Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets"

Transkriptio

1 Developing elearning in Dialogue Kurssisuunnittelijan opas PK-yrityksille suunnattujen ekurssien räätälöinti- ja lokalisointiohjeets

2 Developing elearning in Dialogue Tekijät Toimittaneet Tutkimuskoordinointi Rolland Hallmeier, Michal Kulik, Manon van Leeuwen, Martin Mach, Ulrike Mangwa, Popi Mastora, Riitta Varis, Mariya Vasileva 1 Johdanto DELID-projekti 4 Martin Mach, Ulrike Mangwa, Rolland Hallmeier 1.2 DELID vuorovaikutuksessa 5 Walter F. Kugemann 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel 9 3 Lokalisointi vuoropuhelussapk-yritysten kanssa Yleistä Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa Lähteet 12 4 Mallin kehittäminen Pedagogiset kysymykset Kustantaja ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning) University of Erlangen-Nuremberg Nägelsbachstraße 25b DE Erlangen Phone: Fax: , Kansainvälisen Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), liikkuvuuden ja yhteistyön Robert-Schuman-Platz 3, DE Bonn keskus CIMO Copyright DELID Consortium, 2008 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. 4.2 Project number: Työntekijöiden motivaatio Koulutussisällöt Koulutusmetodit Kohderyhmän kriteereiden määrittely eoppimisen perusmuotoja Valmistelu Verkkosivustot References Teknologiset kysymykset Tekninen ympäristö PK-yrityksessä ja koulutuksentarjoajalla DELID-kurssien muokkaamiseen liittyviä teknisiä ongelmia Joitain huomioita Arviointikysymyksiä kurssisuunnittelijoille Tutorointi ja tutorien pätevyys Tutorin tarve Tutori kumppanina Tutori oppimisprosessin seuraajana Tutori palautteen antajana Tutori erilaisten oppimisstrategioiden kannustajana Tutori: lisävinkkejä Tutorin pätevyysvaatimuksia Lähteet 4.4 Koulutusstrategioita eoppikurssien luomiseen ja organisointiin liittyviä taloudellisia näkökohtia Kulttuurinäkökohtia 33

3 1 Johdanto 1.1 DELID-projekti Viime vuosina Euroopassa on käynnistetty useita hankkeita ja projekteja eoppituotteiden laatua parantamaan sekä innoittamaan ja osallistamaan pieniä ja keskisuuria (PK) yrityksiä eopiskeluohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea eopiskelutuotteiden saatavuutta ja huomioida PK-yritysten erityistarpeita. Nämä hankkeet eivät kuitenkaan ole saavuttaneet PK-yrityksiä kovin mittavasti. Sama koskee oppimistuotteita, toimintatapoja ja työkaluja. PK-yritysten eoppiminen on edelleen asiantuntijoiden käsissä, ja aiheeseen vihkiytyneiden PK-yritysten määrä on edelleen pieni. Tämä on harmillista, sillä jokaisessa organisaatiossa, niin monikansallisessa kuin paikallisessakin, oppiminen ylipäänsä ja eoppiminen toimivat kehityksen ja innovaatioiden katalysaattorina. Tunnettu tosiasia on, että suurin osa eurooppalaisista PK-yrityksistä kärsii koulutuksen vanhoillisuudesta, ja eoppiminen onkin usein nähty tehokkaana tapana tukea PK-yritysten koulutustarpeita. PK-yrityksissä vallitseva asenne heijastaa useita koulutuksen kompastuskiviä, joihin törmää perinteisessä koulutuksessa mutta erityisesti eoppimisen kentällä. Monet näistä juontavat juurensa siitä, että useimpia eoppimisratkaisuja ei ole kehitetty tai muokattu PK-sektorin tarpeisiin. Tämä hyviä käytäntöjä esittelevä opas on yksi DELID-projektin tuotoksista. DELID (eoppimisen kehittäminen vuorovaikutuksessa PK-yritysten kanssa) on Euroopan Komission tukema hanke (Leonardo Da Vinci -ohjelma), jonka tavoitteena oli lokalisoida ja mukauttaa olemassa olevia eri Euroopan maiden ekursseja PK-yritysten erityistarpeisiin, tukea PK-organisaatioiden osallistumista tuleviin eopiskeluhankkeisiin sekä tukea näiden yritysten johtoa ja oppimishankkeiden kehittäjiä. Tästä syystä projektin huomio suuntautui nykyisiin ja potentiaalisiin PK-yrityksille suunnattujen eopiskelutuotteiden kehittäjiin organisaatioissa ja instituutioissa sekä PK-yritysten johtoon ja vastuuhenkilöihin. Tämän oppaan tarkoituksena ei ole kehittää täysin uusia tuotteita vaan antaa tietoa olemassa olevien tuotteiden mukauttamisesta ja lokalisoinnista PK-yritysten erityistarpeisiin. Sovellettaessa jo olemassa olevia kursseja, koulutuksen kehittäjien tulisi ymmärtää ja tiedostaa DELIDprojektin lähtökohdat, sillä sen erityispiirteet ja tapa edetä askel askeleelta saattaa auttaa koulutusammattilaisia muokkaamaan ja kehittämään uusia tuotteita. Tämän vuoksi opas ei tarjoa ainoastaan teoreettista tietoa. Sen ensimmäisessä osassa projektia kuvataan tapaustutkimuksena kaikkine ongelmineen sekä onnistuneine käytäntöineen. Toinen osa sisältää yleisiä huomioita hyvistä eoppimiskäytänteistä sekä joukon kehitys- ja soveltamisehdotuksia PK-yritysten verkkokurssien osalta. Nämä suositukset nousivat projektin kumppaneiden kvalitatiivisista analyyseista. Projektin löydökset eivät tietenkään ratkaise kaikkia PK-yritysten osallistumiseen liittyviä ongelmia, vaan ne ovat askel oikeaan suuntaan. Jos tarvitset lisätietoa DELID-projektista, ole hyvä ja ota yhteyttä projektin partnereihin. 1.2 DELID vuorovaikutuksessa Projektin päätavoitteena oli olemassa olevien eoppimiskurssien soveltaminen sekä niiden ottaminen osaksi organisaation prosesseja. Ohjenuorana toimi palveluntarjoajien ja PK-yritysten välinen oppimistarpeita ja monien eurooppalaisten PK-yritysten suosimia oppimiskäytäntöjä koskeva vuoropuhelu ja sen löydökset. Välttääkseen runsaudenpulaa mielenkiintoisessa mutta hyvin yleisellä tasolla liikkuneessa keskustelussa, yhteinen kehitysprosessi eteni askeleittain seuraavien vaiheiden mukaan: 1. vaihe: Kumppaniyritysten työntekijät työskentelivät palveluntarjoajan projektitiimin ennalta valitsemien eoppimistuotteiden parissa. Näin valittiin projektin aikana muokattavat kurssit. Samalla potentiaaliset käyttäjät pääsivät hankkimaan syvällisempää ymmärrystä eoppimisesta. Projektin yhteistyökumppanit ehdottivat esimerkiksi systeemitekniikan, ajanhallinnan, laskentatoimen, viestinnän, opetusteknologioiden, stressinhallinnan ja esiintymistaidon kursseja. 2. vaihe: Seuraavaksi analysoitiin tilanne oppimisen ja yritysten osaamisen suhteen: Mitä tarpeita yrityksillä on? Miten tarpeet voidaan tunnistaa? Miten työntekijät oppivat? Miten he haluavat oppia? Miten he suhtautuvat eopiskeluun jne. Projektin puitteissa tehdyn analyysin tarkoituksena oli myös käyttää standardoituja työkaluja kirjallisessa muodossa. Jo olemassa olevien tulosten toistoa haluttiin välttää, tavoitteena oli lähinnä näistä saatujen tietojen syventäminen keskittymällä enemmän vuorovaikutukseen, yleisten näkemysten jalkauttamiseen, elävöittämiseen ja integrointiin osaksi yritysten henkilöstön työpäivää. Tämän saavuttamiseksi ja dialogiprosessin käynnistämiseksi suoritettiin kvalitatiivinen ja dialogipohjainen tarinankerrontaa 1 hyödyntävä analyysi, jonka soveltuvuus vuorovaikutuksen tutkimiseen on jo testattu yrityksissä. Tämän metodin erityisenä vahvuutena ovat sen suomat mahdollisuudet istuttaa analysoinnin kohde laajempaan kontekstiin koko yrityksen kulttuurissa, tässä meidän tapauksessamme oppimiskulttuuriin ja muihin oppimiseen liittyviin aspekteihin kuten viestintään, vuorovaikutukseen ja teknologian hyödyntämiseen. Yksi näiden vaiheiden sivutuote oli niin kutsuttujen oma-aloitteisten oppijoiden löytäminen työntekijäjoukosta, mikä Grimmen Insituutin tutkimuksen mukaan on ratkaisevan tärkeää näiden hankkeiden menestykselle PK-ympäristössä, sillä he usein palvelevat eoppimishankkeiden sisäisinä viestinviejinä ja innostajina. 3. vaihe: Edellisen vaiheen tulosten pohjalta eoppimistuotteiden tarjoajat saivat käsityksen PK-yrityksen tarpeista ja niihin vastaamisesta. 4. vaihe: Näitä olettamuksia käytettiin pohjana ensimmäisellä dialogikierroksella avainhenkilöiden ja 2. vaiheessa löydettyjen oma-aloitteisten oppijoiden parissa. Aiemmin tehty päätös käyttää tarinankerrontaa koettiin hyödylliseksi dialogin kannalta, koska kerronnallisuus on jo itsessään dialogipohjaista toimintaa, jossa asiantuntija ei kuulustele vaan hyväksyy keskustelukumppanin sellaisena kuin hän on. 1 Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft 4 5

4 5. vaihe: Ensimmäisten keskustelujen jälkeen luotiin ensimmäinen versio PK-yritysten eoppimismallista sekä suunnitelma valittujen kurssien muokkaamisesta tarpeenmukaisiksi. Tällä vaiheella ei tavoiteltu ainoastaan oppijoiden tarpeita ja näkökulmia ja sitä kautta didaktisia ja teknologisia kysymyksiä, vaan haluttiin myös pohtia eopiskeluaktiviteettien integrointia paikalliseen tai kansalliseen kehitysstrategiaan sekä niitä taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät eoppimisen ajoitukseen ja metodeihin, vaikka DELID painottaakin oppijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja oppimisprosessin yksilöllisyyttä. Projektin osapuolet olivat tietoisia siitä, että taloudellisesti olisi järkevintä, että PK-yritysten eoppiminen sisällytettäisiin alueelliseen strategiaan, jotta saavutettaisiin useampia PK-yrityksiä ja suurempi kysyntä. 6. vaihe: Tämän perusteella käytiin toinen dialogikierros. 7. vaihe: Seurauksena oli mallin lopullinen versio ja soveltamis-/kehityssuunnitelma. 8. vaihe: Seuraavassa vaiheessa viimeisteltiin kurssit. Tarkoituksena ei ollut suunnitella tyhjästä uutta kurssia, kahdestakaan syystä: budjetin puitteissa ei olisi ollut mahdollista taata riittävää laatua. Ja toisaalta tavoitteena nähtiin, että mikäli malli kiinnostaa muita palveluntarjoajia projektin loppuvaiheessa, se tukisi heidän jo olemassa olevia tuotteitaan sen sijaan että pakottaisi kehittämään täysin uusia. 9. vaihe: Tässä vaiheessa toteutettiin räätälöity/kehitetty kurssi. 10. vaihe: Viimeisessä vaiheessa käytiin vielä dialogia metodologian arvioimiseksi sekä analysoitiin mallin pohjalta tehdyt päätelmät. 6 7

5 2 Projektin aikana lokalisoidut kurssit 2.1 TKK Dipoli: Metatiedon Perusteet Tiedon käyttäjät ovat myös tiedon tuottajia. Mikäli tieto ei ole saatavilla, siitä tulee merkityksetöntä. On meidän kaikkien vastuulla varmistaa, että tuotettu tieto on saatavilla ja myöhemmin muiden käytettävissä. Tämän vuoksi dokumentit ja niiden sisältö on kuvailtava, esim. avainsanojen avulla, ja dokumentin konteksti mainittava (esim. kuka kuvan valokuvasi tai kirjoitti artikkelin, päiväys ja tarkoitus, keitä ovat kuvassa olevat henkilöt ja mihin artikkeli viittaa). Mikäli tätä kontekstuaalista tietoa ei ole saatavilla, tiedon hallinta ja löytäminen sekä kontekstin ja merkitysten arviointi muuttuu mahdottomaksi. Tätä tietoa koskevaa tietoa kutsutaan metatiedoksi. Metatiedon avulla on mahdollista arvioida tiedon myöhempää käytettävyyttä, kytkeä se muihin tietolähteisiin ja hyödyntää uusissa tilanteissa. Metatieto pitää sisällään myös nimikkeitä, tiivistelmiä, johdantoja, dokumenttien nimiä jne., mikä auttaa käyttäjää arvioimaan, kannattaako tietoon tutustua syvemmin. On hyvä tietää, että tietokoneiden luomiin tiedostoihin lisätään automaattisesti metatietoa. Metatietoa tarvitaan verkkoympäristössä tiedon etsimiseen ja digitaalisten tietoresurssien ja järjestelmien integrointiin. Metatieto syntyy automaattisesti, mutta toki prosessi vaatii inhimillistäkin työtä. Taito kuvata dokumentti metatiedon avulla on verrattavissa toimittajan taitoon keksiä osuva otsikko. Hyvän otsikon avulla journalisti herättää lukijan kiinnostuksen tarinaansa. Korkealaatuinen metatieto auttaa ihmisiä ja hakukoneita löytämään haluamansa raportin, artikkelin, kuvan tai viestin kovalevyn, tietojärjestelmän tai sähköisten arkistojen uumenista. Kurssin tavoitteena on: auttaa kurssilaisia ymmärtämään metatiedon merkitys auttaa kurssilaisia huolehtimaan luomastaan metatiedosta auttaa kurssilaisia luomaan yksinkertaisia avainsanalistoja, esimerkiksi jonkin verkkopalvelun, kuvaarkiston tai muun tietovaraston tarpeisiin. Koulutus on jaettu seitsemään osioon ja niihin liittyviin harjoituksiin. Kurssin alussa käyttäjä ohjataan luomaan oma bloginsa tehtävien vastausten ja kurssin kautta opittujen asioiden kirjaamista varten. Kurssin lopussa oppijaa pyydetään kirjaamaan blogiin kurssipalautetta. Metatietokoulutus on hyödyllistä kaikille, jotka tuottavat tietoa, grafiikkaa tai dokumentteja verkkoon ja kokevat tarpeelliseksi ymmärtää, mitä metatieto on, mihin sitä käytetään, ja kenen tulee järjestää tietoa esimerkiksi luomalla luetteloita tai avainsanalistoja. Metatietoa tarvitaan esim. PK-yrityksissä, joissa käsitellään suuria määriä asiakastietoa tai ollaan tiiviissä yhteistyössä monikansallisen liikekumppanin kanssa. Molemmissa tapauksissa on tarpeen yhdenmukaistaa omaa toimintaa kumppanin tiedonkäsittelyprosessien kanssa. 2.2 AHE: Kahdenkeskisen viestinnän ja neuvottelun periaatteet Kurssi käsittelee neuvottelutaitoja ja kulttuurien välistä viestintää, ja se koostuu kuudesta moduulista: Moduuli 1: Olemmeko neuvottelijoita? Moduuli 2: Neuvottelun ongelmat ja miten ne ratkaistaan Moduuli 3: Johdon neuvottelut Moduuli 4: Neuvottelijan ajatusmaailma Moduuli 5: Sanallinen viestintä Moduuli 6: Sanaton viestintä Neuvotteluosion tavoitteena on välittää tietoa laajasta joukosta erilaisia neuvottelutekniikoita niin jokapäiväisissä tilanteissa kuin liike-elämässäkin. Tämä osio auttaa tehostamaan neuvottelukäyttäytymistä. Kurssin sisältö auttaa osallistujia ymmärtämään ja toisinaan jopa ennakoimaan vastapuolen toimintaa, mikä auttaa omiin tavoitteisiin pääsyä. Tiedon soveltaminen käytännössä auttaa näkemään konkreettisemmin eri neuvottelutyylien vahvuudet ja heikkoudet. Viestintäosion tavoitteena on esitellä tärkeimmät ihmisten väliseen viestintään liittyvät kysymykset sekä verkko-opetusta internetin välityksellä. Oppija tutustuu teoreettisiin näkökulmiin ja harjaannuttaa käytännön osaamistaan. Tämän osion lopulla oppijat pysyvät: toimimaan kanssakäymisessä ja ilmaisemaan tunteitaan vaivatta, ilmaisemaan ajatuksiaan taitavasti, tunnistamaan ja ylittämään viestinnän esteitä, tunnistamaan valheellista viestintää, tulkitsemaan sanattomia viestejä. Metodeina tällä kurssilla käytetään: keskustelua, testejä, harjoituksia, tapaustutkimuksia. 2.3 FIM: Saksalainen PowerPoint ja Excel Power Point on Microsoftin ohjelmisto esitysten luomista ja näyttämistä varten. Vaikka sitä usein käytetään kalvojen näyttämiseen kokoustettaessa kasvokkain tai esitysten tukena, sitä voidaan käyttää myös verkossa ja uusien teknologioiden kanssa monin eri tavoin: Esityksessä näytetyt kalvot voidaan antaa muille osallistujille myöhempää tarkastelua varten. Powerpoint-esitys voidaan lähettää muille sähköpostin liitteenä tai lataamalla esitys verkkoon ja lähettämällä halukkaille linkki esitykseen. PowerPoint-esityksiin voidaan lisätä ääntä, videota tai konferensseja. Kalvot voidaan helposti synkronoida esiintyjän muun esityksen kanssa monien verkko- ja sähköisen viestintävälineiden ansiosta. PowerPoint-esityksiin voidaan yhdistää ennalta nauhoitettuja äänitallenteita, joita voi selata verkosta halutessaan, mistä tahansa. Nämä esitykset voi myös lähettää liitteenä sähköpostitse. PowerPoint-esityksiä voidaan käyttää itsenäisinä esityksinä ilman ääntä. Power Point on hyödyllinen monin tavoin, jokainen hyödyntää sitä tavallaan, mutta mahdollisimman tehokas käyttö edellyttää perustoimintojen ja toiminnallisuuksien hallintaa. Kurssin osallistujat työskentelevät moduulipohjaisesti ILIAS-oppimisympäristössä, hyödyntäen itseopiskelua, sähköpostia ja yhteistyöfoorumia sekä tutorille lähetettäviä harjoituksia henkilökohtaisine palautteineen. Opiskelijalle ei aseteta aikarajoitteita, tutorikin palaa asiaan yleensä 24 tunnin kuluessa. Sama koskee EXCEL-kurssia. 8 9

6 3 Lokalisointi vuoropuhelussa PK-yritysten kanssa Tämä osio perustuu Saksan Nurembergin Kauppakamarin selvitykseen ja DELID-projektin kokemuksiin ja arviointeihin. 3.1 Yleistä If you re developing e-learning that will be used globally, plan for cultural portability (Käännös: Jos kehität eoppimista globaaliin käyttöön, ota suunnitelmissasi huomioon siirtäminen eri kulttuurien välillä). Kieran McBrian Ohjelmistosuunnittelussa lokalisointi viittaa sisällön, prosessien, tuotteiden ja itse ohjelmiston mukauttamiseen eri kansallisuuksien, alueiden, sektoreiden ja eettisten markkinoiden tarpeisiin. Tämä pitää teknisten näkökulmien lisäksi sisällään käännöksen ja lingvistiset piirteet sekä kulttuurien väliset erot. DELID-projektin tarkoituksena on mennä hieman perinteistä lokalisointia pidemmälle: jo olemassa olevat eri EU-kumppaneiden eoppimiskurssit mukautetaan vastaamaan muiden partnereiden tarpeita kääntämällä (kansainvälistäminen) ja sovittamalla ne kansallisten PK-yritysten tarpeisiin. Lokalisointi helpottuu, mikäli ohjelmiston kansainvälistäminen otetaan huomioon läpi koko ohjelmiston suunnittelupolun. Käyttämällä jo olemassa olevia kursseja DELID-projektissa ei ainoastaan minimoida kustannuksia, vaan saadaan tietoa eri tavoista helpottaa PK-yritysten eoppimista sekä niiden eoppimistuotetarpeista. eoppimistuotteiden kääntäminen muille kielille (kansainvälistäminen) on osa lokalisointia. Sen vuoksi kurssien tarjoajat joutuivat kääntämään kurssinsa vielä kolmannelle, kaikkien yhteistyökumppaneiden ymmärtämälle kielelle: englanniksi. Yhteisen kielen käyttö helpottaa sisällöstä ja kurssirakenteesta keskustelua sekä kansallisten rakenteellisten ja toimintatapoihin liittyvien erojen ja yhtäläisyyksien tiedostamista. Tätä kautta paljastui myös mielenkiintoisia ongelmia ja rajoitteita. Tarve kääntää materiaalit ensin yleiselle yhteiselle kielelle ja sitten vielä eri kansallisuuksia edustaville käyttäjille vaati enemmän aikaa, ja synnytti suuremman virhemarginaalin ja enemmän kuluja. Kaiken lisäksi lokalisointi vaatii myös esitysten audio-visuaalisen puolen pohtimista, esimerkiksi maakohtaisia seikkoja kuten kirjasinta, väriskaalaa, fontteja, kuvia, grafiikkaa, ääniä, symboleita ja valuuttayksiköitä oli myös hiottava. 3.2 Vuorovaikutus PK-yritysten kanssa DELID-projektissa yhteistyökumppanit hyödynsivät jo olemassa olevia kursseja muokkaamalla niitä uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä yhteydessä muokkaamisella tarkoitetaan PK-yritysten tarpeiden ja toiveiden analysointia ja strukturointia eri tavoin, tavoitteena eoppimisen tekeminen mahdollisimman helpoksi, hyödylliseksi ja käytännölliseksi. Se ei siis tarkoita pelkästään kääntämistä ja organisointia vaan myös käsitteiden muokkaamista. Toisinaan tästä voi olla seurauksena aivan uudenlainen oppimisjärjestelmä, jossa eri osa-alueet on sijoiteltu tai kokonaan rakennettu uudelleen erilaiseksi oppimiskehykseksi. Huomiota kiinnitettiin neljään eri näkökulmaan: Ajantasaistaminen (Kurssin yleinen työstäminen) Kansainvälistäminen PK-yritysten kansallisten tarpeiden ja toiveiden analysointi Analysoinnin tulosten sisällyttäminen kurssiin Kurssin lokalisoinnissa yhteistyössä PK-yrityksen kanssa auttoi kyselykaavake. On tärkeää tietää mikseivät PK-yritykset hyödynnä eoppimista enempää. Vaikka ne vaikuttavat kiinnostuneilta uusista, edullisemmista koulutusmuodoista, esteitä tuntuu riittävän. Tämän vuoksi yrityksen rakenteen, tarpeiden ja ongelmien analysointi on hyvin tärkeää. Seuraavat seikat nousevat tärkeiksi suunniteltaessa toimenpiteitä PK-yritysten motivoimiseksi eopiskelun pariin: Onko niillä kokemuksia eopiskelusta; minkälaisia odotuksia yrityksillä ja yksilöillä on eoppimisen suhteen? Minkälainen on yrityksen rakenne ja koko? Millä alalla yritys toimii? Yleinen koulutustaso (homogeeninen - heterogeeninen) Miten yritys arvioi koulutustarpeitaan? Oppimisen organisointi yrityksessä: Onko työajalla mahdollista opiskella? Alan, yksikön syvemmät koulutusvaatimukset/tarpeet? Ketkä henkilöstöstä tarvitsevat koulutusta? Paljonko koulutukseen on budjetoitu aikaa ja rahaa? Paljonko aikaa on käytettävissä ennen kuin henkilöstö tarvitsee tätä osaamista? Oppisisällön ja kurssin taso (perus/jatko)? Minkä tyyppisiä osallistujia kurssilla on? koulutus/ tutkinto ikä/ sukupuoli työtehtävät valmiudet/ asenne eoppimiseen motivaatiotaso / mahdollisuudet motivointiin resurssitilanne/ turhautumisen riski Minkälainen on oppimisympäristö (tekniset laitteet ja rajoitteet yrityksessä) DELID-jäsenet huomasivat kyselypohjaisten haastatteluiden kautta, että osallistuvilla PK-yrityksillä oli osittain hyvin spesifisiä tieto- ja koulutustarpeita, jotka olisi mahdollista täyttää ainoastaan suuryritysten resursseilla. Tarvittiin hyvin erikoistuneita kursseja (esim. teknisillä alueilla), joita ei valitettavasti pystytty järjestämään koko EU:n laajuisessa, PK-yrityksille suunnatussa ohjelmassa. Sen vuoksi projektin jäsenten oli päätettävä yhdessä PK-yritysten kanssa kohdistaa koulutus yleisempiin aihealueisiin, kuten toimistoohjelmistoihin tai vuorovaikutustaitoihin. PK-yrityksissä erityisesti sellaiset tekijät kuin aika ja käytännön järjestelyt ovat merkittävässä asemassa. Joillain aloilla on mahdotonta opiskella työn puitteissa ja opiskelulle on todella vaikea järjestää aikaa kireiden aikataulujen vuoksi. Toisinaan henkilöstön urasuunnittelua ei harjoiteta lainkaan ja heidän osaamistaan kehitetään vain kun se on välttämätöntä

7 3.3 Lähteet Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ggmbh: elearning for international markets. Development and use of elearning in Europe. Bielefeld McBrien, Kieran: Developing localization friendly e-learning. htm, access: TEIA TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an jedem Arbeitsplatz. Berlin Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions. access: Watkins, Ryan: Preparing E-Learners for Online Success. access:

8 4 Mallin kehittäminen Seuraavat luvut kuvaavat PK-yritysten ekurssien teoreettista viitekehystä sekä DELID-projektin kokemuksia, esimerkein höystettynä. DELID:in kumppanit määrittelivät kuusi erilaista perspektiiviä, jotka ovat olennaisen tärkeitä eoppimistuotteiden kehittämisessä. Jokainen näistä perspektiiveistä sisältää joukon suosituksia, osa niistä yleisiä, osa hyvin PK-keskeisiä. 4.1 Pedagogiset kysymykset PK-yrityksissä eoppimiseen liittyvät ongelmat ovat usein seurausta väärinymmärryksestä: ei ymmärretä itseohjautuvaa oppimisprosessia. Toisaalta useimmilla PK-yrityksillä ei ole sopivaa infrastruktuuria tukemaan prosessia, henkilöstölle ei ole varattu aikaa työn ulkopuoliseen oppimiseen eikä työnantaja useinkaan kustanna lisäkouluttautumista. Oppimista ajallaan Projektissa huomattiin, että kyseisissä PK-yrityksissä ei useinkaan ole panostettu henkilöstön kehittämiseen eikä tarkoituksenmukaiseen urasuunnitteluun. Tämän vuoksi kouluttautuminen tapahtuu useimmiten vain äärimmäisen pakon edessä, jolloin siihen ei valmistauduta analysoimalla kompetenssitarpeita. Joka yrityksessä on oma organisaatiorakenteensa, jonka puitteissa on kehittynyt tietynlainen oppimiskulttuuri ajan myötä. Tämä oppimiskulttuuri antaa viitteitä siitä, miten tietoa levitetään organisaatiossa ja missä määrin tiedonsiirtoa tuetaan. Kahden tekijän on huomattu olevan erityisen merkityksellisiä oppimisprosessin kannalta: Opiskeluaktiviteetin jälkeen työntekijän tulisi saada mahdollisuus harjoittaa käytännössä niitä taitoja, joita hän koulutuksessa harjaannutti. Työntekijän tulisi tunnistaa ja ymmärtää organisaatioonsa vakiintunut oppimiskulttuuri. PK-yrityksissä aika asettaa voimakkaasti omat rajoitteensa, minkä vuoksi koulutuskokonaisuuden rakentaminen yrityksen omiin tarpeisiin on tärkeää: lyhyet koulutukset, räätälöitynä heidän ympäristöönsä, tehokkaat sessiot lähellä heidän työtään. Erityiset pedagogiset vaatimukset ja niiden huomioonottaminen nousevat tärkeiksi järjestettäessä etäopetusta PK-yrityksille. Näiden yritysten henkilöstön ja muiden eoppimista jo kokeilleiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta voidaan vetää useita johtopäätöksiä Asenne yrityksessä: Johdon on oltava tietoinen eoppimisen hyödyistä ja haitoista yleensä ja vakuuttunut sen hyödyistä omassa yrityksessään. Yrityksessä on oltava halua tehdä asioita eri tavoin eoppimisen kautta sekä tukea näille uusille tavoille. Johdon on kyettävä välittämään työntekijöilleen selkeästi positiivista asennetta ja hyväksyntänsä tälle uudelle oppimiskulttuurille. Kyseisten PK-yritysten johto oli johdonmukaisesti kiinnostunut tämän tyyppisestä oppimisesta. Erityisesti eoppimisen hyödyt kannustivat heitä suhtautumaan avoimesti kurssikokeiluihin. Jotkut olivat valmiita edesauttamaan työssä oppimista esitysten tai ylimääräisten opiskelutilojen muodossa Työntekijöiden motivaatio Itse-motivointi tietoisen asennemuokkauksen avulla Ihannetapaus: opiskelijat ovat proaktiivisia eli osallistuvat oma-aloitteisesti työnantajan tukemaan koulutukseen DELID-osallistujat puhuivat motivaatio-ongelmistaan. Se on usein suuri ongelma ja syy, miksi osallistujat eivät saa kurssejaan suoritetuksi. Motivaatio-ongelman takaa löytyy sisällöllisiä, kurssin suunnitteluun ja rakenteeseen liittyviä syitä, mutta myös oppimisympäristö voi muodostua esteeksi. Kurssin houkuttelevuus ja mielenkiintoisuus voi auttaa estämään keskeyttämisiä ja turhautumista ja edistää opiskeluintoa: Kurssisuunnittelija tai johto motivoi opiskeluun: uusien työmahdollisuuksien avautuminen tai mahdollisuus vaikuttaa palkkakehitykseen lisäkouluttautumisen tuki tai edistäminen velvoittaminen lisäkoulutukseen palaute Tutori motivoi säännöllinen yhteydenpito oppijoihin aktiivinen rooli tavoitettavuus ja läsnäolo Opiskelijayhteisö ja muut oppijat motivoivat tarjoavat vilkasta keskustelua ja tiedonvaihtoa. Tämän vuoksi on järkevää järjestää tutustumistilaisuus aloitussessiossa. tutorin aktiivinen rooli pakolliset harjoitukset ja keskustelut foorumin jäsenten kanssa Keskusteluissa oltiin kiinnostuneita siitä, mitä pedagogisia piirteitä yritykset arvostivat tai kokivat puutteina aiemmissa etäkoulutuksissaan. Käymme seuraavaksi läpi joitain yleisiä pedagogisia näkökulmia PK-yritysten eoppimisprosesseista. Pedagoginen perspektiivi pitää sisällään tietoa olemassa olevasta oppimiskulttuurista organisaatiossa (sis. epäviralliset oppimiskulttuurit, esim. Me yleensä vaihdamme paljon tietoa perjantai-illallisillamme ) sekä tavoista välittää uusia sisältöjä tehokkaasti ja työntekijöiden tarpeita vastaavalla tavalla. Tämä edellyttää seuraavien seikkojen huomioimista: 14 15

9 4.1.3 Koulutussisällöt Koulutussisältöjen on: oltava ammattimaisia ja toimivia oltava sovellettavissa työntekijöiden jokapäiväiseen työhön ja hyvin käytännöllisiä vastattava koulutustarpeisiin Oppimissisältöjä valittaessa on tärkeää muistaa kolme seikkaa: asiaankuuluvan tiedon systemaattinen kerääminen valitun sisällön sopivanlainen strukturointi seuraavanlaisten kysymysten pohdinta: Mihin oppisisällöllä pyritään? Minkälaisen osaamisen kartuttamiseen oppisisältö tähtää? Mitkä metodit ja toimintatavat tukevat oppijoita parhaiten oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa ja koulutuksen onnistumisessa? Miten tiedon jalkauttamista päivittäiseen työhön voidaan tukea parhaiten? Oppisisältöjen on perustuttava selkeästi yrityksen tavoitteisiin: kompetenssin kasvattaminen tähtää työtehtävien tehokkuuden ja laadun edistämiseen sekä yrityksen kilpailukyvyn kasvattamiseen. PK-yritysten työntekijät arvostavat tapaustutkimuksia ja havainnollista visualisointia, jotka vastaavat heidät työtilanteitaan ja tarjoavat konkreettisia esimerkkejä. Oppijoilla on tarve samaistua kuvattuihin hahmoihin ja tilanteisiin. Myös sisällön ajantasaisuus on tärkeää. Osallistujat kertoivat toivovansa käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, toisin sanoen he kaipaavat sisältöä, joka on suoraan siirrettävissä heidän päivittäiseen työhönsä. Tämä on hankalaa kurssin suunnittelun kannalta, sillä eri työtehtävillä on erilaiset vaatimukset. Yrityksen struktuurin ja erityistarpeiden analysointi voi toki olla onnistumisen edellytys, mutta se aiheuttaa myös kuluja, mikäli analyysin tulokset on räätälöitävä joka yritykselle erikseen. Samaan aikaan oppilailla on haasteita työskennellessään ja viestiessään tuntemattomassa ympäristössä (Forum, Chat). Valmistelevan vaiheen työpajaa, joka mahdollistaisi tutustumisen opiskelijatovereihin ja kouluttajiin on toivottu useasti. Tämä askel veisi meidät toisaalta kauemmas puhtaasta eoppimisesta ja toisaalta lähemmäs yhdistelmä oppimista (välivaiheen ratkaisuna tällainen kahden tyylin sekoitus voi monille olla tehokkaampi). Hyödyt: Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tarpeisiin kurssin jo käynnistyttyä Opiskelijat tuntevat toisensa => ei ole niin paljon pelättävää => into osallistua foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin kasvaa Kouluttajat voivat motivoida opiskelijoita jo valmistelevassa työpajassa Opiskelijat ovat tutustuneet foorumeihin/oppimisalustoihin/kursseihin ja heille voi opettaa yleisiä oppimisstrategioita ja kurssin johdannon sisältöjä Tällaiset resurssit helpottavat opiskelijoiden ja kouluttajien välistä kanssakäymistä ja viestintää ja myös opiskelijoita itseään. On hyvin tärkeää, että kouluttajan toiminta on motivoivaa ja että häneltä saa usein ja nopeasti vastauksia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelija on epäonnistunut tehtävän suorittamisessa, kouluttajan tulisi suorassa viestinvaihdossa pohtia opiskelijan kanssa, miksi tämä epäonnistui ja mitkä ongelmat olivat suoriutumisen esteenä. Tietyssä määrin yksilölliset ratkaisut ovat elintärkeitä PK-yritysten koulutuksen menestymiselle. Opiskelijat ovat riippuvaisia tutorin yksilöllisestä täsmätuesta. On hyvin tärkeää suorittaa esitestausta koulutettavien täsmällisten koulutuspolkujen määrittelemiseksi heidän oman osaamisensa ja taitojensa mukaiseksi mahdollisimman tehokkaan ajankäytön varmistamiseksi. Koulutusaktiviteettien aikataulu tulisi suunnitella jossain määrin joustavaksi. Toinen tapa vastata yritysten tarpeisiin ja erityistoiveisiin on rakentaa koulutus yhdistäen kaksi eri metodia, eoppimista ja kontaktiopetusta. Tällaisen hybridin avulla kurssi voidaan jakaa teoreettiseen osuuteen (eoppiminen) ja käytännön harjoitteluun, erityisen tarkasti räätälöidyksi osioksi (kasvokkain/työpaja), kuten esim. Saksassa tehtiin Koulutusmetodit PK-yritysten työntekijät arvostavat ongelmanratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jossa oppimistilanteet ovat lähellä heidän työtään. Täten koulutuksen kehittäjien tulisi varmistaa, että eopiskelu pohjautuu työntekijöiden todellisten työtehtävien huolelliseen analysointiin. Tutorointi on avain etäopiskelun onnistumiseen. Työntekijät haluavat ja tarvitsevat teknistä, organisatorista ja pedagogista tukea kouluttajalta, esimerkiksi verkkokokouksen avulla, jolloin voidaan hyödyntää ääntä, verkon kirjoitustilaa, tiedostojensiirtoa tai chattia. Saksassa huomattiin, että opiskelijat halusivat oppia tuntemaan tutorin ja muut opiskelijat. Tällöin korostuivat internetin anonymiteetin heikkoudet ja kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten puute

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Uutta puhtia videoiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa

Uutta puhtia videoiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa Uutta puhtia videoiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa ITK tutkijatapaaminen 2015 Kimmo Oksanen Johdanto Videopalvelut ovat nuorten ahkerassa käytössä Videotuotanto oppimisen tukena on harvinaista

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Lähipäivä 6.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska Keskeinen sisältö ja osaamistavoitteet Käänteisen opetuksen suunnittelu ja elementit Erilaisten

Lisätiedot

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004

MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 MUUTTUVA OPPIMISKÄSITYS JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Hannu Soini Oulun yliopisto,kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 2004 5.5.2004 Hannu Soini, Kasope, 2004 Luennon teemat Muuttuva oppimiskäsitys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen. (s )

11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen. (s ) 11. Oppimismotivaatio ja tehokas oppiminen (s. 124-133) Käsitys itsestä oppijana käsitys itsestä oppijana muodostuu kokemusten pohjalta vaikuttavat esim. skeemat itsestä oppijana ja oppiaineesta tunteet

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

VERKKO- OHJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINE

VERKKO- OHJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINE VERKKO- OHJAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINE PKAMK N HANNE KOLI VERKKO- VERKKO-OHJAUKSELLA TARKOITETAAN ERILAISISSA VERKKOYMPÄRISTÖISSÄ TAPAHTUVAA TAVOITTEELLISTA OPPIMISPROSESSIN, OPISKELUN, OPPIMISEN

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot