Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets"

Transkriptio

1 Developing elearning in Dialogue Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

2 Developing elearning in Dialogue Tekijät Toimittaneet Tutkimuskoordinointi Rolland Hallmeier, Michal Kulik, Manon van Leeuwen, Martin Mach, Ulrike Mangwa, Popi Mastora, Riitta Varis, Mariya Vasileva 1 Johdanto DELID-projekti 4 Martin Mach, Ulrike Mangwa, Rolland Hallmeier 1.2 DELID vuorovaikutuksessa 5 Walter F. Kugemann 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel 9 3 Lokalisointi vuoropuhelussapk-yritysten kanssa Yleistä Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa Lähteet 12 4 Mallin kehittäminen Pedagogiset kysymykset Kustantaja ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning) University of Erlangen-Nuremberg Nägelsbachstraße 25b DE Erlangen Phone: Fax: , Kansainvälisen Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), liikkuvuuden ja yhteistyön Robert-Schuman-Platz 3, DE Bonn keskus CIMO Copyright DELID Consortium, 2008 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 4.2 Project number: Työntekijöiden motivaatio Koulutussisällöt Koulutusmetodit Kohderyhmän kriteereiden määrittely eoppimisen perusmuotoja Valmistelu Verkkosivustot References Teknologiset kysymykset Tekninen ympäristö PK-yrityksessä ja koulutuksentarjoajalla DELID-kurssien muokkaamiseen liittyviä teknisiä ongelmia Joitain huomioita Arviointikysymyksiä kurssisuunnittelijoille Tutorointi ja tutorien pätevyys Tutorin tarve Tutori kumppanina Tutori oppimisprosessin seuraajana Tutori palautteen antajana Tutori erilaisten oppimisstrategioiden kannustajana Tutori: lisävinkkejä Tutorin pätevyysvaatimuksia Lähteet 4.4 Koulutusstrategioita eoppikurssien luomiseen ja organisointiin liittyviä taloudellisia näkökohtia Kulttuurinäkökohtia 33

3 1 Johdanto 1.1 DELID-projekti Viime vuosina Euroopassa on käynnistetty useita hankkeita ja projekteja eoppituotteiden laatua parantamaan sekä innoittamaan ja osallistamaan pieniä ja keskisuuria (PK) yrityksiä eopiskeluohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea eopiskelutuotteiden saatavuutta ja huomioida PK-yritysten erityistarpeita. Nämä hankkeet eivät kuitenkaan ole saavuttaneet PK-yrityksiä kovin mittavasti. Sama koskee oppimistuotteita, toimintatapoja ja työkaluja. PK-yritysten eoppiminen on edelleen asiantuntijoiden käsissä, ja aiheeseen vihkiytyneiden PK-yritysten määrä on edelleen pieni. Tämä on harmillista, sillä jokaisessa organisaatiossa, niin monikansallisessa kuin paikallisessakin, oppiminen ylipäänsä ja eoppiminen toimivat kehityksen ja innovaatioiden katalysaattorina. Tunnettu tosiasia on, että suurin osa eurooppalaisista PK-yrityksistä kärsii koulutuksen vanhoillisuudesta, ja eoppiminen onkin usein nähty tehokkaana tapana tukea PK-yritysten koulutustarpeita. PK-yrityksissä vallitseva asenne heijastaa useita koulutuksen kompastuskiviä, joihin törmää perinteisessä koulutuksessa mutta erityisesti eoppimisen kentällä. Monet näistä juontavat juurensa siitä, että useimpia eoppimisratkaisuja ei ole kehitetty tai muokattu PK-sektorin tarpeisiin. Tämä hyviä käytäntöjä esittelevä opas on yksi DELID-projektin tuotoksista. DELID (eoppimisen kehittäminen vuorovaikutuksessa PK-yritysten kanssa) on Euroopan Komission tukema hanke (Leonardo Da Vinci -ohjelma), jonka tavoitteena oli lokalisoida ja mukauttaa olemassa olevia eri Euroopan maiden ekursseja PK-yritysten erityistarpeisiin, tukea PK-organisaatioiden osallistumista tuleviin eopiskeluhankkeisiin sekä tukea näiden yritysten johtoa ja oppimishankkeiden kehittäjiä. Tästä syystä projektin huomio suuntautui nykyisiin ja potentiaalisiin PK-yrityksille suunnattujen eopiskelutuotteiden kehittäjiin organisaatioissa ja instituutioissa sekä PK-yritysten johtoon ja vastuuhenkilöihin. Tämän oppaan tarkoituksena ei ole kehittää täysin uusia tuotteita vaan antaa tietoa olemassa olevien tuotteiden mukauttamisesta ja lokalisoinnista PK-yritysten erityistarpeisiin. Sovellettaessa jo olemassa olevia kursseja, koulutuksen kehittäjien tulisi ymmärtää ja tiedostaa DELIDprojektin lähtökohdat, sillä sen erityispiirteet ja tapa edetä askel askeleelta saattaa auttaa koulutusammattilaisia muokkaamaan ja kehittämään uusia tuotteita. Tämän vuoksi opas ei tarjoa ainoastaan teoreettista tietoa. Sen ensimmäisessä osassa projektia kuvataan tapaustutkimuksena kaikkine ongelmineen sekä onnistuneine käytäntöineen. Toinen osa sisältää yleisiä huomioita hyvistä eoppimiskäytänteistä sekä joukon kehitys- ja soveltamisehdotuksia PK-yritysten verkkokurssien osalta. Nämä suositukset nousivat projektin kumppaneiden kvalitatiivisista analyyseista. Projektin löydökset eivät tietenkään ratkaise kaikkia PK-yritysten osallistumiseen liittyviä ongelmia, vaan ne ovat askel oikeaan suuntaan. Jos tarvitset lisätietoa DELID-projektista, ole hyvä ja ota yhteyttä projektin partnereihin. 1.2 DELID vuorovaikutuksessa Projektin päätavoitteena oli olemassa olevien eoppimiskurssien soveltaminen sekä niiden ottaminen osaksi organisaation prosesseja. Ohjenuorana toimi palveluntarjoajien ja PK-yritysten välinen oppimistarpeita ja monien eurooppalaisten PK-yritysten suosimia oppimiskäytäntöjä koskeva vuoropuhelu ja sen löydökset. Välttääkseen runsaudenpulaa mielenkiintoisessa mutta hyvin yleisellä tasolla liikkuneessa keskustelussa, yhteinen kehitysprosessi eteni askeleittain seuraavien vaiheiden mukaan: 1. vaihe: Kumppaniyritysten työntekijät työskentelivät palveluntarjoajan projektitiimin ennalta valitsemien eoppimistuotteiden parissa. Näin valittiin projektin aikana muokattavat kurssit. Samalla potentiaaliset käyttäjät pääsivät hankkimaan syvällisempää ymmärrystä eoppimisesta. Projektin yhteistyökumppanit ehdottivat esimerkiksi systeemitekniikan, ajanhallinnan, laskentatoimen, viestinnän, opetusteknologioiden, stressinhallinnan ja esiintymistaidon kursseja. 2. vaihe: Seuraavaksi analysoitiin tilanne oppimisen ja yritysten osaamisen suhteen: Mitä tarpeita yrityksillä on? Miten tarpeet voidaan tunnistaa? Miten työntekijät oppivat? Miten he haluavat oppia? Miten he suhtautuvat eopiskeluun jne. Projektin puitteissa tehdyn analyysin tarkoituksena oli myös käyttää standardoituja työkaluja kirjallisessa muodossa. Jo olemassa olevien tulosten toistoa haluttiin välttää, tavoitteena oli lähinnä näistä saatujen tietojen syventäminen keskittymällä enemmän vuorovaikutukseen, yleisten näkemysten jalkauttamiseen, elävöittämiseen ja integrointiin osaksi yritysten henkilöstön työpäivää. Tämän saavuttamiseksi ja dialogiprosessin käynnistämiseksi suoritettiin kvalitatiivinen ja dialogipohjainen tarinankerrontaa 1 hyödyntävä analyysi, jonka soveltuvuus vuorovaikutuksen tutkimiseen on jo testattu yrityksissä. Tämän metodin erityisenä vahvuutena ovat sen suomat mahdollisuudet istuttaa analysoinnin kohde laajempaan kontekstiin koko yrityksen kulttuurissa, tässä meidän tapauksessamme oppimiskulttuuriin ja muihin oppimiseen liittyviin aspekteihin kuten viestintään, vuorovaikutukseen ja teknologian hyödyntämiseen. Yksi näiden vaiheiden sivutuote oli niin kutsuttujen oma-aloitteisten oppijoiden löytäminen työntekijäjoukosta, mikä Grimmen Insituutin tutkimuksen mukaan on ratkaisevan tärkeää näiden hankkeiden menestykselle PK-ympäristössä, sillä he usein palvelevat eoppimishankkeiden sisäisinä viestinviejinä ja innostajina. 3. vaihe: Edellisen vaiheen tulosten pohjalta eoppimistuotteiden tarjoajat saivat käsityksen PK-yrityksen tarpeista ja niihin vastaamisesta. 4. vaihe: Näitä olettamuksia käytettiin pohjana ensimmäisellä dialogikierroksella avainhenkilöiden ja 2. vaiheessa löydettyjen oma-aloitteisten oppijoiden parissa. Aiemmin tehty päätös käyttää tarinankerrontaa koettiin hyödylliseksi dialogin kannalta, koska kerronnallisuus on jo itsessään dialogipohjaista toimintaa, jossa asiantuntija ei kuulustele vaan hyväksyy keskustelukumppanin sellaisena kuin hän on. 1 Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft 4 5

4 5. vaihe: Ensimmäisten keskustelujen jälkeen luotiin ensimmäinen versio PK-yritysten eoppimismallista sekä suunnitelma valittujen kurssien muokkaamisesta tarpeenmukaisiksi. Tällä vaiheella ei tavoiteltu ainoastaan oppijoiden tarpeita ja näkökulmia ja sitä kautta didaktisia ja teknologisia kysymyksiä, vaan haluttiin myös pohtia eopiskeluaktiviteettien integrointia paikalliseen tai kansalliseen kehitysstrategiaan sekä niitä taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät eoppimisen ajoitukseen ja metodeihin, vaikka DELID painottaakin oppijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja oppimisprosessin yksilöllisyyttä. Projektin osapuolet olivat tietoisia siitä, että taloudellisesti olisi järkevintä, että PK-yritysten eoppiminen sisällytettäisiin alueelliseen strategiaan, jotta saavutettaisiin useampia PK-yrityksiä ja suurempi kysyntä. 6. vaihe: Tämän perusteella käytiin toinen dialogikierros. 7. vaihe: Seurauksena oli mallin lopullinen versio ja soveltamis-/kehityssuunnitelma. 8. vaihe: Seuraavassa vaiheessa viimeisteltiin kurssit. Tarkoituksena ei ollut suunnitella tyhjästä uutta kurssia, kahdestakaan syystä: budjetin puitteissa ei olisi ollut mahdollista taata riittävää laatua. Ja toisaalta tavoitteena nähtiin, että mikäli malli kiinnostaa muita palveluntarjoajia projektin loppuvaiheessa, se tukisi heidän jo olemassa olevia tuotteitaan sen sijaan että pakottaisi kehittämään täysin uusia. 9. vaihe: Tässä vaiheessa toteutettiin räätälöity/kehitetty kurssi. 10. vaihe: Viimeisessä vaiheessa käytiin vielä dialogia metodologian arvioimiseksi sekä analysoitiin mallin pohjalta tehdyt päätelmät. 6 7

5 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit 2.1 TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet Tiedon käyttäjät ovat myös tiedon tuottajia. Mikäli tieto ei ole saatavilla, siitä tulee merkityksetöntä. On meidän kaikkien vastuulla varmistaa, että tuotettu tieto on saatavilla ja myöhemmin muiden käytettävissä. Tämän vuoksi dokumentit ja niiden sisältö on kuvailtava, esim. avainsanojen avulla, ja dokumentin konteksti mainittava (esim. kuka kuvan valokuvasi tai kirjoitti artikkelin, päiväys ja tarkoitus, keitä ovat kuvassa olevat henkilöt ja mihin artikkeli viittaa). Mikäli tätä kontekstuaalista tietoa ei ole saatavilla, tiedon hallinta ja löytäminen sekä kontekstin ja merkitysten arviointi muuttuu mahdottomaksi. Tätä tietoa koskevaa tietoa kutsutaan metatiedoksi. Metatiedon avulla on mahdollista arvioida tiedon myöhempää käytettävyyttä, kytkeä se muihin tietolähteisiin ja hyödyntää uusissa tilanteissa. Metatieto pitää sisällään myös nimikkeitä, tiivistelmiä, johdantoja, dokumenttien nimiä jne., mikä auttaa käyttäjää arvioimaan, kannattaako tietoon tutustua syvemmin. On hyvä tietää, että tietokoneiden luomiin tiedostoihin lisätään automaattisesti metatietoa. Metatietoa tarvitaan verkkoympäristössä tiedon etsimiseen ja digitaalisten tietoresurssien ja järjestelmien integrointiin. Metatieto syntyy automaattisesti, mutta toki prosessi vaatii inhimillistäkin työtä. Taito kuvata dokumentti metatiedon avulla on verrattavissa toimittajan taitoon keksiä osuva otsikko. Hyvän otsikon avulla journalisti herättää lukijan kiinnostuksen tarinaansa. Korkealaatuinen metatieto auttaa ihmisiä ja hakukoneita löytämään haluamansa raportin, artikkelin, kuvan tai viestin kovalevyn, tietojärjestelmän tai sähköisten arkistojen uumenista. Kurssin tavoitteena on: auttaa kurssilaisia ymmärtämään metatiedon merkitys auttaa kurssilaisia huolehtimaan luomastaan metatiedosta auttaa kurssilaisia luomaan yksinkertaisia avainsanalistoja, esimerkiksi jonkin verkkopalvelun, kuvaarkiston tai muun tietovaraston tarpeisiin. Koulutus on jaettu seitsemään osioon ja niihin liittyviin harjoituksiin. Kurssin alussa käyttäjä ohjataan luomaan oma bloginsa tehtävien vastausten ja kurssin kautta opittujen asioiden kirjaamista varten. Kurssin lopussa oppijaa pyydetään kirjaamaan blogiin kurssipalautetta. Metatietokoulutus on hyödyllistä kaikille, jotka tuottavat tietoa, grafiikkaa tai dokumentteja verkkoon ja kokevat tarpeelliseksi ymmärtää, mitä metatieto on, mihin sitä käytetään, ja kenen tulee järjestää tietoa esimerkiksi luomalla luetteloita tai avainsanalistoja. Metatietoa tarvitaan esim. PK-yrityksissä, joissa käsitellään suuria määriä asiakastietoa tai ollaan tiiviissä yhteistyössä monikansallisen liikekumppanin kanssa. Molemmissa tapauksissa on tarpeen yhdenmukaistaa omaa toimintaa kumppanin tiedonkäsittelyprosessien kanssa. 2.2 AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet Kurssi käsittelee neuvottelutaitoja ja kulttuurien välistä viestintää, ja se koostuu kuudesta moduulista: Moduuli 1: Olemmeko neuvottelijoita? Moduuli 2: Neuvottelun ongelmat ja miten ne ratkaistaan Moduuli 3: Johdon neuvottelut Moduuli 4: Neuvottelijan ajatusmaailma Moduuli 5: Sanallinen viestintä Moduuli 6: Sanaton viestintä Neuvotteluosion tavoitteena on välittää tietoa laajasta joukosta erilaisia neuvottelutekniikoita niin jokapäiväisissä tilanteissa kuin liike-elämässäkin. Tämä osio auttaa tehostamaan neuvottelukäyttäytymistä. Kurssin sisältö auttaa osallistujia ymmärtämään ja toisinaan jopa ennakoimaan vastapuolen toimintaa, mikä auttaa omiin tavoitteisiin pääsyä. Tiedon soveltaminen käytännössä auttaa näkemään konkreettisemmin eri neuvottelutyylien vahvuudet ja heikkoudet. Viestintäosion tavoitteena on esitellä tärkeimmät ihmisten väliseen viestintään liittyvät kysymykset sekä verkko-opetusta internetin välityksellä. Oppija tutustuu teoreettisiin näkökulmiin ja harjaannuttaa käytännön osaamistaan. Tämän osion lopulla oppijat pysyvät: toimimaan kanssakäymisessä ja ilmaisemaan tunteitaan vaivatta, ilmaisemaan ajatuksiaan taitavasti, tunnistamaan ja ylittämään viestinnän esteitä, tunnistamaan valheellista viestintää, tulkitsemaan sanattomia viestejä. Metodeina tällä kurssilla käytetään: keskustelua, testejä, harjoituksia, tapaustutkimuksia. 2.3 FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel Power Point on Microsoftin ohjelmisto esitysten luomista ja näyttämistä varten. Vaikka sitä usein käytetään kalvojen näyttämiseen kokoustettaessa kasvokkain tai esitysten tukena, sitä voidaan käyttää myös verkossa ja uusien teknologioiden kanssa monin eri tavoin: Esityksessä näytetyt kalvot voidaan antaa muille osallistujille myöhempää tarkastelua varten. Powerpoint-esitys voidaan lähettää muille sähköpostin liitteenä tai lataamalla esitys verkkoon ja lähettämällä halukkaille linkki esitykseen. PowerPoint-esityksiin voidaan lisätä ääntä, videota tai konferensseja. Kalvot voidaan helposti synkronoida esiintyjän muun esityksen kanssa monien verkko- ja sähköisen viestintävälineiden ansiosta. PowerPoint-esityksiin voidaan yhdistää ennalta nauhoitettuja äänitallenteita, joita voi selata verkosta halutessaan, mistä tahansa. Nämä esitykset voi myös lähettää liitteenä sähköpostitse. PowerPoint-esityksiä voidaan käyttää itsenäisinä esityksinä ilman ääntä. Power Point on hyödyllinen monin tavoin, jokainen hyödyntää sitä tavallaan, mutta mahdollisimman tehokas käyttö edellyttää perustoimintojen ja toiminnallisuuksien hallintaa. Kurssin osallistujat työskentelevät moduulipohjaisesti ILIAS-oppimisympäristössä, hyödyntäen itseopiskelua, sähköpostia ja yhteistyöfoorumia sekä tutorille lähetettäviä harjoituksia henkilökohtaisine palautteineen. Opiskelijalle ei aseteta aikarajoitteita, tutorikin palaa asiaan yleensä 24 tunnin kuluessa. Sama koskee EXCEL-kurssia. 8 9

6 3 Lokalisointi vuoropuhelussa PK-yritysten kanssa Tämä osio perustuu Saksan Nurembergin Kauppakamarin selvitykseen ja DELID-projektin kokemuksiin ja arviointeihin. 3.1 Yleistä If you re developing e-learning that will be used globally, plan for cultural portability (Käännös: Jos kehität eoppimista globaaliin käyttöön, ota suunnitelmissasi huomioon siirtäminen eri kulttuurien välillä). Kieran McBrian Ohjelmistosuunnittelussa lokalisointi viittaa sisällön, prosessien, tuotteiden ja itse ohjelmiston mukauttamiseen eri kansallisuuksien, alueiden, sektoreiden ja eettisten markkinoiden tarpeisiin. Tämä pitää teknisten näkökulmien lisäksi sisällään käännöksen ja lingvistiset piirteet sekä kulttuurien väliset erot. DELID-projektin tarkoituksena on mennä hieman perinteistä lokalisointia pidemmälle: jo olemassa olevat eri EU-kumppaneiden eoppimiskurssit mukautetaan vastaamaan muiden partnereiden tarpeita kääntämällä (kansainvälistäminen) ja sovittamalla ne kansallisten PK-yritysten tarpeisiin. Lokalisointi helpottuu, mikäli ohjelmiston kansainvälistäminen otetaan huomioon läpi koko ohjelmiston suunnittelupolun. Käyttämällä jo olemassa olevia kursseja DELID-projektissa ei ainoastaan minimoida kustannuksia, vaan saadaan tietoa eri tavoista helpottaa PK-yritysten eoppimista sekä niiden eoppimistuotetarpeista. eoppimistuotteiden kääntäminen muille kielille (kansainvälistäminen) on osa lokalisointia. Sen vuoksi kurssien tarjoajat joutuivat kääntämään kurssinsa vielä kolmannelle, kaikkien yhteistyökumppaneiden ymmärtämälle kielelle: englanniksi. Yhteisen kielen käyttö helpottaa sisällöstä ja kurssirakenteesta keskustelua sekä kansallisten rakenteellisten ja toimintatapoihin liittyvien erojen ja yhtäläisyyksien tiedostamista. Tätä kautta paljastui myös mielenkiintoisia ongelmia ja rajoitteita. Tarve kääntää materiaalit ensin yleiselle yhteiselle kielelle ja sitten vielä eri kansallisuuksia edustaville käyttäjille vaati enemmän aikaa, ja synnytti suuremman virhemarginaalin ja enemmän kuluja. Kaiken lisäksi lokalisointi vaatii myös esitysten audio-visuaalisen puolen pohtimista, esimerkiksi maakohtaisia seikkoja kuten kirjasinta, väriskaalaa, fontteja, kuvia, grafiikkaa, ääniä, symboleita ja valuuttayksiköitä oli myös hiottava. 3.2 Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa DELID-projektissa yhteistyökumppanit hyödynsivät jo olemassa olevia kursseja muokkaamalla niitä uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä yhteydessä muokkaamisella tarkoitetaan PK-yritysten tarpeiden ja toiveiden analysointia ja strukturointia eri tavoin, tavoitteena eoppimisen tekeminen mahdollisimman helpoksi, hyödylliseksi ja käytännölliseksi. Se ei siis tarkoita pelkästään kääntämistä ja organisointia vaan myös käsitteiden muokkaamista. Toisinaan tästä voi olla seurauksena aivan uudenlainen oppimisjärjestelmä, jossa eri osa-alueet on sijoiteltu tai kokonaan rakennettu uudelleen erilaiseksi oppimiskehykseksi. Huomiota kiinnitettiin neljään eri näkökulmaan: Ajantasaistaminen (Kurssin yleinen työstäminen) Kansainvälistäminen PK-yritysten kansallisten tarpeiden ja toiveiden analysointi Analysoinnin tulosten sisällyttäminen kurssiin Kurssin lokalisoinnissa yhteistyössä PK-yrityksen kanssa auttoi kyselykaavake. On tärkeää tietää mikseivät PK-yritykset hyödynnä eoppimista enempää. Vaikka ne vaikuttavat kiinnostuneilta uusista, edullisemmista koulutusmuodoista, esteitä tuntuu riittävän. Tämän vuoksi yrityksen rakenteen, tarpeiden ja ongelmien analysointi on hyvin tärkeää. Seuraavat seikat nousevat tärkeiksi suunniteltaessa toimenpiteitä PK-yritysten motivoimiseksi eopiskelun pariin: Onko niillä kokemuksia eopiskelusta; minkälaisia odotuksia yrityksillä ja yksilöillä on eoppimisen suhteen? Minkälainen on yrityksen rakenne ja koko? Millä alalla yritys toimii? Yleinen koulutustaso (homogeeninen - heterogeeninen) Miten yritys arvioi koulutustarpeitaan? Oppimisen organisointi yrityksessä: Onko työajalla mahdollista opiskella? Alan, yksikön syvemmät koulutusvaatimukset/tarpeet? Ketkä henkilöstöstä tarvitsevat koulutusta? Paljonko koulutukseen on budjetoitu aikaa ja rahaa? Paljonko aikaa on käytettävissä ennen kuin henkilöstö tarvitsee tätä osaamista? Oppisisällön ja kurssin taso (perus/jatko)? Minkä tyyppisiä osallistujia kurssilla on? koulutus/ tutkinto ikä/ sukupuoli työtehtävät valmiudet/ asenne eoppimiseen motivaatiotaso / mahdollisuudet motivointiin resurssitilanne/ turhautumisen riski Minkälainen on oppimisympäristö (tekniset laitteet ja rajoitteet yrityksessä) DELID-jäsenet huomasivat kyselypohjaisten haastatteluiden kautta, että osallistuvilla PK-yrityksillä oli osittain hyvin spesifisiä tieto- ja koulutustarpeita, jotka olisi mahdollista täyttää ainoastaan suuryritysten resursseilla. Tarvittiin hyvin erikoistuneita kursseja (esim. teknisillä alueilla), joita ei valitettavasti pystytty järjestämään koko EU:n laajuisessa, PK-yrityksille suunnatussa ohjelmassa. Sen vuoksi projektin jäsenten oli päätettävä yhdessä PK-yritysten kanssa kohdistaa koulutus yleisempiin aihealueisiin, kuten toimistoohjelmistoihin tai vuorovaikutustaitoihin. PK-yrityksissä erityisesti sellaiset tekijät kuin aika ja käytännön järjestelyt ovat merkittävässä asemassa. Joillain aloilla on mahdotonta opiskella työn puitteissa ja opiskelulle on todella vaikea järjestää aikaa kireiden aikataulujen vuoksi. Toisinaan henkilöstön urasuunnittelua ei harjoiteta lainkaan ja heidän osaamistaan kehitetään vain kun se on välttämätöntä

7 3.3 Lähteet Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ggmbh: elearning for international markets. Development and use of elearning in Europe. Bielefeld McBrien, Kieran: Developing localization friendly e-learning. htm, access: TEIA TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an jedem Arbeitsplatz. Berlin Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions. access: Watkins, Ryan: Preparing E-Learners for Online Success. access:

8 4 Mallin kehittäminen Seuraavat luvut kuvaavat PK-yritysten ekurssien teoreettista viitekehystä sekä DELID-projektin kokemuksia, esimerkein höystettynä. DELID:in kumppanit määrittelivät kuusi erilaista perspektiiviä, jotka ovat olennaisen tärkeitä eoppimistuotteiden kehittämisessä. Jokainen näistä perspektiiveistä sisältää joukon suosituksia, osa niistä yleisiä, osa hyvin PK-keskeisiä. 4.1 Pedagogiset kysymykset PK-yrityksissä eoppimiseen liittyvät ongelmat ovat usein seurausta väärinymmärryksestä: ei ymmärretä itseohjautuvaa oppimisprosessia. Toisaalta useimmilla PK-yrityksillä ei ole sopivaa infrastruktuuria tukemaan prosessia, henkilöstölle ei ole varattu aikaa työn ulkopuoliseen oppimiseen eikä työnantaja useinkaan kustanna lisäkouluttautumista. Oppimista ajallaan Projektissa huomattiin, että kyseisissä PK-yrityksissä ei useinkaan ole panostettu henkilöstön kehittämiseen eikä tarkoituksenmukaiseen urasuunnitteluun. Tämän vuoksi kouluttautuminen tapahtuu useimmiten vain äärimmäisen pakon edessä, jolloin siihen ei valmistauduta analysoimalla kompetenssitarpeita. Joka yrityksessä on oma organisaatiorakenteensa, jonka puitteissa on kehittynyt tietynlainen oppimiskulttuuri ajan myötä. Tämä oppimiskulttuuri antaa viitteitä siitä, miten tietoa levitetään organisaatiossa ja missä määrin tiedonsiirtoa tuetaan. Kahden tekijän on huomattu olevan erityisen merkityksellisiä oppimisprosessin kannalta: Opiskeluaktiviteetin jälkeen työntekijän tulisi saada mahdollisuus harjoittaa käytännössä niitä taitoja, joita hän koulutuksessa harjaannutti. Työntekijän tulisi tunnistaa ja ymmärtää organisaatioonsa vakiintunut oppimiskulttuuri. PK-yrityksissä aika asettaa voimakkaasti omat rajoitteensa, minkä vuoksi koulutuskokonaisuuden rakentaminen yrityksen omiin tarpeisiin on tärkeää: lyhyet koulutukset, räätälöitynä heidän ympäristöönsä, tehokkaat sessiot lähellä heidän työtään. Erityiset pedagogiset vaatimukset ja niiden huomioonottaminen nousevat tärkeiksi järjestettäessä etäopetusta PK-yrityksille. Näiden yritysten henkilöstön ja muiden eoppimista jo kokeilleiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta voidaan vetää useita johtopäätöksiä Asenne yrityksessä: Johdon on oltava tietoinen eoppimisen hyödyistä ja haitoista yleensä ja vakuuttunut sen hyödyistä omassa yrityksessään. Yrityksessä on oltava halua tehdä asioita eri tavoin eoppimisen kautta sekä tukea näille uusille tavoille. Johdon on kyettävä välittämään työntekijöilleen selkeästi positiivista asennetta ja hyväksyntänsä tälle uudelle oppimiskulttuurille. Kyseisten PK-yritysten johto oli johdonmukaisesti kiinnostunut tämän tyyppisestä oppimisesta. Erityisesti eoppimisen hyödyt kannustivat heitä suhtautumaan avoimesti kurssikokeiluihin. Jotkut olivat valmiita edesauttamaan työssä oppimista esitysten tai ylimääräisten opiskelutilojen muodossa Työntekijöiden motivaatio Itse-motivointi tietoisen asennemuokkauksen avulla Ihannetapaus: opiskelijat ovat proaktiivisia eli osallistuvat oma-aloitteisesti työnantajan tukemaan koulutukseen DELID-osallistujat puhuivat motivaatio-ongelmistaan. Se on usein suuri ongelma ja syy, miksi osallistujat eivät saa kurssejaan suoritetuksi. Motivaatio-ongelman takaa löytyy sisällöllisiä, kurssin suunnitteluun ja rakenteeseen liittyviä syitä, mutta myös oppimisympäristö voi muodostua esteeksi. Kurssin houkuttelevuus ja mielenkiintoisuus voi auttaa estämään keskeyttämisiä ja turhautumista ja edistää opiskeluintoa: Kurssisuunnittelija tai johto motivoi opiskeluun: uusien työmahdollisuuksien avautuminen tai mahdollisuus vaikuttaa palkkakehitykseen lisäkouluttautumisen tuki tai edistäminen velvoittaminen lisäkoulutukseen palaute Tutori motivoi säännöllinen yhteydenpito oppijoihin aktiivinen rooli tavoitettavuus ja läsnäolo Opiskelijayhteisö ja muut oppijat motivoivat tarjoavat vilkasta keskustelua ja tiedonvaihtoa. Tämän vuoksi on järkevää järjestää tutustumistilaisuus aloitussessiossa. tutorin aktiivinen rooli pakolliset harjoitukset ja keskustelut foorumin jäsenten kanssa Keskusteluissa oltiin kiinnostuneita siitä, mitä pedagogisia piirteitä yritykset arvostivat tai kokivat puutteina aiemmissa etäkoulutuksissaan. Käymme seuraavaksi läpi joitain yleisiä pedagogisia näkökulmia PK-yritysten eoppimisprosesseista. Pedagoginen perspektiivi pitää sisällään tietoa olemassa olevasta oppimiskulttuurista organisaatiossa (sis. epäviralliset oppimiskulttuurit, esim. Me yleensä vaihdamme paljon tietoa perjantai-illallisillamme ) sekä tavoista välittää uusia sisältöjä tehokkaasti ja työntekijöiden tarpeita vastaavalla tavalla. Tämä edellyttää seuraavien seikkojen huomioimista: 14 15

9 4.1.3 Koulutussisällöt Koulutussisältöjen on: oltava ammattimaisia ja toimivia oltava sovellettavissa työntekijöiden jokapäiväiseen työhön ja hyvin käytännöllisiä vastattava koulutustarpeisiin Oppimissisältöjä valittaessa on tärkeää muistaa kolme seikkaa: asiaankuuluvan tiedon systemaattinen kerääminen valitun sisällön sopivanlainen strukturointi seuraavanlaisten kysymysten pohdinta: Mihin oppisisällöllä pyritään? Minkälaisen osaamisen kartuttamiseen oppisisältö tähtää? Mitkä metodit ja toimintatavat tukevat oppijoita parhaiten oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa ja koulutuksen onnistumisessa? Miten tiedon jalkauttamista päivittäiseen työhön voidaan tukea parhaiten? Oppisisältöjen on perustuttava selkeästi yrityksen tavoitteisiin: kompetenssin kasvattaminen tähtää työtehtävien tehokkuuden ja laadun edistämiseen sekä yrityksen kilpailukyvyn kasvattamiseen. PK-yritysten työntekijät arvostavat tapaustutkimuksia ja havainnollista visualisointia, jotka vastaavat heidät työtilanteitaan ja tarjoavat konkreettisia esimerkkejä. Oppijoilla on tarve samaistua kuvattuihin hahmoihin ja tilanteisiin. Myös sisällön ajantasaisuus on tärkeää. Osallistujat kertoivat toivovansa käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, toisin sanoen he kaipaavat sisältöä, joka on suoraan siirrettävissä heidän päivittäiseen työhönsä. Tämä on hankalaa kurssin suunnittelun kannalta, sillä eri työtehtävillä on erilaiset vaatimukset. Yrityksen struktuurin ja erityistarpeiden analysointi voi toki olla onnistumisen edellytys, mutta se aiheuttaa myös kuluja, mikäli analyysin tulokset on räätälöitävä joka yritykselle erikseen. Samaan aikaan oppilailla on haasteita työskennellessään ja viestiessään tuntemattomassa ympäristössä (Forum, Chat). Valmistelevan vaiheen työpajaa, joka mahdollistaisi tutustumisen opiskelijatovereihin ja kouluttajiin on toivottu useasti. Tämä askel veisi meidät toisaalta kauemmas puhtaasta eoppimisesta ja toisaalta lähemmäs yhdistelmä oppimista (välivaiheen ratkaisuna tällainen kahden tyylin sekoitus voi monille olla tehokkaampi). Hyödyt: Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tarpeisiin kurssin jo käynnistyttyä Opiskelijat tuntevat toisensa => ei ole niin paljon pelättävää => into osallistua foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin kasvaa Kouluttajat voivat motivoida opiskelijoita jo valmistelevassa työpajassa Opiskelijat ovat tutustuneet foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin ja heille voi opettaa yleisiä oppimisstrategioita ja kurssin johdannon sisältöjä Tällaiset resurssit helpottavat opiskelijoiden ja kouluttajien välistä kanssakäymistä ja viestintää ja myös opiskelijoita itseään. On hyvin tärkeää, että kouluttajan toiminta on motivoivaa ja että häneltä saa usein ja nopeasti vastauksia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelija on epäonnistunut tehtävän suorittamisessa, kouluttajan tulisi suorassa viestinvaihdossa pohtia opiskelijan kanssa, miksi tämä epäonnistui ja mitkä ongelmat olivat suoriutumisen esteenä. Tietyssä määrin yksilölliset ratkaisut ovat elintärkeitä PK-yritysten koulutuksen menestymiselle. Opiskelijat ovat riippuvaisia tutorin yksilöllisestä täsmätuesta. On hyvin tärkeää suorittaa esitestausta koulutettavien täsmällisten koulutuspolkujen määrittelemiseksi heidän oman osaamisensa ja taitojensa mukaiseksi mahdollisimman tehokkaan ajankäytön varmistamiseksi. Koulutusaktiviteettien aikataulu tulisi suunnitella jossain määrin joustavaksi. Toinen tapa vastata yritysten tarpeisiin ja erityistoiveisiin on rakentaa koulutus yhdistäen kaksi eri metodia, eoppimista ja kontaktiopetusta. Tällaisen hybridin avulla kurssi voidaan jakaa teoreettiseen osuuteen (eoppiminen) ja käytännön harjoitteluun, erityisen tarkasti räätälöidyksi osioksi (kasvokkain/työpaja), kuten esim. Saksassa tehtiin Koulutusmetodit PK-yritysten työntekijät arvostavat ongelmanratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jossa oppimistilanteet ovat lähellä heidän työtään. Täten koulutuksen kehittäjien tulisi varmistaa, että eopiskelu pohjautuu työntekijöiden todellisten työtehtävien huolelliseen analysointiin. Tutorointi on avain etäopiskelun onnistumiseen. Työntekijät haluavat ja tarvitsevat teknistä, organisatorista ja pedagogista tukea kouluttajalta, esimerkiksi verkkokokouksen avulla, jolloin voidaan hyödyntää ääntä, verkon kirjoitustilaa, tiedostojensiirtoa tai chattia. Saksassa huomattiin, että opiskelijat halusivat oppia tuntemaan tutorin ja muut opiskelijat. Tällöin korostuivat internetin anonymiteetin heikkoudet ja kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten puute

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Yrjö Lappalainen, Mari Poikolainen ja Heli Trapp (toim.) Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

Yrjö Lappalainen, Mari Poikolainen ja Heli Trapp (toim.) Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen 1 Yrjö Lappalainen, Mari Poikolainen ja Heli Trapp (toim.) Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen m 2 Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet

H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet H.E.-L.P. käsikirja ja yleisohjeet 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto...4 2 H.E.-L.P.-projekti...6 3 Mitä potilaat ja sairaalahenkilökunta todella haluavat - empiirisen tutkimuksen tuloksia...9 4 H.E.-L.P. sinulle!

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot