IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola"

Transkriptio

1 Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laboratorio Kandidaatintyö IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola Riku Tarkiainen vsk Tietotekniikan osasto Digitaalinen viestintätekniikka Työn tarkastajana toimii prof. Jari Porras

2 ii TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tietotekniikan osasto Digitaalisen viestintätekniikan koulutusohjelma Riku Tarkiainen IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus Case kokoushotelli Marjola Kandidaatintyö sivua, 1 kuva ja 1 kaavio Tarkastaja: Professori Jari Porras Hakusanat: hotelli, IT-järjestelmä, tietojärjestelmä, järjestelmämuutos, Keywords: hotel, IT-system, information system, system upgrade Suomalaisten hotelliyritysten kilpailu etenkin yritysasiakkaista on kasvanut huimasti luvun lamavuosien jälkeen. Tämä kilpailu on johtanut useiden hotelliyritysten osalta siihen, että IT-järjestelmien kehitys ei ole kestänyt kilpailussa mukana. Kokousasiakkaiden kasvaneet vaatimukset aiheuttavat paineita varsinkin pienille hotelleille, jotka ovat pakotettuja kehittämään omia järjestelmiään ja palveluitaan markkinoiden vaatimalle tasolle. Hotelliyrityksen IT-järjestelmän muutoksessa tärkeää on kartoittaa tarkasti yrityksen omat tarpeet kuten myös asiakkaiden vaatimukset. Näiden pohjalta suunniteltu järjestelmä auttaa hotelliyritystä parantamaan palvelutasoaan sekä yksinkertaistamaan omia toimintojaan. Tässä kandidaatintyössä kartoitettiin lappeenrantalaisen kokoushotelli Marjolan ITjärjestelmän tarpeet sekä suunniteltiin uusi kokonaisvaltainen IT-järjestelmä sisältäen laitteistot, ohjelmistot, tietoverkot, tukipalvelut sekä ylläpidon. Kokoushotelli Marjolaan toteutettiin hotellivarausjärjestelmän hankinta kyseisiin järjestelmiin erikoistuneelta ohjelmistotoimittajalta, langattoman asiakasverkon hankinta paikalliselta IT-yritykseltä sekä hotellin oman tietoverkon suunnittelu ja toteutus.

3 iii ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Department of Information Technology Riku Tarkiainen Planning and implementing an IT-system upgrade Case conference hotel Marjola Bachelor s thesis pages, 1 figure and 1 table Examiners: Professor Jari Porras Keywords: hotel, IT-system, information system, system upgrade The competition of Finnish hospitality companies has grown massively after the depression years in the 1990s. This competition has lead many hospitality companies in the situation, where their IT system development has not stayed with the competition. Conference customers grown requirements produce pressure especially to small hotels, which are forced to develop their own systems and services to the level defined by current markets. During the upgrade of a hospitality company s IT system, it is very important to define explicitly the company s own needs as well as the customers requirements. A new system, which is designed based on these needs and requirements, will help the hotel to achieve a better service level and simplify their own actions. In this bachelor s thesis, the needs of the IT-system of conference hotel Marjola from Lappeenranta, Finland were mapped and a new system was planned including hardware, software, networks, support services and maintenance. The hotel booking software was acquired from a software company specialized to hospitality software. The wireless network for the customers was obtained from a local IT company to conference hotel Marjola. Also the planning and implementation of the hotel s own network was done during the project.

4 iv ALKUSANAT Kiitos kaikille kandidaatintyössäni minua avustaneille. Erityisesti haluan kiittää professori Jari Porrasta työn ohjaamisesta, Wispnet Oy:n Risto Pajaria osaavasta ja asiantuntevasta opastuksesta ja tuesta verkkotoimintojen kanssa sekä kokoushotelli Marjolan hotellipäällikköä Maarit Viljasta antoisasta yhteistyöstä projektin parissa. Lappeenrannassa Riku Tarkiainen

5 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENNELUETTELO JOHDANTO TAUSTA Työn taustat Käytetyt termit Alkutilanteen kuvaus Taustaa kirjallisuudessa TAVOITETILA Tavoitetilan kuvaus Tavoitetilan mittarit KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Laitteistot Ohjelmistot Verkot Sainet Marjolan sisäverkko Tukipalvelut ja ylläpito Muut toteutukseen liittyneet asiat TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET...18 LÄHDELUETTELO...19

6 2 LYHENNELUETTELO ADSL DHCP DNS Ethernet IP IT RJ-45 T568A T568B TIA/EIA-568-B UPS WLAN Asymmetric Digital Subscriber Line Dynamic Host Configuration Protocol Domain Name System Pakettipohjainen lähiverkkoratkaisu Internet Protocol Information Technology Verkkokaapeloinnissa käytetty liitin Standardoitu verkkokaapelin kytkentätapa Standardoitu verkkokaapelin kytkentätapa Standardi, joka määrittelee verkkotuotteita ja menetelmiä Uninterruptible Power Supply Wireless Local Area Network

7 3 1 JOHDANTO Hotelliyritykset ovat olleet viime vuosikymmenen aikana suurten muutosten kohteina. Ihmisten työ- ja vapaa-ajan matkustus on lisääntynyt runsaasti sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti ja Internet on mullistanut hotellien vertailun ja hotellivarausten tekemisen. Kasvaneet matkustajamäärät ja tiedon lisääntyminen on asettanut paineita hotelliyrityksille, joista useat selvisivät täpärästi 90-luvun lamasta. Hotelli- ja ravintola-alan yritysten tietojenkäsittelyn parantaminen on yksi tapa edesauttaa yrityksen tehokkuutta ja näin turvata yrityksen mahdollisuudet kehittyä tulevaisuudessa. Työn aiheena on lappeenrantalaisen loma- ja kokoushotelli Marjolan IT-järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Työn perusteena on Marjolan halu uudistaa toimintaansa ja näin pyrkiä parantamaan työntekijöiden tehokkuutta ja samalla tarjota asiakkailleen parempaa palvelua. Työssä käsitellään kokonaisen IT-järjestelmän rakentamista eri alihankkijoiden toimittamista osista, siten että lopullinen järjestelmä on Marjolan tarpeiden mukainen. Uudistuksen on myös tarkoitus mahdollistaa uusien palveluiden lisääminen järjestelmiin tulevaisuudessa. Työssä käsitellään langattoman asiakasverkon (Sainet) suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Wispnet Oy:n kanssa, sähköisen hotellivarausjärjestelmän hankintaprosessi Hotellinx Oy:ltä sekä tietokonelaitteistojen ja verkkoyhteyksien päivittäminen uusien järjestelmien vaatimalle tasolle. Lisäksi työssä toteutetaan ohjeisto uusien järjestelmien vikatilanteiden varalle sekä suunnitellaan ja toteutetaan Marjolan henkilökunnalle tietoturvakäytännöt, jonka perusteella uusien järjestelmien käytön turvallisuus saadaan taattua.

8 4 2 TAUSTA 2.1. Työn taustat Loma- ja kokoushotelli Marjolan nykyinen päärakennus on rakennettu v. 1988, mutta lomakoti- ja hotellitoimintaa alueella on ollut jo useita vuosikymmeniä. Majoitustilaa hotellissa on yhteensä n. 60 henkilölle eritasoisissa majoitustiloissa. Marjolassa on ollut kokousasiakkaita vaihtelevissa määrin vuosien saatossa ja yritysasiakkaiden määrän kasvattaminen on ollut yksi Marjolan lähiaikojen tavoitteista. Loma- ja kokoushotelli Marjolan omistaa Etelä-Saimaan Invalidit Ry. Työn aiheena olevan tietojärjestelmämuutoksen tarve on Marjolassa todettu tarpeelliseksi viime vuosien aikana. Hotellin imagon nostaminen ja asiakasmäärän kasvattaminen ovat osoittautuneet mahdottomiksi ilman toimivaa tietojärjestelmäinfrastruktuuria ja selkeitä toimintamalleja tietojärjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Tänä päivänä kokousasiakkaat vaativat kokoushotellilta lukuisia asioita, joista tärkeimpänä mainittakoon langattoman internetin saatavuus kaikissa kokoustiloissa. Tämä seikka ja useita muita kokousasiakkaiden vaatimuksia on otettu huomioon kandidaatintyön alkuselvitystä tehtäessä. Myös nykypäivän lait ja määräykset vaativat hotelli- ja ravintola-alan yritykseltä monia toimenpiteitä, joita ei ole otettu huomioon vanhoja järjestelmiä laadittaessa. Useimmat hotellivaraukset tehdään nykyään Internetin välityksellä, joten uutta järjestelmää suunniteltaessa myös tämä on otettava huomioon Käytetyt termit Työssä IT-järjestelmällä tarkoitetaan koko hotelliyrityksen tietoteknistä järjestelmää sisältäen laitteistot, verkot sekä ohjelmistot. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan hotellin ja Etelä- Saimaan Invalidit Ry:n tietojenkäsittelyyn ja tietojen prosessointiin tarkoitettuja ohjelmistoja tietokantoineen.

9 Alkutilanteen kuvaus Marjolan toiminnassa on ollut lähiaikoina paljon muutoksia, joten IT-järjestelmän päivittäminen ajan tasalle on ollut edellytys yrityksen kehitykselle. Suurimpia muutoksia ovat olleet mm. kirjanpidon ulkoistaminen, toimistotilojen siirtäminen rakennuksesta toiseen sekä uuden kokoustilan rakentaminen. Vanha IT-järjestelmä on palvellut Marjolan toiminnan kolmea eri osaa: hotellitoimintaa, Etelä-Saimaan Invalidit Ry:n toimintaa sekä kirjanpitoa. Hotellitoiminnassa ITjärjestelmää on käytetty lähinnä sähköpostiyhteyksien hoitamiseen ja tarjouksien ym. dokumenttien laatimiseen. Hotellin varausjärjestelmä on toiminut kokonaan manuaalisesti varausvihkon ja muistilappujen avulla ja tämän menetelmän suuri virhemarginaali on koettu uhkaksi hotellin imagoa nostettaessa. Myös yksittäisen hotellitapahtuman käsittelyyn vaadittu työmäärä on ollut kohtuuttoman suuri. Vanha järjestelmä on ollut myös hyvin pitkälle riippuvainen tietyistä henkilöistä, joka aiheuttaa helposti suuria ongelmia. Yhdistyksen osuus IT-järjestelmän käytöstä on koostunut pääosin yhdistyksen jäsentietorekisterin ylläpidosta ja jäsensihteerin muista toiminnoista. Myös yhdistyksen laskutus on hoidettu osittain vanhan järjestelmän avulla. Varsinaista yhtenäistä tietojärjestelmää hotelli- ja ravintolapuolen käyttöön Marjolassa ei ole ollut aiemmin. Marjolan tietokonelaitteisto on koostunut palvelimesta sekä neljästä työasemasta, jotka ovat Ethernet-pohjaisessa lähiverkossa keskenään. Kyseiset laitteet ovat aiemmin vuokrattu lappeenrantalaiselta IT-yritykseltä, ja nykyään laitteet ovat Marjolan omaisuutta. Internet-yhteys on toteutettu ADSL-tekniikalla. ADSL-modeemi on kytkettynä keskittimen välityksellä palvelimeen ja tämä toimii mm. nimipalvelimena muille koneille. Palvelin on tarjonnut käyttäjille myös yhden yhteisen tallennuspaikan verkon ylitse. Hotellin tietokoneen yhteys muuhun verkkoon on toteutettu langattomasti, koska palvelin on sijainnut eri rakennuksessa. Työasemien tietoturva on ollut olematonta salasanojen helppoudesta virustorjuntaohjelmistojen päivitysten puutteellisuuteen saakka. Osa Marjolan käytössä olleista ohjelmistoista on pidetty ajan tasalla, mutta osa ohjelmistoista on ollut sellaisenaan käytössä useita vuosia ja kyseisten ohjelmistojen tietoturva-asiat ja päivitysten puuttuminen on osaltaan luonut suuria turvariskejä.

10 6 Marjolan henkilökunnan tietokoneen käyttötaidot riittävät koulutuksen avulla uusien järjestelmien käyttämiseen, mutta järjestelmien ylläpitoa yrityksen sisällä ei pystytä hoitamaan. Aiemmin henkilöstöä ei ole juurikaan koulutettu IT-järjestelmien käyttöön, mikä on osaltaan myös aiheuttanut vastustusta uusien järjestelmien hankkimiseen. Vikatilanteiden sattuessa toimintamallit eivät ole olleet selkeitä ja pienikin ongelma on aiheuttanut usein suuria vaikeuksia hotellin ja yhdistyksen normaalille toiminnalle. Asiakkaille ei ole ollut tarjolla minkäänlaista mahdollisuutta päästä Internetiin hotellista. Kokousasiakkaiden aiemman palautteen mukaan langattoman verkon puuttuminen on ollut erittäin suuri osatekijä kokoustilojen hankkimiseen muilta hotelleilta Taustaa kirjallisuudessa Turun Åbo Akademi-yliopiston tutkijoiden Emerald-lehdessä syyskuussa 2001 julkaistussa raportissa tutkittiin uusikaupunkilaisen pienen hotellin siirtymistä täysin manuaalisesta järjestelmästä Internetissä toimivaan varausjärjestelmään ja tähän muutokseen liittyviä vaikeuksia. Tutkimuksessa todettiin uuden järjestelmän parantavan hotelliyrityksen kilpailuasemaa markkinoilla ja mahdollistavan monien liiketoimintaprosessien automatisoinnin. Suurimpina ongelmina pidettiin henkilökunnan vähäistä tietoteknistä osaamista ja haluttomuutta suureen muutokseen sekä hotelliyrityksen rajallisia taloudellisia resursseja järjestelmien hankkimiseen ja henkilöstön kouluttamiseen (Anckar et al., 2001). Paija (et al., 1997) mukaan 1990-luvun laman jälkeen hotelliyritysten taloudelliset panostukset ovat keskittyneet lähinnä toiminnan turvaamiseen. Tämän vuoksi uuden järjestelmän olisi pystyttävä tuottamaan lisäarvoa mahdollisimman nopeasti käyttöönoton jälkeen. Hotelliyritysten tietojärjestelmien vaatimuksia lisää lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004), Tilastokeskuksen ylläpitämä matkailutilasto, johon kerätään tietoa rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden toiminnasta (Tilastokeskus, 2008). Nykyaikaiset hotellivarausjärjestelmät pystyvät hoitamaan tämän tilastoinnin automaattisesti (Hotellinx, 2008), ja tämä vähentää huomattavasti hotelliyrityksen kuukausittaista työmäärää. Pk-yritysten tietoturvaan liittyviin riskeihin ja tietoturvastrategian tarpeellisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota monelta eri taholta. Julkishallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen

11 7 yhteistoiminnan tuloksena on toteutettu sivustokokonaisuus jonka tarkoituksena on parantaa sekä yksityisten henkilöiden että yritysten ymmärrystä tietoturvasta. Yrityksen tietoturvallisuus riippuu yrityksen jokaisen henkilön toiminnasta, joten on tärkeää sopia yhteiset pelisäännöt järjestelmien turvaamiseksi (Tiihonen, 2001). Henkilökunnan IT-koulutukseen ja tukipalveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska riittävä koulutus vähentää henkilöstön uuteen järjestelmään kohdistuvaa vastarintaa ja motivoi työntekijöitä käyttämään uutta järjestelmää. (Anckar et al., 2001)

12 8 3 TAVOITETILA 3.1. Tavoitetilan kuvaus Tavoitetilan mukaisessa, toimivassa järjestelmässä vaaditaan asianmukaisen laitteiston ja ajan tasalla olevien ohjelmien toimivuutta yhdessä sekä ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöön koulutettua henkilökuntaa. Lisäksi kilpailukyvyn parantaminen vaatii hotelliyritykseltä nykyaikaisten palveluiden tarjoamista asiakkaille, kuten langattoman Internet-yhteyden saaminen ennalta määritellyillä alueilla sekä hotellivarauksen tekemisen Internetissä. Tässä työssä pyritään toteuttamaan tavoitetila siten, että kaikki osa-alueet tulee katettua ja toteutettu järjestelmä on laajennettavissa uusilla ominaisuuksilla tulevaisuudessa Tavoitetilan mittarit Marjolan tietokonejärjestelmän uudistus voidaan jakaa neljään osaan, laitteistot, ohjelmistot, verkot sekä tukipalvelut ja ylläpito. Näistä jokaiselle on määritetty useita tavoitteen toteutumista kuvaavaa mittaria. Tavoitetilan voidaan toteutuneen, kun kaikkien mittareiden osa-alueet on huomioitu lopullisessa järjestelmässä. Kaavio 1 kuvaa tavoitetilan eri osaalueiden mittareita. Työasemien määrän suhde tarpeeseen Tietokoneiden tehokkuuden riittävyys Palvelimen hyödyntäminen tietojärjestelmissä Laitteiden sähkövirran turvaaminen Ohjelmistojen päivittäminen ajan tasalle Ohjelmistojen lisenssiasiat Hotellivarausjärjestelmä - hankinta - asennus - koulutus - käyttöönotto - ylläpito Tietoverkon suunnittelu ja toteutus uudessa tilassa Langattoman asiakasverkon hankinta ja toteutus Tietoturvakäytännöt Tukipalvelusopimukset Henkilöstön koulutus Vikatilanteiden hallinnan ohjeisto Laitteistot Ohjelmistot Tietoverkot Tukipalvelut ja ylläpito Kaavio 1. Tavoitetilan toteutumista kuvaavat mittarit

13 9 Laitteistojen osalta tavoitetila on toteutettu, kun hotellin käytössä on tarpeiden mukainen määrä työasemia, Marjolassa olevat tietokoneet on päivitetty vastaamaan tehoiltaan uuden hotellivarausjärjestelmän vaatimuksia, hotellin omaa palvelinta hyödynnetään tehokkaasti tietojärjestelmien toiminnassa sekä laitteistot ovat turvattuna sähköverkon epäsäännölliseltä toiminnalta. Ohjelmistot -osa-alueen suurin yksittäinen mittari on sähköisen hotellivarausjärjestelmän hankintaprosessin onnistuminen. Tähän sisältyvät osa-alueet ovat ohjelmiston hankinta, asennus, koulutus, käyttöönotto ja ylläpito. Kyseisen hankintaprosessin onnistuminen vaatii eri osa-alueiden toteutumista ennalta määritetyn aikataulun puitteissa sekä kokonaisuuden toimimista nykyisen tietokone-infrastruktuurin kanssa. Ohjelmistojen osalta muita mittareita ovat muiden käytössä olevien ohjelmien päivittäminen ajan tasalle, päivityskäytäntöjen luominen tulevaisuutta varten sekä Marjolan käytössä olevien ohjelmistolisenssien dokumentointi ja ylläpitokäytäntöjen luominen. Tietoverkkojen osalta tavoitetilaa mittaavia mittareita on kaksi: tietoverkon suunnittelu ja toteutus toimimaan uudessa ympäristössä yhdessä hotellin käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa sekä langattoman asiakasverkon hankintaprosessin onnistuminen verkon tarpeen määrittelystä lopulliseen hotellin kattavan langattoman verkon toimivuuteen saakka. Lopullisen järjestelmän toimivuuden kannalta ehkä oleellisin tavoitetilan osa-alue on tukipalvelut ja ylläpito. Tähän osa-alueeseen kuuluu laitteistoja ja ohjelmistoja koskevien tukipalvelusopimusten aikaansaaminen tarjouskilpailun avulla, Marjolan tietojärjestelmän tietoturvakäytäntöjen luominen, riittävän tietoteknisen koulutuksen suunnittelu henkilöstölle ja sekä muut osa-alueet yhdistävän, käyttäjille suunnatun vikatilanneohjeiston laatiminen. Näiden lisäksi myös henkilöstön koulutuksen toteutuminen on tärkeä osa tavoitetilan toteutumista. Työn onnistumista mitataan edellä mainittujen mittareiden lisäksi myös Marjolan liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Mikäli uuden järjestelmän tekninen toteutus on onnistunut ja käyttöönoton jälkeen suuria ongelmia ei ole ilmentynyt, liiketoiminnassa tulisi näkyä selkeästi muutosta positiiviseen suuntaan kasvaneen työn tehokkuuden ja asiakkaille tarjottavien uusien palveluiden ansiosta.

14 10 4 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Käytännön toteutuksen kannalta projekti oli suhteellisen laaja. Tämän vuoksi toteutuksen eri osa-alueet ovat jaettuna alaotsikoiden avulla viiteen eri kappaleeseen. Ensimmäinen kappale käsittelee laitteistopuolen toteutusta ja toteutuksessa käytettyjä ratkaisuja. Toisessa kappaleessa käydään läpi ohjelmistoihin liittyvät toimenpiteet. Kolmas kappale koskee tietoverkkojen toteutusta ja kolmannen kappaleen alakappaleissa käsitellään erikseen Sainetin osuus Marjolan verkkotoiminnoista sekä Marjolan oma sisäverkko. Neljännessä kappaleessa kerrotaan tukipalveluiden ja ylläpidon toteutuksesta projektissa. Viides ja viimeinen kappale käsittelee muita toteutukseen liittyneitä asioita, kuten yhteistyötä eri alihankkijayritysten kanssa Laitteistot Laitteistopuolen toteutus aloitettiin kartoittamalla aiemmin mainittujen mittareiden mukaisesti tarvittavien työasemalaitteistojen määrä ja tehokkuus. Laitekartoituksessa määritettiin tarvittavat työasemat, näillä tehtävät toiminnot sekä toimintojen vaatimat ohjelmistot työasemakohtaisesti. Kartoituksen pohjalta verrattiin jo olemassa olevien työasemien ominaisuuksia uusien toimintojen vaatimien ohjelmistojen keskimääräisiin järjestelmävaatimuksiin. Lisäksi kartoituksessa linjattiin palvelimen rooli tulevassa järjestelmässä. Laitekartoituksessa todettiin, että hotellilla oli tarve kolmelle työasemalle sekä palvelimelle. Yhdistyksen tarpeisiin riitti yksi työasema, joka on myös kytkettynä Marjolan sisäverkkoon. Marjolan vanhojen työasemien prosessoriteho oli riittävä myös uusien ohjelmistojen käyttämiseen ja kartoituksen tuloksena kaikkien työasemien keskusmuistia lisättiin yhdellä 512 megatavun muistikammalla per työasema. Lisäksi kahteen työasemaan hankittiin polttava DVD-asema pääsääntöisesti markkinointimateriaalin valmistusta sekä tiedostojen toissijaista varmuuskopiointia varten. Palvelimen käyttö aiemmassa järjestelmässä oli hyvin vähäistä ja tämän vuoksi muun muassa palvelimen varmuuskopiointirutiineista oli luovuttu. Kartoituksen perusteella palvelimen tärkeyttä pyrittiin korostamaan verkkotoimintojen sekä tiedostojen jakajana. Palvelimen ominaisuudet olivat riittävät uusien ohjelmistojen vaatimuksiin nähden lukuun ottamatta keskusmuistin määrää, jota lisättiin yhdellä 512 megatavun muistikammalla. Lisäksi

15 11 palvelimeen hankittiin toinen gigatavun siirtonopeuteen kykenevä verkkokortti, jotta tarvittavat verkkosuunnitelmat olivat mahdollista toteuttaa. Koska kokoushotelli Marjola sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, on sähkönjakeluhäiriöiden todennäköisyys varsinkin kesäaikaan hyvin suuri. Tämän takia kaikkien työasemien sähkönjakelu toteutettiin erillisten varavirtalaitteiden avulla. Jokaisen työaseman keskusyksikkö sekä näyttö saavat virtansa UPS (Uninterruptible Power Supply) -laitteen kautta, jolloin sähköverkon kautta tulevat virtapiikit sekä mahdolliset katkot sähkönjakelussa eivät pääse vaikuttamaan IT-järjestelmän toimivuuteen. Myös palvelin sekä verkkolaitteet varustettiin tarpeisiin sopivilla UPS -laitteilla Ohjelmistot Ohjelmistojen uudistaminen aloitettiin etsimällä Marjolan tarpeisiin sopiva hotellivarausjärjestelmä. Ohjelmiston hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu eri toimittajien kesken. Tarjotuista ohjelmistoista erottui edukseen Hotellinx Finland Oy:n Hotellinx Suite, jonka ominaisuudet kattoivat Marjolan tarpeet täysin ja varsinkin tarjotut tukipalvelut puolsivat kyseisen ohjelmiston valintaa hotelli Marjolan hotellivarausjärjestelmäksi. Laitteistojen määrittelyssä käytettiin apuna Hotellinx Finlandin toimittamaa laitteistovaatimusdokumenttia. Tämän avulla varmistettiin ohjelmistojen toimivuus Marjolan laitteistojen kanssa. Varsinaisen ohjelmiston asennuksen sekä ohjelmistoon tarvittavien alkuasetusten määrittelyn teki Hotellinx Finlandin työntekijä Marjolan hotellipäällikön opastuksella. Hotellinx Suiten pääohjelmisto asennettiin Marjolan sisäverkossa sijaitsevalle palvelimelle, joka jakaa resursseja muille sisäverkossa sijaitseville työasemille. Koska pääohjelmisto on sijoitettu palvelimelle, on varmuuskopioiden sekä muiden tiedonhallintaan ja yhtenäisyyteen liittyvien toimenpiteiden organisointi helpompaa ja varmempaa. Laitekartoituksen mukaisesti Hotellinx Suiten asiakasohjelmisto asennettiin kolmelle hotellin työasemalle. Näin hotellin toimintojen suorittaminen onnistuu tapahtumien päällekkäisyydestä huolimatta. Marjolan työasemien tietoturvaohjelmistot päivitettiin ajan tasalle ja tietoturvaohjelmistojen ylläpito ulkoistettiin lappeenrantalaiselle IT-yritykselle.

16 12 Marjolan työasemilla aiemmin käytössä olleista hyötyohjelmistoista tarvekartoituksessa todettiin tarpeelliseksi ainoastaan toimisto-ohjelmistot sekä pankkiyhteysohjelmisto. Pankkiyhteysohjelmisto päivitettiin pankin antamien ohjeiden mukaisesti ja samalla ohjelmiston käytön tarve rajattiin ainoastaan yhdistyksen toimistoon sijoitettuun työasemaan Verkot Kokoushotelli Marjolan tietoverkko palveli ennen tämän kandidaatintyöprojektin alkua ainoastaan yhdistyksen toimiston työasemia sekä hotellin käytössä ollutta yhtä työasemaa. Päärakennuksen ja piharakennuksen välissä maan alla kulkenut koaksiaalikaapeli oli mennyt poikki pihalla tehtyjen kaivausten takia ja tämän vuoksi rakennusten väliin oli pari vuotta sitten hankittu langatonta verkkotekniikkaa käyttävä siirtolinkki. Verkkotarpeita kartoittaessa nousivat esiin kaksi pääkohtaa: langattoman asiakasverkon toteutus sekä sisäverkon suunnittelu ja toteutus uusien tarpeiden mukaisesti. Seuraavissa kappaleissa näitä kahta pääkohtaa on käsitelty tarkemmin Sainet Marjolan langatonta asiakasverkkoa suunniteltaessa oli kaksi vaihtoehtoa toteuttaa kyseinen verkko: tehdä Marjolan henkilökunnan hallinnoima langaton verkko tai ostaa langattoman verkon suunnittelu ja toteutus palveluna, jolloin myös verkon ylläpidon hoitaisi ulkopuolinen taho. Koska Marjolan henkilökunnalla ei ole runsaasti tietoteknistä osaamista ja henkilökunnan määrä on kohtuullisen vähäinen, päätettiin asiakasverkko ostaa palveluna lappeenrantalaiselta Wispnet Oy:ltä. Wispnet Oy:n tarjoama Sainet on Lappeenranta-Imatra-seudulla toimiva langaton, WLANtekniikkaa käyttävä verkko. Wispnet tarjoaa kotikäyttäjille ja yrityksille sekä yhteisöille erilaisia palvelupaketteja. Marjolan käyttöön sopivin palvelupaketti sisältää asiakkaiden käyttöön annettavat kertakäyttöiset käyttäjätunnukset, joiden avulla asiakkaat pääsevät käyttämään Sainetia ennalta määritellyn mittaisen ajan. (Sainet, 2008) Sainet-verkon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Wispnet Oy:n työntekijät, mutta koska Marjolan verkkojen kokonaisvaltainen toteutus oli yksi osa tätä kandidaatintyötä, on työssä käsitelty myös hieman Sainet-verkkoa. Marjolan Sainet-verkossa on kahdeksan tu-

17 13 kiasemaa, jotka ovat yhteydessä Wispnetin palvelimille Marjolan ADSL-yhteyden kautta. Tämän ansiosta mahdolliset tukiasemien vikatilanteet huomataan Wispnetin toimesta reaaliaikaisesti. (Sainet, 2008) Marjolan sisäverkko Kokoushotelli Marjolan sisäverkko oli aiemmin pääsääntöisesti sijoitettuna piharakennuksessa sijaitsevaan toimistoon, mutta tilavaihdosten myötä hotellin toiminnot siirtyivät päärakennukseen, joten verkon muutoksiin oli tarvetta. Kuvassa 1 on esitelty Marjolan vanhan ja uuden verkon verkkotopologiat. Uuden sisäverkon päälähtökohtana oli parantaa sisäverkon toimivuutta sekä tietoturvaa. Tämän vuoksi palvelin siirrettiin keskittimen takaa suoraan ADSL-modeemin taakse. Palvelin sai näin kiinteän IP-osoitteen Internetistä, joka mahdollistaa myös tarvittaessa suorat etäyhteydet palvelimelle. Palvelin laitettiin jakamaan sisäverkolle IP-osoitteita DHCP:n avulla, jonka lisäksi palvelin toimii myös DNSpalvelimena sisäverkon työasemille. ADSL ADSL Keskitin Sainet Palvelin Keskitin Työasemat Työasemat Työasemat Palvelin Työasemat Työasemat Työasemat Vanha verkko Uusi verkko Kuva 1. Marjolan vanhan ja uuden verkon topologiat Sisäverkko on toteutettu Ethernet-tekniikalla CAT-6 -tasoisella verkkokaapelilla käyttäen TIA/EIA-568-B-standardissa määriteltyjä kytkentöjä T568A ja T568B sekä RJ-45- liittimiä.

18 Tukipalvelut ja ylläpito Otettaessa käyttöön uusi järjestelmä, käyttäjien kouluttaminen ja käytön tukeminen on yksi tärkeimpiä toimintoja. Marjolan IT-järjestelmän tukipalveluiden suunnitteluun on tämän takia käytetty erityisesti paljon aikaa. Hotellinx Suite-ohjelmiston asennuksen jälkeen hotellin työntekijöille pidettiin Hotellinx Finland Oy:n työntekijän toimesta perusteellinen perehdytys ohjelmiston käyttöön. Ohjelmiston käyttöohjekirja toimitettiin myös työntekijöiden saataville. Hotellijohtajasta tehtiin järjestelmän pääkäyttäjä, joten hänelle järjestettiin lisäkoulutus koskien pääkäyttäjän toimia. Hotellinx Finland tarjoaa asiakkailleen hyvän puhelintukipalvelun, jonka lisäksi ongelmatilanteissa voidaan käyttää etätukea TeamViewer-ohjelmiston avulla. TeamViewer on kaupallisessa käytössä maksullinen etätyöpöytäohjelmisto, jonka avulla on hyvin helppoa järjestää etätukipalvelu esimerkiksi Marjolan tapauksessa (TeamViewer, 2008). Sainetin toimesta on koulutettu Marjolaan yhteyshenkilö, joka pystyy tekemään kertakäyttöisiä asiakastunnuksia aina tarvittaessa sekä vikatilanteiden sattuessa on yhteyshenkilönä asiakkaiden ja Wispnetin välillä. Asiakkaille Sainetin käytön tueksi on tehty ohjeistus, joka löytyy kirjallisena hotellin vastaanotosta. Marjolan oman IT-järjestelmän ylläpito on ulkoistettu lappeenrantalaiselle IT-yritykselle. Marjolan työntekijöille on laadittu tämän kandidaatintyön ohessa opas uuden ITjärjestelmän tukipalveluiden käyttöön. Samaan oppaaseen on kerätty kaikkien käytettävien ohjelmistojen ja laitteistojen tukipalveluiden yhteystiedot, ohjeet tukiyhteydenottoja varten, ohjeita vikatilanteiden sattuessa sekä uudet noudatettavat tietoturvakäytännöt ohjeineen. Ohjepaketti on pyritty tekemään niin kattavaksi, että kaikkiin ongelmatilanteisiin löytyy jonkinlainen ratkaisu. Tämän ohjeiston sisältö on esitelty Marjolan työntekijöille ja ohjeisto on saatavissa sekä kirjallisena että sähköisenä versiona Marjolan työasemilla Muut toteutukseen liittyneet asiat Projektin toteutuksessa on tehty yhteistyötä useiden eri yritysten ja tahojen kanssa. Internet-yhteyksien hankkiminen ja asetusten määrittely on tehty teleoperaattorin kanssa. Hotellivarausjärjestelmän koulutukseen ja käyttöönottoon on saatu taloudellista tukea Lappeen-

19 15 ranta Innovation Oy:ltä. Laitteistoihin liittyvät asiat on hoidettu paikallisten IT-yritysten kautta. Eri tahojen kanssa tehty yhteistyö on välillä hankaloittanut päätöksentekoprosessia, vaikka yhteistyö muuten toimisikin erittäin hyvin. Koska Marjolan koko IT-järjestelmän uusiminen oli kooltaan suuri projekti, oli kuitenkin erittäin tärkeää löytää sopivia yhteistyökumppaneita eri osa-alueilta. Tällä varmistettiin projektin sujuvuus ja taattiin hyvät lähtökohdat mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuun tulevaisuudessa.

20 16 5 TULOKSET Projektin suunnitteluvaiheessa määritellyt mittarit kuvaavat projektin onnistumista. Kaikilla osa-alueilla määritetyt mittarit kuvasivat realistisesti projektin tärkeimpiä kohtia. Laitteistojen osalta kaikkien mittareiden mukaan projekti oli onnistunut. Ohjelmisto-osaalueella tärkein mittari oli Hotellinx Suite-ohjelmiston käyttöönotto, joka saatiin suoritettua onnistuneesti. Myös muut ohjelmistoja koskeneet mittarit saavutettiin projektin aikana. Tietoverkkojen osa-alueella tärkeitä mittareita oli kaksi, Marjolan oman sisäverkon toteutus sekä langattoman asiakasverkon toteutus. Molemmat verkot toteutettiin onnistuneesti projektin aikana. Tukipalveluiden ja ylläpidon osalta mittareita oli määritetty liittyen laitteistoja ja ohjelmistoja koskevien tukipalvelusopimusten aikaansaamiseen tarjouskilpailun avulla, Marjolan tietojärjestelmän tietoturvakäytäntöjen luomiseen, riittävän tietoteknisen koulutuksen suunnitteluun henkilöstölle ja sekä käyttäjille suunnatun vikatilanneohjeiston laatimiseen. Näiden mittareiden tehtävät täyttyivät projektin aikana ja Marjolan henkilökunnan koulutus jatkuu yhä aina tarvittaessa. Projektin vaikutukset hotellin liiketoiminnalliseen puoleen ovat olleet helposti nähtävissä. Langattoman asiakasverkon lisääminen hotellin kokousasiakkaille tarjottavien palveluiden listalle on lisännyt huomattavasti kokousasiakkaiden määrää Marjolassa ja langattoman verkon saatavuus onkin ollut monen asiakkaan tärkein päätöksentekokriteeri. Kokousasiakkaiden käytössä on tilamuutosten ansiosta yksi uusi kokoustila, joka lisäsi Marjolan kokoustilojen kapasiteettia 30 prosentilla. Tämä yhdessä langattoman verkon, sekä kokousasiakkaiden käyttöön hankittujen videoprojektorin ja vastaanotosta lainattavan kannettavan tietokoneen kanssa ovat mahdollistaneet kokousasiakkaiden määrän kasvun. Myös hotelliasiakkaat ovat ottaneet langattoman verkon käyttömahdollisuuden ilomielin vastaan. Hotellin omat toiminnot ovat hyötyneet Hotellinx Suiten tarjoamista raportointimahdollisuuksista ja nämä ovatkin vähentäneet manuaalista työtä hyvin paljon. Hotelliyritysten täytyy raportoida Tilastokeskukselle kuukausittain majoittujista, Hansel Oy:lle neljä kertaa vuodessa puitesopimustoimittajan roolissa (Hansel, 2008) sekä Lääninhallitukselle neljä kertaa vuodessa alkoholilainsäädännön mukaisesti. Nimenomaan näiden raporttien automatisointi on helpottanut työntekijöiden arkea paljon. Lisäksi sähköisessä muodossa olevat hotellin asiakastietorekisteri sekä ravintolan tuotekohtainen myyntiraportti mahdollistavat

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Taustalla LVM:n työryhmän ehdotus LVM asetti syyskuussa 2013 työryhmän,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot