FITS-julkaisuja 9/2002. Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 9/2002. Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 9/2002 Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa

2

3 FITS-julkaisuja 9/2002 Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2002

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jussi T. Borgenström, Armi Vilkman-Vartia SCC Viatek Oy, Matti Juhala, Panu Sainio TKK, Autotekniikan Laboratorio Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Automaattivalvonnan tekniset ratkaisut. Selvitys soveltamismahdollisuuksista Suomessa Tiivistelmä Automaattivalvonta on eräs tehokas keino parantaa liikenneturvallisuutta. Onnettomuusvähenemät ovat olleet tutkitusti merkittäviä automaattisesti valvotuilla liikennealueilla. Automaattivalvonta ehkäisee tehokkaasti ylinopeuksia. Ylinopeuden on todettu olevan yksi keskeisimmistä liikenneonnettomuuksien aiheuttajista. Työn tavoitteena on esitellä automaattivalvontaa mahdollistavia teknologioita ja etsiä siihen liittyviä uusia keinoja ja innovaatioita. Malliesimerkkejä ja mahdollisia ratkaisuja on kartoitettu internet-hauilla ja kirjallisuustutkimuksilla. Työssä tarkastellut automaattivalvontakeinot sisältävät ajoneuvon ulkopuolisia, ajoneuvoon osittain tai pääosin liittyviä, jo toteutettuja tai jossain kehitysvaiheessa olevia teknologioita. Automaattivalvonta soveltuu hyvin Suomeen erilaisiin kohteisiin kuten nopeusvalvontaan, kaupunkien erityiskohteiden kuten vaarallisten risteysalueiden valvontaan ja bussikaistojen valvontaan, sekä menetelmien edelleen kehittyessä ja monipuolistuessa turvalaitteiden käytön valvontaan sekä kuljetusriskien ja riskikuljettajien valvontaan. Pakokaasupäästöjen ja melun mittaus sekä erityismittausten kuten ajoneuvojen välisen etäisyyden mittaus ja esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen akselipainojen valvonta normaaliajonopeudella ovat vielä kehitysvaiheessa. Tulevaisuudessa automaattivalvonta tullee menemään tienvarsimittauksista enemmän ajoneuvoteknisiin, ajoneuvoihin sijoitettavien laitteiden kautta tehtävään valvontaan. Automaattivalvonta voidaan toteuttaa myös vilkkaassa liikenteessä (monikaistaisella moottoritiellä) ja huonolla säällä. Automaattivalvonnan hyväksyttävyyttä lisää sen kohdentaminen onnettomuusalttiisiin paikkoihin. Siirrettävää kalustoa voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa (kaupunkialueet, suuret yleisötapahtumat jne.). Automaattivalvontakohteet on kuitenkin valittava myös pitäen mielessä yleinen hyväksyttävyys. Valvonnan tehostamiseen on liitettävä voimakas tiedottaminen liikenneturvallisuusriskeistä ja siitä, että valvontaa tehostetaan nimenomaan turvallisuuden parantamisen vuoksi. Avainsanat (asiasanat) liikenteen automaattinen valvonta, ajoneuvon tunnistaminen, kuljettajan tunnistaminen, liikenneturvallisuus Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 9/2002 Kokonaissivumäärä 59 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Jussi T. Borgenström, Armi Vilkman-Vartia SCC Viatek Ltd, Matti Juhala, Panu Sainio Helsinki University of Technology Laboratory of Automotive Engineering Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Technical solutions for automated enforcement. Survey of application areas in Finland Abstract Automated enforcement is an efficient way of improving traffic safety. The number of accidents has been shown to reduce significantly in areas with automated enforcement. Automated enforcement prevents speeding efficiently, and speeding has been noted to be one of the central causes of traffic accidents. The purpose of this work is to present technologies that make automated enforcement possible and to find new ways and innovations for it. Model examples and possible solutions have been surveyed with literature studies and in the internet. Automated enforcement methods studied in this work include external equipment of vehicles, equipment partly or mainly attached to the vehicle, and technologies that have already been carried out or which are under development. Automated enforcement suits well for different areas in Finland, e.g. for speed control, for certain areas in cities and towns such as for the control of dangerous crossings and controlling bus lanes. As the methods are developing further and getting more versatile, automated enforcement suits also for enforcing the use of safety equipment in addition to enforcing haulage risks and risk drivers. Measuring exhaust gas emissions and noise in addition to special measurements such as measuring distance between vehicles, and e.g. controlling axle weights of heavy-duty-vehicles in normal speed are still under development. In the future the use of automated enforcement will most probably shift from roadside measurements towards controlling vehicles by using equipment partly or mainly attached to the vehicle. Automated enforcement can also be used in heavy traffic (on a motorway with many lanes) and during bad weather. The acceptability of automated enforcement is increased by directing it to places that are prone to accidents. Mobile devices can be used in many ways in different environments and situations (in urban areas, in big public happenings etc.). However, the uses of automated enforcement have to be chosen also considering public acceptance. Efficient public informing on traffic safety risks and of the fact, that enforcement is increased in order to improve traffic safety, has to be given when control measures are intensified. Keywords automated traffic enforcement, vehicle recognition, driver recognition, traffic safety Miscellaneous Serial name and number FITS publications 9/2002 Pages, total 59 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE Työ kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön FITS liikennetelematiikan tutkimus- ja kehitysohjelman hankkeeseen 7, joka tutkii ajoneuvojen nopeuden säätelyjärjestelmiä ja liikenteen automaattivalvontaa. Työ alkoi tammikuussa Työtä ohjasi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi yli-insinööri Petteri Katajisto liikenne- ja viestintäministeriöstä ja jäseninä FITS 7 hankesihteeri tieinsinööri Magnus Nygård Tiehallinnosta, osastopäällikkö Reijo Teerioja YTV:stä, poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala ja ylikomisario Timo Ajaste Sisäasiainministeriöstä sekä liikenteen palvelupäällikkö Yrjö Pilli-Sihvola Tiehallinnosta. Selvitystyön on tehnyt insinööri Jussi T. Borgenström ja diplomi-insinööri Armi Vilkman-Vartia SCC Viatek Oy:stä, professori Matti Juhala ja laboratorioinsinööri Panu Sainio TKK konetekniikan osastolta. Tutkimusprofessori Risto Kulmala VTT:sta on antanut raportista asiantuntijalausunnon. Helsingissä syyskuussa 2002 Petteri Katajisto

8

9 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEET LIIKENNEVALVONNAN MUODOT Mitä voidaan valvoa Yleistä Nopeusvalvonta Liikennevalojen noudattaminen ja ajoneuvoetäisyydet Raskaiden ajoneuvojen valvonta Tasoristeykset Kuljettajan kunto Turvalaitteiden käyttö Liikennemerkkien ja tiemerkintöjen noudattaminen Ajoneuvojen luvaton käyttö Ajoneuvojen tienvarsitarkastukset: kunto ja päästöt Tunnistaminen Yleistä Ajoneuvon tunnistaminen Kuljettajan tunnistaminen Liikennetapahtuman tunnistaminen TURVALLISUUSVAIKUTUKSET Yleistä Onnettomuusvähenemä automaattivalvonnan seurauksena Automaattivalvonta muokkaa liikennekulttuuria TIEDONHALLINTA Tiedonhallinnan edellytykset Tiedonhallinnan järjestäminen ORGANISOINTINÄKÖKULMIA YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...48 LÄHTEET...52 LIITE 1 Case Iso-Britannia 7

10

11 1 JOHDANTO Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitysohjelman, FITSin, maaliskuussa FITS-ohjelman hankealue 7 käsittelee ajoneuvojärjestelmien, kuten älykkään nopeuden säätelyn (Intelligent Speed Adaptation, ISA) ja liikenteen automaattivalvonnan kehittämistä. Sekä ISA että automaattivalvonnan kehittäminen ovat mukana toimenpiteinä Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille Tässä työssä on selvitetty innovatiivisia ratkaisuja ja tekniikoita liikenteen automaattisen valvonnan hoitamiseksi Suomen yleisillä teillä ja kaupunkialueilla. Malliesimerkkejä ja mahdollisia ratkaisuja on kartoitettu internet-hauilla ja kirjallisuustutkimuksilla. Raportin rakenne on seuraava: luvussa 2 kuvataan työn tavoitteet. Luvussa 3.1 kuvataan automaattivalvonnan soveltamiskohteita ja luvussa 3.2 tunnistamiseen käytettäviä järjestelmiä. Luvussa 4 kuvataan automaattivalvonnan turvallisuusvaikutuksia, luvussa 5 tiedonhallinnan edellytyksiä ja luvussa 6 organisointia, yhteenveto ja johtopäätökset on kuvattu luvussa 7. 9

12 2 TAVOITTEET Työn tavoitteena on esitellä automaattivalvontaa mahdollistavia teknologioita ja etsiä siihen liittyviä uusia keinoja ja innovaatioita. Pääpaino raportissa on teknisten ratkaisujen esittelyllä ja arvioilla siitä, miten ne soveltuvat Suomen oloihin. Automaattivalvontaa koskevaa lainsäädäntöäkään ei voida kehittää, jollei säätelykeinojen taustalla olevien teknologioiden kehittymisestä ja menetelmistä muualla ole tietoa. Tässä selvityksessä ei ole tarkoitus pitäytyä nykylainsäädännön rajoittamassa tilanteessa eikä nykyisen järjestelmän kuvaamisessa vaan etsiä hyvin laaja-alaisesti erilaisia mahdollisesti käytettäviä järjestelmiä, joista voidaan hyödyntää käyttökelpoisia osajärjestelmiä tai innovaatioita. Lainsäädännöllisiä vaatimukset ovat keskeisiä automaattivalvonnan kehittämiselle ja niitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen. Esiselvityksen tarkoituksena on kerätä tiedossa olevat teknologiaratkaisut ja innovaatiot laaja-alaisesti ja tarkasti rajaamatta etukäteen (ratkaisut voivat olla ajoneuvon ulkopuolisia, ajoneuvoon osittain tai pääosin liittyviä, jo toteutettuja tai jossain kehitysvaiheessa olevia), arvioida järjestelmien tai niiden osien käyttökelpoisuutta ja toteutettavuutta, esittää karkeita kustannuksia ja järjestelmän vaatimia henkilöresurssitarpeita ja/tai organisointivaatimuksia, sekä arvioida yhdistämismahdollisuuksia ja jatkokehitystyötä akselilla valvonta seuranta informaatio. 10

13 3 LIIKENNEVALVONNAN MUODOT 3.1 Mitä voidaan valvoa Yleistä Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille esitetään mm. seuraavaa /32/ Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Suunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100 ja vuonna 2010 (periaatepäätöksessä vuosi 2005, tarkistettu jälkeenpäin vuoteen 2010) liikennekuolemien määrän on oltava alle 250. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan monilla ratkaisuilla mm. liikenteen häiriönhallinnan ja siihen liittyvän liikenteen ohjauksen ja tiedottamisen kehittämisellä, liikenteen automaattisen valvonnan kehittämisellä ja uusilla ajoneuvojen nopeudensäätelyjärjestelmillä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta ( ) todetaan /60/ Laajennetaan automaattista nopeudenvalvontaa pääteillä siten, että ainakin 800 km päätieverkosta on valvonnan piirissä vuoteen 2005 mennessä. YTV:n Liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille todetaan /64/ Ajoneuvoliikenteen nopeuksien valvonnan tehostaminen on arvioitu pääkaupunkiseudun liikenneturvallisuuteen eniten vaikuttavaksi keinoksi. Ylinopeuksien karsiminen kameravalvonnan avulla on keskeisin toimenpide, jolla turvallisuutta voidaan lisätä. Se on ainoa nopeasti vaikuttava keino vähentää liikenneonnettomuuksia koko seudulla. Tehokas kameravalvonta edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Poliisin liikenneturvallisuusstrategian (SM, 2002) mukaisesti poliisin liikenneturvallisuustoiminnan tulee keskittyä: /52/ nopeusvalvontaan päihteiden käytön valvontaan turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Suomessa nopeusvalvonnan tehostaminen edellyttää nykyistä laajempaa automaattisten valvontamenetelmien käyttöä. 11

14 Myös Euroopan Parlamentin vuosien turvallisuusohjelma keskittyy samoihin teemoihin. Lisäksi mainitaan kevyen liikenteen erityinen huomioon ottaminen sekä ajokortin käyttöönoton vaiheistus, ammattiautoilijoiden ajoajan seuranta ja väsyneenä ajamisen valvonta. /17/ Vaikka resursseja valvonnan toteuttamiseen olisi enemmänkin, niin selvää on, että poliisi ei voi valvoa kaikkea säännöstenvastaista liikennekäyttäytymistä. Valvonnan painopistealueiden valintaa on viime aikoina pohdittu myös EU:n neljännen puiteohjelman liikennealueen projekteissa kuten GADGET ja ESCAPE. Näissä tutkimuksissa yhteinen näkemys oli se, että liikenteen valvonnassa tulisi keskittyä erityisesti: nopeusvalvontaan, rattijuopumusvalvontaan, turvalaitteiden käyttöön ja nuoriin kuljettajiin. /15, 20/ Ennen oman valvontajärjestelmänsä rakentamista Alankomaiden viranomaiset keskittyivät laajasti tutkimaan alkoholin, nopeuden, turvalaitteiden ja risteysten automaattivalvonnan vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Keskeinen päätelmä oli, että tehokas valvonta on sellaista valvontaa, jossa liikennerikkoja kokee kiinnijäämisen riskin suureksi ja tämä kiinnijäämisen riski vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä liikenteessä. Tämä tarkoittaa valvonnan laajuutta ja aktiivisuutta, nopeaa puuttumista rikkeisiin ja rikkeiden seuraamusten vakavuutta. Kustannustehokasta valvontaa ovat lyhytkestoiset tehokampanjat ja valvonnan kohdistaminen seuraamuksiltaan pahimpiin rikkeisiin. /65/ Nopeusvalvonta Ajonopeus vaikuttaa käytännössä kaikkiin tieliikenneonnettomuuksin: Nopeuden kasvaessa onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa ja niiden seuraukset pahenevat. 1 km/h muutos keskinopeudessa aiheuttaa noin 3 prosentin samansuuntaisen muutoksen henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärässä (kuva 1). /47/ Kuva 1. Keskinopeuden muutoksen vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään. /47/ 12

15 Tehokkain tapa vähentää ylinopeuksia ja siitä johtuvia liikenneonnettomuuksia on oikein kohdistettu liikennevalvonta ja siitä ennakolta tiedottaminen. Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta edellyttää liikennevalvonnan lisäämistä ja kehittämistä niin, että myös vähäisiin ylinopeuksiin puututaan. /60/ Nopeusvalvonnan tavoitteena on vähentää ylinopeuksia pitämällä kuljettajien kokema kiinnijoutumisriski korkeana. Nopeusvalvonnalla tulee viestittää kuljettajille, ettei nopeusrajoituksia saa ylittää lainkaan. Käytössä olevat resurssit, liikennemäärät ja muut olosuhteet saattavat pakottaa poliisin soveltamaan korkeampaakin puuttumisrajaa. Pienempiin ylityksiin puuttuminen tehostaisi nopeusrajoitusten kunnioitusta. /52/ Nopeusvalvonnassa tehokkainta on käyttää erilaisia keinoja yhdessä: perinteistä nopeusvalvontaa voidaan käyttää tehokampanjoissa ja kiinteää automaattista valvontalaitteistoa kannattaa sijoittaa pisteisiin tai kohteisiin, joissa on tapahtunut paljon onnettomuuksia. Esimerkiksi kohteissa, joiden fyysinen rakenne tai muu seikka ohjaa ajamaan liian lujaa kuten moottoritieltä alempiluokkaiselle tielle saavuttaessa, jolloin nopea ajotyyli voi jäädä päälle. Yöaikana, hiljaisen liikenteen aikana, tapahtuu vakavia onnettomuuksia, joita voidaan ehkäistä automaattisella valvonnalla. Tekniikka luo mahdollisuudet suorittaa valvontaa automaattisesti missä ja milloin vain. Valvontajärjestelmät on mahdollista toteuttaa siten, että ylinopeutta ajaneen ajoneuvon haltija saa maksuseuraamuksen automaattisesti postitettuna. Automaattinen valvontajärjestelmä vapauttaa poliisin resursseja muihin tehtäviin tai valvontakohteisiin. Käytännössä ajonopeuksien hallinnalla voidaan edistää liikenneturvallisuutta vain, jos se perustuu selkeisiin nopeusrajoituksiin sekä niiden noudattamisen varmistamiseen rakenteellisilla toimenpiteillä tai valvonnalla. /64/ 75 maassa on kameravalvontaa, eniten valvotaan nopeutta. Suomen käytäntöä ja kehitteillä olevaa automaattisempaa tietojen käsittelyjärjestelmää kuvataan raportissa liikenteen automaattinen kameravalvonta, esiselvitys. /34/. Oikeusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt, miten vähäisten ylinopeuksien seuraamukset voitaisiin määrätä kuljettajan sijasta suoraan ajoneuvon haltijalle. /42/ Nopeusvalvonnan muodot nykytiedon mukaan ovat seuraavat: pistekohtainen, hetkelliseen nopeuteen perustuva kahden pisteen välinen matkanopeuden laskentaan perustuva Lisäksi ajonopeuksia voidaan hallita: automaattisilla kuljettajaa ohjaavilla tai rajoittavilla järjestelmillä ajoneuvokohtaisilla nopeudenrajoittimilla Pistekohtainen nopeudenvalvonta tapahtuu mittaamalla ajoneuvojen nopeus ja kuvaamalla ylinopeutta ajava ajoneuvo ja kuljettaja. Valvontaa voidaan tehdä joko kiinteissä 13

16 mittauspaikoissa (kierrättämällä kameroita kiinteissä kamerakoteloissa, kuva 2), tai siirreltävällä kalustolla vapaasti valittavissa paikoissa. Esimerkkejä hinnoista: Iso-Britanniassa kiinteä tai siirrettävä kamera noin puntaa ( euroa), kotelo puntaa (4 000 euroa). /12/. Suomessa on arvioitu vastaavasti: kameran hinta euroa, kotelo euroa ja pylväs toiset euroa. Kuva 2. Pistekohtaisen valvonnan laitteistoa (Intertraffic, Amsterdam 2002). Kuva Armi Vilkman-Vartia. Nykyinen automaattivalvontajärjestelmä ei sovellu moottoripyörien valvontaan, koska kuva otetaan edestä ja moottoripyörän rekisterikilpi on vain takana. Nykyinen lain edellyttämä ajajan tunnistus ei myös onnistu kypärämaskin vuoksi. Kahden pisteen välinen matkanopeuden laskentaan perustuva valvonta tapahtuu tunnistamalla ajoneuvo kahdessa peräkkäisessä mittauspisteessä esim. videokameralla ja laskemalla keskinopeus matkaan käytetyn ajan perusteella. Saksassa ja Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan raskaiden ajoneuvojen ajoneuvokohtaisten nopeudenrajoittimien oikea toiminta on merkittävä tekijä liikenneturvallisuuden ja ympäristön kannalta sekä tasavertaisen kilpailun varmistamiseksi liikenteenharjoittajien välillä. Ajoneuvokohtaisten nopeudenrajoittimien toimintaa käytössä olisi testattava määräaikaistarkastuksin. Tutkimuksista käy ilmi, että tämä on mahdollista tehdä nopeasti ja vähäisin kustannuksin. Ajoaikojen määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa elektronisten ajopiirturien avulla. Suomessa ajopiirtureiden tarkistus katsastuksen yhteydessä tulee pakolliseksi lähtien. /36/ 14

17 Useimmissa automaattisissa kuljettajaa ohjaavissa järjestelmissä ajoneuvon tietokoneeseen on syötetty alueen kartta ja alueella käytössä olevat nopeusrajoitukset. Paikannettu ajoneuvo tietää sallitun nopeuden ja varoittaa ylinopeudesta tai tekee kaasupolkimen raskaaksi. Tarkoituksena on, että kuljettaja voi ajaa miten haluaa, mutta ylinopeutta ei voi ajaa huomaamattaan. Kehittyneimpänä valvonnan muotona voidaan pitää järjestelmää, jossa kaikki ajoneuvot on varustettu automaattisilla nopeudenrajoittimilla, jotka rajoittavat suurimman mahdollisen nopeuden kulloinkin vallitsevan nopeusrajoituksen mukaan (ajonopeuden pakko-ohjaus). /64/ Ruotsissa on tehty tähän asti laajin palautetta antava ISA-kokeilu maailmassa, jossa mukana oli lähes ajoneuvoa ja yli kuljettajaa. Kokeilun loppuraportin mukaan liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vähenisi 20 %, jos kaikissa ajoneuvoissa olisi käytössä ISA. /24/ Älykästä nopeudensäätelyä (ISA) Suomessa käsitellään toisessa FITS-ohjelman projektissa. Projektissa kokeillaan palautetta antavaa nopeuden seurantaa, palautteella kuljettajia pyritään motivoimaan nopeusrajoitusten noudattamiseen ja annetaan auton omistajalle mahdollisuus puuttua ylinopeuksiin. /45/ Esimerkkejä Automaattisen pistekohtaisen nopeusvalvonnan positiivisia turvallisuusvaikutuksia on tutkittu ja todettu eri puolilla maailmaa. Suomessa pistekohtaista nopeudenvalvontaa on alkuvuodesta 2002 noin 250 tiekilometrillä ja hyviä tuloksia on mitattu esimerkiksi vt. 1:llä: tehdyn tutkimuksen mukaan automaattinen nopeusvalvonta vähensi kahden vuoden seurantajakson aikana ylinopeuksien osuutta % ja henkilövahinkoonnettomuuksia 19 %. /39/ Tanskalaisten automaattisen nopeuden valvontakokeilun raportin mukaan 50 km/h nopeusrajoitusalueella odotettiin tapahtuvan 2 3 km/h keskinopeuden alenema ja ylinopeuksien odotettiin vähenevän. Suurimpien ylinopeuksien aleneman odotettiin olevan 5 km/h. Kokeilun loppuvaiheessa 50 km/h nopeusrajoitusalueella nopeuden alenema oli keskimäärin 2,4 km/h enemmän kuin odotettiin. Suurimpiin ylinopeuksiin sen sijaan automaattisella nopeuden valvonnalla ei ollut odotettua vaikutusta, vaan nopeuden alenema oli ainoastaan 2,5 km/h. /61/ Kaupunkialueilla nopeudenvalvontaan on todettu käyttökelpoiseksi ratkaisuksi autoon sijoitettava siirrettävä laitteisto, johon kuuluu tutka, digitaalikamera ja tietokone (kuva 3). Helsingin poliisilla on ollut tällainen laitteisto käytössään keväästä Laitteiston kuvaukset ja Helsingin poliisin kokemuksia sen käytöstä on esitetty raportissa Liikenteen automaattinen kameravalvonta, esiselvitys. /34/ 15

18 Kuva 3. Siirrettävä nopeudenvalvontalaitteisto VW Passatin tavaratilassa (Intertraffic, Amsterdam 2002), kuva Armi Vilkman-Vartia. Alankomaissa, tiellä A-2, otettiin vuonna 1997 käyttöön kahden pisteen välinen keskinopeuden laskentaan perustuva täysin automaattinen nopeudenvalvontajärjestelmä. Järjestelmä toimi automaattisesti koko ketjun alkaen tunnistustapahtumasta sakkolapun postittamiseen. Toteutuksen mahdollisti se, että Alankomaissa ei tarvitse tunnistaa kuljettajaa vaan siellä riittää pelkän rekisterikilven/haltijan tunnistaminen. Rekisterikilven tunnistaminen tehtiin kuvantulkintatekniikan avulla. Sakkolappu saatiin toimitettua vastaanottajalle 7 19 vrk kuluttua tapahtumasta. Yli 80 % ylinopeutta ajaneista sai sakon automaattisesti. Onnettomuudet vähenivät tiejaksolla 25 %. /35/ Laajamittaisia kokeiluja automaattisilla nopeudenrajoittimilla on aloitettu tai on suunnitteilla Ruotsissa, Hollannissa, Englannissa, Ranskassa ja Tanskassa. Automaattisia nopeudenrajoittimia on testattu EU:n MASTER-projektissa kolmessa eri maassa. Taajamaolosuhteissa ne alensivat ajonopeutta km/h nopeusrajoitusalueilla useilla kilometreillä tunnissa. Tutkimuksista tehdyt päätelmät eroavat toisistaan jonkin verran, mutta yleisesti ottaen tutkimuksissa on todettu seuraavat myönteiset vaikutukset: alhaisempi polttoaineen kulutus (3 11 %), alhaisemmat ylläpitokustannukset (renkaat, jarrut, moottori), parantunut liikenneturvallisuus (vähemmän onnettomuuksien uhreja), ajaminen rentoutuneempaa ja vakuutusmaksut pienempiä onnettomuuksien määrän vähenemisen seurauksena. /4, 36/ 16

19 Nopeusvalvonta ja muuttuvat nopeusrajoitukset Muuttuvat nopeusrajoitukset ja niiden noudattamisen automaattinen valvonta ovat tehokas tapa saada autoilijat noudattamaan nopeusrajoituksia. Muuttuvilla nopeusrajoituksilla voidaan näyttää eri liikenne- ja kelitilanteisiin sopivia rajoituksia. Valtaosa autoilijoista, 95 %, hyväksyy järkevän syyn vuoksi alennetut nopeusrajoitukset. Tällaisella yhdistelmällä liikennevirta saadaan tasattua erittäin tehokkaasti, jolloin tien välityskyky kasvaa ja liikenneturvallisuus paranee. /51/ Englannissa tehtyjen havaintojen mukaan muuttuvien nopeusrajoitusten alueella suoritettu automaattinen nopeudenvalvonta lisäsi tien välityskykyä n % ja alensi ruuhkatilanteissa peräänajojen riskiä jonon päähän saavuttaessa n %. /21/ Liikennevalojen noudattaminen ja ajoneuvoetäisyydet Vuoden 2000 vahinkovakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilaston mukaan kaikista henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista reilu kolmannes on tapahtunut liittymäalueilla ja näistä peräänajo-onnettomuuksia oli 17 %. Jalankulkijoiden yleisimmät onnettomuudet liittyivät ajoradan ylityksiin joko suojatiellä tai suojatien ulkopuolella. /63/ Liittymien näkyvä automaattivalvonta vähentää punaista päin ajamista ja kävelemistä liikennevaloliittymissä ja sitä kautta vähentää onnettomuuksia (kuva 4). Punaista päin ajamisen automaattista valvontaa on tehty jo kauan eri puolilla maailmaa. Risteysvalvontalaitteisto voidaan rakentaa kiinteäksi tai helposti siirrettäväksi. Peräänajo-onnettomuuksien ehkäisyyn tarvitaan myös automaattivalvonnan keinoja. Liian lyhyet ajoneuvovälit ovat yksi suuri tekijä peräänajoissa. Ajoneuvoetäisyyksien valvonta edellyttää seurantaa pidemmällä tiejaksolla, jotta hetkittäiset ohitustarpeesta aiheutuneet lyhyet etäisyydet voidaan jättää huomioimatta. Automaattivalvonta edellyttää kummankin ajoneuvon ajonopeuden ja sijaintitiedon samanaikaisen mittaamisen. Liian lyhyen etäisyyden raja-arvo määritetään nopeusrajoituksen mukaan. Sallittavaan ajoneuvoetäisyyteen vaikuttaa myös mm. keli ja näkyvyys. 17

20 Kuva 4. Liikennevalojen noudattamisen liittymävalvontaa Hollannissa, kuva Armi Vilkman-Vartia. Esimerkkejä Tampereella (tilanne vuoden 2002 alussa) on kahdeksassa liikennevaloliittymässä kameravalvontaa (yksi kamera kiertää kahdeksassa kotelossa). Kaupunki omistaa järjestelmän, mutta poliisi hoitaa valvonnan. Järjestelmällä valvotaan sekä nopeutta että punaista päin ajoa. Vaikutuksista ei ole tuoreita tutkimuksia, mutta selvästi on huomattu, että pistekohtaisesti valvonnalla on ollut positiivisia vaikutuksia. Pohjois-Carolinassa (USA) punaista päin ajamisen valvonnan on todettu vähentäneen liittymän kääntymisonnettomuuksia 26 %:lla ja kaikkia onnettomuuksia 22 %:lla, lisäksi on todettu järjestelmän vähentäneen punaista päin ajoa, muuttaneen ajotapoja ja lisännyt autoilijoiden tietoisuutta punaista päin ajon riskeistä. /44, 50/ Alankomaissa on kehitetty ajoneuvoetäisyyksien- ja nopeudenvalvontajärjestelmä, joka perustuu videokuvaukseen ja ajoradan kalibrointimerkkeihin. Järjestelmä tunnistaa ajoneuvon automaattisesti rekisterikilven perusteella (kuvantunnistus). Nopeuden ja ajoneuvovälin mittaus tehdään kuvantunnistukseen perustuvalla tekniikalla. Ajoneuvojen nopeus mitataan kahden peräkkäisen pisteen väliseen matkaan käytetyn ajan perusteella. Tietokone laskee ajoneuvovälit jälkikäteen videokuvan päälle piirrettävien viivojen avulla. Riketapauksissa kuva ja rikkeeseen liittyvät tiedot lähetetään GSM:llä edessä olevalle poliisipartiolle, joka pysäyttää ko. ajoneuvon ja käy rikkeen läpi kuljettajan kanssa. /11/ 18

21 3.1.4 Raskaiden ajoneuvojen valvonta Raskaiden ajoneuvojen valvonnassa tärkeimpiä valvottavia kohteita ovat paino, lastin kuormaus, ajoneuvon mitat, vaarallisten aineiden kuljettaminen ja ajopiirturin käyttö. Ajoneuvon kuntoon liittyviä asioita kuvataan kohdassa Ajoneuvon kuormaus Ajoneuvojen kuormauksen valvonnassa kohteena voisivat tulla kysymykseen esimerkiksi ylikuormat, mittojen ylitykset, kuorman kiinnitys tai esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljettaminen. Ajoneuvojen kuormitusta säädellään lainsäädännöllä rajoittamalla ajoneuvon akseli/telipainoja sekä kokonaismassaa. Rajoitusten tarkoituksena on suojella tiestön rakenteita mutta toisaalta myös huolehtia siitä, että ajoneuvon kuormitus ja sen omat rakenteet ovat keskenään oikealla tasolla. Ajoneuvon mittojen sääntelyllä varmistetaan ajoneuvojen mahtuminen toimimaan liikenneverkossa. Punnitus Punnituksen automatisointi tarkoittaa käytännössä liikkeessä tapahtuvaa punnitusta (WIM, eli weigh in motion). Tämän teknologian vaatimukset ja nykytilannetta on selvitetty COST323 hankkeen Weigh-in-Motion of Road Vehicles raportissa. /10/ Mainitun selvityksen loppuraportissa todetaan WIM järjestelmien tulevan laajamittaiseen käyttöön lähitulevaisuudessa ja siitä syystä vaaditaan niitä tukevaa lainsäädäntöä ja standardisointia. Punnitusjärjestelmät jaetaan kahteen luokkaan sen perusteella, miten suurella nopeudella vaa`an ylitys voi tapahtua. Matalanopeuksiset vaa'at joudutaan sijoittamaan varsinaisten ajokaistojen ulkopuolelle erillisille punnituskaistoille. Niiden toiminta voi olla automaattista, mutta ajonopeudet asettuvat alueelle 5 20 km/h. Tällöin myös auton liike tapahtuu säädellysti. Suuren nopeuden punnitusjärjestelmä voidaan sijoittaa normaalien ajokaistojen yhteyteen ja ajo niiden yli punnitustilanteessa tapahtuu normaalilla liikennenopeudella. Suurimmat nopeudet voivat olla jopa 130 km/h. Liikkuvan ajoneuvon punnitsemisen tekee ongelmalliseksi ajoneuvon liikedynamiikan huomioiminen. Käytännössä laitteistojen tarkkuuden määrittäminen ja kalibrointi onkin tehtävä tilastollisin menetelmin. Laitteistolta vaadittava tarkkuus riippuu luonnollisesti käyttötarkoituksesta. Tilastointitarkoituksiin riittävä tarkkuus on luokkaa %, kun taas ylikuormavalvontaan käytettäessä tarkkuusvaatimus on luokkaa 5 10 %. Mikäli punnitusta käytetään valittaessa ajoneuvoja tarkempaan punnitukseen tarkkuus voi olla jonkin verran huonompi. 19

22 Automaattisen punnitusaseman sijoitukselle asetetaan monia vaatimuksia halutun tarkkuuden varmistamiseksi. Rajoituksen kohteena on tieosuuden pitkittäiskaltevuus, poikittaiskaltevuus, kaarevuus. Asema tulee sijoittaa paikkaan, jossa nopeus säilyy mahdollisimman vakiona eli autoa ei jouduta yleensä kiihdyttämään tai hidastamaan esimerkiksi liikennevalojen vuoksi. Myös kaistanvaihdot saattavat vaikeuttaa punnituksen toteuttamista, koska ne kuormittavat ajoneuvoa dynaamisesti. Tien pinnan mikro- ja makrotasaisuudelle asetetaan myös vaatimuksia. Punnitusasemien sijoittelussa on huomioitava myös telaketjujen käytön ja erikoiskuljetusten aikaansaamat kuormitukset. Ennen käyttöönottoa laitteisto tulee kalibroida käyttäen standardisoitua menettelyä ja käytön aikana laitteiden toiminta tulee varmistaa tarpeellisin kalibroinnein. Ilmastolliset olosuhteet Suomessa asettavat rajoituksia punnitusasemien käytölle. Punnituslaitteet sijoitetaan tien rakenteisiin ja tien lujuusopilliset ominaisuudet muuttuvat lämpötilan muuttuessa. COST 323 -raportissa on tarkasteltu esimerkkiä, jossa punnitusjärjestelmä asennettiin ja kalibroitiin puolentoista päivän aikana. Kalibroinnissa käytettiin punnittua kaksiakselista kuorma-autoa ja 5-akselista puoliperävaunua. Kummallakin ajoneuvolla tehtiin lukuisia punnituksia eri nopeuksilla ja eri kuormituksilla. Kaiken kaikkiaan tehtiin 115 punnitusta, joista laskettiin punnitustarkkuus. Kokonaispainon osalta punnitustulos oli keskimäärin 0,29 % liian alhainen. Yksittäisen akselin kohdalla ero oli 0,62 %. Tämän jälkeen toimintaa tarkistettiin poimimalla liikenteestä 86 kuorma-autoa, jotka punnittiin perinteisellä staattisella tavalla. Näiden kohdalla keskimääräinen kokonaispainon virhe oli 2,27 % ja akselikohtainen virhe 3,92 %. /10/ Kuorman mitat Kuorman mittojen ylityksen elektronista valvontaa on toteutettu useissa eri maissa, lähinnä ylikorkeiden kuljetusten havaitsemiseen. Käyttökohteina ovat mm. sillat ja tunnelit, joihin ajaminen ylikorkeilla ajoneuvoilla estetään järjestelmien avulla. Järjestelmät toimivat siten, että ensin ylikorkea kuljetus havaitaan esimerkiksi valokennoparilla ja sen jälkeen kuljettajaa varoitetaan liian korkeasta kuljetuksesta. Varoitus voidaan antaa mm. äänimerkillä tai muuttuvilla opasteilla. Suomessa Kehä II:lla on ylikorkeiden ajoneuvojen tunnistusjärjestelmä, jossa ylikorkea ajoneuvo havaitaan infrapunailmaisimilla (lähetin/vastaanotin). Havainnon jälkeen tieto annetaan kuljettajalle tekstitaulussa ennen Hiidenkallion tunnelia niin, että kuljettaja pääsee vielä kääntymään rinnakkaiselle tiestölle. Suomessa metsäteollisuus käyttää kuitupuunippujen kiintotilavuuden automaattista mittausjärjestelmää. AVM-menetelmä (Automated Volume Measurement) perustuu videokuvaukseen, lasertekniikkaan ja ajantasaiseen kuvankäsittelyyn. Mittauslaitteisto muodostuu siirtymämittausjärjestelmästä, valaisu- ja kameralaitteista sekä tietokoneista ohjelmineen. Mittaustilanteessa kuorma ajetaan mittaushallin läpi 2 9 km tuntinopeu- 20

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE1852/04 Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA Juha Tapio, Harri Peltola ja Riikka Rajamäki VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999.

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999. Tuomo Eloranta Tielaitos Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen Tielaitoksen selvityksiä 46/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri VIKING x Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

AINO-julkaisuja 14/2005. Automaattisen hätäviestijärjestelmän. onnettomuustilanteessa

AINO-julkaisuja 14/2005. Automaattisen hätäviestijärjestelmän. onnettomuustilanteessa AINO-julkaisuja 14/2005 Automaattisen hätäviestijärjestelmän vaikutukset onnettomuustilanteessa AINO-julkaisuja 14/2005 Automaattisen hätäviestijärjestelmän vaikutukset onnettomuustilanteessa ISBN 952-201-966-6

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne. Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2005 Liikenne Tavarankuljetusten riskianalyysimenetelmän kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA

ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA ESISELVITYS TODENNETTAVAAN AJOKÄYTTÄYTYMISEEN PERUSTUVISTA AUTO- JA LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUISTA Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 9/2005 LINTU-tutkimusohjelma

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Julkaisuja 40/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa

TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU. Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa TAVARALIIKENTEEN KULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS- VASTUU Liikenneturvallisuusjohtaminen tavarankuljetuksissa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2005

Lisätiedot

MAIJA PITKÄNEN LIIKENNEHAITAN MINIMOINTI TIESILTAHANKKEISSA SILLANSIIRTOMENETELMÄLLÄ. Diplomityö

MAIJA PITKÄNEN LIIKENNEHAITAN MINIMOINTI TIESILTAHANKKEISSA SILLANSIIRTOMENETELMÄLLÄ. Diplomityö MAIJA PITKÄNEN LIIKENNEHAITAN MINIMOINTI TIESILTAHANKKEISSA SILLANSIIRTOMENETELMÄLLÄ Diplomityö Tarkastajat: professori Jorma Mäntynen, DI Jyrki Kataja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta

Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa. Selvitys nykytilasta Pyöräilyn liikennesäännöt muutamissa Euroopan maissa Selvitys nykytilasta Julkaisuja 20/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ

LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA LIIKENTEESSÄ Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 2/2007 LIIKENNERIKOSTEN VAIKUTUS LIIKENNELUPIIN RASKAASSA

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot