Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015"

Transkriptio

1 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma KOULUTUS KUULUU KAIKILLE (sivut 30-31) linjaa omalta osaltaan Lempäälän sivistystoimen sisällä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Seudullisen yhteistyön tuloksena on valmistunut vuonna 2012 Tampereen seudun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Jokainen seudun kunta laatii oman suunnitelmansa osana seudullista suunnittelua. Nämä suunnitelmat julkaistaan seudullisessa TVT-portaalissa (http://tvt.tampereenseutu.fi/). Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetukselliset tavoitteet sisältyvät vuonna 2004 annettuihin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteet on nivelletty eri oppiaineisiin ja lisäksi erityisesti kahteen aihekokonaisuuteen, Ihminen ja teknologia ja Viestintä ja mediataito. Oppilailta edellytettäviä osaamistavoitteita tai osaamistasoja ei ole opetussuunnitelmien perusteissa tarkemmin määritelty, vaan ne käyvät ilmi Opetushallituksen vuonna 2005 julkaisemasta Perusopetuksen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmasta. Se määrittelee oppilaan TVT-perustaidoiksi käytännön työtaidot, tiedonhallintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taidot. Suunnitelmaan sisältyvät yhteiset ohjeet perustaitojen saavuttamiseksi. Keskeistä on, että TVT-opetuskäytön tulee perustua käytännön toimintaan, oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimisen yhteydessä tapahtuvan TVT:n käytön tukemiseen TVT-opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuden opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön eri oppiaineiden välillä TVT-taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline oleellista TVT-opetuskäytössä on, että sitä käytetään tukemaan oppimista kunkin aineen tai aihekokonaisuuden luonteeseen sopivalla tavalla oppiaineissa tehdyt tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut kirjataan opetussuunnitelman oppiaineosuuksiin ja kootusti TVT-suunnitelmaan

2 2 Strategiset lähtökohdat Opetushallituksen suosituksessa koulutuksen järjestäjältä eli kunnalta edellytetään oppilaitosten toimintaa tukevaa opetusalan tietostrategiaa, jossa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea opettajien koulutukseen, oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto- ja viestintätekniikan käytössä sekä ajanmukaisten tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustusten ylläpitoon. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma vuosille korostaa, että tarvitsemme Suomessa systeemistä muutosta, jossa koko koulutusjärjestelmä, koulujen toimintakulttuuri, fyysinen toimintaympäristö ja käytänteet uudistetaan vastaamaan nykyaikaista oppimis- ja opettamiskäsitystä. Tämä edellyttää toimivan infrastruktuurin ja laitteiston lisäksi riittävää teknistä ja pedagogista tukipalvelua kaikkiin kouluihin. Lempäälässä tavoitteena on, että opettajat ja rehtorit osallistuvat aktiivisesti muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lempäälän kunnan kolmivuotinen perusopetuksen TVT-opetuskäytön suunnitelma nojautuu seuraaviin strategioihin ja muihin suunnitelmiin: Opetussuunnitelman perusteet 2004 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020 Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020, Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (2010) Opetushallitus: Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset 2012 Lempäälän kuntakohtainen opetussuunnitelma Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 3 Opetuskäytön visio Tieto- ja viestintätekniikka sekä medialukutaito ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä. Lempäälän kouluissa on Meidän koulu 2.0 ja oppimisympäristöhankkeissa pyritty monipuolistamaan oppimisympäristöjä sekä pedagogiikkaa tieto- ja viestintekniikan keinoin. Kolmen seuraavan vuoden aikana pyritään levittämään hankkeissa kehitettyjä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kaikkien kunnan koulujen opetukseen. Tavoitteena on taata oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää TVT:aa oppimisessa ja viestinnässä. Lukiossa keskitytään tulossa olevien sähköisten ylioppilaskirjoitusten mukanaan tuomaan koko koulun toimintakulttuurin muuttumiseen. Tieto- ja viestintätekniikan avulla mahdollistetaan ja tuetaan seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lempäälän kouluihin kehitetään toimivat ja joustavat tietotekniset toimin-

3 taympäristöt. Ulkoinen ja sisäinen sähköinen viestintä tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa ja sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään edelleen aktiivisesti. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutukseen ja tukeen panostetaan, jotta TVT:n opetuskäyttö saataisiin siirrettyä osaksi normaalia jokapäiväistä toimintaa. Johtamisessa huomioidaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tarpeet ja päätöksentekoon otetaan mukaan alan asiantuntijoita ja koulun henkilökuntaa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan edistää oppijan toimimista aktiivisena tiedon etsijänä, muokkaajana ja esittäjänä, mikä vastaa nykyistä oppimiskäsitystä. Kokonaistavoitteena on, että Lempäälän oppilaat saavat riittävät taidot ja tiedot toimia tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. 4 Kehittämisen painopisteet Kehittämisen painopisteet vuosille ovat: oppilaiden ja opettajien tulevaisuuden taitojen turvaaminen: tavoitteeksi TIEKE:n A- ajokortin taitotaso 18.v seudullisen, kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen mahdollistaminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin. opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin: 1. Moodle-oppimisalustan käytön levittäminen kaikille kouluasteille ja useisiin oppiaineisiin 2. Sähköinen oppimateriaalin hankkiminen ja/tai oman sähköisen oppimateriaalin tuottaminen 3. Opettajien ja muun henkilökunnan TVT-koulutus 4. Opetusvälineistön ajanmukaistaminen mahdollisuuksien mukaan (esitysnäytöt, tabletit ja langattomat verkot kouluille) 5. Edesautetaan oppilaiden omien laitteiden käyttöä kouluympäristössä = sähköisen toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen

4 5 Suunnittelun osa-alueet ja suunnittelutyö Jokaisen opettajan tulee mieltää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu osaksi omaa opetuksen suunnittelua. Onnistua voi monella eri tyylillä! Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömämpiä työelämässä ja tietoyhteiskunnassa toimimiselle. Näin ollen TVT:n käyttöä koulussa ei tulisi rajoittua vain opetukseen, vaan sen tulisi olla luonnollinen osa kaikkea toimintaa. Kehittäminen on järkevää tehdä seudullisesti yhteistyössä resurssien ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. 5.1 Kuntataso Kuntakohtainen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma vuosille varmistaa ja täsmentää seudullisen TVT-suunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttamista.

5 Suunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa kunnan TVT-ryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on TVT-suunnitelman toteutumisen arviointi ja päivittäminen. Ohjausryhmän koollekutsujana toimii sivistysjohtaja. Kuntatason TVT-suunnitelman toimeenpano toteutuu yllä esitetyn kaavion mukaisten suunnitelmien kautta. 5.2 Koulutaso Jokaisella koululla tulee olla oma koulukohtainen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma, joka toimii johtamisen ja opetustyön kehittämisen apuvälineenä. Suunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se tukee koulun opetussuunnitelman toteuttamista. Suunnitelma tehdään kolmevuotissuunnitelman mukaisessa muodossa seudulliseen TVT-portaaliin. Koulut laativat kolmivuotissuunnitelman pohjalta koulun vuosisuunnitelman tueksi vuosittaisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön toteutussuunnitelman. Koulun TVT-suunnitelma liitetään koulun vuosisuunnitelmaan. Suunnitelma tehdään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Koulun rehtorilla on tärkeä rooli niin muutoksen kuin osaamisen johtamisessa. Rehtorin roolina on johtaa tavoitteiden asettamista, toimenpiteiden suunnittelua sekä vastata kokonaistoiminnasta. Vastuuta ei voi delegoida TVT-tiimille tai koulun TVT-vastuuopettajalle. Työyhteisön sitoutuminen edellyttää yhteistä keskustelua ja jokaisen mahdollisuutta tulla kuulluksi ja saada mielipiteensä esille. Koulun kehittämissuunnitelman keskeinen sisältö: kootaan yhteen eri osa-alueiden kehittämistarpeet priorisoidaan kehittämistarpeet laaditaan kolmen vuoden kehittämisohjelma, jolle kehittämistoimenpiteet aikataulutetaan kuvataan tarkemmin vähintään ne kehittämistoimenpiteet, jotka otetaan työohjelmaan seuraavan lukuvuoden aikana tehdään aikataulutettu kehittämissuunnitelma Koulun johdon tai johtotiimin lisäksi koulun TVT-tiimin rooli on suunnittelutyössä sekä toteutussuunnittelussa ja käytännön työssä keskeinen. Muutosta ja työskentelyä on johdettava. Työskentely helpottuu, kun suunnittelun ja toteutuksen vastuut on jaettu selkeästi ja koulussa toimii TVT-tiimi, jolla on sovittuna säännölliset kokoontumisajat. Koulun TVT-tiimi vastaa: koulun TVT-opetuskäytön kehittämisestä TVT-suunnitelmien laadinnasta ja toteutuksen seurannasta

6 kouluttautumismahdollisuuksista ja muista TVT-opetuskäyttöön liittyvistä ajankohtaisista tiedottamisessa pitää yllä keskustelua TVT-opetuskäyttöön liittyvistä aiheista TVT-tiimin on mahdollista saada konsultointitukea suunnitteluun kuntaan palkattavalta TVTkoordinaattorilta (6 tuntia viikossa). Koulun TVT-vastaava rohkaisee opettajaa vastaamaan koulun evalmiutta mittaavaan seudulliseen arviointikyselyyn. 6 Opetuskäytön tavoitteet ja pedagoginen tuki Tavoitteena on, että kaikki opettajat käyttäisivät tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen rikastuttajana säännöllisesti. Käytön tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaista. Oheistavoitteena opetuskäytölle on luoda oppilaalle nykypäivän sekä lähitulevaisuuden vaatimustasoja vastaavat tieto- ja viestintätekniikan taidot. Taitoja tulisi opettaa erityisesti osana oppisisältöjä ja niiden tulisi tukea yksilön ja ryhmien oppimista. Jokaiselle opettajalle tarjotaan mahdollisuus ja riittävä tuki tietoteknisten materiaalien, välineiden ja oppimisympäristöjen käyttämiseen ja kehittämiseen opetuksessa. 6.1 Peruskoulun luokat Lempäälän kunnallinen TVT-passi tarjoaa melko hyvän kehyksen mutta kaipaa päivitystä erityisesti sosiaalisen median sekä vastuullisen tietokoneenkäytön osalta nykypäivän arkikäyttöä vastaavaksi. TVT-passi päivitetään tarkoituksenmukaiseksi kolmen vuoden välein. TVT-passin kehittämiskohteet: Passissa päivämäärien kirjaaminen ei välttämättä tue tarkoitusta, sillä kohtien suorittamisesta saattaa muodostua itseisarvo. TVT-passin kohtien suoritus tulisi räätälöidä ongelmien ja tehtävien muotoon oikeiden tietoteknisten tilanteiden kautta oppiaineiden sisällä. TVT-passi pyritään saamaan Wilmaan tai johonkin vastaavaan palveluun sähköiseen muotoon. TVT-tehtäväkirjan tarve ja rooli pitää kartoittaa kunnallisesti. Opettajalle pitää antaa rittävästi neuvoja ja ohjeistusta TVT-passin sisältämien tietojen ja taitojen opettamiseksi, jotta oikeat asiat tulee käytyä läpi oikeilla ja aidoilla tavoilla. Opettajien kollegiaalinen yhteistyö, suunnittelu ja kehitys TVT-passin tiimoilta korostuu. Tätä kehityskohdetta tukee edellä mainittu TVT-tehtäväkirja.

7 Laitteistojen ja ohjelmistojen tulee vastata TVT-opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja vaatimuksia 7 Tekninen toimintaympäristö 7.1 Verkot ja palvelimet Koulujen ulkoisten verkkoyhteyksien rakentaminen ja ylläpito kuuluu seudullisesti kilpailutetulle palveluntarjoajalle, joka on kuluvalla suunnitelmakaudella TeliaSonera Oyj. Tieto- ja viestintäteknisen ympäristön rakentamisessa tavoitteena on käyttää standardoituja, vakiintuneita ja avoimia ratkaisuja. Koulujen tietoverkko muodostuu kahdesta verkosta: hallintoverkosta ja opetusverkosta. Kouluilta pääsee kumpaankin verkkoon. Lempäälän nauhataajaman kouluissa on 100 Mb/s verkkoyhteys paitsi muutamilla kyläkouluilla 10 Mb/s. Langatonta oppilasverkkoa kehitetään edelleen. Tämä mahdollistaa erilaisten päätelaitteiden, kuten esimerkiksi tablettien käytön kouluilla ilman 3Gverkkoyhteyttä sekä oppilaiden omien päätelaitteet. Opetusverkossa käyttäjätunnukset on tällä hetkellä toteutettu Novellin järjestelmillä. Oppilaat ja opettajat kirjautuvat opetusverkkoon omilla tunnuksillaan. Tallentaminen, tulostaminen ja muut perustietotekniset tehtävät hoituvat Edu- ja Eduzen palvelimien avulla. Kaikkien opetus- ja hallintoverkon käyttäjien tulee huolehtia tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Vaikka käyttäjällä itsellään ei olisikaan erityistä suojattavaa, niin muilla käyttäjillä saattaa olla. Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta. Oppilas saa henkilökohtaisen tunnuksen opetusverkkoon oppilasverkon tukihenkilöiltä. Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Pilvi- ja muiden verkkopalvelujen käyttö kasvaa ja tästä syystä tunnistautumista tulee kehittää opetuskäyttöä tukevaksi. 7.2 Laitteet ja ohjelmat Tällä hetkellä Lempäälän suurissa kouluissa on vähintään yksi ATK-luokka tai vastaava opetustila, jossa on käytössä opetusverkkoon liitettynä tietokonetta. Perusopetustilojen esitystekniikka on kunnossa. Suurimmassa osassa opetustiloista on dokumenttikamera ja dataprojektori. Lisäksi kouluilla on satunnainen määrä yksittäisiä koneita sijoitettuna luokkiin ja muihin työtiloihin. Monilla kouluilla on lisäksi opettajien käytössä vähintään yksi hallintoverkkoon liitetty tietokone opettajien työtilojen yhteydessä. Tavoitteena on tehdä jokaiselle opettajalle mahdolliseksi käyttää hallinto-

8 verkon sovelluksia oppilasverkon työasemalla. Lisäksi koulukiinteistöissä mahdollistetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö esiopetuksessa. Tietokoneet ja esitystekniikka hankitaan seutukunnallisesti kilpailutetuista hankintapaikoista. Tietokoneet ovat leasing-laitteita. Esitystekniikka hankitaan keskitetysti vuosittain erikseen myönnettävillä perusopetuksen yhteisillä investointirahoilla sekä koulujen omasta budjetista. Video- ja digitaalikameroita koulut ovat hankkineet koulun omista määrärahoista. Tällä hetkellä pyrimme seuraamaan mobiilien päätelaitteiden kehitystä ja ottamaan niitä käyttöön pedagogisesti perustelluin ratkaisuin. Laitteistohankinnoissa ja poistoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Kouluille toimitettavat tietokoneet ovat vakioituja ja perusasennus sisältää toimisto-ohjelmien lisäksi runsaasti ilmaisohjelmia, kuten esimerkiksi kuvankäsittelyohjelman ja ohjelman äänitteiden tekemiseen. Käyttöjärjestelmän, tietoturvaohjelmien ja toimisto-ohjelmien osalta koulujen ohjelmistokilpailutus on osa seudullista kilpailutusta. Lisäksi kouluilla on omina hankintoinaan tehtyjä lisenssisopimuksia. Suurien koulujen ATK-luokkien koneissa on asennettuna kielistudio-ohjelma, joka sisältää myös luokan koneiden hallintajärjestelmän. 7.3 Oppimisympäristöt Lempäälässä on käytössä Moodle-oppimisalusta. Sitä käytetään tällä hetkellä aktiivisesti lukiolla ja Hakkarin yläasteella, ja muissakin kouluissa sitä ollaan ottamassa käyttöön. Moodleen on asennettu lisäosiksi esimerkiksi STACK-matematiikkatehtäväympäristö, jota on menestyksellisesti käytetty lukiotasoisissa monimutkaisissa matemaattisissa tehtävissä, ja oppimateriaalien hankintaan tarkoitettu lisäosa Dikaios, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön palveluntoimittajan sopimusteknisten ongelmien vuoksi. 7.4 Kehittämistavoitteet Käynnissä on siirtymävaihe Novell-ympäristöstä Seudulliseen kouluad -ympäristöön. Päävastuu siirtymisestä on Fujitsulla. Tavoitteina on saada seudullinen tunnushallinto, Sharepoint työtilat sekä ottaa käyttöön Office 365 -pilvipalvelu kertakirjautumisen periaatteella. Langattomia verkkoja ja tabletteja pyritään ottamaan käyttöön joka koululle. 8 Tukipalvelut Lempäälän koulujen palvelinpalveluista ja palvelinten laitetoiminnasta vastaa kunnan oma oppilasverkon ATK-tuki.

9 Tietoliikennepalvelut tuottaa TeliaSonera Oyj. Koulupuoli on mukana seudullisessa kilpailutuksessa. Pedagogista tukea kouluilla antavat koulujen TVT-vastaavat ja kunnan pedagoginen TVTtukihenkilö. Näiden henkilöiden koulutuksesta pitää huolehtia ja toimenkuva sekä resursointi pitää säännöllisin väliajoin sopia ja tarkistaa. Teknisen tuen, laiteasennukset ja kilpailutukset hoitavat sivistystoimen ATK- ja AV-tukihenkilöt. 9 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Lempäälän kouluissa työskentelee osaava henkilöstö, joka on valmis omaksumaan myös uusia tietoyhteiskuntavalmiuksia sekä työnantajan tuella että omatoimisesti. 9.1 Tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamisen tavoitteet on kuvattu OPE.FI-taulukossa (ope.fi), joka löytyy osoitteesta (hankeluonnos). Yhteisöllisen osaamisen tavoitteet löytyvät evalmius- tasojen määrittelyistä liitteestä. Osaamiskehikkoja voi hyödyntää opettaja oman osaamisensa kartoittamiseen tai niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kehityskeskusteluissa henkilön omien osaamistavoitteiden määrittelyssä. 9.2 Kouluttautuminen Tieto- ja viestintätekniikan taitojen hankkiminen lähtee omaehtoisesta innostuksesta ja halusta kouluttautua, mutta työyhteisön yhteiset tavoitteet ja osaamisen johtamisen keinot ovat tärkeä tekijä koko koulun osaamistason nostamisessa. Oppimisympäristöjä kehittävissä ja erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa toimiminen on tärkeä osa koulujen osaamistason kehittämistä. Omaa osaamistaan ja tukeaan kouluille antaa kunnan pedagoginen TVT- tukihenkilö. Suunnitelmakauden koulutuksen painopisteet: rehtorien tietoyhteiskuntavalmiuksien ja osaamisen johtamisen kehittäminen (OSAAVA) opettajien taitotason yleinen kohottaminen (OSAAVA) verkostoissa ja hankkeissa tapahtuva yhteistoiminnallinen oppiminen verkkoaineistojen ja -kurssien hyödyntäminen kaikessa koulutuksessa mediakasvatukseen liittyvän osaamisen lisääminen.

10 Opettajien TVT-täydennyskoulutuksen kehittämistä tulee koordinoida kunnallisesti ja seutukunnallisesti. Koulutusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen ja ympäristökuntien kanssa. Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeilla on tulevaisuudessakin tärkeä merkitys toiminnan kehittämisessä ja niihin hakeudutaan aktiivisesti yhteistyössä seutukunnan muiden kuntien kanssa. Kouluttautumisessa hyödynnetään OSAAVA-ohjelmaa sekä Tampereen evarikon kurssitarjontaa. 9.3 Arviointi Jokaisella koululla tulee olla selkeä opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutussuunnitelma, joka otetaan vuosittain huomioon koulun TVT-toteutussuunnitelmassa. Kuntatasolla pidetään yllä koulutustilastoa. Opettajien taitotason kehittymistä arvioidaan joka kolmas vuosi. Arviointi toteutetaan seudullisena. Viimeisin arviointi on tehty 2012 ja seuraava arviointi toteutetaan 2014 keväällä. 10 Viestintä ja sähköinen toimintakulttuuri Lempäälän kouluissa pyritään yhteistominnaliseen ja vuorovaikutukselliseen työkulttuuriin. Verkon välityksellä jaetaan osaamista ja käytänteitä sekä viestitään kodin ja koulun välillä. Perusopetuksen keskeiset sähköisen viestinnän välineet: Wilma-järjestelmä sekä sisäisessä että kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa ja yhteydenpidossa Moodle-oppimisympäristö tukee TVT:n käyttöä opetuksessa Sosiaalisen median käyttö oppimisen tukena ja yhtenä tiedotuskanavana Koulujen kotisivut tiedottamisessa Opetushenkilöstön sähköpostijärjestelmä Koulun toimintakulttuuri, tiedottaminen sekä sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus rakentuu TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle kuitenkin muistaen että perusopetuksen tärkein yhteistyökumppani on oppilaan koti. Kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa on Wilma-järjestelmä keskeisenä tekijänä. Wilma mahdollistaa tiedotteiden jakamisen oppilaille, vanhemmille ja myös opettajille ja henkilökunnalle.

11 Koulun kotisivut toimivat pääresurssina yhteystiedoille yms. hitaasti muuttuvalle tiedolle ja ne ovat kunnan palvelusivujen yhteydessä. Koulut vastaavat omien kotisivujensa ajantasaisuudesta ja tietojen päivittämisestä, varsinainen rakenteellinen toteutus tapahtuu kuitenkin kunnallisesti. Mobiiliviestintää käytetään mm. hätäviestintään tarvittaessa. Myös Wilman käyttö on mahdollista mobiilivälineillä. Opettajilla on käytössään kunnan tarjoama sähköposti, jonka lukeminen onnistuu kunnan verkon ulkopuolellakin osoitteessa https://sposti.tampere.fi/exchange/. Opettajien sähköposti on muotoa Kunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään sähköpostilistoja. Varsinaisesti sähköpostin määrää pyritään kuitenkin vähentämään yhteisillä sähköisillä ilmoitustauluilla. Esimerkiksi opettajien välisessä tiedottamisessa käytetään paljon Moodlea ja Wilmaa sähköpostin tilalla. Koulun sähköisen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet on määritelty evalmiustaso- määrittelyssä. 11 Koulun ja kirjaston yhteistyö Lempäälän kirjasto pitää vuosittain Lempäälän peruskoulujen 1., 3. ja 5. luokille tiedonhaun opetusta. Kirjastoon tutustumisen lisäksi perehdytään PIKI-verkkokirjaston käyttöön ja kirjaston tietokantoihin. Oppilaat tekevät harjoituksia verkkokirjastosta. Opetuksen sisältö on suunniteltu luokkaasteittain. Esiluokille kirjasto tarjoaa vuosittain mediakasvatusta. Yläkoululaisille kirjasto tarjoaa lähdekritiikin opettamista sisältävän opetuspaketin ja toivomusten mukaan myös muunkinlaista tiedonhaun opetusta. Lukiolaisilla on myös mahdollisuus saada lähdekritiikin ja tiedonhaun opetusta. 12 Suunnitelmatyön arviointi Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain Lempäälän koulujen TVT-vastaavien kokouksessa, rehtorien kokouksessa sekä seudullisten TVT-kehittäjien tapaamisissa.

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. M -str ategia Nakkilan kunnan M -suunnite lma 1.8. 2017 alkae n VISIO Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. TAVOITETI LA Tieto-ja v iestintäte kniikka

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa TVT-SUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VISIO 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 4. INFRASTUKTUURI JA LAITEHANKINNAT 5. VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ohjelma - lyhennelmä nykytila tavoitellut päämäärät ja suunnitelma siitä, kuinka ne saavutetaan. Forssan kaupungin Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala NYKYTILANNE

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA

KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA KOHTI UUTTA OPPIMISTA - VANTAAN TABLETTI-HANKINTA JA SEN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISESSA Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo & kehittämispäällikkö Paula Järnefelt Tulevaisuuden koulu 16.4.2015 Tällä hetkellä Vantaalla

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 2.3 Visio 2015...

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA Kokemä PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2017-2020 Kokemäen kaupunki Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.3.2017 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS...

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma)

Lisätiedot

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen KUUMA - seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA - seutuun

Lisätiedot

Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kerhotoiminnan ajankohtaisseminaari Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Uudistuva koulu Uusi pedagogiikka, uusi toimintakulttuuri, uusi oppiminen Tulevaisuuden peruskoulu OPS 2016 KuntaKesu Kehittämiskouluverkosto

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Strategian toimeenpano Janne Sariola

Strategian toimeenpano Janne Sariola Strategian toimeenpano 23.11.2001 Janne Sariola Teemat Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? Mahdollisuuksia kehittämistyöhön

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori Isä, voinko käyttää konetta hetken? Miksi? Mun pitää ladata koulun sivuilta mun kotitehtävä ja tulostaa se! Tiedätkö muka kuinka se tehdään? Valmis! Kiitos isä! Kun olin sinun ikäisesi, meidän piti kopioida

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDULLINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TVT- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

TAMPEREEN SEUDULLINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TVT- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TAMPEREEN SEUDULLINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TVT- SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Keskeiset tavoitteet.. 3 3. Visio.. 3 4. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä pedagogiikka

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Kommenttipuheenvuoro Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Jari Halonen, KL tvt.-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi 1 Kommentit: OPS 2016 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot