TNS Atlas Matkaopas. TNS Atlas brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. TNS Atlas TNS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TNS Atlas Matkaopas. TNS Atlas brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun. TNS Atlas TNS 2012"

Transkriptio

1 TNS Atlas Matkaopas TNS Atlas brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun TNS 2012 TNS Atlas

2 TNS Atlas Matkaopas Matkaopas johdattelee TNS Atlaksen maailmaan ja esittelee kartat, joiden avulla suunnistaminen on helppoa ja joustavaa. Matkaopas kuvailee myös ne maamerkit ja tukiasemat, joiden avulla oikean reitin valinta on kätevää. Kuluttajat, brändit ja mediat TNS Atlas on laaja, ympärivuotinen tutkimus, jonka avulla on mahdollista tuottaa sekä kuluttajien, brändien että medioiden välisten suhteiden tarkat kuvaukset: brändien aseman kartoitus kilpailijavertailut kohderyhmien valinta mediasuunnittelu erilaiset viestintästrategiat eri kohderyhmille Erilaisten tuotteiden ja tuoteryhmien kohdalla kuluttajat toimivat eri tavoin etsiessään ja prosessoidessaan tietoa ja tehdessään hankintapäätöksiä. Toimiakseen hyvin markkinointiviestintää on räätälöitävä erilaisille kohderyhmille ja eri prosessin vaiheisiin. Räätälöinti onnistuu vain, jos kuluttajan ja brändin välinen suhde tunnetaan tarkoin. TNS Atlas on luotu tämän suhteen selvittämiseen. TNS Atlas on myös joustava työkalu sekä intermedia että intramediatasoiseen mediasuunnitteluun, painopisteen ollessa strategisella tasolla eli intermediavertailussa. TNS Atlas tuottaa mediasuunnittelun tunnusluvut, peitot ja profi ilit kaikille suurimmille mediaryhmille, ja eri mediaryhmiä voidaan yhdistää samaan mediasuunnitelmaan. suunnitelmaan brändikäytön tai kulutustottumusten mukaisissa kohderyhmissä palvelee mediasuunnittelua ja markkinointiviestinnän suunnittelua monipuolisesti. TNS Atlaksessa useita tilattavia moduuleita TNS Atlas -tutkimuskokonaisuus koostuu useasta moduulista, jotka on mahdollista hankkia yhdessä tai erilaisina yhdistelminä. TNS Atlaksessa on omat moduulinsa brändeille, medioihin ja kuluttajaymmärrystä syventäville moduuleille, ja lähes kaikki tieto on ristiintaulukoitavissa keskenään. Brändimoduuleita ovat Päivittäistavarat ja lyhytkestoiset palvelut, Kestokulutushyödykkeet ja pitkän asiakassuhteen palvelut sekä Ostopaikat. Mediamaailmaa käsitteleviä moduuleita ovat InterMedia sekä seitsemän yksittäistä Mediamoduulia eri mediaryhmille - sanomalehdet, aikakauslehdet, TV, radio, internet (= Website Index), suoramainonta ja hakemistot. Kuluttajiin keskittyvät Lifestyle -moduulit tukevat brändi- ja media-analyyseja: syventävää tietoa ostokäyttäytymisestä, elämäntavoista, harrastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä rahankäytöstä. Globaaliin TGI-verkostoon liittymisen myötä TNS Atlakseen on v lisätty yli 100 TGI:n uutta asenne- ja lifestyle-väittämää, joiden avulla eri kuluttajakohderyhmien vertailu myös muiden maiden vastaaviin tietoihin on mahdollista. Monimediakampanjoiden yhteismitallinen optimointi intermediatasolla voidaan toteuttaa TNS Atlas -tiedolla ja MediaPlanner-ohjelmistolla kätevästi. Sähköisten viestinten ja painoviestinten yhdistely samaan intermedia- 2 TNS 2012

3 Tutkimuksen sisältö: kuluttajat, brändit ja mediat Kuluttajakohderyhmien kuvaus Demografi at Sosiografiat Arvot ja asenteet Mediakulutus Vapaa-aika, harrastukset, lifestyle Kulutustottumukset Brändien ja kuluttajien välinen suhde Tunnettuus Kokeilu / Käyttö Harkinta Ostoaikeet Medioiden ja kuluttajan välinen suhde Tunnettuus Kokeilu/ Käyttö Harkinta Ostoaikeet Käyttötottumukset Brändit Kuluttajan ja brändin suhteen mittaus TNS Atlaksessa Kohderyhmä on tunnettava mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti, jotta voidaan suunnitella tehokasta markkinointiviestintää. Pelkkien tausta- tai asennetietojen tuntemus ei vielä riitä. Viestinnän sisältöä tulee painottaa sen mukaan, mitä kohderyhmä jo tuotteesta tietää tai miten siihen asennoituu - useita sanomasisältöjä saatetaan tarvita eri kohderyhmille, tai vähintäänkin erilaisia mediaratkaisuja. Kohderyhmä voidaan jakaa pienempiin ryhmiin viestintätavoitteina toimivien tuotekommunikaation tasojen mukaan, joita TNS Atlas mittaa: brändin tunnettuus tietoisuus, ts. onko kokeillut/onko käsitystä brändistä harkinta/arviointi: harkitsee vaihtoehtona/voisi käyttää ostoaikomukset: todennäköinen valinta/käyttäisi mieluiten Inter- ja intramediatasoinen, kaikki mediaryhmät huomioiva käytön mittaus Televisio Radio Internet Aikakauslehdet Sanomalehdet Hakemistot Suoramainonta Elokuvat (intermedia) Mainonnan panostustietojen yhdistelymahdollisuus (TNS Media Intelligence). TNS Atlaksen kartat TNS Atlas -brändianalyysien karttakuvissa esitetään näiden kohderyhmien osuudet havainnollisesti ja eri brändien saamat tulokset ovat helposti vertailtavissa keskenään. Karttoja voi tuottaa luonnollisesti myös erilaisista sosiodemografisissa tai asenteiden mukaan määritellyissä kohderyhmissä. TNS Atlaksen brändiosa pohjautuu kolmeen erilaiseen tuoteryhmän analysointimalliin. Lisäksi käyttäytymisaikomusten ja ostokäyttäytymisen eroa tarkastellaan omalla kartallaan. Karttamoduulit on valmiiksi rakennettuna Media- Planner-ohjelmistossa, joten karttojen tuottaminen on vain muutaman napin painalluksen takana. TNS

4 TNS Atlas Matkaopas TNS Atlas Markkinakartta Päivittäistavarat ja kertaluontoiset palvelut analysoidaan TNS Atlas Markkinakartalla: tuoteryhminä elintarvikkeet, päivittäistavarat, apteekkituotteet, naisten ja miesten vaatteet, rahapelit, matkailu - yhteensä yli 1000 brändiä vertailussa. TNS Atlas Markkinakartta jakaa kohderyhmän ensin merkin tunnettuuden osalta kahtia, merkin tunteneisiin ja ei-tunteneisiin (vaaka-akseli), sitten merkin tunteneiden pylvään kokeilun suhteen kahtia (pystyakseli) merkkiä kokeilleisiin ja ei-kokeilleisiin. Lopuksi kokeilleet jaetaan kolmeen ryhmään syntyneen kokemuksen perusteella: vihreällä alueella ovat ne, jotka preferoivat brändiä (käyttää mieluiten), keltaisella alueella ne, joilla on neutraali näkemys brändiin (voisi käyttää), ja punaisella alueella hylkääjät eli ne, jotka eivät enää halua ostaa tai käyttää kyseistä brändiä (en käyttäisi). TNS Atlas Viestintäkartta Kestokulutushyödykkeet ja pitkän asiakassuhteen palvelut analysoidaan TNS Atlas Viestintäkartalla: tuoteryhminä autot, televisiomerkit, internetyhteyksien palveluntarjoajat, tietokoneet, matkapuhelimet, matkapuhelinoperaattorit, pelikonsolit, sähköyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt, luottokortit ja pikalainayhtiöt - yhteensä lähes 200 brändiä vertailussa. TNS Atlas Viestintäkartta jakaa kuluttajat ensin brändin tunnettuuden suhteen kahteen ryhmään. Sen jälkeen Tunteneista erotellaan Omaksuneet, eli ne, joilla on brändistä jonkinlainen käsitys. Tästä ryhmästä erotellaan seuraavaksi Harkinneet, jotka sisällyttävät brändin harkintaryhmäänsä, eli niiden merkkien joukkoon, joiden kesken lopullinen valintapäätös tehdään. Viimeisessä vaiheessa Harkinneista erotellaan Valitsijat, eli ne, jotka pitävät kyseistä brändiä todennäköisenä seuraavana valintanaan. TNS Atlas Viestintäkartan lisätunnusluvut kertovat lohkojen erotukset prosenttiyksikköinä: ei tunne, tuntee mutta ei omaa käsitystä, omaa käsityksen mutta ei harkitsisi vaihtoehtona, harkitsee mutta ei todennäköisesti valitse. 4 TNS 2012

5 TNS Atlas Kohderyhmäkartta TNS Atlas Kohderyhmäkartta on suunniteltu ostopaikkoja varten. Valtakunnallisista liikeketjuista tutkitaan suurimmat tavaratalot, päivittäistavarakaupat, huonekaluliikkeet, optikkoliikkeet, vaatekaupat, kodinkone-, viihdeelektroniikka- ja tietotekniikkaliikkeet, rauta- ja maatalouskaupat, puutarhamyymälät, kahvilat ja ravintolat, huoltoasemat sekä urheiluvälineliikkeet - yhteensä lähes 200 ostopaikkaa ja kaupanketjua vertailussa. TNS Atlas Kohderyhmäkartta kertoo tarkastellulla alueella liikkeen tunnettuudesta ja asiakasuskollisuudesta. Ostopaikan tunteneet jaetaan ensin käyneisiin ja niihin, jotka eivät joko ole käyneet paikassa lainkaan tai ovat käyneet vain hyvin harvoin. Kävijät jaetaan lopuksi preferoiviin eli yleensä kyseisessä ostopaikassa asioiviin ja silloin tällöin kävijöihin. TNS Atlas Vetovoimakartta TNS Atlas Vetovoimakartta täydentää brändien karttaanalyyseja. Se kuvaa käyttäytymisaikomuksen ja todellisen käyttäytymisen välistä eroa, ja kertoo siten brändin asemasta kilpailukentässä. Vetovoimakartalla ovat mukana kaikki kyseisessä tuoteryhmässä tutkitut brändit - tietysti kartalle voidaan myös tuottaa vain ydinkilpailuryhmän brändien asemat halutussa kohderyhmässä. Jos kaikki kuluttajat toimisivat ostohetkellä kuten ovat suunnitelleet, brändit kasautuisivat Vetovoimakartan diagonaalille. Aikomusten ja todellisen päätöksenteon välillä on kuitenkin monia vaiheita ja tekijöitä, kuten esimerkiksi merkin saatavuus, hinta, kilpailijoiden toimenpiteet tai tuotteessa havaitut ominaisuudet. Täten aiottu merkki ei aina ole sama kuin se, joka myymälässä lopulta valitaan. Tätä kuvataan TNS Atlas Vetovoimakartalla. Diagonaalin yläpuolella sijaitsevilla merkeillä on markkinaosuus, joka ei perustu vastaavaan ostoaikomusten määrään. Brändin kaupassa valinneita onkin enemmän kuin niitä, jotka ennalta olivat päättäneet valita kyseisen merkin. Tuote valitaan hinnan, jakelun, myyntiaktiviteetin tms. takia. Markkinaosuus on herkkä kilpailijoiden toimille. Diagonaalin alapuolella sijaitsevilla merkeillä on markkinaosuus, joka on pienempi kuin ostotodennäköisyys. Kaikki merkin ostoa suunnitelleet eivät sitä ole valinneet, esimerkiksi korkean hinnan tai rajoitetun saatavuuden vuoksi. Tuote valitaan esimerkiksi laatumielikuvan perusteella. TNS

6 TNS Atlas Matkaopas Mediat Kuluttajat InterMedia-moduuli kartoittaa suomalaisten mediakulutusta 11 mediaryhmän osalta. Yksittäisiä nimiketason Mediamoduuleja on 7 kappaletta: sanomalehdet, aikakauslehdet, internet, TV, radio, suoramainonta ja hakemistot. Medioiden käyttäjämäärittelyt TNS Atlas mittaa lukijamääräestimaatit yli 50 valtakunnalliselle sanomalehdelle, yli 300 alueelliselle lehdelle sekä yli 90 aikakauslehdelle. Myös television, radion, elokuvien ja hakemistojen käyttäjät määritellään. Käyttäjämäärittelyt ja siten eri medioiden tavoittavuusluvut perustuvat vastaajien antamiin seuraamisuseutta mittaaviin kysymyksiin. Internetsivustojen viikkokävijämäärät lisäksi kalibroidaan TNS Metrix -mittauksen tuottamien lukujen kanssa. Sanoma- ja aikakauslehtien osalta mitataan lisäksi hankintatapa, internet-käytön osalta useita verkkokäyttöön ja verkko-ostamiseen liittyviä asioita. Myös mobiili-internetin käyttö ja käyttötarkoitukset sekä entistä laajemmin myös sosiaalisen media käyttö sekä vierailu yhteisöllisillä sivustoilla selvitetään TNS Atlas 2010 alkaen. TNS Atlaksen kuluttajiin keskittyvästä tiedosta voidaan tehdä erilaisia luokitteluja ja ryhmittelyjä helpottamaan kohderyhmien määrittelyä. Vaihtoehtoina on kolme eri moduulia, joista Lifestyle 1:ssä selvitetään elämäntapaan ja ostokäyttäytymiseen liittyviä asioita (suhtautuminen medioihin ja mainontaan, minäkuva, persoonallisuus, motivaatio, kiinnostuksen kohteet, suhtautuminen ruokaan & juomiin, ruokavaliot & terveys, matkailu, sisustaminen ym.). Lifestyle 2:ssa selvitetään harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviä asioita (urheiluharrastukset, lajien seuraaminen, vapaa-ajan harrastukset, vapaa-ajan viettotavat, lomanviettotavat, ylimääräisen rahan käyttökohteet, talouden tärkeimmät tavoitteet, kantaasiakaskortit, suhtautuminen mainontaan yleisesti ja rahapelibrändit, peliyhtiöbrändit). Lisäksi Lifestyle 3:ssa selvitetään rahankäyttöön liittyviä asioita (rahankäyttö ptostoihin, talouden mediakulutukseen, kestokulutustavaroihin, matkoihin, vaatteisiin, palveluihin jne.). Lifestyle -moduulien muuttujat antavat syvyyttä profi ilikuvauksiin esimerkiksi medioiden käyttäjiä tai brändiä preferoivia ryhmiä tarkasteltaessa. Viestinnän suunnittelussa kohderyhmän monipuolinen tuntemus on reitti sekä luovan ratkaisun että sanoman sisällön tehokkaampaan toteutumiseen. TNS Atlas mahdollistaa myös RISC-analyysien käytön markkinointiviestinnän suunnittelussa. 6 TNS 2012

7 Tutkimustekniikka Vuoden 2010 alusta tiedonkeruu tapahtuu internetin välityksellä TNS Gallup Forumissa. Vuosina tiedonkeruu on toteutettu puhelininformoituna kirjekyselynä. Raportointi Kvartaaleittain, puolivuosittain sekä vuositasolla MediaPlanner-aineistot Räätälöidyt raportit Vuosittaiset vastaajamäärät vaihtelevat vastaajan välillä aiheesta riippuen. Tutkimus edustaa vuotiaita mannersuomalaisia (äidinkieli suomi ja ruotsi). Tiedonkeruu on jatkuvaa ympärivuoden. Tiedonkeruussa noudatetaan ESOMAR Guide to Conducting Research on the Internet ohjeistusta. Lisäksi prosessin kaikki vaiheet tehdään TNS:n maailmanlaajuisen laatustandardin mukaan. TNS Gallup Oy on ensimmäisenä Suomessa saanut ISO laatusertifi kaatin, joka kattaa TNS Forum -paneelin liittyvät toiminnot. Valmiit analyysit MediaPlanner-ohjelmistolla tai raportteina Markkinakartta: päivittäistavarat ja kertaluontoiset palvelut Viestintäkartta: kestokulutushyödykkeet ja pitkäkestoisen asiakassuhteen palvelut Kohderyhmäkartta: ostospaikat ja kauppaketjut Vetovoimakartta: käyttäytymisaikomuksen ja käyttäytymisen ero RISC-nelikentät tai -kymppikentät Lukija-/katsoja-/kuuntelija-/käyttäjäprofi ilit Medioiden päällekkäiskäyttö MediaPlanner TNS Atlas -tutkimustiedon analysointiin kehittynein työkalu on MediaPlanner, joka on tarkoitettu nopeaan ja joustavaan tutkimusaineistojen analysointiin ja monipuoliseen mediasuunnittelukäyttöön. MediaPlannerilla on mahdollista tuottaa ristiintaulukointien, monimuuttujaanalyysien ja mediasuunnitelmien lisäksi korkealaatuista grafi ikkaa TNS Atlas -tutkimustuloksista. Myös TNS Atlaksen kartta-analyysit Markkinakartta, Viestintäkartta, Kohderyhmäkartta sekä Vetovoimakartta voidaan kaikki tuottaa joustavasti ja helposti MediaPlannerin avulla. TNS

8 TNS Atlaksen käyttöoikeus TNS Atlaksen aineisto on vain sopimuksessa mainittujen asiakkaiden omaan käyttöön eikä asiakas saa tehdä ajoja muille medioille, media- tai mainostoimistoille tai muille yrityksille. Atlas-aineiston monistaminen, julkaiseminen tai jälleenmyyminen on sallittua vaintns Gallupin luvalla. Atlas-tutkimustietokantojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia tutkimusaineistoon MediaPlanner-ohjelmistoa koskevat sopimusehdot toimitetaan erikseen ohjelmistoa koskevan vahvistuksen liitteenä. Sertifioitu järjestelmä takaa luotettavan ja kehittyneen tutkimuksen Koko TNS Gallup Oy:n toiminta noudattaa ISO 9001:2000 -laatustandardin vaatimuksia. Tutkimusten suunnittelu ja kehitys, markkinointi ja käytännön toteutus sekä kaikki toiminnan tukiprosessit ovat Insepcta Oy:n auditoinnin piirissä, ja työn laatua valvotaan yksityiskohtaisesti. Tämä takaa jatkuvan kehityksen ja alan edelläkävijyyden. Lisäksi kenttätyötä ja muita tuotantotoimintoja valvotaan ja auditoidaan kansainvälisen TNS-yhteisön sääntöjen ja laatuvaatimusten avulla. TNS Gallup tukee asiakkaidensa kasvustrategioita auttamalla löytämään uusia markkinoita, uusia tuotteita ja palveluita, uusia asiakkaita sekä kasvattamaan nykyasiakkaiden sitoutuneisuutta. Osaamisemme perustuu vankkaan kokemukseen ja markkinoiden johtaviin tutkimusratkaisuihin. Olemme tekemisissä kuluttajien kanssa yli 80 maassa ja ymmärrämme yksittäisten ihmisten käyttäytymistä ja asenteita ympäri maailmaa paremmin kuin kukaan muu. TNS on osa Kantaria, joka on yksi maailman johtavista tutkimukseen ja konsultointiin erikoistuneista verkostoista. Lisätietoja TNS Gallup Oy Virpi Öström, yksikönjohtaja Marja Ikonen, yhteyspäällikkö Heidi Wallis, yhteyspäällikkö Puh. (09) TNS Gallup Oy Miestentie 9 C Espoo Finland t f TNS, a Kantar Group Company.

Päättäjä. Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009. TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc

Päättäjä. Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009. TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc Päättäjä Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009 Yleistä TNS PäättäjäAtlas on työkalu: strategisen tason mediasuunnitteluun brandimarkkinoinnin suunnitteluun viestinnän sisällön suunnitteluun Tutkimustulosten

Lisätiedot

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015 Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus Löydä kasvun avaimet Sisältö 4 Paneeli lisää profiilitietoa internetin mediavaluuttatutkimuksessa

Lisätiedot

Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien tilaaminen

Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien tilaaminen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Minna Kaseva Internetin vaikutusmahdollisuudet kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheissa case esimerkkinä aikakauslehtien

Lisätiedot

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin Aika on entistä enemmän rahaa Internetin yli toimiva,

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helena Herkamaa 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Case: Fiskars Boats ja Buster Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Tapio Tuomola Ohjaajat: KTT Rami Olkkonen

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

APTEEKKIEN MARKKINOINTI

APTEEKKIEN MARKKINOINTI APTEEKKIEN MARKKINOINTI Päivi Lepo Helsingin Yliopisto Kouluttamis- ja kehittämiskeskus Palmenia Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD toukokuu 2011 HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Kansainvälinen markkinointi SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Kevät

Lisätiedot

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU

KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö AMK Liiketalouden koulutusohjelma Sähköisen kaupan kv-osaaja 2013 Piia Nira KYLPYHUONETARVIKKEIDEN VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU case: Oy Nordic SPA Ltd OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Merja Salmio Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tom Ylönen 2009 Markkinoinnin

Lisätiedot

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Virtanen, Anna-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B -markkinoinnissa

Lisätiedot

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods

Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Verkkopalvelun sisällönanalyysi Case: Valio ja Arla Foods Paula Parkkila Yhteisöviestinnän sivulaudatur-tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Kesäkuu 2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot