Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets"

Transkriptio

1 Developing elearning in Dialogue Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

2 Developing elearning in Dialogue Tekijät Toimittaneet Tutkimuskoordinointi Rolland Hallmeier, Michal Kulik, Manon van Leeuwen, Martin Mach, Ulrike Mangwa, Popi Mastora, Riitta Varis, Mariya Vasileva 1 Johdanto DELID-projekti 4 Martin Mach, Ulrike Mangwa, Rolland Hallmeier 1.2 DELID vuorovaikutuksessa 5 Walter F. Kugemann 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel 9 3 Lokalisointi vuoropuhelussapk-yritysten kanssa Yleistä Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa Lähteet 12 4 Mallin kehittäminen Pedagogiset kysymykset Kustantaja ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning) University of Erlangen-Nuremberg Nägelsbachstraße 25b DE Erlangen Phone: Fax: , Kansainvälisen Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), liikkuvuuden ja yhteistyön Robert-Schuman-Platz 3, DE Bonn keskus CIMO Copyright DELID Consortium, 2008 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 4.2 Project number: Työntekijöiden motivaatio Koulutussisällöt Koulutusmetodit Kohderyhmän kriteereiden määrittely eoppimisen perusmuotoja Valmistelu Verkkosivustot References Teknologiset kysymykset Tekninen ympäristö PK-yrityksessä ja koulutuksentarjoajalla DELID-kurssien muokkaamiseen liittyviä teknisiä ongelmia Joitain huomioita Arviointikysymyksiä kurssisuunnittelijoille Tutorointi ja tutorien pätevyys Tutorin tarve Tutori kumppanina Tutori oppimisprosessin seuraajana Tutori palautteen antajana Tutori erilaisten oppimisstrategioiden kannustajana Tutori: lisävinkkejä Tutorin pätevyysvaatimuksia Lähteet 4.4 Koulutusstrategioita eoppikurssien luomiseen ja organisointiin liittyviä taloudellisia näkökohtia Kulttuurinäkökohtia 33

3 1 Johdanto 1.1 DELID-projekti Viime vuosina Euroopassa on käynnistetty useita hankkeita ja projekteja eoppituotteiden laatua parantamaan sekä innoittamaan ja osallistamaan pieniä ja keskisuuria (PK) yrityksiä eopiskeluohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea eopiskelutuotteiden saatavuutta ja huomioida PK-yritysten erityistarpeita. Nämä hankkeet eivät kuitenkaan ole saavuttaneet PK-yrityksiä kovin mittavasti. Sama koskee oppimistuotteita, toimintatapoja ja työkaluja. PK-yritysten eoppiminen on edelleen asiantuntijoiden käsissä, ja aiheeseen vihkiytyneiden PK-yritysten määrä on edelleen pieni. Tämä on harmillista, sillä jokaisessa organisaatiossa, niin monikansallisessa kuin paikallisessakin, oppiminen ylipäänsä ja eoppiminen toimivat kehityksen ja innovaatioiden katalysaattorina. Tunnettu tosiasia on, että suurin osa eurooppalaisista PK-yrityksistä kärsii koulutuksen vanhoillisuudesta, ja eoppiminen onkin usein nähty tehokkaana tapana tukea PK-yritysten koulutustarpeita. PK-yrityksissä vallitseva asenne heijastaa useita koulutuksen kompastuskiviä, joihin törmää perinteisessä koulutuksessa mutta erityisesti eoppimisen kentällä. Monet näistä juontavat juurensa siitä, että useimpia eoppimisratkaisuja ei ole kehitetty tai muokattu PK-sektorin tarpeisiin. Tämä hyviä käytäntöjä esittelevä opas on yksi DELID-projektin tuotoksista. DELID (eoppimisen kehittäminen vuorovaikutuksessa PK-yritysten kanssa) on Euroopan Komission tukema hanke (Leonardo Da Vinci -ohjelma), jonka tavoitteena oli lokalisoida ja mukauttaa olemassa olevia eri Euroopan maiden ekursseja PK-yritysten erityistarpeisiin, tukea PK-organisaatioiden osallistumista tuleviin eopiskeluhankkeisiin sekä tukea näiden yritysten johtoa ja oppimishankkeiden kehittäjiä. Tästä syystä projektin huomio suuntautui nykyisiin ja potentiaalisiin PK-yrityksille suunnattujen eopiskelutuotteiden kehittäjiin organisaatioissa ja instituutioissa sekä PK-yritysten johtoon ja vastuuhenkilöihin. Tämän oppaan tarkoituksena ei ole kehittää täysin uusia tuotteita vaan antaa tietoa olemassa olevien tuotteiden mukauttamisesta ja lokalisoinnista PK-yritysten erityistarpeisiin. Sovellettaessa jo olemassa olevia kursseja, koulutuksen kehittäjien tulisi ymmärtää ja tiedostaa DELIDprojektin lähtökohdat, sillä sen erityispiirteet ja tapa edetä askel askeleelta saattaa auttaa koulutusammattilaisia muokkaamaan ja kehittämään uusia tuotteita. Tämän vuoksi opas ei tarjoa ainoastaan teoreettista tietoa. Sen ensimmäisessä osassa projektia kuvataan tapaustutkimuksena kaikkine ongelmineen sekä onnistuneine käytäntöineen. Toinen osa sisältää yleisiä huomioita hyvistä eoppimiskäytänteistä sekä joukon kehitys- ja soveltamisehdotuksia PK-yritysten verkkokurssien osalta. Nämä suositukset nousivat projektin kumppaneiden kvalitatiivisista analyyseista. Projektin löydökset eivät tietenkään ratkaise kaikkia PK-yritysten osallistumiseen liittyviä ongelmia, vaan ne ovat askel oikeaan suuntaan. Jos tarvitset lisätietoa DELID-projektista, ole hyvä ja ota yhteyttä projektin partnereihin. 1.2 DELID vuorovaikutuksessa Projektin päätavoitteena oli olemassa olevien eoppimiskurssien soveltaminen sekä niiden ottaminen osaksi organisaation prosesseja. Ohjenuorana toimi palveluntarjoajien ja PK-yritysten välinen oppimistarpeita ja monien eurooppalaisten PK-yritysten suosimia oppimiskäytäntöjä koskeva vuoropuhelu ja sen löydökset. Välttääkseen runsaudenpulaa mielenkiintoisessa mutta hyvin yleisellä tasolla liikkuneessa keskustelussa, yhteinen kehitysprosessi eteni askeleittain seuraavien vaiheiden mukaan: 1. vaihe: Kumppaniyritysten työntekijät työskentelivät palveluntarjoajan projektitiimin ennalta valitsemien eoppimistuotteiden parissa. Näin valittiin projektin aikana muokattavat kurssit. Samalla potentiaaliset käyttäjät pääsivät hankkimaan syvällisempää ymmärrystä eoppimisesta. Projektin yhteistyökumppanit ehdottivat esimerkiksi systeemitekniikan, ajanhallinnan, laskentatoimen, viestinnän, opetusteknologioiden, stressinhallinnan ja esiintymistaidon kursseja. 2. vaihe: Seuraavaksi analysoitiin tilanne oppimisen ja yritysten osaamisen suhteen: Mitä tarpeita yrityksillä on? Miten tarpeet voidaan tunnistaa? Miten työntekijät oppivat? Miten he haluavat oppia? Miten he suhtautuvat eopiskeluun jne. Projektin puitteissa tehdyn analyysin tarkoituksena oli myös käyttää standardoituja työkaluja kirjallisessa muodossa. Jo olemassa olevien tulosten toistoa haluttiin välttää, tavoitteena oli lähinnä näistä saatujen tietojen syventäminen keskittymällä enemmän vuorovaikutukseen, yleisten näkemysten jalkauttamiseen, elävöittämiseen ja integrointiin osaksi yritysten henkilöstön työpäivää. Tämän saavuttamiseksi ja dialogiprosessin käynnistämiseksi suoritettiin kvalitatiivinen ja dialogipohjainen tarinankerrontaa 1 hyödyntävä analyysi, jonka soveltuvuus vuorovaikutuksen tutkimiseen on jo testattu yrityksissä. Tämän metodin erityisenä vahvuutena ovat sen suomat mahdollisuudet istuttaa analysoinnin kohde laajempaan kontekstiin koko yrityksen kulttuurissa, tässä meidän tapauksessamme oppimiskulttuuriin ja muihin oppimiseen liittyviin aspekteihin kuten viestintään, vuorovaikutukseen ja teknologian hyödyntämiseen. Yksi näiden vaiheiden sivutuote oli niin kutsuttujen oma-aloitteisten oppijoiden löytäminen työntekijäjoukosta, mikä Grimmen Insituutin tutkimuksen mukaan on ratkaisevan tärkeää näiden hankkeiden menestykselle PK-ympäristössä, sillä he usein palvelevat eoppimishankkeiden sisäisinä viestinviejinä ja innostajina. 3. vaihe: Edellisen vaiheen tulosten pohjalta eoppimistuotteiden tarjoajat saivat käsityksen PK-yrityksen tarpeista ja niihin vastaamisesta. 4. vaihe: Näitä olettamuksia käytettiin pohjana ensimmäisellä dialogikierroksella avainhenkilöiden ja 2. vaiheessa löydettyjen oma-aloitteisten oppijoiden parissa. Aiemmin tehty päätös käyttää tarinankerrontaa koettiin hyödylliseksi dialogin kannalta, koska kerronnallisuus on jo itsessään dialogipohjaista toimintaa, jossa asiantuntija ei kuulustele vaan hyväksyy keskustelukumppanin sellaisena kuin hän on. 1 Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft 4 5

4 5. vaihe: Ensimmäisten keskustelujen jälkeen luotiin ensimmäinen versio PK-yritysten eoppimismallista sekä suunnitelma valittujen kurssien muokkaamisesta tarpeenmukaisiksi. Tällä vaiheella ei tavoiteltu ainoastaan oppijoiden tarpeita ja näkökulmia ja sitä kautta didaktisia ja teknologisia kysymyksiä, vaan haluttiin myös pohtia eopiskeluaktiviteettien integrointia paikalliseen tai kansalliseen kehitysstrategiaan sekä niitä taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät eoppimisen ajoitukseen ja metodeihin, vaikka DELID painottaakin oppijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja oppimisprosessin yksilöllisyyttä. Projektin osapuolet olivat tietoisia siitä, että taloudellisesti olisi järkevintä, että PK-yritysten eoppiminen sisällytettäisiin alueelliseen strategiaan, jotta saavutettaisiin useampia PK-yrityksiä ja suurempi kysyntä. 6. vaihe: Tämän perusteella käytiin toinen dialogikierros. 7. vaihe: Seurauksena oli mallin lopullinen versio ja soveltamis-/kehityssuunnitelma. 8. vaihe: Seuraavassa vaiheessa viimeisteltiin kurssit. Tarkoituksena ei ollut suunnitella tyhjästä uutta kurssia, kahdestakaan syystä: budjetin puitteissa ei olisi ollut mahdollista taata riittävää laatua. Ja toisaalta tavoitteena nähtiin, että mikäli malli kiinnostaa muita palveluntarjoajia projektin loppuvaiheessa, se tukisi heidän jo olemassa olevia tuotteitaan sen sijaan että pakottaisi kehittämään täysin uusia. 9. vaihe: Tässä vaiheessa toteutettiin räätälöity/kehitetty kurssi. 10. vaihe: Viimeisessä vaiheessa käytiin vielä dialogia metodologian arvioimiseksi sekä analysoitiin mallin pohjalta tehdyt päätelmät. 6 7

5 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit 2.1 TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet Tiedon käyttäjät ovat myös tiedon tuottajia. Mikäli tieto ei ole saatavilla, siitä tulee merkityksetöntä. On meidän kaikkien vastuulla varmistaa, että tuotettu tieto on saatavilla ja myöhemmin muiden käytettävissä. Tämän vuoksi dokumentit ja niiden sisältö on kuvailtava, esim. avainsanojen avulla, ja dokumentin konteksti mainittava (esim. kuka kuvan valokuvasi tai kirjoitti artikkelin, päiväys ja tarkoitus, keitä ovat kuvassa olevat henkilöt ja mihin artikkeli viittaa). Mikäli tätä kontekstuaalista tietoa ei ole saatavilla, tiedon hallinta ja löytäminen sekä kontekstin ja merkitysten arviointi muuttuu mahdottomaksi. Tätä tietoa koskevaa tietoa kutsutaan metatiedoksi. Metatiedon avulla on mahdollista arvioida tiedon myöhempää käytettävyyttä, kytkeä se muihin tietolähteisiin ja hyödyntää uusissa tilanteissa. Metatieto pitää sisällään myös nimikkeitä, tiivistelmiä, johdantoja, dokumenttien nimiä jne., mikä auttaa käyttäjää arvioimaan, kannattaako tietoon tutustua syvemmin. On hyvä tietää, että tietokoneiden luomiin tiedostoihin lisätään automaattisesti metatietoa. Metatietoa tarvitaan verkkoympäristössä tiedon etsimiseen ja digitaalisten tietoresurssien ja järjestelmien integrointiin. Metatieto syntyy automaattisesti, mutta toki prosessi vaatii inhimillistäkin työtä. Taito kuvata dokumentti metatiedon avulla on verrattavissa toimittajan taitoon keksiä osuva otsikko. Hyvän otsikon avulla journalisti herättää lukijan kiinnostuksen tarinaansa. Korkealaatuinen metatieto auttaa ihmisiä ja hakukoneita löytämään haluamansa raportin, artikkelin, kuvan tai viestin kovalevyn, tietojärjestelmän tai sähköisten arkistojen uumenista. Kurssin tavoitteena on: auttaa kurssilaisia ymmärtämään metatiedon merkitys auttaa kurssilaisia huolehtimaan luomastaan metatiedosta auttaa kurssilaisia luomaan yksinkertaisia avainsanalistoja, esimerkiksi jonkin verkkopalvelun, kuvaarkiston tai muun tietovaraston tarpeisiin. Koulutus on jaettu seitsemään osioon ja niihin liittyviin harjoituksiin. Kurssin alussa käyttäjä ohjataan luomaan oma bloginsa tehtävien vastausten ja kurssin kautta opittujen asioiden kirjaamista varten. Kurssin lopussa oppijaa pyydetään kirjaamaan blogiin kurssipalautetta. Metatietokoulutus on hyödyllistä kaikille, jotka tuottavat tietoa, grafiikkaa tai dokumentteja verkkoon ja kokevat tarpeelliseksi ymmärtää, mitä metatieto on, mihin sitä käytetään, ja kenen tulee järjestää tietoa esimerkiksi luomalla luetteloita tai avainsanalistoja. Metatietoa tarvitaan esim. PK-yrityksissä, joissa käsitellään suuria määriä asiakastietoa tai ollaan tiiviissä yhteistyössä monikansallisen liikekumppanin kanssa. Molemmissa tapauksissa on tarpeen yhdenmukaistaa omaa toimintaa kumppanin tiedonkäsittelyprosessien kanssa. 2.2 AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet Kurssi käsittelee neuvottelutaitoja ja kulttuurien välistä viestintää, ja se koostuu kuudesta moduulista: Moduuli 1: Olemmeko neuvottelijoita? Moduuli 2: Neuvottelun ongelmat ja miten ne ratkaistaan Moduuli 3: Johdon neuvottelut Moduuli 4: Neuvottelijan ajatusmaailma Moduuli 5: Sanallinen viestintä Moduuli 6: Sanaton viestintä Neuvotteluosion tavoitteena on välittää tietoa laajasta joukosta erilaisia neuvottelutekniikoita niin jokapäiväisissä tilanteissa kuin liike-elämässäkin. Tämä osio auttaa tehostamaan neuvottelukäyttäytymistä. Kurssin sisältö auttaa osallistujia ymmärtämään ja toisinaan jopa ennakoimaan vastapuolen toimintaa, mikä auttaa omiin tavoitteisiin pääsyä. Tiedon soveltaminen käytännössä auttaa näkemään konkreettisemmin eri neuvottelutyylien vahvuudet ja heikkoudet. Viestintäosion tavoitteena on esitellä tärkeimmät ihmisten väliseen viestintään liittyvät kysymykset sekä verkko-opetusta internetin välityksellä. Oppija tutustuu teoreettisiin näkökulmiin ja harjaannuttaa käytännön osaamistaan. Tämän osion lopulla oppijat pysyvät: toimimaan kanssakäymisessä ja ilmaisemaan tunteitaan vaivatta, ilmaisemaan ajatuksiaan taitavasti, tunnistamaan ja ylittämään viestinnän esteitä, tunnistamaan valheellista viestintää, tulkitsemaan sanattomia viestejä. Metodeina tällä kurssilla käytetään: keskustelua, testejä, harjoituksia, tapaustutkimuksia. 2.3 FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel Power Point on Microsoftin ohjelmisto esitysten luomista ja näyttämistä varten. Vaikka sitä usein käytetään kalvojen näyttämiseen kokoustettaessa kasvokkain tai esitysten tukena, sitä voidaan käyttää myös verkossa ja uusien teknologioiden kanssa monin eri tavoin: Esityksessä näytetyt kalvot voidaan antaa muille osallistujille myöhempää tarkastelua varten. Powerpoint-esitys voidaan lähettää muille sähköpostin liitteenä tai lataamalla esitys verkkoon ja lähettämällä halukkaille linkki esitykseen. PowerPoint-esityksiin voidaan lisätä ääntä, videota tai konferensseja. Kalvot voidaan helposti synkronoida esiintyjän muun esityksen kanssa monien verkko- ja sähköisen viestintävälineiden ansiosta. PowerPoint-esityksiin voidaan yhdistää ennalta nauhoitettuja äänitallenteita, joita voi selata verkosta halutessaan, mistä tahansa. Nämä esitykset voi myös lähettää liitteenä sähköpostitse. PowerPoint-esityksiä voidaan käyttää itsenäisinä esityksinä ilman ääntä. Power Point on hyödyllinen monin tavoin, jokainen hyödyntää sitä tavallaan, mutta mahdollisimman tehokas käyttö edellyttää perustoimintojen ja toiminnallisuuksien hallintaa. Kurssin osallistujat työskentelevät moduulipohjaisesti ILIAS-oppimisympäristössä, hyödyntäen itseopiskelua, sähköpostia ja yhteistyöfoorumia sekä tutorille lähetettäviä harjoituksia henkilökohtaisine palautteineen. Opiskelijalle ei aseteta aikarajoitteita, tutorikin palaa asiaan yleensä 24 tunnin kuluessa. Sama koskee EXCEL-kurssia. 8 9

6 3 Lokalisointi vuoropuhelussa PK-yritysten kanssa Tämä osio perustuu Saksan Nurembergin Kauppakamarin selvitykseen ja DELID-projektin kokemuksiin ja arviointeihin. 3.1 Yleistä If you re developing e-learning that will be used globally, plan for cultural portability (Käännös: Jos kehität eoppimista globaaliin käyttöön, ota suunnitelmissasi huomioon siirtäminen eri kulttuurien välillä). Kieran McBrian Ohjelmistosuunnittelussa lokalisointi viittaa sisällön, prosessien, tuotteiden ja itse ohjelmiston mukauttamiseen eri kansallisuuksien, alueiden, sektoreiden ja eettisten markkinoiden tarpeisiin. Tämä pitää teknisten näkökulmien lisäksi sisällään käännöksen ja lingvistiset piirteet sekä kulttuurien väliset erot. DELID-projektin tarkoituksena on mennä hieman perinteistä lokalisointia pidemmälle: jo olemassa olevat eri EU-kumppaneiden eoppimiskurssit mukautetaan vastaamaan muiden partnereiden tarpeita kääntämällä (kansainvälistäminen) ja sovittamalla ne kansallisten PK-yritysten tarpeisiin. Lokalisointi helpottuu, mikäli ohjelmiston kansainvälistäminen otetaan huomioon läpi koko ohjelmiston suunnittelupolun. Käyttämällä jo olemassa olevia kursseja DELID-projektissa ei ainoastaan minimoida kustannuksia, vaan saadaan tietoa eri tavoista helpottaa PK-yritysten eoppimista sekä niiden eoppimistuotetarpeista. eoppimistuotteiden kääntäminen muille kielille (kansainvälistäminen) on osa lokalisointia. Sen vuoksi kurssien tarjoajat joutuivat kääntämään kurssinsa vielä kolmannelle, kaikkien yhteistyökumppaneiden ymmärtämälle kielelle: englanniksi. Yhteisen kielen käyttö helpottaa sisällöstä ja kurssirakenteesta keskustelua sekä kansallisten rakenteellisten ja toimintatapoihin liittyvien erojen ja yhtäläisyyksien tiedostamista. Tätä kautta paljastui myös mielenkiintoisia ongelmia ja rajoitteita. Tarve kääntää materiaalit ensin yleiselle yhteiselle kielelle ja sitten vielä eri kansallisuuksia edustaville käyttäjille vaati enemmän aikaa, ja synnytti suuremman virhemarginaalin ja enemmän kuluja. Kaiken lisäksi lokalisointi vaatii myös esitysten audio-visuaalisen puolen pohtimista, esimerkiksi maakohtaisia seikkoja kuten kirjasinta, väriskaalaa, fontteja, kuvia, grafiikkaa, ääniä, symboleita ja valuuttayksiköitä oli myös hiottava. 3.2 Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa DELID-projektissa yhteistyökumppanit hyödynsivät jo olemassa olevia kursseja muokkaamalla niitä uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä yhteydessä muokkaamisella tarkoitetaan PK-yritysten tarpeiden ja toiveiden analysointia ja strukturointia eri tavoin, tavoitteena eoppimisen tekeminen mahdollisimman helpoksi, hyödylliseksi ja käytännölliseksi. Se ei siis tarkoita pelkästään kääntämistä ja organisointia vaan myös käsitteiden muokkaamista. Toisinaan tästä voi olla seurauksena aivan uudenlainen oppimisjärjestelmä, jossa eri osa-alueet on sijoiteltu tai kokonaan rakennettu uudelleen erilaiseksi oppimiskehykseksi. Huomiota kiinnitettiin neljään eri näkökulmaan: Ajantasaistaminen (Kurssin yleinen työstäminen) Kansainvälistäminen PK-yritysten kansallisten tarpeiden ja toiveiden analysointi Analysoinnin tulosten sisällyttäminen kurssiin Kurssin lokalisoinnissa yhteistyössä PK-yrityksen kanssa auttoi kyselykaavake. On tärkeää tietää mikseivät PK-yritykset hyödynnä eoppimista enempää. Vaikka ne vaikuttavat kiinnostuneilta uusista, edullisemmista koulutusmuodoista, esteitä tuntuu riittävän. Tämän vuoksi yrityksen rakenteen, tarpeiden ja ongelmien analysointi on hyvin tärkeää. Seuraavat seikat nousevat tärkeiksi suunniteltaessa toimenpiteitä PK-yritysten motivoimiseksi eopiskelun pariin: Onko niillä kokemuksia eopiskelusta; minkälaisia odotuksia yrityksillä ja yksilöillä on eoppimisen suhteen? Minkälainen on yrityksen rakenne ja koko? Millä alalla yritys toimii? Yleinen koulutustaso (homogeeninen - heterogeeninen) Miten yritys arvioi koulutustarpeitaan? Oppimisen organisointi yrityksessä: Onko työajalla mahdollista opiskella? Alan, yksikön syvemmät koulutusvaatimukset/tarpeet? Ketkä henkilöstöstä tarvitsevat koulutusta? Paljonko koulutukseen on budjetoitu aikaa ja rahaa? Paljonko aikaa on käytettävissä ennen kuin henkilöstö tarvitsee tätä osaamista? Oppisisällön ja kurssin taso (perus/jatko)? Minkä tyyppisiä osallistujia kurssilla on? koulutus/ tutkinto ikä/ sukupuoli työtehtävät valmiudet/ asenne eoppimiseen motivaatiotaso / mahdollisuudet motivointiin resurssitilanne/ turhautumisen riski Minkälainen on oppimisympäristö (tekniset laitteet ja rajoitteet yrityksessä) DELID-jäsenet huomasivat kyselypohjaisten haastatteluiden kautta, että osallistuvilla PK-yrityksillä oli osittain hyvin spesifisiä tieto- ja koulutustarpeita, jotka olisi mahdollista täyttää ainoastaan suuryritysten resursseilla. Tarvittiin hyvin erikoistuneita kursseja (esim. teknisillä alueilla), joita ei valitettavasti pystytty järjestämään koko EU:n laajuisessa, PK-yrityksille suunnatussa ohjelmassa. Sen vuoksi projektin jäsenten oli päätettävä yhdessä PK-yritysten kanssa kohdistaa koulutus yleisempiin aihealueisiin, kuten toimistoohjelmistoihin tai vuorovaikutustaitoihin. PK-yrityksissä erityisesti sellaiset tekijät kuin aika ja käytännön järjestelyt ovat merkittävässä asemassa. Joillain aloilla on mahdotonta opiskella työn puitteissa ja opiskelulle on todella vaikea järjestää aikaa kireiden aikataulujen vuoksi. Toisinaan henkilöstön urasuunnittelua ei harjoiteta lainkaan ja heidän osaamistaan kehitetään vain kun se on välttämätöntä

7 3.3 Lähteet Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ggmbh: elearning for international markets. Development and use of elearning in Europe. Bielefeld McBrien, Kieran: Developing localization friendly e-learning. htm, access: TEIA TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an jedem Arbeitsplatz. Berlin Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions. access: Watkins, Ryan: Preparing E-Learners for Online Success. access:

8 4 Mallin kehittäminen Seuraavat luvut kuvaavat PK-yritysten ekurssien teoreettista viitekehystä sekä DELID-projektin kokemuksia, esimerkein höystettynä. DELID:in kumppanit määrittelivät kuusi erilaista perspektiiviä, jotka ovat olennaisen tärkeitä eoppimistuotteiden kehittämisessä. Jokainen näistä perspektiiveistä sisältää joukon suosituksia, osa niistä yleisiä, osa hyvin PK-keskeisiä. 4.1 Pedagogiset kysymykset PK-yrityksissä eoppimiseen liittyvät ongelmat ovat usein seurausta väärinymmärryksestä: ei ymmärretä itseohjautuvaa oppimisprosessia. Toisaalta useimmilla PK-yrityksillä ei ole sopivaa infrastruktuuria tukemaan prosessia, henkilöstölle ei ole varattu aikaa työn ulkopuoliseen oppimiseen eikä työnantaja useinkaan kustanna lisäkouluttautumista. Oppimista ajallaan Projektissa huomattiin, että kyseisissä PK-yrityksissä ei useinkaan ole panostettu henkilöstön kehittämiseen eikä tarkoituksenmukaiseen urasuunnitteluun. Tämän vuoksi kouluttautuminen tapahtuu useimmiten vain äärimmäisen pakon edessä, jolloin siihen ei valmistauduta analysoimalla kompetenssitarpeita. Joka yrityksessä on oma organisaatiorakenteensa, jonka puitteissa on kehittynyt tietynlainen oppimiskulttuuri ajan myötä. Tämä oppimiskulttuuri antaa viitteitä siitä, miten tietoa levitetään organisaatiossa ja missä määrin tiedonsiirtoa tuetaan. Kahden tekijän on huomattu olevan erityisen merkityksellisiä oppimisprosessin kannalta: Opiskeluaktiviteetin jälkeen työntekijän tulisi saada mahdollisuus harjoittaa käytännössä niitä taitoja, joita hän koulutuksessa harjaannutti. Työntekijän tulisi tunnistaa ja ymmärtää organisaatioonsa vakiintunut oppimiskulttuuri. PK-yrityksissä aika asettaa voimakkaasti omat rajoitteensa, minkä vuoksi koulutuskokonaisuuden rakentaminen yrityksen omiin tarpeisiin on tärkeää: lyhyet koulutukset, räätälöitynä heidän ympäristöönsä, tehokkaat sessiot lähellä heidän työtään. Erityiset pedagogiset vaatimukset ja niiden huomioonottaminen nousevat tärkeiksi järjestettäessä etäopetusta PK-yrityksille. Näiden yritysten henkilöstön ja muiden eoppimista jo kokeilleiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta voidaan vetää useita johtopäätöksiä Asenne yrityksessä: Johdon on oltava tietoinen eoppimisen hyödyistä ja haitoista yleensä ja vakuuttunut sen hyödyistä omassa yrityksessään. Yrityksessä on oltava halua tehdä asioita eri tavoin eoppimisen kautta sekä tukea näille uusille tavoille. Johdon on kyettävä välittämään työntekijöilleen selkeästi positiivista asennetta ja hyväksyntänsä tälle uudelle oppimiskulttuurille. Kyseisten PK-yritysten johto oli johdonmukaisesti kiinnostunut tämän tyyppisestä oppimisesta. Erityisesti eoppimisen hyödyt kannustivat heitä suhtautumaan avoimesti kurssikokeiluihin. Jotkut olivat valmiita edesauttamaan työssä oppimista esitysten tai ylimääräisten opiskelutilojen muodossa Työntekijöiden motivaatio Itse-motivointi tietoisen asennemuokkauksen avulla Ihannetapaus: opiskelijat ovat proaktiivisia eli osallistuvat oma-aloitteisesti työnantajan tukemaan koulutukseen DELID-osallistujat puhuivat motivaatio-ongelmistaan. Se on usein suuri ongelma ja syy, miksi osallistujat eivät saa kurssejaan suoritetuksi. Motivaatio-ongelman takaa löytyy sisällöllisiä, kurssin suunnitteluun ja rakenteeseen liittyviä syitä, mutta myös oppimisympäristö voi muodostua esteeksi. Kurssin houkuttelevuus ja mielenkiintoisuus voi auttaa estämään keskeyttämisiä ja turhautumista ja edistää opiskeluintoa: Kurssisuunnittelija tai johto motivoi opiskeluun: uusien työmahdollisuuksien avautuminen tai mahdollisuus vaikuttaa palkkakehitykseen lisäkouluttautumisen tuki tai edistäminen velvoittaminen lisäkoulutukseen palaute Tutori motivoi säännöllinen yhteydenpito oppijoihin aktiivinen rooli tavoitettavuus ja läsnäolo Opiskelijayhteisö ja muut oppijat motivoivat tarjoavat vilkasta keskustelua ja tiedonvaihtoa. Tämän vuoksi on järkevää järjestää tutustumistilaisuus aloitussessiossa. tutorin aktiivinen rooli pakolliset harjoitukset ja keskustelut foorumin jäsenten kanssa Keskusteluissa oltiin kiinnostuneita siitä, mitä pedagogisia piirteitä yritykset arvostivat tai kokivat puutteina aiemmissa etäkoulutuksissaan. Käymme seuraavaksi läpi joitain yleisiä pedagogisia näkökulmia PK-yritysten eoppimisprosesseista. Pedagoginen perspektiivi pitää sisällään tietoa olemassa olevasta oppimiskulttuurista organisaatiossa (sis. epäviralliset oppimiskulttuurit, esim. Me yleensä vaihdamme paljon tietoa perjantai-illallisillamme ) sekä tavoista välittää uusia sisältöjä tehokkaasti ja työntekijöiden tarpeita vastaavalla tavalla. Tämä edellyttää seuraavien seikkojen huomioimista: 14 15

9 4.1.3 Koulutussisällöt Koulutussisältöjen on: oltava ammattimaisia ja toimivia oltava sovellettavissa työntekijöiden jokapäiväiseen työhön ja hyvin käytännöllisiä vastattava koulutustarpeisiin Oppimissisältöjä valittaessa on tärkeää muistaa kolme seikkaa: asiaankuuluvan tiedon systemaattinen kerääminen valitun sisällön sopivanlainen strukturointi seuraavanlaisten kysymysten pohdinta: Mihin oppisisällöllä pyritään? Minkälaisen osaamisen kartuttamiseen oppisisältö tähtää? Mitkä metodit ja toimintatavat tukevat oppijoita parhaiten oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa ja koulutuksen onnistumisessa? Miten tiedon jalkauttamista päivittäiseen työhön voidaan tukea parhaiten? Oppisisältöjen on perustuttava selkeästi yrityksen tavoitteisiin: kompetenssin kasvattaminen tähtää työtehtävien tehokkuuden ja laadun edistämiseen sekä yrityksen kilpailukyvyn kasvattamiseen. PK-yritysten työntekijät arvostavat tapaustutkimuksia ja havainnollista visualisointia, jotka vastaavat heidät työtilanteitaan ja tarjoavat konkreettisia esimerkkejä. Oppijoilla on tarve samaistua kuvattuihin hahmoihin ja tilanteisiin. Myös sisällön ajantasaisuus on tärkeää. Osallistujat kertoivat toivovansa käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, toisin sanoen he kaipaavat sisältöä, joka on suoraan siirrettävissä heidän päivittäiseen työhönsä. Tämä on hankalaa kurssin suunnittelun kannalta, sillä eri työtehtävillä on erilaiset vaatimukset. Yrityksen struktuurin ja erityistarpeiden analysointi voi toki olla onnistumisen edellytys, mutta se aiheuttaa myös kuluja, mikäli analyysin tulokset on räätälöitävä joka yritykselle erikseen. Samaan aikaan oppilailla on haasteita työskennellessään ja viestiessään tuntemattomassa ympäristössä (Forum, Chat). Valmistelevan vaiheen työpajaa, joka mahdollistaisi tutustumisen opiskelijatovereihin ja kouluttajiin on toivottu useasti. Tämä askel veisi meidät toisaalta kauemmas puhtaasta eoppimisesta ja toisaalta lähemmäs yhdistelmä oppimista (välivaiheen ratkaisuna tällainen kahden tyylin sekoitus voi monille olla tehokkaampi). Hyödyt: Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tarpeisiin kurssin jo käynnistyttyä Opiskelijat tuntevat toisensa => ei ole niin paljon pelättävää => into osallistua foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin kasvaa Kouluttajat voivat motivoida opiskelijoita jo valmistelevassa työpajassa Opiskelijat ovat tutustuneet foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin ja heille voi opettaa yleisiä oppimisstrategioita ja kurssin johdannon sisältöjä Tällaiset resurssit helpottavat opiskelijoiden ja kouluttajien välistä kanssakäymistä ja viestintää ja myös opiskelijoita itseään. On hyvin tärkeää, että kouluttajan toiminta on motivoivaa ja että häneltä saa usein ja nopeasti vastauksia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelija on epäonnistunut tehtävän suorittamisessa, kouluttajan tulisi suorassa viestinvaihdossa pohtia opiskelijan kanssa, miksi tämä epäonnistui ja mitkä ongelmat olivat suoriutumisen esteenä. Tietyssä määrin yksilölliset ratkaisut ovat elintärkeitä PK-yritysten koulutuksen menestymiselle. Opiskelijat ovat riippuvaisia tutorin yksilöllisestä täsmätuesta. On hyvin tärkeää suorittaa esitestausta koulutettavien täsmällisten koulutuspolkujen määrittelemiseksi heidän oman osaamisensa ja taitojensa mukaiseksi mahdollisimman tehokkaan ajankäytön varmistamiseksi. Koulutusaktiviteettien aikataulu tulisi suunnitella jossain määrin joustavaksi. Toinen tapa vastata yritysten tarpeisiin ja erityistoiveisiin on rakentaa koulutus yhdistäen kaksi eri metodia, eoppimista ja kontaktiopetusta. Tällaisen hybridin avulla kurssi voidaan jakaa teoreettiseen osuuteen (eoppiminen) ja käytännön harjoitteluun, erityisen tarkasti räätälöidyksi osioksi (kasvokkain/työpaja), kuten esim. Saksassa tehtiin Koulutusmetodit PK-yritysten työntekijät arvostavat ongelmanratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jossa oppimistilanteet ovat lähellä heidän työtään. Täten koulutuksen kehittäjien tulisi varmistaa, että eopiskelu pohjautuu työntekijöiden todellisten työtehtävien huolelliseen analysointiin. Tutorointi on avain etäopiskelun onnistumiseen. Työntekijät haluavat ja tarvitsevat teknistä, organisatorista ja pedagogista tukea kouluttajalta, esimerkiksi verkkokokouksen avulla, jolloin voidaan hyödyntää ääntä, verkon kirjoitustilaa, tiedostojensiirtoa tai chattia. Saksassa huomattiin, että opiskelijat halusivat oppia tuntemaan tutorin ja muut opiskelijat. Tällöin korostuivat internetin anonymiteetin heikkoudet ja kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten puute

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

eoppimisen ajonautinto

eoppimisen ajonautinto eoppimisen ajonautinto TM Tavoitteet MDC Education Group Oikea oppimisympäristö Edusolutions Oy on osa mittavaa suomalaista koulutuskonsernia, MDC Education Groupia. Group on keskittynyt business-osaamisen

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulutuksen perusteet ja tavoitteet 2. Koulutustaidot 3. Koulutusmenetelmät 3.1. Perinteiset koulutusmenetelmät 3.2. Etä- ja verkko-opetus 4. Koulutuksen

Lisätiedot

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö

1Blogin arvostelu. Blogin tarkoitus. Arvostelun filosofia. Blogin sisältö. Blogin kieli ja tyyli. Viikkotehtävät. Blogin viikoittainen sisältö 1Blogin arvostelu Blogin tarkoitus Blogin pitäminen on tapa välittää tietoa ryhmän päätöksentekoprosessista ulkopuolisille tahoille. Samalla se toimii ryhmän sisäisenä resurssina ja tapana pitää kirjaa

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.

University of Joensuu Island in Second Life. Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu. University of Joensuu Island in Second Life Teemu Moilanen Telmus Noel Joensuun yliopisto/ Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus skk.joensuu.fi 20 minuuttia Lähtökohdat Second Life - prosessi Second

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

emenetelmäopinnot Sessio Metodifestivaalit 2015 Tampere

emenetelmäopinnot Sessio Metodifestivaalit 2015 Tampere emenetelmäopinnot Sessio Metodifestivaalit 2015 Tampere emenetelmäopinnot Opetuksia tieteenteorian nettikurssin tekemisestä Petteri Niemi Ihmistieteiden metodikeskus Jyväskylän yliopisto ToSIC 2015 1.

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Terho Lassila Harri Eskelinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset PT01-KA OHJELMAN ESITTELY

Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset PT01-KA OHJELMAN ESITTELY Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset 2015-1-PT01-KA204-012930 OHJELMAN ESITTELY PLAN BE -YHTEISTYÖRYHMÄ FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL projektin koordinaattori Cascais, Portugali AS- SOCIAÇÃO ANIMAM

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita

Sähköposti (vrt. kirjeopisto) Skype. Useita julkisia ja. ratkaisujen hahmottelu, avoin kommentointi. Yksi tai useita. suljettuja keskustelualueita Ominaisuus Kuvaus Viittaus muihin VLE / tuotteisiin Kontrolli- ominaisuuksia Pedagoginen tarkoitusperä Yksilötehtävät Tehtävien palautus Sähköposti (vrt. palautuksen valvonta ja testaus, opitun (Assignments)

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot