IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola"

Transkriptio

1 Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laboratorio Kandidaatintyö IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola Riku Tarkiainen vsk Tietotekniikan osasto Digitaalinen viestintätekniikka Työn tarkastajana toimii prof. Jari Porras

2 ii TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tietotekniikan osasto Digitaalisen viestintätekniikan koulutusohjelma Riku Tarkiainen IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola Kandidaatintyö sivua, 1 kuva ja 1 kaavio Tarkastaja: Professori Jari Porras Hakusanat: hotelli, IT-järjestelmä, tietojärjestelmä, järjestelmämuutos, Keywords: hotel, IT-system, information system, system upgrade Suomalaisten hotelliyritysten kilpailu etenkin yritysasiakkaista on kasvanut huimasti luvun lamavuosien jälkeen. Tämä kilpailu on johtanut useiden hotelliyritysten osalta siihen, että IT-järjestelmien kehitys ei ole kestänyt kilpailussa mukana. Kokousasiakkaiden kasvaneet vaatimukset aiheuttavat paineita varsinkin pienille hotelleille, jotka ovat pakotettuja kehittämään omia järjestelmiään ja palveluitaan markkinoiden vaatimalle tasolle. Hotelliyrityksen IT-järjestelmän muutoksessa tärkeää on kartoittaa tarkasti yrityksen omat tarpeet kuten myös asiakkaiden vaatimukset. Näiden pohjalta suunniteltu järjestelmä auttaa hotelliyritystä parantamaan palvelutasoaan sekä yksinkertaistamaan omia toimintojaan. Tässä kandidaatintyössä kartoitettiin lappeenrantalaisen kokoushotelli Marjolan ITjärjestelmän tarpeet sekä suunniteltiin uusi kokonaisvaltainen IT-järjestelmä sisältäen laitteistot, ohjelmistot, tietoverkot, tukipalvelut sekä ylläpidon. Kokoushotelli Marjolaan toteutettiin hotellivarausjärjestelmän hankinta kyseisiin järjestelmiin erikoistuneelta ohjelmistotoimittajalta, langattoman asiakasverkon hankinta paikalliselta IT-yritykseltä sekä hotellin oman tietoverkon suunnittelu ja toteutus.

3 iii ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Information Technology Riku Tarkiainen Planning and implementing an IT-system upgrade Case conference hotel Marjola Bachelor s thesis pages, 1 figure and 1 table Examiners: Professor Jari Porras Keywords: hotel, IT-system, information system, system upgrade The competition of Finnish hospitality companies has grown massively after the depression years in the 1990s. This competition has lead many hospitality companies in the situation, where their IT system development has not stayed with the competition. Conference customers grown requirements produce pressure especially to small hotels, which are forced to develop their own systems and services to the level defined by current markets. During the upgrade of a hospitality company s IT system, it is very important to define explicitly the company s own needs as well as the customers requirements. A new system, which is designed based on these needs and requirements, will help the hotel to achieve a better service level and simplify their own actions. In this bachelor s thesis, the needs of the IT-system of conference hotel Marjola from Lappeenranta, Finland were mapped and a new system was planned including hardware, software, networks, support services and maintenance. The hotel booking software was acquired from a software company specialized to hospitality software. The wireless network for the customers was obtained from a local IT company to conference hotel Marjola. Also the planning and implementation of the hotel s own network was done during the project.

4 iv ALKUSANAT Kiitos kaikille kandidaatintyössäni minua avustaneille. Erityisesti haluan kiittää professori Jari Porrasta työn ohjaamisesta, Wispnet Oy:n Risto Pajaria osaavasta ja asiantuntevasta opastuksesta ja tuesta verkkotoimintojen kanssa sekä kokoushotelli Marjolan hotellipäällikköä Maarit Viljasta antoisasta yhteistyöstä projektin parissa. Lappeenrannassa Riku Tarkiainen

5 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENNELUETTELO JOHDANTO TAUSTA Työn taustat Käytetyt termit Alkutilanteen kuvaus Taustaa kirjallisuudessa TAVOITETILA Tavoitetilan kuvaus Tavoitetilan mittarit KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Laitteistot Ohjelmistot Verkot Sainet Marjolan sisäverkko Tukipalvelut ja ylläpito Muut toteutukseen liittyneet asiat TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET...18 LÄHDELUETTELO...19

6 2 LYHENNELUETTELO ADSL DHCP DNS Ethernet IP IT RJ-45 T568A T568B TIA/EIA-568-B UPS WLAN Asymmetric Digital Subscriber Line Dynamic Host Configuration Protocol Domain Name System Pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu Internet Protocol Information Technology Verkkokaapeloinnissa käytetty liitin Standardoitu verkkokaapelin kytkentätapa Standardoitu verkkokaapelin kytkentätapa Standardi, joka määrittelee verkkotuotteita ja menetelmiä Uninterruptible Power Supply Wireless Local Area Network

7 3 1 JOHDANTO Hotelliyritykset ovat olleet viime vuosikymmenen aikana suurten muutosten kohteina. Ihmisten työ- ja vapaa-ajan matkustus on lisääntynyt runsaasti sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti ja Internet on mullistanut hotellien vertailun ja hotellivarausten tekemisen. Kasvaneet matkustajamäärät ja tiedon lisääntyminen on asettanut paineita hotelliyrityksille, joista useat selvisivät täpärästi 90-luvun lamasta. Hotelli- ja ravintola-alan yritysten tietojenkäsittelyn parantaminen on yksi tapa edesauttaa yrityksen tehokkuutta ja näin turvata yrityksen mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa. Työn aiheena on lappeenrantalaisen loma- ja kokoushotelli Marjolan IT-järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Työn perusteena on Marjolan halu uudistaa toimintaansa ja näin pyrkiä parantamaan työntekijöiden tehokkuutta ja samalla tarjota asiakkailleen parempaa palvelua. Työssä käsitellään kokonaisen IT-järjestelmän rakentamista eri alihankkijoiden toimittamista osista, siten että lopullinen järjestelmä on Marjolan tarpeiden mukainen. Uudistuksen on myös tarkoitus mahdollistaa uusien palveluiden lisääminen järjestelmiin tulevaisuudessa. Työssä käsitellään langattoman asiakasverkon (Sainet) suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Wispnet Oy:n kanssa, sähköisen hotellivarausjärjestelmän hankintaprosessi Hotellinx Oy:ltä sekä tietokonelaitteistojen ja verkkoyhteyksien päivittäminen uusien järjestelmien vaatimalle tasolle. Lisäksi työssä toteutetaan ohjeisto uusien järjestelmien vikatilanteiden varalle sekä suunnitellaan ja toteutetaan Marjolan henkilökunnalle tietoturvakäytännöt, jonka perusteella uusien järjestelmien käytön turvallisuus saadaan taattua.

8 4 2 TAUSTA 2.1. Työn taustat Loma- ja kokoushotelli Marjolan nykyinen päärakennus on rakennettu v. 1988, mutta lomakoti- ja hotellitoimintaa alueella on ollut jo useita vuosikymmeniä. Majoitustilaa hotellissa on yhteensä n. 60 henkilölle eritasoisissa majoitustiloissa. Marjolassa on ollut kokousasiakkaita vaihtelevissa määrin vuosien saatossa ja yritysasiakkaiden määrän kasvattaminen on ollut yksi Marjolan lähiaikojen tavoitteista. Loma- ja kokoushotelli Marjolan omistaa Etelä-Saimaan Invalidit Ry. Työn aiheena olevan tietojärjestelmämuutoksen tarve on Marjolassa todettu tarpeelliseksi viime vuosien aikana. Hotellin imagon nostaminen ja asiakasmäärän kasvattaminen ovat osoittautuneet mahdottomiksi ilman toimivaa tietojärjestelmäinfrastruktuuria ja selkeitä toimintamalleja tietojärjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Tänä päivänä kokousasiakkaat vaativat kokoushotellilta lukuisia asioita, joista tärkeimpänä mainittakoon langattoman internetin saatavuus kaikissa kokoustiloissa. Tämä seikka ja useita muita kokousasiakkaiden vaatimuksia on otettu huomioon kandidaatintyön alkuselvitystä tehtäessä. Myös nykypäivän lait ja määräykset vaativat hotelli- ja ravintola-alan yritykseltä monia toimenpiteitä, joita ei ole otettu huomioon vanhoja järjestelmiä laadittaessa. Useimmat hotellivaraukset tehdään nykyään Internetin välityksellä, joten uutta järjestelmää suunniteltaessa myös tämä on otettava huomioon Käytetyt termit Työssä IT-järjestelmällä tarkoitetaan koko hotelliyrityksen tietoteknistä järjestelmää sisältäen laitteistot, verkot sekä ohjelmistot. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan hotellin ja Etelä- Saimaan Invalidit Ry:n tietojenkäsittelyyn ja tietojen prosessointiin tarkoitettuja ohjelmistoja tietokantoineen.

9 Alkutilanteen kuvaus Marjolan toiminnassa on ollut lähiaikoina paljon muutoksia, joten IT-järjestelmän päivittäminen ajan tasalle on ollut edellytys yrityksen kehitykselle. Suurimpia muutoksia ovat olleet mm. kirjanpidon ulkoistaminen, toimistotilojen siirtäminen rakennuksesta toiseen sekä uuden kokoustilan rakentaminen. Vanha IT-järjestelmä on palvellut Marjolan toiminnan kolmea eri osaa: hotellitoimintaa, Etelä-Saimaan Invalidit Ry:n toimintaa sekä kirjanpitoa. Hotellitoiminnassa ITjärjestelmää on käytetty lähinnä sähköpostiyhteyksien hoitamiseen ja tarjouksien ym. dokumenttien laatimiseen. Hotellin varausjärjestelmä on toiminut kokonaan manuaalisesti varausvihkon ja muistilappujen avulla ja tämän menetelmän suuri virhemarginaali on koettu uhkaksi hotellin imagoa nostettaessa. Myös yksittäisen hotellitapahtuman käsittelyyn vaadittu työmäärä on ollut kohtuuttoman suuri. Vanha järjestelmä on ollut myös hyvin pitkälle riippuvainen tietyistä henkilöistä, joka aiheuttaa helposti suuria ongelmia. Yhdistyksen osuus IT-järjestelmän käytöstä on koostunut pääosin yhdistyksen jäsentietorekisterin ylläpidosta ja jäsensihteerin muista toiminnoista. Myös yhdistyksen laskutus on hoidettu osittain vanhan järjestelmän avulla. Varsinaista yhtenäistä tietojärjestelmää hotelli- ja ravintolapuolen käyttöön Marjolassa ei ole ollut aiemmin. Marjolan tietokonelaitteisto on koostunut palvelimesta sekä neljästä työasemasta, jotka ovat Ethernet-pohjaisessa lähiverkossa keskenään. Kyseiset laitteet ovat aiemmin vuokrattu lappeenrantalaiselta IT-yritykseltä, ja nykyään laitteet ovat Marjolan omaisuutta. Internet-yhteys on toteutettu ADSL-tekniikalla. ADSL-modeemi on kytkettynä keskittimen välityksellä palvelimeen ja tämä toimii mm. nimipalvelimena muille koneille. Palvelin on tarjonnut käyttäjille myös yhden yhteisen tallennuspaikan verkon ylitse. Hotellin tietokoneen yhteys muuhun verkkoon on toteutettu langattomasti, koska palvelin on sijainnut eri rakennuksessa. Työasemien tietoturva on ollut olematonta salasanojen helppoudesta virustorjuntaohjelmistojen päivitysten puutteellisuuteen saakka. Osa Marjolan käytössä olleista ohjelmistoista on pidetty ajan tasalla, mutta osa ohjelmistoista on ollut sellaisenaan käytössä useita vuosia ja kyseisten ohjelmistojen tietoturva-asiat ja päivitysten puuttuminen on osaltaan luonut suuria turvariskejä.

10 6 Marjolan henkilökunnan tietokoneen käyttötaidot riittävät koulutuksen avulla uusien järjestelmien käyttämiseen, mutta järjestelmien ylläpitoa yrityksen sisällä ei pystytä hoitamaan. Aiemmin henkilöstöä ei ole juurikaan koulutettu IT-järjestelmien käyttöön, mikä on osaltaan myös aiheuttanut vastustusta uusien järjestelmien hankkimiseen. Vikatilanteiden sattuessa toimintamallit eivät ole olleet selkeitä ja pienikin ongelma on aiheuttanut usein suuria vaikeuksia hotellin ja yhdistyksen normaalille toiminnalle. Asiakkaille ei ole ollut tarjolla minkäänlaista mahdollisuutta päästä Internetiin hotellista. Kokousasiakkaiden aiemman palautteen mukaan langattoman verkon puuttuminen on ollut erittäin suuri osatekijä kokoustilojen hankkimiseen muilta hotelleilta Taustaa kirjallisuudessa Turun Åbo Akademi-yliopiston tutkijoiden Emerald-lehdessä syyskuussa 2001 julkaistussa raportissa tutkittiin uusikaupunkilaisen pienen hotellin siirtymistä täysin manuaalisesta järjestelmästä Internetissä toimivaan varausjärjestelmään ja tähän muutokseen liittyviä vaikeuksia. Tutkimuksessa todettiin uuden järjestelmän parantavan hotelliyrityksen kilpailuasemaa markkinoilla ja mahdollistavan monien liiketoimintaprosessien automatisoinnin. Suurimpina ongelmina pidettiin henkilökunnan vähäistä tietoteknistä osaamista ja haluttomuutta suureen muutokseen sekä hotelliyrityksen rajallisia taloudellisia resursseja järjestelmien hankkimiseen ja henkilöstön kouluttamiseen (Anckar et al., 2001). Paija (et al., 1997) mukaan 1990-luvun laman jälkeen hotelliyritysten taloudelliset panostukset ovat keskittyneet lähinnä toiminnan turvaamiseen. Tämän vuoksi uuden järjestelmän olisi pystyttävä tuottamaan lisäarvoa mahdollisimman nopeasti käyttöönoton jälkeen. Hotelliyritysten tietojärjestelmien vaatimuksia lisää lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004), Tilastokeskuksen ylläpitämä matkailutilasto, johon kerätään tietoa rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden toiminnasta (Tilastokeskus, 2008). Nykyaikaiset hotellivarausjärjestelmät pystyvät hoitamaan tämän tilastoinnin automaattisesti (Hotellinx, 2008), ja tämä vähentää huomattavasti hotelliyrityksen kuukausittaista työmäärää. Pk-yritysten tietoturvaan liittyviin riskeihin ja tietoturvastrategian tarpeellisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota monelta eri taholta. Julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen

11 7 yhteistoiminnan tuloksena on toteutettu sivustokokonaisuus jonka tarkoituksena on parantaa sekä yksityisten henkilöiden että yritysten ymmärrystä tietoturvasta. Yrityksen tietoturvallisuus riippuu yrityksen jokaisen henkilön toiminnasta, joten on tärkeää sopia yhteiset pelisäännöt järjestelmien turvaamiseksi (Tiihonen, 2001). Henkilökunnan IT-koulutukseen ja tukipalveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska riittävä koulutus vähentää henkilöstön uuteen järjestelmään kohdistuvaa vastarintaa ja motivoi työntekijöitä käyttämään uutta järjestelmää. (Anckar et al., 2001)

12 8 3 TAVOITETILA 3.1. Tavoitetilan kuvaus Tavoitetilan mukaisessa, toimivassa järjestelmässä vaaditaan asianmukaisen laitteiston ja ajan tasalla olevien ohjelmien toimivuutta yhdessä sekä ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöön koulutettua henkilökuntaa. Lisäksi kilpailukyvyn parantaminen vaatii hotelliyritykseltä nykyaikaisten palveluiden tarjoamista asiakkaille, kuten langattoman Internet-yhteyden saaminen ennalta määritellyillä alueilla sekä hotellivarauksen tekemisen Internetissä. Tässä työssä pyritään toteuttamaan tavoitetila siten, että kaikki osa-alueet tulee katettua ja toteutettu järjestelmä on laajennettavissa uusilla ominaisuuksilla tulevaisuudessa Tavoitetilan mittarit Marjolan tietokonejärjestelmän uudistus voidaan jakaa neljään osaan, laitteistot, ohjelmistot, verkot sekä tukipalvelut ja ylläpito. Näistä jokaiselle on määritetty useita tavoitteen toteutumista kuvaavaa mittaria. Tavoitetilan voidaan toteutuneen, kun kaikkien mittareiden osa-alueet on huomioitu lopullisessa järjestelmässä. Kaavio 1 kuvaa tavoitetilan eri osaalueiden mittareita. Työasemien määrän suhde tarpeeseen Tietokoneiden tehokkuuden riittävyys Palvelimen hyödyntäminen tietojärjestelmissä Laitteiden sähkövirran turvaaminen Ohjelmistojen päivittäminen ajan tasalle Ohjelmistojen lisenssiasiat Hotellivarausjärjestelmä - hankinta - asennus - koulutus - käyttöönotto - ylläpito Tietoverkon suunnittelu ja toteutus uudessa tilassa Langattoman asiakasverkon hankinta ja toteutus Tietoturvakäytännöt Tukipalvelusopimukset Henkilöstön koulutus Vikatilanteiden hallinnan ohjeisto Laitteistot Ohjelmistot Tietoverkot Tukipalvelut ja ylläpito Kaavio 1. Tavoitetilan toteutumista kuvaavat mittarit

13 9 Laitteistojen osalta tavoitetila on toteutettu, kun hotellin käytössä on tarpeiden mukainen määrä työasemia, Marjolassa olevat tietokoneet on päivitetty vastaamaan tehoiltaan uuden hotellivarausjärjestelmän vaatimuksia, hotellin omaa palvelinta hyödynnetään tehokkaasti tietojärjestelmien toiminnassa sekä laitteistot ovat turvattuna sähköverkon epäsäännölliseltä toiminnalta. Ohjelmistot -osa-alueen suurin yksittäinen mittari on sähköisen hotellivarausjärjestelmän hankintaprosessin onnistuminen. Tähän sisältyvät osa-alueet ovat ohjelmiston hankinta, asennus, koulutus, käyttöönotto ja ylläpito. Kyseisen hankintaprosessin onnistuminen vaatii eri osa-alueiden toteutumista ennalta määritetyn aikataulun puitteissa sekä kokonaisuuden toimimista nykyisen tietokone-infrastruktuurin kanssa. Ohjelmistojen osalta muita mittareita ovat muiden käytössä olevien ohjelmien päivittäminen ajan tasalle, päivityskäytäntöjen luominen tulevaisuutta varten sekä Marjolan käytössä olevien ohjelmistolisenssien dokumentointi ja ylläpitokäytäntöjen luominen. Tietoverkkojen osalta tavoitetilaa mittaavia mittareita on kaksi: tietoverkon suunnittelu ja toteutus toimimaan uudessa ympäristössä yhdessä hotellin käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa sekä langattoman asiakasverkon hankintaprosessin onnistuminen verkon tarpeen määrittelystä lopulliseen hotellin kattavan langattoman verkon toimivuuteen saakka. Lopullisen järjestelmän toimivuuden kannalta ehkä oleellisin tavoitetilan osa-alue on tukipalvelut ja ylläpito. Tähän osa-alueeseen kuuluu laitteistoja ja ohjelmistoja koskevien tukipalvelusopimusten aikaansaaminen tarjouskilpailun avulla, Marjolan tietojärjestelmän tietoturvakäytäntöjen luominen, riittävän tietoteknisen koulutuksen suunnittelu henkilöstölle ja sekä muut osa-alueet yhdistävän, käyttäjille suunnatun vikatilanneohjeiston laatiminen. Näiden lisäksi myös henkilöstön koulutuksen toteutuminen on tärkeä osa tavoitetilan toteutumista. Työn onnistumista mitataan edellä mainittujen mittareiden lisäksi myös Marjolan liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Mikäli uuden järjestelmän tekninen toteutus on onnistunut ja käyttöönoton jälkeen suuria ongelmia ei ole ilmentynyt, liiketoiminnassa tulisi näkyä selkeästi muutosta positiiviseen suuntaan kasvaneen työn tehokkuuden ja asiakkaille tarjottavien uusien palveluiden ansiosta.

14 10 4 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Käytännön toteutuksen kannalta projekti oli suhteellisen laaja. Tämän vuoksi toteutuksen eri osa-alueet ovat jaettuna alaotsikoiden avulla viiteen eri kappaleeseen. Ensimmäinen kappale käsittelee laitteistopuolen toteutusta ja toteutuksessa käytettyjä ratkaisuja. Toisessa kappaleessa käydään läpi ohjelmistoihin liittyvät toimenpiteet. Kolmas kappale koskee tietoverkkojen toteutusta ja kolmannen kappaleen alakappaleissa käsitellään erikseen Sainetin osuus Marjolan verkkotoiminnoista sekä Marjolan oma sisäverkko. Neljännessä kappaleessa kerrotaan tukipalveluiden ja ylläpidon toteutuksesta projektissa. Viides ja viimeinen kappale käsittelee muita toteutukseen liittyneitä asioita, kuten yhteistyötä eri alihankkijayritysten kanssa Laitteistot Laitteistopuolen toteutus aloitettiin kartoittamalla aiemmin mainittujen mittareiden mukaisesti tarvittavien työasemalaitteistojen määrä ja tehokkuus. Laitekartoituksessa määritettiin tarvittavat työasemat, näillä tehtävät toiminnot sekä toimintojen vaatimat ohjelmistot työasemakohtaisesti. Kartoituksen pohjalta verrattiin jo olemassa olevien työasemien ominaisuuksia uusien toimintojen vaatimien ohjelmistojen keskimääräisiin järjestelmävaatimuksiin. Lisäksi kartoituksessa linjattiin palvelimen rooli tulevassa järjestelmässä. Laitekartoituksessa todettiin, että hotellilla oli tarve kolmelle työasemalle sekä palvelimelle. Yhdistyksen tarpeisiin riitti yksi työasema, joka on myös kytkettynä Marjolan sisäverkkoon. Marjolan vanhojen työasemien prosessoriteho oli riittävä myös uusien ohjelmistojen käyttämiseen ja kartoituksen tuloksena kaikkien työasemien keskusmuistia lisättiin yhdellä 512 megatavun muistikammalla per työasema. Lisäksi kahteen työasemaan hankittiin polttava DVD-asema pääsääntöisesti markkinointimateriaalin valmistusta sekä tiedostojen toissijaista varmuuskopiointia varten. Palvelimen käyttö aiemmassa järjestelmässä oli hyvin vähäistä ja tämän vuoksi muun muassa palvelimen varmuuskopiointirutiineista oli luovuttu. Kartoituksen perusteella palvelimen tärkeyttä pyrittiin korostamaan verkkotoimintojen sekä tiedostojen jakajana. Palvelimen ominaisuudet olivat riittävät uusien ohjelmistojen vaatimuksiin nähden lukuun ottamatta keskusmuistin määrää, jota lisättiin yhdellä 512 megatavun muistikammalla. Lisäksi

15 11 palvelimeen hankittiin toinen gigatavun siirtonopeuteen kykenevä verkkokortti, jotta tarvittavat verkkosuunnitelmat olivat mahdollista toteuttaa. Koska kokoushotelli Marjola sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, on sähkönjakeluhäiriöiden todennäköisyys varsinkin kesäaikaan hyvin suuri. Tämän takia kaikkien työasemien sähkönjakelu toteutettiin erillisten varavirtalaitteiden avulla. Jokaisen työaseman keskusyksikkö sekä näyttö saavat virtansa UPS (Uninterruptible Power Supply) -laitteen kautta, jolloin sähköverkon kautta tulevat virtapiikit sekä mahdolliset katkot sähkönjakelussa eivät pääse vaikuttamaan IT-järjestelmän toimivuuteen. Myös palvelin sekä verkkolaitteet varustettiin tarpeisiin sopivilla UPS -laitteilla Ohjelmistot Ohjelmistojen uudistaminen aloitettiin etsimällä Marjolan tarpeisiin sopiva hotellivarausjärjestelmä. Ohjelmiston hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu eri toimittajien kesken. Tarjotuista ohjelmistoista erottui edukseen Hotellinx Finland Oy:n Hotellinx Suite, jonka ominaisuudet kattoivat Marjolan tarpeet täysin ja varsinkin tarjotut tukipalvelut puolsivat kyseisen ohjelmiston valintaa hotelli Marjolan hotellivarausjärjestelmäksi. Laitteistojen määrittelyssä käytettiin apuna Hotellinx Finlandin toimittamaa laitteistovaatimusdokumenttia. Tämän avulla varmistettiin ohjelmistojen toimivuus Marjolan laitteistojen kanssa. Varsinaisen ohjelmiston asennuksen sekä ohjelmistoon tarvittavien alkuasetusten määrittelyn teki Hotellinx Finlandin työntekijä Marjolan hotellipäällikön opastuksella. Hotellinx Suiten pääohjelmisto asennettiin Marjolan sisäverkossa sijaitsevalle palvelimelle, joka jakaa resursseja muille sisäverkossa sijaitseville työasemille. Koska pääohjelmisto on sijoitettu palvelimelle, on varmuuskopioiden sekä muiden tiedonhallintaan ja yhtenäisyyteen liittyvien toimenpiteiden organisointi helpompaa ja varmempaa. Laitekartoituksen mukaisesti Hotellinx Suiten asiakasohjelmisto asennettiin kolmelle hotellin työasemalle. Näin hotellin toimintojen suorittaminen onnistuu tapahtumien päällekkäisyydestä huolimatta. Marjolan työasemien tietoturvaohjelmistot päivitettiin ajan tasalle ja tietoturvaohjelmistojen ylläpito ulkoistettiin lappeenrantalaiselle IT-yritykselle.

16 12 Marjolan työasemilla aiemmin käytössä olleista hyötyohjelmistoista tarvekartoituksessa todettiin tarpeelliseksi ainoastaan toimisto-ohjelmistot sekä pankkiyhteysohjelmisto. Pankkiyhteysohjelmisto päivitettiin pankin antamien ohjeiden mukaisesti ja samalla ohjelmiston käytön tarve rajattiin ainoastaan yhdistyksen toimistoon sijoitettuun työasemaan Verkot Kokoushotelli Marjolan tietoverkko palveli ennen tämän kandidaatintyöprojektin alkua ainoastaan yhdistyksen toimiston työasemia sekä hotellin käytössä ollutta yhtä työasemaa. Päärakennuksen ja piharakennuksen välissä maan alla kulkenut koaksiaalikaapeli oli mennyt poikki pihalla tehtyjen kaivausten takia ja tämän vuoksi rakennusten väliin oli pari vuotta sitten hankittu langatonta verkkotekniikkaa käyttävä siirtolinkki. Verkkotarpeita kartoittaessa nousivat esiin kaksi pääkohtaa: langattoman asiakasverkon toteutus sekä sisäverkon suunnittelu ja toteutus uusien tarpeiden mukaisesti. Seuraavissa kappaleissa näitä kahta pääkohtaa on käsitelty tarkemmin Sainet Marjolan langatonta asiakasverkkoa suunniteltaessa oli kaksi vaihtoehtoa toteuttaa kyseinen verkko: tehdä Marjolan henkilökunnan hallinnoima langaton verkko tai ostaa langattoman verkon suunnittelu ja toteutus palveluna, jolloin myös verkon ylläpidon hoitaisi ulkopuolinen taho. Koska Marjolan henkilökunnalla ei ole runsaasti tietoteknistä osaamista ja henkilökunnan määrä on kohtuullisen vähäinen, päätettiin asiakasverkko ostaa palveluna lappeenrantalaiselta Wispnet Oy:ltä. Wispnet Oy:n tarjoama Sainet on Lappeenranta-Imatra-seudulla toimiva langaton, WLANtekniikkaa käyttävä verkko. Wispnet tarjoaa kotikäyttäjille ja yrityksille sekä yhteisöille erilaisia palvelupaketteja. Marjolan käyttöön sopivin palvelupaketti sisältää asiakkaiden käyttöön annettavat kertakäyttöiset käyttäjätunnukset, joiden avulla asiakkaat pääsevät käyttämään Sainetia ennalta määritellyn mittaisen ajan. (Sainet, 2008) Sainet-verkon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Wispnet Oy:n työntekijät, mutta koska Marjolan verkkojen kokonaisvaltainen toteutus oli yksi osa tätä kandidaatintyötä, on työssä käsitelty myös hieman Sainet-verkkoa. Marjolan Sainet-verkossa on kahdeksan tu-

17 13 kiasemaa, jotka ovat yhteydessä Wispnetin palvelimille Marjolan ADSL-yhteyden kautta. Tämän ansiosta mahdolliset tukiasemien vikatilanteet huomataan Wispnetin toimesta reaaliaikaisesti. (Sainet, 2008) Marjolan sisäverkko Kokoushotelli Marjolan sisäverkko oli aiemmin pääsääntöisesti sijoitettuna piharakennuksessa sijaitsevaan toimistoon, mutta tilavaihdosten myötä hotellin toiminnot siirtyivät päärakennukseen, joten verkon muutoksiin oli tarvetta. Kuvassa 1 on esitelty Marjolan vanhan ja uuden verkon verkkotopologiat. Uuden sisäverkon päälähtökohtana oli parantaa sisäverkon toimivuutta sekä tietoturvaa. Tämän vuoksi palvelin siirrettiin keskittimen takaa suoraan ADSL-modeemin taakse. Palvelin sai näin kiinteän IP-osoitteen Internetistä, joka mahdollistaa myös tarvittaessa suorat etäyhteydet palvelimelle. Palvelin laitettiin jakamaan sisäverkolle IP-osoitteita DHCP:n avulla, jonka lisäksi palvelin toimii myös DNSpalvelimena sisäverkon työasemille. ADSL ADSL Keskitin Sainet Palvelin Keskitin Työasemat Työasemat Työasemat Palvelin Työasemat Työasemat Työasemat Vanha verkko Uusi verkko Kuva 1. Marjolan vanhan ja uuden verkon topologiat Sisäverkko on toteutettu Ethernet-tekniikalla CAT-6 -tasoisella verkkokaapelilla käyttäen TIA/EIA-568-B-standardissa määriteltyjä kytkentöjä T568A ja T568B sekä RJ-45- liittimiä.

18 Tukipalvelut ja ylläpito Otettaessa käyttöön uusi järjestelmä, käyttäjien kouluttaminen ja käytön tukeminen on yksi tärkeimpiä toimintoja. Marjolan IT-järjestelmän tukipalveluiden suunnitteluun on tämän takia käytetty erityisesti paljon aikaa. Hotellinx Suite-ohjelmiston asennuksen jälkeen hotellin työntekijöille pidettiin Hotellinx Finland Oy:n työntekijän toimesta perusteellinen perehdytys ohjelmiston käyttöön. Ohjelmiston käyttöohjekirja toimitettiin myös työntekijöiden saataville. Hotellijohtajasta tehtiin järjestelmän pääkäyttäjä, joten hänelle järjestettiin lisäkoulutus koskien pääkäyttäjän toimia. Hotellinx Finland tarjoaa asiakkailleen hyvän puhelintukipalvelun, jonka lisäksi ongelmatilanteissa voidaan käyttää etätukea TeamViewer-ohjelmiston avulla. TeamViewer on kaupallisessa käytössä maksullinen etätyöpöytäohjelmisto, jonka avulla on hyvin helppoa järjestää etätukipalvelu esimerkiksi Marjolan tapauksessa (TeamViewer, 2008). Sainetin toimesta on koulutettu Marjolaan yhteyshenkilö, joka pystyy tekemään kertakäyttöisiä asiakastunnuksia aina tarvittaessa sekä vikatilanteiden sattuessa on yhteyshenkilönä asiakkaiden ja Wispnetin välillä. Asiakkaille Sainetin käytön tueksi on tehty ohjeistus, joka löytyy kirjallisena hotellin vastaanotosta. Marjolan oman IT-järjestelmän ylläpito on ulkoistettu lappeenrantalaiselle IT-yritykselle. Marjolan työntekijöille on laadittu tämän kandidaatintyön ohessa opas uuden ITjärjestelmän tukipalveluiden käyttöön. Samaan oppaaseen on kerätty kaikkien käytettävien ohjelmistojen ja laitteistojen tukipalveluiden yhteystiedot, ohjeet tukiyhteydenottoja varten, ohjeita vikatilanteiden sattuessa sekä uudet noudatettavat tietoturvakäytännöt ohjeineen. Ohjepaketti on pyritty tekemään niin kattavaksi, että kaikkiin ongelmatilanteisiin löytyy jonkinlainen ratkaisu. Tämän ohjeiston sisältö on esitelty Marjolan työntekijöille ja ohjeisto on saatavissa sekä kirjallisena että sähköisenä versiona Marjolan työasemilla Muut toteutukseen liittyneet asiat Projektin toteutuksessa on tehty yhteistyötä useiden eri yritysten ja tahojen kanssa. Internet-yhteyksien hankkiminen ja asetusten määrittely on tehty teleoperaattorin kanssa. Hotellivarausjärjestelmän koulutukseen ja käyttöönottoon on saatu taloudellista tukea Lappeen-

19 15 ranta Innovation Oy:ltä. Laitteistoihin liittyvät asiat on hoidettu paikallisten IT-yritysten kautta. Eri tahojen kanssa tehty yhteistyö on välillä hankaloittanut päätöksentekoprosessia, vaikka yhteistyö muuten toimisikin erittäin hyvin. Koska Marjolan koko IT-järjestelmän uusiminen oli kooltaan suuri projekti, oli kuitenkin erittäin tärkeää löytää sopivia yhteistyökumppaneita eri osa-alueilta. Tällä varmistettiin projektin sujuvuus ja taattiin hyvät lähtökohdat mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuun tulevaisuudessa.

20 16 5 TULOKSET Projektin suunnitteluvaiheessa määritellyt mittarit kuvaavat projektin onnistumista. Kaikilla osa-alueilla määritetyt mittarit kuvasivat realistisesti projektin tärkeimpiä kohtia. Laitteistojen osalta kaikkien mittareiden mukaan projekti oli onnistunut. Ohjelmisto-osaalueella tärkein mittari oli Hotellinx Suite-ohjelmiston käyttöönotto, joka saatiin suoritettua onnistuneesti. Myös muut ohjelmistoja koskeneet mittarit saavutettiin projektin aikana. Tietoverkkojen osa-alueella tärkeitä mittareita oli kaksi, Marjolan oman sisäverkon toteutus sekä langattoman asiakasverkon toteutus. Molemmat verkot toteutettiin onnistuneesti projektin aikana. Tukipalveluiden ja ylläpidon osalta mittareita oli määritetty liittyen laitteistoja ja ohjelmistoja koskevien tukipalvelusopimusten aikaansaamiseen tarjouskilpailun avulla, Marjolan tietojärjestelmän tietoturvakäytäntöjen luomiseen, riittävän tietoteknisen koulutuksen suunnitteluun henkilöstölle ja sekä käyttäjille suunnatun vikatilanneohjeiston laatimiseen. Näiden mittareiden tehtävät täyttyivät projektin aikana ja Marjolan henkilökunnan koulutus jatkuu yhä aina tarvittaessa. Projektin vaikutukset hotellin liiketoiminnalliseen puoleen ovat olleet helposti nähtävissä. Langattoman asiakasverkon lisääminen hotellin kokousasiakkaille tarjottavien palveluiden listalle on lisännyt huomattavasti kokousasiakkaiden määrää Marjolassa ja langattoman verkon saatavuus onkin ollut monen asiakkaan tärkein päätöksentekokriteeri. Kokousasiakkaiden käytössä on tilamuutosten ansiosta yksi uusi kokoustila, joka lisäsi Marjolan kokoustilojen kapasiteettia 30 prosentilla. Tämä yhdessä langattoman verkon, sekä kokousasiakkaiden käyttöön hankittujen videoprojektorin ja vastaanotosta lainattavan kannettavan tietokoneen kanssa ovat mahdollistaneet kokousasiakkaiden määrän kasvun. Myös hotelliasiakkaat ovat ottaneet langattoman verkon käyttömahdollisuuden ilomielin vastaan. Hotellin omat toiminnot ovat hyötyneet Hotellinx Suiten tarjoamista raportointimahdollisuuksista ja nämä ovatkin vähentäneet manuaalista työtä hyvin paljon. Hotelliyritysten täytyy raportoida Tilastokeskukselle kuukausittain majoittujista, Hansel Oy:lle neljä kertaa vuodessa puitesopimustoimittajan roolissa (Hansel, 2008) sekä Lääninhallitukselle neljä kertaa vuodessa alkoholilainsäädännön mukaisesti. Nimenomaan näiden raporttien automatisointi on helpottanut työntekijöiden arkea paljon. Lisäksi sähköisessä muodossa olevat hotellin asiakastietorekisteri sekä ravintolan tuotekohtainen myyntiraportti mahdollistavat

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu

Diplomityöseminaari. 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Diplomityöseminaari 8.12.2005 Teknillinen Korkeakoulu Työn otsikko: Tekijä: Valvoja: Ohjaaja: Tekninen tiedonhankinta ja yrityksen tietojen turvaaminen Pekka Rissanen Prof Sven-Gustav Häggman DI Ilkka

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1 Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Sivu 1 Tietokoneet ja verkot PÄIVÄ 2: Yrityksen palvelimen ja työasemien asentaminen ja konfigurointi sekä turvallisen

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Linux. Alkutarkistukset

Linux. Alkutarkistukset Linux Alkutarkistukset Kytkentäkaapeli Kytkentäkaapelia voidaan nimittää myös esim. CAT 5 kaapeliksi tai verkkokaapeliksi. Kytkentäkaapeli ei yleensä kuulu vakiona uuden mikron tai verkkokortin varustuksiin.

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot