Yhteenveto 5.kysymyksen kommenteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto 5.kysymyksen kommenteista"

Transkriptio

1 Yhteenveto 5.kysymyksen kommenteista Missä ja miten lapset ja nuoret oppivat? Ketkä auttavat lasta ja nuorta oppimaan? Mitä on välttämätöntä oppia koulussa ja mitä opitaan koulun ulkopuolella? Miten koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja muualla opittua voitaisiin paremmin hyödyntää koulussa? Missä ja miten lapset ja nuoret oppivat? Lapset oppivat eri tavalla. Toiset oppivat parhaiten lukemalla, toiset kuuntelemalla, toiset tekemällä, toisille sopii parhaiten valmiiksi annettu materiaali ja toisille ongelmalähtöinen oppimistapa. Ongelmalähtöinen oppimistapa on kaikkein hitain oppimistapa. Lapselle on tärkeää tunnistaa oma oppimistyylinsä. Opettajan on syytä olla selvillä, että jokaisella oppilaalla on edes yksi ystävä luokalla, koska syrjittynä ei kukaan jaksa opiskella. Lapset ja nuoret oppivat paljon koulun seinien ulkopuolella. Internet, televisio, pelit ja harrastukset ovat yleisiä keskustelunaiheita ja oppimisen alueita. Lapsi ja nuori sisäistää asioita helposti omanikäistensä kielen ja toimintamallien kautta. Se mitä pidetään hyväksyttävänä ja haluttavana on oppimisen kannalta motivoivaa. Koulumaailma on usein tästä maailmasta ulkona. Lasten ja nuorten maailman tuominen osaksi oppimisen käytäntöjä on koulun haaste. Koulun ulkopuolella tapahtuva harrastetoimintaan perustuva kuvataideopetus, esimerkiksi kuvataidekouluissa usein hyödyntää lasten maailmaa ja kiinnostuksen kohteita opetuksessaan. Tässä yksi syy siihen miksi kuvataidekoulut pursuavat oppilaita ja monille tunneille jonotetaan. Ei voi olla niin, että elämisen perustaitoja opetellaan harrastuksissa ja koulussa käydään läpi erillisiä, elämästä irroitettuja osasia joiden merkityksellisyyttä on vaikea ymmärtää. Omien lasten osalta havaitsin, että jopa 4-vuotias on oppinut englannin kieltä Playstationpelien kautta. Aion kokeilla myös sitä, että peleissä joissa on mahdollisuus valita kieli, valitaan englannin sijaan saksa tai ranska pelikieleksi. Oppiminen perustuu siis motivaatioon, ja kaikenlaisia keinoja nykyään löytyy koulun perusopetuksen lisäksi. Koululaiset oppivat koulussa ja kotona sekä vapaa-ajallaan. Kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista ei tule väheksyä. Esimerkiksi tietokoneen käyttöä monet oppivat juuri vapaa-ajallaan tai kotona. Tässä "omissa oloissa tapahtuneessa oppimisessa" on tietysti omat vaaransa. Useat elämän "perustaidot" (esim. pyöräilytaito, uimataito) opitaan

2 ilmeisesti yhä koulun ulkopuolella. Aikoinaan koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen nivoutui "puolihuomaamatta" koulutyöhön siten, että esim. luontokerhot olivat selkeästi koulun kerhoja. Nythän samaa toimintaa on herätelty eloon "iltapäiväkerhoina", mutta tämä toiminta painottuu lähinnä ala-asteikäisiin. Yläasteikäisille ja lukiolaisille ei ole mielestäni kunnolla kerhotoimintaa. Lukioissa voitaisiin ahkerasta luontokerhoharrastuksesta ehkä antaa 1 ylimääräinen kurssi. Jokin palkinto mielestäni tulisi joka tapauksessa olla lukioikäisille koulun ulkopuolisesta ahkeruudesta. Oppilaathan oppilaat kaikkialla ja joka tavalla ja oppimista auttaa jokainen, jonka kanssa oppilas sattuu olemaan vuorovaikutuksessa. Oppimistahan tämä elämä on, päivästä toiseen. Parhaimmissa lopputulemissa lapset ja nuoret alkavat vapaa-ajallaan havainnoida ihan tiedostamattaankin ympäristöään, kyseenalaistamaan näkemäänsä ja tuomaan ajatuksiaan ja kysymyksiään kouluun, luoden mahdollisuudet aidolle keskustelulle kouluaineissa, joista moni on jo taantunut tasolle, jossa tieto kaadetaan ylhäältä oppilaiden päihin ilman kyseenalaistusta "Koska minä sanon, että se on näin". Ympäristön ja koulun pitäisi pitää yllä hedelmällistä dialogia ja lasten vapaa-ajan oppimisen tukeminen ja positiivisten oivallusten tarjoaminen on vahva perusta jolle rakentaa todellinen hyvinvointiyhteiskunta. Opetushallituksen ja eduskunnan tulee päivittää opetussuunnitelmia useammin kuin joka 10. vuosi, koska jo viiden vuoden kuluttua maailma on taas toisenlainen kuin nyt. Lapset ja nuoret toimivat aivan toisenlaisessa mediamaailmassa kuin esimerkiksi 50-luvulla syntyneet, jotka nyt päättävät koulun asioista. Koulun liitutauluoppiminen uhkaa jäädä pahasti jälkeen. Sähköinen media on muuttanut vuosituhannen alusta alkaen nopeasti yhteiskuntaa. Median asema on alkanut muuttua aivan viime vuosina radikaalisti. Paperilehtien kontrolloitu anti on muuttunut laajaksi raakamateriaaliksi, joka on kaikkien ulottuvilla ja kommentoitavissa, mutta jota perinteinen journalismi turhaan yrittää vielä hallita. Jokainen voi vaikuttaa asioihin omalta kirjoittimeltaan. Televisio, Yleisradio ja paperilehdet eivät enää johdata nuoria samalla tavalla kuin vielä 1990-luvulla. Lapset ja nuoret oppivat esimerkistä ja se esimerkki tulee kotoa, koulusta mutta mitä suurimmassa määrin mediasta. Koulun tulisi siksi kyetä käsittelemään median tarjontaa, jäsentää sitä oppilaiden apuna. Tämä on valtava tehtävä, joka vaatii jatkuvaa valppautta, joustavuutta ja seurantaa. Epäilen, että opettajat eivät siihen pysty, ainakaan niin harvoin kuin joka 10. vuosi tapahtuvan tuntijaon puitteissa.

3 Mitä on välttämätöntä oppia koulussa ja mitä opitaan koulun ulkopuolella? Koulussa tulee oppia tietyt perusvalmiudet. Mitkä ne ovat, sen useimmat tietävät alustavasti: lukeminen, kirjoittaminen, matematiikkaa, käden taitoja, liikuntavalmiuksia, luonnontieteitä, yhteiskunnan toimintaperiatteeet... Nämä ovat neutraaleja taitoja, joita opitaan kaikkialla maailmassa. Mutta osa aineista on sellaisia, että niihin asettuu poliittisia latauksia. Esimerkiksi historia on oppiaine, joka vaatii erityistä valppautta opettajalta, että aineesta ei tulisi propagandaa vaan menneisyyttä käsiteltäisiin monelta kannalta. Suomalaisten etu on tulkita menneisyyden asiat siten, että ne tukevat meidän identiteettiämme. Niin historiaa opetetaan muissakin EU-maissa; objektiivisesti, mutta itsetuntoisesti. Muut eivät puolusta meitä. Siksi terve kansallinen ylpeys on paikallaan. Isänmaallisuus ja oman suomalaisen identiteetin korostaminen on aivan oikein koulussa. Englantia tulee opettaa kaikille, koska englanti on maailman nuorten kieli. On kuitenkin harhaluulo, että englannin voisi oppia mediasta, se ei pidä paikkaansa. Muita vieraita kieliä saadaan haltuun ottamalla käyttöön kielimalli, jossa jokainen lukee kahta, itse valitsemaansa vierasta kieltä. Koulussa on välttämätöntä oppia visuaalista lukutaitoa, ja tämä taito luodaan kuvataiteen tunneilla. Visuaalinen lukutaito edistää yhteiskunnassa toimimista, visuaalisesta kuvatulvasta selviytymiseen tarvitsee työkaluja, joita ei muiden oppiaineiden kautta opi. Lapsille on annettava selkeä vapaa-aika tai muuten he uupuvat. Vapaa-ajan ei tarvitse olla aktiivista koulua hyödyttävää opiskelua, vaan rauhoittumista, rentoutumista ja leikkimistä. Ei ole hyvä ottaa työelämän mallia, jossa työtä tehtäisiin myös iltaisin ja öisin. Koulussa on välttämätöntä oppia yhteisten sääntöjen noudattamista. Kriittinen, johdonmukainen ja looginen ajattelu, kypsä asioiden pohdiskelu myös toisten kannat huomioonottaen pitäisi olla myös selviö. Huonosta käytökseen ja heikkoon moraaliin pitäisi rangaista selvemmin. On tärkeää, että lapsia ei eriarvoisteta sosiaalisen statuksen mukaan. Jos lapsella ei ole varaa harrastaa vapaa-aikanaan kalliita harrastuksia, niin sillä ei saa olla vaikutusta kouluun. Siksi koulun ulkopuolelta tuleva oppiminen ja sen siirtäminen kouluun sisältävät vaaroja. Koulun pitäisi pystyä olemaan tasa-arvoinen paikka, jossa ei suosita niitä lapsia, joilla on jo hyvät tai rikkaat vanhemmat, jotka tarjoavat virikkeellisen vapaa-ajan lapselle koulun ulkopuolella.

4 Lasten ja nuorten todelliset ongelmat juurtuvat lähinnä siihen, että lapsille opetetaan koulussa liian paljon heidän ikäänsä nähden. Lapsille opetetaan asioita joiden todenperäisyyttä lapset eivät ikäisekseen osaa arvioida, asioita jotka suoraan tai epäsuoraan loukkaavat heidän ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta ja oikeuksia. Lapsilta vaaditaan koulussa liian paljon heidän ikäänsä nähden, ja lapsia käsitellään väärin. Lasten henkilökohtaisia lahjoja ei huomioda ja niitä ei pyritä tukemaan, vaan lahjakkuudet joista yhteiskunta hyötyisi kaikilla tasoilla, syövyttää sellaisten asioiden pakkoopetteleminen joissa lapsi on vähemmän lahjakas, tai jotka ovat ristiriidassa lapsen luonnollisen lahjakkuuden kanssa - ja lapsen mieli pahoittuu. Esimerkiksi matemaattisesti lahjakkaalle mutta täysin epämusikaaliselle henkilölle, musiikin pakko-opettaminen "että saa tarpeeksi hyvän keskiarvon", on henkinen rasite jota hän voi olla ilman. Kommentit oppiaineisiin liittyen Suomeen on luotu hyvä kolmiosainen taidekasvatusjärjestelmä taiteitten oppimista varten. Sen perusta luodaan yleissivistävän varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen piirissä, jossa opettajina toimivat yleiskasvattajat. Ongelmana on se, että heillä ei välttämättä ole riittävää asiantuntemusta tähän. Taiteen perusopetuksen opettajilla on vahva asiantuntemus alallaan ja he ovat kehittäneet rikkaan taidepedagogiikan oppilaitoksissaan. Ehdotan, että kyseiset ongelmat ratkaistaan sillä, että vahvistetaan taidekasvatuksesta vastaavien työntekijöiden ammatillista asiantuntemusta nimenomaan yleissivistävän perusopetuksen piirissä. Palkataan riittävän varhaisesta iästä alkaen taidekasvatukseen perehtynyt asiantuntija yleissivistävää perusopetusta toteuttamaan.. Miksi kuvaamataidossa, liikunnassa, käsitöissä, kotitaloudessa ja useissa lukuoppiaineissa kuten terveystieto oppilaat pitää asettaa paremmuusjärjestykseen antamalla heille osaamista kuvaava numero. Opetussuunnitelman arvopohja perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Jos tavoitteena on saada lapset liikkumaan, niin mittanauhalla ja sekuntikellolla evästetty liikuntatunti ei siihen kannusta. Kuvaamataidossa rohkeat luovat ideat jäävät toteuttamatta, jos ne eivät ole opettajalle tai muulle luokalle mieleisiä. Käden hienomotoriikan hidas kehittyminen tiputtaa käsityönumeroa. Luokan sisäinen numerokilpailu ei edistä yhteisöllisyyttä vaan raadollisuutta.

5 Liikunta, taito- ja taideaineet voivat parhaimmillaan tukea lasta ja nuorta oman kehonsa ja ympäristönsä hahmottamisessa; asiansa osaava opettaja osaa nostaa esille juuri sillä hetkellä puhuttavia aiheita (esim. monikulttuurisuus), viemään opetuksensa myös luokkahuoneen ulkopuolelle ja näyttämään fyysisen maailman kautta, millaisia arvoja, ajatusmaailmoita ja minäkuvia yksilöille ollaan tarjoamassa visuaalisten viestien kautta. Samalla voidaan käyttää esimerkiksi kaupunkiympäristöä arkkitehtuuria, perspektiiviä ja maiseman hahmottamista opetettaessa ja tarjotaan mahdollisuus nuorelle nähdä oma kotiseutunsa uudella tavalla, muodostaen uusia suhteita katuihin ja näin vahvistamaan ns. paikkaidentiteettiään; tunnetta, että kuuluu jonnekin. Kuvataiteen parissa työskennellessä lapset ja nuoret pääsevät työstämään itseään kiinnostavia ja koskettavia asioita ja tästä moni muu aine voisi ottaa oppia. Visuaalisuus on nykymaailmassa kaikkialla läsnä ja opettaessa kuvataidetta käydään käsiksi aiheisiin, jotka jo muutenkin lävistävät oppilaiden elämän esimerkiksi ulkomainoksien ja tietokoneiden käyttöjärjestelmien muodossa. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja kuvataidetunnilla tämä otetaan huomioon ja itse asiassa siitä saadaan sisältöä itse opetukseen. Pätevä kuvataiteen opettaja on oleellinen tekijä laadukkaassa ja antoisassa kuvataidekasvatuksessa. Miksi OPH ei ole määritellyt oppimääräsisältöjä TIETEEN perusopetukseen ja tue kuntia sen järjestämisessä. Tämä voisi olla ratkaisu järjestää matematiikan, fysiikan, kemian sekä biologian tieteen perusopetus niille, jotka ovat aiheista motivoituneet. Kommentteja ruotsin kielen valinnaisuuden puolesta 34 kpl. Hotel

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko

OPS-kysely huoltajille. te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko OPS-kysely huoltajille te tammi-helmikuu 2014, n = 50kijä: Mikko 33. Millaisia painotuksia perusopetuksessa kannattaisi toteuttaa? Liikunta Kielet Matematiikka Vieraatkielet

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA ( Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisältö kulkee rinnalla ja on ilmaistu otsikoissa kursivoituna punaisena

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta S U O M E N L U K R Y I O L A T O I T I S T E N L I Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY T E D U O P 2 0 - I A 5 0 Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta Helsinki 2014

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Anita Ahlstrand Tsemppiä liikunnasta Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 16.5.2011

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata

LAPSEMME. Peruskoulun täytyy uudistua. Tunne valtaa fanit. Vertaisryhmiä erolapsille. Tottuneesti tabletilla. Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata LAPSEMME Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2014 Kannabiksen käyttöä on vaikea huomata Tunne valtaa fanit Terhokerho yhdistää sukupolvet Vertaisryhmiä erolapsille Tottuneesti tabletilla Peruskoulun

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot