatiin Perhon toimipaikan myynnistä. Vuonna 2017 ei tarvittu talous ar vio lai naa. Kas sa va rat vuoden lopussa olivat 3,4 m ja ne riittävät keski mää rin 31,55 päivän mak su val miu teen.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Tuloslaskelmat Kokonaisuutena yhtymän talous on heikentynyt vuo si na Val tion talou den säästöohjelman seurauksena toimintatuotot ovat laskeneet mer kit täväs ti. Toimintakuluissa on kuitenkin saatu säästöjä aikaiseksi. Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2017 on esityslistan oheisaineistona. Johtajan ehdotus Hallitus 1. esittää valtuustolle, että talousarvion toteutuminen vuodelta 2017 hy väksy tään tulosalueittain siten, että tulosaluekohtainen sitova määräraha on sisäi nen/ul koi nen tilikauden tulos 2. esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta muodostetaan ti lin pää töskir jas sa esitetyt varaukset sekä rahastokirjaukset, joiden jälkeen yli/-ali jäämäk si muodostuu 0,00 euroa 3. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si, 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen val tuus ton käsiteltäväksi.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Metsäkoneenkuljettajan ja maarakennuskoneenkuljettajan koulutuksia koskevien sopimusten irtisanominen HALL Johtajan ehdotus Päätös Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on toteuttanut yhteistyösopimusten perus teel la metsäkoneenkuljettajan koulutusta Tampereen ammattiopisto Tredun kanssa ja maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta Vaasan am mat ti opisto Vamian kanssa näiden järjestämislupien ja opiskelijapaikkojen puit teissa. Koulutusyhtymä on saanut nämä koulutukset uuteen omaan jär jes tä mislu paan sa alkaen. Neuvotteluja toimintamallin ja yh teis työ so pi musten purkamisesta on käyty Tredun ja Vamian kanssa. Tampereen kanssa van ha toimintamalli ja sopimus on jo purettu. Met sä ko neen kul jet ta ja opis keli jat ovat siirtyneet Kpedun opiskelijapaikoille Vaasan kanssa neu vot te lu on käyty ja sopimus on tarkoitus irtisanoa päättymään , min kä jälkeen opiskelijat ovat Kpedun opiskelijapaikoilla. Hallitus vahvistaa näiden yhteistyösopimusten irtisanomisen esittelyn mukai ses ti. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Hankehakemusten hyväksyminen HALL Johtajan ehdotus Päätös Hallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liitteen 1 mukaiset hankehakemukset. Hallitus hyväksyy liitteessä olevien hankehakemusten lähettämisen rahoittajille. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen HALL Kuntalain 92 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen kä sitel tä väk si. Yhtymähallitus voi ottaa käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain no jal la siirretty yhtymähallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan. Asia on otettava yhtymähal lituksen käsiteltäväk si viimeistään sen ajan kuluessa, jos sa oikaisuvaati mus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yh ty mä hal li tuk sen käsiteltäväksi ei kuntalain 92 :n mukaisesti saa ottaa yk si löön kohdistuvia opetustoimen asioita. Viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäällikkö - Johtaja - Kiinteistöpäällikkö 11 Laskentapäällikkö - Opintoasiainpäällikkö - Oppisopimuspäällikkö 3 Rehtori Talous- ja hallintojohtaja - Toimialapäälliköt - - hyvinvointialat - - ICT- ja media-ala - - kansanopisto - - liiketalous- ja vaatetusala t - - luonnonvara-ala 8 - ruoka- ja puhtauspalveluala - - teollisuus ja logistiikka-alat 1 - valmentavat ja ohjaavat, YTO - Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Päätösluettelot esitetään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Johtajan ehdotus Päätös Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätök siin. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

13 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Hankehakemus Onni Robo HALL Projektihallinnon yleisohje (2014) edellyttää, että hallituksen käsittelyyn tuo daan omana pykälänä hankkeet, joissa Kpedun omarahoitus ylittää alueke hi tys hank keis sa euroa ja oman toiminnan kehittämishankkeissa euroa (ilman laskennallista rahoitusta). Kpedussa on laadittu Onni Robo-niminen ESR-hanke toimintalinjaan Koulu tus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Sen kustannusarvio on yh teensä , josta omarahoitusosuus on 25 % eli Hanke on oman toiminnan kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen tu le vaisuu den teknologioiden työelämävaatimuksia tukevaksi. Tavoitteena on myös lisätä opetushenkilöstön robotiikka- ja ohjelmointiosaamista, sekä edes aut taa robotiikan ja uusien teknologioiden soveltamista ammatillisessa kou lu tuk ses sa. Lisäksi tavoitteena on ro bo tiik ka la bo ra to rio-op pi mis ym päris tön rakentaminen. Oppimisympäristössä voidaan suorittaa ammatillisia pi lo toin te ja, innovoida uusia tuotteita ja palveluja, sekä etsiä robotiikan uusia käyttökohteita opiskelijoiden kanssa. Oppimisympäristön kehittämistä, ammatillisia pilotointeja ja koulutuksen ke hit tä mis tä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen toimenpiteinä lisätään opettajien osaamista robotiikan ja uusien tek no lo gioi den opetuskäytön edistämiseksi. Opetushenkilöstö osallistuu kou lu tuk siin, tekee kehitystyötä ja suorittaa benchmarkkingia. Hankkeessa to teu te taan siirrettävissä oleva robotiikkalaboratorio -oppimisympäristö, jos sa ammatillista soveltamista kehitetään digipedagogisesta näkökulmasta. Hank keen avulla kehitetään valinnainen paikalliseen tarpeeseen perustuva tut kin non osa ammatilliseen peruskoulutukseen yhdessä työelämän kanssa, jo ka palvelee robotiikka- ja teknologiaosaamista monipuolisesti alu eel li sesta näkökulmasta. Hankkeessa tiedotetaan toiminnasta aktiivisesti so si aa lisen median ja verkon kautta. Koulutusaloille järjestetään tapahtumia ja inno vaa tio ta paa mi sia. Lisäksi järjestetään avoin robotiikan ja uuden tek no logian seminaari. Opiskelijoiden motivaatio kasvaa ja heidän työelämävalmiutensa paranevat ke hit ty vän moniosaamisen ja innovaatiotaitojen kautta. Op pi mis ym pä ris tössä voi hankkia osaamista digitalisaation mahdollisuuksiin, uusien tek no logioi den ja robotiikan hyödyntämiseen työelämässä. Koulutuksen järjestäjän ve to voi mai suus kasvaa hankkeen myötä ja alueen yritykset saavat osaa vampaa sekä innovatiivisempaa uutta työvoimaa. Tietoisuus robotiikasta ja sen hyö dyn tä mi ses tä lisääntyy, sekä kynnys käyttää robotiikkaa madaltuu. Hankehakemus on pitänyt jättää viranomaiskäsittelyyn mennessä.

14 PÖYTÄKIRJA 3/ Yhtymähallitus Se on lähetetty johtoryhmän sähköpostikäsittelyn jälkeen johtajan al le kirjoit ta ma na. Johtajan ehdotus Päätös Hallitus hyväksyy lähetetyn Onni Robo -hankesuunnitelman. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

15 PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUS Yhtymähallituksen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täy täntöön panoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jo kainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on loukattu, kun ta, joka kuuluu koulutusyhtymään sekä koulu tusyhtymään kuuluvan kunnan jäsen. HANKINTAOIKAISU- JA VALITUSOSOITUSOHJE I Hankintaoikaisun tekeminen yhtymähallitukselle Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hallitukselta, os. Närvilänkatu 8, Kokkola, kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hä nen val tuut ta man sa asiamiehen toimitettava yhtymähallitukselle viimeistään oikaisuvaati musajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä lu ettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tiedoksiantopäivästä. Määräai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräai kaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöytä kir jan siitä pää tök ses tä, josta hae taan oi kai sua se kä sel vitys sii tä päiväs tä, mis tä oikai suvaa ti musaika on edel lä sa notun mu kaan las ket tu. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä teh tyyn rat kaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an ne tun lain (1397/2016, jäl jem pä nä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla han kin ta yk si köl tä oikaisua (jäl jem pä nä hankintaoikaisu) tai asia voidaan saattaa va li tuk sel la markkinaoikeuden kä sitel tä väk si, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 ja 26 :n mukaiset kynnysarvot. Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä Keski-Pohjanmaan koultusyhtymän hal li tuk sel le oikai su vaa ti muk sen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jo ta asia koskee (jäljem pä nä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaa tia hankin ta lain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaa tia kirjallisesti tar jous kil pai luun osallistunut tarjoaja tai osal lis tu mis ha ke muk sen tehnyt ehdokas tai muu ta ho, jota asia koskee. Asianosaisen on vaaditava hankintaoikaisua 14 päivän kukuessa siitä, kun asian osai nen on saa nut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta han kin ta me net te lys sä tehdystä rat kai sus ta.vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päi vä nä ennen virka-ajan päät tymis tä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päi vä on pyhä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an tai, voi oi kai suvaa ti muk sen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä en sim mäi se nä arkipäivänä sen jäl keen. Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon han kin tapää tök ses tä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vas taan ot ta jan käy tet tä vis sä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan kä si tel lä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asian osai nen esitä luotettavaa sel vitys tä tietoliikenneyhteyksien toi mi mat to muu des ta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh dos ta sähköinen viesti on saapunut asian osai sel le myöhemmin.

16 PÖYTÄKIRJA 3/ II Valitusosoituksen tekeminen markkinaoikeuteen Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta Valituksen sisältö ja toimittaminen Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen, oi kai sua vaa tivan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole han kin ta yk si kön hallussa. Hankintavaatimus toimitetaan Keski-Pohjanmaan koultusyhtymän hallitukselle, os. När vilän ka tu 8, Kokkola tai Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen mää rä ai kaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta va lit ta mal la mark ki na oikeu teen. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa päätös tai muu han kin ta menet te lys sä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan ase maan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi ei voida saattaa hankintayksiön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 :n nojalla; tai 3) sitä, että 93 :ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käy te tään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon han kin täpää tök ses tä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vas taan ot ta jan käy tet tä vis sä tämän vastaanottolaitteesssa siten, että viestiä voi daan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, joll ei asianosainen esitä luotettavaa sel vitys tä tietoliikenneyhteyksien toi mi mat to muu des ta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh dos ta sähköinen viesti on saa pu nut asianosaiselle myöhemmin. Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon han kin taa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tie dok si saan ti päi vää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valitusajan tulee olla perillä valitusajan vii mei se nä päivänä ennen mark ki na oi keu den virka-ajan päättymistä. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos han kin tyk sik kö on teh nyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimus 130 :n 1 tai 3 kohdan no jal la noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse nou dat taa, jos sopimus koskee pui te jär jes te lyn perusteella tehtävää hankintaa tai so pi mus koskee dynaamisen han kin ta järjes tel män sisällä tehtävää hankintaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä sii nä ta paukses sa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä va li tusosoi teuk si neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teel li nen. Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaa ti muk set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dy naa mi seen han kin ta jär jestel mään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta va li tus kir jel mäs sä on esitettävä, minkä vuok si käsittelylupa tulisi myöntää.

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Muutoksenhausta ilmoittaminen Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on jo ku muu henkilö, va li tuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säk si on ilmoitettava pos tiosoi te ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moi tuk set valittajalle voidaan toimittaa. Va lit ta jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on al le kir joi tet ta va valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päi vä nä pää tös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan koh das ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuek si. Asiamiehen on lii tet tävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hal lin to lain käyt tö lain 21 :ssä säädetään. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, os. Radanrakentajantie 5, Hel sin ki tai Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kans li aan hen ki lökoh tai ses ti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, te le ko pio na tai sähköpostilla ku ten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an ne tus sa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on py hä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan nus aat to tai arkilauantai, voi asia kir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana ar ki päi vä nä. Hankintalain 163 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvan asiaan ei saa hakea muu tos ta kuntalain eika hallintolainkäytölain nojalla. Hankintalain 148 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti il moi tet ta va han kin ta yk si köl le asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Il moitus on toi mitet ta va hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan mark ki na oi keu teen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 1 mainittuun osoittee seen. Puheenjohtaja Mari Kerola Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Ruoveden kunnanvaltuusto Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjan tarkastaminen 63 Kannus Krekilä/metsäpalstan Metsäsalo 217-410-14:17 hankinta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Tekninen johtaja KUNNANVIRASTON IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA

Tekninen johtaja KUNNANVIRASTON IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA Vireillepanija Asia KUNNANVIRASTON IRTOKALUSTEIDEN HANKINTA Hankinta Sarastia on Pyhtään kunnan toimeksiannosta pyytänyt avoimella me net te lyl lä tarjoukset Pyhtään kunnanviraston irtokalusteista. Valintaperusteena

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT 20.3.2019 29-45 52- Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN MUUTOKSENHAKUOHJEET JULKINEN HANKINTA Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 6.6.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Muutoksenhakukielto :t 35-38, 42-43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Nurmijärven kunta kilpailutti kunnossapitokuormaajan kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Nurmijärven kunta kilpailutti kunnossapitokuormaajan kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Asia Selostus Kunnossapitokuormaajan hankinta Nurmijärven kunta kilpailutti kunnossapitokuormaajan kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)).

Valitusosoitus. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 (410/2015)). Pykälät: 63 & 66 Valitusviranomainen

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomainen Päätökseen 5 tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto Päätöksistä 1-4, 6, 8-12 ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätökset kos kevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/2015 136 ). Valitusviranomainen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.12.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Asia AUTON HANKKIMINEN TYÖPAJALLE Joroisten työpaja hoitaa asiakastöinä kuntalaisten tilaamia erilaisia kunnossapito- ja pihatöitä, kuljetuksia sekä Keski-Savon Jätehuollon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.3.2017 MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä 19, 20, 21, 22, 23, 27 tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal ta

Lisätiedot

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta. KAUPUNGINVALTUUSTO MUUTOKSENHAKUOHJE MUUTOKSENHAKUKIELTO Pykälät: 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134 Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Oikaisuvaatimusohje

Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Oikaisuvaatimusohje Nousiaisten kunta Muutoksenhakuohje Kokouspvm Pykälät Tekninen lautakunta 15.7.2019 42-56 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaa ti mus

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 15.8.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Tekninen johtaja MAANRAKENNUSTÖIDEN JA -HUOLTOJEN PUITESOPIMUS

Tekninen johtaja MAANRAKENNUSTÖIDEN JA -HUOLTOJEN PUITESOPIMUS Vireillepanija Asia MAANRAKENNUSTÖIDEN JA -HUOLTOJEN PUITESOPIMUS 2019-2022 Työpäällikkö on kilpailuttanut maanrakennustyöt ja -huollot vuosille 2019-2022 tavoitteena solmia nelivuotinen puitesopimus 2-4

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalueen Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentamisen urakoitsijan valinta

Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalueen Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentamisen urakoitsijan valinta 435/02.08.00/2019 Laukaa - Vuorenmäen teollisuusalueen Vuorenmäenkadun ja Kennäälänkadun rakentamisen urakoitsijan valinta Selostus asiasta Laukaan kunnan teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan palvelut

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja kunnallisasia

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja kunnallisasia Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) JARDno-2017-275 Katuvalaistuksen rakentaminen 2018, hankinta Selostus asiasta perusteluineen Hankinta perustuu voimassa olevaan Katuvalaistuksen rakentaminen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla. Hankinnan laajuus on enintään 200 tuntia 26 viikon aikana.

Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla. Hankinnan laajuus on enintään 200 tuntia 26 viikon aikana. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 428 / 2018 30.11.2018 168/08.03.00.00/2018 Asiantuntijapalvelun hankinta: ICT ja ruotsinkieliset palvelut Uudellamaalla Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke valmistelee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin 31-35, 39-40 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oi kai su vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankinnan vastuuhenkilö on Jukka Hynninen.

Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankinnan vastuuhenkilö on Jukka Hynninen. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 110 / 2019 17.6.2019 606/02.08.04/2018 Hankintapäätös, väliaikainen puitesopimus Hankinnan yleiskuvaus Tämä väliaikainen palvelusopimus liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n

Lisätiedot

Päätös JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Päivämäärä Hallinto Kuntayhtymän johtaja Pykälä Diaari nro 35/2019 HAL:86 /2019

Päätös JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Päivämäärä Hallinto Kuntayhtymän johtaja Pykälä Diaari nro 35/2019 HAL:86 /2019 Asia, jota päätös koskee Asianosaiset Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta Keskustaksi Oy Selostus asiasta ja perustelut Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista on Kurikan

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) JARDno-2017-1203 Alankotien pohjoispäädyn vihertyöt Tämä hankintapäätös korvaa kunnossapitopäällikön 17.10.2017 6 päätöksen. Lähtökohdat ja hankinta Järvenpään

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi

Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 325 / 2018 6.9.2018 110/00.00.00/2018 Asiantuntijapalvelun hankinta: sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen neuvottelumenettelyn 1. vaihe ja simulointi Hankinnan yleiskuvaus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Edellä pykälissä 64-67 tehtyihin päätöksiin ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai

Lisätiedot

Hankinnan laajuus on n. 2,5 pvä / vko, enintään 200 h. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen.

Hankinnan laajuus on n. 2,5 pvä / vko, enintään 200 h. Hankinnan vastuujohtaja on Ossi Savolainen. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 437 / 2018 10.12.2018 171/08.03.00.00/2018 Asiantuntijapalvelun hankinta: Tukipalveluiden valmistelutehtävät Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke valmistelee uuden

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax nen ja -ai ka

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax nen ja -ai ka Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä 29.8.2017 1-9 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96)

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 23.8.2018. Muutoksenhakukielto ( 92, 93, 98-101) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 19.10.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Suunnittelupäällikkö kunnallisasia

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Suunnittelupäällikkö kunnallisasia Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2018-587 Hankinnan oikaisu, Ristinummen pohjoisosan hulevesiselvitys, hankinta Tämä päätös korvaa suunnittelupäällikön päätöksen 15.2.2018 6. Lähtökohdat ja hankinta

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Hankinnan keskeyttäminen; Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki

Hankinnan keskeyttäminen; Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki Muu päätös 1 (6) Maakuntajohtaja 115 / 2019 25.6.2019 187/08.03.02.01/2018 Hankinnan keskeyttäminen; Sote-palvelutuotannon järjestämisen ja tuottamisen suunnittelun tuki Hankinnan tausta Hankintamenettelyn

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2018

Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspöytäkirja 2/2018 Päätöspvm 9.5.2018 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro TELA/831/10.03.01/2015 Infrayksikön infran rakentamisen toimintayksikön esimies Otsikko Liukuvalettavien reunakivien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinnat, puitejärjestely , optiot

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinnat, puitejärjestely , optiot 623/02.08.00/2018 Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinnat, puitejärjestely 2019-2020, optiot 2021-2022 Selostus asiasta Laukaan kunnan teknisten palveluiden tilapalvelu on kilpailuttanut pää- ja arkkitehtisuunnittelijat

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN

LUOTTAMUKSELLINEN LUOTTAMUKSELLINEN Lempäälän seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 20.8.2019 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot