KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 56 Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 57 Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59 Tiedoksi saatettavat asiat Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 62 Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Kurikkala Jani jäsen Siirilä Aila jäsen Suni Timo jäsen Vuotila Aulis jäsen Yrjänä Juha jäsen Peltola Matti varajäsen Ojala Tapani khall edustaja Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Takalo Annukka yhdyskuntatekniikan insinööri Lisätiedot POISSA Hihnala Sari jäsen Tilvis Päivi jäsen Lebeitsuk Riikka nuoristovalt.edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Halmeenpää ja Juha Yrjänä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Halmeenpää Juha Yrjänä

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä toimistossa Toimistosihteeri Anne Heikkilä

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Kalajoen kaupungin tekniset palvelut on teettänyt Kynätielle Katu- ja raken nus suun ni tel mat. Kynätien katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja raken nus lain 85 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mu kaises ti 14 päivän ajan Kalajoen kaupungintalolla Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Muistutuksia Kynätien katusuunnitelmiin saapui kaksi (2) kappaletta. Muistutus 1. Suvi Laitala ja Marjut Laitala Muistutus 2. Erkki Laitala 1. Suvi ja Marjut Laitala: Katsomme, että Kalajoen kaupungin esittämä katusuunnitelma on Kynä tien osalta mm. MRL:n 42 :n; 58 :n; 132 :n; sekä 172 :n; vastai nen, eikä katusuunnitelma ole mielestämme myöskään MRL:n 85 :n mukainen, jossa edellytetään että katu on suunniteltava ja ra kennet ta va siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ym pä ristöön sä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaa timuk set. Otteet MRL ja vastineet: MRL 42 Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja vi ran omaistoi min taan Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh dyt täes sä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toi men pi teitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai keu te ta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaa van, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole ase ma kaa va-alueel la voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muut ta mis ta koskevan vaikutuksen osalta. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. Voi mas sa ole va Kirkonseudun asemakaava on saanut lainvoiman

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ MRL 58 Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Mui den ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otet tava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaa vas sa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä ai heutta vien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien ase makaa va mää räys ten vastaisia. Asemakaavan oikeusvaikutuksista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskien sää de tään 71 d :ssä. ( /319) 4 momentti on kumottu L:lla /319. Asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden raken nuk sen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi on tar peen. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuot ta kerrallaan. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. MRL 132 Ympäristövaikutusten arviointi Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai vi ran omais hy väk syn tää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ym pä ris tövai ku tus ten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arvioin ti se los tus, se tulee liittää tässä laissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen. Vastine: Kadun suunnittelu ja rakentaminen asemakaavan mukaiseen paikkaan ei edel ly tä ympäristövaikutusten arviointia. MRL 172 Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui ta vaikutuksia.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan ra kenta mis ta asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo raken ne tul le alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 :n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia. ( /989) Edellä 171 :n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen poikkeamisen edel lytyk se nä on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien ra kennus ten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. ( /1129) Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassa olevan asemakaan mukaan. MRL 85 Kadun rakentaminen Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suun ni tel ta va ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukai seen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih tyi syyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava, mi tä 62 :ssä säädetään. Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksella. MRL62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, ta voit teista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yh teisöil lä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mah dol lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lau sua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin val tioneu vos ton asetuksella. ( /1441) Vastine: Kynätien katusuunnitelma on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mu kai sel le paikalle ja täyttää MRL 85 vaatimukset. 2. Erkki Laitala Pyydän huomioimaan seuraavaa: Ympäristölle ja kiinteistöille ei aiheudu ongelmia sulamis- tai sa de ve sis tä. Näkyvyyden Kynätieltä käännyttäessä Kasarmitielle. Vastine: Kynätien suunnitelmissa kadun reunaan rakennetaan sadevesilinja johon oh ja taan kadun ja alueen sadevedet.rakennettaessa huomioidaan maaston muo dot ja näin ollen saadaan vedet ohjattua sadevesilinjan kaivoihin. Kynätien molemmin puolin puustoa poistetaan näkyvyyden parantamiseksi ris teys alu eel la.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta merkitsee annetut vastineet tiedoksi ja hyväksyy suun ni tel man. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle 191/ /2013 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainion pohjakerrokseen syöksyi vesi perjantai na het ken aikaa. Veden tulon lakatessa tarkistettiin taloyhtiön ve sija lämpöjärjestelmät ja todettiin kaiken olevan kunnossa. Maanantaina ve si syök syä uu del leen kel la ri ker rok seen si säl le Lanki lan tien puolelta maapohjasta. Paikalle tilattiin Jätehuolto Pääkkösen paineauto avamaan Lankilantiellä tukkeutuneet sadevesikaivot. Kaivojen su la tuk sen ta pahduttua veden tulo sisälle lakkasi välittömästi. Tapahtuneesta johtuen kaksi huoneistoa jouduttiin tyhjentämään ja kunnostamaan. Korjaustyön kulut urakoitsijalle ja muut pakolliset kulut , kulut yh teen sä Kalajoen kaupunki on saneerannut Lankilantien välisenä aikana. Saneerauksen yhteydessä uusittiin tierakenteet, jätevesiviemäri, vesijoh to ja sadevesiviemäri sekä poistettiin käytöstä vanha vesijohto ja viemärilinja. Saneerauksen yhteydessä poistettiin kyseiseltä kiinteistöltä betoniset sakokaivot. Kaupunki liitti likaviemäriputken uuteen jätevesilinjaan ja sakokaivoon tulevan salaojaputken kaupungin sadevesiviemärilinjaan. Kaivoon ei ollut asennettu takaiskuventtiiliä, mikä olisi voinut estää tapahtuneen vesivahingon. Sadevesiviemärin tulvimisen aiheutti osittain tukossa ollut sadevesikaivo, johon oli kasaantunut luonnokiviä halkaisijaltaan noin 13 cm. Sulamisvesitulva oli tapahtumahetkellä kova. If Vakuutusyhtiöltä tuli kielteinen päätös. If Vahinkovakuutus va kuu tus ei kor vaa va hin koa. Vas tuu va kuu tus tur va ehdon 203 koh dan mu kaan va kuutus ei korvaa va hin koa, jo ka ai heutuu - kosteudesta tai vedestä - sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimi sesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena Oheismateriaalina hakemus ja selvitykset sekä If vakuutusyhtiön päätös. Puhelin keskustelussa If Vakuutusyhtiön edustajan kanssa selvisi, että viemäriverkostoa ei ole edes mahdollista saada vakuutuksen piiriin.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä kor va taan Asun to Oy Sääs tövainiolle aiheutuneet kulut. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat hakemus ja selvitykset sekä If vakuutus yh tiön päätös. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy, 1) että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle aiheutuneet kulut. 2) että vuoden 2014 talousarvion muutoksessa varataan määräraha vahingonkorvaukseen Asunto Oy Säästövainiolle. Kaupunginhallitus: TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainio on jättänyt päivätyllä kirjeellä sa de vesi va hin gon yleisten tilojen vahingonkorvausanomuksen. Sadevesivahinko tapahtui Kuten edellisessä kirjeessä mainittiin yleisten tilojen vahinkojen tut ki mi nen ja korjaaminen jätettiin myöhempään ajankohtaan. Korjaustyöt sa de ve si va hin gos ta johtuen on tehty myös yleisten tilojen osal ta. Va hingon kor vaus ano mus toteutuneiden kustannusten mukaan ,98. Kaikki korjaukset on saa tet tu loppuun. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle toteutuneiden kustannusten mukaan korjauskulut ,98. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille 291/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen pe rin ne huoneen perustamiseksi nuorisotalo Alexin alakerran tiloihin rakennuksen kun nos tus töi den yhteydessä. Aloitteen mukaan rakennuksen alakerrassa toi mi va perinnehuone voisi toimia myös vanhusten yhdistysten ko koon tumis paik ka na, jolloin heidän ei tarvisi kiivetä portaita yläkerrassa olevaan ny kyi seen kokoontumispaikkaan. Tällä hetkellä Perinneyhdistyksen näyttelyesineistöä säilytetään Kalajoen kau pun gin ta lon väestönsuojatiloissa. Näyttelyesineistölle Alexin kiinteistö, en ti nen Suoja, olisi arvoisensa paikka. Alexin rakennus toimii tällä hetkellä nuorisotilana ja erilaisten yhdistysten ja ryhmien kokoontumistilana. Talo on peruskunnoltaan hyväkuntoinen, lukuun ot ta mat ta kellaritiloja, joita tulvavesi on joskus kastellut. Nuorisotiloiksi ra ken nus on saneerattu luvun puolessa välissä. Taloon on tehty pieniä parannuksia, viime kesänä mm. korjattiin talon pääty räys täät. Yläkerrassa on iso kokoontumistila, pieni keittiö ja muutama pienempi huone lähinnä musiikin kuunteluun ja television katseluun. Alakerrassa on keit tiö, valvojan toimisto ja muutama huone. Alakerta on ollut huo mat tavas ti pienemmällä käytöllä verrattuna yläkertaan ja alakerrassa oli osa huo neis ta varastona. Alustavassa keskusteluissa nuorisopalveluiden edustajien kanssa todettiin, et tä olisi järkevää tehdä taloon pieniä parannuksia ja tilamuutoksia siten, et tä yläkerta jätettäisiin nuorison käyttöön ja alakertaan voitaisiin tällöin jättää kokoustilat ja perinnehuone, alakerran tilat voisivat olla myös vuokrattavissa yleiseen kokouskäyttöön. Taloon on aiheellista tehdä pintaremontti, se kä pieniä tilamuutoksia jo senkin takia, että edellisestä remontista on jo n. 30 vuotta. Talonrakennuspäällikkö: Alexin kiinteistöön teetetään suunnitelmat ja kustannusarvio em. tilojen muu tos töi hin. Lautakunta varaa ensi vuoden käyttösuunnitelmassa mää rära han muutostöiden toteuttamiseen. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat 319/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Pohjankylän koululla vanhalla puolella koulua käyvän pojan vanhemmat Mar jo Märsylä ja Markus Pöllä ovat esittäneet huolestumisensa koulun ns. van han puolen sisäilmasta. Pojalla on ollut ihon ärtymistä ja kutinaa, joka ilmeni syksyllä 2013 hänen siir ryt ty ään koululla uudelta puolen vanhalle puolen. Kesällä oireet olivat ka don neet, mutta syksyllä 2014 koulun alettua taas palanneet. Lääkärin suo si tuk ses ta oppilas on siirretty rinnakkaisluokalle eri luokkaan joulukuun alus ta. Väliaikainen siirto tulee olemaan 2-4 viikkoa, jonka jälkeen kat sotaan, onko luokan vaihto muuttanut tilannetta. Lisäksi oppilaan vanhemmat kysyvät, että tehdäänkö puutteellisen il manvaih don parantamiseksi mitään toimenpiteitä ja täyttääkö koulutila sil le ase te tut vaatimukset? Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmia on tutkittu muu taman viime vuoden aikana. Maaliskuussa 2014 otettiin viimeksi enemmän näyt tei tä mm. kuitunäytteet tu lo il ma ka na vis ta pyyhintänäytteet kalusteiden pin nal ta ja pois to il ma ka na vas ta, ilmanäytteet mikrobeista luokasta 208, se kä vertailun vuoksi ulkoa. Ma te ri aa li näyt tei tä luokasta 208 seinältä ja ma ton alta. Mikrobien osalta tulokset olivat tavanomaiset, il mas toin ti ka navis ta löytyi mineraalivillan kuituja. Kaikkien näytteiden analysointien jälkeen terveystarkastaja on todennut, et tä todennäköisin oireiden aiheuttaja on mineraalivillan kuidut, joita ka navis tos ta on löytynyt. Kesällä 2014 ilmastointi puhdistettiin harjaamalla. Syksyllä 2014 otettiin vielä kanavista luokasta 304 tarkistusnäyte, jonka ana ly soin ti tu los saapui Analysoinnin mukaan pyyhintänäyte sisäl si vieläkin teollisia kuituja. Koska näytteiden mukaan ilmastointikanavissa oli teollisia kuituja ( mineraalivillakuituja ), päätettiin palkata Wideline Oy:n asiantuntijat tut kimaan syytä kanaviston pölyisyydelle. Tutkimusraportti valmistui ja sen mukaan kanavisto sisälsi likaa, pölyä ja irtoroskaa, tuloilmakoneen suodattimet olivat suodatinluokaltaan riittämättömät ( EU 3 luo kan suodattimet ). Tarkastuksen perusteella, ilmastointikanavissa ei ollut kuitenkaan enää ns. mi ne raa li vil la ää ni louk ku ja. Toimenpide-ehdotuksina Wideline Oy suositteli seuraavat toimenpiteet: Tuloilmakoneen raitisilman ottoon lisätään lumisuojasäleikkö. Tuloilmakoneen suodatinosaa suurennetaan, näin saadaan koneelle tiheäm mät suodattimet.( EU 5 luokan suodattimet ). Tuloilmakanavisto puhdistetaan ja työ valvotaan Wideline Oy:n asian tun tijoi den toimesta. Samalla puhdistusluukkuja lisätään puhdistustyön hel potta mi sek si.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kokonaisilmamäärät tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään. Pohjankylän koulun vanhalla puolella on koneellinen ilmanvaihto, jossa tulo il ma lämmitetään ja poistoilma puhalletaan ulos, ilmastoinnissa ei siis ole läm mön talteenottoa. Ilmastointi on nykymittapuun mukaan van han ai kainen. Ilmastointijärjestelmä on rakennettu luvun silloisten ilmastoinnin suun nit te lu mää räys ten mukaisesti ja se täyttää sen ajan vaatimukset. Ilmastoinnin tuloilmaventtiileihin luokkiin asennettiin väliaikaiset tiheämmät suo dat ti met heti raportin valmistumisen jälkeen. Ilmastointikoneen parannustoimenpiteet aloitettiin em. ohjeistuksen mukaan ja siitä on jatkettu ilmastoinnin puhdistamisella, joka on par hail laan käynnissä. Työ tapahtuu alipaineistamalla kanavisto ja har jaamal la mekaanisesti joka kanava. Lopuksi kanavat desinfioidaan ja ilmastoinnin säädöt tarkistetaan. Tässä vaiheessa ilmastoinnille tehdään puhdistus. Pohjankylän koulun peruskorjaustarve tiedostetaan, koulukiinteistön tekniik ka ja pintarakenteet kaipaavat jo perusteellista korjausta, myös ope tustek niik ka tulisi saattaa ajan tasalle ja nykyaikaiseksi. Pohjankylän koulun peruskorjaus/ saneeraus odottaa kaupungin kou luverk ko rat kai sua, jonka jälkeen vasta tiedetään olevien koulujen kohtalo ja kou luil le tehtävät toimenpiteet. Ohesimatriaalina selvityspyyntö. Talonrakennuspäällikkö: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Holmanperän tiehoitokunta on päivätyllä kirjeellä anonut tie jaostol ta lisäavustusta Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kun nostuk seen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Holmanperän yksityistie Y502 on 590 m pitkä ja vuonna 2014 Kaupungin avus tus osuus on ollut 461. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Alajoen yksityistie on päivätyllä kirjeellä anonut tiejaostolta lisäavustusta Alajoentien soralle muuttamiseen. Lisäksi pyydetään merkitsemään tiedoksi tien luokituksen muuttuminen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Alajoen yksityistie T002 on m pitkä josta avustettava pituus m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Muutetaan tien luokitus tietokantaan. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Pernun yksityistie on saapuneella kirjeellä anonut tiejaostolta 1 692,60 lisäavustusta Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Pernun yksityistie T104 on m pitkä josta avustusta saa 600 m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut 943. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Tervahaudantie on anonut Pahkalan kylän yksityistieltä (T102) lupaa liittyä osak si Pahkalan kylän yksityistietä. Pahkalan kylän yksityistie on kokouksessaan käsitellyt anomuk sen ja päättäneet yksimielisesti puoltaa liitosta. Tervahaudantie on pääsytie pysyvälle asutukselle. Tällä hetkellä asu tuksel le osoite on Rantatie, joka aiheuttaa sekaannusta mm. hä ly tys ajo neuvoil le. Tervahaudantien pituus 270 m. Asuttuja talouksia 3 kpl. Kaupunginhallitus kokouksessaan on käsitellyt yk si tyis teiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämissä Kalajoella. Hallitus on päättänyt tuol loin, että avustuskriteerit 300 m ja 2 asuttua taloutta. Oheismateriaalina hakemus ja kartta. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättä, että Tervahaudantietä ei oteta mukaan avustuk sen piiriin. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat 5/ /2014, 214/ /2012 TekLtk (Laatija: toimistosihteeri Anne Heikkilä) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: - 5/ /2014 Keskustan kauppakortteleiden asamakaavan muutos. Ollut nähtävillä / /2012 Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen osayleiskaavat vireille. Kaava-aineisto nähtävillä Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo oheismatriaalina. Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta. Merkitään tiedoksi.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Toristuksen metsätie hakee avustusta vuosina toteutettavaan pe rus pa ran nus työ hön Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevaan osuuteen. Tie on ra ken net tu ja on noin 51,0 km pi tui nen. Suomen metsäkes kus on hyväk sy nyt tien perus pa ran nus suunni telman ja työt on aloitettu Koko hankkeen kustannusarvio on ,50, joista Kalajoen kau pungin alueella sijaitsevien yksityisten maan omis ta jien varoja ,64. Metsätalouden rahoituslain mukainen valtion tuki kattaa 50 % ( ,82 ) Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevien yksityisten maanomis ta jien kustannuksista. Toristuksen metsätie hakee Kalajoen kaupungilta 30 % avustusta yk si tyisten maanomistajien maksettavaksi jäävään ,82 osuuteen. Avustuk sen ollessa 30 % on avustus summa kokonaisuudessaan ,00. Avus tus osuus vuosittain ,00 vuosina Kaupunki on vuodesta 1996 alkaen avustanut metsäteiden rakentamista ja pe rus pa ran ta mis ta 30 %:lla metsänomistajien rahoitusosuudesta. Avustus on osoitettu tiekunnalle ja se on maksettu tien rakentamisen aikana vuosittain esitetyn rahoitustaulukon mukaisesti. (Kv ). Kaupunginhallituksen päätökseen perustuen uudet avustukset , avus tus %, maksu viiden vuoden aikana. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättää, ettätoristuksen metsäautotien pe rus pa ranta mi seen myönne tään avustusta toteutuneiden kustannusten mukaan kuiten kin enintään ,00 seuraavasti: - vuonna 2014 avustusta maksetaan 30 % mukaan ,00 - vuosina avustusta maksetaan 10-30% mukaan ta lousar vion määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 475/ /2011 TekLtk (Valmistelija: vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava Rauli Mäkitalo, kuntateknii kan konsultti Matti Sirviön lausunnon pohjalta) POP- ELY on laatinut tiesuunnitelman, missä esitetään maantien 7780 saneeraus Kalajoen taajamassa. Suunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa. Vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava: Kalajoen kaupunki esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa: Hanke voidaan toteuttaa nykyisellä ELYn hallinnoimalla yleisen tien tiealueella sekä Kalajoen kaupungin omistamalla maalla. Yllämainittu tiesuunnitelma on pidetty nähtävillä yleisistä teistä /503 annetun maantielain mukaisesti kolmenkymmenen päivän ajan Tiesuunnitelmasta ei ole annettu muistutuksia. Kaupunki pyytää ELY-keskusta kiinnittämään erityistä huomiota hankkeen läpiviennissä kadun uusien ja vanhojen rakenne kerrosten yhteensovittamiseen liittyviin ongelmiin. Kaupunki esittää hankkeen yhteydessä uudelleen asfaltoitavaksi maantien 7780 välillä Merenojantie (kiertoliittymä) - Kasarmintie sekä Pohjankyläntie - Kukkulantie nykyisen päällysteen huonokuntoisuuden vuoksi. ELY pyytää lausuntopyynnössään Kalajoen kaupungilta ilmoitusta siinä eriteltyihin asioihin. Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta lausuntonaan il moittaa seuraavaa: Kalajoen kaupunki: 1 on laatinut suunnitelman käsittävälle alueelle hyväksytyn asemakaavan, joka ei ole liittymänuolten osalta täysin tiesuun ni telman mukainen 2 ei tässä vaiheessa muuta kaavaa tiesuunnitelman mukaiseksi, vaan ELYn kanssa sovitun mukaisesti hakee liittymien mää rään ja sijaintiin poikkeuslupaa. Poikkeus luvan kä sittely on vi reillä. 3 hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja raken teet 4 vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja lait teiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ sitoutuu siihen, että ELY -keskus toimii hankkeen urak kaso pimuksen mu kaisena rakennuttajana (myös katu alueella) 6 luovuttaa maa-alueet maantien parantamisesta aiheutu vien asemakaa van mukaisten katuliittymien parantamis ta ja te kemistä varten 7 on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavat omis tamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin 8 hyväksyy maantien 7780 muuttamisen kaduksi välillä valta tie 8 - Kukkulantie ja sitoutuu tekemään tarvittavat asema kaa vamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittö mästi hank keen valmistuttua 9 ei huomauta tiesuunnitelmassa esitetystä läjitysalueesta ei kä sinne johtavien yksityisteiden parantamiseen ja käyttöön liit tyvistä asioista TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) ELY -keskus on Maantie 7780 Kalajoen taajamatien saneerausta kos kevas sa lausuntopyynnössään pyytänyt Kalajoen kaupungin si toumus ta hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja ilmoitusta voi ko Kalajoen kaupunki toimia EU-rahoituksen hakijatahona. Lausuntopyyntö ja alustava rahoitushakemus oheismateriaalina. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksille, että Kalajoen kaupunki si tou tuu hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin lau sun to pyynnös sä esitetyn mukaisesti ja sitoutuu toimimaan hankkeen EU -ra hoi tuksen hakija tahona. Päätetään jättää EU-rahoitushakemus ja valtuutetaan tekninen johtaja teke mään hakemukseen tarvittavat muutokset ja allekirjoittamaan ra hoi tusha ke mus.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus 463/ /2011 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Hankkeen tarkoituksena on parantaa Lestijoen alaosan tulvasuojelua tasol le HW1/100 joen suuosalta n. 5 km ylävirtaan pengerrysalueen ylä puolel le saakka. Hankkeessa parannetaan olemassaolevia penkereitä, ruo pataan uomia, rakennetaan pohjapatoja ja korotetaan maantietä. Hanke ei vaikuta havaittavasti Lestijoen virtaamiin. Haittana peltoviljelylle on peltoalueen menetys penkereiden rakentamisen, siirtämisen ja le ven tämi sen vuoksi. Penkereen kunnostuksella parannetaan sekä kulkuyhteyttä vil je lyk sil le että virkistyskäyttömahdollisuutta. Pajalankosken mai se moin nilla, tulvatasanteiden ruoppauksilla ja jokiuoman rantojen raivauksilla on posi tii vi nen vaikutus maisemalle ja virkistyskäytölle. Hankkeella ei ole todettu olevan vaikutuksia Lestijoen Natura 2000 alu eeseen. Hankeen tulvasuojelu hyöty HW 1/100 kertavahingon osalta rakennuksille ja rakenteille on arviolta 2-3 milj.. Lisäksi nykyisten tulvauhan alaisten kiin teis tö jen arvo nousee parantuvan tulvasuojauksen takia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään myöntänyt lu van Kalajoen kaupungille Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamiselle. Lu vas ta on valitettu hallinto- ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kor keimman hallinto-oikeuden päätöksellä hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Hal lin to-oi keus on päättänyt, että lupamääräystä 8. Tomujoentien ko rot tami ses ta täydennetään niin, että luvan saajan tulee selvittää rakennusten pe rus tus ten korkeus ja laatia suunnitelma väliaikaiselle tulvasuojelulle ko. vai ku tus alu eel la. Kalajoen kaupunki on tehnyt tarvittavat lisäselvitykset sekä aloittanut maanomistaja lupien päivittämisen nykyistä tilannetta vas taavak si. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Kalajoen kaupunki on neu vo tel lut Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen kanssa hankkeen to teutta mi ses ta ja rahoittamisesta. ELY:n linjauksen mukaan hankeen ra ken nutta ja na tulisi olla kaupunki ja hankkeelle olisi mahdollista saada ve sis tö toimen pi de avus tus ta. Alustavasti on keskusteltu 50 %:n avustuksesta. Oheismateriaalina alustava vesistötoimenpiteen avustushakemus. Tekninen lautakunta päättää hakea hankkeelle ve sis tö toi men pi de avus tusta. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään avustushakemukseen tarvittavat muu tok set ja allekirjoittamaan avustushakemuksen.

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot