Kunnanhallitus 2/ (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 2/ (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen Veli Kaituri Harri Kuronen Riitta Kuronen Toni (Seppo Lavikaisen tilalla) Mustonen Tiina Routa-Mutanen Heli Suvanto Raija Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapj. Valtuuston 2. varapj. Kunnanjohtaja/esittelijä Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Huttunen Jorma Hyvärinen Anja Isoniemi Veikko Vaittinen Pauli Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Veli Haaranen Pöytäkirjantarkastaja Harri Kaituri Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 39 liite 40 liite 41 liite 42 liite liite 45 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Lausunto hakemusnumero /Haaranen Juho Poikkeamispäätös hakemusnumero /Talvio Petri Olavi ja Riitta Kaarina Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lastentarhanopettajan toimen täyttämiseen Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lastenhoitajan toimen täyttämiseen Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lähihoitajan toimen täyttämiseen Lausuntopyyntö Kylylahti Copper Oy:n malminetsintälupahakemuksista Lausunto Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpidon järjestämisestä Kunnanjohtajan tulostoimenkuva Päiväkodin johtaja Tuula Helisteen virkavapausanomus Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta koskien Polvijärven kunnan valtuuston päätöstä Kinahmon koulu-asiassa Kallioniementien peruskorjaus välillä Jääskeläntie Tellervontie/ suunnitteluohje/suunnitelmien hyväksyminen ja toteutuksen päättäminen OVTES:n mukaisten harkinnanvaraisten korvausten maksaminen opettajille OVTES sopimuksen soveltamisalalla opetusalan työn vaativuuden (TVA) perusteella jaettava TVA-jako Luvan antaminen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 31 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 32 Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Veli Haarasen ja Harri Kaiturin. hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Lausunto hakemusnumero /Haaranen Juho Khall. 33 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Haaranen Juho Majaniementie 9 b ONTTOLA Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Niskaniemi RN:o 7:1 Tilan nimi Lehminiemi Rakennuspaikan osoite Vasaraniementie POLVIJÄRVI Kaava-alue Joensuun seudun yleiskaava 2020 Pinta-ala 5500,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 70, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentaminen lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa kuin Joensuun seudun yleiskaava 2020 sallii, etäisyysrajoitus 40 metriä. Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakennuspaikalle ollut rakennuslupa 4/1995, rauennut. Saunarakennus valmistunut v Tieyhteys on olemassa Vasaraniemen yksityistien kautta. Juomavesi tuodaan mukana astioilla ja pesuvedet otetaan järvestä. Vähäiset pesuvedet imeytetään maastoon saostuskaivon kautta. Talousjätteet kuljetetaan pois/poltetaan saunan uunissa.

5 Kunnanhallitus / Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on yksi, jolla ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä, joka sijaitsee Polvijärven Niskaniemen kylässä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa asema- tai rantakaavaa. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi - kiinteistölle on jo rakennettu saunarakennus jossa pieni tupa, joten kiinteistön käyttötarkoitus ei muutu Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia ehdotus Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Kunnanhallitus antaa suostumuksen ELY-keskukselle myös kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvien poikkeamisten käsittelyyn. hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus / Poikkeamispäätös hakemusnumero /Talvio Petri Olavi ja Riitta Kaarina Khall. 34 Hakija Nimi Talvio Petri Olavi ja Riitta Kaarina Lähiosoite Joutsantie 1746 Postitoimipaikka KUITULA Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 67:1 Tilan nimi Talviola Rakennuspaikan osoite Roipakantie KINAHMO Kaava-alue Joensuun seudun yleiskaava 2020 Pinta-ala 18300,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 78, Selostus poikkeamisesta Nykyinen lomarakennus muutetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Hakemuksen perustelut Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi v alusta lukien. Lisätiedot Tieyhteys on olemassa Roipakan yksityistien kautta. Kiinteistöllä on oma porakaivo. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Palavat jätteet poltetaan ja muut kuljetetaan keräyspisteisiin.

7 Kunnanhallitus / Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on kaksi, eikä heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan. hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätöksen antopäivä VALITUSOSOITUSTEKSTI on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Annettu julkipanon jälkeen Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta.

8 Kunnanhallitus / Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

9 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lastentarhanopettajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 19 Kunnanhallitus on talousarviokokouksessaan ( 269) päättänyt siirtää erityislastentarhanopettaja Minna Piirosen kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lastentarhanopettajan virka muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää lastentarhanopettajan toimen. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 35 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lastenhoitajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 21 Lastenhoitajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron lastenhoitaja Paula Tanskaselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lastenhoitajan virka muutetaan lastenhoitajan toimeksi. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää lastenhoitajan toimen. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 36 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen lähihoitajan toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 23 Lähihoitajan tehtävä on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron lähihoitaja Pirjo Pennaselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lupaa saada täyttää lähihoitajan toimen. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 37 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / Lausuntopyyntö Kylylahti Copper Oy:n malminetsintälupahakemuksista Khall 38 Turvallisuus -ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Polvijärven kunnalta lausuntoa kahdesta Kylylahti Copper Oy:n malminetsintälupahakemuksesta. Esityslistan liitteenä on kopio malminetsintälupahakemuksista. Hakemuksessa mainitulle Kylylahti 2-4 alueelle on myönnetty lupa valtauksille Kylylahti 2, Kylylahti 3 ja Kylylahti 4 ensimmäisen kerran vuonna Kylylahti Copper Oy hakee nyt jatkoaikaa, jossa alueet yhdistetään yhdeksi Kylylahti 2-4-nimiseksi malminetsintäluvaksi. Kylylahti 2-4 entinen kokonaispinta-ala oli 207,2 ha ja uusi pinta-ala on 146,1 ha eli kokonaispinta-ala tulee pienentymään 61,1 ha uuden kaivoslain asettamien rajoitusten myötä. Hakemuksessa mainitulle Polvikoski alueelle on myönnetty lupa valtauksille Polvikoski 1 ja Polvikoski 2 vuonna Kylylahti Copper Oy hakee nyt jatkoaikaa, jossa alueet yhdistetään. Valtausten entinen kokonaispinta-ala oli 191,9ha ja uusi yhdistetty pinta-ala on 170,2 ha eli alue tule pienentymään 21,7ha. Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista malminetsintälupahakemuksiin ja Polvijärven kunta esittää, että mahdollisia malminetsintälupapäätöksiä toimeenpantaessa luvanhaltijan on toimittava niin, että malminetsintälupapäätökset eivät aiheuta alueen asukkaille ja maanomistajille haittaa elinkeinon harjoittamiseen ja asumiseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

13 Kunnanhallitus / Lausunto Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpidon järjestämisestä Khall 39 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto päätoteuttajana ja Karelia ammattikorkeakoulu osatoteuttajana ovat yhdessä toteuttaneet Reiteistä Trailereiksi Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana hanketta Eräänä keskeisimpänä tuloksena hankkeessa on selvitetty maakunnallisten ulkoilureitistöjen pysyvän ylläpidon vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Samassa yhteydessä on selvitetty, mitkä reitit tulisi ehdottomasti jatkossa ylläpitää ja minkä reittien ylläpidosta voitaisiin luopua. Uusien reittien perusteet ovat olleet vahvasti matkailulliset ja ne linkittyvät keskeisesti alueen yritystoimintaan. Esityslistan liitteenä on kopio Pohjois-Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpitoa käsittelevän selvityksen tiivistelmästä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt Pohjois-Karjalan kunnilta lausuntoa maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpitoon, esitettyihin reitistöihin sekä rahoitukseen. Esityksen taustalla on kolme laajempaa selvitystä, jotka ovat nähtävinä maakuntaliiton www-sivuilla osoitteessa Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Polvijärven kunta suhtautuu myönteisesti kuntien ja muiden toimijoiden yhteisen toimijan aikaansaamiseksi Pohjois- Karjalan maakunnallisten virkistyspalvelujen ylläpitäjäksi ja päätökset asiassa tehdään yksityiskohtaisen valmistelun jälkeen. Maakunnalliseen virkistyspalvelujärjestelmään esitettävät Polvijärven alueen reittikohteet esitetään yritysten ja yhteisöjen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

14 Kunnanhallitus / Kunnanjohtajan tulostoimenkuva Khall 40 Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan tulostoimenkuvan hyväksyy kunnanhallitus. Tulostoimenkuvassa määritellään mm. viran tarkoitus, avaintulokset, tulostavoitteet, viranhaltijan asema ja velvollisuudet sijaisuuden hoitamiseen sekä merkitään viranhaltijalle annettu ratkaisuvalta. Tulostoimenkuva laaditaan esimies-alaiskeskustelujen kautta. Kunnanjohtajan tulostoimenkuvassa on painotettu elinkeino-asioiden hoitoa, elinkeinostrategioiden visiointia, kunnan taloudesta vastaamista ja kunnan kokonaisjohtamisvastuuta. Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan tulostoimenkuvan. Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 3.

15 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Päiväkodin johtaja Tuula Helisteen virkavapausanomus Khall. 192 Päiväkodin johtaja Tuula Heliste anoo kirjeellään virkavapautta toisen viran hoitoon (Oulun kaupunki Ainolan päiväkoti os. Koulukatu 1, Oulu) ajalle Kunnanhallitus päättää myöntää päiväkodin johtaja Tuule Helisteelle palkatonta virkavapautta ajalle Kunnanhallitus antaa luvan sijaisen palkkaamiseen ko. ajalle. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 41 Päiväkodin johtaja Tuula Heliste anoo saapuneella kirjeellään virkavapauden jatkoa Polvijärven päiväkodin virasta ajalle Oulun kaupungin, Ainolan päiväkodin (Koulukatu 1, Oulu) johtajan viran hoitamista varten. Päiväkodin johtajan esimieheltä vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennaselta on pyydetty lausunto asiaan. Kunnanhallitus päättää yhtyen vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennasen esittämiin perusteluihin, että päiväkodin johtaja Tuula Helisteelle ei myönnetä anottua virkavapauden jatkoa ajalle hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

16 Kunnanhallitus / Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta koskien Polvijärven kunnan valtuuston päätöstä Kinahmon koulu-asiassa Khall 42 Kuopion hallinto-oikeus on pyytänyt Polvijärven kunnanhallitusta antamaan lausuntonsa koskien valitusta Polvijärven kunnan valtuuston päätöksestä Kinahmon koulu-asiassa. Kyseisellä päätöksellä valtuusto päätti, että Kinahmon koulua ei lakkauteta. Kunnanhallitus oli äänestyksen jälkeen esittänyt ko. koulun lakkauttamista. Valtuuston 2.varapuheenjohtaja Veikko Isoniemi on tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen ko. päätöksestä ja pyytänyt, että hallinto-oikeus kumoaa Polvijärven kunnan valtuuston pykälän 79 Kinahmon kouluasiassa tekemän päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsittelyyn. Valituksen perustelut ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta valituksesta. Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain 28 :ssä tarkoitettua läheistään. Valtuuston puheenjohtaja Jorma Huttunen toimii Kinahmon koulun johtajaopettajana. Esteellinen valtuutettu ei saa osallistua asian käsittelyyn valtuustossa. Kuntalain mukaan esteellisyyden vaikutus valtuustossakin ulottuu asian käsittelyyn kokonaisuudessaan eikä vain päätöksentekoon. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Tämän vuoksi esteellisen valtuutetun ei tarvitse poistua kokoustilasta. Riittää, että hän poistuu omalta paikaltaan yleisölehterille. Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn. Käsittelykielto ei kuitenkaan koske henkilön kuulemista asiantuntijana. Asiantuntijat ovat paikalla kokouksessa vain sen ajan kun heitä kuullaan. Kuten asiakirja-aineistossa tarkemmin ilmenee Polvijärven valtuusto on päättänyt kouluverkon ylläpitämisen periaatteista siten, että koulu säilyy, jos koulussa on vähintään 20 perusopetuksen ja esiopetuksen oppilasta. Koulun säilymisen perusteena oleva oppilasmäärä todetaan valtuuston päätöksen mukaan tehtävän oppilasennusteen perusteella. Jos kouluun ei ole tulossa seuraavan lukuvuoden alussa vähintään 20 kriteerit täyttävää oppilasta, koulu lakkautetaan. Lakkautus käsitellään osana talousarvioprosessia siten, että valtuusto voi päättää koulun mahdollisesta lakkauttamisesta hyväksyessään seuraavan vuoden talousarvion.

17 Kunnanhallitus / Kinahmon koulun oppilasmäärä on jäämässä selvästi alle 20 oppilaan tehdyn oppilastilaston perusteella. Lukuvuoden alussa koulussa olisi aloittamassa vain 14 oppilasta. Seuraavina vuosina oppilaita olisi vähintään 20. Valtuuston tekemän periaatepäätöksen ja oppilasennusteen perusteella Kinahmon koulu olisi tullut lakkauttaa Polvijärven kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt valtuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanon. Kunnanhallitus on katsonut, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja kunnanhallitus on päättänyt toimeenpanna valtuuston päätökset. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Valtuuston puheenjohtaja on ko. asian käsittelyssä ilmoittanut olevansa esteellinen ja poistunut paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuuston puheenjohtajan voidaan katsoa pyrkineen kokouksessa antamaan oikaisuluonteista tietoa ja pyrkineen näin palvelemaan valtuutettujen oikeutta saada päätöksenteon pohjaksi oikeaksi katsomaansa tietoa virheellisen tiedon sijasta. Valtuustolle toimitetuissa kunnan koulutoimen valmistelemissa asiakirjoissa oli huomioitu vain koulutoimelle aiheutuvat menoerät, niistä puuttui palkkatuella palkatun työntekijän kustannuserät, koska kaikkien hallintokuntien palkkatuella työllistettyjen menoihin on määrärahavaraus kunnan yleishallinnon tulosalueella ja henkilöiden sijoittuminen eri tehtäviin voi vaihdella vuosittain. Asiassa päätöksentekoon osallistunut luottamushenkilö ei ole juridisesti sidottu ottamaansa kantaan ns. seuraavassa portaassa. Kunnanhallitus katsoo, että ko. valtuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, ei mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eikä muutoinkaan ole lainvastainen. Kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. Merkittiin, että Jorma Huttunen ja Veikko Isoniemi katsoivat itsensä asiassa esteellisiksi ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Liite nro 5.

18 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kallioniementien peruskorjaus välillä Jääskeläntie Tellervontie/suunnitteluohje/suunnitelmien hyväksyminen ja toteutuksen päättäminen Tekn.ltk. 17 Vuoden 2013 talousarviossa on suunnittelumääräraha Kallioniementien peruskorjauksen suunnitteluun. Kaavatien peruskorjauksen yhteydessä uusitaan tarvittavin osin vesi- ja viemärijohdot sekä parannetaan alueen hulevesien hallintaa. Kallioniementien alkupäässä ajoradan leveys on 5,5 m ja kevyenliikenteenväylän leveys on 2,5 m. Kaavatiehen rakennettiin kaksi hidastetta. Vesi- ja viemärijohdot sekä sadevesiviemäröinti uusittiin. Tievalaistus jätettiin ennalleen. Lautakunta antaa Kallioniementien peruskorjaukseen välillä Jääskeläntie Tellervontie seuraavan suunnitteluohjeen: 1. Ajoradan leveys 6 m, kevyenliikenteenväylän leveys 3 m. Kevyenliikenteenväylä jatketaan Tellervontien liittymään saakka. 2. Vesi- ja viemärijohdot uusitaan tarvittavilta osin. 3. Alueen hulevesien hallintaa parannetaan. 4. Hidasteita ei rakenneta. 5. Tievalaistusta ei uusita, valaistukseen tehdään vain tarvittavat muutokset. hyväksyttiin yksimielisesti. Tekn.ltk. 11 Suunnitelma-asiakirjat ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Suunnitteluohjeesta poiketen tievalaistus on tarkoituksenmukaista uusia peruskorjauksen yhteydessä. Välillä Jääskeläntie Lehdokkitie valaisinpylväät joudutaan siirtämään vesi- ja viemärilinjojen rakentamisen ajaksi ja välillä Lehdokkitie Tellervontie valaisinpylväät joudutaan siirtämään kevyenliikenteen väylän rakentamisen vuoksi. Tievalaistuksen uusimisesta laaditaan erillinen suunnitelma. Kallioniementien peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että v peruskorjataan väli Jääskeläntie Lehdokkitie (PL 0 760) ja loppuosa peruskorjataan v Vuoden 2014 talousarviossa on määräraha hankkeelle. Suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävissä teknisessä toimistossa ja niitä esitellään lautakunnan kokouksessa.

19 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyy Kallioniementien peruskorjauksen piirustukset piirrosluettelon mukaisesti, suunnitelmaselostuksen ja hankekohtaisen työselostuksen sekä kustannusarvion (alv. 0 %) ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lautakunta päättää, että Kallioniementien peruskorjauksen 1-vaihe PL toteutetaan kokonaisurakkana avointa menettelyä käyttäen, urakoitsijan valintaperusteena halvin hinta. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 43 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / OVTES:n mukaisten harkinnanvaraisten korvausten maksaminen opettajille Khall 44 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela on toimittanut esityslistan liitteenä olevat kirkonkylän koulun ja yläasteen opettajakuntien kokousten mukaiset ehdotukset OVTES:n mukaisten harkinnanvaraisten korvausten maksamisesta eri opettajille. Sivistysjohtaja Kauko Kuusela pyytää kunnanhallitusta päättämään korvauksista opettajakuntien ehdottomalla tavalla. Kunnan hallintosäännön mukaan palkan harkinnanvaraisista tarkistuksista päättää kunnanhallitus. Liitteessä ilmenevät kuukausittaiset palkkasummat OPS -työryhmää lukuun ottamatta tulee työnantajan maksaa, eli siltä osin kunnalla ei ole harkintaa. Harkintaa on sen sijaan siinä, kenelle ja minkä suuruisina kuukausierät maksetaan. Kunnanhallitus päättää hyväksyä opettajakunnan esitykset ko. harkinnanvaraisista korvauksista liitteiden mukaisesti. Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Liite nro 6.

21 Kunnanhallitus / OVTES sopimuksen soveltamisalalla opetusalan työn vaativuuden (TVA) perusteella jaettava TVA-jako Khall 45 OVTES- soveltamisalalla on opetusalan työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) perusteella jaettavasta järjestelyerästä ajalle käyty neuvottelut ammattijärjestön kanssa. Kunnanhallitus päättää, että TVA-jako hyväksytään liitteen mukaan. Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Liite nro 7.

22 Kunnanhallitus / Luvan antaminen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen Khall 46 Sivistysjohtaja on kirjeellään pyytänyt lupaa ottaa koulunkäyntiavustaja Kuorevaaran kouluun ajalle Kunnanhallitus päättää antaa pyydetyn luvan. hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus / Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Khall 47 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (Kuntal 56 2 momentti). Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 3 Valtuuston kokoukset v Ote hallintojohtajalle 4 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna Ote hallintojohtajalle 5 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Ote hallintokunnille 6 Kunnan jakaminen äänestysalueisiin - Ote rekisteritoimistolle 7 Erityinen kuntajakoselvitys, kuntajakoselvittäjän esittämän yhdistymissopimuksen käsitteleminen - Ote kuntajakoselvittäjälle, valtiovarainministeriölle, ote Joensuun ja Outokummun kaupunginhallituksille ja Kontiolahden ja Liperin kunnanhallituksille 8 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut - Kuulutus asiasta, ote rakennuslautakunta 9 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut - Kuulutus asiasta, ote rakennuslautakunta 10 Rakennusjärjestyksen uudistaminen - Kuulutus asiasta, ote rakennuslautakunta

24 Kunnanhallitus / Aloite määrärahasta Kinahmon koulun toimintaan lausunnolle sivistyslautakunnalle Aloite palkantarkistuksista valmistelun jälkeen kunnanhallitukselle hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus / Ilmoitusasiat Khall. 48 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 1-2/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 1-102/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 1-4/2014 päätökset henkilökohtaisenlisän vuosisidonnaisesta osasta 1-2/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset /2013, päätökset 1-5/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 71-74/2013, 1-2/2014, - yhdyskuntateknikko Sami Nygrenin päätökset 1-14/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätöspöytäkirjapäätökset 1-8/2014, päätökset 1-3/ vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennasen päätökset 76-89/ vs. päiväkodin johtaja Marja-Leena Gröhnin päätökset 1-10/ vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätökset 21-22/ kanslisti Arja Lätin päätökset 56-57/2013, 1-2/ vs. vastaava ohjaaja Henna Hyvärisen päätökset 6-7/ Pöytäkirjoja: - sosiaali-ja terveyslautakunta , rakennuslautakunta Käteiskassatilityksiä: - käteiskassatilitys , , tilittäjänä Heikki Sirviö, tarkastaja Heikki Hallikainen. Ei huomautettavaa. 4. Kiinteistönluovutusilmoituksia Kunnanhallitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

26 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 77 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 42, 48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 31-33, 35-41, HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 31-33, 35-41, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot