Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005

2 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, Oulun kaupunki Puh. (08) , fax. (08) Oulun kaupungin painatuskeskus Oulu 2005 ISSN ISBN

3 SISÄLLYS ESIPUHE PREVENTTERI KEHITTÄJÄNÄ Katriina Loponen Tausta Lähtötilanne, tavoitteet ja kohderyhmät 4 3 Yhteistyö Hallinnointi ja resurssointi Talous Tiedottaminen Toteutus Toteutuksesta ja tuloksista Ulkoinen arviointi Kehittämisehdotukset ja toimenpiteet Arkistointi ja yhteystiedot.. 29 KAUKAA KATSOEN Tilastojen kuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista Oulussa, Kempeleessä ja Oulunsalossa Jorma Kurkinen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen tarvitsee paikallista tietoa Käytetty tilastoaineisto ja tutkimusalue Tilastojen kuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista Mistä hyvinvoinnin ilmiöistä tilastot kertovat? Lopuksi

4 KOTI, KOULU, KAVERIT JA KOIRAT Lasten kokemuksia hyvinvoinnista Susanna Helavirta Johdanto Lasten hyvinvointi käsitteenä Tutkimuskysymykset ja tiedonkeruu Lasten tarinat Kyselyaineisto Yhteenveto ja johtopäätökset Kokemuksia tiedonkeruusta Lopuksi PERHETYÖN MONIMUOTOISUUS Mervi Uusimäki Johdanto Perhetyön selvityksen taustaa Perhetyön selvityksen toteuttaminen Perhetyöstä kirjallisuuden pohjalta Perhetyöstä aineiston perusteella Yhteenvetoa selvityksen tuloksista Loppupäätelmä..196 PREVENTTERI -HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Mikko Airto, Pohjois-Suomen ennakointi- ja Arviointikeskus Johdanto Preventteri hanke Tavoitteet ja tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset.223 LÄHTEET JA LIITTEET AIHEJAKSOITTAIN KIRJOITTAJAT.. 276

5 1 ESIPUHE Suomalaisen yhteiskunnan monet aiemmin pysyvältä näyttäneet rakenteet ovat muutoksessa. Nopea alueellinen eriytyminen, työkäytäntöjä mullistavat teknologisten sovellutusten käyttöönotto ja moniammatilliset ja tiimiytyvät toimintatavat ovat osa tätä muutosta, jonka keskellä elämme. Muutos koskee myös hyvinvointipalveluita. Palveluiden tulisi entistä herkemmin reagoida ihmisten tarpeisiin, olla laadukkaita samalla säilyttäen kustannustietoisuus ja tehokkuus. Yhtälön ratkaisu tuntuu vaikealta ja edellyttää ennakkoluulotonta kokeilutoimintaa. Preventteri kehittämishanke on yksi määrätietoinen yritys muuttaa olemassa olevaa hyvinvointipalvelurakennetta enemmän ihmisten nykyisiä palvelutarpeita vastaaviksi. Hankkeessa on pyritty kehittämään ennakoivia ja monien toimijoiden moniammatillisia työkäytäntöjä, jotka ylläpitävät ja turvaavat lasten ja nuorten hyvinvointia. Työ on pitkäjänteistä kehittämistyötä, joka edellyttää toimintaympäristöjen muutosten seurantaa ja sitä koskevan tiedon tuottamista. Onnistuneen kehittämistyön edellytyksenä on muutosta koskeva tiedontuotanto niin uutena tietona kuin arviointinakin. Nyt käsillä oleva raportti esittelee kehittämishankkeen prosessin, kolme näkökulmaa hankkeen aikana toteutettuun tiedontuotantoon ja lopuksi hankearvioinnin. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen puolesta kiitokset raportin kirjoittajille. Maaliskuussa 2005 Petri Kinnunen

6 2 PREVENTTERI - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

7 3 PREVENTTERI KEHITTÄJÄNÄ Katriina Loponen 1 Tausta 2 Lähtötilanne, tavoitteet ja kohderyhmät 3 Yhteistyö 4 Hallinnointi ja resurssointi 5 Talous 6 Tiedottaminen 7 Toteutus Toteutuksesta ja tuloksista 9 Ulkoinen arviointi 10 Kehittämisehdotukset ja toimenpiteet 11 Arkistointi ja yhteystiedot 1 TAUSTA Oulun kaupungin koordinoivassa palvelustrategiassa vuonna 2011 lasten ja nuorten hyvinvointi on valittu yhdeksi painopistealueeksi. Oulu on lasten ja nuorten kaupunki. Väestön nuori ikärakenne erottaa Oulun muista suurista kaupungeista. Nuori ikärakenne ja nuoriin painottuvan tulomuuton jatkuminen merkitsevät paitsi fyysisiä palvelutarpeita, myös haasteita palvelujen sisältöön ja laatuun. Useat viimeaikaiset tilastot ja ilmiöt osoittavat lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisen tarpeen. Lapsissa ja nuorissa on myös tulevaisuus. Eri toimenpitein lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisellä ehkäistään tulevia korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Perheiden tukemisella, neuvolatyöllä, lastensuojelutyöllä, kouluterveydenhuollolla ja eri viranhaltijoiden sekä auttavien järjestöjen toimijoiden moniammatillisella verkostoituneella yhteistyöllä voidaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuorten työllistymismahdollisuuksia edistämällä ja työttömyyden ehkäisemisellä sekä esim. päihdetyöllä pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja osattomuutta hyvinvoinnista. Kulttuuri-, liikunta- ja

8 4 nuorisotyön palvelut tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia. (Oulun kaupungin koordinoiva palvelustrategia 2011, Kh ) Hallintokuntarajat ylittävän työryhmän raportissa selvitettiin vuonna 2002 laajasti lasten ja nuorten hyvinvointia ja tehtiin ehdotuksia viranomaistyön uusiksi muodoiksi. Apulaiskaupunginjohtaja Hiirosniemen asettama työryhmä kiinnitti huomiota olennaisiin palvelujärjestelmän epäkohtiin ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin pulmiin kartoittamalla ongelmakenttää laaja-alaisesti ja eri toimialojen näkökohtia yhdistäen. Raportissa ehdotettiin mm. alueellisten johtotiimien perustamista. Vuonna 2003 Oulussa alkoikin eri hallintokuntien yhteinen kehittämishanke, jossa alueelliset kokeilujohtotiimien tehtävänä oli rakentaa uudenlaista moniammatillista mallia erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kehittämishanke Oulussa, Oulunsalossa ja Kempeleessä eli Preventteri hanke tuli mukaan kaupungin kokeiluhankkeeseen vuoden 2003 lopussa Tuiran kokeilujohto-tiimin alueelle kehittämään moniammatillisia toimintakäytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön sekä tuottamaan tietoa lasten ja nuorten hyvin-voinnista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta. 2 LÄHTÖRILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMIS- KOHTEET Lähtötilanne Hanketta suunniteltaessa sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä ( ) pidettiin erityisen tärkeänä tiedon tuottamista lasten ja nuorten hyvinvoinnista, koska sosiaalipoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoa. Käyttökelpoisia indikaattoreita ei oltu etsinnöistä huolimatta löydetty. Esille tuotiin myös hyvien käytäntöjen kokoamisen tarve ja toiminnan arvioinnin puute. Suunnitteluvaiheessa todettiin myös, että meneillään olevat hankkeet olisi syytä koota yhteen, jotta

9 kentän kokonaisuus hahmottuisi. Kentällä on monenlaisia toimijoita eikä esimerkiksi perhetyön alueella ole yhtä näkemystä siitä, mitä perhetyö on tai mitä sen tulisi olla. Niin ikään arvioitiin, että uusien hankkeiden käynnistyminen edellyttää onnistuakseen nykyisten moniammatillisessa yhteistyössä mukana olevien toimijoiden mm. kokeilujohtotiimien osallistumista ja että hankkeiden tulisi vastata käytännön kehittämistyön tarpeisiin. Hankkeen valmistelutyöryhmään sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä nimesi perheneuvolasta Anja Kinnusen, terveydenhoidosta Ritva Svenströmin, lasten-suojelusta Sisko Pirilä- Karlströmin ja päivähoidosta Leena Karvon. Työryhmään kutsuttiin opetustoimenjohtaja Pertti Pasanen ja nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala. Sosiaalialan osaamiskeskuksesta hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet kehitysjohtaja Petri Kinnunen ja kehittämispäällikkö Anna-Maija Puroila. Hanke- yhteistyökunnista Oulunsalosta on valmisteluun osallistuneet sosiaalijohtaja Paavo Pietiläinen ja Kempeleestä sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva Maarit Valkama. Oulun kaupunki haki maaliskuussa 2003 Oulun lääninhallitukselta valtionavustusta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitetuista määrärahoista kehittämishankkeelle Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen Oulussa, Oulunsalossa ja Kempeleessä (myöhemmin Preventteri hanke). Lääninhallitus myönsi euroa hankkeen toteuttamiseen. Koska myönnetty avustus oli haettua pienempi, alkuperäistä hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota tarkennettiin. Tarkennetussa hankesuunnitelmassa hanketta lyhennettiin kolmella kuukaudella eli hankeajaksi tuli Hankesuunnitelmasta poistettiin perheneuvolan täsmäkoulutus, muuta täsmäkoulutusta supistettiin, samoin supistettiin konsultaatiota ja yhteistä koulutusta kaikkiaan yhteensä Tarkennettu hankesuunnitelma huomioi myös lääninhallituksen ohjeistuksen lastensuojelun vahvistamisesta hankkeessa. Lastensuojelullista elementtiä painotettiin ehkäisevässä ja tunnistavassa mielessä peruspalveluiden kuten neuvolan, päivähoitotoiminnan ja koulun oppilashuollon osalta. Ideaalitilanteessa ja lastensuojelulain mukai- 5

10 6 sesti lastensuojelullinen näkökulma sisältää myös peruspalvelujen konsultointia ja kasvuoloihin vaikuttamista. Hanke sai nimekseen Preventteri. Nimi viittaa ennaltaehkäisevään työotteeseen lapsiperheiden palveluissa toimijoiden kesken. Hankkeen aloittaminen viivästyi eri syistä syyskuun alusta 2003 marraskuun alkuun Sen vuoksi hankkeen loppuvaiheessa Oulun kaupunki haki toteuttamisajan muutosta niin, että hanke saattoi jatkaa helmikuun loppuun Lääninhallitus hyväksyi muutoshakemuksen. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Oulun seudulla 1. analysoimalla ja tuottamalla tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta 2. kehittämällä uusia toimintakäytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön 3. kehittämällä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien ammatillista osaamista 4. välittämällä tietoa Oulun kaupungissa ja Oulun seudulla toteutettujen kehittämishankkeiden kokemuksista pilottialueen toimintaryhmien käyttöön Hankkeen kehittämiskohteet Lähtökohtana hankkeen kehittämistyössä oli 1. Suoraan moniammatillisten toimijaryhmien ammatillisen osaamiseen kohdistuva kehitystyö. Hankkeen tavoitteena oli tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa toimivien moniammatillisten toimijaryhmien ammatillista osaamista ja yhdessä tekemistä niin, että lasten ja nuorten hyvinvointitarpeet tulevat varhaisessa vaiheessa huomioon otetuksi palvelujärjestelmässä ja

11 2. Palvelujärjestelmään kohdistuva kehitystyö. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa, analysoida ja välittää tietoa toimijoiden ja päättäjien käyttöön - lasten ja nuorten hyvinvoinnista Oulussa Tuiran hankealueella (Koskelan, Puolivälikankaan ja Tuiran suuralueilla) Kempeleessä ja Oulunsalossa sekä - perhetyön käsityksistä ja tulkinnoista Tuiran hankealueella. 7 3 YHTEISTYÖ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikkö oli aktiivisesti mukana valmistelemassa ja käynnistämässä hanketta. Se myös vastasi lasten ja nuorten hyvinvointiselvityksen ja perhetyön selvityksen toteuttamisesta sekä tarjosi puitteet ja toimintaympäristön hankkeen toteuttamiselle. Hanke koostui kolmesta osahankkeesta 1) moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä, 2) lasten ja nuorten hyvinvointiselvityksestä ja 3) perhetyön selvityksestä. Keskeinen hankkeen yhteistyötaho moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä oli Oulun kaupungin Tuiran (Puolivälikankaan, Koskela-Toppilan ja Tuiran suuralueet) kokeilujohtotiimi ja alueen yhteistyöverkostot. Tuiran kokeilujohtotiimin alueella tehtiin myös selvitys perhetyön tulkinnoista ja käytännöistä. Hankeyhteistyökuntien Oulun (Tuiran hankealueella), Oulunsalon ja Kempeleen toiminta-alueella tehtiin selvitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista 4 HALLINNOINTI JA RESURSSOINTI Hankeorganisaatio Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hallinnoi hanketta. Hallinnollisena vastuuhenkilönä ovat toimineet vt. sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leila Kerola ja Jari Mäki-Runsas ja sisällöllisenä vastuuhenkilönä professori Petri Kinnunen. Hankkeen henkilös-

12 8 töhallintoon liittyvä tehtävät kuten palkanmaksun ja työsuhdeasiat on hoitanut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö- ja taloushallinto. Vastuuhenkilöinä ovat toimineet vs. hallinto- ja talouspäällikkö Liisa Ståhle, suunnittelija Jorma Haapsaari, vs. hallinto- ja talouspäällikkö Armi Tauriainen, taloussihteeri Liisa Soronen ja talous- ja hallintopäällikkö Heidi Alatalo. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leila Kerolan asetti Preventteri- hankkeen ja apulaiskaupunginjohtaja Silja Hiironiemi asetti hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran , jolloin hankkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Hankkeen kehittämisprosessin toteutusta on tukenut ja seurannut kokeilujohtotiimien moniammatillisen alueellisen kokeilujohtotiimin jäsenistä, yhteistyötahojen ja rahoittajan edustuksesta koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontui , , , ja Ohjausryhmän kokoonpano Haapala Kaisu, Nuorisotoimi, puheenjohtaja Kerola Leila / Mäki-Runsas Jari, Sosiaali- ja terveystoimi, jäsen Mäkelä Timo, Oulun lääninhallitus, jäsen Valkama Eeva-Maarit (Timo Kvick), Kempele, jäsen Pietiläinen Paavo (Eija Viitala), Oulunsalo, jäsen Kinnunen Petri (Anna-Maija Puroila), Poske Kestilä, Jari, Opetustoimi, jäsen Loponen Katriina, sihteeri, projektipäällikkö Ohjausryhmän asettamispäätöksessä nimettyjen jäsenten lisäksi ohjausryhmä-työskentelyyn ovat osallistuneet tutkija-kehittäjä Susanna Helavirta, tutkija-kehittäjä Mervi Uusimäki, tutkija Jorma Kurkinen ja tutkija Mikko Airto Hankkeen kehittämisprosessiin osallistuivat seuraavat asiantuntijat Professori, kehitysjohtaja Petri Kinnunen (Lasten ja nuorten hyvinvointiselvitys) Kehittämispäällikkö Anna-Maija Puroila (Perhetyön selvitys)

13 9 Psykologi Anja Sjöholm (Työnohjaus, hankkeen johtaminen) Hankkeen työntekijät Hankkeeseen resursoitiin kolme työntekijää; projektipäällikkö ja kaksi tutkija-kehittäjää. Projektipäällikkönä toimii yhteiskuntatieteiden maisteri Katriina Loponen, tutkija-kehittäjänä kasvatustieteen maisteri Mervi Uusimäki ja toisena tutkija-kehittäjänä yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Helavirta Hankealueen toimijat osallistuivat hankkeeseen virkatyönään. Projektipäällikkö Katriina Loponen vastasi hankekokonaisuuden koordinoinnista, vastasi koulutuksen suunnittelusta, koordinoinnista ja osin toteuttamisesta, osallistui moniammatillisen alueellisen toimintamallin kehittämiseen kokeilujohtotiimeissä ja seurantaryhmässä, toimi Preventteri -hankkeen ohjausryhmän sihteerinä ja Maikkulan ja Tuiran kokeilujohtotiimien sihteerinä. Tutkija-kehittäjä Susanna Helavirta vastasi hankkeeseen sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointiselvityksen tekemisestä, osallistui koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja osallistui ohjaus- ja seurantaryhmän työhön Tutkija-kehittäjä Mervi Uusimäki vastasi hankkeeseen sisältyvän perhetyön selvityksen tekemisestä, osallistui koulutuksen toteuttamiseen ja osallistui ohjausryhmän ja seurantaryhmän työhön. Hankkeelle avattiin oma kustannuspaikka Laskut tarkasti ja tiliöi toimistosihteeri Raili Haapakoski ja ne hyväksyi projektipäällikkö ja hänen poissa ollessaan suunnittelija Jorma Haapsaari. Hankkeen toteuttamista edistävät ja/tai vaikeuttavat tekijät Hankealueen ja yhteistyökuntien toimijat osallistuivat aktiivisesti selvitysten aineistojen keruuseen, arviointiin ja koulutuksiin työkiireistä huolimatta. Hankkeen työntekijät olivat motivoituneita työhönsä. Hankkeen toteuttamista edisti sijainti sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja hanke sai käyttöönsä ajankohtaisinta tietoa valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisista kehittämishankkeista.

14 10 Hankkeen hallinnoinnin toteuttamista vaikeuttivat sosiaali- ja terveystoimen talouden ja hallinnon useat henkilöstövaihdokset. Hankkeella oli tiukka aikataulu ja vaativat tavoitteet. Hanke toteutui aikataulussa ja pysyi sille annetussa budjetissa. Hankesopimukset Hankkeessa toteutettiin hankeyhteistyökuntien (Oulu, Oulunsalo, Kempele) toiminta- alueella selvitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Yhteistyökuntien Kempeleen ja Oulunsalon kanssa tehtiin yhteistyösopimukset hankesuunnitelman ja lääninhallituksen päätöksen mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointitutkimuksen tiedonkeruu- ja tilastolliseen osuuteen ostettiin lisäresurssia. Hankesuunnitelmaan sisältyi hankkeen ulkopuolinen arviointi. Arviointisopimus tehtiin Lapin yliopiston arviointi- ja ennakointikeskuksen kanssa. Hankkeen toimitilat ja hankinnat Hanke vuokrasi kolme työhuonetta sosiaalialan osaamiskeskuksesta (Torikatu 15). Hanke sai maksutta käyttöönsä koulutustilaisuuksiinsa osaamiskeskuksen kokoustiloja.oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelut hankki kalustuksen työhuoneisiin. Hankkeen rahoituksella maksettiin hankkeen tarvitsemat aineet, tarvikkeet ja tavarat, matkapuhelimien käyttö ja atk-laitteiden vuokrat. 5 TALOUS Oulun lääninhallitus myönsi hankkeelle euroa avustusta ajalle Oulun kaupungin rahoitusosuus oli euroa, Kempeleen 6000 euroa ja Oulunsalon 6000 euroa. Valtionavustus maksettiin kolmessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksettiin aloittamisilmoituksen saapumisen jälkeen ja seuraavat erät ja Hankkeen rahoitus oli yhteensä Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta eli

15 Oulun kaupunki vastasi hankkeen toteutumisen ja valtionavustuksen käytön seurannasta. Hankkeen kustannukset vuonna 2003 olivat ,70, vuonna 2004 käytettiin ,91 ja vuonna 2005 tammi-helmikuussa 43287,94, kaikki yhteensä ,55. Kustannuksista 79 % on syntynyt projektihenkilöstön palkkamenoista ja kouluttajien/konsulttien palkkioista TIEDOTTAMINEN Hankkeesta on tiedotettu mm. seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leila Kerolan projektin asettamispäätös (KuntaToimisto) Tuiran kokeilujohtotiimin kokouksessa Lääninhallitus Hankealueen päivähoidon päällikkö Kempeleessä ala-asteen rehtoreille Oulun kaupungin keskeisten hallintokuntien puheenjohtajien ja viraston johdon seminaarissa Vallinrannassa yhteisessä monialaisessa kokouksessa Pehkolanlammella Välivainion neuvolassa terveydenhoitajille Päivähoidon hankkeen ohjausryhmälle 3/2003 Tuiran hankealueen rehtoreille Tuiran hankealueen työntekijöille Pelastakaa lapset järjestö Oulunsalossa rehtoreille Kouluterveydenhuollon kevätkoulutus Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen sivut Sosiaalityön tapaamiset ja videoneuvottelut Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yksiköt Lastensuojelu. Johtavien sosiaalityöntekijöiden kokous. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelufoorumi Posteri lehti Päättöseminaari Hankkeen tulokset Lehdistötiedote hankkeen päättymisestä

16 12 Hankkeesta on tiedotettu sekä ohjausryhmälle että Oulun kaupungin moniammatillisen alueellisen toimintamallin seurantaryhmälle säännöllisesti. Ne ovat olleet luontevia hankkeen tarkistuspisteitä, joissa on voitu arvioida hankkeen etenemistä ja tehdä valintoja ja päätöksiä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Preventterihankkeen kokoamaa aineistoa lapsiperheiden palveluiden yhteistoimintamalleista ja hankkeen toteuttamasta koulutus- ja keskustelufoorumista on referoitu seurantaryhmän loppuraporttiin. Siihen on myös sisällytetty perhetyön ja lasten ja nuorten hyvinvointiselvitysten aineistoa ja tuloksia. vastaa. Oulun kaupunki toimittaa lääninhallitukseen selvityksen valtioavustuksen käyttämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen valtionavustusselvityslomakkeella. Selvitykseen liitetään hankkeen julkaisu Preventteri - kirja. 7 TOTEUTUS Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Hankkeen käynnistämisen ja suunnittelun alkuvaiheeseen on sisältynyt hankeympäristöön ja yhteistyötahoihin tutustumista, samoin muiden kehittämishankkeiden kartoittamista. Keskeinen yhteistyötaho tässä hankkeessa oli Oulun kaupungin moniammatillisen alueellisen toimintamallin kehittämishanke. Perehtyminen ko. hankkeeseen on tapahtunut osallistumalla Tuiran ja Maikkulan kokeilujohtotiimien kokouksiin ja kokeilujohtotiimien muistioihin ajalla Kokeilujohtotiimit ovat tuottaneet runsaasti aineistoa mm. selvityksiä omista toimintakentistään, odotuksistaan yhteistyökumppaneille ja väliraportin kokeilujohtotiimin toiminnasta ajalta Muistioista ja väliraportista ilmeni, että suunnitellulla hankealueella Oulussa : 1. Koskelan alueen yhteistyöverkostojen nykytilanne oli kartoitettu. Alueen yhteistyöverkostoista oli tehty kehittämisehdotus. Alueella toimii mm. Toppilan yhteispalvelukeskus. Luotsi toiminta eli yhteistyö esikouluikäisten siirtymisestä kouluun on hyvä esimerkki yhteistyön kehittymisestä siirtymis-

17 vaiheessa. Toinen hyvä esimerkki on Ankkuri-perheprojektin toiminta joka muodostuu kotiin annettavasta tuesta, perhekerho- ja viikonlopputoiminnasta. 2. Kanta-Tuiran alueella oli tehty terveydenhuollon ja koulun yhteistyön jatkumon suunnittelua ja hankeideana esitetty mm. lapsiperheille kohtaamispaikkaa, nimikkososiaalityöntekijää päiväkotiin ja ryhmäyttä-mistoimintoja koululaisille (kouluterveystutkimuksessa ilmennyt poikien yksinäisyys) sekä Parkkitoiminta/läksypiiriä. 3. Puolivälikankaan alueen yhteistyöverkostoja ei tule esille muistioista. Aineistot olivat yhtenä lähtökohtana kehittämistoiminnalle samoin kuin tiivis yhteistyö kokeilujohtotiimin ja hankealueen toimijoiden kanssa. Hankkeitten ja niiden ohjausryhmille yhteinen seminaari pidettiin Oulussa Pehkolanlammella. Preventteri-hankkeelle kirjattiin odotuksiksi sisällöllinen tuki ja tutkimus varhaisen puuttumisen mallille ja moniammatilliselle työotteelle. Hankkeen alkuvaiheessa yhteistyöverkostojen rakentaminen tapahtui seuraavien tahojen kanssa: Osallistumiset kokouksiin, koulutuksiin ja yhteistyöryhmien tapaamisiin hankkeen alussa : 13 Kokeilujohtotiimien kokoukset 3.11, 10.11, ja Sidosryhmien kanssa työkokouksia esim. hankkeen talous ja Posken asiantuntijaryhmä ja Osaamiskeskuksen työkokoukset , , (Rokua) ja Kokeilujohtotiimin seurantaryhmän kokous Yhteistyöneuvottelu Kempeleen ja Oulunsalon kanssa Koulutusyhteistyön suunnittelua Mielenteko- hankkeen kanssa verkostokoulutuksesta ja , Perhetyön mahdollisuudet päivähoidossa -hankkeen kanssa ja Em hankkeeseen liittyvä Pilottitori

18 14 Preventteri- hankkeessa moniammatillista yhteistyötä on kehitetty tarjoamalla Tuiran hankealueen toimijaryhmille koulutus- ja keskustelufoorumi sekä kehittämistyötä tukevaa konsultaatiota ja tekemällä hankeyhteistyötä. Niistä yhteenvetoa seuraavassa. Koulutus- ja keskustelufoorumit moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä Verkostoituminen, verkostotyö ja moniammatillinen työote ovat pysyneet jo vuosikymmenen ajan keskeisinä käsitteinä. Sekä ammatillinen verkostoituminen että perheen omien verkostojen käyttöön ottaminen nähdään voimavarana. Perheen omilla voimavaroilla on keskeisin merkitys. Palvelujärjestelmien tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia asiakkaan omille ratkaisulle. Käytännössä ammatillinen yhteistyöryhmä syntyy usein moniasiakkuuden paineista. Eronen ym.(1995,75) esittelevät kirjassaan Engeströmin (1993) käsitteitä yhteistyöstä. Engeströmin mukaan vuorovaikutuksen tyypit ovat koordinaatio, kooperaatio ja kommunikaatio. Koordinaatio on rutiinimaista itsestään selvänä pidettyä kaavaa noudattavaa vuorovaikutuksen virtaa. Jokainen osanottaja keskittyy oman näkökulmansa ja intressinsä ajamiseen. Ajatuksia ei niinkään vaihdeta, vaan on enemmänkin kyse olemassa olevien rajojen ylläpitämisestä. Kooperaatiossa osanottajat kohdistavat huomionsa yhteiseen ongelmaan ja yrittävät ratkaista sen yhteisesti hyväksyttävällä tavalla sen sijaan, että jokainen keskittyisi vain oman intressinsä esittämiseen. Vuoropuhelu on intensiivistä ja yhteisestä kohteesta vaihdetaan ajatuksia. Parhaimmillaan yhteistyö voi olla kommunikaatiota. Kommunikaatiossa osanottajat kiinnittävät huomionsa yhteisen kohteen lisäksi omaan vuorovaikutukseen. Koko vuorovaikutuksen tapaa arvioidaan uudelleen ja kehitetään. Virtasen (1999,38) mukaan verkosto on vaativa toimintaympäristö, sillä sitä ruokitaan informaation vaihdolla, innovaatioilla, tuloksia tuottavalla toiminnalla ja uusilla haasteilla. Toimintaan on etsittävä johtotähti, jonka loistamiseksi tarvitaan kaikkien osallisten voimavaroja.

19 Preventteri -hankkeessa moniammatillista yhteistyötä on kehitetty tarjoamalla Tuiran hankealueen toimijaryhmille koulutus- ja keskustelufoorumi. Vuoropuhelufoorumit ovat eräänlaisia organisaatioiden välittäviä rakenteita. Ne tarjoavat neutraalia maaperää rakentaa uutta, yhteistä sisältöä moniammatilliselle palvelulle. Siksi niiden pientenkin ideoiden tunnistaminen ja tukeminen on askel kohti verkostomaista palvelua (mukaillen Karjalainen 2000, 85). Välittävä rakenne on erityisen merkittävä osallistumisen ja osallisuuden kannalta. Se luo mahdollisuuden yhteiseen tavoitteeseen tähtäävään vuoropuheluun silloin kun yhteisen tekemisen kohde on tiedossa, mutta yhteistyö ei lähde liikkeelle osapuolten ollessa sidoksissa toimintamuotoihinsa ja prosesseihinsa. Foorumin tavoitteena voidaan siten pitää erillään olevien toimijoiden saattamista samaan tilaan tärkeäksi koetun ja yhdistävän asian merkeissä. Toimivan keskustelufoorumin elementteinä voidaan pitää lisäksi mm. - kotipesää /päävastuullista vetäjää - säännöllisyyttä (yhteistyön selkäranka) - järjestelmällisyyttä (aikataulu, välitehtävät, seuranta, selkeä tehtäväjako) - tasapuolista hyötyä kaikkien osallistujien kesken - toisen(laisen) asiantuntijuuden arvostamista - kokemusoppimista (yhteinen oppimishistoria) - johdon mukanaoloa - osapuolten arvojen ja intressien näkyväksi tekemistä - yhteisiä käytäntöjä koskevia merkitysneuvotteluja, neuvottelu-samanaikaisuutta - kannustavaa palautemekanismia (ei käytetä riitakehitystä suhteiden jäsentämiseen) ja - toimivaa tiedonkulkua (mukaellen Stakes, YMP ideakortti 7/00). Edellä olevista elementeistä verkostoyhteyden epävarmuuttakin sietämällä ja monia dialogeja käymällä voi kulttuuriareenalla (foorumilla) syntyä rajoilla olevaa tietoa. Keskinäisten vaikutussuhteiden ymmärtämisen kautta yhteistyöosaaminen lisääntyy. 15

20 16 Oulun kaupungin hallintokuntien yhteinen kehittämishanke moniammatillisen toimintamallin rakentamiseksi ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi on loppuraportointivaiheessa. Preventteri -hanke toimi vuoden ajan kehittämishankkeen tukijana tutkimuksen, koulutuksen ja konsultaation muodossa. Tutkimusosioina on valmistunut perhetyön ja lasten ja nuorten hyvinvointiselvitykset. Koulutus- ja konsultaatio-osioon on osallistunut Tuiran kokeilujohtotiimin alueen toimijaryhmistä koostuvaa yhteistyöverkostoa päivähoidon, äitiys- ja lastenneuvolan, perheneuvolan, kouluterveydenhuollon, opetustoimen, sosiaalityön ja nuorisotoimen alueilta. Kun lähdettiin selvittämään toimijoiden omaa koulutustarvetta oli koulutustarveodotuksiksi kirjattu muistioihin mm: Toivotaan koulutuksellista tukea kohtaamaan perheen ongelma ja tukea miten työskennellään perheen kanssa. Moniammatillisten yhteistyöryhmien kokoontumista ehdotettiin kerran kuussa. Pohdittaisiin sitä, missä mennään, mitä voitaisiin tehdä, saataisiin vertaistukea ja työnohjausta. Moniammatillisen ryhmän taakse ei haluta vahvaa byrokratiaa, vaan sen tulisi toimia vapaana keskusteluareenana. Toivotaan yhteisiä koulutus- ja keskusteluareenoita yli hallintokuntarajojen. Tarvetta on verkostokonsulteille, opaslehtisille, videoille perheitä varten, jotta he tietäisivät miten toimia eri tilanteissa. Käytänteiden sopiminen helpottaa yhteistyötä, jolloin tiedetään miten, minkälaista, milloin yhteistyötä tehdään ja kenen kanssa. Yhteistyön mallista tulisi informoida kaikkia osapuolia. Siis toivottiin yhteisiä koulutus- ja keskusteluareenoita yli hallintokuntarajojen. Yhteinen tekemisen kohde oli tiedossa. Tarvittiin tila ja järjestäjä. Preventteri -hanke mahdollista nämä asiat. Hanke on järjestänyt yhdeksän foorumi- ja koulutustilaisuutta hankealueen toimijoille. Näissä osallistujat ovat voineet nostaa esiin käytännön kehittämistarpeita ja ideoita. Foorumit ovat olleet myös osallisuutta tukevia siten, että ryhmätöitä on tehty kaikissa foorumeissa. Toimijat ovat tehneet myös konkreettisia yhteistyösopimuksia mm. akselilla nuorisotoimi-koulutoimi, nuorisotoimi-lastensuojelu ja päivähoito- lastensuojelu. Yhteistyösopimusten tavoitteeksi asetettiin mm. työntekijöiden tutustuminen toisiinsa ja töihinsä, keskinäinen konsultointi, uutena lähestymis-

21 tapana neuvonnan ja tiedon jakamisen rinnalle kunnioittava kumppanuussuhde tukemaan vanhemmuutta, perheen verkostojen kartoittaminen, tiedon siirto (kun perhe muuttaa) ja kuukausittainen, laajennettu oppilashuoltoryhmä/yhdyskuntatyö. Toimijaryhmäkohtaisessa Huolen puheeksiottamis -koulutuksessa käsiteltiin muutoskeskustelun erityispiirteitä, muutostekniikoita ja -kokeiluja, työntekijäroolien joustavaa käyttöä ja verkostoja voimavarana. Tätä osioita toimijat pitivät toimivana ja koulutuksen antia tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään sosiaalityön lakisääteisen täydennyskoulutuksen suunnittelussa ns. vuorovaikutuskoulutuksena. Keskustelu- ja koulutusteemat - Ensimmäinen ideointifoorumi järjestettiin kokeilujohtotiimeille Perhekeskus työseminaarina Lasaretissa Vuoden aikana perhe(palvelu)keskus -ideaan on palattu ja ajankohtaisista, alueellisista ja valtakunnallisista perhepalvelun yhteistoimintamalleista on informoitu yhteistyötahoja. - Hyvinvoinnin haasteet ja voimaantumisprosessit -koulutus järjestettiin yhdessä päivähoitohankkeen kanssa helmikuussa. - Maaliskuun koulutus- ja keskustelufoorumissa kerättiin hankealueen toimijoiden esittämiä ennalta ehkäisevän yhteistyön kehittämistarpeita Tuiran, Puolivälikankaan ja Koskela- Toppilan suuralueiden näkökulmasta. Kehittämistarpeet käytiin sittemmin läpi kokeilujohtotiimiissä. Maaliskuun teemana oli Onko ehkäisevä lastensuojelu mahdollista? Toimijoille esiteltiin kehittävän työntutkimuksen mahdollisuuksia kehittämistyön tukena. - Toukokuun foorumin teemana oli Miten otan huolen puheeksi? Teemaan liittyi vuorovaikutusharjoituksia. - Edellä mainittua laajaa koulutuksen antia syvennettiin saadun myönteisen palautteen perusteella hankealueen toimijaryhmäkohtaisena koulutuksena kahdessa eri foorumissa elokuussa ja lokakuussa, jolloin käytiin läpi Käytännön konsteja positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi asiakasperheen ja viranomaisyhteistyön pulmatilanteissa. 17

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kaisi Peltoniemi Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena 1 SISÄLLYSLUETTELO Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot