ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A ALAVIESKA OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu kaavaprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa ja päivittää suunnitteluprosessin aikana. Alavieskan kunta on rakennuttanut uuden koulurakennuksen, jolloin vanha kiinteistö on jäänyt tyhjilleen. Nyt vanha koulurakennus on tarkoitus osoittaa yrityskäyttöön. Käyttötarkoituksen muutos edellyttää myös asemakaavan muuttamista. Koulun korttelin nykyinen asemakaavamerkintä on YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 1. Suunnittelualue Alavieskan kirkonseudun asemakaavan muutos sijoittuu ydinkeskustaan, koulun alueelle, rajautuen kirkkotarhaan. Entisen koulukiinteistön osalta alueen käyttötarkoitus muuttuu ja alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyt tutkitaan asemakaavallisin keinoin. Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Alavieskan keskustassa koulun alueella, aivan kirkon läheisyydessä.

2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / Asemakaavan muutos / Koulun alue sivu 2(4) 2. Suunnittelun lähtökohdat: 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan , ja joiden tarkistus on tullut voimaan Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. 2.2 Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on saanut lainvoiman vuonna Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee Alavieskan taajamatoimintojen alueella (A) ja sen kupeessa. Alue kuuluu Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (ruskea mk-6). Taajaman läpi kulkee viheryhteystarvemerkintä. Alavieska on myös osa Oulun Eteläisen alueen kaupunkiverkkoa (punainen kk-3). Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaava on hyväksytty vaihekaava on tullut vireille keväällä Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 2.3 Yleiskaavat Alavieskan keskustan osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Siinä suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C). 2.4 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1998 laadittu asemakaava. Kirkonseudun eri aikoina laadittu asemakaavaa on koottu numeeriseksi kaavayhdistelmäksi (ajantasakaava). 2.5 Rakennusjärjestys Alavieskan rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna Rakennusjärjestystä ollaan uusimassa. Kuva 3. Ote Alavieskan keskustan osayleiskaavasta 2.6 Pohjakartta Alueen pohjakartta on hyväksytty vuonna 1986 (Matti Musto, ). Käytettävissä on myös uusi Maanmittauslaitoksen ortokuva koko keskustan alueelta. 2.7 Asemakaavan perusselvitykset ja tavoitteet Kaavoitusta varten tarvittavat lähtötiedot saadaan pääosin Alavieskan kunnasta. Työssä hyödynnetään keskusta-alueen osayleiskaavatyössä tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia. Alueella on paikallisesti ja maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa; kirkko ja tapuli sekä Kallioniemen talo ja vanhat koulukiinteistöt. Koulurakennuksesta laaditaan rakennushistoriallinen selvitys. Kuva 4. Ote Alavieskan ajantasakaavasta Tavoitteena on muuttaa ent. koulukiinteistön alueen asemakaavamerkintää vastaamaan rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta. Myös alueen liikennejärjestelyt tutkitaan.

3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / Asemakaavan muutos / Koulun alue sivu 3(4) 3. Osalliset: Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tässä hankkeessa keskeisiä osallisia ovat: Alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat. Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee eli tekninen lautakunta. Pohjois-Pohjanmaan ELY Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan museo Pohjanmaan puhelin Oy Alavieskan vesi Oy 4. Vaikutusalue: Koulukiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisen vaikutukset kohdistuvat Alavieskan keskustan alueelle koulun ja kirkon lähiympäristöön. Muutos asettaa haasteita alueen kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiselle. 5. Kaavoitusprosessi ja osallistuminen: 5.1 Osallistuminen ja työn käynnistäminen Kaavatyön aluksi laaditaan tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kuulutetaan kaavatyö vireille. OAS:n ja kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla niin kuin kunnalliset ilmoitukset Alavieskan kunnassa ilmoitetaan. Ilmoitus julkaistaan sanomalehden, kuntatiedotteen sekä kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi internetissä kunnan kotisivulla. 5.3 Luonnosvaihe Koulun alueelle on laadittu toiminnallisia ja liikenteellisiä idealuonnosvaihtoehtoja, joista tilaaja valitsee asemakaavamuutokseksi työstettävän vaihtoehdon. Asemakaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos selostuksineen ja liitteineen) asetetaan nähtäville ja saataville kunnantalolle osoitteeseen Pappilantie 1 sekä kunnan internetsivuille. Viranomaisilta pyydetään lausunnot. Tarvittaessa luonnosta esitellään osallisille yleisötilaisuudessa tai kaavan laatijan vastaanotolla. Osalliset voivat lausua luonnoksesta mielipiteensä. Lausunnot ja kirjalliset mielipiteet asemakaavan muutosluonnoksesta tulee toimittaa kuntaan nähtävilläoloaikana. 1. viranomaisneuvottelu järjestetään, kun luonnoksesta kuulemisen yhteydessä saatu palaute on koossa. 5.4 Kaavaehdotusvaihe Luonnosvaiheen palautteeseen laaditaan vastineet. Saadun palautteen pohjalta kaavaluonnoksesta laaditaan asemakaavan muutosehdotus. Tarvittaessa pidetään 2. viranomaisneuvottelu ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, jona aikana osalliset voivat tehdä siitä kirjallisia muistutuksia kunnalle. Kaikille muistutuksen tehneille lähetetään kunnan vastine kirjallisesti. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 5.5 Kaavan hyväksyminen Alavieskan kirkonkylän asemakaavan muutoksen koulun alueelle hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätöksestä lähetetään tieto kaikille muistutuksen tekijöille. Tieto lähetetään myös viranomaisille. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän valitusaikana Oulun hallinto-oikeuteen. 5.2 Tavoitteiden asettaminen ja mitoitus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa entiselle koulun kiinteistölle uusi käyttötarkoitus ja sen salliva kaavamerkintä. Lisäksi alueen kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään. Kaavatyön alussa tarkennetaan tavoitteita. Mitoitus eli entiselle koulukiinteistölle osoitettava uusi rakennusoikeus määritellään luonnosvaiheessa. Kuva 6. Ote koulun alueen idealuonnoksesta VE2, jossa Keskustieltä on kevyenliikenteenväylä koululle ja Alavieskatalolle. Nykyisen asemakaavan LP-alue on osoitettu puistoksi. Entisen koulun kiinteistön liikennejärjestelyt erotetaan koulun piha-alueesta.

4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / Asemakaavan muutos / Koulun alue sivu 4(4) Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja päätöksenteko 5 / / / / / / 2014 Kaavatyön aloitus ja OAS:n laatiminen. Vireilletulo. Lähtötietojen kerääminen ja analyysi. Tavoitteiden asettaminen ja mitoitus. Kaavaluonnos ja sen vaikutusten arviointi. Valmisteluvaiheen kuuleminen (nähtävilläolo huhti-toukokuussa 2014). Luonnosvaiheen palautteen käsittely (vastineiden laatiminen). Asemakaavaehdotuksen laatiminen. Ehdotuksen nähtävillä olo. Lausuntojen ja muistutusten käsittely (vastineet). Jos oleellisia muutoksia asemakaavaehdotukseen ei tule, se saatetaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymispäätöksestä on 30 päivän valitusaika. Raportointi ja arkistointi. 6. Viranomaisyhteistyö: Kaavahanketta on esitelty alustavasti viranomaisille pidetyssä kaavaneuvottelussa ELYkeskuksessa. Valmisteluvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu. Työpalavereja voidaan pitää kaavoituksen eri vaiheessa tarpeen mukaan. Viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä asemakaavan luonnos- että ehdotusvaiheessa. Keskeiset viranomaiset on lueteltu kohdassa 3. osalliset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenkin viranomaisten kanssa. 7. Vaikutusten selvittäminen ja arviointi: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi (MRL 9 ) on osa kaavaprosessia. Tarkoituksena on selvittää kaavan toteuttamisen aiheuttamia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, taajamakuvaan, liikenteeseen, teknisen huollon järjestämiseen, yhdyskuntatalouteen ja ihmisten elinolosuhteisiin (sosiaaliset vaikutukset). Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat. Vaikutusten selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin (asukkaiden ja maanomistajien yhteyden otot) sekä viranomaisten lausuntoihin ja osallisten jättämiin huomautuksiin. 8. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa koko kaavoitusprosessin ajan Alavieskan kuntaan ja kaavan laativalle Sweco Ympäristö Oy:lle. (ent. AIRIX Ympäristö Oy). Osallisilla on mahdollisuus esittää alueelliselle ELY:lle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Liisa Ranto- Oikari vastaa Alavieskan kaavoituksen viranomaisohjauksesta, 9. Yhteystiedot: Alavieskan kunta: Tekniset palvelut, Pappilantie 1, ALAVIESKA, / tekninen johtaja Pekka Joki-Erkkilä p Kaavasuunnittelu: Sweco Ympäristö Oy, Mäkelininkatu 17 A, OULU / arkkitehti Iikka Ranta p Kaavoitusasioita voi seurata Internetissä osoitteessa

5 MUISTIO Alavieskan kunta Koulun alueen asemakaavan muutos, 1. viranomaisneuvottelu Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kokoustila Päämaja, Veteraanikatu 5, Oulu Aika: klo Läsnäolijat: Liisa Ranto-Oikari ELY, Alueidenkäyttöyksikkö Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo Pekka Joki-Erkkilä Alavieskan kunta Iikka Ranta Sweco Ympäristö Oy 1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen Kyseessä on Alavieskan koulualueen asemakaavan 1. viranomaisneuvottelu. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Ranto-Oikari, sihteeriksi Iikka Ranta. 2. Koulun alueen asemakaavamuutostyön esittely ja kaavaluonnoksesta saatu palaute Asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta annettiin 3 lausuntoa ja 1 mielipide. Iikka Ranta esitteli saadun palautteen. 3. Viranomaisten kannanotot ja yhteenveto -Pohjois-Pohjanmaan museo Kirkon kiviaita on säilytettävä, siirtäminen ei ole mahdollista aidan viereen ei mahdu kevyen liikenteen väylää ja esim. pyöräily ei ole suositeltavaa kirkkoaidan sisäpuolella. Koulurakennus on mahdollista osoittaa myös asuinkäyttöön ELY-keskus Kevyen liikenteen kulku kirkon vieritse ei tule toteutumaan voimassa olevan kaavan mukaisesti Selostuksessa tulee selvittää kevyen liikenteen kulku koululle. Kaavan asiakirjoihin tulee lisätä pohjakartan hyväksyntä MRL:n edellyttämällä tavalla. 1 (2) S w e co Y m p ä r is t ö O y PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere PL 669, Turku w ww. s we c o. fi puh Y-tunnus

6 Seppo Heikkinen ei ollut paikalle, mutta viestitti kantanaan, ettei ELY-keskuksen liikenteen vastuualueella ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Pekka Joki-Erkkilä huomautti, että kulkuyhteydet tutkitaan tarkemmin keskusta-alueen kaavan päivityksen yhteydessä. Tässä kaavassa ei ratkaista kulkuyhteyttä kirkkopolun kautta. 4. Jatkotoimenpiteet Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot 5. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous n. klo Muistion vakuudeksi Iikka Ranta, SwecoYmpäristö 2 (2) MUISTIO 2014_08_19_Muistio koulualue von.docx

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 724 ja 725 24.10.2012, tarkistettu 5.3.2013 KUNTA Kokemäki 271 Kaupunginosa Peipohja 103 Korttelit 724, 725 Katualue Ratatie

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot