CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS. www.contract-catering-guide.org"

Transkriptio

1 CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS

2

3 JOHDANTO Catering-alan työmarkkinaosapuolet FERCO ja EFFAT toteavat, että yhä suurempi määrä julkisia elimiä tai viranomaisia sekä yksityisyrityksiä hoitaa catering-palvelut alihankintana näihin palveluihin erikoistuneilla yrityksillä. Palveluntarjoajan valitsemiseksi nämä osapuolet käyttävät tarjouspyyntömenettelyjä paikallisella, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla sopimuksen koosta riippuen. Tällä hetkellä suurin osa tällaisista catering-sopimuksista solmitaan sellaisten yritysten kanssa, jotka tarjoavat alimman hinnan. Hinnan kriteerin ylivaltaa selittää osittain budjettirajoitukset julkisella sektorilla ja yksityisten yritysten kustannusten leikkaaminen sekä sellaisten keinojen puute, joiden avulla voitaisiin auttaa näitä tahoja valitsemaan catering-yritys, joka tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Julkisten ja yksityisten toimijoiden budjettirajoitukset täysin tiedostaen EFFAT ja FERCO kokevat, että sopimusten tekeminen alimman hinnan tarjonneen tahon kanssa ei ole osapuolten etujen mukaista ei asiakkaiden eikä käyttäjien taikka catering-yritysten tai heidän työntekijöidensä näkökulmasta tarkasteltuna. Kun palveluntarjoajat valitaan hintatulosten perusteella, vaikutukset ovat itse asiassa haitallisia kaikilla tasoilla. Se lisää kilpailua catering-palvelujen välillä ja houkuttelee niitä alentamaan hintoja niin paljon kuin mahdollista. Hintojen alentaminen vaikuttaa joskus negatiivisesti aterioiden ja palveluiden laatuun, mikä voi puolestaan vähentää elintarviketurvallisuutta. Hintojen laskeminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti alan työntekijöiden töihin ja työoloihin sekä yleisemmällä tasolla myös catering-yritysten toimintakykyyn. Alhaisten hintojen suosiminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaaseen, joka voi näyttää välittävän vain hinnasta eikä aterioiden laadusta. Tämä pätee etenkin koulujen, sairaaloiden ja vanhustenkotien osalta, missä huonolaatuisella palvelulla saattaa olla merkittävä vaikutus ravitsemukseen, terveyteen ja koulutukseen. FERCO ja EFFAT kokevat, että hinnan tärkeyden korostuminen johtuu myös tarjouskilpailuilmoituksien tehneiden ostajien kohtaamista vaikeuksista viestiä laadullisista tarpeistaan, sekä tarjousten tarkasteluun, arviointiin ja vertailuun käytettävien välineiden puutteesta niin hinnan kuin laadun kannalta. 1

4 Tämä huomioiden EFFAT ja FERCO ovat asiakkaiden ja heidän käyttäjiensä sekä catering-alan yritysten eduksi päättäneet ehdottaa keinoa catering-sopimusten tekemiseksi niin, että hinnan lisäksi huomioidaan myös laatu. Tämän menettelyn käytännön toteutusta varten EFFAT ja FERCO ovat laatineen oppaan taloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta. Opas, joka on saatavilla useimmilla EU:n kielillä, on tarkoitettu jaettavaksi jäsenmaissa. FERCO ja EFFAT haluaisivat tehdä tunnetuksi tarvittavat keinot, joiden avulla tarjous voidaan hyväksyä parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Tällä tavoin FERCO ja EFFAT haluavat edistää Euroopassa taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta, jota tukee eurooppalainen lainsäädäntö sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tapausoikeus. FERCOn ja EFFATin näkemyksen mukaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osalta tuottaa todellisista arvonlisää ja vaikuttaa positiivisesti kaikkiin osallisiin tahoihin.

5 Tämä käytäntö johtaa seuraaviin tuloksiin: - läpinäkyvämmät menetelmät tarjouskilpailuissa - ostajien tarpeiden kattavampi analyysi - lopputulos, joka vastaa paremmin ostajien ja käyttäjien odotuksia - korkeampi laadun, hygienian ja elintarviketurvallisuuden taso - paremmat mahdollisuudet taata työpaikat, työolot ja koulutusta catering-alan työntekijöille. Opas on laadittu EU:n rahoituksella EFFATin ja FERCOn välisen yhteistön voimin eurooppalaisen sosiaalidialogin puitteissa. Haluamme kiittää etenkin Euroopan komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastoa tuesta tälle hankkeelle, ohjausryhmää sekä kansallisia asiantuntijajärjestöjä, jotka käyttivät aikaansa tähän hankkeeseen. CATERING-TOIMINTA LYHYESTI Catering-toiminta koostuu tarvittavista palveluista aterioiden valmistamiseksi ja toimittamiseksi ihmisille, jotka työskentevät ja/tai asuvat yhteisöissä: julkisissa tai yksityisissä yrityksissä tai hankkeissa, hallinnossa, päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, vanhustenkodeissa, vankiloissa, kasarmeissa jne. Kun nämä toiminnot ovat palveluntarjoajan vastuulla, puhutaan catering-toiminnasta. Catering-toiminnalla on seuraavat ominaispiirteet: kirjallinen sopimus ostavan asiakkaan ja palveluja tarjoavan yrityksen välillä hyvin määritelty käyttäjäryhmä, joka koostuu ostavan asiakkaan jäsenistä erityisolosuhteet, koska palvelut tarjotaan asiakkaan tiloissa asiakkaan määrittämien toimintatapojen mukaisesti sosiaalinen hinta, joka on kaupallisten ravintolapalveluiden hintaa alhaisempi. VERKKO-OPAS Jotta ne tahot, jotka haluavat käyttää taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta catering-sopimusten tekemisessä, saisivat käytännön apua, oppaan sähköinen versio on saatavissa osoitteesta: 3

6 OHJAUSRYHMÄ Seuraavat tahot kuuluivat ohjausryhmään: FERCO: EFFAT> Patrice Aubert varapuheenjohtaja Antonio Llorens varapuheenjohtaja Marie-Christine Lefebvre pääsihteeri Bernadette Macédoine konsultti Kerstin Howald matkailualan sihteeri Rafaël Nedzynski hallituksen jäsen Bernard Labi neuvonantaja JULKAISU Oppaan on julkaissun Alain Roy, Associate Director Philippe Hersant & Partners SARL BP F NANTES Cedex 1

7 SANALUETTELO Sopimus: ehdot, jotka sitovat ostajan catering-yritykseen palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Sopimus viittaa julkiseen tarjouskutsuun tai asiakkaan (ostaja) ja palvelutarjoajan (cateringyritys) väliseen suhteeseen. Tarjouspyyntömenettely: on eri palveluntarjoajien välinen kilpailu sopimuksen saamiseksi. Tarjouskilpailuilmoituksen käsite viittaa erityisesti tarjouksen hyväksymiseen julkisella tai yksityisellä sektorilla. Yksityiseen sektoriin verrattuna tarjouskilpailuilmoitukset ovat laadultaan säännellympiä julkisella sektorilla, ja niissä on säädetyt määräajat mainostukselle (tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen). Tarjouskilpailusta ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, tarjouskilpamenettelyn alkamisesta on ilmoitettava ja mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, menettelyn tulokset (voittava tarjoaja, sopimuksen summa) on ilmoitettava ja siitä on mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Hyväksyvä taho tai ostaja: Tarjouspyyntömenettelyn järjestävä taho (julkinen viranomainen tai yksityinen yritys). Toisin sanoen se taho, joka ostaa catering-palveluja. Palveluntarjoaja: Tässä oppaassa termi viittaa catering-yritykseen. Tarjoaja: Tarjouksentekijä eli yritys, joka osallistuu hakijana ostajan järjestämään tarjouskilpailumenettelyyn. Tarjouskilpailun voittaja: Yritys, jonka tarjous hyväksytään. Käyttäjä: Loppukäyttäjä, kuluttaja, joka työskentelee tai asuu palvelujen ostajalla. Monipalveluiden hankinta: Erilaisten palveluiden ostaminen samalta palveluntarjoajalta, esim. catering- ja siivouspalvelut. HACCP: Vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi (periaatteet riskien ja kriittisten tekijöiden analyysia varten). Variantit: Tarjoajien vastaukset ja ehdotukset, jotka ylittävät eritelmässä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoajien on yleensä laadittava perustarjous, joka vastaa tarkasti eritelmää. Tarjouksissa saatetaan ehdottaa perustarjouksen ylittäviä vaihtoehtoisia tai innovatiivisia ratkaisuja, jos tarjouskilpailuilmoituksessa on asiasta maininta. 5

8 1. JOHDANTO 1.1. HAASTEET Kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden määrä on kasvanut tasaisesti kaikissa Euroopan maissa viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Catering-palvelut (sopimuspohjaisesti tai ilman) ovat seuranneet tätä suuntausta, ja niiden osuus kodin ulkopuolella nautituista aterioista on 50 prosenttia. Euroopassa catering-palveluiden osuus on noussut vuoden prosentista 31 prosenttiin vuonna Luku ylittää 35 prosenttia vuonna Vuonna 2004 kaikkien Euroopassa toimivien catering-palveluyritysten kumulatiivinen vuotuinen liikevaihto oli 22 miljardia euroa. Alihankinta-aste nousee huomattavasti toimintaalan mukaan: yksityiset ja julkiset yritykset, hallinto, terveys- ja hyvinvointiala (sairaalat, päiväkodit, vanhustenkodit), koulutusala (koulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot jne sekä muut alat (vankilat, kasarmit jne.). Vuonna 2004 pelkästään yksityiset ja julkiset yritykset sekä hallinto vastasivat 56 prosentista catering-alan liikevaihdosta, jota seurasi terveys- ja hyvinvointiala (21 %) ja koulutusala (18 %). Vuoteen 2020 mennessä terveys- ja hyvinvointiala tulee olemaan suurimpia catering-palvelujen ostajia. Catering-yritysten kasvu (2003)

9 7

10 Catering-yritysten kasvu aloittain (2003)

11 Tämän määrällisen kehityksen rinnalla eurooppalaiset käyttäjät ovat huomattavasti muuttuneet. Heistä on tullut vaativampia ja odotukset ovat muuttuneet. Esimerkkinä: o lisääntynyt laadun kokonaiskysyntä o odotetaan laajaa valikoimaa vaihtuvia ruokia o viihtyvyyden tarve sekä esteettisesti miellyttävä ympäristö (akustiikka, koristelu, kalusteet jne.) o haetaan houkuttelevia, vaihtelevia keinoja ruoan jakeluun o huomio ravitsemukseen o korkeat vaatimukset elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden osalta o vaaditaan tietoa tarjotuista aterioista. Näiden uusien haasteiden voittamiseksi catering-yritykset ovat aloittaneet ruokaloiden muuttamisen ja palveluiden kehitystyön. Samaan aikaan elintarvikehygieniaa -ja turvallisuutta, ympäristöä, työoloja ja koulutusta, käyttäjien turvallisuutta jne. koskevat lait ovat tiukentuneet, ja ne tuottavat velvollisuuksia sekä catering-yrityksille että asiakkaille. Catering-palvelun johtaminen vaatii tietotaitoa ja asiantuntevuutta Koska toimintaympäristö on muuttunut, kustannuksia halutaan vähentää ja halutaan keskittyä pääasialliseen toimintaan, yhä suurempi määrä sekä julkisia että yksityisiä järjestöjä ostaa catering-palveluja alihankintana erikoistuneilta yrityksiltä. Haasteena on tarjousmenettelyn hallinta ja etenkin: - sellaisen eritelmän laatiminen, joka vastaa tarkasti ja rehellisesti ostajan odotuksia ja tarpeita budjettirajoitteet ja organisatoriset rajoitteet huomioiden ja/tai - tarjousten vertaileva analyysi. 9

12 Hankintaviranomaisilla on edessään vaikea tehtävä. Niiden on valittava paras ratkaisu, jossa huomioidaan tarpeet ja rajoitteet ja etenkin taloudelliset rajoitteet niin, että noudatetaan ammattikäytäntöjä sekä catering-alaan olennaisesti kuuluvia säädöksiä. Kun valitaan taloudellisesti edullisin tarjous, kaikki nämä haasteet voitetaan ja alihankintamenettely hoituu mahdollisimman tehokkaasti TAVOITTEET Tämän oppaan tarkoitus on avustaa julkisia ja yksityisiä catering-palvelujen ostajia, kun ne järjestävät tarjouskilpailumenettelyjä, jotka johtavat taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan. Tämän saavuttamiseksi opas tarjoaa: - sopimuspohjaisia ratkaisuja - standardiasiakirjan, jossa kerrotaan, mitä catering-palvelujen eritelmään on kuuluttava, jotta kaikki osapuolet voivat muotoilla odotuksensa ja tarpeensa selkeästi ja jäsentyneesti - analyyttiset välineet, joiden avulla voidaan valita taloudellisesti edullisin tarjous. Osana eurooppalaisten catering-alan työmarkkinaosapuolten tekemää yhteistä aloitetta tämän oppaan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hankintaviranomaisten keskuudessa niistä catering-yrityksistä, jotka ovat halukkaita - sosiaalisten arvojen kunnioituksen edistämiseen yrityksissä työolojen, henkilöstön kouluttautumisen, yrityskohtaisten sopimusten ja sosiaalidialogin avulla - sellaisten laatuun vaikuttavien ohjelmien kehittämiseen, jotka takaavat käyttäjäturvallisuuden - kaikkien mahdollisten keinojen hyödyntämiseen elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden korkeimman tason saavuttamiseksi MIKSI VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS? Kun catering-sopimus hyväksytään, päätöksentekijöillä on kaksi vaihtoehtoa: Valita alin tarjous Tässä vaihtoehdossa päätöksen ainoa kriteeri on hinta, ja vain taloudelliset ja hintaan liittyvät näkökohdat huomioidaan. Koska 50 prosenttia catering-alan hinnoista koostuu raakaainekustannuksista ja toiset 50 prosenttia työvoimakustannuksista, ainoastaan hinnan huomioiminen johtaa väistämättä laadun merkittävään laskuun

13 o aterioiden osalta (elintarvikekustannusten vähentäminen) o palveluiden osalta (henkilöstön vähentäminen, turvautuminen ammattitaidottomampaan henkilökuntaan, hygienian ja elintarviketurvallisuustason laskeminen) o työolojen osalta (työvoimakustannusten vähentäminen jne.). VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS Toisessa ratkaisussa analyysi sisältää hintakriteereiden lisäksi laadullisia kriteereitä. Ratkaisussa otetaan rahoitukselliset rajoitteet tasapainoisemmin huomioon, ja lisäksi ratkaisu huomioi: o ostajan tarpeet 11

14 o laadun ja aterioiden monipuolisuuden vaatimukset o elintarvikehygieniaan ja -turvallisuuteen liittyvät velvoitteet o catering-yritysten työntekijöiden työolot. Ostajien mielestä on tärkeää edistää taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaa, sillä sen avulla käytetään parhaiten hyväksi ne resurssit, jotka sijoitetaan catering-palveluiden toimintaan OPPAAN SISÄLTÖ Tässä oppaassa tarkastellaan koko catering-sopimusten tekoprosessia taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatteen mukaisesti. Osassa 2 käydään yksityiskohtaisesti läpi vaiheet, jotka edeltävät tarjouskilpailua. Osassa 3 kuvaillaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen peräkkäisiä valintavaiheita. Lisäksi osassa on liitteenä käytännön apuneuvoja: - kuvaus erityyppisistä kumppanuuksista, jotka ovat mahdollisia ostajan ja cateringyrityksen välillä - malli, jota voidaan käyttää tarjousten analysoinnin apuna.

15 2. TARJOUSKILPAILUN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT VAIHEET Ennen kuin catering-yrityksiä pyydetään jättämään tarjous, ostajan tulee - kuvailla tarpeensa ja odotuksensa laatimalla erittely - muuttaa erittely vastauslomakkeeksi, joka tarjoajien on täytettävä, kun ne laativat tarjouksia palveluistaan - määritellä palveluntarjoajia koskevat valinta- ja poissulkukriteerit sekä kriteerit taloudellisesti edullisimman tarjouksen hyväksymiseksi - määritellä pisteytysmenetelmä teknisten ja hintaan liittyvien tarjousten osalta. 2.1 VAIHE 1: ERITELMÄN LAATIMINEN Eritelmässä kerrotaan yksityiskohtaisesti ostajan tarpeet, odotukset ja rajoitteet. Niiden avulla tarjoajat saavat tarvittavat tiedot tarjouksen laatimista varten. Eritelmä voidaan jäsennellä seuraavasti: 1) kuvaus tarjouskilpailun kohteena olevista palveluista 2) ostajan odotukset palveluiden laadun suhteen 3) muut tarvittavat tiedot catering-palveluiden tarjouspyyntömenettelyä varten KUVAUS HANKITTAVISTA PALVELUISTA OSTAJAN CATERING-PALVELUJA KOSKEVAT TAVOITTEET Ostajan on ensin määriteltävä catering-palveluja koskevat käytäntönsä sekä muokata tarjousmenettelyn järjestelyjä niin, että ne vastaavat ostajan omia käytäntöjä. Ostaja voi tilanteesta riippuen esimerkiksi: - toivoa, ettei catering-palveluja koskevia käytäntöjä muuteta, jotta palvelu vastaisi täysin tarjouskilpailumenettelyn aikana tai sitä ennen käytettävää palvelua. Tässä tapauksessa tarjoajien yksityiskohtaiset vierailut tiloihin ja ravintolaan mahdollistavat sen, että jokainen hakija saa kuvan tarvittavista palveluista. Näin ostajan ei tarvitse kuvailla tiloja ja laitteita yksityiskohtaisesti eritelmässä. Ostaja voi sen sijaan keskittyä käyttäjille tarjottavien aterioiden kuvaamiseen. 13

16 - toivoa, että nykyisiä palveluja muutetaan huomattavasti. Tässä tapauksessa eritelmän on oltava yksityiskohtaisempi, ja siinä on kerrottava ostajan uusista tavoitteista. Näin tarjoajat voivat muotoilla tarjoukset niin, että ne vastaavat kyseisiä tavoitteita. Yksityiskohtainen vieruilu tiloihin ja ravintolaan voi myös olla hyödyllinen palvelujen toteutettavuuden arvioimiseksi.

17 SOPIMUSPERUSTEISTEN KUMPPANUUKSIEN LAATU Catering-yrityksen rooli voi vaihdella yksinkertaisesta teknisestä avusta valmiiden annosten toimittamiseen tai ravintolan johtamiseen. Tämän vuoksi kumppanuus- ja sopimusmalleja on lukuisia, jotta ne vastaavat tarvittavia velvoitteita ( 1 ). Ostaja voi valita toisenlaisen kumppanuuden catering-palveluita koskevista käytännöistä ja tarjouskilpailun aikana käytettävien catering-palvelujen tilasta riippuen. (Pyydetäänkö cateringyritystä esimerkiksi sijoittamaan tiloihin ja laitteisiin?). Sopimuksen laadun lisäksi on tehtävä selkeä ero näiden kahden kustannustyypin välille: o muuttuvat kustannukset: eli raaka-aineet (ruoka), jonka määrä ja kustannukset vaihtelevat riippuen suoraan ravintolan toimintatasosta. Useimmissa sopimuksissa nämä kustannukset veloitetaan per annos. o kiinteät kustannukset: 80% näistä kustannuksista on työvoimakustannuksia ja ne laskutetaan pääosin joka kuukausi. Nämä kustannukset eivät yleensä kasva lineaarisesti toimintatason kanssa, vaan ne kasvavat vaiheittan alhaisten ja korkeiden toimintajaksojen mukaisesti. Tämän vuoksi on tarpeellista sisällyttää sopimukseen laskutusjärjestelmä, jota voidaan mukauttaa ravintolan käyttötason mukaan. Tässä tapauksessa sopimus sisältää seuraavat osat: - sopimuspohja, joka lasketaan catering-palvelua koskevan toimintatason perusteella esimerkiksi tarjouskilpailua edeltävän vuoden ajalta. - erityislausekkeet ravintolan toimintatasoa koskevien muutosten varalta (suuntaan tai toiseen). Näiden lausekkeiden mukaisesti joka kuukausi laskutettavia kiinteitä kustannuksia voidaan mukauttaa toimintatason mukaan (kiireisinä ja kiireettömämpinä ajanjaksoina) niin, että catering-yritysten työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan PALVELUN SISÄLLÖN MÄÄRITTÄMINEN Catering-palvelun sisältö voi muuttua huomattavasti ostajan toiminnasta, rajoitteista ja toiveista riippuen. Siksi onkin suositeltavaa, että ostajan ja catering-yritysten vastuualueet määritellään selkeästi (esim. sisältääkö palvelu laitteiden huollon?). Tämä lähestymistapa takaa sen, että tarjoukset vastaavat ostajan odotuksia ja tarjouksia voidaan verrata. Seuraava lista kattaa melkein kaikki osa-alueet, jotka joko ostaja tai catering-yritys voi käsittää vastuu-alueikseen. Vastuunjako on sisällytettävä eritelmään. 15

18 1 Katso liite 4.1 Yleiskatsaus catering-yritysten ehdottamiin sopimussuhteisiin

19 Taulukko 1: Vastuunjako ostajan ja palveluntarjoajan välillä: Ravintolan tilat Ostaja Raskaiden laitteiden huolto Asiaka Noudattaminen sss Jokapäiväinen huolto Turvallisuus-/palonsammutusjärjestelmä Palveluntarjoaja Raskaat keittiövarusteet Toimitus Uusiminen Huolto Korjaukset Noudattaminen Maksujärjestelmä ja ohjelmistot Laitteet (palvelin ja kassakoneet) Ohjelmistot Tarvikkeet Sähköiset maksumääräykset Järjestelmän ylläpito Kevyet laitteet (palvelu) Hankinta Uusiminen Kevyt keittiölaitteisto Hankinta (peruslaitteet) Uusiminen Joustavat kustannukset Puhelin (Maksu/viestinäyhteydet) Vesi Kaasu Sähkö Lämmitys, ilmastointi Mahdollinen siivous ja yksittäiset työsopimukset Lattiat Yli kahden metrin seinät, katto, ikkunat Putkisto Suodatinjärjestelmät ja tuuletuskuilut Suojakuvut Rasvasuodattimet Käytetyn öljyn kierrätys Rottien ja hyönteisten poistaminen Koristelu ja kyltit Rasvatynnyreiden tyhjennys Jätteidenpoisto Kasvit Jokapäiväinen siivous Tuolit ja pöydät Raskas ja kevyt keittiölaitteisto Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Page 11

20 Keittiö- ja varastoalueet Alle kahden metrin lattiat ja seinät Ruokailualueen lattiat Sekalaiset tarvikkeet Toimistotarvikkeet ja postitus Kertakäyttötarvikkeet Huoltotarvikkeet Pesuaineet Vedenpehmennyssuola Paperilautasliinat Maksumääräykset Hygieniatuotteet Palkat ja sosiaaliturvamaksut Palkkojen tulovero Kuljetusmaksut Lääkärintarkastukset Työvaatteiden hankinta Sekalaiset kulut Vastuuvakuutus Vuokralaisen riskivakuutus Bakteeritarkastukset Ajoneuvoihin liittyvät kustannukset Teemapäiviä koskevat sekalaiset kustannukset Kiinteistöhuoltokustannukset Pankkimaksut Postimaksut Hallinnolliset asiakirjat Tilintarkastajien palkkiot Vierailut/vastaanotot Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja TOIMINTATASO Jotta olisi mahdollista kirjata eritelmään luotettava toimintataso, tarvitaan perusteellinen kvantitatiivinen analyysi tarjottavista palveluista. Analyysiin tulisi sisältyä päivittäisten käyttäjien määrä, vierailujen määrä kunakin viikonpäivänä, toimintapäivien määrä vuodessa ja ennen kaikkea tarjottujen aterioiden vuosittainen määrä palvelutyyppiä kohden. Jos kyseessä on yhden tuotteen palveluun perustuvaa catering-toimintaa kiinteällä hinnalla, ostaja voi merkitä annosten määrän vuositasolla. Jos ruokapalvelu vaihtelee käyttäjätyypin mukaan, on annettava yksityiskohtainen toiminnan määrä kutakin palvelua kohden. Page 12

21 Taulukko 2: Toiminnan määrä palvelua kohden Palvelun muoto Käyttäjätyyppi 1 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Palvelu 5 Summa Käyttäjä 2 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Summa Käyttäjä 3 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Summa Yhteensä Määrä vuosittain Huom. Yllä olevassa taulukossa eri käyttäjätyyppeihin ei sisälly: - oppilaat ja opettajat koulutusalalla - lääkintähenkilöstö ja potilaat terveydenhoitoalalla. Erityyppiset palvelut saattavat kattaa esimerkiksi samanaikaisesti toimivia itsepalvelupisteitä, kahviloita ja johdon ravintolan, tai niihin voi kuulua erilaisia aterioita: aamupalat, välipalat, lounas, päivällinen, lämpimät ateriat, kylmät ateriat jne. Tämä tieto on tärkeää, koska hankintaviranomaiset voivat käyttää sitä käytettävien resurssien ja etenkin työvoiman määrittämiseen (työntekijöiden ja työtuntien määrä) sekä palvelujen kustannusten laskemiseen ORGANISATORISET KYSYMYKSET Eritelmästä on myös käytävä ilmi, että ostajan edellyttämät käytännölliset ja organisatoriset kysymykset vaikuttavat sopimuksen toteutumiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi aukioloajat päivittäin, viikottain ja vuositasolla, sopimuskauden aikana tiloissa tehtävät rakennus- tai korjaushankkeet, joilla saattaa olla vaikutusta toimintaan, turvallisuuskysymykset kuten esimerkiksi pääsy tiloihin, työntekijöiden valtuudet jne. Page 13

22 TEKNISET NÄKÖKULMAT Jotta voidaan varmistaa, että palvelut ja tekniset resurssit vastaavat toisiaan, eritelmään on sisällyttävä tarkka laadullinen ja kvantitatiivinen luettelo teknisistä resursseista, jotka ostaja toimittaa palveluntarjoajan käytettäväksi catering-palvelun järjestämiseksi, nimittäin: - tilat - välineet - kevyt laitteisto. Tarjoajat voivat tämän tiedon avulla muuttaa tarjoustaan, jotta se vastaisi saatavilla olevia teknisiä resursseja. Tarvittaessa ostaja voi pyytää tarjoajia merkitsemään tarjoukseensa, jos saatavilla olevat resurssit ja tarvittavat palvelut eivät joltain osin vastaa toisiaan, ja ehdottaa käytännön ratkaisuja kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi. Teknisen luettelon laatiminen voidaan antaa erikoistuneen konsulttitoimiston vastuulle etenkin siinä tapauksessa, että tarjoajia pyydetään investoimaan kunnossapitoon ja/tai laitteiden korjauksiin tai huolehtimaan niistä. Tässä tapauksessa suositellaan, että eritelmässä erotellaan laitteet, joiden arvo ei alene (joilla voi olla myyntiarvoa), ja laitteet, joiden arvo on jo alentunut (ei vaikutusta siirron tai myynnin yhteydessä). Vaikka tekninen luettelo olisikin mahdollisimman täsmällinen ja ammattaidolla laadittu, se ei estä tarjoajien vierailua tiloissa ja laitteiden näkemistä. Eritelmästä tulisi myös käydä ilmi, miten tekniset resurssit ovat saatavilla. Tapauksesta riippuen tämä voidaan tehdä - maksutta (esimerkiksi tilat ja raskas laitteisto) tai - vastiketta vastaan: tämän vaihtoehdon mukaan catering-yritys voi: o ostaa laitteet o tehdä investointeja. Jos catering-yritys ostaa laitteet tai tekee uuden investoinnin, sen on eriteltävä selkeästi vastauksessaan: - arvonalennustaulukot erilaisille investoinneille tyypin mukaan (pääasialliset urakat, toissijaiset urakat, laitteisto, kalusteet, tietokonelaitteet, kevyt laitteisto jne.) - investointien siirtoa/myyntiä koskevat toimenpiteet siinä tapauksessa, että sopimus päättyy mistä tahansa syystä (korvaukset sopimuksen purkamisesta jne.). Page 14

23 PALVELUN LAATUA KOSKEVAT ODOTUKSET RUOKAPALVELU Ostaja kirjaa yksityiskohtaisesti eritelmään: - tarjottavan ruokapalvelun laadun (valintamahdollisuudet / päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, hintaluokitus, kunkin ruokalaadun yleisyys jne.) - yleiset laatuvaatimukset (esim. eri tuotetyypit, tuoreet tuotteet) - ravitsemukselliset vaatimukset (esimerkiksi tiettyjen tuotteiden poisjättäminen tai lisääminen). Page 15

24 TYÖVOIMAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT Koska catering-ala on työvoimavaltaista toimintaa, jokapäiväisen toiminnan kannalta merkitsevässä roolissa on johtamisen laatu ja sopimuksen piirissä työskentelevän henkilökunnan ammattitaito. Ostajan tulee varmistaa, että tarjoajien työvoimaa koskevat järjestelyt vastaavat vaadittua palvelua ja tarjouksissa tehtyjä ehdotuksia. Jos esimerkiksi tarjouksessa ilmoitetaan, että käytetään tuoreita tuotteita, tarjoaja ei voi samaan aikaan väittää, että työ voidaan tehdä pienellä tiimillä kokkeja ja keittiöapulaisia, joiden ammattitaito on vähäinen. Neuvoston direktiivin 2001/23/EY (annettu 12. päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) mukaisesti (Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001) kunkin jäsenvaltion säädökset määräävät sopimuksen saaneen palveluntarjoajan tekemän olemassa olevan henkilökunnan siirron. Nämä säädökset auttavat suojaamaan työntekijöiden oikeuksia, jos alihankkija tai palveluntarjoaja vaihtuu. Tämän vuoksi on hankintaviranomaisten edun mukaista varmistaa läpinäkyvyys ja antaa tarjoajille tarkat tiedot tarjouskilpailun aikana työskentelevästä ravintolahenkilökunnasta. Tämä tieto edesauttaa työpaikkojen säilyttämistä ja työntekijöiden oikeuksien takaamista, sekä tulevien kumppanuuksien onnistumista ostajan ja catering-yrityksen välillä. Taulukko 3: Yhteenveto tarjoajilta vaadittavasta ja niille toimitettavasta työvoimaa koskevasta tiedosta Tarjoajille toimitettavat tiedot Tarjoajilta vaadittavat tiedot Kunkin tiiminjäsenen pätevyys, virkavuosien Näyttöä siitä, että ehdotettu henkilöstö vastaa odotettua päivittäistä määrä, ja työntekijöryhmä. toimintatasoa ja vaadittua palvelutasoa (päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, jakelujärjestelmä jne.). Jos esimerkiksi ostaja haluaa suosia jalostamattomia tuotteita, tarvitaan enemmän työntekijöitä, jotka ovat ammattitaitoisempia. kuin esimerkiksi valmisruokatuotteiden parissa työskentelevät. Tarjoajan ehdottaman johdon ja keittiöhenkilökunnan ammattitaito. Palkat. Henkilökunnan siirtoa ja yhdistämistä koskevat käytännöt (olemassaoleville työntekijöille annettavat takeet, tukitoimet jne.). Page 16 Olemassa olevat koulutus- ja kehityssunnitelmat. Sopimuksen toteuttamiseksi suunnitellun henkilökunnan kokoonpano. Olemassaolevalle tiimille (ja sopimuksen toteuttamiseksi palkatuille työntekijöille) ehdotettava koulutus-/kehityssuunnitelma. Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan henkilökunnan erittely etenkin monipalvelusopimusten osalta (esimerkiksi cateringpalvelut ja teollisuussiivous), eri työntekijäryhmien erottelu kullakin alalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti.

25 LAADUNHALLINTA Ostajan on pyydettävä tarjoajia kuvailemaan ne resurssit, joita tarjoajat aikovat hyödyntää laatuun liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi, eli: - elintarvikevalvonta, etenkin alkuperän jäljittäminen ja tunnistaminen - laadun arvioimiseen ja valvontaan käytettävät prosessit ja menetelmät (ruoan ja palvelun laatu, vastaanotto, tiedot jne.). - sekä eurooppalaisten (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004 elintarvikehygieniasta, Euroopan unionin virallinen lehti, L 139, ) että kansallisten elintarvikehygieniaa koskevien säädösten noudattaminen: tarjoajia on pyydettävä osoittamaan kykynsä noudattaa tätä alaa koskevia säädöksiä sekä osoittamaan täydelliset tietonsa HACCP-periaatteista, jotka liittyvät mm. o tiloihin ja laitteisiin mukaan lukien huolto o henkilökuntaan, koulutukseen ja kehityssuunnitelmaan o jätehuoltoon o elintarvikkeiden käyttöön ja jakeluun o dokumentointijärjestelmään, HACCP-suunnitelmaan ja omatarkastuksiin o epidemiologisiin tutkimuksiin ruokamyrkytystapauksissa o tietoon, joka välitetään ostajalle MUUT CATERING-ALAN TARJOUSKILPAILUSSA TARVITTAVAT TIEDOT YHTEISKUNTAVASTUUTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Viranomaisten on ilmoitettava eritelmässä, onko niillä erityisvaatimuksia yrityksen yhteiskuntavastuun tai kestävän kehityksen osalta. Tähän voi sisältyä esimerkiksi sosiaalisesti vähäosaiset tai liikuntarajoitteiset, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet, rasismin ja muukalaisvihan vastustaminen, ympäristönsuojelu jne TURVALLISUUSVAATIMUKSET Sopimustyypistä ja catering-yrityksen velvoitteista riippuen ostajan on määriteltävä palvelun kohteena olevan ravintolan ja ja tilojen turvallisuusvaatimukset. Page 17

26 - riskien vähentäminen (riskien vähentämistä koskevan suunnitelman laatiminen, turvallisuustiimin kouluttaminen, ennaltaehkäisysuunnitelman noudattaminen tiimin osalta jne.) - työntekijöiden ja käyttäjien suojelu: sekä kollektiivinen että henkilökohtainen suojelu - toimet hätätilanteissa. Page 18

27 RAHALLISET RAJOITTEET Taloudellisesti edullisimman tarjouksen tarkoitus on tarjota paras suhde laadun, ehdotetun palvelun ja hinnan välille. Jotta jokaisen tarjouksen hinta-laatusuhdetta voidaan arvioida, tarjoajien antaman palvelun hintaan liittyvän tiedon (hintatarjous) on oltava täysin läpinäkyvä, jotta voidaan taata tarjousten vertailtailtavuus. Ostajan on vaadittava tarjoajia määrittelemään hintatarjouksessaan kuhunkin palveluun sovellettavat arvonlisäverokannat, etenkin jos verokantoja on useampia. Tarjoajilta vaaditaan verolainsäädännön tiukkaa noudattamista, ja niiden on merkittävä tarjoukseen, ovatko hinnat ilmoitettu ilman veroja vai onko verot laskettu mukaan. Lisäksi tarjoajien on eriteltävä kunkin palvelun verotustyyppi, sovellettava verokanta ja verotuksen peruste niiden hintojen osalta, joiden verot on laskettu mukaan RAHOITUSSITOUMUSTEN VALVONTA Kun sopimus on myönnetty tietylle tarjoajalle, ostaja laatii tarjoajan kanssa järjestelmän kunkin osapuolen rahoitussitoumusten valvomiseksi ja tarkistamiseksi. Eritelmään tulee kuulua kuvaus viranomaisten suunnittelemasta valvontajärjestelmästä (tai vähintään pääpiirteet: järjestelmätyyppi ja tarkastusten tiheys jne.). Valvonnan tulee keskittyä esimerkiksi ravintolaa käyttävien henkilöiden määrään, pääasialliset kulutetut tuotteet, operatiivinen toiminta ja henkilökunnan toiminta, palvelun laatu, tilojen ja laitteiden kunto, energiankulutus ja johto. TIIVISTELMÄ VAIHEESTA 1 Taulukko 4: Catering-palvelua koskevan eritelmän rakenne 1 Kuvaus palvelun suorittamisesta A - Ostajan catering-palvelua koskevat tavoitteet B - Sopimusperusteisen kumppanuuden tyyppi C - Palvelun määritelmä D - Toimintataso E - Organisatoriset rajoitteet F - Tekniset näkökohdat 2 Ostajan odotukset A - Ruokapalvelu B - Työvoimaa koskevat järjestelyt C - Laadunhallinta 3 Muut tarvittavat tiedot tarjouspyyntömenettelyä varten Page 19

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot