CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS. www.contract-catering-guide.org"

Transkriptio

1 CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS

2

3 JOHDANTO Catering-alan työmarkkinaosapuolet FERCO ja EFFAT toteavat, että yhä suurempi määrä julkisia elimiä tai viranomaisia sekä yksityisyrityksiä hoitaa catering-palvelut alihankintana näihin palveluihin erikoistuneilla yrityksillä. Palveluntarjoajan valitsemiseksi nämä osapuolet käyttävät tarjouspyyntömenettelyjä paikallisella, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla sopimuksen koosta riippuen. Tällä hetkellä suurin osa tällaisista catering-sopimuksista solmitaan sellaisten yritysten kanssa, jotka tarjoavat alimman hinnan. Hinnan kriteerin ylivaltaa selittää osittain budjettirajoitukset julkisella sektorilla ja yksityisten yritysten kustannusten leikkaaminen sekä sellaisten keinojen puute, joiden avulla voitaisiin auttaa näitä tahoja valitsemaan catering-yritys, joka tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Julkisten ja yksityisten toimijoiden budjettirajoitukset täysin tiedostaen EFFAT ja FERCO kokevat, että sopimusten tekeminen alimman hinnan tarjonneen tahon kanssa ei ole osapuolten etujen mukaista ei asiakkaiden eikä käyttäjien taikka catering-yritysten tai heidän työntekijöidensä näkökulmasta tarkasteltuna. Kun palveluntarjoajat valitaan hintatulosten perusteella, vaikutukset ovat itse asiassa haitallisia kaikilla tasoilla. Se lisää kilpailua catering-palvelujen välillä ja houkuttelee niitä alentamaan hintoja niin paljon kuin mahdollista. Hintojen alentaminen vaikuttaa joskus negatiivisesti aterioiden ja palveluiden laatuun, mikä voi puolestaan vähentää elintarviketurvallisuutta. Hintojen laskeminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti alan työntekijöiden töihin ja työoloihin sekä yleisemmällä tasolla myös catering-yritysten toimintakykyyn. Alhaisten hintojen suosiminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaaseen, joka voi näyttää välittävän vain hinnasta eikä aterioiden laadusta. Tämä pätee etenkin koulujen, sairaaloiden ja vanhustenkotien osalta, missä huonolaatuisella palvelulla saattaa olla merkittävä vaikutus ravitsemukseen, terveyteen ja koulutukseen. FERCO ja EFFAT kokevat, että hinnan tärkeyden korostuminen johtuu myös tarjouskilpailuilmoituksien tehneiden ostajien kohtaamista vaikeuksista viestiä laadullisista tarpeistaan, sekä tarjousten tarkasteluun, arviointiin ja vertailuun käytettävien välineiden puutteesta niin hinnan kuin laadun kannalta. 1

4 Tämä huomioiden EFFAT ja FERCO ovat asiakkaiden ja heidän käyttäjiensä sekä catering-alan yritysten eduksi päättäneet ehdottaa keinoa catering-sopimusten tekemiseksi niin, että hinnan lisäksi huomioidaan myös laatu. Tämän menettelyn käytännön toteutusta varten EFFAT ja FERCO ovat laatineen oppaan taloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta. Opas, joka on saatavilla useimmilla EU:n kielillä, on tarkoitettu jaettavaksi jäsenmaissa. FERCO ja EFFAT haluaisivat tehdä tunnetuksi tarvittavat keinot, joiden avulla tarjous voidaan hyväksyä parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Tällä tavoin FERCO ja EFFAT haluavat edistää Euroopassa taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta, jota tukee eurooppalainen lainsäädäntö sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tapausoikeus. FERCOn ja EFFATin näkemyksen mukaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osalta tuottaa todellisista arvonlisää ja vaikuttaa positiivisesti kaikkiin osallisiin tahoihin.

5 Tämä käytäntö johtaa seuraaviin tuloksiin: - läpinäkyvämmät menetelmät tarjouskilpailuissa - ostajien tarpeiden kattavampi analyysi - lopputulos, joka vastaa paremmin ostajien ja käyttäjien odotuksia - korkeampi laadun, hygienian ja elintarviketurvallisuuden taso - paremmat mahdollisuudet taata työpaikat, työolot ja koulutusta catering-alan työntekijöille. Opas on laadittu EU:n rahoituksella EFFATin ja FERCOn välisen yhteistön voimin eurooppalaisen sosiaalidialogin puitteissa. Haluamme kiittää etenkin Euroopan komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastoa tuesta tälle hankkeelle, ohjausryhmää sekä kansallisia asiantuntijajärjestöjä, jotka käyttivät aikaansa tähän hankkeeseen. CATERING-TOIMINTA LYHYESTI Catering-toiminta koostuu tarvittavista palveluista aterioiden valmistamiseksi ja toimittamiseksi ihmisille, jotka työskentevät ja/tai asuvat yhteisöissä: julkisissa tai yksityisissä yrityksissä tai hankkeissa, hallinnossa, päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, vanhustenkodeissa, vankiloissa, kasarmeissa jne. Kun nämä toiminnot ovat palveluntarjoajan vastuulla, puhutaan catering-toiminnasta. Catering-toiminnalla on seuraavat ominaispiirteet: kirjallinen sopimus ostavan asiakkaan ja palveluja tarjoavan yrityksen välillä hyvin määritelty käyttäjäryhmä, joka koostuu ostavan asiakkaan jäsenistä erityisolosuhteet, koska palvelut tarjotaan asiakkaan tiloissa asiakkaan määrittämien toimintatapojen mukaisesti sosiaalinen hinta, joka on kaupallisten ravintolapalveluiden hintaa alhaisempi. VERKKO-OPAS Jotta ne tahot, jotka haluavat käyttää taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta catering-sopimusten tekemisessä, saisivat käytännön apua, oppaan sähköinen versio on saatavissa osoitteesta: 3

6 OHJAUSRYHMÄ Seuraavat tahot kuuluivat ohjausryhmään: FERCO: EFFAT> Patrice Aubert varapuheenjohtaja Antonio Llorens varapuheenjohtaja Marie-Christine Lefebvre pääsihteeri Bernadette Macédoine konsultti Kerstin Howald matkailualan sihteeri Rafaël Nedzynski hallituksen jäsen Bernard Labi neuvonantaja JULKAISU Oppaan on julkaissun Alain Roy, Associate Director Philippe Hersant & Partners SARL BP F NANTES Cedex 1

7 SANALUETTELO Sopimus: ehdot, jotka sitovat ostajan catering-yritykseen palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Sopimus viittaa julkiseen tarjouskutsuun tai asiakkaan (ostaja) ja palvelutarjoajan (cateringyritys) väliseen suhteeseen. Tarjouspyyntömenettely: on eri palveluntarjoajien välinen kilpailu sopimuksen saamiseksi. Tarjouskilpailuilmoituksen käsite viittaa erityisesti tarjouksen hyväksymiseen julkisella tai yksityisellä sektorilla. Yksityiseen sektoriin verrattuna tarjouskilpailuilmoitukset ovat laadultaan säännellympiä julkisella sektorilla, ja niissä on säädetyt määräajat mainostukselle (tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen). Tarjouskilpailusta ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, tarjouskilpamenettelyn alkamisesta on ilmoitettava ja mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, menettelyn tulokset (voittava tarjoaja, sopimuksen summa) on ilmoitettava ja siitä on mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Hyväksyvä taho tai ostaja: Tarjouspyyntömenettelyn järjestävä taho (julkinen viranomainen tai yksityinen yritys). Toisin sanoen se taho, joka ostaa catering-palveluja. Palveluntarjoaja: Tässä oppaassa termi viittaa catering-yritykseen. Tarjoaja: Tarjouksentekijä eli yritys, joka osallistuu hakijana ostajan järjestämään tarjouskilpailumenettelyyn. Tarjouskilpailun voittaja: Yritys, jonka tarjous hyväksytään. Käyttäjä: Loppukäyttäjä, kuluttaja, joka työskentelee tai asuu palvelujen ostajalla. Monipalveluiden hankinta: Erilaisten palveluiden ostaminen samalta palveluntarjoajalta, esim. catering- ja siivouspalvelut. HACCP: Vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi (periaatteet riskien ja kriittisten tekijöiden analyysia varten). Variantit: Tarjoajien vastaukset ja ehdotukset, jotka ylittävät eritelmässä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoajien on yleensä laadittava perustarjous, joka vastaa tarkasti eritelmää. Tarjouksissa saatetaan ehdottaa perustarjouksen ylittäviä vaihtoehtoisia tai innovatiivisia ratkaisuja, jos tarjouskilpailuilmoituksessa on asiasta maininta. 5

8 1. JOHDANTO 1.1. HAASTEET Kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden määrä on kasvanut tasaisesti kaikissa Euroopan maissa viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Catering-palvelut (sopimuspohjaisesti tai ilman) ovat seuranneet tätä suuntausta, ja niiden osuus kodin ulkopuolella nautituista aterioista on 50 prosenttia. Euroopassa catering-palveluiden osuus on noussut vuoden prosentista 31 prosenttiin vuonna Luku ylittää 35 prosenttia vuonna Vuonna 2004 kaikkien Euroopassa toimivien catering-palveluyritysten kumulatiivinen vuotuinen liikevaihto oli 22 miljardia euroa. Alihankinta-aste nousee huomattavasti toimintaalan mukaan: yksityiset ja julkiset yritykset, hallinto, terveys- ja hyvinvointiala (sairaalat, päiväkodit, vanhustenkodit), koulutusala (koulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot jne sekä muut alat (vankilat, kasarmit jne.). Vuonna 2004 pelkästään yksityiset ja julkiset yritykset sekä hallinto vastasivat 56 prosentista catering-alan liikevaihdosta, jota seurasi terveys- ja hyvinvointiala (21 %) ja koulutusala (18 %). Vuoteen 2020 mennessä terveys- ja hyvinvointiala tulee olemaan suurimpia catering-palvelujen ostajia. Catering-yritysten kasvu (2003)

9 7

10 Catering-yritysten kasvu aloittain (2003)

11 Tämän määrällisen kehityksen rinnalla eurooppalaiset käyttäjät ovat huomattavasti muuttuneet. Heistä on tullut vaativampia ja odotukset ovat muuttuneet. Esimerkkinä: o lisääntynyt laadun kokonaiskysyntä o odotetaan laajaa valikoimaa vaihtuvia ruokia o viihtyvyyden tarve sekä esteettisesti miellyttävä ympäristö (akustiikka, koristelu, kalusteet jne.) o haetaan houkuttelevia, vaihtelevia keinoja ruoan jakeluun o huomio ravitsemukseen o korkeat vaatimukset elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden osalta o vaaditaan tietoa tarjotuista aterioista. Näiden uusien haasteiden voittamiseksi catering-yritykset ovat aloittaneet ruokaloiden muuttamisen ja palveluiden kehitystyön. Samaan aikaan elintarvikehygieniaa -ja turvallisuutta, ympäristöä, työoloja ja koulutusta, käyttäjien turvallisuutta jne. koskevat lait ovat tiukentuneet, ja ne tuottavat velvollisuuksia sekä catering-yrityksille että asiakkaille. Catering-palvelun johtaminen vaatii tietotaitoa ja asiantuntevuutta Koska toimintaympäristö on muuttunut, kustannuksia halutaan vähentää ja halutaan keskittyä pääasialliseen toimintaan, yhä suurempi määrä sekä julkisia että yksityisiä järjestöjä ostaa catering-palveluja alihankintana erikoistuneilta yrityksiltä. Haasteena on tarjousmenettelyn hallinta ja etenkin: - sellaisen eritelmän laatiminen, joka vastaa tarkasti ja rehellisesti ostajan odotuksia ja tarpeita budjettirajoitteet ja organisatoriset rajoitteet huomioiden ja/tai - tarjousten vertaileva analyysi. 9

12 Hankintaviranomaisilla on edessään vaikea tehtävä. Niiden on valittava paras ratkaisu, jossa huomioidaan tarpeet ja rajoitteet ja etenkin taloudelliset rajoitteet niin, että noudatetaan ammattikäytäntöjä sekä catering-alaan olennaisesti kuuluvia säädöksiä. Kun valitaan taloudellisesti edullisin tarjous, kaikki nämä haasteet voitetaan ja alihankintamenettely hoituu mahdollisimman tehokkaasti TAVOITTEET Tämän oppaan tarkoitus on avustaa julkisia ja yksityisiä catering-palvelujen ostajia, kun ne järjestävät tarjouskilpailumenettelyjä, jotka johtavat taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan. Tämän saavuttamiseksi opas tarjoaa: - sopimuspohjaisia ratkaisuja - standardiasiakirjan, jossa kerrotaan, mitä catering-palvelujen eritelmään on kuuluttava, jotta kaikki osapuolet voivat muotoilla odotuksensa ja tarpeensa selkeästi ja jäsentyneesti - analyyttiset välineet, joiden avulla voidaan valita taloudellisesti edullisin tarjous. Osana eurooppalaisten catering-alan työmarkkinaosapuolten tekemää yhteistä aloitetta tämän oppaan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hankintaviranomaisten keskuudessa niistä catering-yrityksistä, jotka ovat halukkaita - sosiaalisten arvojen kunnioituksen edistämiseen yrityksissä työolojen, henkilöstön kouluttautumisen, yrityskohtaisten sopimusten ja sosiaalidialogin avulla - sellaisten laatuun vaikuttavien ohjelmien kehittämiseen, jotka takaavat käyttäjäturvallisuuden - kaikkien mahdollisten keinojen hyödyntämiseen elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden korkeimman tason saavuttamiseksi MIKSI VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS? Kun catering-sopimus hyväksytään, päätöksentekijöillä on kaksi vaihtoehtoa: Valita alin tarjous Tässä vaihtoehdossa päätöksen ainoa kriteeri on hinta, ja vain taloudelliset ja hintaan liittyvät näkökohdat huomioidaan. Koska 50 prosenttia catering-alan hinnoista koostuu raakaainekustannuksista ja toiset 50 prosenttia työvoimakustannuksista, ainoastaan hinnan huomioiminen johtaa väistämättä laadun merkittävään laskuun

13 o aterioiden osalta (elintarvikekustannusten vähentäminen) o palveluiden osalta (henkilöstön vähentäminen, turvautuminen ammattitaidottomampaan henkilökuntaan, hygienian ja elintarviketurvallisuustason laskeminen) o työolojen osalta (työvoimakustannusten vähentäminen jne.). VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS Toisessa ratkaisussa analyysi sisältää hintakriteereiden lisäksi laadullisia kriteereitä. Ratkaisussa otetaan rahoitukselliset rajoitteet tasapainoisemmin huomioon, ja lisäksi ratkaisu huomioi: o ostajan tarpeet 11

14 o laadun ja aterioiden monipuolisuuden vaatimukset o elintarvikehygieniaan ja -turvallisuuteen liittyvät velvoitteet o catering-yritysten työntekijöiden työolot. Ostajien mielestä on tärkeää edistää taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaa, sillä sen avulla käytetään parhaiten hyväksi ne resurssit, jotka sijoitetaan catering-palveluiden toimintaan OPPAAN SISÄLTÖ Tässä oppaassa tarkastellaan koko catering-sopimusten tekoprosessia taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatteen mukaisesti. Osassa 2 käydään yksityiskohtaisesti läpi vaiheet, jotka edeltävät tarjouskilpailua. Osassa 3 kuvaillaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen peräkkäisiä valintavaiheita. Lisäksi osassa on liitteenä käytännön apuneuvoja: - kuvaus erityyppisistä kumppanuuksista, jotka ovat mahdollisia ostajan ja cateringyrityksen välillä - malli, jota voidaan käyttää tarjousten analysoinnin apuna.

15 2. TARJOUSKILPAILUN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT VAIHEET Ennen kuin catering-yrityksiä pyydetään jättämään tarjous, ostajan tulee - kuvailla tarpeensa ja odotuksensa laatimalla erittely - muuttaa erittely vastauslomakkeeksi, joka tarjoajien on täytettävä, kun ne laativat tarjouksia palveluistaan - määritellä palveluntarjoajia koskevat valinta- ja poissulkukriteerit sekä kriteerit taloudellisesti edullisimman tarjouksen hyväksymiseksi - määritellä pisteytysmenetelmä teknisten ja hintaan liittyvien tarjousten osalta. 2.1 VAIHE 1: ERITELMÄN LAATIMINEN Eritelmässä kerrotaan yksityiskohtaisesti ostajan tarpeet, odotukset ja rajoitteet. Niiden avulla tarjoajat saavat tarvittavat tiedot tarjouksen laatimista varten. Eritelmä voidaan jäsennellä seuraavasti: 1) kuvaus tarjouskilpailun kohteena olevista palveluista 2) ostajan odotukset palveluiden laadun suhteen 3) muut tarvittavat tiedot catering-palveluiden tarjouspyyntömenettelyä varten KUVAUS HANKITTAVISTA PALVELUISTA OSTAJAN CATERING-PALVELUJA KOSKEVAT TAVOITTEET Ostajan on ensin määriteltävä catering-palveluja koskevat käytäntönsä sekä muokata tarjousmenettelyn järjestelyjä niin, että ne vastaavat ostajan omia käytäntöjä. Ostaja voi tilanteesta riippuen esimerkiksi: - toivoa, ettei catering-palveluja koskevia käytäntöjä muuteta, jotta palvelu vastaisi täysin tarjouskilpailumenettelyn aikana tai sitä ennen käytettävää palvelua. Tässä tapauksessa tarjoajien yksityiskohtaiset vierailut tiloihin ja ravintolaan mahdollistavat sen, että jokainen hakija saa kuvan tarvittavista palveluista. Näin ostajan ei tarvitse kuvailla tiloja ja laitteita yksityiskohtaisesti eritelmässä. Ostaja voi sen sijaan keskittyä käyttäjille tarjottavien aterioiden kuvaamiseen. 13

16 - toivoa, että nykyisiä palveluja muutetaan huomattavasti. Tässä tapauksessa eritelmän on oltava yksityiskohtaisempi, ja siinä on kerrottava ostajan uusista tavoitteista. Näin tarjoajat voivat muotoilla tarjoukset niin, että ne vastaavat kyseisiä tavoitteita. Yksityiskohtainen vieruilu tiloihin ja ravintolaan voi myös olla hyödyllinen palvelujen toteutettavuuden arvioimiseksi.

17 SOPIMUSPERUSTEISTEN KUMPPANUUKSIEN LAATU Catering-yrityksen rooli voi vaihdella yksinkertaisesta teknisestä avusta valmiiden annosten toimittamiseen tai ravintolan johtamiseen. Tämän vuoksi kumppanuus- ja sopimusmalleja on lukuisia, jotta ne vastaavat tarvittavia velvoitteita ( 1 ). Ostaja voi valita toisenlaisen kumppanuuden catering-palveluita koskevista käytännöistä ja tarjouskilpailun aikana käytettävien catering-palvelujen tilasta riippuen. (Pyydetäänkö cateringyritystä esimerkiksi sijoittamaan tiloihin ja laitteisiin?). Sopimuksen laadun lisäksi on tehtävä selkeä ero näiden kahden kustannustyypin välille: o muuttuvat kustannukset: eli raaka-aineet (ruoka), jonka määrä ja kustannukset vaihtelevat riippuen suoraan ravintolan toimintatasosta. Useimmissa sopimuksissa nämä kustannukset veloitetaan per annos. o kiinteät kustannukset: 80% näistä kustannuksista on työvoimakustannuksia ja ne laskutetaan pääosin joka kuukausi. Nämä kustannukset eivät yleensä kasva lineaarisesti toimintatason kanssa, vaan ne kasvavat vaiheittan alhaisten ja korkeiden toimintajaksojen mukaisesti. Tämän vuoksi on tarpeellista sisällyttää sopimukseen laskutusjärjestelmä, jota voidaan mukauttaa ravintolan käyttötason mukaan. Tässä tapauksessa sopimus sisältää seuraavat osat: - sopimuspohja, joka lasketaan catering-palvelua koskevan toimintatason perusteella esimerkiksi tarjouskilpailua edeltävän vuoden ajalta. - erityislausekkeet ravintolan toimintatasoa koskevien muutosten varalta (suuntaan tai toiseen). Näiden lausekkeiden mukaisesti joka kuukausi laskutettavia kiinteitä kustannuksia voidaan mukauttaa toimintatason mukaan (kiireisinä ja kiireettömämpinä ajanjaksoina) niin, että catering-yritysten työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan PALVELUN SISÄLLÖN MÄÄRITTÄMINEN Catering-palvelun sisältö voi muuttua huomattavasti ostajan toiminnasta, rajoitteista ja toiveista riippuen. Siksi onkin suositeltavaa, että ostajan ja catering-yritysten vastuualueet määritellään selkeästi (esim. sisältääkö palvelu laitteiden huollon?). Tämä lähestymistapa takaa sen, että tarjoukset vastaavat ostajan odotuksia ja tarjouksia voidaan verrata. Seuraava lista kattaa melkein kaikki osa-alueet, jotka joko ostaja tai catering-yritys voi käsittää vastuu-alueikseen. Vastuunjako on sisällytettävä eritelmään. 15

18 1 Katso liite 4.1 Yleiskatsaus catering-yritysten ehdottamiin sopimussuhteisiin

19 Taulukko 1: Vastuunjako ostajan ja palveluntarjoajan välillä: Ravintolan tilat Ostaja Raskaiden laitteiden huolto Asiaka Noudattaminen sss Jokapäiväinen huolto Turvallisuus-/palonsammutusjärjestelmä Palveluntarjoaja Raskaat keittiövarusteet Toimitus Uusiminen Huolto Korjaukset Noudattaminen Maksujärjestelmä ja ohjelmistot Laitteet (palvelin ja kassakoneet) Ohjelmistot Tarvikkeet Sähköiset maksumääräykset Järjestelmän ylläpito Kevyet laitteet (palvelu) Hankinta Uusiminen Kevyt keittiölaitteisto Hankinta (peruslaitteet) Uusiminen Joustavat kustannukset Puhelin (Maksu/viestinäyhteydet) Vesi Kaasu Sähkö Lämmitys, ilmastointi Mahdollinen siivous ja yksittäiset työsopimukset Lattiat Yli kahden metrin seinät, katto, ikkunat Putkisto Suodatinjärjestelmät ja tuuletuskuilut Suojakuvut Rasvasuodattimet Käytetyn öljyn kierrätys Rottien ja hyönteisten poistaminen Koristelu ja kyltit Rasvatynnyreiden tyhjennys Jätteidenpoisto Kasvit Jokapäiväinen siivous Tuolit ja pöydät Raskas ja kevyt keittiölaitteisto Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Page 11

20 Keittiö- ja varastoalueet Alle kahden metrin lattiat ja seinät Ruokailualueen lattiat Sekalaiset tarvikkeet Toimistotarvikkeet ja postitus Kertakäyttötarvikkeet Huoltotarvikkeet Pesuaineet Vedenpehmennyssuola Paperilautasliinat Maksumääräykset Hygieniatuotteet Palkat ja sosiaaliturvamaksut Palkkojen tulovero Kuljetusmaksut Lääkärintarkastukset Työvaatteiden hankinta Sekalaiset kulut Vastuuvakuutus Vuokralaisen riskivakuutus Bakteeritarkastukset Ajoneuvoihin liittyvät kustannukset Teemapäiviä koskevat sekalaiset kustannukset Kiinteistöhuoltokustannukset Pankkimaksut Postimaksut Hallinnolliset asiakirjat Tilintarkastajien palkkiot Vierailut/vastaanotot Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja TOIMINTATASO Jotta olisi mahdollista kirjata eritelmään luotettava toimintataso, tarvitaan perusteellinen kvantitatiivinen analyysi tarjottavista palveluista. Analyysiin tulisi sisältyä päivittäisten käyttäjien määrä, vierailujen määrä kunakin viikonpäivänä, toimintapäivien määrä vuodessa ja ennen kaikkea tarjottujen aterioiden vuosittainen määrä palvelutyyppiä kohden. Jos kyseessä on yhden tuotteen palveluun perustuvaa catering-toimintaa kiinteällä hinnalla, ostaja voi merkitä annosten määrän vuositasolla. Jos ruokapalvelu vaihtelee käyttäjätyypin mukaan, on annettava yksityiskohtainen toiminnan määrä kutakin palvelua kohden. Page 12

21 Taulukko 2: Toiminnan määrä palvelua kohden Palvelun muoto Käyttäjätyyppi 1 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Palvelu 5 Summa Käyttäjä 2 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Summa Käyttäjä 3 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Summa Yhteensä Määrä vuosittain Huom. Yllä olevassa taulukossa eri käyttäjätyyppeihin ei sisälly: - oppilaat ja opettajat koulutusalalla - lääkintähenkilöstö ja potilaat terveydenhoitoalalla. Erityyppiset palvelut saattavat kattaa esimerkiksi samanaikaisesti toimivia itsepalvelupisteitä, kahviloita ja johdon ravintolan, tai niihin voi kuulua erilaisia aterioita: aamupalat, välipalat, lounas, päivällinen, lämpimät ateriat, kylmät ateriat jne. Tämä tieto on tärkeää, koska hankintaviranomaiset voivat käyttää sitä käytettävien resurssien ja etenkin työvoiman määrittämiseen (työntekijöiden ja työtuntien määrä) sekä palvelujen kustannusten laskemiseen ORGANISATORISET KYSYMYKSET Eritelmästä on myös käytävä ilmi, että ostajan edellyttämät käytännölliset ja organisatoriset kysymykset vaikuttavat sopimuksen toteutumiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi aukioloajat päivittäin, viikottain ja vuositasolla, sopimuskauden aikana tiloissa tehtävät rakennus- tai korjaushankkeet, joilla saattaa olla vaikutusta toimintaan, turvallisuuskysymykset kuten esimerkiksi pääsy tiloihin, työntekijöiden valtuudet jne. Page 13

22 TEKNISET NÄKÖKULMAT Jotta voidaan varmistaa, että palvelut ja tekniset resurssit vastaavat toisiaan, eritelmään on sisällyttävä tarkka laadullinen ja kvantitatiivinen luettelo teknisistä resursseista, jotka ostaja toimittaa palveluntarjoajan käytettäväksi catering-palvelun järjestämiseksi, nimittäin: - tilat - välineet - kevyt laitteisto. Tarjoajat voivat tämän tiedon avulla muuttaa tarjoustaan, jotta se vastaisi saatavilla olevia teknisiä resursseja. Tarvittaessa ostaja voi pyytää tarjoajia merkitsemään tarjoukseensa, jos saatavilla olevat resurssit ja tarvittavat palvelut eivät joltain osin vastaa toisiaan, ja ehdottaa käytännön ratkaisuja kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi. Teknisen luettelon laatiminen voidaan antaa erikoistuneen konsulttitoimiston vastuulle etenkin siinä tapauksessa, että tarjoajia pyydetään investoimaan kunnossapitoon ja/tai laitteiden korjauksiin tai huolehtimaan niistä. Tässä tapauksessa suositellaan, että eritelmässä erotellaan laitteet, joiden arvo ei alene (joilla voi olla myyntiarvoa), ja laitteet, joiden arvo on jo alentunut (ei vaikutusta siirron tai myynnin yhteydessä). Vaikka tekninen luettelo olisikin mahdollisimman täsmällinen ja ammattaidolla laadittu, se ei estä tarjoajien vierailua tiloissa ja laitteiden näkemistä. Eritelmästä tulisi myös käydä ilmi, miten tekniset resurssit ovat saatavilla. Tapauksesta riippuen tämä voidaan tehdä - maksutta (esimerkiksi tilat ja raskas laitteisto) tai - vastiketta vastaan: tämän vaihtoehdon mukaan catering-yritys voi: o ostaa laitteet o tehdä investointeja. Jos catering-yritys ostaa laitteet tai tekee uuden investoinnin, sen on eriteltävä selkeästi vastauksessaan: - arvonalennustaulukot erilaisille investoinneille tyypin mukaan (pääasialliset urakat, toissijaiset urakat, laitteisto, kalusteet, tietokonelaitteet, kevyt laitteisto jne.) - investointien siirtoa/myyntiä koskevat toimenpiteet siinä tapauksessa, että sopimus päättyy mistä tahansa syystä (korvaukset sopimuksen purkamisesta jne.). Page 14

23 PALVELUN LAATUA KOSKEVAT ODOTUKSET RUOKAPALVELU Ostaja kirjaa yksityiskohtaisesti eritelmään: - tarjottavan ruokapalvelun laadun (valintamahdollisuudet / päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, hintaluokitus, kunkin ruokalaadun yleisyys jne.) - yleiset laatuvaatimukset (esim. eri tuotetyypit, tuoreet tuotteet) - ravitsemukselliset vaatimukset (esimerkiksi tiettyjen tuotteiden poisjättäminen tai lisääminen). Page 15

24 TYÖVOIMAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT Koska catering-ala on työvoimavaltaista toimintaa, jokapäiväisen toiminnan kannalta merkitsevässä roolissa on johtamisen laatu ja sopimuksen piirissä työskentelevän henkilökunnan ammattitaito. Ostajan tulee varmistaa, että tarjoajien työvoimaa koskevat järjestelyt vastaavat vaadittua palvelua ja tarjouksissa tehtyjä ehdotuksia. Jos esimerkiksi tarjouksessa ilmoitetaan, että käytetään tuoreita tuotteita, tarjoaja ei voi samaan aikaan väittää, että työ voidaan tehdä pienellä tiimillä kokkeja ja keittiöapulaisia, joiden ammattitaito on vähäinen. Neuvoston direktiivin 2001/23/EY (annettu 12. päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) mukaisesti (Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001) kunkin jäsenvaltion säädökset määräävät sopimuksen saaneen palveluntarjoajan tekemän olemassa olevan henkilökunnan siirron. Nämä säädökset auttavat suojaamaan työntekijöiden oikeuksia, jos alihankkija tai palveluntarjoaja vaihtuu. Tämän vuoksi on hankintaviranomaisten edun mukaista varmistaa läpinäkyvyys ja antaa tarjoajille tarkat tiedot tarjouskilpailun aikana työskentelevästä ravintolahenkilökunnasta. Tämä tieto edesauttaa työpaikkojen säilyttämistä ja työntekijöiden oikeuksien takaamista, sekä tulevien kumppanuuksien onnistumista ostajan ja catering-yrityksen välillä. Taulukko 3: Yhteenveto tarjoajilta vaadittavasta ja niille toimitettavasta työvoimaa koskevasta tiedosta Tarjoajille toimitettavat tiedot Tarjoajilta vaadittavat tiedot Kunkin tiiminjäsenen pätevyys, virkavuosien Näyttöä siitä, että ehdotettu henkilöstö vastaa odotettua päivittäistä määrä, ja työntekijöryhmä. toimintatasoa ja vaadittua palvelutasoa (päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, jakelujärjestelmä jne.). Jos esimerkiksi ostaja haluaa suosia jalostamattomia tuotteita, tarvitaan enemmän työntekijöitä, jotka ovat ammattitaitoisempia. kuin esimerkiksi valmisruokatuotteiden parissa työskentelevät. Tarjoajan ehdottaman johdon ja keittiöhenkilökunnan ammattitaito. Palkat. Henkilökunnan siirtoa ja yhdistämistä koskevat käytännöt (olemassaoleville työntekijöille annettavat takeet, tukitoimet jne.). Page 16 Olemassa olevat koulutus- ja kehityssunnitelmat. Sopimuksen toteuttamiseksi suunnitellun henkilökunnan kokoonpano. Olemassaolevalle tiimille (ja sopimuksen toteuttamiseksi palkatuille työntekijöille) ehdotettava koulutus-/kehityssuunnitelma. Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan henkilökunnan erittely etenkin monipalvelusopimusten osalta (esimerkiksi cateringpalvelut ja teollisuussiivous), eri työntekijäryhmien erottelu kullakin alalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti.

25 LAADUNHALLINTA Ostajan on pyydettävä tarjoajia kuvailemaan ne resurssit, joita tarjoajat aikovat hyödyntää laatuun liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi, eli: - elintarvikevalvonta, etenkin alkuperän jäljittäminen ja tunnistaminen - laadun arvioimiseen ja valvontaan käytettävät prosessit ja menetelmät (ruoan ja palvelun laatu, vastaanotto, tiedot jne.). - sekä eurooppalaisten (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004 elintarvikehygieniasta, Euroopan unionin virallinen lehti, L 139, ) että kansallisten elintarvikehygieniaa koskevien säädösten noudattaminen: tarjoajia on pyydettävä osoittamaan kykynsä noudattaa tätä alaa koskevia säädöksiä sekä osoittamaan täydelliset tietonsa HACCP-periaatteista, jotka liittyvät mm. o tiloihin ja laitteisiin mukaan lukien huolto o henkilökuntaan, koulutukseen ja kehityssuunnitelmaan o jätehuoltoon o elintarvikkeiden käyttöön ja jakeluun o dokumentointijärjestelmään, HACCP-suunnitelmaan ja omatarkastuksiin o epidemiologisiin tutkimuksiin ruokamyrkytystapauksissa o tietoon, joka välitetään ostajalle MUUT CATERING-ALAN TARJOUSKILPAILUSSA TARVITTAVAT TIEDOT YHTEISKUNTAVASTUUTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Viranomaisten on ilmoitettava eritelmässä, onko niillä erityisvaatimuksia yrityksen yhteiskuntavastuun tai kestävän kehityksen osalta. Tähän voi sisältyä esimerkiksi sosiaalisesti vähäosaiset tai liikuntarajoitteiset, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet, rasismin ja muukalaisvihan vastustaminen, ympäristönsuojelu jne TURVALLISUUSVAATIMUKSET Sopimustyypistä ja catering-yrityksen velvoitteista riippuen ostajan on määriteltävä palvelun kohteena olevan ravintolan ja ja tilojen turvallisuusvaatimukset. Page 17

26 - riskien vähentäminen (riskien vähentämistä koskevan suunnitelman laatiminen, turvallisuustiimin kouluttaminen, ennaltaehkäisysuunnitelman noudattaminen tiimin osalta jne.) - työntekijöiden ja käyttäjien suojelu: sekä kollektiivinen että henkilökohtainen suojelu - toimet hätätilanteissa. Page 18

27 RAHALLISET RAJOITTEET Taloudellisesti edullisimman tarjouksen tarkoitus on tarjota paras suhde laadun, ehdotetun palvelun ja hinnan välille. Jotta jokaisen tarjouksen hinta-laatusuhdetta voidaan arvioida, tarjoajien antaman palvelun hintaan liittyvän tiedon (hintatarjous) on oltava täysin läpinäkyvä, jotta voidaan taata tarjousten vertailtailtavuus. Ostajan on vaadittava tarjoajia määrittelemään hintatarjouksessaan kuhunkin palveluun sovellettavat arvonlisäverokannat, etenkin jos verokantoja on useampia. Tarjoajilta vaaditaan verolainsäädännön tiukkaa noudattamista, ja niiden on merkittävä tarjoukseen, ovatko hinnat ilmoitettu ilman veroja vai onko verot laskettu mukaan. Lisäksi tarjoajien on eriteltävä kunkin palvelun verotustyyppi, sovellettava verokanta ja verotuksen peruste niiden hintojen osalta, joiden verot on laskettu mukaan RAHOITUSSITOUMUSTEN VALVONTA Kun sopimus on myönnetty tietylle tarjoajalle, ostaja laatii tarjoajan kanssa järjestelmän kunkin osapuolen rahoitussitoumusten valvomiseksi ja tarkistamiseksi. Eritelmään tulee kuulua kuvaus viranomaisten suunnittelemasta valvontajärjestelmästä (tai vähintään pääpiirteet: järjestelmätyyppi ja tarkastusten tiheys jne.). Valvonnan tulee keskittyä esimerkiksi ravintolaa käyttävien henkilöiden määrään, pääasialliset kulutetut tuotteet, operatiivinen toiminta ja henkilökunnan toiminta, palvelun laatu, tilojen ja laitteiden kunto, energiankulutus ja johto. TIIVISTELMÄ VAIHEESTA 1 Taulukko 4: Catering-palvelua koskevan eritelmän rakenne 1 Kuvaus palvelun suorittamisesta A - Ostajan catering-palvelua koskevat tavoitteet B - Sopimusperusteisen kumppanuuden tyyppi C - Palvelun määritelmä D - Toimintataso E - Organisatoriset rajoitteet F - Tekniset näkökohdat 2 Ostajan odotukset A - Ruokapalvelu B - Työvoimaa koskevat järjestelyt C - Laadunhallinta 3 Muut tarvittavat tiedot tarjouspyyntömenettelyä varten Page 19

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tarjoajan soveltuvuus

Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajan soveltuvuus Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen Tarjoajan soveltuvuus poissulkemisperusteet soveltuvuusvaatimukset selvitykset toimittajan

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Elinkaarikustannusten laskenta Määritelmä ja työkaluja Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusi hankintadirektiivi Artikla 67 2 Hankintaviranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Professor Niklas Bruun

Professor Niklas Bruun Globaalin vastuun toteuttaminen hankintalainsäädännön näkökulmasta Professor Niklas Bruun Tampere 25.10.2012 Globaalia vastuuta reilun kaupan keinoin seminaari Juridiska fakulteten Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot