A8-0288/219

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A8-0288/219"

Transkriptio

1 A8-0288/219 Tarkistus 219 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi 13 artikla 1 kohta b a alakohta (uusi) Komission teksti Tarkistus b a) kielletään veden toimittajia katkaisemasta kotitalouksien veden toimituksia; Or. en Perustelu Kotitalouksien juomavesitoimituksia ei saa katkaista, on kyseessä sitten julkinen tai yksityisomistuksessa oleva veden toimittaja. Veden vapaa saatavuus on oikeus, jota ei voi evätä keneltäkään.

2 A8-0288/220 Tarkistus 220 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi 13 artikla 1 kohta c alakohta ii alakohta Komission teksti ii) edistämällä kyseisen veden saatavuutta hallinnoissa ja julkisissa rakennuksissa; Tarkistus ii) varmistamalla kyseisen veden vapaa saatavuus hallinnoissa ja julkisissa rakennuksissa ja kannustamalla luopumaan kertakäyttöisissä muovipulloissa tai -säiliöissä olevan veden käytöstä näissä hallinnoissa ja julkisissa rakennuksissa; Or. en

3 A8-0288/221 Tarkistus 221 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi 13 artikla 2 a kohta (uusi) Komission teksti Tarkistus 2 a. Jäljempänä olevan 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti kerätyt tiedot huomioon ottaen komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa unionin kuntien tukemiseksi, jotta ne voivat hankkia teknistä tukea, saatavilla olevaa unionin rahoitusta ja pitkäaikaisia julkisia lainoja tavallista alhaisemmalla korolla, erityisesti vesiinfrastruktuurin ylläpitämistä ja uudistamista varten, jotta varmistetaan korkealaatuisen veden saanti ja asetetaan vesi- ja jätevesipalvelut myös heikoimmassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden väestöryhmien saataville. Or. en Perustelu Jotta tällainen direktiivi voitaisiin panna mahdollisimman tehokkaasti täytäntöön, on olennaisen tärkeää, että komissio toimii jäsenvaltioiden kanssa kaikin tavoin yhteistyössä, jotta voidaan muun muassa ottaa käyttöön julkisia varoja ja lainoja niiden unionin kuntien vesi-infrastruktuurin tehokkuuden ja kapasiteetin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, joissa heikoimmassa asemassa oleville ryhmille saattaa aiheutua tavallista enemmän haittoja.

4 A8-0288/222 Tarkistus 222 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi 15 artikla 3 a kohta (uusi) Komission teksti Tarkistus 3 a. Jotta jäsenvaltioita voidaan tukea tämän artiklan täytäntöönpanossa, komissio perustaa tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa unionin vesiköyhyyden seurantakeskuksen, jotta voidaan edistää yhteisten indikaattorien laatimista fyysisten ja taloudellisten vedensaantimahdollisuuksien arvioimista varten, tarjota käyttäjäystävällinen ja avoin alusta, jolla edistetään yleisön osallistumista vesiköyhyyden ongelman käsittelyyn, levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä, joilla varmistetaan, että vesi on kaikkien saatavilla, edistää sidosryhmien välistä tiedon jakamista ja tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa paikallisella, kansallisella ja unionin tasolla. Or. en Perustelu Vesiköyhyyden seurantakeskuksen perustaminen voisi olla hyödyllistä, sillä se tarjoaisi mahdollisuuden ei-sitovaan tiedonvaihtoon ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen ilman, että puututtaisiin sen arviointiin, miten direktiivi pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa.

5 A8-0288/223 Tarkistus 223 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi Liite I B osa 1 taulukko Komission teksti Kemialliset muuttujat Muuttuja Muuttujan arvo Yksikkö Huomautukset Akryyliamidi 0,10 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Antimoni 5,0 μg/l Arseeni 10 μg/l Bentseeni 1,0 μg/l Bentso(a)-pyreeni 0,010 μg/l Beeta-estradioli ( ) 0,001 μg/l Bisfenoli A 0,01 μg/l Boori 1,0 mg/l Bromaatti 10 μg/l

6 Kadmium 5,0 μg/l Kloraatti 0,25 mg/l Kloriitti 0,25 mg/l Kromi 25 μg/l Arvo on saavutettava viimeistään [10 vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Siihen asti kromin parametrin arvo on 50 μg/l. Kupari 2,0 mg/l Syanidit 50 μg/l 1,2-dikloorietaani 3,0 μg/l Epikloorihydriini 0,10 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Fluoridi 1,5 mg/l Haloetikkahapot (HAA) 80 μg/l Seuraavien yhdeksän edustavan aineen summa: monokloori-, dikloori- ja trikloorietikkahappo, mono- ja dibromietikkahappo, bromokloorietikkahapp o, bromodikloorietikkahap po, dibromokloorietikkahap po ja tribromoetikkahappo. Lyijy 5 μg/l Arvo on saavutettava viimeistään [10 vuoden

7 Elohopea 1,0 μg/l Mikrokystiini-LR 10 μg/l Nikkeli 20 μg/l kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Siihen asti lyijyn parametrin arvo on 10 μg/l. Nitraatti 50 mg/l Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytystä [nitraatti]/50 + [nitriitti]/3 1, jossa hakasulkeet tarkoittavat pitoisuusyksikköä mg/l, nitraatin (NO3) ja nitriitin (NO2), osalta noudatetaan ja että nitriittien osalta arvo 0,10 mg/l toteutuu vedenkäsittelylaitokselt a lähtevässä vedessä. Nitriitti 0.50 mg/l Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytystä [nitraatti]/50 + [nitriitti]/3 1, jossa hakasulkeet tarkoittavat pitoisuusyksikköä mg/l, nitraatin (NO3) ja nitriitin (NO2), osalta noudatetaan ja että nitriittien osalta arvo 0,10 mg/l toteutuu vedenkäsittelylaitokselt a lähtevässä vedessä. Nonyylifenoli 0,3 μg/l Torjunta-aineet 0,10 μg/l Torjunta-aineet tarkoittaa: hyönteismyrkkyjä, rikkaruohomyrkkyjä,

8 Torjunta-aineet yhteensä sienimyrkkyjä, ankeroismyrkkyjä, punkkimyrkkyjä, levämyrkkyjä, jyrsijämyrkkyjä, limantorjuntaaineita, vastaavia tuotteita (muun muassa kasvunsäätelyaineita ) sekä niiden metaboliitteja siten kuin asetuksen (EY) No 1107/ artiklan 32 kohdassa määritellään 1. Muuttujan arvo koskee jokaista yksittäistä torjunta-ainetta. Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin osalta arvo on 0,030 μg/l. 0,50 μg/l Torjunta-aineet yhteensä tarkoittaa kaikkia edellisellä rivillä määriteltyjä seurannassa havaittuja ja määrällisesti ilmaistuja yksittäisiä torjunta-aineita yhteensä. PFAS 0,10 μg/l PFAS tarkoittaa

9 kutakin yksittäistä perja polyfluorattua alkyyliainetta (kemiallinen kaava: CnF2n+1 R). PFAS:t yhteensä 0,50 μg/l PFAS:t yhteensä tarkoittaa per- ja polyfluorattujen alkyyliaineiden (kemiallinen kaava: CnF2n+1 R) summaa. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,10 μg/l Seuraavien määriteltyjen yhdisteiden pitoisuuksien summa: benzo-(b)-fluoranteeni, benzo-(k)-fluoranteeni, benzo-(ghi)-peryleeni ja indaani-(1,2,3- cd)pyreeni. Seleeni 10 μg/l Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni Trihalometaanit yhteensä 10 μg/l Määriteltyjen muuttujien pitoisuuksien summa 100 μg/l Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä alhaisempaan arvoon desinfiointia vaarantamatta. Uraani 30 μg/l Seuraavien määriteltyjen yhdisteiden pitoisuuksien summa: kloroformi, bromoformi, dibromoklorometaani, bromodiklorometaani. Vinyylikloridi 0,50 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu

10 vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, , s. 1).

11 Tarkistus Kemialliset muuttujat Muuttuja Muuttujan arvo Yksikkö Huomautukset Akryyliamidi 0,10 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Antimoni 5,0 μg/l Arseeni 10 μg/l Bentseeni 1,0 μg/l Bentso(a)-pyreeni 0,010 μg/l Beeta-estradioli ( ) 0,001 μg/l Bisfenoli A 0,01 μg/l Boori 1,0 mg/l Bromaatti 10 μg/l Kadmium 5,0 μg/l Kloraatti 0,25 mg/l Kloriitti 0,25 mg/l Kromi 25 μg/l Arvo on saavutettava viimeistään [10 vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Siihen asti kromin muuttujan arvo on 50 μg/l. Kupari 2,0 mg/l Syanidit 50 μg/l 1,2-dikloorietaani 3,0 μg/l

12 Epikloorihydriini 0,10 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Fluoridi 1,5 mg/l Haloetikkahapot (HAA) 80 μg/l Seuraavien yhdeksän edustavan aineen summa: monokloori-, dikloori- ja trikloorietikkahappo, mono- ja dibromietikkahappo, bromokloorietikkahapp o, bromodikloorietikkahap po, dibromokloorietikkahap po ja tribromoetikkahappo. Lyijy 5 μg/l Arvo on saavutettava viimeistään [10 vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Siihen asti lyijyn muuttujan arvo on 10 μg/l. Elohopea 1,0 μg/l Mikrokystiini-LR 10 μg/l Nikkeli 20 μg/l Nitraatti 50 mg/l Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytystä [nitraatti]/50 + [nitriitti]/3 1, jossa hakasulkeet tarkoittavat pitoisuusyksikköä mg/l,

13 nitraatin (NO3) ja nitriitin (NO2), osalta noudatetaan ja että nitriittien osalta arvo 0,10 mg/l toteutuu vedenkäsittelylaitokselt a lähtevässä vedessä. Nitriitti 0,50 mg/l Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edellytystä [nitraatti]/50 + [nitriitti]/3 1, jossa hakasulkeet tarkoittavat pitoisuusyksikköä mg/l, nitraatin (NO3) ja nitriitin (NO2), osalta noudatetaan ja että nitriittien osalta arvo 0,10 mg/l toteutuu vedenkäsittelylaitokselt a lähtevässä vedessä. Nonyylifenoli 0,3 μg/l Torjunta-aineet 0,10 μg/l Torjunta-aineet tarkoittaa: hyönteismyrkkyjä, rikkaruohomyrkkyjä, sienimyrkkyjä, ankeroismyrkkyjä, punkkimyrkkyjä, levämyrkkyjä, jyrsijämyrkkyjä, limantorjunta-

14 Torjunta-aineet yhteensä aineita, vastaavia tuotteita (muun muassa kasvunsäätelyaineita ) sekä niiden metaboliitteja siten kuin asetuksen (EY) No 1107/ artiklan 32 kohdassa määritellään 1. Muuttujan arvo koskee jokaista yksittäistä torjunta-ainetta. Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin osalta arvo on 0,030 μg/l. 0,50 μg/l Torjunta-aineet yhteensä tarkoittaa kaikkia edellisellä rivillä määriteltyjä seurannassa havaittuja ja määrällisesti ilmaistuja yksittäisiä torjunta-aineita yhteensä. PFAS 0,01 μg/l PFAS tarkoittaa kutakin yksittäistä perja polyfluorattua alkyyliainetta (kemiallinen kaava: CnF2n+1 R). PFAS:t yhteensä 0,05 μg/l PFAS:t yhteensä tarkoittaa per- ja polyfluorattujen alkyyliaineiden (kemiallinen kaava: CnF2n+1 R) summaa. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,10 μg/l Seuraavien määriteltyjen yhdisteiden pitoisuuksien summa: benzo-(b)-fluoranteeni,

15 Seleeni 10 μg/l Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni Trihalometaanit yhteensä benzo-(k)-fluoranteeni, benzo-(ghi)-peryleeni ja indaani-(1,2,3- cd)pyreeni. 10 μg/l Määriteltyjen muuttujien pitoisuuksien summa 100 μg/l Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä alhaisempaan arvoon desinfiointia vaarantamatta. Uraani 30 μg/l Seuraavien määriteltyjen yhdisteiden pitoisuuksien summa: kloroformi, bromoformi, dibromoklorometaani, bromodiklorometaani. Vinyylikloridi 0,50 μg/l Muuttujan arvo viittaa vedessä olevaan monomeerin jäännöspitoisuuteen, joka on laskettu vastaavan tuoteselosteen mukaan veden kanssa kosketuksissa olevasta polymeeristä enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, , s. 1). Or. en

16 Perustelu Arvioidessaan haitallisten aineiden pitoisuuksia ihmisen terveyttä tarkasteleva epidemiologinen tarkkailukeskus esittää kaikki arvot nanogrammoina, koska ne soveltuvat paremmin ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Ehdotettua mikrogrammoina esitettyä arvoa on siis päivitettävä vastaavasti tehokkaan luotettavan kynnysarvon esittämiseksi PFAS:ille. Lisäksi monet toisen ja kolmannen sukupolven PFAS:t, joita ei vielä ole havaittu, siirtyvät veteen ja kertyvät jo tunnettujen PFAS:ien tavoin.

17 A8-0288/224 Tarkistus 224 Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/ /0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus direktiiviksi Liite III B osa 1 kohta taulukko Komission teksti Muuttujat Akryyliamidi 30 Antimoni 40 Arseeni 30 Taulukko 1 Vähimmäissuoritusarvo mittausepävarmuus Mittausepävarmuus (Ks. huomautus 1) prosenttia muuttujan enimmäisarvosta Huomautukset Bentso(a)-pyreeni 50 Ks. huomautus 2 Bentseeni 40 Beeta-estradioli ( ) 50 Bisfenoli A 50 Boori 25 Bromaatti 40 Kadmium 25 Kloraatti 30 Kloriitti 30 Kromi 30 Kupari 25 Syanidit 30 Ks. huomautus 3

18 1,2-dikloorietaani 40 Epikloorihydriini 30 Fluoridi 20 HAA 50 Lyijy 25 Elohopea 30 Mikrokystiini-LR 30 Nikkeli 25 Nitraatti 15 Nitriitti 20 Nonyylifenoli 50 Torjunta-aineet 30 Ks. huomautus 4 PFAS 50 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Seleeni Ks. huomautus 5 Tetrakloorieteeni 30 Ks. huomautus 6 Trikloorieteeni 40 Ks. huomautus 6 Trihalometaanit yhteensä 40 Ks. huomautus 5 Uraani 30 Vinyylikloridi 50 Muuttuja Akryyliamidi 30 Antimoni 40 Arseeni 30 Tarkistus Taulukko 1 Vähimmäissuoritusarvo mittausepävarmuus Mittausepävarmuus (Ks. huomautus 1) prosenttia muuttujan enimmäisarvosta Huomautukset Bentso(a)-pyreeni 50 Ks. huomautus 2 Bentseeni 40

19 Beeta-estradioli ( ) 50 Bisfenoli A 50 Boori 25 Bromaatti 40 Kadmium 25 Kloraatti 30 Kloriitti 30 Kromi 30 Kupari 25 Syanidit 30 Ks. huomautus 3 1,2-dikloorietaani 40 Epikloorihydriini 30 Fluoridi 20 HAA 50 Lyijy 25 Elohopea 30 Mikrokystiini-LR 30 Nikkeli 25 Nitraatti 15 Nitriitti 20 Nonyylifenoli 50 Torjunta-aineet 30 Ks. huomautus 4 PFAS 20 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Seleeni Ks. huomautus 5 Tetrakloorieteeni 30 Ks. huomautus 6 Trikloorieteeni 40 Ks. huomautus 6 Trihalometaanit yhteensä 40 Ks. huomautus 5 Uraani 30 Vinyylikloridi 50 Or. en

20 Perustelu PFAS:n enintään 50 prosentin mittausepävarmuus on liian suuri, eikä se ole yhdenmukainen edes nykyisin ihmisten terveyden tarkkailukeskuksen käytössä olevien lääkinnällisten laitteiden kanssa, joiden mittausepävarmuus on enintään 20 prosenttia, kuten tarkistuksessakin ehdotetaan.

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0288/178. Tarkistus. Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0288/178. Tarkistus. Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta 17.10.2018 A8-0288/178 Tarkistus 178 Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta Mietintö Michel Dantin Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Ehdotus

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)

LIITTEET. Ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.2.2018 COM(2017) 753 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET Ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

A8-0287/28

A8-0287/28 19.10.2016 A8-0287/28 28 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas

Lisätiedot

A8-0287/21

A8-0287/21 19.10.2016 A8-0287/21 21 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0227/76. Tarkistus 28.6.2017 A8-0227/76 76 Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 48 b artikla 3 kohta 1 alakohta Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 3

Lisätiedot

A8-0344/381

A8-0344/381 7.12.2016 A8-0344/381 381 Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Xabier Benito

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/17. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/17. Tarkistus 9.1.2019 A8-0482/17 17 Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus 7.9.2017 A8-0188/258 258 1 artikla 1 kohta d a alakohta (uusi) d a) käyttöliittymän avulla toimivat kodinkoneet; 7.9.2017 A8-0188/259 259 Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/253. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/253. Tarkistus 20.3.2019 A8-0245/253 253 Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) (2 a) Yhdenmukaistamisella, johon unionin lainsäädännöllä tähdätään,

Lisätiedot

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta

lannoitevalmisteet, viranomaisvalvonta 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT ilmoitettavat eläintaudit Salmonella akkr SFS-EN ISO 6579-1:2017 Lemmikki- ja kotieläinten salmonellatutkimukset

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0177/7. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0177/7. Tarkistus 29.3.2017 B8-0177/7 7 Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/45. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/45. Tarkistus 2.9.2015 A8-0245/45 45 Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0424/3. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0424/3. Tarkistus 9.1.2019 A8-0424/3 3 Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0083 FI 27.10.2015 003.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus 17.2.2016 A8-0020/4 4 Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania

Lisätiedot

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat LIITE I 1. Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (enimmäisarvot) Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Escherichia coli 0 pmy/100 ml Enterokokit 0 pmy/100

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/69. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/69. Tarkistus 8.3.2018 A8-0048/69 69 Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis,

Lisätiedot

17.10/2018 A8-0288/213

17.10/2018 A8-0288/213 17.10/2018 A8-0288/213 213 Johdanto-osan 2 kappale (2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on aiheutuvilta haitallisilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/130. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/130. Tarkistus 8.3.2018 A8-0048/130 130 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu ,

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 C(2019) 3580 final KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu 15.5.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö

Analyysi Menetelmä Yksikkö Tutkimustodistus 2018-12169 1(2) 08.06.2018 Pihtiputaan Lämpö & vesi Pertti Pasanen 44800 Pihtipudas Näytetiedot Näyte Kirkonkylän verkosto Shell Putaanportti Näyte otettu 30.05.2018 Näytteen ottaja Kirsi

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0228/106/rev. Tarkistus 106/rev Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0228/106/rev. Tarkistus 106/rev Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta 10.2.2017 A8-0228/106/rev 106/rev Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta (COM(2015)0625 C7-0386/2015 2015/0281(COD)) 5 artikla 1 kohta viestien levittäminen yleisölle tai niiden muuten yleiseen tietoisuuteen

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0175/96. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0175/96. Tarkistus 20.3.2019 A8-0175/96 Tarkistus 96 Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Mietintö Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen Kestävää

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 TAMPERE Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat,

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND 113-2017-00010483 Päivämäärä 8.9.2017 Sivu 1 / 8 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net),

Lisätiedot

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0375/22 22 Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina Johdanto-osan 10 viite ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan puolustuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston direktiiviksi. valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu)

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston direktiiviksi. valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.5.2018 COM(2018) 346 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) {SEC(2018)

Lisätiedot

TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

TARKISTUKSET esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 27.11.2018 A8-0370/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Mietintö Miriam Dalli A8-0370/2018 Neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0389/2018 11.9.2018 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta 20.3.2019 A8-0108/23 23 Ronja Kari, Kostadinka Kuneva 38 a kohta (uusi) 38 a. kehottaa pääsihteeriä omaksumaan mahdollisimman pidättyvän toimintamallin suhteessa 30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0446/1. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0446/1. Tarkistus 9.1.2019 A8-0446/1 1 Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

A8-0126/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

A8-0126/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/ /0033(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 3.6.2016 A8-0126/ 001-001 TARKISTUKSET 001-001 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Markus Ferber Rahoitusvälineiden markkinat A8-0126/2016 Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0056 C8-0026/2016

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0060/33. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0060/33. Tarkistus 10.3.2017 A8-0060/33 33 Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Kostas

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 11.12.2018, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 23.2.2016 B8-0255/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 23.2.2016 B8-0255/11. Tarkistus 23.2.2016 B8-0255/11 11 Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD))

Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD)) 5.2.2019 A8-0318/4 Tarkistus 4 Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta Mietintö A8-0318/2018 Nicola Danti Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 Valvira kiittää Oikeusministeriötä ja Edita Publishing Oy -yhtiötä oikeudesta julkaista Finlex- verkkosivustolla olevasta alkuperäisestä STM asetuksesta 461/2000 ja em. asetuksen muutoksesta (STM asetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

A8-0288/187. Perustelu

A8-0288/187. Perustelu 18.10.2018 A8-0288/187 187 Johdanto-osan 2 kappale (2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 30.5.2018 18-3252 #1 1 (4) Pohjavaaran vesiosuuskunta Mulari Pirjo Jormuantie 739 88490 POHJAVAARA Tilausnro 235145 (10208/VERKOSTO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2014

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Talousvesitutkimus^ 21.12.2018 18-9923 #2 1 (4) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 245375 (10007/KEPJA), saapunut 11.12.2018, näytteet otettu 11.12.2018

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.5.2017 2017/0013(COD) TARKISTUKSET 6-11 Mietintöluonnos Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Juomavesidirektiivi. Tähän mennessä tapahtunut Jarkko Rapala. Komission ehdotus juomavesidirektiivin uudelleen-laatimisesta 28.2.

Juomavesidirektiivi. Tähän mennessä tapahtunut Jarkko Rapala. Komission ehdotus juomavesidirektiivin uudelleen-laatimisesta 28.2. Juomavesidirektiivi Jarkko Rapala 1 Tähän mennessä tapahtunut Komission ehdotus juomavesidirektiivin uudelleen-laatimisesta 28.2.2018 Neuvoston ympäristötyöryhmän kokoukset (17), ympäristöneuvosto + epävirallisia

Lisätiedot

(2002/812/EY) 1 artikla

(2002/812/EY) 1 artikla 18.10.2002 L 280/37 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 8.12.2017 17-8139 #1 1 (4) Polvijärven kunta, tekn.toimi Soikkeli Ari ari.soikkeli@polvijarvi.fi Välitie 2 83700 POLVIJÄRVI Tilausnro

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0551/2018 } B8-0552/2018 } RC1 28.11.2018 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0000/2018 9.2.2018 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00)

TARKISTUKSET 4-7. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0026(COD) Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 17.3.2015 2015/0026(COD) TARKISTUKSET 4-7 Lausuntoluonnos Jean Arthuis (PE549.406v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan

Lisätiedot

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN KOMISSIO LUONNOS: versio 2.01, 30.11.2010 D012380/01 Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1168/2016 24.10.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 146791 (WRAISIO/R2), saapunut 17.7.2012, näytteet otettu 17.7.2012 (09:45) Näytteenottaja: Saarenala Auli NÄYTTEET

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta 9.2.2017 A8-0228/102 102 Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta Johdanto osan 4 kappale (4) Terrorismin uhka on kasvanut ja muuttunut nopeasti viime vuosina. Henkilöt, joita tarkoitetaan nimityksellä terrorismiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/81. Tarkistus 8.11.2018 A8-0358/81 81 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 49 kohta Muutos 15 a (uusi) 1 luku 2 artikla 3 kohta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0735/2016 1.6.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti hormonaalisista haitta-aineista:

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot