Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tietoturvapolitiikka ja tietoturvasuunnitelma Sisällysluettelo Esipuhe Yrityksen kuvaus Yrityksen organisaatio Tämän asiakirjan lisenssi KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Tietoturvallisuus Päämäärät ja tavoitteet Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Vastuut Tiedottaminen Seuranta Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Mitä voi sattua? Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot?...5 Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Version Information Versiotiedot /10

2 Esipuhe Tämä on minun, Riku Eskelisen, työni Mäntän seudun koulutuskeskuksen datanomiopintoihin kuuluvan tietoturvakurssin tehtävään. Tässä esitelty yritys on puolifiktiivinen ja se perustuu joiltakin osin omiin kokemuksiin ja käytännön sovellutuksiin oman palvelimeni, KServerin (http://www.kserver.dy.fi), kanssa. Yrityksen kuvaus Tässä esitetty yritys on fiktiivinen yhtiö KServer Interactive Oy Ltd joka tuottaa räätälöityjä interaktiivisia websovelluksia asiakkaiden käyttöön omalla palvelimellaan. Se työllistää hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan lisäksi 27 henkilöä: Tietoturva- ja laitteisto-osasto 10 henkilöä Suunnitteluosasto 5 henkilöä Ohjelmointiosasto 7 henkilöä Myynti- ja markkinointiosasto 5 henkilöä. Yritys ei ole tässä vielä aloittanut tuotannollista toimintaansa, eli tässä mainittu tietoturvastrategia on yrityksen aloitustietoturvastrategia, jonka pohjalta se alkaa kehittää toimintaansa. Yrityksen organisaatio Yrityksen organisaatio on kuvattu seuraavassa (yritys on niin pieni, ettei se pysty monimutkaisempaan ja hajautetumpaan organisointiin tarvittavissa kohdin seuraavia osia viitatessa yksikköön kerrotaan myös syy viittaukseen): Hallitus Hallintoneuvosto Toimitusjohtaja Tietoturva- ja laitteisto-osasto Suunnitteluosasto Ohjelmointiosasto Myynti- ja markkinointiosasto Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Työntekijät Tämän asiakirjan lisenssi Tämä asiakirja on lisensoitu GNU Free Document Licencen alaisena, joten tätä asiakirjaa saa vapaasti levittää ja muokata lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssi on aina saatavilla osoitteesta Jos olet saanut tämän asiakirjan muuten kuin Internetin välityksellä, sinun tulisi saada myös kyseinen lisenssi. 2/10

3 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvapolitiikka Perustuu osittain Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun tietoturvapolitiikka -asiakirjan rakenteeseen ja sisältöön. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuus KServer Interactive Oy Ltd:ssä tarkoittaa viiden tukijalan; luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, oikeuksienhallinnan ja kiistämättömyyden; ylläpitämistä teoriassa kaikissa tapauksissa, jotta oikeat palvelut olisivat sekä henkilökunnan, asiakkaiden että asiakkaiden asiakkaiden saatavissa tehokkaasti ja turvallisesti. Päämäärät ja tavoitteet Tietoturvallisuuden tavoitteena KServer Interactive Oy Ltd:ssä on taata tiedostojen, kansioiden, laitteiden ja muiden noodien käyttö missä tahansa tilanteessa luotettavasti. Huomioon otettavaa on myöskin oikeuksien hallinta: Järjestelmien käyttäjällä tulee olla oikeudet vain hänelle tarkoitettuihin tai hänen tarvitsemiinsa palveluihin, laitteisiin, tiedostoihin, kansioihin jne. Laitteiden ja muiden komponenttien rikkoutumiseen varaudutaan käyttämällä vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka on hajautettu ja joita vartioidaan. Näin minimoidaan myös mahdollisuus esimerkiksi kaapelivian tai luonnonilmiön aiheuttamiin palvelukatkoksiin. Kaikki tallennusmediat on kahdennettu joko paikallisesti tai käyttäen salattua tiedonsiirtoa. Tavoitteena on, ettei toisen median vikaantuminen tai muu poiskytkentä aiheuta järjestelmään mitään katkoksia tai vajaatoiminnallisuutta. Tämän lisäksi kaikki kiinteät tallennusmediat on tarkoitus varmuuskopioida säännöllisesti. Toteutuskeinot ja toteuttamisen organisointi Tätä politiikkaa käytetään soveltuvin osin KServer Interactive Oy Ltd:n päivittäiseen ja pitkäaikaiseen tietoturvan hoitoon. Tietoturvan päivittäisistä asioista huolehtii Tietoturva- ja laitteisto-osasto tämän politiikan ja hallinnon päätösten mukaisesti. Tietoturva- ja laitteisto-osasto huolehtii itsenäisesti pienistä tietoturvan parantamisista sekä tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa jollei hallinnolta saada soveltuvia toimintaohjeita tai sellaisia ei jo ennestään ole. Muutoin toimintaan sovittujen toimintatapojen, -periaatteiden ja -käytäntöjen mukaisesti, käyttäen aina ensisijaisesti tätä tietoturvapolitiikkaa. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sekä asiakas on allekirjoittanut sopimuksen tietoturvan ylläpitämisestä tarvittavin toimin. Asiakkaiden palveluiden käyttäjät (jatkossa Loppukäyttäjät) ovat asiakkaiden vastuulla, ja mikäli Loppukäyttäjä teollaan aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle tai KServer Interactive Oy Ltd:lle, on asiakas vastuussa, ellei syy ole KServer Interactive Oy Ltd:n puutteesta järjestelmässä. Tietoturva- ja laitteisto-osasto on valinnut ja KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksynyt ko. osastolta henkilön IT-vastaavaksi. Tämän henkilön työhön kuuluu, muiden töidensä ohella (lisätietoa korvauksesta IT-vastaavana toimimisesta on asiakirjassa KServer Interactive Oy Ltd:n yleiset palkanmaksu- ja korvaustiedot, ei sisällytetty tähän asiakirjaan), kriittisten tietoturvan uhkatekijöiden poista- 3/10

4 minen sekä muiden nopeaa toimintaa vaativien toimenpiteiden suorittaminen, kuten osajärjestelmien eristäminen tai käyttäjätilin jäädyttäminen milloin se voidaan laskea kriittiseksi uhaksi KServer Interactive Oy Ltd:n tai sen asiakkaan tietoturvalle. Jokaisella KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvauhkista tai -loukkauksista välittömästi Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tulee toimia sovittujen politiikkojen mukaisesti. Myös KServer Interactive Oy Ltd:n asiakkaita kehotetaan, joskaan ei ehdottomasti edellytetä, ilmoittamaan edellä mainituista asioista. Tämän politiikan pohjalta Tietoturva- ja laitteisto-osasto koostaa säännöllisesti ajantasaisen tietoturvastrategian, jonka KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyy tai palauttaa muutettavaksi tarpeen mukaan. Vastuut Tietoturvasta vastaa pääosin Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Osaston velvollisuus on pitää kaikki järjestelmät ajantasalla tietoturvan osalta ja mahdollisissa poikkeusoloissa palauttaa järjestelmät tietoturvalliseen ja käytettävään tilaan. Osasto valmistelee tarvittaessa järjestelmämuutoksen (kuten uusien palveluiden tai työasemien käyttöönoton) ja se annetaan Hallitukselle käsiteltäväksi, joka joko hyväksyy tai hylkää muutosanomuksen. Järjestelmämuutosanomuksessa on selvitettävä toimen tarpeellisuus sekä mahdolliset riskit järjestelmille ja miten riskeihin on varauduttu. Lisäksi asiakkailla on, kuten voidaan olettaa asiakkaan tietotaidon mukaan kohtuullista tai kuten on sovittu, velvollisuus huolehtia sovellustensa tietoturvasta omalta osaltaan. Kuten aiemmin on mainittu, KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietoturva-aukoista ja -uhkista. Tämän lisäksi sitä koskee tietoturvan toteuttaminen omalta osaltaan kuten on sovittu; tai jos ei ole sovittu, niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. Tiedottaminen Tietoturva- ja laitteisto-osasto tiedottaa odotetuista ja ei-odotetuista muutoksista järjestelmiin ja niiden käytettävyyteen sekä ajankohtaisista tietoturva-asioista KServer Interactive Oy Ltd:n koko henkilöstölle sekä kaikille Asiakkaille, joita asia koskee. Seuranta Tietoturvan käytännön seurannasta ja tämän politiikan toteenkäymisen seurannasta vastaa Tietoturvaja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Seurannoista tulee tehdä seurantaraportit, joiden oikeellisuudesta vastaa IT-vastaava. Voimaanastuminen KServer Interactive Oy Ltd:n hallitus hyväksyi tämän politiikan yksimielisesti kokouksessaan maanantaina ja se astuu voimaan välittömästi. Tästä politiikasta tiedotetaan kaikille KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijöille sekä Asiakkaille välittömästi tai niin pian kuin mahdollista. 4/10

5 KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma Yleistä Tämä on KServer Interactive Oy Ltd:n tietoturvasuunnitelma. Sen avulla KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ja asiakkaat voivat toimia tietoturvallisesti ja tehokkaasti jokapäiväisissä aktiviteeteissaan KServer Interactive Oy Ltd:n tietoverkossa. Tämä on ohjeellinen suunnitelma, ja sitä tulee soveltaa kuten sovellettavissa on. Mitä voi sattua? Tässä on listattu mahdollisia ongelma- ja uhkatilanteita, joihin on syytä varautua: (a) Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin (b) Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin (c) Haittaohjelman toiminta työasemassa (d) Palvelimen ohjelmistovirhe (e) Palvelimen kaatuminen (f) Kaapelirikko (g) Kiintolevyrikko (h) Ohjelmistolisenssiongelma (ts. laittomat ohjelmistot) (i) Virus työasemassa (j) Virus palvelimessa (k) Asiakkaan virhe (l) Tietokantaongelma (m)vieras laite verkossa (n) Internet-yhteyden puuttuminen (o) Työntekijän virhe (p) Tietoa joutuu muuten talon ulkopuolelle Miten voidaan välttää/ vähentää mahdollisuutta ja minimoida vahingot? Fyysinen murtautuminen palvelintiloihin Palvelintilat pidetään lukittuina ja ne on elektronisesti valvottuja. Hälytyksen satuttua vartiointiyritys hoitaa loput. Hälytys toimitetaan myös Tietoturva- ja laitteisto-osaston tietoon, välittömästi IT-vastaavalle. Ohjelmallinen murtautuminen palvelinohjelmistoihin Palvelinohjelmistojen pääkäyttäjäoikeuksia ei saateta tarpeettomien tietoon palvelinohjel- 5/10

6 mistojen hoidosta vastaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto. Salasanat pidetään vahvoina, turhat pääkäyttäjätunnukset poistetaan käytöstä jne. Pääkäyttäjänä kirjautuminen on sallittua vain paikallisesti, sama koskee myös muita tilejä, joilta ei ehdottomasti vaadita etäkirjautumistoimintoa (kuten sähköpostit). Salasanojen siirrossa käytetään sisäisessäkin liikenteessä salattua siirtotapaa. Käytetään erillisiä palvelinlaitteita eri tehtäviin vahinkojen minimoimiseksi. Kirjautumislokeja seurataan ja murtautumisen sattuessa kaikki salasanat ja vastaavat vaihdetaan välittömästi. Tällöin kartoitetaan myös se, mitä tietoa on saatu ulos palvelimilta ja siirrytään jatkotoimenpiteisiin. Haittaohjelman toiminta työasemassa Haittaohjelmien pääsyä KServer Interactive Oy Ltd:n työasemille pyritään välttämään käyttämällä vain julkisesti tuettuja pakettivarastoja (repositoryitä). Lisäksi työasemien eheys varmistetaan käyttämällä eheydentarkistusta (käytännössä se tarkoittaa, että työasemien kiintolevyjen on täsmättävä joka käynnistyksessä tai muuttuneet/ poistetut tiedostot palautetaan palvelimen kopioista ja ylimääräiset tiedostot siirretään palvelimen karanteeniin). Oikeuksienjaon avulla käyttäjä ei voi haittaohjelmalla tuhota pahimmassakaan tapauksessa kuin omat tiedostonsa, jotka on palautettavissa varmuuskopioista. Palvelimen ohjelmistovirhe Kun tieto ohjelmistovirheestä saadaan, Tietoturva- ja laitteisto-osasto määrittelee sen vakavuusasteen ja selvittää mahdolliset jatkotoimenpiteet, joiden perusteella joko: Kyseinen ohjelmisto ajetaan alas (varmuuskopioituna tottakai) Päivitetään uudempaan versioon (mikäli uudempi versio on testattu toimivaksi ja yhteensopivaksi) Rakennetaan paikkaus Paikkauksen teko kuuluu Ohjelmointiosastolle. Ongelman välttämiseksi käytetään vain virallisesti tuettuja ohjelmistoversioita, erityisesti kriittisissä osissa (kuten kirjautuminen). Palvelimen kaatuminen Palvelimen kaatumista pyritään käyttämällä vakaata Linux-kerneliä ja vakaaksi testattuja ohjelmia. Tämän lisäksi palvelinlaitteisto tulee olla valittu tarkoituksenmukaisesti. Mikäli palvelin kuitenkin kaatuu, tulee automatiikan havaita kaatuminen ja siirtyä käyttämään vaihtoehtopalvelinta. Palvelinlokeja tulee lukea ja niistä ottaa opiksi mikäli palvelin alkaa muuttua epävakaaksi, se täytyy vakauttaa (lue: uudelleenkäynnistää), jolloin varapalvelin hoitaa sen tehtäviä. Myös varapalvelin tulee ajoittain vakauttaa. Kaapelirikko Myös yhteydet on kahdennettu sisällä, ulkopuolisista yhteyksistä huolehtii ISP. Kaapelit on asennettu erille toisistaan, jotta vain toinen vikaantuisi kerrallaan. Jos kuitenkin jostain syystä molemmat kaapelit katkeavat, käytetään varapalvelinta, kunnes kaapelit saadaan korjattua Tietoturva- ja laitteisto-osaston toimesta. Kaapelointi tulee myös toteuttaa niin, että johdot ovat tavallisen käyttäjän ulottumattomissa mutta tarvittaessa helposti huollettavissa (esim. kaapelikourut). Kiintolevyrikko Jos työasemasta hajoaa kiintolevy, sitä pitää pystyä käyttämään nk. tyhmänä päätteenä, jolloin se käyttää palvelimen tallennusmediaa kiintolevynään. Jos palvelimen kiintolevy hajoaa, se käyttää RAIDin seuraavaa kiintolevyä. Palvelinjärjestel- 6/10

7 mät on rakennettava tukemaan nk. Hot Swap -toimintoa, jossa kiintolevy voidaan vaihtaa lennossa ilman keskeytyksiä. Jos palvelimesta hajoaa molemmat/ kaikki kiintolevyt, tulee automatiikan siirtyä käyttämään varapalvelinta vian korjauksen ajaksi. Näistäkin vioista ilmoitus Tietoturva- ja laitteisto-osastolle, jonka tehtävänä on korjata/ vaihtaa vikaantunut kiintolevy ja ottaa levy käyttöön. Ohjelmistolisenssiongelma Tätä ei pitäisi ilmetä, kun käytetään vain luotettavia ja tuettuja repositoryitä ja ohjelmistoista päättää Tietoturva- ja laitteisto-osasto Hallituksen suostumuksella. Jos kuitenkin näin käy, lisenssittömät ohjelmat poistetaan automaagisesti seuraavan käynnistyksen yhteydessä kiitos kiintolevyn tiedostojen palauttamisen (kts Haittaohjelman toiminta työasemassa). Virus työasemassa Haittaohjelman toiminta työasemassa Virus palvelimessa Virusten pääsyä palvelimille estetään käyttämällä vain virallisesti tuettuja repositoryitä, joiden paketit on aina tarkistettu puhtaaksi. Mikäli virus on kuitenkin päässyt järjestelmään (esim. tietomurron yhteydessä), se tulisi havaita eri lokeja seuraamalla. Kun epäilyttävää toimintaa näkyy, on palvelin eristettävä, sen alkuperä selvitettävä ja se eliminoitava, jonka jälkeen toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla (palautetaan varmuuskopioista tms.) Asiakkaan virhe Asiakkaan virheen mahdollisuutta vähennetään tehtyjen ohjelmistojen huolellisella testauksella. Mikäli asiakas on virheellään tuottanut vahinkoa KServer Interactive Oy Ltd:lle, vahinkojen määrä selvitetään ja vahingonkorvauksia vaaditaan Asiakkaalta. Jos Asiakas on tehnyt virheen vahingossa ts. ohjelmassa on vika/ virhe, toimitaan kuin kohdassa Palvelimen ohjelmistovirhe, jonka lisäksi vahingoista pyritään toipumaan mm. varmuuskopioista palauttamisen avulla. Jos asiakas on aiheuttanut vahinkoa vain itselleen, tutkitaan jälleen kerran sitä, kuka on vastuussa: Jos vahinko tapahtui asiakkaan huolimattomuudesta tai muuten tarkoituksella, ei KServer Interactive Oy Ltd ole missään korvausvastuussa ja vahingon korvaamisesta peritään KServer Interactive Oy Ltd:n yleisen hinnoittelun mukainen hinta. Jos taas virhe oli KServer Interactive Oy Ltd:n tekemä, tarvittavat korjaukset järjestelmään suoritetaan ilman korvausta (ellei toisin ole sovittu). Tietokantaongelma Tietokantaongelmia pyritään välttämään tietokantojen reaaliaikaisella kahdennuksella jos toisella palvelimella tapahtuu jonkinlainen ongelma tai virhe, käytetään toista palvelinta sillä välin kun edellinen toipuu virheestä. Ongelmia vältetään seuraamalla säännöllisesti tietokantalokeja ja muuttamalla ohjelmia niin, että ne eivät aiheuta yhteensopivuus- eivätkä muitakaan ongelmia tietokannalle. Jos tietokanta kuitenkin jostain syystä tuhoutuu, se palautetaan varmuuskopioista. Vieras laite verkossa Vieraiden laitteiden kytkeminen verkkoon estetään tuntemattomien MAC-osoitteiden blokkaamisella, uuden laitteen asennuksen yhteydessä Tietoturva- ja laitteisto-osasto lisää laitteen MAC-osoitteen sallittujen osoitteiden listaan Tähän on kuitenkin poikkeuksia, kuten Bluetooth-laitteet ja ulkopuoliset tietokoneet, kuten 7/10

8 kannettavat sekä muut laitteet jotka kirjautuvat langattomasti. Bluetooth-laitteiden kytkentä on sallittua vain KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstöltä (tämä hoidetaan oikeuksienhallinnan avulla). Tuntemattomat kannettavat tietokoneet kirjautuvat nk. eteisverkkoon, jonka kautta ei ole, ilman erillistä autentikointia, käyttää KServer Interactive Oy Ltd:n palvelinten toimintoja. Eteisverkossa on kuitenkin yhteys WANiin (ts. Internetiin). Internet-yhteyden puuttuminen Ensimmäiseksi, Kaapelirikko Internet-yhteyden puuttumista yritetään, varsinkin webpalvelimien osalta, välttämään käyttämällä nopeaa ja luotettavaa ISP:tä. Sen lisäksi on oltava olemassa varajärjestelmä esimerkiksi satelliitin tai 3G-verkon yli. Myös taloudellisiin vahinkoihin tulee varautua (rahalla). Työntekijän virhe Työntekijän virheitä on monenlaisia, mutta yhtä kaikki niiden määrää ja vaikuttavuutta vähennetään oikealla oikeuksienhallinnalla. Kun vahinkoja sattuu, ne pyritään kumoamaan varmuuskopioista palauttamalla (jos sovellettavissa) ja selvittämällä mitä oikeastaan tapahtui ja mitä haittaa siitä mahdollisesti on KServer Interactive Oy Ltd:lle ja sen asiakkaille. Mikäli työntekijä toistuvasti tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta vahingoittaa KServer Interactive Oy Ltd:tä tai sen asiakkaita, on työntekijä vastuussa ja hänet saatetaan irtisanoa tai työsuhde purkaa. Tietojen joutuminen muuten talon ulkopuolelle Inhimillisen erehdyksen takia voi tietoa myös joutua ulkopuolisten tietoon. Tätä mahdollisuutta pienennetään KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön kouluttamisella ja vertaisseurannalla, johon jokaista kehotetaan. Jos tietoja joutuu kuitenkin ulkopuolisille tai sitä on syytä epäillä, pyritään suorittamaan toimenpiteitä tietojen mitätöimiseksi (jos esimerkiksi salasana joutuu ulkopuolisen tietoon, niin vaihdetaan salasana). Yhteisiä toimenpiteitä yleisen turvallisuuden kehittämiseksi Seuraavilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan vähentää (liki) kaikkia edellä mainittuja riskejä: 1. Henkilökunnan koulutus Pitämällä KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstö ajantasalla muutoksista ja ohjelmien käyttöön järjestetään koulutusta. Tällöin virheen mahdollisuus vähenee. 2. Teknisen kirjanpidon seuraaminen ja tapahtumien kirjaaminen Vastuu Ei vain vian syyllisen etsinnän takia, vaan myös korjauksia/ muutoksia helpottamaan. Päävastuun, ellei muuta ole ilmoitettu, kaikista tämän suunnitelman seikoista kantaa Tietoturva- ja laitteisto-osasto IT-vastaavan johdolla. Sen lisäksi jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n henkilöstön jäsen kantaa vastuun omasta henkilökohtaisesta tietoturvastaan tämän suunnitelman mukaisesti niin kuin voidaan pitää kohtuullisena. 8/10

9 Suunnitelman toteuttaminen Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan laitteistoa, joka on mainittu Tietoturvan kannalta oleelliset hankinnat -listassa (ei liitetty tämän yhteyteen). Tämä suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa ITasioissa KServer Interactive Oy Ltd:n laitteistoasennusten alettua ja sitä päivitetään tarvittaessa. Voimaanastuminen ja sitoutuminen Tämä suunnitelma hyväksyttiin KServer Interactive Oy Ltd:n hallituksen kokouksessa ja se päätettiin ottaa käyttöön välittömästi. Jokainen KServer Interactive Oy Ltd:n työntekijä sitoutuu noudattamaan tätä suunnitelmaa informaatioteknologiapalveluja käyttäessään ja/ tai kehittäessään KServer Interactive Oy Ltd:n palveluksessa. 9/10

10 Version Information Versiotiedot PLEASE REMOVE BEFORE FINAL RELEASE! POISTA ENNEN LOPULLISTA JULKAISUA! This is the standard Version Information page used by Riku Eskelinen in his projects. It includes the changelog and version numbering. Tämä on tavanmukainen versiotietosivu, jota käyttää Riku Eskelinen projekteissaan. Se sisältää muutoslokin ja versionumeroinnin. If you're not developer, you should not see this. The development group has probably forgot to remove this, so please inform the development group about this: Riku Eskelinen Jollet ole kehittäjä, sinun ei pitäisi nähdä tätä. Kehitysryhmä on luultavasti unohtanut poistaa tämän, joten ole hyvä ja tiedota ryhmää asiasta: Riku Eskelinen Version Changes Date and time Versio Muutokset Päiväys ja aika Työ aloitettu 18: Rakenne valmis 00: Puolet tietoturvapolitiikasta tehty vielä paljon tehtävää siis 00: Tietoturvapolitiikka tehty vielä tietoturvasuunnitelma 22: Tietoturvasuunnitelmaa aloitettu there's a long way to go 00: Tietoturvasuunnitelma jatkuu tovin vielä mutta edistyy... 19:31 10/10

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua

Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturvallisuus osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua T-110.5620 Tietoturvallisuuden kehittämisprosessit 16. tammikuuta

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot