Tutkimusraportti. Koulutuspoliittinen kysely Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. Koulutuspoliittinen kysely Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti Koulutuspoliittinen kysely Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille Tampere 07/2009

2 Tekijät Työn nimi Jenni Vaateri, Ahti Viita, Jani Wahlman Koulutuspoliittinen kysely Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille Sivumäärä 75 Valmistumisaika 07/2009 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskeisiä koulutuspolitiikkaan ja opiskeluun liittyviä asenteita ja mielipiteitä. Tutkimuksen tulosten avulla toimeksiantaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta pyrkii kehittämään opiskeluun vaikuttavia asioita sekä tuomaan esille opiskelijoiden äänen koulutukseen liittyvien asioiden suunnittelussa. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä muun muassa opiskelumotivaatiosta, opetuksen laadusta, opinto-ohjauksesta, koulutuspoliittisista asioista viestimisestä sekä opetuksen läsnäolopakosta, joka on voimassa osalla opiskelijoista. Tutkimuksen kohderyhmä oli Pirkanmaan ammattikorkeakoulun nuoriso- ja aikuisasteen opiskelijat. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suorittajat ja englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijat jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimus toteutettiin määrällisenä otantatutkimuksena. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse toimeksiantajan hankkiman sähköpostilistan avulla, johon kuului henkilöä. Kyselylomake oli avoinna Vastauksia saatiin 530 kappaletta. Vastaajien jättämiä sähköpostiosoitteita käytettiin vain elokuvalippujen voittajien arvonnassa eikä yksittäisen vastaajaa pystytä aineistosta tunnistamaan. Aineiston käsittelyyn käytettiin Microsoft Excel -ohjelmaa ja analysointiin SPSS for Windows ohjelmaa. SPSS:llä laadittiin esimerkiksi suoria jakaumia, tunnuslukuja, ristiintaulukointeja sekä kuvioita tutkimusraporttiin. Avoimia vastauksia luokiteltiin jonkin verran laadullisen tutkimuksen keinoin, jotta toimeksiantajan ja muiden raporttia lukevien on helpompi saada käsitys vastauksista. Tärkeimpinä havaintoina tutkimuksesta on, että Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat kokevat itsensä motivoituneiksi ja vastuuntuntoisiksi opiskelijoiksi. Monissa kyselyn käsittelemissä asioissa on huomattavasti eroja opiskelupaikkakunnittain. Esimerkiksi opinto-ohjauksen määrän sekä opetuksen laadun kokeminen vaihtelevat paikkakunnittain. Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuuden toimivuudesta ja sen vaikutuksesta oppimiseen tuli paljon negatiivista palautetta. Monet eivät kokeneet sitä toimivaksi käytännöksi eivätkä myöskään uskoneet sen parantaneen oppimista. Se mainittiin yhdeksi opintojen keskeyttämisen pohtimisen syyksi ja kyseinen aihe nousi esiin monissa avoimissa vastauksissa. Monet kuitenkin kokivat lähiopetuksen läsnäolovelvollisuuden myös toimivaksi käytännöksi ja arvioivat sen parantaneen oppimista.

3

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tekijät ja toimeksiantaja Tavoite Kohderyhmä ja otanta Tutkimusmenetelmä ja kenttätyö Tietojen käsittely Otannan kuvaus Sukupuoli Ikä Kouluaste Opiskelupaikkakunta Koulutusohjelma Opintovuosi Tulokset Motivaatio ja keskeyttäminen Opetuksen laatu ja yhteistyö opettajien kanssa Opintojaksopalaute ja arvosanojen saaminen ajallaan HOPS ja opinto-ohjaus Viestintä koulutuspoliittisissa asioissa Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus Vapaa sana Johtopäätökset Motivaatio ja keskeyttäminen Opetuksen laatu ja yhteistyö opettajien kanssa Opintojaksopalaute ja arvosanojen saaminen ajallaan HOPS ja opinto-ohjaus Viestintä koulutuspoliittisissa asioissa Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus Vapaa sana Yhteenveto...40 Lähteet...41 Liitteet...42 Liite 1: Kyselylomakkeen saatekirje...42 Liite 2: Tutkimuksen kyselylomake...43 Liite 3: Suora jakauma jokaisesta tutkimuksen kysymyksestä...48 Liite 4: Avoin kysymys opinto-ohjaukseen liittyen...59 Liite 5: Mistä muualta saa tietoa koulutuspoliittisista asioista?...60 Liite 6: Mistä muualta haluaisit saada tietoa koulutuspoliittisista asioista?...60 Liite 7: Vastaukset kohtaan vapaa sana kyselyssä käsitellyistä asioista...61

5 1 Johdanto Tässä kappaleessa on käsitelty tutkimuksen taustat, toimeksiantaja sekä muut tarvittavat lähtökohdat ja ratkaisut kiteytetysti. 1.1 Tekijät ja toimeksiantaja Tutkimuksen suorittivat Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman toisen vuoden opiskelijat Ahti Viita, Jani Wahlman ja Jenni Vaateri. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (PIRAMK) opiskelijakunta PAKO ja yhteyshenkilönä toimi koulutuspoliittinen vastaava Satu Koivu. 1.2 Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskeisiä koulutuspolitiikkaan liittyviä asenteita ja mielipiteitä. Tutkimuksen tulosten avulla Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta pyrkii kehittämään opiskeluun vaikuttavia asioista sekä tuomaan esille opiskelijoiden äänen koulutukseen liittyvien asioiden suunnittelussa. 1.3 Kohderyhmä ja otanta Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat. Mukana olivat yhtälailla niin nuoriso- kuin aikuisasteenkin opiskelijat. Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat ja englanninkieliset koulutusohjelmat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimus suoritettiin otantatutkimuksena ja linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse toimeksiantajan toimittaman sähköpostilistan avulla. Sähköpostilistalla oli yhteystietoa. Brutto-otos tästä oli henkilöä, kun listalle kuuluvat englanninkielisten koulutusohjelmien ja ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat jätetään summasta pois. ( PIRAMKin vuosipalaute , 1.) Lomakeviestin lähettäneen toimeksiantajan mukaan noin 15 osoitetta jäi tavoittamatta, joten netto-otokseksi muodostui henkilöä. Lomakkeen palauttaneita oli 530 kappaletta, ja kaikki vastaukset olivat käyttökelpoisia, joten tästä muodostui tutkimuksen lopullinen aineisto. Palautus- ja vastausprosentiksi muodostui 18 %. Lähes jokaiseen kyselyn kohtaan oli pakko vastata, joten eräkatoa ei aineistossa juurikaan ole. Vastausten suorat jakaumat löytyvät raportin liitteestä Tutkimusmenetelmä ja kenttätyö Tutkimus toteutettiin määrällisenä kenttätutkimuksena. Sähköposti (Liite 1: kyselylomakkeen saatekirje), jossa oli linkki kyselyyn (Liite 2: tutkimuksen kyselylomake), lähetettiin PIRAMKin opiskelijoille edellä mainitun sähköpostilistan kautta. Sähköpostiviestit lähetettiin sekä lomake avautui ja lomake sulkeutui Yhteystiedot saatiin toimeksiantajalta, joka oli neuvotellut sähköpostilistan käytölle kaksi päivämäärää PIRAMKin henkilökunnan kanssa. Toinen päivämäärä oli lomakkeen avautumispäivä, jolloin vastaanottajia pyydettiin vastaamaan tutkimukseen ensimmäistä kertaa. Toinen listankäyttöpäivämäärä oli 20.4., jolloin vastaanottajia muistutettiin tutkimukseen osallistumisesta. Lomake sulkeutui 22.4., jonka jälkeen vastauksia ei luonnollisesti voinut enää lähettää.

6 6 (75) 1.5 Tietojen käsittely Vastaukset käsiteltiin Microsoft Excel -ohjelmalla ja aineisto analysoitiin SPSS for Windows -ohjelmalla. SPSS:llä laadittiin esimerkiksi suoria jakaumia, tunnuslukuja, ristiintaulukointeja, frekvenssitaulukoita sekä kuvioita tutkimusraporttiin. Vastauksien käsittelyssä noudatettiin luottamuksellisuusperiaatetta, ja vastaukset yksilöivät sähköpostiosoitteet käsiteltiin erillään muusta aineistosta niin, että sähköpostiosoitetta ei voitu yhdistää kyselyssä annettuihin vastauksiin. Palkkiona kaikkien tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin 11 kappaletta Finnkinon elokuvalippuja. Arvonta suoritettiin kaikkien vastanneiden ja sähköpostiosoitteensa jättäneiden (430 henkilöä) kesken ja voittajille ilmoitettiin asiasta henkilökohtaisesti. Arvonta suoritettiin satunnaislukugeneraattorilla, joka valitsi 11 uniikkia lukua väliltä

7 7 (75) 2 Otannan kuvaus Tässä osiossa on kuvattu vastaajien perustietoja, kuten sukupuolta, ikää, koulutusohjelmaa, opiskelupaikkakuntaa ja opiskelujen astetta. 2.1 Sukupuoli Kuvio 1 havainnollistaa vastaajien sukupuolijakaumaa. Suurin osa vastanneista eli vajaa 90 % (476 kpl) oli naisia. Miehiä oli noin 10 % (54 kpl) kaikista vastanneista. PIRAMK on hyvin naisvaltainen ammattikorkeakoulu, sillä se tarjoaa paljon koulutusmahdollisuuksia perinteisesti naisvaltaisille aloille, kuten hoitotyölle ja sosiaalialalle. Kuvio 1: Vastaajien sukupuolijakauma (n=530)

8 8 (75) 2.2 Ikä Kuvio 2 havainnollistaa vastaajien jakautumista eri ikäluokkiin. Ikäjakaumassa selvästi suurin ryhmä oli vuotiaat opiskelijat, joita oli yli 50 % vastanneista. Jakauma kuvaa hyvin ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ikäjakaumaa. Vastaajat olivat vuotiaita ja keski-ikä oli 26. Puolet vastaajista oli 23-vuotiaita tai nuorempia. Kuvio 2: Vastaajien ikäjakauma (n=530) 2.3 Kouluaste Kuvio 3 antaa kuvan nuoriso- ja aikuisasteen opiskelijoiden jakaumasta. Nuorisoasteen opiskelijoita oli vastaajista selvästi suurin osa (446 kpl). Vain alle 20 % (84 kpl) vastanneista oli aikuisasteen opiskelijoita. Kuvio 3: Vastaajien opiskeluastejakauma (n=530)

9 9 (75) 2.4 Opiskelupaikkakunta PIRAMKilla on toimipisteitä eri puolilla Pirkanmaata. Kuviosta 4 ilmenee, että suurin osa kyselyyn vastanneista eli yli 80 % (444 kpl) opiskelee Tampereen toimipisteessä. Toiseksi suurin vastausten määrä saatiin Ikaalisten (54 kpl) toimipisteen opiskelijoilta, kun taas Virtain (18 kpl) ja Mäntän (14 kpl) edustus oli paljon pienempi. Kuvio 4: Vastaajien opiskelupaikkakuntajakauma (n=530) 2007 Ikaalisissa opiskeli 411, Mäntässä 132, Virroilla 255 ja Tampereella bruttootokseen kuuluvaa opiskelijaa (PIRAMKin vuosipalaute , 1). Vastaajien määrä suhteessa kaikkiin paikkakunnalla opiskeleviin selviää taulukosta 1. Taulukko 1: Vastaajien määrä suhteessa paikkakunnalla opiskeleviin Ikaalinen 13 % Mänttä 11 % Virrat 7 % Tampere 21 %

10 10 (75) 2.5 Koulutusohjelma Kuviosta 5 ilmenee vastaajien jakauma koulutusohjelmien suhteen. Suurin osa eli noin 36 % (189 kpl) vastanneista opiskelee hoitotyötä. Toiseksi suurin ala, 15 %, oli liiketalous (78 kpl). Kuvio 5: Vastaajien koulutusohjelmajakauma (n=530) 2.6 Opintovuosi Kuviosta 6 ilmenee vastaajien jakautuminen sen mukaan, monettako vuotta on läsnä opinnoissa. Eniten vastanneita eli noin 36 % löytyi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudesta. Myös toisen (noin 28 %) ja kolmannen (noin 27 %) opiskeluvuoden opiskelijoita oli aika paljon. Neljännen ja viidennen vuoden opiskelijoita oli vastaajissa vähiten. Kuvio 6: Vastaajien opintovuosijakauma (n=530)

11 11 (75) 3 Tulokset Tässä osiossa raportoidaan tutkimuksen tuottamista tuloksista, eli esitetään kyselyn varsinaisten sisältökysymysten vastauksia jakaumineen. Saadusta aineistosta on myös muodostettu ristiintaulukointeja, eli vastauksia on peilattu esimerkiksi eri taustatietoihin. Jos näin on havaittu jotain normaalista poikkeavaa, tulokset on nostettu esille. 3.1 Motivaatio ja keskeyttäminen Tässä osioissa esitetään opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja opinnoista vastuunottoon sekä keskeyttämisen pohtimiseen liittyviä asioita Opiskelijan motivaatio ja vastuunotto Kuviosta 7 nähdään vastausten jakautuminen väittämän olen motivoitunut opiskelija kanssa. Suurin osa vastaajista eli 43 % oli jokseenkin samaa väittämän kanssa. Toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto täysin samaa 42 %. Jokseenkin eri oli 13 % vastanneista, kun täysin eri vastasi vain 2 %. Opiskelijoiden motivoituneisuus ei siis vastausten perusteella näyttäisi olevan ongelma PIRAMKin opiskelijoiden keskuudessa. Kuvio 7: Vastausten jakauma väitteeseen olen motivoitunut opiskelija (n=530)

12 12 (75) Kuvio 8 ilmentää opiskelijan omista opinnoista vastuunottamisen vastausjakaumaa. Kysymyksen kohdalla vastaajat olivat olleet jokseenkin samaa (63 %) tai täysin samaa (44 %). Kukaan ei ollut jokseenkin tai täysin eri. Voidaan siis sanoa, että opiskelijat kokivat ottavansa vastuuta omista opinnoistaan. Kuvio 8: Vastausten jakauma väitteeseen otan vastuuta omista opinnoistani (n=530) Keskeyttämisen pohtiminen Suurin osa eli 63 % vastanneista ei ollut viimeisen vuoden aikana miettinyt opintojen keskeyttämistä. Vastausvaihtoehto muutaman kerran sai 27 % vastauksista, kun useita kertoja keskeyttämistä miettineitä oli vain 10 %. Vastausjakauma ilmenee kuviosta 9. Kuvio 9: Vastausten jakauma kysymykseen kuinka usein olen miettinyt opintojen keskeyttämistä viimeisen vuoden aikana? (n=530)

13 13 (75) Kuvio 10 esittää vastausten jakaumaa tässä kysymyksessä. 179 vastaajaa, jotka olivat miettineet opintojen keskeyttämistä viimeisen vuoden aikana, antoivat 305 vastausta. Hieman yli 33 prosenttia vastaajista kertoi syyksi jonkin muun syy kuin mikään annetuista vaihtoehdoista. Nämä syyt liittyivät suurimmaksi osaksi joko kouluun tai henkilökohtaisiin asioihin. Kuvio 10: Vastausten jakauma kysymykseen jos olet miettinyt keskeyttämistä viimeisen vuoden aikana, niin miksi? (n=305) Kouluun liittyviä syitä olivat muun muassa koulutuksen huono taso ja opetuksen laatupoikkeamat, koulutusohjelmien toimimattomuus, läsnäolopakko, koulun ilmapiiriin ja sisäisiin ongelmiin liittyvät syyt. Lisäksi osa opettajista koettiin huonoiksi. Henkilökohtaisia syitä olivat muun muassa motivaation puute, taloudelliset ongelmat, ajan puute, väsymys, stressi, opintojen vaativuus sekä vaatimattomuus, perhe, terveysongelmat ja ristiriidat opettajien kanssa. Osa vastanneista myös koki opintojen olevan liian vaativia työn vaativuuteen verrattuna ja alan olevan liian kapea. Tulevan työpaikan epävarmuus koettiin myös yhdeksi mahdollisen keskeyttämisen syyksi. Noin 29 % vastaajista ilmoitti syyksi sekä henkilökohtaiset syyt, että väärän alan. 3.2 Opetuksen laatu ja yhteistyö opettajien kanssa Opetuksen laatuun ja opiskelijoiden sekä opettajien väliseen yhteistyöhön liittyvässä kohdassa vastaajille esitettiin kolme kysymystä. Kysymykset käsittelivät opetuksen tasoa yleisesti, opettajien kanssa toimimisen joustavuutta sekä opettajien tavoitettavuutta.

14 14 (75) Näkemys opetuksen laadusta Kuviosta 11 havaitaan, että suurin osa vastanneista, yli 50 % oli jokseenkin samaa väittämän suurin osa opetuksesta on laadukasta kanssa. Molempien äärilaitojen vastauksia antoi alle 10 % vastaajista, joskin täysin samaa väittämän kanssa oli suurempi joukko vastaajia kuin täysin eri olevia. Kuvio 11: (n=530) Vastausten jakauma väitteeseen suurin osa opetuksesta on laadukasta

15 15 (75) Taulukko 2: Näkemys opetuksen laadusta paikkakunnittain (n=530) Vastaajien näkemys opetuksen laadusta paikkakunnittain Opiskelupaikkakunta Ikaalinen Mänttä Tampere Virrat Suurin osa opetuksesta on laadukasta täysin eri 7,4% 14,3% 7,0% 11,1% jokseenkin eri 50,0% 50,0% 29,7% 16,7% jokseenkin samaa 42,6% 28,6% 54,1% 61,1% täysin samaa,0% 7,1% 9,2% 11,1% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Taulukosta 2 nähdään, miten eri paikkakuntien vastaukset poikkeavat toisistaan kysyttäessä opetuksen laadusta. Ikaalisissa opiskelevat ovat vähiten tyytyväisiä opetuksen laatuun; yksikään ei ole väittämän suurin osa opetuksesta on laadukasta kanssa täysin samaa. Myöskään Mäntässä opiskelevat eivät vaikuta olevan kovin tyytyväisiä opetuksen laatuun, sillä väittämän kanssa eri olevia on yli puolet vastanneista. Virroilla ja Tampereella opiskelevat näyttäisivät olevan tyytyväisimpiä opetuksen laatuun. Kuviota tarkastellessa tulee ottaa huomioon se, että Mäntässä ja Virroilla vastaajia on ollut huomattavasti vähemmän. Taulukko 3: Näkemys opetuksen laadusta suhteessa opiskelumotivaatioon (n=530) Opiskelumotivaation yhteys näkemykseen opetuksen laadusta Olen motivoitunut opiskelija jokseenkin jokseenkin täysin samaa täysin eri eri samaa Suurin osa opetuksesta on laadukasta täysin eri 33,3% 23,5% 5,7% 2,7% jokseenkin eri 16,7% 42,6% 38,6% 22,5% jokseenkin samaa 33,3% 32,4% 52,2% 59,9% täysin samaa 16,7% 1,5% 3,5% 14,9% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Taulukko 3 havainnollistaa vastaajien motivaation yhteyden mielipiteeseen opetuksen laadusta. Erikoista on, että opiskelijoista, jotka tuntevat olevansa kaikkein vähiten motivoituneita, kolmasosa on jokseenkin samaa sen kanssa, että suurin osa opetuksesta on laadukasta.

16 16 (75) Motivoituneiden opiskelijoiden kohdalla enemmistö on jokseenkin samaa sen kanssa, että opetus on laadukasta Käytännön järjestelyistä sopimisen joustavuus Kuvio 12: Vastausten jakauma väitteeseen opintoihin liittyvät käytännön järjestelyt ovat joustavasti sovittavissa opettajien kanssa (n=530) Kuviossa 12 on esitetty, kuinka joustavaksi käytännön järjestelyistä sopiminen opettajien kanssa koetaan. Yli puolet vastaajista kokee, että käytännönjärjestelyitä pystyy sopimaan täysin tai jokseenkin joustavasti opettajien kanssa. Selkeästi esiin nousee myös vastakkainen mielipide. Moni vastaaja onkin sitä, että Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa asiat eivät ole opettajien kanssa joustavasti sovittavissa Opettajien tavoitettavuus Kuvio 13: Vastausten jakauma väitteeseen opettajat ovat tavoitettavissa opintoihin liittyvissä asioissa (n=530) Kuviosta 13 nähdään mielipide opettajien tavoitettavuudesta. Enemmistö oli jokseenkin samaa, että opintoihin liittyvissä asioissa opettajat ovat tavoitettavissa. Täysin eri

17 17 (75) oli huomattavan pieni osa vastaajista. Opettajien tavoitettavuus ei siis vaikuttaisi olevan ongelma PIRAMKissa. 3.3 Opintojaksopalaute ja arvosanojen saaminen ajallaan Tässä osiossa vastaajille esitettiin neljä kysymystä, jotka käsittelivät opintojaksopalautteen antamista ja sen hyödyllisyyttä sekä arvosanojen saamista ajallaan Winha Willeen normaaleista opintosuorituksista sekä uusinnoista Opintojaksopalautteeseen vastaaminen ja sen hyödyllisyys Kuvio 14: Vastausten jakauma kohtaan vastaan opintojaksopalautteeseen... (n=530) Kuinka usein oppilaat vastaavat opintojaksopalautteeseen, selviää kuviosta 14. Reilut 30 % vastaajista ilmoitti vastaavansa opintojaksopalautteeseen toisinaan. Opintojaksopalautteeseen vastaaminen on sikäli voittopuolista, että 43 % vastaajista antaa palautetta usein tai aina. Harvoin tai ei koskaan palautetta antavien yhteenlaskettu osuus on 27 %. Vain pieni joukko ei anna palautetta koskaan.

18 18 (75) Kuvio 15: Vastausten jakauma väitteeseen opintojaksopalautteen antamisesta on hyötyä opintojaksojen kehittämisessä (n=530) Vastaajista yli puolet oli sitä, että opintojaksopalautteen antamisesta on ainakin jokseenkin hyötyä (kuvio 15). Täysin toista olevien osuus vastaajista on pieni Opintosuoritusarvioiden saaminen ajallaan Kuvio 16: Vastausten jakauma kysymykseen kuinka usein saat opintosuorituksistasi arvosanan Winha Willeen ajallaan? (n=520) Kuviosta 16 ilmenee, että vain noin 5 % vastaajista koki saavansa opintosuorituksen arvosanan aina ajallaan Winha Willeen. Lähes 45 % vastaajista koki saavansa arvosanan ajallaan usein. Monet kokevat saavansa arvosanansa vain harvoin ajallaan. Kuvio 17: Vastausten jakauma kysymykseen kuinka usein saat opintosuoritustesi uusinnasta arvosanan Winha Willeen ajallaan? (n=306) Kuvio 17 ilmentää, että lähes 40 % kokee saavansa arvosanansa usein ajallaan uusinnasta. Aina ajallaan arvosanan kokee saavansa 20 % vastaajista. Huomattavaa on

19 19 (75) verrattuna taulukkoon 16, että uusinnoista arvosanan koetaan tulevan Winha Willeen useammin ajallaan kuin muiden opintosuoritusten. Pieni osa on kuitenkin sitä, että uusintojen tulokset eivät ole koskaan ajallaan. 3.4 HOPS ja opinto-ohjaus Toimeksiantaja halusi tutkimuksessa kartoitettavan, miten opiskelijat suhtautuvat henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ja opinto-ohjaukseen. HOPS:n tavoitteena on, että opiskelija löytää itsellensä opintoja, jotka vastaavat hänen omia päämääriään ja työelämän odotuksia sekä mahdollistavat urasuunnittelun kehittymisen Opinto-ohjauksen riittävyys Kuvio 18: (n=530) Vastausten jakauma väitteeseen olen saanut tarpeeksi opinto-ohjausta Kuviossa 18 on esitetty vastaajien mielipiteet opinto-ohjauksen riittävyydestä. Vastaajista suurin osa eli yhteensä 57 % vastasi olevansa jokseenkin tai täysin samaa, kun kysyttiin, ovatko he saaneet tarpeeksi opinto-ohjausta. Yhteensä 43 % koki, että ei ole saanut tarpeeksi opinto-ohjasta ja vastasi olevansa täysin tai jokseenkin eri väittämän kanssa. Kyselyssä tiedusteltiin avokysymyksellä, millä tavoin ja missä asioissa opinto-ohjausta haluttaisiin saada. Osa vastaajista halusi saada opinto-ohjausta esimerkiksi sähköpostilla tai kasvotusten. Henkilökohtaiset tapaamiset tuutoriopettajan ja yleistuutorin kanssa nousivat esiin useissa vastauksissa. Monissa vastauksissa kävi ilmi, että opinto-ohjausta haluttaisiin saada harjoittelupaikoista ja ulkomaan vaihtoon lähdöstä sekä valinnaisista opinnoista ja suuntautumisvaihtoehdoista. Esiin nousi myös opinnäytetyö ja jatko- sekä lisäopintomahdollisuudet. Myös käytännön asiat kurssien sisällöstä ja opintojen etenemisestä nousivat avoimissa vastauksissa esiin. Vastaukset on tiivistetty ja luokiteltu liitteessä 4.

20 20 (75) Henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen Kuvio 19: Vastausten jakauma kysymykseen oletko päivittänyt/räätälöinyt henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi (HOPS)? (n=530) Kuviosta 19 havaitaan, että suurin osa, eli 41 %, vastanneista ei ollut päivittänyt tai räätälöinyt henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Vajaa neljännes, eli 24 %, oli näin tehnyt. Reilu kolmannes, eli 35 %, ei osannut vastata kysymykseen. Kuvio 20: Vastausten jakauma väitteeseen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on helppo räätälöidä (n=161) Kuviosta 20 nähdään mielipiteet siihen, onko henkilökohtaista opintosuunnitelmaa helppo päivittää tai räätälöidä. Tähän kysymykseen saatiin 161 vastausta. Heistä lähes puolet, eli 48 %, oli väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri. Suurin osa vastaajista, 42 %, kertoi olevansa jokseenkin samaa, mutta täysin samaa oli vain noin yksi kymmenestä vastaajasta.

21 21 (75) 3.5 Viestintä koulutuspoliittisissa asioissa Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden edunvalvontaa opintoihin ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvontatyöllä pyritään vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen ja suuntaamiseen, niin että tulokset ovat opiskelijan kannalta myönteisiä ja opiskelijat tulevat huomioiduksi. Koulutuspoliittiseen sektoriin kuuluvat siis kaikki sujuvan opiskelun edellytykset. Kuvio 21: Vastausten jakauma väitteeseen tiedän, kehen voin ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa (n=530) 46 % vastasi olevansa jokseenkin tai täysin samaa, kun kysyttiin, tietääkö, kehen voi ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa (Kuvio 21). Kaikilla ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa, koska suurin osa vastaajista, 38 %, vastasi kysymykseen olevansa jokseenkin eri. Täysin eri olevia oli noin 16 prosenttia. Kuvio 22: Vastausten jakauma väitteeseen olen tyytyväinen ajankohtaisten koulutuspoliittisten asioiden tiedotukseen (n=530)

22 22 (75) Kuviossa 22 on esitetty tyytyväisyys ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista tiedottamiseen. Suurin osa, lähes puolet, oli jokseenkin samaa väittämän kanssa. Kuitenkin hieman vajaa puolet vastanneista koki selkeitä heikkouksia tiedottamisessa. Täysin tai jokseenkin eri olevia oli yhteensä lähes 47 prosenttia vastanneista. Kuvio 23: Vastausten jakauma kysymykseen mistä saat tietoa ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista? (n=870, monivalinta) Ammattikorkeakoulun intranet oli ylivoimaisesti tärkein paikka, josta vastaajat saivat tietoa ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista (kuvio 23). Hieman yli 40 prosenttia vastanneista saa tietoa tätä kautta. Opiskelijakunnan viikkotiedotus nousi toiseksi tärkeimmäksi vajaan 20 %:n osuudella. Opiskelijakunnan verkkosivut ja opiskelijalehti keräsivät kumpikin hieman yli 10 prosenttia vastauksista, opiskelijakunnan ilmoitustaulu hieman vähemmän. Myös muualta oli mahdollista saada tietoa. Ne, jotka saivat tietoa muualta, kertoivat saavansa sitä mm. opiskelukavereilta ja opettajilta (liite 5). Sähköposti nousi myös esiin vastauksissa. Tässä kysymyksessä vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja. Kuvio 24: Vastausten jakauma kysymykseen mistä haluaisit jatkossakin saada tietoa ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista? (n=935, monivalinta)

23 23 (75) Kuvio 24 kertoo, että ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista halutaan tietoa suurin piirtein samoista lähteistä, kuin sitä nykyiselläänkin saadaan. Sähköiset väylät, kuten ammattikorkeakoulun intranet ja opiskelijakunnan verkkosivut, koettiin tärkeiksi. Muualta tietoa haluavat toivat esiin sähköpostin (liite 6). Myös opettajat mainittiin vastauksissa. Tähän kysymykseen toivottiin vastaukseksi kahta tärkeintä jokaiselta vastaajalta. 3.6 Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus Tässä osiossa haluttiin saada vain niiden opiskelijoiden mielipiteitä, joiden lähiopetukseen kuuluu %:n läsnäolovelvollisuus. Tarkoituksena oli kartoittaa, onko käytäntö opiskelijoiden mielestä toimiva ja edistääkö se oppimista. Kuvio 25: Vastausten jakauma väitteeseen lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on toimiva käytäntö (n=464) Väittämään lähiopetuksen läsnäolovelvollisuudesta saatiin yhteensä 464 vastausta. Vastaukset toivottiin ainoastaan niiltä, joilla on prosentin läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa. Kuviosta 25 ilmenee, että jokseenkin samaa ja jokseenkin eri väittämän lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on toimiva käytäntö kanssa oli lähes yhtä paljon, kumpaakin oli noin kolmannes vastaajista. Huomattava osa vastaajista, yli 20 %, piti käytäntöä täysin toimimattomana.

24 24 (75) Kuvio 26: Vastausten jakauma väitteeseen lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on parantanut oppimistani (n=459) Kuviosta 26 ilmenevät mielipiteet lähiopetuksen läsnäolovelvollisuuden vaikutuksesta oppimiseen. Vain 11 prosenttia vastaajista on täysin samaa, että läsnäolovelvollisuus on parantanut heidän oppimistaan. Jokseenkin samaa olevia on lähes kolmannes. Jokseenkin tai täysin eri olevia on yhteensä 56 prosenttia, eli he kokevat, että läsnäolovelvollisuus ei ole parantanut heidän oppimistaan. 3.7 Vapaa sana Vastaajien kirjoittama vapaa palaute kyselyn teemojen tiimoilta muodosti yhteensä 12 sivua materiaalia (liite 5: Vastaukset kohtaan vapaa sana kyselyssä käsitellyistä asioista ). Vastaukset koodattiin kuuteen eri luokkaan: läsnäolopakko, opinto-ohjaus, opetuksen taso, opetus tai opinnot yleisesti, arvostelu sekä tiedotus ja informointi. Tässä kohtaa tulee korostaa, että vastauksia antoi 23 % kyselyyn vastanneista, ja näin ollen saadut vastaukset eivät välttämättä edusta otoksen tai tutkimuksen perusjoukon (PIRAMKin opiskelijat) mielipidettä kovinkaan hyvin. Toisin sanoen yhteyttä vapaa sana kohdassa nousseiden teemojen ja perusjoukon vallitsevan mielipiteen välillä on vaikeaa todentaa. Esiin nousseet teemat kertovat silti pääpiirteissään sen, mihin ollaan oltu tyytyväisiä tai tyytymättömiä tutkimuksen teemaan liittyvissä asioissa. Vastaukset ovat rönsyilleet paikoin myös pääaiheen ohi, mutta tässä koosteessa on pyritty tuomaan esiin erityisesti tutkimuksen aiheen mukaisia teemoja. Lisäksi tulee huomioida, että vapaa sana -kohtaan vastanneista lähes 50 % oli hoitotyön opiskelijoita (taulukko 4).

25 25 (75) Taulukko 4: Vastanneet koulutusohjelmittain (n=530) Vapaa sana -kohtaan vastanneet koulutusohjelmittain Koulutusohjelma Mu- Sosi- Ensi- Fysio- Hoito- Liike- Mat- siik- Palv. Radio- aali- Tietojen- Vies- Bioan. hoito terapia työ Hotelli talous kailu ki Nursing tuot. grafia ala käsittely tintä Vastaajia 3,4% 4,2% 6,8% 49,2% 2,5% 6,8% 7,6% 1,7% 2,5% 1,7% 3,4% 8,5%,8%,8% Läsnäolopakko Selkeimmin avoimista vastauksissa esille nousi läsnäolopakko. Muutama vapaa sana -kohtaan vastanneista piti läsnäolopakkoa sinällään hyvänä ratkaisuna. Kääntöpuolena tosin mainittiin näissä tapauksissa se, että läsnäolopakko tuo tunneille häiriköitä, jotka vaikeuttavat muiden oppimista ja hidastavat tuntien kulkua. Pääosin läsnäolopakkoon oltiin kohdan vastauksissa tyytymättömiä. Suurimmaksi syyksi tyytymättömyyteen kerrottiin se, että tarkasti valvotut läsnäolokiintiöt eivät mahdollista esimerkiksi sairastelua. Oppitunneille on tultava sairaana, jolloin sairastelu pitkittyy ja tauti voi tarttua myös kanssaopiskelijoihin. Lisäksi nähtiin, että aikuispuolella läsnäolokiintiö on mahdottomuus esimerkiksi perheellisten tapauksessa. Läsnäolopakko koettiin myös opiskelijan arvoa alentavana tekijänä. Vastaajista usea koki, että heitä kohdellaan kuin lapsia. Läsnäolopakon todettiin myös alentavan opiskelumotivaatiota monessa kohtaa. Muutama vastaajista oli pohtinut jopa koulun keskeyttämistä läsnäolopakon vuoksi Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksesta mainittiin, että olisi hyvä, jos opiskelija voisi pitää tuutoriopettajan kanssa jokaisen vuoden alussa istunnon ja pohtia, miten koulutuksessa edetään. Vastaajat mainitsivat myös, että opinto-ohjaajiin ei saada helposti yhteyttä ja että opettajilla ei ole aikaa antaa ohjausta opintoihin opetustyönsä ohessa. Muutama vastaajista toivoi myös parannusta aikaisemman koulutuksen sekä työkokemuksen hyväksilukemiseen. Ikaalisten yksikköön kaivattiin koulutuksesta tietävää henkilöä. Toisesta koulutuksesta käännetyissä HOPS:ssa pidettiin outona ja rasittavana usean desimaalin sisältäviä opintopistemääriä (esimerkiksi 2,45 op). Yksi vastaajista koki, että hänet oli ohjattu opinto-ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä jatkuvasti etsimään tietoa Internetistä. Yksi vastaajista puolestaan kaipasi lisätietoa harjoittelupaikoista ja opinnäytteen tekemisestä. Lisäksi toivottiin parannusta muualta siirtyneiden opiskelijoiden sopeuttamiseen Opetuksen taso Opetuksen tasossa esiin nousi opettajien heikko englanninkielentaito, johon toivottiin parannusta useassa tapauksessa. Monessa yhteydessä mainittiin vastaajan kokevan

26 26 (75) oppitunnit vain PowerPoint-esityksen läpikäyntinä tai käsiteltävän aiheen kirjareferaattina. PBL-istuntoja pidettiin muutamassa tapauksessa huonosti toimivina. Vastaajista muutama koki myös, että tuntien aikana meluavat opiskelijat alentavat opetustilanteen tasoa. Opetus koettiin myös paikoin liian pintapuoliseksi ja lisäksi toivottiin enemmän monimuoto-opetusta luennoinnin sijaan. Vastaajista usea koko myös, että eri kursseilla opetetaan päällekkäisiä asioita. Tämän tiimoilta toivottiin enemmän yhteistyötä opettajien kesken, jotta liioilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Koettiin myös, että annetun lähiopetuksen määrä ei vastannut jaetun materiaalin suurta määrää. Yksi vastaajista koki, että tenttitilanteessa oli kysytty asioita, joita ei ollut opetettu. Opetukseen kaivattiin enemmän asiantuntijaluentoja, ja toivottiin, että opettajat opettaisivat lähinnä omia osaamisalueitaan vastaavia kursseja. Yksi vastaajista koki, että opettajat ovat vaikeasti lähestyttävissä. Vastaajista muutama ilmensi, että oppilaitoksessa on myös runsaasti laadukasta opetusta ja hyviä opettajia. Laadun vaihtelua tosin pidettiin suurena. Läsnäolopakkoon liittyen pidettiin erityisen epäreiluna sitä, että opettajan sairastumisen tai matkan johdosta tunnit voidaan perua tai siirtää, mutta opiskelijoiden on mielestään oltava sairaanakin paikalla, jos he haluavat välttyä ylimääräisiltä tehtäviltä tai kurssiarvosanan laskemiselta. Vastaajista usea koki myös, että opettajat eivät arvosta opiskelijoita tarpeeksi ja että opettajat käyttävät valtaansa joissakin tapauksissa väärin Opetus ja opinnot yleisesti Opetuksesta ja opinnoista yleisesti todettiin muutamassa tapauksessa, että kenelläkään ei tunnu olevan kokonaisvastuuta tai näkemystä opinnoista. Koululta toivottiin joustavuutta esimerkiksi työssäkäyviä kohtaan. Muutamassa vastauksessa esitettiin, että työnteko on monelle opiskelijalle pakon omaista ja sitä on nykyisellään vaikea sovittaa opintoihin. Koettiin myös, että tuntien aikoja muuteltiin ja peruttiin liian usein ja liian äkkiä. Useassa kohdassa toivottiin, että opiskelijoiden antama palaute todella vaikuttaisi kurssien sisältöön kehittävästi ja että palautteesta annettaisiin vastapalaute. Vastaajista osa koki myös, että osa opettajista oli ottanut palautteen huomioon erinomaisesti. Osa vastaajista koki opiskelijan aseman olevan yleisesti heikko. Lisäksi toivottiin tasoryhmiä kursseille, esimerkiksi kieliin. Kurssien suhteen toivottiin lisää valinnanvaraa ja räätälöintimahdollisuuksia. Osa vastaajista koki, että opetushenkilöstö ei tiedä opintokokonaisuuksista mitään ja keneltäkään ei voi saada tietoa asiasta. Yksi vastaaja koki, että hoitajaopiskelijat saavat laadukasta ja monipuolista opetusta. Yksi vastaajista mainitsi myös, että opiskelijan lapsien päästäminen tunneille häiritsee opetusta.

27 27 (75) Arvostelut Arvostelujen antamisesta todettiin, että arvosanojen tulisi tulla aikaisemmin Winha Willeen. Lisäksi toivottiin selvityksiä siitä, miten arvosana muodostuu kurssilla. Koettiin, että osa opettajista antaa arvosanan aina myöhässä ja osa puolestaan aina ajoissa. Eräs vastaaja totesi, että arvosanoja joutuu odottamaan jopa kolme kuukautta ja opettajaan ei tänä aikana saa yhteyttä. Yksi vastaaja totesi korotuskäytännön olevan mahdoton ja toivoi, että yksittäisen kurssin voisi uusia ilman, että tarvitsisi uusia koko opintokokonaisuutta Tiedottaminen Tiedotuksen ja informoinnin suhteen eräs vastaaja oli sitä, että vain PIRATEn jäsenet saavat riittävästi tietoa eri asioista. Viestintä ulottuu päärakennuksen ulkopuolelle vastaajan mielestä huonosti. Useat vastaajat toivoivat lisäinformaatiota suuntautumisvaihtoehdoista ja työmahdollisuuksista. Lisäksi toivottiin lisää tiedotusta koulutuspoliittisista asioista. Muutama vastaajista koki, että opettajan sairastumisesta ei ollut informoitu tarpeeksi tai ollenkaan ja opiskeluryhmä oli tullut turhaan koululle. PAKOlta ja PIRATElta toivottiin myös lisää tiedotusta ja informointia.

28 28 (75) 4 Johtopäätökset Tässä kappaleessa on esitettynä tutkimuksen johtopäätöksiä. Johtopäätökset on tehty suoraan tulososan havainnoista ja lisäksi mukaan on tarvittaessa otettu johtopäätöksiä tukevia ristiintaulukointeja tai kuvioita. 4.1 Motivaatio ja keskeyttäminen Suurin osa vastaajista koki olevansa motivoituneita opiskelijoita sekä ottavansa vastuuta omista opinnoistaan. Kysymykseen kuinka usein olet miettinyt opintojen keskeyttämistä viimeisen vuoden aikana toi enemmän näkemystä opiskelumotivaatioasioista. Yhteensä lähemmäs 40 % vastanneista sanoi miettineensä asiaa. Syinä tähän nousi esiin enimmäkseen koulutukseen tai henkilökohtaisiin syihin liittyvät asiat. Silmiinpistäviä yksittäisiä vastauksia olivat muun muassa moitteet koulun huonosta ilmapiiristä, epäpätevistä opettajista ja koulutuksen laadullisista poikkeamista. Henkilökohtaisista syistä nousivat esiin esimerkiksi ajan puute, stressi, taloudelliset ongelmat sekä ristiriidat opettajien kanssa. 4.2 Opetuksen laatu ja yhteistyö opettajien kanssa Opetuksen laatuun ollaan jossain määrin tyytyväisiä, mutta tyytyväisyys vaihtelee huomattavasti opiskelupaikkakunnittain. Koko vastaajajoukon antamien vastausten keskiarvoon vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi Ikaalisissa ja Mäntässä opiskelevien negatiivisempi näkemys opetuksen laadusta. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että opetuksen laatu vaihtelee ainakin opetuspaikkakunnittain siten, että Virroilla laadun nähdään olevan parasta ja Ikaalisissa puolestaan huonointa. Opiskelijoiden oman motivaation yhteys opetuksen laadun kokemiseen ei tuota yllättäviä tuloksia. Huonosti motivoituneet opiskelijat näkevät opetuksen laadun huonona, mutta toisaalta osa heistä kokee opetuksen ainakin jonkin verran laadukkaaksi. Opetuksen laatu ei suoraan ole yhteydessä opiskelijoiden motivaatioon. Huomattavaa on myös se, että parhaiten motivoituneista opiskelijoistakin pieni osa on täysin samaa opetuksen laadukkuuden kanssa. Enemmistö motivoituneista näkee opetuksen jokseenkin laadukkaana. Tätä voidaan kenties pitää parhaana mittarina opetuksen laadun tilalle opiskelijan silmin, sillä motivoituneen opiskelijan mielipiteeseen eivät vaikuta niin monet ulkopuoliset seikat kuin motivoitumattoman.

29 29 (75) Yhteistyö opettajien kanssa on vastaajien mielestä suurimmaksi osaksi mutkatonta. Vastaajat, jotka opiskelevat hoitotyötä, tuovat keskiarvoa vahvasti heikentävän mielipiteen (taulukko 5) mukaan kokonaisuuteen. Hoitotyötä opiskelevat ovat lähinnä täysin tai jokseenkin eri sen kanssa, että opetus olisi suurimmaksi osaksi laadukasta. Taulukko 5: Mielipide käytännön järjestelyjen joustavuudesta niissä koulutusohjelmissa, joissa vastaajia on yli 20 (n=439) Näkemys käytännön järjestelyjen joustavuudesta koulutusohjelmittain Opintoihin liittyvät käytännön järjestelyt ovat joustavasti sovittavissa opettajien kanssa täysin jokseenkin eri jokseenkin täysin samaa eri samaa yhteensä Koulutusohjelma Bioan. Fysioterapia Hoitotyö Liiketalous Matkailu Palv.tuot. Radiografia Sosiaaliala 21 9,5% 57,1% 23,8% 9,5% 100,0% 32 12,5% 34,4% 43,8% 9,4% 100,0% ,0% 40,7% 18,5% 4,8% 100,0% 78 2,6% 12,8% 50,0% 34,6% 100,0% 27 3,7% 18,5% 55,6% 22,2% 100,0% 27,0% 3,7% 40,7% 55,6% 100,0% 25 24,0% 24,0% 40,0% 12,0% 100,0% 40,0% 20,0% 42,5% 37,5% 100,0%

30 30 (75) Vaikutelma joustamattomuudesta voi syntyä siitä, että joissakin koulutusohjelmissa (etenkin hoitotyössä) on käytössä läsnäolopakko. Taulukosta 6 huomataan, miten mielipide läsnäolopakon toimivuudesta on yhteydessä mielipiteeseen käytännön järjestelyjen joustavuudesta. Ne, joiden mielestä läsnäolovelvollisuus ei toimi, pitävät asioista sopimista joustamattomana. Tämä vaikuttaa suoraan koko vastaajajoukon keskiarvoon asioista sopimisen joustavuuden suhteen. Taulukko 6: Mielipide läsnäolovelvollisuuden toimivuudesta suhteessa käytännönjärjestelyjen joustavuuteen (n=464) Läsnäolovelvollisuuden toimivuus ja käytännönjärjestelyjen joustavuus Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on toimiva käytäntö täysin jokseenkin jokseenkin täysin eri eri samaa samaa Opintoihin liittyvät käytännön järjestelyt ovat joustavasti sovittavissa opettajien kanssa täysin eri 54,8% 17,4% 4,4% 2,2% jokseenkin eri 26,9% 38,1% 28,3% 10,9% jokseenkin samaa 13,5% 34,2% 42,8% 41,3% täysin samaa 4,8% 10,3% 24,5% 45,7% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0%

31 31 (75) 4.3 Opintojaksopalaute ja arvosanojen saaminen ajallaan Opintojaksopalautteen antamisessa mielenkiintoista on erityisesti se, että ne, jotka eivät vastaa palautteeseen koskaan, ovat enemmistöltään jokseenkin samaa palautteen antamisen hyödyn kanssa (taulukko 7). Myös aina palautteeseen vastaavat ovat enemmistöltään samaa. Kuitenkin aina vastaavat ovat myös suurin hyödyllisyydestä täysin samaa olevien joukko. Taulukko 7: Opintojaksopalautteen antaminen ja sen hyöty (n=530) Opintojaksopalautteeseen vastaaminen ja siinä nähty hyöty Opintojaksopalautteen antamisesta on hyötyä opintojaksojen kehittämisessä täysin jokseenkin eri jokseenkin täysin samaa eri samaa Vastaan opintojakso- palautteeseen en koskaan 13,9% 4,6% 5,0%,0% harvoin 30,6% 27,4% 16,5% 24,1% toisinaan 33,3% 37,1% 29,9% 12,1% aina 2,8% 9,1% 16,5% 34,5% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Johtopäätöksenä taulukkoon 7 viitaten voidaan todeta, että opintojaksopalautteeseen vastaaminen ja siinä nähty hyöty kulkevat pääosin käsi kädessä. Jokseenkin samaa hyödyllisyyden kanssa olevien osuus on kuitenkin sen verran suuri, että palautteen antamista ei nähdä täysin hyödyllisenä. Vastaajilta olisi voinut kysyä, miksi he eivät mahdollisesti näe opintojaksopalautteen antamista hyödyllisenä. Muilla taustatekijöillä, esimerkiksi opiskelijan opiskelupaikkakunnalla tai opintovuodella ei nähty olevan yhteyttä palautteen antamiseen tai palautteen hyödyllisenä pitämiseen. Motivaation kohdalla havainto oli normaali; mitä motivoituneempi opiskelija oli, sitä useammin hän antoi opintojaksopalautetta, ja sitä hyödyllisempänä hän palautetta piti.

32 32 (75) Arvosanan saaminen Winha Willeen opintosuorituksista aina ajallaan oli erittäin harvinaista (5 % vastaajista sai arvosanansa ajoissa). Tarkasteltaessa arvosanan saamista ajoissa opintovuosittain (taulukko 8) havaitaan, että tilanne on kuitenkin parantunut. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista yli 11 % kokee saavansa arvosanansa ajoissa ja melkein 50 % usein. Toisen vuoden opiskelijoiden kohdalla jakauma siirtyy enemmän harvoin- ja toisinaan akselille. Viidennen vuoden opiskelijat kokevat saavansa arvosanansa ajallaan aina kaikkein useimmin opintovuosivertailussa, mutta tähän ryhmään kuuluu vain 2 % vastaajista. Taulukko 8: Arvosanan saaminen ajallaan opintovuosittain (n=520) Arvosanan saaminen ajallaan opintovuosittain Monettako vuotta olet läsnä opinnoissasi? Kuinka usein saat opintosuorituksistasi arvosanan Winha Willeen ajallaan? harvoin 12,9% 19,5% 16,2% 15,2% 18,2% toisinaan 27,5% 38,3% 36,0% 45,7% 18,2% usein 48,3% 39,6% 44,1% 37,0% 45,5% aina 11,2% 2,7% 3,7% 2,2% 18,2% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

33 33 (75) Arvosanan saamisessa ajallaan oli yksi merkittävä paikkakuntakohtainen poikkeama (taulukko 9). Muutoin arvosana koettiin saatavan karkeasti samalla tapaa, mutta Mäntässä vastaajat näkivät tilanteen olevan selkeästi heikompi. Yhdenkään mänttäläisen opiskelijan mielestä arvosanoja ei saatu aina ajoissa. Mäntässä arvosanoja koettiin saatavan usein ajoissa harvemmin kuin muilla paikkakunnilla. Lisäksi mänttäläiset kokivat saavansa arvosanansa toisinaan tai harvoin ajallaan useammin kuin muilla paikkakunnilla opiskelevat. Taulukko 9: Arvosanan saaminen ajallaan paikkakunnittain (n=520) Arvosanan saaminen ajallaan paikkakunnittain Opiskelupaikkakunta Ikaalinen Mänttä Tampere Virrat Kuinka usein saat opintosuorituksistasi arvosanan Winha Willeen ajallaan? harvoin 18,5% 28,6% 15,4% 11,1% toisinaan 37,0% 57,1% 32,9% 38,9% usein 42,6% 14,3% 44,7% 44,4% aina 1,9%,0% 6,9% 5,6% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vastaukset uusinnoista saatavien arvosanojen saamiseen ajallaan olivat voittopuolisesti toisinaan- ja usein akselilla. Toisaalta osa koki, että arvosanoja ei saada koskaan ajoissa, toisin kuin opintosuoritusten ensimmäisten arvosanojen kohdalla (jossa ei koskaan -vastauksia ei ollut yhtään).

34 34 (75) Jälleen arvosanojen saamisessa nousivat esiin paikkakuntakohtaiset erot (taulukko 10). Tamperelaiset kokivat saavansa useimmin arvosanat uusinnoista aina ajoissa. Mänttäläisten jakauma oli tässäkin kohtaa heikoimmalla tasolla, he kokivat saavansa arvosanan uusinnasta useimmin harvoin kuin millään muulla paikkakunnalla. Toisaalta esimerkiksi Virroilla reilusti yli puolet vastaajista koki, että arvosanat saadaan ajoissa vain toisinaan. Taulukko 10: Kuinka usein saat Arvosanan saaminen uusinnasta ajallaan paikkakunnittain (n=306) Arvosanan saaminen uusinnasta ajallaan paikkakunnittain Opiskelupaikkakunta Ikaalinen Mänttä Tampere Virrat en koskaan,0%,0% 3,6%,0% opintosuoritustesi uusinnasta arvosanan Winha Willeen harvoin 7,7% 25,0% 7,2%,0% ajallaan? toisinaan 17,9% 25,0% 30,3% 62,5% usein 53,8% 37,5% 37,8% 25,0% aina 20,5% 12,5% 21,1% 12,5% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4.4 HOPS ja opinto-ohjaus Lähes puolet vastaajista koki henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämisen tai räätälöimisen ainakin jonkin verran hankalaksi. Huomattavaa on, että vain 10 prosenttia vastaajista oli täysin sitä, että se on helppoa. Joitain ongelmia henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämisessä ja räätälöinnissä siis koetaan olevan. Kolmannes vastaajista ei edes osannut vastata, ovatko he näin tehneet.

35 35 (75) Taulukko 11: Opinto-ohjauksen saaminen paikkakunnittain (n=530) Opinto-ohjauksen saaminen paikkakunnittain Opiskelupaikkakunta Ikaalinen Mänttä Tampere Virrat Olen saanut tarpeeksi opinto-ohjausta täysin eri 33,3% 35,7% 11,5% 16,7% jokseenkin eri 44,4% 42,9% 25,9% 27,8% jokseenkin samaa 22,2% 21,4% 45,5% 44,4% täysin samaa,0%,0% 17,1% 11,1% Yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Opinto-ohjauksen saamisessa on eroja opiskelupaikkakunnittain (taulukko 11). Ikaalisessa ja Mäntässä opiskelevista kukaan ei ole täysin samaa, että on saanut tarpeeksi opinto-ohjausta. Näillä paikkakunnilla opiskelevista lähes 80 prosenttia ei ole tyytyväisiä opinto-ohjauksen määrään. Selvästi tyytyväisimpiä opinto-ohjauksen määrään ovat Tampereella ja Virroilla opiskelevat. Taulukko 12: Opiskeluasteen yhteys opinto-ohjauksen saamiseen (n=530) Opiskeluasteen yhteys siihen, kokeeko saaneensa tarpeeksi opinto-ohjausta Opiskeluaste nuorisoasteen opiskelija aikuisasteen opiskelija Olen saanut tarpeeksi opinto-ohjausta täysin eri 15,9% 7,1% jokseenkin eri 29,6% 21,4% jokseenkin samaa 41,3% 48,8% täysin samaa 13,2% 22,6% Yhteensä ,0% ,0% Taulukossa 12 on esitetty erot opinto-ohjauksen saamisessa aikuis- ja nuorisoasteen opiskelijoiden välillä. Tästä huomataan, että aikuisasteen opiskelijat ovat jonkin verran tyytyväisempiä opinto-ohjauksen määrään. Aikuisasteen opiskelijoita oli kuitenkin vastaajista huomattavasti vähemmän kuin nuorisoasteen opiskelijoita. 4.5 Viestintä koulutuspoliittisissa asioissa Viestinnässä näyttäisivät korostuvan sähköiset väylät, kuten intranet ja opiskelijakunnan verkkosivut, mutta esiin nousi halu saada tietoa ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista myös sähköpostilla. Muuten nykyisin käytössä olevat kanavat näyttäisivät vastaavan hyvin kanavia, joista opiskelijat tahtovat tietoa saada.

36 36 (75) Taulukko 13: Tyytyväisyys koulutuspoliittisista asioista tiedottamiseen (n=530) Tyytyväisyys ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista tiedottamiseen sukupuolittain Sukupuoli nainen mies Olen tyytyväinen ajankohtaisten koulutuspoliittisten asioiden tiedotukseen täysin eri 9,9% 7,4% jokseenkin eri 39,3% 18,5% jokseenkin samaa 47,3% 61,1% täysin samaa 3,6% 13,0% Yhteensä ,0% 100,0% Miehet näyttäisivät olevan tyytyväisempiä ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista tiedottamiseen kuin naiset (taulukko 13). Täysin tai jokseenkin tyytyväisiä miehiä oli lähes kolme neljästä, kun naisissa vastaava määrä oli puolet opiskelijoista. Taulukko 14: Tietääkö, kehen voi ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa sukupuolittain (n=530) Koulutuspoliittisten asioiden yhteyshenkilön tietävät sukupuolittain Sukupuoli nainen mies Tiedän, kehen voin ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa täysin eri 16,8% 11,1% jokseenkin eri 40,1% 20,4% jokseenkin samaa 32,1% 40,7% täysin samaa 10,9% 27,8% Yhteensä ,0% 100,0% Miehet näyttäisivät myös tietävän paremmin, kehen ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa (taulukko 14). Lähes 30 prosenttia miehistä ilmoittaa tietävänsä, kehen ottaa yhteyttä, kun naisilla vastaava luku on vain 11 prosenttia.

37 37 (75) Taulukko 15: Tietääkö, kehen voi ottaa yhteyttä paikkakunnittain jaoteltuna (n=530) Koulutuspoliittisten asioiden yhteyshenkilön tietävät paikkakunnittain Opiskelupaikkakunta Ikaalinen Mänttä Tampere Virrat Tiedän, kehen voin ottaa yhteyttä koulutuspoliittisissa asioissa täysin eri 7,4% 21,4% 17,1% 16,7% jokseenkin eri 46,3% 64,3% 36,9% 22,2% jokseenkin samaa 25,9% 14,3% 33,8% 50,0% täysin samaa 20,4%,0% 12,2% 11,1% Yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Virroilla opiskelevat tietävät parhaiten, kehen voi koulutuspoliittisissa asioissa ottaa yhteyttä (taulukko 15). Tilanne Ikaalisissa ja Tampereella on hieman huonompi, mutta samankaltainen keskenään. Jokseenkin tai täysin samaa väittämän kanssa on noin 45 prosenttia vastanneista. Selvästi heikoin tilanne on Mäntässä. Tosin täysin eri väittämän kanssa olevia on Tampereella ja Virroilla vain hieman vähemmän. Tässä suhteessa tilanne on paras Ikaalisissa. 4.6 Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuuden toimivuus jakoi vastaajien mielipiteitä. Erittäin moni vastaaja oli läsnäolovelvollisuuden toimivuutta vastaan eli sitä ei pidetty toimivana käytäntönä. Monet eivät myöskään kokeneet sen parantaneen oppimista. Väittämän tueksi on vielä huomioitava se, että avoimissa vastauksissa läsnäolovelvollisuus nousi usein esiin. Taulukko 16: (n=464) Läsnäolovuosien yhteys mielipiteeseen läsnäolovelvollisuudesta Läsnäolovuosien yhteys siihen, koetaanko lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus toimivana käytäntönä Monettako vuotta olet läsnä opinnoissasi? Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on toimiva käytäntö täysin eri 10,2% 28,9% 33,1% 22,5% 11,1% jokseenkin eri 36,1% 31,2% 30,6% 37,5% 33,3% jokseenkin samaa 38,6% 38,3% 25,6% 27,5% 44,4% täysin samaa 15,1% 1,6% 10,7% 12,5% 11,1% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Taulukosta 16 havaitaan opintovuosien määrän yhteys siihen, pidetäänkö läsnäolovelvollisuutta toimivana käytäntönä vai ei. Täysin eri olevien osuus

38 38 (75) kasvaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen, kolmannen vuoden opiskelijoissa täysin tyytymättömiä on eniten. Neljäntenä ja viidentenä opiskeluvuotena opiskelijoiden mielipiteet ovat taas lähempänä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mielipiteitä. Taulukko 17: Läsnäolovuosien yhteys siihen, kokeeko läsnäolovelvollisuuden parantavan oppimista (n=459) Läsnäolovuosien yhteys siihen, onko lähiopetuksen läsnäolovelvollisuuden koettu parantavan oppimista Monettako vuotta olet läsnä opinnoissasi? Lähiopetuksen läsnäolovelvollisuus on parantanut oppimistani täysin eri 12,2% 36,5% 35,8% 20,0% 44,4% jokseenkin eri 34,1% 27,0% 24,2% 40,0% 44,4% jokseenkin samaa 36,0% 31,7% 29,2% 30,0% 11,1% täysin samaa 17,7% 4,8% 10,8% 10,0%,0% yhteensä ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tarkasteltaessa taulukosta 17 opiskeluvuosien määrää verrattuna siihen, kokeeko läsnäolovelvollisuuden parantavan oppimista, on huomattavissa vaihteluita. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kokevat läsnäolovelvollisuuden parantavan oppimista huomattavasti enemmän kuin kauemmin opiskelleet. Varsinkin toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat ovat jälleen tyytymättömimpiä, heistä yli kolmannes kokee, että läsnäolovelvollisuus ei paranna oppimista. 4.7 Vapaa sana Vapaa sana -vastausten perusteella voidaan todeta, että läsnäolopakko ei miellytä kovinkaan montaa opiskelijaa. Läsnäolopakko tai -kiintiö sinänsä ei ole ongelmallinen, vaan ongelmana nähdään järjestelmän useat sivujuonteet. Näitä on esimerkiksi se, että läsnäolopakko tuo tunneille opiskelijoita, joilla ei ole yhtään motivaatiota koulun suhteen. Nämä opiskelijat puolestaan häiriköivät ja alentavat opetuksen tasoa. Lisäksi vastaajat nostivat toistuvasti esille läsnäolopakon ongelmat sairaustapauksissa. Useat vastaajat kokivat, että opettajat eivät hyväksy poissaoloja edes sairailta. Johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että vastaajat kaipaavat läsnäolopakkoon joustavuutta sairaustapausten sekä lastenhoitoon liittyvissä asioissa. Aikuisopiskelijapuolella, jossa perheellisiä on enemmän, järjestelmä nähtiin silkkana mahdottomuutena. Vastaajat haluavat myös läsnäolopakkoon yhtenäisen käytännön. Vastausten mukaan läsnäolopakkoperiaate on tulkinnanvarainen ja eri opettajat tulkitsevat sitä hyvin eri tavoin. Opetuksen laatuun liittyvinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että useassa tapauksessa ei oltu tyytyväisiä opettajien osaamiseen. Esimerkiksi englannin kielen taito sekä substanssiosaaminen opetettavassa aineessa eivät vastaajien mielestä olleet tarpeeksi hyvällä tasolla. Vastauksista voidaan päätellä, että nämä näkemykset koskivat lähinnä hoitopuolen opetusta.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma H-A0610A Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuija Sievola Marjut Teiskonlahti Mikko Särkiniemi Tutkimusraportti Koulutuspoliittinen kysely Tampereen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ja liikenteen ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Mari Pynssi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Minna Koivisto & Anna Tarvainen-Illi Opiskelijakunta JAMKO 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä OPISKELIJAN OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN ANTAMINEN 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään suoran kirjautumislinkin avulla

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot