CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS. www.contract-catering-guide.org"

Transkriptio

1 CATERING-ALAN TALOUDELLISESTI EDULLISIMPIA TARJOUKSIA KOSKEVA OPAS

2

3 JOHDANTO Catering-alan työmarkkinaosapuolet FERCO ja EFFAT toteavat, että yhä suurempi määrä julkisia elimiä tai viranomaisia sekä yksityisyrityksiä hoitaa catering-palvelut alihankintana näihin palveluihin erikoistuneilla yrityksillä. Palveluntarjoajan valitsemiseksi nämä osapuolet käyttävät tarjouspyyntömenettelyjä paikallisella, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla sopimuksen koosta riippuen. Tällä hetkellä suurin osa tällaisista catering-sopimuksista solmitaan sellaisten yritysten kanssa, jotka tarjoavat alimman hinnan. Hinnan kriteerin ylivaltaa selittää osittain budjettirajoitukset julkisella sektorilla ja yksityisten yritysten kustannusten leikkaaminen sekä sellaisten keinojen puute, joiden avulla voitaisiin auttaa näitä tahoja valitsemaan catering-yritys, joka tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Julkisten ja yksityisten toimijoiden budjettirajoitukset täysin tiedostaen EFFAT ja FERCO kokevat, että sopimusten tekeminen alimman hinnan tarjonneen tahon kanssa ei ole osapuolten etujen mukaista ei asiakkaiden eikä käyttäjien taikka catering-yritysten tai heidän työntekijöidensä näkökulmasta tarkasteltuna. Kun palveluntarjoajat valitaan hintatulosten perusteella, vaikutukset ovat itse asiassa haitallisia kaikilla tasoilla. Se lisää kilpailua catering-palvelujen välillä ja houkuttelee niitä alentamaan hintoja niin paljon kuin mahdollista. Hintojen alentaminen vaikuttaa joskus negatiivisesti aterioiden ja palveluiden laatuun, mikä voi puolestaan vähentää elintarviketurvallisuutta. Hintojen laskeminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti alan työntekijöiden töihin ja työoloihin sekä yleisemmällä tasolla myös catering-yritysten toimintakykyyn. Alhaisten hintojen suosiminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaaseen, joka voi näyttää välittävän vain hinnasta eikä aterioiden laadusta. Tämä pätee etenkin koulujen, sairaaloiden ja vanhustenkotien osalta, missä huonolaatuisella palvelulla saattaa olla merkittävä vaikutus ravitsemukseen, terveyteen ja koulutukseen. FERCO ja EFFAT kokevat, että hinnan tärkeyden korostuminen johtuu myös tarjouskilpailuilmoituksien tehneiden ostajien kohtaamista vaikeuksista viestiä laadullisista tarpeistaan, sekä tarjousten tarkasteluun, arviointiin ja vertailuun käytettävien välineiden puutteesta niin hinnan kuin laadun kannalta. 1

4 Tämä huomioiden EFFAT ja FERCO ovat asiakkaiden ja heidän käyttäjiensä sekä catering-alan yritysten eduksi päättäneet ehdottaa keinoa catering-sopimusten tekemiseksi niin, että hinnan lisäksi huomioidaan myös laatu. Tämän menettelyn käytännön toteutusta varten EFFAT ja FERCO ovat laatineen oppaan taloudellisesti edullisimmasta tarjouksesta. Opas, joka on saatavilla useimmilla EU:n kielillä, on tarkoitettu jaettavaksi jäsenmaissa. FERCO ja EFFAT haluaisivat tehdä tunnetuksi tarvittavat keinot, joiden avulla tarjous voidaan hyväksyä parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Tällä tavoin FERCO ja EFFAT haluavat edistää Euroopassa taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta, jota tukee eurooppalainen lainsäädäntö sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tapausoikeus. FERCOn ja EFFATin näkemyksen mukaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osalta tuottaa todellisista arvonlisää ja vaikuttaa positiivisesti kaikkiin osallisiin tahoihin.

5 Tämä käytäntö johtaa seuraaviin tuloksiin: - läpinäkyvämmät menetelmät tarjouskilpailuissa - ostajien tarpeiden kattavampi analyysi - lopputulos, joka vastaa paremmin ostajien ja käyttäjien odotuksia - korkeampi laadun, hygienian ja elintarviketurvallisuuden taso - paremmat mahdollisuudet taata työpaikat, työolot ja koulutusta catering-alan työntekijöille. Opas on laadittu EU:n rahoituksella EFFATin ja FERCOn välisen yhteistön voimin eurooppalaisen sosiaalidialogin puitteissa. Haluamme kiittää etenkin Euroopan komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastoa tuesta tälle hankkeelle, ohjausryhmää sekä kansallisia asiantuntijajärjestöjä, jotka käyttivät aikaansa tähän hankkeeseen. CATERING-TOIMINTA LYHYESTI Catering-toiminta koostuu tarvittavista palveluista aterioiden valmistamiseksi ja toimittamiseksi ihmisille, jotka työskentevät ja/tai asuvat yhteisöissä: julkisissa tai yksityisissä yrityksissä tai hankkeissa, hallinnossa, päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa, vanhustenkodeissa, vankiloissa, kasarmeissa jne. Kun nämä toiminnot ovat palveluntarjoajan vastuulla, puhutaan catering-toiminnasta. Catering-toiminnalla on seuraavat ominaispiirteet: kirjallinen sopimus ostavan asiakkaan ja palveluja tarjoavan yrityksen välillä hyvin määritelty käyttäjäryhmä, joka koostuu ostavan asiakkaan jäsenistä erityisolosuhteet, koska palvelut tarjotaan asiakkaan tiloissa asiakkaan määrittämien toimintatapojen mukaisesti sosiaalinen hinta, joka on kaupallisten ravintolapalveluiden hintaa alhaisempi. VERKKO-OPAS Jotta ne tahot, jotka haluavat käyttää taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatetta catering-sopimusten tekemisessä, saisivat käytännön apua, oppaan sähköinen versio on saatavissa osoitteesta: 3

6 OHJAUSRYHMÄ Seuraavat tahot kuuluivat ohjausryhmään: FERCO: EFFAT> Patrice Aubert varapuheenjohtaja Antonio Llorens varapuheenjohtaja Marie-Christine Lefebvre pääsihteeri Bernadette Macédoine konsultti Kerstin Howald matkailualan sihteeri Rafaël Nedzynski hallituksen jäsen Bernard Labi neuvonantaja JULKAISU Oppaan on julkaissun Alain Roy, Associate Director Philippe Hersant & Partners SARL BP F NANTES Cedex 1

7 SANALUETTELO Sopimus: ehdot, jotka sitovat ostajan catering-yritykseen palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Sopimus viittaa julkiseen tarjouskutsuun tai asiakkaan (ostaja) ja palvelutarjoajan (cateringyritys) väliseen suhteeseen. Tarjouspyyntömenettely: on eri palveluntarjoajien välinen kilpailu sopimuksen saamiseksi. Tarjouskilpailuilmoituksen käsite viittaa erityisesti tarjouksen hyväksymiseen julkisella tai yksityisellä sektorilla. Yksityiseen sektoriin verrattuna tarjouskilpailuilmoitukset ovat laadultaan säännellympiä julkisella sektorilla, ja niissä on säädetyt määräajat mainostukselle (tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen). Tarjouskilpailusta ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, tarjouskilpamenettelyn alkamisesta on ilmoitettava ja mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Tarjouksen myöntämisestä ilmoittaminen: Jos tarjouspyyntömenettely koskee julkista viranomaista, menettelyn tulokset (voittava tarjoaja, sopimuksen summa) on ilmoitettava ja siitä on mainostettava laillisten vaatimusten mukaisesti. Hyväksyvä taho tai ostaja: Tarjouspyyntömenettelyn järjestävä taho (julkinen viranomainen tai yksityinen yritys). Toisin sanoen se taho, joka ostaa catering-palveluja. Palveluntarjoaja: Tässä oppaassa termi viittaa catering-yritykseen. Tarjoaja: Tarjouksentekijä eli yritys, joka osallistuu hakijana ostajan järjestämään tarjouskilpailumenettelyyn. Tarjouskilpailun voittaja: Yritys, jonka tarjous hyväksytään. Käyttäjä: Loppukäyttäjä, kuluttaja, joka työskentelee tai asuu palvelujen ostajalla. Monipalveluiden hankinta: Erilaisten palveluiden ostaminen samalta palveluntarjoajalta, esim. catering- ja siivouspalvelut. HACCP: Vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi (periaatteet riskien ja kriittisten tekijöiden analyysia varten). Variantit: Tarjoajien vastaukset ja ehdotukset, jotka ylittävät eritelmässä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoajien on yleensä laadittava perustarjous, joka vastaa tarkasti eritelmää. Tarjouksissa saatetaan ehdottaa perustarjouksen ylittäviä vaihtoehtoisia tai innovatiivisia ratkaisuja, jos tarjouskilpailuilmoituksessa on asiasta maininta. 5

8 1. JOHDANTO 1.1. HAASTEET Kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden määrä on kasvanut tasaisesti kaikissa Euroopan maissa viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Catering-palvelut (sopimuspohjaisesti tai ilman) ovat seuranneet tätä suuntausta, ja niiden osuus kodin ulkopuolella nautituista aterioista on 50 prosenttia. Euroopassa catering-palveluiden osuus on noussut vuoden prosentista 31 prosenttiin vuonna Luku ylittää 35 prosenttia vuonna Vuonna 2004 kaikkien Euroopassa toimivien catering-palveluyritysten kumulatiivinen vuotuinen liikevaihto oli 22 miljardia euroa. Alihankinta-aste nousee huomattavasti toimintaalan mukaan: yksityiset ja julkiset yritykset, hallinto, terveys- ja hyvinvointiala (sairaalat, päiväkodit, vanhustenkodit), koulutusala (koulut, ammattikorkeakoulut, yliopistot jne sekä muut alat (vankilat, kasarmit jne.). Vuonna 2004 pelkästään yksityiset ja julkiset yritykset sekä hallinto vastasivat 56 prosentista catering-alan liikevaihdosta, jota seurasi terveys- ja hyvinvointiala (21 %) ja koulutusala (18 %). Vuoteen 2020 mennessä terveys- ja hyvinvointiala tulee olemaan suurimpia catering-palvelujen ostajia. Catering-yritysten kasvu (2003)

9 7

10 Catering-yritysten kasvu aloittain (2003)

11 Tämän määrällisen kehityksen rinnalla eurooppalaiset käyttäjät ovat huomattavasti muuttuneet. Heistä on tullut vaativampia ja odotukset ovat muuttuneet. Esimerkkinä: o lisääntynyt laadun kokonaiskysyntä o odotetaan laajaa valikoimaa vaihtuvia ruokia o viihtyvyyden tarve sekä esteettisesti miellyttävä ympäristö (akustiikka, koristelu, kalusteet jne.) o haetaan houkuttelevia, vaihtelevia keinoja ruoan jakeluun o huomio ravitsemukseen o korkeat vaatimukset elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden osalta o vaaditaan tietoa tarjotuista aterioista. Näiden uusien haasteiden voittamiseksi catering-yritykset ovat aloittaneet ruokaloiden muuttamisen ja palveluiden kehitystyön. Samaan aikaan elintarvikehygieniaa -ja turvallisuutta, ympäristöä, työoloja ja koulutusta, käyttäjien turvallisuutta jne. koskevat lait ovat tiukentuneet, ja ne tuottavat velvollisuuksia sekä catering-yrityksille että asiakkaille. Catering-palvelun johtaminen vaatii tietotaitoa ja asiantuntevuutta Koska toimintaympäristö on muuttunut, kustannuksia halutaan vähentää ja halutaan keskittyä pääasialliseen toimintaan, yhä suurempi määrä sekä julkisia että yksityisiä järjestöjä ostaa catering-palveluja alihankintana erikoistuneilta yrityksiltä. Haasteena on tarjousmenettelyn hallinta ja etenkin: - sellaisen eritelmän laatiminen, joka vastaa tarkasti ja rehellisesti ostajan odotuksia ja tarpeita budjettirajoitteet ja organisatoriset rajoitteet huomioiden ja/tai - tarjousten vertaileva analyysi. 9

12 Hankintaviranomaisilla on edessään vaikea tehtävä. Niiden on valittava paras ratkaisu, jossa huomioidaan tarpeet ja rajoitteet ja etenkin taloudelliset rajoitteet niin, että noudatetaan ammattikäytäntöjä sekä catering-alaan olennaisesti kuuluvia säädöksiä. Kun valitaan taloudellisesti edullisin tarjous, kaikki nämä haasteet voitetaan ja alihankintamenettely hoituu mahdollisimman tehokkaasti TAVOITTEET Tämän oppaan tarkoitus on avustaa julkisia ja yksityisiä catering-palvelujen ostajia, kun ne järjestävät tarjouskilpailumenettelyjä, jotka johtavat taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan. Tämän saavuttamiseksi opas tarjoaa: - sopimuspohjaisia ratkaisuja - standardiasiakirjan, jossa kerrotaan, mitä catering-palvelujen eritelmään on kuuluttava, jotta kaikki osapuolet voivat muotoilla odotuksensa ja tarpeensa selkeästi ja jäsentyneesti - analyyttiset välineet, joiden avulla voidaan valita taloudellisesti edullisin tarjous. Osana eurooppalaisten catering-alan työmarkkinaosapuolten tekemää yhteistä aloitetta tämän oppaan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hankintaviranomaisten keskuudessa niistä catering-yrityksistä, jotka ovat halukkaita - sosiaalisten arvojen kunnioituksen edistämiseen yrityksissä työolojen, henkilöstön kouluttautumisen, yrityskohtaisten sopimusten ja sosiaalidialogin avulla - sellaisten laatuun vaikuttavien ohjelmien kehittämiseen, jotka takaavat käyttäjäturvallisuuden - kaikkien mahdollisten keinojen hyödyntämiseen elintarvikkeiden hygienian ja turvallisuuden korkeimman tason saavuttamiseksi MIKSI VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS? Kun catering-sopimus hyväksytään, päätöksentekijöillä on kaksi vaihtoehtoa: Valita alin tarjous Tässä vaihtoehdossa päätöksen ainoa kriteeri on hinta, ja vain taloudelliset ja hintaan liittyvät näkökohdat huomioidaan. Koska 50 prosenttia catering-alan hinnoista koostuu raakaainekustannuksista ja toiset 50 prosenttia työvoimakustannuksista, ainoastaan hinnan huomioiminen johtaa väistämättä laadun merkittävään laskuun

13 o aterioiden osalta (elintarvikekustannusten vähentäminen) o palveluiden osalta (henkilöstön vähentäminen, turvautuminen ammattitaidottomampaan henkilökuntaan, hygienian ja elintarviketurvallisuustason laskeminen) o työolojen osalta (työvoimakustannusten vähentäminen jne.). VALITA TALOUDELLISESTI EDULLISIN TARJOUS Toisessa ratkaisussa analyysi sisältää hintakriteereiden lisäksi laadullisia kriteereitä. Ratkaisussa otetaan rahoitukselliset rajoitteet tasapainoisemmin huomioon, ja lisäksi ratkaisu huomioi: o ostajan tarpeet 11

14 o laadun ja aterioiden monipuolisuuden vaatimukset o elintarvikehygieniaan ja -turvallisuuteen liittyvät velvoitteet o catering-yritysten työntekijöiden työolot. Ostajien mielestä on tärkeää edistää taloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaa, sillä sen avulla käytetään parhaiten hyväksi ne resurssit, jotka sijoitetaan catering-palveluiden toimintaan OPPAAN SISÄLTÖ Tässä oppaassa tarkastellaan koko catering-sopimusten tekoprosessia taloudellisesti edullisimman tarjouksen periaatteen mukaisesti. Osassa 2 käydään yksityiskohtaisesti läpi vaiheet, jotka edeltävät tarjouskilpailua. Osassa 3 kuvaillaan taloudellisesti edullisimman tarjouksen peräkkäisiä valintavaiheita. Lisäksi osassa on liitteenä käytännön apuneuvoja: - kuvaus erityyppisistä kumppanuuksista, jotka ovat mahdollisia ostajan ja cateringyrityksen välillä - malli, jota voidaan käyttää tarjousten analysoinnin apuna.

15 2. TARJOUSKILPAILUN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT VAIHEET Ennen kuin catering-yrityksiä pyydetään jättämään tarjous, ostajan tulee - kuvailla tarpeensa ja odotuksensa laatimalla erittely - muuttaa erittely vastauslomakkeeksi, joka tarjoajien on täytettävä, kun ne laativat tarjouksia palveluistaan - määritellä palveluntarjoajia koskevat valinta- ja poissulkukriteerit sekä kriteerit taloudellisesti edullisimman tarjouksen hyväksymiseksi - määritellä pisteytysmenetelmä teknisten ja hintaan liittyvien tarjousten osalta. 2.1 VAIHE 1: ERITELMÄN LAATIMINEN Eritelmässä kerrotaan yksityiskohtaisesti ostajan tarpeet, odotukset ja rajoitteet. Niiden avulla tarjoajat saavat tarvittavat tiedot tarjouksen laatimista varten. Eritelmä voidaan jäsennellä seuraavasti: 1) kuvaus tarjouskilpailun kohteena olevista palveluista 2) ostajan odotukset palveluiden laadun suhteen 3) muut tarvittavat tiedot catering-palveluiden tarjouspyyntömenettelyä varten KUVAUS HANKITTAVISTA PALVELUISTA OSTAJAN CATERING-PALVELUJA KOSKEVAT TAVOITTEET Ostajan on ensin määriteltävä catering-palveluja koskevat käytäntönsä sekä muokata tarjousmenettelyn järjestelyjä niin, että ne vastaavat ostajan omia käytäntöjä. Ostaja voi tilanteesta riippuen esimerkiksi: - toivoa, ettei catering-palveluja koskevia käytäntöjä muuteta, jotta palvelu vastaisi täysin tarjouskilpailumenettelyn aikana tai sitä ennen käytettävää palvelua. Tässä tapauksessa tarjoajien yksityiskohtaiset vierailut tiloihin ja ravintolaan mahdollistavat sen, että jokainen hakija saa kuvan tarvittavista palveluista. Näin ostajan ei tarvitse kuvailla tiloja ja laitteita yksityiskohtaisesti eritelmässä. Ostaja voi sen sijaan keskittyä käyttäjille tarjottavien aterioiden kuvaamiseen. 13

16 - toivoa, että nykyisiä palveluja muutetaan huomattavasti. Tässä tapauksessa eritelmän on oltava yksityiskohtaisempi, ja siinä on kerrottava ostajan uusista tavoitteista. Näin tarjoajat voivat muotoilla tarjoukset niin, että ne vastaavat kyseisiä tavoitteita. Yksityiskohtainen vieruilu tiloihin ja ravintolaan voi myös olla hyödyllinen palvelujen toteutettavuuden arvioimiseksi.

17 SOPIMUSPERUSTEISTEN KUMPPANUUKSIEN LAATU Catering-yrityksen rooli voi vaihdella yksinkertaisesta teknisestä avusta valmiiden annosten toimittamiseen tai ravintolan johtamiseen. Tämän vuoksi kumppanuus- ja sopimusmalleja on lukuisia, jotta ne vastaavat tarvittavia velvoitteita ( 1 ). Ostaja voi valita toisenlaisen kumppanuuden catering-palveluita koskevista käytännöistä ja tarjouskilpailun aikana käytettävien catering-palvelujen tilasta riippuen. (Pyydetäänkö cateringyritystä esimerkiksi sijoittamaan tiloihin ja laitteisiin?). Sopimuksen laadun lisäksi on tehtävä selkeä ero näiden kahden kustannustyypin välille: o muuttuvat kustannukset: eli raaka-aineet (ruoka), jonka määrä ja kustannukset vaihtelevat riippuen suoraan ravintolan toimintatasosta. Useimmissa sopimuksissa nämä kustannukset veloitetaan per annos. o kiinteät kustannukset: 80% näistä kustannuksista on työvoimakustannuksia ja ne laskutetaan pääosin joka kuukausi. Nämä kustannukset eivät yleensä kasva lineaarisesti toimintatason kanssa, vaan ne kasvavat vaiheittan alhaisten ja korkeiden toimintajaksojen mukaisesti. Tämän vuoksi on tarpeellista sisällyttää sopimukseen laskutusjärjestelmä, jota voidaan mukauttaa ravintolan käyttötason mukaan. Tässä tapauksessa sopimus sisältää seuraavat osat: - sopimuspohja, joka lasketaan catering-palvelua koskevan toimintatason perusteella esimerkiksi tarjouskilpailua edeltävän vuoden ajalta. - erityislausekkeet ravintolan toimintatasoa koskevien muutosten varalta (suuntaan tai toiseen). Näiden lausekkeiden mukaisesti joka kuukausi laskutettavia kiinteitä kustannuksia voidaan mukauttaa toimintatason mukaan (kiireisinä ja kiireettömämpinä ajanjaksoina) niin, että catering-yritysten työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan PALVELUN SISÄLLÖN MÄÄRITTÄMINEN Catering-palvelun sisältö voi muuttua huomattavasti ostajan toiminnasta, rajoitteista ja toiveista riippuen. Siksi onkin suositeltavaa, että ostajan ja catering-yritysten vastuualueet määritellään selkeästi (esim. sisältääkö palvelu laitteiden huollon?). Tämä lähestymistapa takaa sen, että tarjoukset vastaavat ostajan odotuksia ja tarjouksia voidaan verrata. Seuraava lista kattaa melkein kaikki osa-alueet, jotka joko ostaja tai catering-yritys voi käsittää vastuu-alueikseen. Vastuunjako on sisällytettävä eritelmään. 15

18 1 Katso liite 4.1 Yleiskatsaus catering-yritysten ehdottamiin sopimussuhteisiin

19 Taulukko 1: Vastuunjako ostajan ja palveluntarjoajan välillä: Ravintolan tilat Ostaja Raskaiden laitteiden huolto Asiaka Noudattaminen sss Jokapäiväinen huolto Turvallisuus-/palonsammutusjärjestelmä Palveluntarjoaja Raskaat keittiövarusteet Toimitus Uusiminen Huolto Korjaukset Noudattaminen Maksujärjestelmä ja ohjelmistot Laitteet (palvelin ja kassakoneet) Ohjelmistot Tarvikkeet Sähköiset maksumääräykset Järjestelmän ylläpito Kevyet laitteet (palvelu) Hankinta Uusiminen Kevyt keittiölaitteisto Hankinta (peruslaitteet) Uusiminen Joustavat kustannukset Puhelin (Maksu/viestinäyhteydet) Vesi Kaasu Sähkö Lämmitys, ilmastointi Mahdollinen siivous ja yksittäiset työsopimukset Lattiat Yli kahden metrin seinät, katto, ikkunat Putkisto Suodatinjärjestelmät ja tuuletuskuilut Suojakuvut Rasvasuodattimet Käytetyn öljyn kierrätys Rottien ja hyönteisten poistaminen Koristelu ja kyltit Rasvatynnyreiden tyhjennys Jätteidenpoisto Kasvit Jokapäiväinen siivous Tuolit ja pöydät Raskas ja kevyt keittiölaitteisto Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Page 11

20 Keittiö- ja varastoalueet Alle kahden metrin lattiat ja seinät Ruokailualueen lattiat Sekalaiset tarvikkeet Toimistotarvikkeet ja postitus Kertakäyttötarvikkeet Huoltotarvikkeet Pesuaineet Vedenpehmennyssuola Paperilautasliinat Maksumääräykset Hygieniatuotteet Palkat ja sosiaaliturvamaksut Palkkojen tulovero Kuljetusmaksut Lääkärintarkastukset Työvaatteiden hankinta Sekalaiset kulut Vastuuvakuutus Vuokralaisen riskivakuutus Bakteeritarkastukset Ajoneuvoihin liittyvät kustannukset Teemapäiviä koskevat sekalaiset kustannukset Kiinteistöhuoltokustannukset Pankkimaksut Postimaksut Hallinnolliset asiakirjat Tilintarkastajien palkkiot Vierailut/vastaanotot Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Ostaja Asiaka ssss Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja TOIMINTATASO Jotta olisi mahdollista kirjata eritelmään luotettava toimintataso, tarvitaan perusteellinen kvantitatiivinen analyysi tarjottavista palveluista. Analyysiin tulisi sisältyä päivittäisten käyttäjien määrä, vierailujen määrä kunakin viikonpäivänä, toimintapäivien määrä vuodessa ja ennen kaikkea tarjottujen aterioiden vuosittainen määrä palvelutyyppiä kohden. Jos kyseessä on yhden tuotteen palveluun perustuvaa catering-toimintaa kiinteällä hinnalla, ostaja voi merkitä annosten määrän vuositasolla. Jos ruokapalvelu vaihtelee käyttäjätyypin mukaan, on annettava yksityiskohtainen toiminnan määrä kutakin palvelua kohden. Page 12

21 Taulukko 2: Toiminnan määrä palvelua kohden Palvelun muoto Käyttäjätyyppi 1 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Palvelu 5 Summa Käyttäjä 2 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Summa Käyttäjä 3 Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 3 Palvelu 4 Summa Yhteensä Määrä vuosittain Huom. Yllä olevassa taulukossa eri käyttäjätyyppeihin ei sisälly: - oppilaat ja opettajat koulutusalalla - lääkintähenkilöstö ja potilaat terveydenhoitoalalla. Erityyppiset palvelut saattavat kattaa esimerkiksi samanaikaisesti toimivia itsepalvelupisteitä, kahviloita ja johdon ravintolan, tai niihin voi kuulua erilaisia aterioita: aamupalat, välipalat, lounas, päivällinen, lämpimät ateriat, kylmät ateriat jne. Tämä tieto on tärkeää, koska hankintaviranomaiset voivat käyttää sitä käytettävien resurssien ja etenkin työvoiman määrittämiseen (työntekijöiden ja työtuntien määrä) sekä palvelujen kustannusten laskemiseen ORGANISATORISET KYSYMYKSET Eritelmästä on myös käytävä ilmi, että ostajan edellyttämät käytännölliset ja organisatoriset kysymykset vaikuttavat sopimuksen toteutumiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi aukioloajat päivittäin, viikottain ja vuositasolla, sopimuskauden aikana tiloissa tehtävät rakennus- tai korjaushankkeet, joilla saattaa olla vaikutusta toimintaan, turvallisuuskysymykset kuten esimerkiksi pääsy tiloihin, työntekijöiden valtuudet jne. Page 13

22 TEKNISET NÄKÖKULMAT Jotta voidaan varmistaa, että palvelut ja tekniset resurssit vastaavat toisiaan, eritelmään on sisällyttävä tarkka laadullinen ja kvantitatiivinen luettelo teknisistä resursseista, jotka ostaja toimittaa palveluntarjoajan käytettäväksi catering-palvelun järjestämiseksi, nimittäin: - tilat - välineet - kevyt laitteisto. Tarjoajat voivat tämän tiedon avulla muuttaa tarjoustaan, jotta se vastaisi saatavilla olevia teknisiä resursseja. Tarvittaessa ostaja voi pyytää tarjoajia merkitsemään tarjoukseensa, jos saatavilla olevat resurssit ja tarvittavat palvelut eivät joltain osin vastaa toisiaan, ja ehdottaa käytännön ratkaisuja kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi. Teknisen luettelon laatiminen voidaan antaa erikoistuneen konsulttitoimiston vastuulle etenkin siinä tapauksessa, että tarjoajia pyydetään investoimaan kunnossapitoon ja/tai laitteiden korjauksiin tai huolehtimaan niistä. Tässä tapauksessa suositellaan, että eritelmässä erotellaan laitteet, joiden arvo ei alene (joilla voi olla myyntiarvoa), ja laitteet, joiden arvo on jo alentunut (ei vaikutusta siirron tai myynnin yhteydessä). Vaikka tekninen luettelo olisikin mahdollisimman täsmällinen ja ammattaidolla laadittu, se ei estä tarjoajien vierailua tiloissa ja laitteiden näkemistä. Eritelmästä tulisi myös käydä ilmi, miten tekniset resurssit ovat saatavilla. Tapauksesta riippuen tämä voidaan tehdä - maksutta (esimerkiksi tilat ja raskas laitteisto) tai - vastiketta vastaan: tämän vaihtoehdon mukaan catering-yritys voi: o ostaa laitteet o tehdä investointeja. Jos catering-yritys ostaa laitteet tai tekee uuden investoinnin, sen on eriteltävä selkeästi vastauksessaan: - arvonalennustaulukot erilaisille investoinneille tyypin mukaan (pääasialliset urakat, toissijaiset urakat, laitteisto, kalusteet, tietokonelaitteet, kevyt laitteisto jne.) - investointien siirtoa/myyntiä koskevat toimenpiteet siinä tapauksessa, että sopimus päättyy mistä tahansa syystä (korvaukset sopimuksen purkamisesta jne.). Page 14

23 PALVELUN LAATUA KOSKEVAT ODOTUKSET RUOKAPALVELU Ostaja kirjaa yksityiskohtaisesti eritelmään: - tarjottavan ruokapalvelun laadun (valintamahdollisuudet / päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, hintaluokitus, kunkin ruokalaadun yleisyys jne.) - yleiset laatuvaatimukset (esim. eri tuotetyypit, tuoreet tuotteet) - ravitsemukselliset vaatimukset (esimerkiksi tiettyjen tuotteiden poisjättäminen tai lisääminen). Page 15

24 TYÖVOIMAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT Koska catering-ala on työvoimavaltaista toimintaa, jokapäiväisen toiminnan kannalta merkitsevässä roolissa on johtamisen laatu ja sopimuksen piirissä työskentelevän henkilökunnan ammattitaito. Ostajan tulee varmistaa, että tarjoajien työvoimaa koskevat järjestelyt vastaavat vaadittua palvelua ja tarjouksissa tehtyjä ehdotuksia. Jos esimerkiksi tarjouksessa ilmoitetaan, että käytetään tuoreita tuotteita, tarjoaja ei voi samaan aikaan väittää, että työ voidaan tehdä pienellä tiimillä kokkeja ja keittiöapulaisia, joiden ammattitaito on vähäinen. Neuvoston direktiivin 2001/23/EY (annettu 12. päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) mukaisesti (Virallinen lehti nro L 082, 22/03/2001) kunkin jäsenvaltion säädökset määräävät sopimuksen saaneen palveluntarjoajan tekemän olemassa olevan henkilökunnan siirron. Nämä säädökset auttavat suojaamaan työntekijöiden oikeuksia, jos alihankkija tai palveluntarjoaja vaihtuu. Tämän vuoksi on hankintaviranomaisten edun mukaista varmistaa läpinäkyvyys ja antaa tarjoajille tarkat tiedot tarjouskilpailun aikana työskentelevästä ravintolahenkilökunnasta. Tämä tieto edesauttaa työpaikkojen säilyttämistä ja työntekijöiden oikeuksien takaamista, sekä tulevien kumppanuuksien onnistumista ostajan ja catering-yrityksen välillä. Taulukko 3: Yhteenveto tarjoajilta vaadittavasta ja niille toimitettavasta työvoimaa koskevasta tiedosta Tarjoajille toimitettavat tiedot Tarjoajilta vaadittavat tiedot Kunkin tiiminjäsenen pätevyys, virkavuosien Näyttöä siitä, että ehdotettu henkilöstö vastaa odotettua päivittäistä määrä, ja työntekijöryhmä. toimintatasoa ja vaadittua palvelutasoa (päivittäisen tarjonnan monipuolisuus, jakelujärjestelmä jne.). Jos esimerkiksi ostaja haluaa suosia jalostamattomia tuotteita, tarvitaan enemmän työntekijöitä, jotka ovat ammattitaitoisempia. kuin esimerkiksi valmisruokatuotteiden parissa työskentelevät. Tarjoajan ehdottaman johdon ja keittiöhenkilökunnan ammattitaito. Palkat. Henkilökunnan siirtoa ja yhdistämistä koskevat käytännöt (olemassaoleville työntekijöille annettavat takeet, tukitoimet jne.). Page 16 Olemassa olevat koulutus- ja kehityssunnitelmat. Sopimuksen toteuttamiseksi suunnitellun henkilökunnan kokoonpano. Olemassaolevalle tiimille (ja sopimuksen toteuttamiseksi palkatuille työntekijöille) ehdotettava koulutus-/kehityssuunnitelma. Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan henkilökunnan erittely etenkin monipalvelusopimusten osalta (esimerkiksi cateringpalvelut ja teollisuussiivous), eri työntekijäryhmien erottelu kullakin alalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti.

25 LAADUNHALLINTA Ostajan on pyydettävä tarjoajia kuvailemaan ne resurssit, joita tarjoajat aikovat hyödyntää laatuun liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi, eli: - elintarvikevalvonta, etenkin alkuperän jäljittäminen ja tunnistaminen - laadun arvioimiseen ja valvontaan käytettävät prosessit ja menetelmät (ruoan ja palvelun laatu, vastaanotto, tiedot jne.). - sekä eurooppalaisten (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29. huhtikuuta 2004 elintarvikehygieniasta, Euroopan unionin virallinen lehti, L 139, ) että kansallisten elintarvikehygieniaa koskevien säädösten noudattaminen: tarjoajia on pyydettävä osoittamaan kykynsä noudattaa tätä alaa koskevia säädöksiä sekä osoittamaan täydelliset tietonsa HACCP-periaatteista, jotka liittyvät mm. o tiloihin ja laitteisiin mukaan lukien huolto o henkilökuntaan, koulutukseen ja kehityssuunnitelmaan o jätehuoltoon o elintarvikkeiden käyttöön ja jakeluun o dokumentointijärjestelmään, HACCP-suunnitelmaan ja omatarkastuksiin o epidemiologisiin tutkimuksiin ruokamyrkytystapauksissa o tietoon, joka välitetään ostajalle MUUT CATERING-ALAN TARJOUSKILPAILUSSA TARVITTAVAT TIEDOT YHTEISKUNTAVASTUUTA KOSKEVAT VAATIMUKSET Viranomaisten on ilmoitettava eritelmässä, onko niillä erityisvaatimuksia yrityksen yhteiskuntavastuun tai kestävän kehityksen osalta. Tähän voi sisältyä esimerkiksi sosiaalisesti vähäosaiset tai liikuntarajoitteiset, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet, rasismin ja muukalaisvihan vastustaminen, ympäristönsuojelu jne TURVALLISUUSVAATIMUKSET Sopimustyypistä ja catering-yrityksen velvoitteista riippuen ostajan on määriteltävä palvelun kohteena olevan ravintolan ja ja tilojen turvallisuusvaatimukset. Page 17

26 - riskien vähentäminen (riskien vähentämistä koskevan suunnitelman laatiminen, turvallisuustiimin kouluttaminen, ennaltaehkäisysuunnitelman noudattaminen tiimin osalta jne.) - työntekijöiden ja käyttäjien suojelu: sekä kollektiivinen että henkilökohtainen suojelu - toimet hätätilanteissa. Page 18

27 RAHALLISET RAJOITTEET Taloudellisesti edullisimman tarjouksen tarkoitus on tarjota paras suhde laadun, ehdotetun palvelun ja hinnan välille. Jotta jokaisen tarjouksen hinta-laatusuhdetta voidaan arvioida, tarjoajien antaman palvelun hintaan liittyvän tiedon (hintatarjous) on oltava täysin läpinäkyvä, jotta voidaan taata tarjousten vertailtailtavuus. Ostajan on vaadittava tarjoajia määrittelemään hintatarjouksessaan kuhunkin palveluun sovellettavat arvonlisäverokannat, etenkin jos verokantoja on useampia. Tarjoajilta vaaditaan verolainsäädännön tiukkaa noudattamista, ja niiden on merkittävä tarjoukseen, ovatko hinnat ilmoitettu ilman veroja vai onko verot laskettu mukaan. Lisäksi tarjoajien on eriteltävä kunkin palvelun verotustyyppi, sovellettava verokanta ja verotuksen peruste niiden hintojen osalta, joiden verot on laskettu mukaan RAHOITUSSITOUMUSTEN VALVONTA Kun sopimus on myönnetty tietylle tarjoajalle, ostaja laatii tarjoajan kanssa järjestelmän kunkin osapuolen rahoitussitoumusten valvomiseksi ja tarkistamiseksi. Eritelmään tulee kuulua kuvaus viranomaisten suunnittelemasta valvontajärjestelmästä (tai vähintään pääpiirteet: järjestelmätyyppi ja tarkastusten tiheys jne.). Valvonnan tulee keskittyä esimerkiksi ravintolaa käyttävien henkilöiden määrään, pääasialliset kulutetut tuotteet, operatiivinen toiminta ja henkilökunnan toiminta, palvelun laatu, tilojen ja laitteiden kunto, energiankulutus ja johto. TIIVISTELMÄ VAIHEESTA 1 Taulukko 4: Catering-palvelua koskevan eritelmän rakenne 1 Kuvaus palvelun suorittamisesta A - Ostajan catering-palvelua koskevat tavoitteet B - Sopimusperusteisen kumppanuuden tyyppi C - Palvelun määritelmä D - Toimintataso E - Organisatoriset rajoitteet F - Tekniset näkökohdat 2 Ostajan odotukset A - Ruokapalvelu B - Työvoimaa koskevat järjestelyt C - Laadunhallinta 3 Muut tarvittavat tiedot tarjouspyyntömenettelyä varten Page 19

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä,

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot