Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala"

Transkriptio

1 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 2 Tilaajavastuulaki - soveltamisala Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki ) Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa 1) Rakennuttajina toimiviin tilaajiin 2) Sopimusketjussa kaikkiin työturvallisuuslain (738/2002) 49 :ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin Tilaajalla tarkoitetaan mm. elinkeinonharjoittajaa, valtiota, kuntaa ja kuntayhtymää Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta Tilaajavastuulakia ei sovelleta, jos 1) Vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää, tai 2) Sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on alle euroa! Kun hankinnan arvo on euroa, tilaajavastuulakia sovelletaan, vaikka hankintalakia ei sovelleta 3 4

2 Tilaajavastuulaki - selvitysvelvollisuus Tilaajavastuulaki - selvitysvelvollisuus Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen, sen on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 2) Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; 3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Rakentamistoimintaan liittyvällä tilaajalla on lisäksi selvitysvelvollisuus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen 5 6 Selvitysvelvollisuus ja sopimus Tilaajavastuulaki - selvitysvelvollisuus Kouvolan hallinto-oikeus Muiden todistusten olemassaolosta tilaaja oli kysynyt suullisesti sopimusneuvotteluvaiheessa. Asiakirjat oli hankittu vasta suullisten sopimusten tekemisen jälkeen. Hallinto-oikeus katsoi, ettei tilaaja ollut toiminut tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla Laiminlyöntimaksu! Selvitysvelvollisuus on täytettävä kokonaisuudessaan ennen kuin tehdään suullistakaan sopimusta Selvitykset voivat olla joko alkuperäisiä tai kopioita Tilaaja voi myös itse hankkia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot (rekisteröinnit ja ote kaupparekisteristä) Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään 2 vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt Myös työehtosopimuksesta tai työehdoista on pyydettävä kirjallinen selvitys, jotta se voidaan dokumentoida ja säilyttää 7 8

3 Verot Helsingin hallinto-oikeus Sopimusosapuolen verovelka aiheuttaa tilaajalle korostuneen selonottovelvollisuuden. Tilaajan on esitettävä ennen sopimuksen tekoa selvitys siitä, että erääntyneistä veroista on tehty maksusuunnitelma. Maksusuunnitelman tekeminen olisi osoitus yrityksen pyrkimyksestä hoitaa velvoitteensa! Oikeuskäytännön perusteella sopimuskumppanin tulisi olla maksanut verot ja maksut tai tämän tulisi olla tehnyt niistä maksusuunnitelman Tilaajavastuulaki selvitysvelvollisuus ulkomainen yritys Jos sopimusosapuoli on ulkomainen yritys, tämän on toimitettava omasta maastaan saatavilla oleva vastaava selvitys Etelä-Suomen aluehallintoviraston kotisivuilla on vastaavuustaulukko tilaajavastuulain 5 :n mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttämisestä ulkomaille rekisteröityjen yritysten osalta. Taulukossa olivat helmikuussa 2013 seuraavat maat: Latvia, Liettua, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, T!ekki ja Viro. Alkuperäiset todistukset ja käännökset 9 10 Selvitysvelvollisuus ulkomainen yritys Tilaajavastuulaki - selvitysvelvollisuus Työsuojeluhallinto (http://www.tyosuojelu.fi/fi/1428/3667) Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on pääperiaatteen mukaan oltava suomalainen eläkevakuutus. Vakuuttamisvelvollisuus koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia Tärkein poikkeus ovat lähetyt työntekijät (E101-todistus tai A1- todistus) Tilaajalla on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys edellä tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä! Eläkevakuutuksen osalta tulee tarkastaa, että 1) vakuutus on ja 2) vakuutusmaksut on maksettu tai niistä on tehty maksusopimus 11 12

4 Tilaajavastuulaki poikkeukset selvitysvelvollisuudesta Tilaajan ei tarvitse pyytää edellä tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa sillä perusteella, että 1) Sopimuspuoli on esim. valtio, kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiölaissa tarkoitettu julkinen osakeyhtiö (Oyj), valtion liikelaitos tai sen kokonaan omistama yhtiö, kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistama yhteisö tai yhtiö Tilaajavastuulaki poikkeukset selvitysvelvollisuudesta Muita poikkeuksia ei sovelleta rakentamistoiminnassa Sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta Tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta Luottamukseen edellä mainittuun rinnastettava syy Tilaajavastuulaki uusi selvitys Jos sopimus on voimassa yli 12 kk, sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kk:n välein edellä tarkoitettu selvitys verojen ja eläkkeiden suorituksista Tilaajalla ei varsinaista selvitysten pyytämisvelvollisuutta Ei laiminlyöntimaksua Sopimus pysyy voimassa, vaikka sopimuskumppanin tilanne olisi muuttunut ja velvoitteiden hoitamisessa olisi häiriöitä Tilaajavastuulaki selvitysvelvollisuus sama sopimuspuoli Jos tilaaja tekee uuden sopimuksen saman sopimuspuolen kanssa ennen kuin on kulunut 12 kuukautta siitä, kun hän on sopimusta ensi kertaa tehtäessä täyttänyt 5 :ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuutensa, tilaajalla ei ole uutta selvitysvelvollisuutta, ellei hänellä ole syytä epäillä, että sopimuspuolen olosuhteissa on tapahtunut tarkistamista edellyttäviä muutoksia 15 16

5 Tilaajavastuulaki - seuraamukset Tilaajavastuulaki - seuraamukset Vaitiolovelvollisuus verot ja eläkevakuutusmaksut Laiminlyöntimaksu ", jos tilaaja on Laiminlyönyt 5 :n selvitysvelvollisuuden Tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muussa edellisiin rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on liiketoimintakiellossa Tehnyt sopimuksen, vaikka tilaajan on täytynyt tietää, että sopimuspuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja on velvollinen maksamaan korotettua laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tai sellaisen kanssa, jonka osalta tilaajan on täytynyt tietää, ettei sopimuskumppanin ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan Korotettu laiminlyöntimaksu on vähintään 16#000 euroa ja enintään 50#000 euroa Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet päätöksenteon perusteena Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus (40/12) Rakennustöiden tuntiurakointi Vertailuperusteen referenssit sairaaloiden korjausrakentamisessa osalta markkinaoikeus katsoo, että yrityksen yksilöimättömät referenssitiedot liittyvät lähtökohtaisesti enemmän tarjoajan soveltuvuuden kuin tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioimiseen. Hankintayksikkö ei siten tältä osin ole tarjouspyynnössään tehnyt riittävää eroa tarjoajien soveltuvuuden arviointiin ja tarjousten laadun vertailuun liittyvien seikkojen välillä 19 20

6 Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus (528/2011) Teatterin näyttämötekniikan hankinta Arvioidaan tarjoajan nimeämien projektipäällikön ja vastuullisen suunnittelijan kokemusta vastaavanlaisista projekteista Henkilöt tulee nimetä tarjouksessa ja liittää tarjoukseen molempien referenssilista teatteri- tai oopperaprojekteista viimeiseltä 5 vuodelta Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Ko. ajalta lasketaan molempien nimettyjen henkilöiden referenssit vähintään 1M" kokoisista teatteri- tai oopperaprojekteista yhteen. Jos hyväksyttyjä kohteita on Yli 8 kohdetta pisteet pisteet pisteet pisteet pisteet Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus katsoo, että tässä kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä vertailukriteerin tarjotun henkilökunnan kokemus pisteytyksessä huomioon otettavat referenssit on määritelty laadullisesti, kun pisteitä on voinut saada ainoastaan vähintään miljoonan euron suuruisista vastaavanlaisista teatteri- ja oopperaprojekteista Kysymyksessä olevassa hankinnassa urakan toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden henkilökohtainen kokemus ja osaaminen voi vaikuttaa urakan toteuttamisen tehokkuuteen ja laatuun. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti käyttäessään tarjotun henkilökunnan referenssejä vertailuperusteena Markkinaoikeus (18/13) Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä ilmoitettu vertailuperuste huollon sujuvuus ja sen osatekijä laitteiden ja huollon ylläpidon vaivattomuus, vertailuperuste käyttömukavuus ja sen osatekijät helppokäyttöisyys ja ergonomisuus sekä ulkonäkö ja potilasmukavuus ja vertailuperuste tekniset ominaisuudet ja sen osatekijät toimintavarmuus, tekninen laatu ja ajanmukaisuus sekä uusien teknisten laitteiden integroitavuus ovat jääneet tarjouspyynnön perusteella siinä määrin epätäsmällisiksi ja tulkinnanvaraisiksi, etteivät tarjoajat ole voineet riittävällä tarkkuudella tietää, millä seikoilla on mainittujen vertailuperusteiden ja niiden osatekijöiden osalta merkitystä tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa 23 24

7 Markkinaoikeuden vuoden 2012 päätöksissä liian yleisiä ja yksilöimättömiä vertailuperusteita, esimerkiksi Toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet Soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin Työnjohdon osaaminen Työntekijöiden osaaminen sairaaloihin liittyvissä töissä Kokemus, laatu ja sisältötekijät Käyttömukavuus Kestävyys Aikaisemman käyttökokemukset Koekäyttö Kaluston soveltuvuus Laatu ja käytettävyys Markkinaoikeus (142/12) Markkinaoikeus katsoo, että kokonaistuntimäärä liittyy kiinteästi tarjouksen kokonaishintaan ja että vertailuperustetta kokonaistuntimäärä voidaan pitää osittain päällekkäisenä hintavertailun vertailuperusteen tarjoushinta kanssa. Hinnan suhteellinen merkitys ei siten ole kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa vastannut sille tarjouspyynnössä ilmoitettua painoarvoa. Asiassa ei ole ilmennyt, että kyseisen kokonaistuntimäärää koskevan vertailuperusteen avulla olisi ollut kysymyksessä olevassa hankinnassa mahdollista selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin Markkinaoikeus (127/12) Rakennusurakka Pisteytystaulukko on käsittänyt yhteensä 58 suunnitelmien yleisarviointiin ja rakennussuunnitelmien arviointiin liittyvää kohtaa, joista 23 solua on merkitty sekä punaisella että harmaalla. Samat solujen kohdat on siten merkitty koskemaan kriteeriä, jonka täyttymistä käytetään tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa että myös lisäpisteitä tuovana seikkana tarjousten vertailussa. Tällaisia ominaisuuksia ovat olleet muun ohella kerros- ja huonekorkeus, viitesuunnitelmien sijoitteluperiaatteet sekä koulupihan jäsennöinti ja varustus suunnitteluohjeen ja viitesuunnitelmien mukaan Hankintayksikkö on nimennyt samoja kriteerejä sekä ehdottomiksi vähimmäisvaatimuksiksi että tarjousten vertailussa lisäpisteitä tuoviksi ominaisuuksiksi Markkinaoikeus: Tarjoajat eivät ole voineet varmuudella tietää, mitkä seikat ovat olleet tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudelle asetettuja ehdottomia vähimmäisvaatimuksia ja mitä seikkoja otetaan huomioon kunkin vertailuperusteen osalta laadun vertailussa ja pisteytyksessä. Tarjoajat eivät ole voineet tarjouspyynnön perusteella tietää, mikä merkitys pisteytystaulukolla ilmoitettavilla tiedoilla ja tarjouksesta muuten ilmi käyvillä tiedoilla on tarjousten ehdottomien vähimmäisvaatimusten täyttymisen arvioinnissa tai toisaalta tarjousten laadullisessa vertailussa Uusi tarjouskilpailu 27 28

8 Markkinaoikeus (513/11) Hoitajakutsujärjestelmän hankinta Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu yhdeksi tarjousten vertailuperusteeksi synergiaetu Hankintayksikkö oli perustellut pisteytystä sillä, että sen toisella vuodeosastolla ja Lohjan sairaalassa on jo käytössä voittaneen tarjoajan hoitajakutsujärjestelmä. Hankintayksikön mukaan samalta toimittajalta hankittava järjestelmä helpottaa hoitajien työskentelyä eri osastoilla ja vähentää perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa. Lisäksi synergiaetua tuottavat hankintayksikön mukaan yhteneväiset raportointijärjestelmät, palvelinratkaisut sekä sama huoltopalvelu Markkinaoikeus: Sellaisten vertailuperusteiden kuten synergiaetu asettamiseen tulee suhtautua lähtökohtaisesti pidättyvästi, koska ne avaavat mahdollisuuden aikaisemman toimittajan suosimiselle ja siten tarjoajien epätasapuoliselle kohtelulle Synenergiaetuna tarjousten vertailussa voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon joltakin osin selkeät ja todennettavissa olevat teknisiin laitteisiin liittyvät lisäkustannukset, jos perusteista on ennakkoon selvästi ilmoitettu tarjouspyynnössä Tarjouspyynnössä ei ole esitetty, mitä seikkoja ja millä tavoin hankintayksikkö tulee ottamaan huomioon synenergiaetuna Menettely oli virheellistä Markkinaoikeus (370/12) Vertailuperusteen huollon ja varaosien sijaintipaikan etäisyys osalta markkinaoikeus puolestaan katsoo, että tarjoajan maantieteellisellä sijaintipaikalla on voinut olla siinä määrin huomattavaa merkitystä tarjoajille annettuihin pisteisiin, että vertailuperuste ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista kohtelua tarjouksia vertailtaessa. Markkinaoikeus (256/12) Hankintayksikkö on vasta jälkikäteen tarjousten vertailuvaiheessa määrittänyt vertailuperusteiden osatekijöille painoarvot, jotka eivät ole ilmenneet tarjouspyynnöstä. Näin ollen tarjoajat eivät ole etukäteen tarjouspyynnön perusteella voineet tietää, että kyseisen vertailuperusteen osatekijöitä tullaan arvioimaan toisistaan poikkeavin painotuksin. Hankintayksikön menettely on mahdollistanut jälkikäteisen puuttumisen tarjousten välisiin piste-eroihin vaarantaen näin tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 31 32

9 Markkinaoikeus (460/11) Arkkitehtisuunnittelun hankinta Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksen hintapisteet muodostuvat tarjottua kokonaishintaa vertailupohjana käyttäen kaavalla (tarjous " tarjousten keskiarvo ") / (tarjousten hajonta ") ja laatupisteet kaavalla (laatupisteet laatupisteiden keskiarvo) / (laatupisteiden hajonta). Tämän jälkeen saadaan tarjouksen summamuuttuja laskemalla hinta- ja laatupisteet painoarvoineen yhteen seuraavasti: Hintapainoarvo x standardoidut hintapisteet + laatupainoarvo x standardoidut laatupisteet. Tarjous, jolla on yhteenlaskemisen jälkeen eniten pisteitä, on voittaja. Markkinaoikeus: Vertailutapa oli hankintalain mukainen Tarjousvertailu Markkinaoikeus (98/11) Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 106) on todettu, että tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksessä on perusteltava perusteiden soveltaminen tarjoukseen. Oikeuskäytännön mukaan tarjousvertailusta on selvästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Jos tarjouksille on annettu toisistaan poikkeavia pisteitä, vertailusta on ilmettävä mihin tarjousten piste-erot perustuvat Tarjousvertailu Korkein hallinto-oikeus (taltio 3012) Hankintalain vastaista menettelyä ei ole voitu tässä asiassa, jossa hankintapäätöstä ei ole perusteltu hankintalain 73 :ssä edellytetyllä tavalla, korjata sillä, että hankintayksikkö vasta markkinaoikeudessa esittää selvitystä seikoista, joihin suoritettu pisteytys ja hankintapäätös ovat perustuneet ja että markkinaoikeus tämän hankintayksikön esittämän selvityksen ja annettujen tarjousten perusteella selvittää, miten hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun ja mihin tarjouksista ilmeneviin eroavaisuuksiin annetut pisteet ovat perustuneet Tarjousvertailu Markkinaoikeus (329/11) Tarjousten laatuvertailussa on ollut useita pisteytyskohtia, joissa on annettu molemmille tarjouksille täydet pisteet esittämättä tarjousten vertailulle käytännössä muuta perustelua kuin sen, että tarjouksissa ei ole arvioitu olevan eroa. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintapäätökseen liittyvästä tarjousten vertailusta ilmenee kaikkien vertailuperusteiden osalta, mihin konkreettisiin seikkoihin tarjousten vertailu ja annetut pisteet ovat perustuneet. Täysien tai samojen pisteiden antaminen tarjoajille ei poista hankintayksiköltä tarjousvertailun perusteluvelvollisuutta 35 36

10 Hankintapäätöksen perusteleminen Hankintapäätöksen perusteleminen Markkinaoikeus (355/12) Periaatteena oli että kussakin kategoriassa tarjouksia verrataan muihin tarjoajiin siten että numero 3 on tyypillisimmän tason numero. Sitten kyseistä tarjoajaa verrataan tähän tasoon joko nostavasti tai laskevasti siten että noudatetaan seuraavaa jakoa: 5=erinomainen 4=hyvä 3=tyydyttävä 2=välttävä 1=heikko 0=erittäin heikko Itsenäisen arvioinnin jälkeen molemmat arvioitsijat tapasivat hankintakokouksessa, jossa jos molemmat arvioitsijat olivat päätyneet samaan arvioon, valittiin nämä tulokset. Jos arvioitsijoilla oli eroja yksilöllisessä arvioinnissa, tarjoajan tarjousta käytiin vielä läpi perusteellisesti ja päädyttiin yksimielisesti uuteen arviointitulokseen. Tätä toimintatapaa käytettiin kunnes kaikki tarjoajat oli arvioitu kussakin kategoriassa Hankintapäätöksen perusteleminen Tarjousvertailu yhteenveto Markkinaoikeus katsoo, että hankintapäätösasiakirjoissa on yleisellä tasolla selvitetty, miten tarjousten vertailu on tehty. Hankintapäätöksessä ei ole kuitenkaan riittävästi selvitetty, mihin konkreettisiin tarjouksista ilmenneisiin eroavaisuuksiin suoritettu pisteytys on perustunut. Hankintapäätöksestä ei siten ole ilmennyt, miten tarjouksia on kunkin tarjouspyynnössä ilmoitetun vertailuperusteen osalta vertailtu suhteessa toisiinsa ja mihin tarjousten sisällöllisiin eroavaisuuksiin pisteytys ja hankintapäätös ovat perustuneet Hankintayksikön tarjousvertailu Jokaista kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta tulee vertailla jokaisella kriteerillä Vertailussa tulee nostaa esille tarjouksen konkreettiset ominaisuudet kustakin kriteeristä Nimenomaisesti se, mitä tarjous sisältää kustakin kriteeristä Ei näin: Tarjouksessa oli kuvattu laajimmin jne. Ei näin: Tarjous vastaa parhaiten tilaajan tarpeita jne

11 Tarjousvertailu yhteenveto Hankintapäätöksen perustelut ja valitusaika Vertailussa tulee esittää johtopäätökset tarjousten paremmuudesta Pisteet ja piste-erot on perusteltava myös sanallisesti Vertailussa voidaan käyttää vain kirjallisten tarjousten tietoja Ilmoitettua kriteeriä ei saa jättää käyttämättä, vaan vertailu tulee tehdä kaikilla kriteereillä Vertailuun ei saa lisätä uusia kriteereitä Kriteerien ilmoitettua tärkeysjärjestystä tai keskinäistä painotusta ei saa muuttaa Markkinaoikeus (124/12) Rakennuttajakonsulttipalvelut Valittajalle lähetetystä hankintapäätöksestä on käynyt ilmi valittu tarjoaja, valitun tarjoajan tarjoushinta sekä tämän tarjousvertailusta saamat kokonaispisteet. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta pisteytystaulukosta on käynyt ilmi kaikkien neuvotteluihin valittujen kolmen tarjoajan tarjoushinnat, tarjoajien saamat pisteet eri vertailuperusteiden ja niiden alakohtien osalta sekä tarjoajien saamat kokonaispisteet. Hankintapäätöksestä tai pisteytystaulukosta ei ole ilmennyt sanallisia perusteluja tarjousten vertailulle ja suoritetulle pisteytykselle Hankintapäätöksen perustelut ja valitusaika Asianosaisjulkisuus Markkinaoikeus: Yksinomaan tarjousten pisteytystä ei ole pidettävä riittävänä perusteluna hankintapäätöksen tekemiselle. Säännöksen esitöistä ilmenevin tavoin tarjouksia on tarjousten vertailussa verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksestä on ilmettävä, mihin tarjouksista ilmeneviin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet kunkin tarjouksen ja vertailuperusteen osalta perustuvat. Näin ollen valituksen tekemistä koskevan määräajan on katsottava tässä tapauksessa olevan kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä Julkisuuslaki 11 2 momentti 6 kohta Tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on aina annettava Eduskunnan talousvaliokunta: Muutoksen tavoitteena on taata, että hankintakilpailun asianosaiset voivat varmistua tarjouksensa tulleen vertailluksi asianmukaisesti. Hintatiedon lisäksi asianosaisella tulee olla oikeus saada tieto myös muista mahdollisista tarjouskilpailussa vertailuperusteena käytetyistä seikoista, vaikka nämä muutoin kuuluisivat julkisuuslain 24 :n 1 momentin 20 kohdan nojalla salassa pidettävien tietojen piiriin Asianosaisjulkisuus alkaa, kun päätös on tehty 43 44

12 Uudistuksia! Lisäkirjeillä ei voi muuttaa olennaisesti hankinnan kohdetta eikä tarkentaa vertailuperusteita! Valittaessa useita toimittajia tulee olla etusijajärjestys jo tarjouspyynnössä! Pelkkä pisteytyksen tiedoksianto ei aloita edes valitusaikaa! Referenssit: yrityksen vai työntekijän! Esimerkkejä alihintaisista tarjouksista Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta 8 / PL Helsinki Puh. (09) GSM KIITOS! 47

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot