Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma Sisällysluettelo Esipuhe Yrityksen kuvaus Yrityksen organisaatio Tämän asiakirjan lisenssi KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Tietoturvallisuus Päämäärät ja tavoitteet Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Vastuut Tiedottaminen Seuranta Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Mitä voi sattua? Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot?...5 Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Version Information Versiotiedot /10

2 Esipuhe Tämä on minun, Riku Eskelisen, työni Mäntän seudun koulutuskeskuksen datanomiopintoihin kuuluvan tietoturvakurssin tehtävään. Tässä esitelty yritys on puolifiktiivinen ja se perustuu joiltakin osin omiin kokemuksiin ja käytännön sovellutuksiin oman palvelimeni, KServerin (http://www.kserver.dy.fi), kanssa. Yrityksen kuvaus Tässä esitetty yritys on fiktiivinen yhtiö KServer Interactive Oy Ltd joka tuottaa räätälöityjä interaktiivisia websovelluksia asiakkaiden käyttöön omalla palvelimellaan. Se työllistää hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan lisäksi 27 henkilöä: Tietoturva- ja laitteisto-osasto 10 henkilöä Suunnitteluosasto 5 henkilöä Ohjelmointiosasto 7 henkilöä Myynti- ja markkinointiosasto 5 henkilöä. Yritys ei ole tässä vielä aloittanut tuotannollista toimintaansa, eli tässä mainittu tietoturvastrategia on yrityksen aloitustietoturvastrategia, jonka pohjalta se alkaa kehittää toimintaansa. Yrityksen organisaatio Yrityksen organisaatio on kuvattu seuraavassa (yritys on niin pieni, ettei se pysty monimutkaisempaan ja hajautetumpaan organisointiin tarvittavissa kohdin seuraavia osia viitatessa yksikköön kerrotaan myös syy viittaukseen): Hallitus Hallintoneuvosto Toimitusjohtaja Tietoturva- ja laitteisto-osasto Suunnitteluosasto Ohjelmointiosasto Myynti- ja markkinointiosasto Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Tämän asiakirjan lisenssi Tämä asiakirja on lisensoitu GNU Free Document Licencen alaisena, joten tätä asiakirjaa saa vapaasti levittää ja muokata lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssi on aina saatavilla osoitteesta Jos olet saanut tämän asiakirjan muuten kuin Internetin välityksellä, sinun tulisi saada myös kyseinen lisenssi. 2/10

3 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Perustuu osittain Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun tietoturvapolitiikka -asiakirjan rakenteeseen ja sisältöön. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuus KServer Interactive Oy Ltd:ssä tarkoittaa viiden tukijalan; luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, oikeuksienhallinnan ja kiistämättömyyden; ylläpitämistä teoriassa kaikissa tapauksissa, jotta oikeat palvelut olisivat sekä henkilökunnan, asiakkaiden että asiakkaiden asiakkaiden saatavissa tehokkaasti ja turvallisesti. Päämäärät ja tavoitteet Tietoturvallisuuden tavoitteena KServer Interactive Oy Ltd:ssä on taata tiedostojen, kansioiden, laitteiden ja muiden noodien käyttö missä tahansa tilanteessa luotettavasti. Huomioon otettavaa on myöskin oikeuksien hallinta: Järjestelmien käyttäjällä tulee olla oikeudet vain hänelle tarkoitettuihin tai hänen tarvitsemiinsa palveluihin, laitteisiin, tiedostoihin, kansioihin jne. Laitteiden ja muiden komponenttien rikkoutumiseen varaudutaan käyttämällä vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka on hajautettu ja joita vartioidaan. Näin minimoidaan myös mahdollisuus esimerkiksi kaapelivian tai luonnonilmiön aiheuttamiin palvelukatkoksiin. Kaikki tallennusmediat on kahdennettu joko paikallisesti tai käyttäen salattua tiedonsiirtoa. Tavoitteena on, ettei toisen median vikaantuminen tai muu poiskytkentä aiheuta järjestelmään mitään katkoksia tai vajaatoiminnallisuutta. Tämän lisäksi kaikki kiinteät tallennusmediat on tarkoitus varmuuskopioida säännöllisesti. Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Tätä politiikkaa käytetään soveltuvin osin KServer Interactive Oy Ltd:n päivittäiseen ja pitkäaikaiseen tietoturvan hoitoon. Tietoturvan päivittäisistä asioista huolehtii Tietoturva- ja laitteisto-osasto tämän politiikan ja hallinnon päätösten mukaisesti. Tietoturva- ja laitteisto-osasto huolehtii itsenäisesti pienistä tietoturvan parantamisista sekä tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa jollei hallinnolta saada soveltuvia toimintaohjeita tai sellaisia ei jo ennestään ole. Muutoin toimintaan sovittujen toimintatapojen, -periaatteiden ja -käytäntöjen mukaisesti, käyttäen aina ensisijaisesti tätä tietoturvapolitiikkaa. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sekä asiakas on allekirjoittanut sopimuksen tietoturvan ylläpitämisestä tarvittavin toimin. Asiakkaiden palveluiden käyttäjät (jatkossa Loppukäyttäjät) ovat asiakkaiden vastuulla, ja mikäli Loppukäyttäjä teollaan aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle tai KServer Interactive Oy Ltd:lle, on asiakas vastuussa, ellei syy ole KServer Interactive Oy Ltd:n puutteesta järjestelmässä. Tietoturva- ja laitteisto-osasto on valinnut ja KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksynyt ko. osastolta henkilön IT-vastaavaksi. Tämän henkilön työhön kuuluu, muiden töidensä ohella (lisätietoa korvauksesta IT-vastaavana toimimisesta on asiakirjassa KServer Interactive Oy Ltd:n yleiset palkanmaksu- ja korvaustiedot, ei sisällytetty tähän asiakirjaan), kriittisten tietoturvan uhkatekijöiden poista- 3/10

4 minen sekä muiden nopeaa toimintaa vaativien toimenpiteiden suorittaminen, kuten osajärjestelmien eristäminen tai käyttäjätilin jäädyttäminen milloin se voidaan laskea kriittiseksi uhaksi KServer Interactive Oy Ltd:n tai sen asiakkaan tietoturvalle. Jokaisella KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvauhkista tai -loukkauksista välittömästi Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tulee toimia sovittujen politiikkojen mukaisesti. Myös KServer Interactive Oy Ltd:n asiakkaita kehotetaan, joskaan ei ehdottomasti edellytetä, ilmoittamaan edellä mainituista asioista. Tämän politiikan pohjalta Tietoturva- ja laitteisto-osasto koostaa säännöllisesti ajantasaisen tietoturvastrategian, jonka KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyy tai palauttaa muutettavaksi tarpeen mukaan. Vastuut Tietoturvasta vastaa pääosin Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Osaston velvollisuus on pitää kaikki järjestelmät ajantasalla tietoturvan osalta ja mahdollisissa poikkeusoloissa palauttaa järjestelmät tietoturvalliseen ja käytettävään tilaan. Osasto valmistelee tarvittaessa järjestelmämuutoksen (kuten uusien palveluiden tai työasemien käyttöönoton) ja se annetaan Hallitukselle käsiteltäväksi, joka joko hyväksyy tai hylkää muutosanomuksen. Järjestelmämuutosanomuksessa on selvitettävä toimen tarpeellisuus sekä mahdolliset riskit järjestelmille ja miten riskeihin on varauduttu. Lisäksi asiakkailla on, kuten voidaan olettaa asiakkaan tietotaidon mukaan kohtuullista tai kuten on sovittu, velvollisuus huolehtia sovellustensa tietoturvasta omalta osaltaan. Kuten aiemmin on mainittu, KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturva-aukoista ja -uhkista. Tämän lisäksi sitä koskee tietoturvan toteuttaminen omalta osaltaan kuten on sovittu; tai jos ei ole sovittu, niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. Tiedottaminen Tietoturva- ja laitteisto-osasto tiedottaa odotetuista ja ei-odotetuista muutoksista järjestelmiin ja niiden käytettävyyteen sekä ajankohtaisista tietoturva-asioista KServer Interactive Oy Ltd:n koko henkilöstölle sekä kaikille Asiakkaille, joita asia koskee. Seuranta Tietoturvan käytännön seurannasta ja tämän politiikan toteenkäymisen seurannasta vastaa Tietoturvaja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Seurannoista tulee tehdä seurantaraportit, joiden oikeellisuudesta vastaa IT-vastaava. Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyi tämän politiikan yksimielisesti kokouksessaan maanantaina ja se astuu voimaan välittömästi. Tästä politiikasta tiedotetaan kaikille KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijöille sekä Asiakkaille välittömästi tai niin pian kuin mahdollista. 4/10

5 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Tämä on KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma. Sen avulla KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ja asiakkaat voivat toimia tietoturvallisesti ja tehokkaasti jokapäiväisissä aktiviteeteissaan KServer Interactive Oy Ltd:n tietoverkossa. Tämä on ohjeellinen suunnitelma, ja sitä tulee soveltaa kuten sovellettavissa on. Mitä voi sattua? Tässä on listattu mahdollisia ongelma- ja uhkatilanteita, joihin on syytä varautua: (a) Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin (b) Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin (c) Haittaohjelman toiminta työasemassa (d) Palvelimen ohjelmistovirhe (e) Palvelimen kaatuminen (f) Kaapelirikko (g) Kiintolevyrikko (h) Ohjelmistolisenssiongelma (ts. laittomat ohjelmistot) (i) Virus työasemassa (j) Virus palvelimessa (k) Asiakkaan virhe (l) Tietokantaongelma (m)vieras laite verkossa (n) Internet-yhteyden puuttuminen (o) Työntekijän virhe (p) Tietoa joutuu muuten talon ulkopuolelle Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot? Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin Palvelintilat pidetään lukittuina ja ne on elektronisesti valvottuja. Hälytyksen satuttua vartiointiyritys hoitaa loput. Hälytys toimitetaan myös Tietoturva- ja laitteisto-osaston tietoon, välittömästi IT-vastaavalle. Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin Palvelinohjelmistojen pääkäyttäjäoikeuksia ei saateta tarpeettomien tietoon palvelinohjel- 5/10

6 mistojen hoidosta vastaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto. Salasanat pidetään vahvoina, turhat pääkäyttäjätunnukset poistetaan käytöstä jne. Pääkäyttäjänä kirjautuminen on sallittua vain paikallisesti, sama koskee myös muita tilejä, joilta ei ehdottomasti vaadita etäkirjautumistoimintoa (kuten sähköpostit). Salasanojen siirrossa käytetään sisäisessäkin liikenteessä salattua siirtotapaa. Käytetään erillisiä palvelinlaitteita eri tehtäviin vahinkojen minimoimiseksi. Kirjautumislokeja seurataan ja murtautumisen sattuessa kaikki salasanat ja vastaavat vaihdetaan välittömästi. Tällöin kartoitetaan myös se, mitä tietoa on saatu ulos palvelimilta ja siirrytään jatkotoimenpiteisiin. Haittaohjelman toiminta työasemassa Haittaohjelmien pääsyä KServer Interactive Oy Ltd:n työasemille pyritään välttämään käyttämällä vain julkisesti tuettuja pakettivarastoja (repositoryitä). Lisäksi työasemien eheys varmistetaan käyttämällä eheydentarkistusta (käytännössä se tarkoittaa, että työasemien kiintolevyjen on täsmättävä joka käynnistyksessä tai muuttuneet/ poistetut tiedostot palautetaan palvelimen kopioista ja ylimääräiset tiedostot siirretään palvelimen karanteeniin). Oikeuksienjaon avulla käyttäjä ei voi haittaohjelmalla tuhota pahimmassakaan tapauksessa kuin omat tiedostonsa, jotka on palautettavissa varmuuskopioista. Palvelimen ohjelmistovirhe Kun tieto ohjelmistovirheestä saadaan, Tietoturva- ja laitteisto-osasto määrittelee sen vakavuusasteen ja selvittää mahdolliset jatkotoimenpiteet, joiden perusteella joko: Kyseinen ohjelmisto ajetaan alas (varmuuskopioituna tottakai) Päivitetään uudempaan versioon (mikäli uudempi versio on testattu toimivaksi ja yhteensopivaksi) Rakennetaan paikkaus Paikkauksen teko kuuluu Ohjelmointiosastolle. Ongelman välttämiseksi käytetään vain virallisesti tuettuja ohjelmistoversioita, erityisesti kriittisissä osissa (kuten kirjautuminen). Palvelimen kaatuminen Palvelimen kaatumista pyritään käyttämällä vakaata Linux-kerneliä ja vakaaksi testattuja ohjelmia. Tämän lisäksi palvelinlaitteisto tulee olla valittu tarkoituksenmukaisesti. Mikäli palvelin kuitenkin kaatuu, tulee automatiikan havaita kaatuminen ja siirtyä käyttämään vaihtoehtopalvelinta. Palvelinlokeja tulee lukea ja niistä ottaa opiksi mikäli palvelin alkaa muuttua epävakaaksi, se täytyy vakauttaa (lue: uudelleenkäynnistää), jolloin varapalvelin hoitaa sen tehtäviä. Myös varapalvelin tulee ajoittain vakauttaa. Kaapelirikko Myös yhteydet on kahdennettu sisällä, ulkopuolisista yhteyksistä huolehtii ISP. Kaapelit on asennettu erille toisistaan, jotta vain toinen vikaantuisi kerrallaan. Jos kuitenkin jostain syystä molemmat kaapelit katkeavat, käytetään varapalvelinta, kunnes kaapelit saadaan korjattua Tietoturva- ja laitteisto-osaston toimesta. Kaapelointi tulee myös toteuttaa niin, että johdot ovat tavallisen käyttäjän ulottumattomissa mutta tarvittaessa helposti huollettavissa (esim. kaapelikourut). Kiintolevyrikko Jos työasemasta hajoaa kiintolevy, sitä pitää pystyä käyttämään nk. tyhmänä päätteenä, jolloin se käyttää palvelimen tallennusmediaa kiintolevynään. Jos palvelimen kiintolevy hajoaa, se käyttää RAIDin seuraavaa kiintolevyä. Palvelinjärjestel- 6/10

7 mät on rakennettava tukemaan nk. Hot Swap -toimintoa, jossa kiintolevy voidaan vaihtaa lennossa ilman keskeytyksiä. Jos palvelimesta hajoaa molemmat/ kaikki kiintolevyt, tulee automatiikan siirtyä käyttämään varapalvelinta vian korjauksen ajaksi. Näistäkin vioista ilmoitus Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tehtävänä on korjata/ vaihtaa vikaantunut kiintolevy ja ottaa levy käyttöön. Ohjelmistolisenssiongelma Tätä ei pitäisi ilmetä, kun käytetään vain luotettavia ja tuettuja repositoryitä ja ohjelmistoista päättää Tietoturva- ja laitteisto-osasto Hallituksen suostumuksella. Jos kuitenkin näin käy, lisenssittömät ohjelmat poistetaan automaagisesti seuraavan käynnistyksen yhteydessä kiitos kiintolevyn tiedostojen palauttamisen (kts Haittaohjelman toiminta työasemassa). Virus työasemassa Haittaohjelman toiminta työasemassa Virus palvelimessa Virusten pääsyä palvelimille estetään käyttämällä vain virallisesti tuettuja repositoryitä, joiden paketit on aina tarkistettu puhtaaksi. Mikäli virus on kuitenkin päässyt järjestelmään (esim. tietomurron yhteydessä), se tulisi havaita eri lokeja seuraamalla. Kun epäilyttävää toimintaa näkyy, on palvelin eristettävä, sen alkuperä selvitettävä ja se eliminoitava, jonka jälkeen toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla (palautetaan varmuuskopioista tms.) Asiakkaan virhe Asiakkaan virheen mahdollisuutta vähennetään tehtyjen ohjelmistojen huolellisella testauksella. Mikäli asiakas on virheellään tuottanut vahinkoa KServer Interactive Oy Ltd:lle, vahinkojen määrä selvitetään ja vahingonkorvauksia vaaditaan Asiakkaalta. Jos Asiakas on tehnyt virheen vahingossa ts. ohjelmassa on vika/ virhe, toimitaan kuin kohdassa Palvelimen ohjelmistovirhe, jonka lisäksi vahingoista pyritään toipumaan mm. varmuuskopioista palauttamisen avulla. Jos asiakas on aiheuttanut vahinkoa vain itselleen, tutkitaan jälleen kerran sitä, kuka on vastuussa: Jos vahinko tapahtui asiakkaan huolimattomuudesta tai muuten tarkoituksella, ei KServer Interactive Oy Ltd ole missään korvausvastuussa ja vahingon korvaamisesta peritään KServer Interactive Oy Ltd:n yleisen hinnoittelun mukainen hinta. Jos taas virhe oli KServer Interactive Oy Ltd:n tekemä, tarvittavat korjaukset järjestelmään suoritetaan ilman korvausta (ellei toisin ole sovittu). Tietokantaongelma Tietokantaongelmia pyritään välttämään tietokantojen reaaliaikaisella kahdennuksella jos toisella palvelimella tapahtuu jonkinlainen ongelma tai virhe, käytetään toista palvelinta sillä välin kun edellinen toipuu virheestä. Ongelmia vältetään seuraamalla säännöllisesti tietokantalokeja ja muuttamalla ohjelmia niin, että ne eivät aiheuta yhteensopivuus- eivätkä muitakaan ongelmia tietokannalle. Jos tietokanta kuitenkin jostain syystä tuhoutuu, se palautetaan varmuuskopioista. Vieras laite verkossa Vieraiden laitteiden kytkeminen verkkoon estetään tuntemattomien MAC-osoitteiden blokkaamisella, uuden laitteen asennuksen yhteydessä Tietoturva- ja laitteisto-osasto lisää laitteen MAC-osoitteen sallittujen osoitteiden listaan Tähän on kuitenkin poikkeuksia, kuten Bluetooth-laitteet ja ulkopuoliset tietokoneet, kuten 7/10

8 kannettavat sekä muut laitteet jotka kirjautuvat langattomasti. Bluetooth-laitteiden kytkentä on sallittua vain KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöltä (tämä hoidetaan oikeuksienhallinnan avulla). Tuntemattomat kannettavat tietokoneet kirjautuvat nk. eteisverkkoon, jonka kautta ei ole, ilman erillistä autentikointia, käyttää KServer Interactive Oy Ltd:n palvelinten toimintoja. Eteisverkossa on kuitenkin yhteys WANiin (ts. Internetiin). Internet-yhteyden puuttuminen Ensimmäiseksi, Kaapelirikko Internet-yhteyden puuttumista yritetään, varsinkin webpalvelimien osalta, välttämään käyttämällä nopeaa ja luotettavaa ISP:tä. Sen lisäksi on oltava olemassa varajärjestelmä esimerkiksi satelliitin tai 3G-verkon yli. Myös taloudellisiin vahinkoihin tulee varautua (rahalla). Työntekijän virhe Työntekijän virheitä on monenlaisia, mutta yhtä kaikki niiden määrää ja vaikuttavuutta vähennetään oikealla oikeuksienhallinnalla. Kun vahinkoja sattuu, ne pyritään kumoamaan varmuuskopioista palauttamalla (jos sovellettavissa) ja selvittämällä mitä oikeastaan tapahtui ja mitä haittaa siitä mahdollisesti on KServer Interactive Oy Ltd:lle ja sen asiakkaille. Mikäli työntekijä toistuvasti tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta vahingoittaa KServer Interactive Oy Ltd:tä tai sen asiakkaita, on työntekijä vastuussa ja hänet saatetaan irtisanoa tai työsuhde purkaa. Tietojen joutuminen muuten talon ulkopuolelle Inhimillisen erehdyksen takia voi tietoa myös joutua ulkopuolisten tietoon. Tätä mahdollisuutta pienennetään KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön kouluttamisella ja vertaisseurannalla, johon jokaista kehotetaan. Jos tietoja joutuu kuitenkin ulkopuolisille tai sitä on syytä epäillä, pyritään suorittamaan toimenpiteitä tietojen mitätöimiseksi (jos esimerkiksi salasana joutuu ulkopuolisen tietoon, niin vaihdetaan salasana). Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Seuraavilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan vähentää (liki) kaikkia edellä mainittuja riskejä: 1. Henkilökunnan koulutus Pitämällä KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ajantasalla muutoksista ja ohjelmien käyttöön järjestetään koulutusta. Tällöin virheen mahdollisuus vähenee. 2. Teknisen kirjanpidon seuraaminen ja tapahtumien kirjaaminen Vastuu Ei vain vian syyllisen etsinnän takia, vaan myös korjauksia/ muutoksia helpottamaan. Päävastuun, ellei muuta ole ilmoitettu, kaikista tämän suunnitelman seikoista kantaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Sen lisäksi jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön jäsen kantaa vastuun omasta henkilökohtaisesta tietoturvastaan tämän suunnitelman mukaisesti niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. 8/10

9 Suunnitelman toteuttaminen Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan laitteistoa, joka on mainittu Tietoturvan kannalta oleelliset hankinnat -listassa (ei liitetty tämän yhteyteen). Tämä suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa ITasioissa KServer Interactive Oy Ltd:n laitteistoasennusten alettua ja sitä päivitetään tarvittaessa. Voimaanastuminen ja sitoutuminen Tämä suunnitelma hyväksyttiin KServer Interactive Oy Ltd:n hallituksen kokouksessa ja se päätettiin ottaa käyttöön välittömästi. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sitoutuu noudattamaan tätä suunnitelmaa informaatioteknologiapalveluja käyttäessään ja/ tai kehittäessään KServer Interactive Oy Ltd:n palveluksessa. 9/10

10 Version Information Versiotiedot PLEASE REMOVE BEFORE FINAL RELEASE! POISTA ENNEN LOPULLISTA JULKAISUA! This is the standard Version Information page used by Riku Eskelinen in his projects. It includes the changelog and version numbering. Tämä on tavanmukainen versiotietosivu, jota käyttää Riku Eskelinen projekteissaan. Se sisältää muutoslokin ja versionumeroinnin. If you're not developer, you should not see this. The development group has probably forgot to remove this, so please inform the development group about this: Riku Eskelinen Jollet ole kehittäjä, sinun ei pitäisi nähdä tätä. Kehitysryhmä on luultavasti unohtanut poistaa tämän, joten ole hyvä ja tiedota ryhmää asiasta: Riku Eskelinen Version Changes Date and time Versio Muutokset Päiväys ja aika Työ aloitettu 18: Rakenne valmis 00: Puolet tietoturvapolitiikasta tehty vielä paljon tehtävää siis 00: Tietoturvapolitiikka tehty vielä tietoturvasuunnitelma 22: Tietoturvasuunnitelmaa aloitettu there's a long way to go 00: Tietoturvasuunnitelma jatkuu tovin vielä mutta edistyy... 19:31 10/10

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Esimerkki: Uhkakartoitus

Esimerkki: Uhkakartoitus 1 Esimerkki: Uhkakartoitus 2 Tunnelmaa luovaa lehtisalaattia vuodelta 2003 Vapulta: Operaattori asettaa puheviestipalvelun muutoksen yhteydessä kaikille saman tunnusluvun. Huhtikuun lopulta: Junat pysähtyivät

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot