Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma Sisällysluettelo Esipuhe Yrityksen kuvaus Yrityksen organisaatio Tämän asiakirjan lisenssi KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Tietoturvallisuus Päämäärät ja tavoitteet Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Vastuut Tiedottaminen Seuranta Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Mitä voi sattua? Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot?...5 Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Version Information Versiotiedot /10

2 Esipuhe Tämä on minun, Riku Eskelisen, työni Mäntän seudun koulutuskeskuksen datanomiopintoihin kuuluvan tietoturvakurssin tehtävään. Tässä esitelty yritys on puolifiktiivinen ja se perustuu joiltakin osin omiin kokemuksiin ja käytännön sovellutuksiin oman palvelimeni, KServerin (http://www.kserver.dy.fi), kanssa. Yrityksen kuvaus Tässä esitetty yritys on fiktiivinen yhtiö KServer Interactive Oy Ltd joka tuottaa räätälöityjä interaktiivisia websovelluksia asiakkaiden käyttöön omalla palvelimellaan. Se työllistää hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan lisäksi 27 henkilöä: Tietoturva- ja laitteisto-osasto 10 henkilöä Suunnitteluosasto 5 henkilöä Ohjelmointiosasto 7 henkilöä Myynti- ja markkinointiosasto 5 henkilöä. Yritys ei ole tässä vielä aloittanut tuotannollista toimintaansa, eli tässä mainittu tietoturvastrategia on yrityksen aloitustietoturvastrategia, jonka pohjalta se alkaa kehittää toimintaansa. Yrityksen organisaatio Yrityksen organisaatio on kuvattu seuraavassa (yritys on niin pieni, ettei se pysty monimutkaisempaan ja hajautetumpaan organisointiin tarvittavissa kohdin seuraavia osia viitatessa yksikköön kerrotaan myös syy viittaukseen): Hallitus Hallintoneuvosto Toimitusjohtaja Tietoturva- ja laitteisto-osasto Suunnitteluosasto Ohjelmointiosasto Myynti- ja markkinointiosasto Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Tämän asiakirjan lisenssi Tämä asiakirja on lisensoitu GNU Free Document Licencen alaisena, joten tätä asiakirjaa saa vapaasti levittää ja muokata lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssi on aina saatavilla osoitteesta Jos olet saanut tämän asiakirjan muuten kuin Internetin välityksellä, sinun tulisi saada myös kyseinen lisenssi. 2/10

3 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Perustuu osittain Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun tietoturvapolitiikka -asiakirjan rakenteeseen ja sisältöön. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuus KServer Interactive Oy Ltd:ssä tarkoittaa viiden tukijalan; luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, oikeuksienhallinnan ja kiistämättömyyden; ylläpitämistä teoriassa kaikissa tapauksissa, jotta oikeat palvelut olisivat sekä henkilökunnan, asiakkaiden että asiakkaiden asiakkaiden saatavissa tehokkaasti ja turvallisesti. Päämäärät ja tavoitteet Tietoturvallisuuden tavoitteena KServer Interactive Oy Ltd:ssä on taata tiedostojen, kansioiden, laitteiden ja muiden noodien käyttö missä tahansa tilanteessa luotettavasti. Huomioon otettavaa on myöskin oikeuksien hallinta: Järjestelmien käyttäjällä tulee olla oikeudet vain hänelle tarkoitettuihin tai hänen tarvitsemiinsa palveluihin, laitteisiin, tiedostoihin, kansioihin jne. Laitteiden ja muiden komponenttien rikkoutumiseen varaudutaan käyttämällä vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka on hajautettu ja joita vartioidaan. Näin minimoidaan myös mahdollisuus esimerkiksi kaapelivian tai luonnonilmiön aiheuttamiin palvelukatkoksiin. Kaikki tallennusmediat on kahdennettu joko paikallisesti tai käyttäen salattua tiedonsiirtoa. Tavoitteena on, ettei toisen median vikaantuminen tai muu poiskytkentä aiheuta järjestelmään mitään katkoksia tai vajaatoiminnallisuutta. Tämän lisäksi kaikki kiinteät tallennusmediat on tarkoitus varmuuskopioida säännöllisesti. Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Tätä politiikkaa käytetään soveltuvin osin KServer Interactive Oy Ltd:n päivittäiseen ja pitkäaikaiseen tietoturvan hoitoon. Tietoturvan päivittäisistä asioista huolehtii Tietoturva- ja laitteisto-osasto tämän politiikan ja hallinnon päätösten mukaisesti. Tietoturva- ja laitteisto-osasto huolehtii itsenäisesti pienistä tietoturvan parantamisista sekä tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa jollei hallinnolta saada soveltuvia toimintaohjeita tai sellaisia ei jo ennestään ole. Muutoin toimintaan sovittujen toimintatapojen, -periaatteiden ja -käytäntöjen mukaisesti, käyttäen aina ensisijaisesti tätä tietoturvapolitiikkaa. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sekä asiakas on allekirjoittanut sopimuksen tietoturvan ylläpitämisestä tarvittavin toimin. Asiakkaiden palveluiden käyttäjät (jatkossa Loppukäyttäjät) ovat asiakkaiden vastuulla, ja mikäli Loppukäyttäjä teollaan aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle tai KServer Interactive Oy Ltd:lle, on asiakas vastuussa, ellei syy ole KServer Interactive Oy Ltd:n puutteesta järjestelmässä. Tietoturva- ja laitteisto-osasto on valinnut ja KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksynyt ko. osastolta henkilön IT-vastaavaksi. Tämän henkilön työhön kuuluu, muiden töidensä ohella (lisätietoa korvauksesta IT-vastaavana toimimisesta on asiakirjassa KServer Interactive Oy Ltd:n yleiset palkanmaksu- ja korvaustiedot, ei sisällytetty tähän asiakirjaan), kriittisten tietoturvan uhkatekijöiden poista- 3/10

4 minen sekä muiden nopeaa toimintaa vaativien toimenpiteiden suorittaminen, kuten osajärjestelmien eristäminen tai käyttäjätilin jäädyttäminen milloin se voidaan laskea kriittiseksi uhaksi KServer Interactive Oy Ltd:n tai sen asiakkaan tietoturvalle. Jokaisella KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvauhkista tai -loukkauksista välittömästi Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tulee toimia sovittujen politiikkojen mukaisesti. Myös KServer Interactive Oy Ltd:n asiakkaita kehotetaan, joskaan ei ehdottomasti edellytetä, ilmoittamaan edellä mainituista asioista. Tämän politiikan pohjalta Tietoturva- ja laitteisto-osasto koostaa säännöllisesti ajantasaisen tietoturvastrategian, jonka KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyy tai palauttaa muutettavaksi tarpeen mukaan. Vastuut Tietoturvasta vastaa pääosin Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Osaston velvollisuus on pitää kaikki järjestelmät ajantasalla tietoturvan osalta ja mahdollisissa poikkeusoloissa palauttaa järjestelmät tietoturvalliseen ja käytettävään tilaan. Osasto valmistelee tarvittaessa järjestelmämuutoksen (kuten uusien palveluiden tai työasemien käyttöönoton) ja se annetaan Hallitukselle käsiteltäväksi, joka joko hyväksyy tai hylkää muutosanomuksen. Järjestelmämuutosanomuksessa on selvitettävä toimen tarpeellisuus sekä mahdolliset riskit järjestelmille ja miten riskeihin on varauduttu. Lisäksi asiakkailla on, kuten voidaan olettaa asiakkaan tietotaidon mukaan kohtuullista tai kuten on sovittu, velvollisuus huolehtia sovellustensa tietoturvasta omalta osaltaan. Kuten aiemmin on mainittu, KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturva-aukoista ja -uhkista. Tämän lisäksi sitä koskee tietoturvan toteuttaminen omalta osaltaan kuten on sovittu; tai jos ei ole sovittu, niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. Tiedottaminen Tietoturva- ja laitteisto-osasto tiedottaa odotetuista ja ei-odotetuista muutoksista järjestelmiin ja niiden käytettävyyteen sekä ajankohtaisista tietoturva-asioista KServer Interactive Oy Ltd:n koko henkilöstölle sekä kaikille Asiakkaille, joita asia koskee. Seuranta Tietoturvan käytännön seurannasta ja tämän politiikan toteenkäymisen seurannasta vastaa Tietoturvaja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Seurannoista tulee tehdä seurantaraportit, joiden oikeellisuudesta vastaa IT-vastaava. Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyi tämän politiikan yksimielisesti kokouksessaan maanantaina ja se astuu voimaan välittömästi. Tästä politiikasta tiedotetaan kaikille KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijöille sekä Asiakkaille välittömästi tai niin pian kuin mahdollista. 4/10

5 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Tämä on KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma. Sen avulla KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ja asiakkaat voivat toimia tietoturvallisesti ja tehokkaasti jokapäiväisissä aktiviteeteissaan KServer Interactive Oy Ltd:n tietoverkossa. Tämä on ohjeellinen suunnitelma, ja sitä tulee soveltaa kuten sovellettavissa on. Mitä voi sattua? Tässä on listattu mahdollisia ongelma- ja uhkatilanteita, joihin on syytä varautua: (a) Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin (b) Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin (c) Haittaohjelman toiminta työasemassa (d) Palvelimen ohjelmistovirhe (e) Palvelimen kaatuminen (f) Kaapelirikko (g) Kiintolevyrikko (h) Ohjelmistolisenssiongelma (ts. laittomat ohjelmistot) (i) Virus työasemassa (j) Virus palvelimessa (k) Asiakkaan virhe (l) Tietokantaongelma (m)vieras laite verkossa (n) Internet-yhteyden puuttuminen (o) Työntekijän virhe (p) Tietoa joutuu muuten talon ulkopuolelle Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot? Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin Palvelintilat pidetään lukittuina ja ne on elektronisesti valvottuja. Hälytyksen satuttua vartiointiyritys hoitaa loput. Hälytys toimitetaan myös Tietoturva- ja laitteisto-osaston tietoon, välittömästi IT-vastaavalle. Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin Palvelinohjelmistojen pääkäyttäjäoikeuksia ei saateta tarpeettomien tietoon palvelinohjel- 5/10

6 mistojen hoidosta vastaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto. Salasanat pidetään vahvoina, turhat pääkäyttäjätunnukset poistetaan käytöstä jne. Pääkäyttäjänä kirjautuminen on sallittua vain paikallisesti, sama koskee myös muita tilejä, joilta ei ehdottomasti vaadita etäkirjautumistoimintoa (kuten sähköpostit). Salasanojen siirrossa käytetään sisäisessäkin liikenteessä salattua siirtotapaa. Käytetään erillisiä palvelinlaitteita eri tehtäviin vahinkojen minimoimiseksi. Kirjautumislokeja seurataan ja murtautumisen sattuessa kaikki salasanat ja vastaavat vaihdetaan välittömästi. Tällöin kartoitetaan myös se, mitä tietoa on saatu ulos palvelimilta ja siirrytään jatkotoimenpiteisiin. Haittaohjelman toiminta työasemassa Haittaohjelmien pääsyä KServer Interactive Oy Ltd:n työasemille pyritään välttämään käyttämällä vain julkisesti tuettuja pakettivarastoja (repositoryitä). Lisäksi työasemien eheys varmistetaan käyttämällä eheydentarkistusta (käytännössä se tarkoittaa, että työasemien kiintolevyjen on täsmättävä joka käynnistyksessä tai muuttuneet/ poistetut tiedostot palautetaan palvelimen kopioista ja ylimääräiset tiedostot siirretään palvelimen karanteeniin). Oikeuksienjaon avulla käyttäjä ei voi haittaohjelmalla tuhota pahimmassakaan tapauksessa kuin omat tiedostonsa, jotka on palautettavissa varmuuskopioista. Palvelimen ohjelmistovirhe Kun tieto ohjelmistovirheestä saadaan, Tietoturva- ja laitteisto-osasto määrittelee sen vakavuusasteen ja selvittää mahdolliset jatkotoimenpiteet, joiden perusteella joko: Kyseinen ohjelmisto ajetaan alas (varmuuskopioituna tottakai) Päivitetään uudempaan versioon (mikäli uudempi versio on testattu toimivaksi ja yhteensopivaksi) Rakennetaan paikkaus Paikkauksen teko kuuluu Ohjelmointiosastolle. Ongelman välttämiseksi käytetään vain virallisesti tuettuja ohjelmistoversioita, erityisesti kriittisissä osissa (kuten kirjautuminen). Palvelimen kaatuminen Palvelimen kaatumista pyritään käyttämällä vakaata Linux-kerneliä ja vakaaksi testattuja ohjelmia. Tämän lisäksi palvelinlaitteisto tulee olla valittu tarkoituksenmukaisesti. Mikäli palvelin kuitenkin kaatuu, tulee automatiikan havaita kaatuminen ja siirtyä käyttämään vaihtoehtopalvelinta. Palvelinlokeja tulee lukea ja niistä ottaa opiksi mikäli palvelin alkaa muuttua epävakaaksi, se täytyy vakauttaa (lue: uudelleenkäynnistää), jolloin varapalvelin hoitaa sen tehtäviä. Myös varapalvelin tulee ajoittain vakauttaa. Kaapelirikko Myös yhteydet on kahdennettu sisällä, ulkopuolisista yhteyksistä huolehtii ISP. Kaapelit on asennettu erille toisistaan, jotta vain toinen vikaantuisi kerrallaan. Jos kuitenkin jostain syystä molemmat kaapelit katkeavat, käytetään varapalvelinta, kunnes kaapelit saadaan korjattua Tietoturva- ja laitteisto-osaston toimesta. Kaapelointi tulee myös toteuttaa niin, että johdot ovat tavallisen käyttäjän ulottumattomissa mutta tarvittaessa helposti huollettavissa (esim. kaapelikourut). Kiintolevyrikko Jos työasemasta hajoaa kiintolevy, sitä pitää pystyä käyttämään nk. tyhmänä päätteenä, jolloin se käyttää palvelimen tallennusmediaa kiintolevynään. Jos palvelimen kiintolevy hajoaa, se käyttää RAIDin seuraavaa kiintolevyä. Palvelinjärjestel- 6/10

7 mät on rakennettava tukemaan nk. Hot Swap -toimintoa, jossa kiintolevy voidaan vaihtaa lennossa ilman keskeytyksiä. Jos palvelimesta hajoaa molemmat/ kaikki kiintolevyt, tulee automatiikan siirtyä käyttämään varapalvelinta vian korjauksen ajaksi. Näistäkin vioista ilmoitus Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tehtävänä on korjata/ vaihtaa vikaantunut kiintolevy ja ottaa levy käyttöön. Ohjelmistolisenssiongelma Tätä ei pitäisi ilmetä, kun käytetään vain luotettavia ja tuettuja repositoryitä ja ohjelmistoista päättää Tietoturva- ja laitteisto-osasto Hallituksen suostumuksella. Jos kuitenkin näin käy, lisenssittömät ohjelmat poistetaan automaagisesti seuraavan käynnistyksen yhteydessä kiitos kiintolevyn tiedostojen palauttamisen (kts Haittaohjelman toiminta työasemassa). Virus työasemassa Haittaohjelman toiminta työasemassa Virus palvelimessa Virusten pääsyä palvelimille estetään käyttämällä vain virallisesti tuettuja repositoryitä, joiden paketit on aina tarkistettu puhtaaksi. Mikäli virus on kuitenkin päässyt järjestelmään (esim. tietomurron yhteydessä), se tulisi havaita eri lokeja seuraamalla. Kun epäilyttävää toimintaa näkyy, on palvelin eristettävä, sen alkuperä selvitettävä ja se eliminoitava, jonka jälkeen toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla (palautetaan varmuuskopioista tms.) Asiakkaan virhe Asiakkaan virheen mahdollisuutta vähennetään tehtyjen ohjelmistojen huolellisella testauksella. Mikäli asiakas on virheellään tuottanut vahinkoa KServer Interactive Oy Ltd:lle, vahinkojen määrä selvitetään ja vahingonkorvauksia vaaditaan Asiakkaalta. Jos Asiakas on tehnyt virheen vahingossa ts. ohjelmassa on vika/ virhe, toimitaan kuin kohdassa Palvelimen ohjelmistovirhe, jonka lisäksi vahingoista pyritään toipumaan mm. varmuuskopioista palauttamisen avulla. Jos asiakas on aiheuttanut vahinkoa vain itselleen, tutkitaan jälleen kerran sitä, kuka on vastuussa: Jos vahinko tapahtui asiakkaan huolimattomuudesta tai muuten tarkoituksella, ei KServer Interactive Oy Ltd ole missään korvausvastuussa ja vahingon korvaamisesta peritään KServer Interactive Oy Ltd:n yleisen hinnoittelun mukainen hinta. Jos taas virhe oli KServer Interactive Oy Ltd:n tekemä, tarvittavat korjaukset järjestelmään suoritetaan ilman korvausta (ellei toisin ole sovittu). Tietokantaongelma Tietokantaongelmia pyritään välttämään tietokantojen reaaliaikaisella kahdennuksella jos toisella palvelimella tapahtuu jonkinlainen ongelma tai virhe, käytetään toista palvelinta sillä välin kun edellinen toipuu virheestä. Ongelmia vältetään seuraamalla säännöllisesti tietokantalokeja ja muuttamalla ohjelmia niin, että ne eivät aiheuta yhteensopivuus- eivätkä muitakaan ongelmia tietokannalle. Jos tietokanta kuitenkin jostain syystä tuhoutuu, se palautetaan varmuuskopioista. Vieras laite verkossa Vieraiden laitteiden kytkeminen verkkoon estetään tuntemattomien MAC-osoitteiden blokkaamisella, uuden laitteen asennuksen yhteydessä Tietoturva- ja laitteisto-osasto lisää laitteen MAC-osoitteen sallittujen osoitteiden listaan Tähän on kuitenkin poikkeuksia, kuten Bluetooth-laitteet ja ulkopuoliset tietokoneet, kuten 7/10

8 kannettavat sekä muut laitteet jotka kirjautuvat langattomasti. Bluetooth-laitteiden kytkentä on sallittua vain KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöltä (tämä hoidetaan oikeuksienhallinnan avulla). Tuntemattomat kannettavat tietokoneet kirjautuvat nk. eteisverkkoon, jonka kautta ei ole, ilman erillistä autentikointia, käyttää KServer Interactive Oy Ltd:n palvelinten toimintoja. Eteisverkossa on kuitenkin yhteys WANiin (ts. Internetiin). Internet-yhteyden puuttuminen Ensimmäiseksi, Kaapelirikko Internet-yhteyden puuttumista yritetään, varsinkin webpalvelimien osalta, välttämään käyttämällä nopeaa ja luotettavaa ISP:tä. Sen lisäksi on oltava olemassa varajärjestelmä esimerkiksi satelliitin tai 3G-verkon yli. Myös taloudellisiin vahinkoihin tulee varautua (rahalla). Työntekijän virhe Työntekijän virheitä on monenlaisia, mutta yhtä kaikki niiden määrää ja vaikuttavuutta vähennetään oikealla oikeuksienhallinnalla. Kun vahinkoja sattuu, ne pyritään kumoamaan varmuuskopioista palauttamalla (jos sovellettavissa) ja selvittämällä mitä oikeastaan tapahtui ja mitä haittaa siitä mahdollisesti on KServer Interactive Oy Ltd:lle ja sen asiakkaille. Mikäli työntekijä toistuvasti tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta vahingoittaa KServer Interactive Oy Ltd:tä tai sen asiakkaita, on työntekijä vastuussa ja hänet saatetaan irtisanoa tai työsuhde purkaa. Tietojen joutuminen muuten talon ulkopuolelle Inhimillisen erehdyksen takia voi tietoa myös joutua ulkopuolisten tietoon. Tätä mahdollisuutta pienennetään KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön kouluttamisella ja vertaisseurannalla, johon jokaista kehotetaan. Jos tietoja joutuu kuitenkin ulkopuolisille tai sitä on syytä epäillä, pyritään suorittamaan toimenpiteitä tietojen mitätöimiseksi (jos esimerkiksi salasana joutuu ulkopuolisen tietoon, niin vaihdetaan salasana). Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Seuraavilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan vähentää (liki) kaikkia edellä mainittuja riskejä: 1. Henkilökunnan koulutus Pitämällä KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ajantasalla muutoksista ja ohjelmien käyttöön järjestetään koulutusta. Tällöin virheen mahdollisuus vähenee. 2. Teknisen kirjanpidon seuraaminen ja tapahtumien kirjaaminen Vastuu Ei vain vian syyllisen etsinnän takia, vaan myös korjauksia/ muutoksia helpottamaan. Päävastuun, ellei muuta ole ilmoitettu, kaikista tämän suunnitelman seikoista kantaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Sen lisäksi jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön jäsen kantaa vastuun omasta henkilökohtaisesta tietoturvastaan tämän suunnitelman mukaisesti niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. 8/10

9 Suunnitelman toteuttaminen Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan laitteistoa, joka on mainittu Tietoturvan kannalta oleelliset hankinnat -listassa (ei liitetty tämän yhteyteen). Tämä suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa ITasioissa KServer Interactive Oy Ltd:n laitteistoasennusten alettua ja sitä päivitetään tarvittaessa. Voimaanastuminen ja sitoutuminen Tämä suunnitelma hyväksyttiin KServer Interactive Oy Ltd:n hallituksen kokouksessa ja se päätettiin ottaa käyttöön välittömästi. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sitoutuu noudattamaan tätä suunnitelmaa informaatioteknologiapalveluja käyttäessään ja/ tai kehittäessään KServer Interactive Oy Ltd:n palveluksessa. 9/10

10 Version Information Versiotiedot PLEASE REMOVE BEFORE FINAL RELEASE! POISTA ENNEN LOPULLISTA JULKAISUA! This is the standard Version Information page used by Riku Eskelinen in his projects. It includes the changelog and version numbering. Tämä on tavanmukainen versiotietosivu, jota käyttää Riku Eskelinen projekteissaan. Se sisältää muutoslokin ja versionumeroinnin. If you're not developer, you should not see this. The development group has probably forgot to remove this, so please inform the development group about this: Riku Eskelinen Jollet ole kehittäjä, sinun ei pitäisi nähdä tätä. Kehitysryhmä on luultavasti unohtanut poistaa tämän, joten ole hyvä ja tiedota ryhmää asiasta: Riku Eskelinen Version Changes Date and time Versio Muutokset Päiväys ja aika Työ aloitettu 18: Rakenne valmis 00: Puolet tietoturvapolitiikasta tehty vielä paljon tehtävää siis 00: Tietoturvapolitiikka tehty vielä tietoturvasuunnitelma 22: Tietoturvasuunnitelmaa aloitettu there's a long way to go 00: Tietoturvasuunnitelma jatkuu tovin vielä mutta edistyy... 19:31 10/10

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Fennian tietoturvavakuutus

Fennian tietoturvavakuutus Fennian tietoturvavakuutus Salonen Jani, 6.11.2017 1 Taustaa Tietoturvariskeistä on tullut yrityksissä arkipäivää. Yritysten riippuvuus tietojärjestelmistä, tiedon arvo sekä tiedon luottamuksellisuuden

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 13-05-2013 16:29:41 Final Lock 16-05-2013 16:09:10 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E OpenSource

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Draft. Mark Summary Form. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name. Total 38.00 38.00 24.00 100.

Draft. Mark Summary Form. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name. Total 38.00 38.00 24.00 100. Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock Criterion A B C D E Sub Criterion OpenSource ja verkot Microsoft ja verkot Tietoturva Pikataival Yrittäjyys ja työelämälähtöisyys

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät,

Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät, Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät, 24.5.2017 Sisällys Keskeisimpiä kyberuhkia Liian paljon huomiota kiinnitetään... Liian vähän

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi

PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen www.turkuamk.fi Matti Laakso / Tietoturvapäivä 8.2.2011 PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen Tietoturvasuunnitelma 1/3 Toimenpiteiden ja dokumentoinnin lopputuloksena syntyvä kokonaisuus -- kirjallinen tietoturvasuunnitelma

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Sähkötutkimuspoolin seminaari 9.10.2013 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö

Verkkorikollisuus tietoturvauhkana. Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuus tietoturvauhkana Valmiusseminaari, 11.10.2005 ylitarkastaja Sari Kajantie, KRP/Tietotekniikkarikosyksikkö Verkkorikollisuuden erityispiirteet Verkkorikollisuus on ammattimaista ja tähtää

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Esimerkki: Uhkakartoitus

Esimerkki: Uhkakartoitus 1 Esimerkki: Uhkakartoitus 2 Tunnelmaa luovaa lehtisalaattia vuodelta 2003 Vapulta: Operaattori asettaa puheviestipalvelun muutoksen yhteydessä kaikille saman tunnusluvun. Huhtikuun lopulta: Junat pysähtyivät

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa

Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Kyberturvallisuus kiinteistöautomaatiossa Harri Hamberg Country Security Manager Schneider Electric Finland Oy Tähän voit laittaa yrityksen/organisaation logon ja halutessasi oman kuvasi Kiinteistönhallinnan

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOTURVA Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOVERKON RAKENNE Koti Reititin tai modeemi Internet Palvelimet - Pankki - S-posti - Lehdet - Tv / elokuvat - Sosiaaliset mediat - Ym. Roisto PARI HYÖKKÄYKSTÄ

Lisätiedot

10 parasta vinkkiä tietokoneongelmiin

10 parasta vinkkiä tietokoneongelmiin Sisällys 10 parasta vinkkiä tietokoneongelmiin 1 Aseta salasana 2 2 Poista tarpeettomat ohjelmat 3 3 Käytä Järjestelmän määritykset -työkalua 4 4 Paranna suorituskykyä ReadyBoostilla 5 5 Lisää ulkoinen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta TkT Pekka Jäppinen Lappeenrannan Teknillinen yliopisto PROSTEK-yhteistyöfoorumi 18.4.2013 18.4.2013 Pekka Jäppinen Turvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä

Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Finska Datum 1 (5) Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä 1. Johdanto Sinä

Lisätiedot

CCLEANER PERUSKÄYTTÖ PERUSKÄYTTÖ

CCLEANER PERUSKÄYTTÖ PERUSKÄYTTÖ CCLEANER PERUSKÄYTTÖ Tämän ohjeen avulla puhdistat tietokoneesi turhista, usein tietokoneen käyttöä hidastavista tiedostoista. Ohje opastaa sinua vaihe vaiheelta eteenpäin. CCleaner on luotettava, varmatoiminen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka

Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka 2016 1 Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 16.5.2016 Lapin yliopiston tietoturvapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietoturvapolitiikan

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Live demo miten tietomurto toteutetaan?

Live demo miten tietomurto toteutetaan? Live demo miten tietomurto toteutetaan? Jussi Perälampi, Senior Security Consultant Saku Vainikainen, Lead Consultant Nixu Oy 2.4.2014 1.4.2014 Nixu 2014 1 Esitys Kohderyhmän valinta Kohdennettu viesti

Lisätiedot

Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana.

Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana. 1(28) Oppimateriaali videokoulutuksen ja nettitestin tueksi. Versio 1.0 julkaistu 22.6.2017 Päivitämme materiaalia säännöllisesti kesän ja syksyn 2017 aikana. Toivotamme antoisaa opiskeluhetkeä! Palaute

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot