KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 56 Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 57 Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59 Tiedoksi saatettavat asiat Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 62 Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Kurikkala Jani jäsen Siirilä Aila jäsen Suni Timo jäsen Vuotila Aulis jäsen Yrjänä Juha jäsen Peltola Matti varajäsen Ojala Tapani khall edustaja Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Takalo Annukka yhdyskuntatekniikan insinööri Lisätiedot POISSA Hihnala Sari jäsen Tilvis Päivi jäsen Lebeitsuk Riikka nuoristovalt.edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Halmeenpää ja Juha Yrjänä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Halmeenpää Juha Yrjänä

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä toimistossa Toimistosihteeri Anne Heikkilä

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Kalajoen kaupungin tekniset palvelut on teettänyt Kynätielle Katu- ja raken nus suun ni tel mat. Kynätien katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja raken nus lain 85 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mu kaises ti 14 päivän ajan Kalajoen kaupungintalolla Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Muistutuksia Kynätien katusuunnitelmiin saapui kaksi (2) kappaletta. Muistutus 1. Suvi Laitala ja Marjut Laitala Muistutus 2. Erkki Laitala 1. Suvi ja Marjut Laitala: Katsomme, että Kalajoen kaupungin esittämä katusuunnitelma on Kynä tien osalta mm. MRL:n 42 :n; 58 :n; 132 :n; sekä 172 :n; vastai nen, eikä katusuunnitelma ole mielestämme myöskään MRL:n 85 :n mukainen, jossa edellytetään että katu on suunniteltava ja ra kennet ta va siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ym pä ristöön sä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaa timuk set. Otteet MRL ja vastineet: MRL 42 Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja vi ran omaistoi min taan Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh dyt täes sä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toi men pi teitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai keu te ta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaa van, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole ase ma kaa va-alueel la voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muut ta mis ta koskevan vaikutuksen osalta. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. Voi mas sa ole va Kirkonseudun asemakaava on saanut lainvoiman

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ MRL 58 Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Mui den ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otet tava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaa vas sa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä ai heutta vien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien ase makaa va mää räys ten vastaisia. Asemakaavan oikeusvaikutuksista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskien sää de tään 71 d :ssä. ( /319) 4 momentti on kumottu L:lla /319. Asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden raken nuk sen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi on tar peen. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuot ta kerrallaan. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. MRL 132 Ympäristövaikutusten arviointi Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai vi ran omais hy väk syn tää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ym pä ris tövai ku tus ten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arvioin ti se los tus, se tulee liittää tässä laissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen. Vastine: Kadun suunnittelu ja rakentaminen asemakaavan mukaiseen paikkaan ei edel ly tä ympäristövaikutusten arviointia. MRL 172 Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui ta vaikutuksia.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan ra kenta mis ta asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo raken ne tul le alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 :n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia. ( /989) Edellä 171 :n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen poikkeamisen edel lytyk se nä on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien ra kennus ten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. ( /1129) Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassa olevan asemakaan mukaan. MRL 85 Kadun rakentaminen Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suun ni tel ta va ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukai seen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih tyi syyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava, mi tä 62 :ssä säädetään. Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksella. MRL62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, ta voit teista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yh teisöil lä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mah dol lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lau sua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin val tioneu vos ton asetuksella. ( /1441) Vastine: Kynätien katusuunnitelma on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mu kai sel le paikalle ja täyttää MRL 85 vaatimukset. 2. Erkki Laitala Pyydän huomioimaan seuraavaa: Ympäristölle ja kiinteistöille ei aiheudu ongelmia sulamis- tai sa de ve sis tä. Näkyvyyden Kynätieltä käännyttäessä Kasarmitielle. Vastine: Kynätien suunnitelmissa kadun reunaan rakennetaan sadevesilinja johon oh ja taan kadun ja alueen sadevedet.rakennettaessa huomioidaan maaston muo dot ja näin ollen saadaan vedet ohjattua sadevesilinjan kaivoihin. Kynätien molemmin puolin puustoa poistetaan näkyvyyden parantamiseksi ris teys alu eel la.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta merkitsee annetut vastineet tiedoksi ja hyväksyy suun ni tel man. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle 191/ /2013 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainion pohjakerrokseen syöksyi vesi perjantai na het ken aikaa. Veden tulon lakatessa tarkistettiin taloyhtiön ve sija lämpöjärjestelmät ja todettiin kaiken olevan kunnossa. Maanantaina ve si syök syä uu del leen kel la ri ker rok seen si säl le Lanki lan tien puolelta maapohjasta. Paikalle tilattiin Jätehuolto Pääkkösen paineauto avamaan Lankilantiellä tukkeutuneet sadevesikaivot. Kaivojen su la tuk sen ta pahduttua veden tulo sisälle lakkasi välittömästi. Tapahtuneesta johtuen kaksi huoneistoa jouduttiin tyhjentämään ja kunnostamaan. Korjaustyön kulut urakoitsijalle ja muut pakolliset kulut , kulut yh teen sä Kalajoen kaupunki on saneerannut Lankilantien välisenä aikana. Saneerauksen yhteydessä uusittiin tierakenteet, jätevesiviemäri, vesijoh to ja sadevesiviemäri sekä poistettiin käytöstä vanha vesijohto ja viemärilinja. Saneerauksen yhteydessä poistettiin kyseiseltä kiinteistöltä betoniset sakokaivot. Kaupunki liitti likaviemäriputken uuteen jätevesilinjaan ja sakokaivoon tulevan salaojaputken kaupungin sadevesiviemärilinjaan. Kaivoon ei ollut asennettu takaiskuventtiiliä, mikä olisi voinut estää tapahtuneen vesivahingon. Sadevesiviemärin tulvimisen aiheutti osittain tukossa ollut sadevesikaivo, johon oli kasaantunut luonnokiviä halkaisijaltaan noin 13 cm. Sulamisvesitulva oli tapahtumahetkellä kova. If Vakuutusyhtiöltä tuli kielteinen päätös. If Vahinkovakuutus va kuu tus ei kor vaa va hin koa. Vas tuu va kuu tus tur va ehdon 203 koh dan mu kaan va kuutus ei korvaa va hin koa, jo ka ai heutuu - kosteudesta tai vedestä - sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimi sesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena Oheismateriaalina hakemus ja selvitykset sekä If vakuutusyhtiön päätös. Puhelin keskustelussa If Vakuutusyhtiön edustajan kanssa selvisi, että viemäriverkostoa ei ole edes mahdollista saada vakuutuksen piiriin.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä kor va taan Asun to Oy Sääs tövainiolle aiheutuneet kulut. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat hakemus ja selvitykset sekä If vakuutus yh tiön päätös. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy, 1) että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle aiheutuneet kulut. 2) että vuoden 2014 talousarvion muutoksessa varataan määräraha vahingonkorvaukseen Asunto Oy Säästövainiolle. Kaupunginhallitus: TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainio on jättänyt päivätyllä kirjeellä sa de vesi va hin gon yleisten tilojen vahingonkorvausanomuksen. Sadevesivahinko tapahtui Kuten edellisessä kirjeessä mainittiin yleisten tilojen vahinkojen tut ki mi nen ja korjaaminen jätettiin myöhempään ajankohtaan. Korjaustyöt sa de ve si va hin gos ta johtuen on tehty myös yleisten tilojen osal ta. Va hingon kor vaus ano mus toteutuneiden kustannusten mukaan ,98. Kaikki korjaukset on saa tet tu loppuun. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle toteutuneiden kustannusten mukaan korjauskulut ,98. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille 291/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen pe rin ne huoneen perustamiseksi nuorisotalo Alexin alakerran tiloihin rakennuksen kun nos tus töi den yhteydessä. Aloitteen mukaan rakennuksen alakerrassa toi mi va perinnehuone voisi toimia myös vanhusten yhdistysten ko koon tumis paik ka na, jolloin heidän ei tarvisi kiivetä portaita yläkerrassa olevaan ny kyi seen kokoontumispaikkaan. Tällä hetkellä Perinneyhdistyksen näyttelyesineistöä säilytetään Kalajoen kau pun gin ta lon väestönsuojatiloissa. Näyttelyesineistölle Alexin kiinteistö, en ti nen Suoja, olisi arvoisensa paikka. Alexin rakennus toimii tällä hetkellä nuorisotilana ja erilaisten yhdistysten ja ryhmien kokoontumistilana. Talo on peruskunnoltaan hyväkuntoinen, lukuun ot ta mat ta kellaritiloja, joita tulvavesi on joskus kastellut. Nuorisotiloiksi ra ken nus on saneerattu luvun puolessa välissä. Taloon on tehty pieniä parannuksia, viime kesänä mm. korjattiin talon pääty räys täät. Yläkerrassa on iso kokoontumistila, pieni keittiö ja muutama pienempi huone lähinnä musiikin kuunteluun ja television katseluun. Alakerrassa on keit tiö, valvojan toimisto ja muutama huone. Alakerta on ollut huo mat tavas ti pienemmällä käytöllä verrattuna yläkertaan ja alakerrassa oli osa huo neis ta varastona. Alustavassa keskusteluissa nuorisopalveluiden edustajien kanssa todettiin, et tä olisi järkevää tehdä taloon pieniä parannuksia ja tilamuutoksia siten, et tä yläkerta jätettäisiin nuorison käyttöön ja alakertaan voitaisiin tällöin jättää kokoustilat ja perinnehuone, alakerran tilat voisivat olla myös vuokrattavissa yleiseen kokouskäyttöön. Taloon on aiheellista tehdä pintaremontti, se kä pieniä tilamuutoksia jo senkin takia, että edellisestä remontista on jo n. 30 vuotta. Talonrakennuspäällikkö: Alexin kiinteistöön teetetään suunnitelmat ja kustannusarvio em. tilojen muu tos töi hin. Lautakunta varaa ensi vuoden käyttösuunnitelmassa mää rära han muutostöiden toteuttamiseen. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat 319/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Pohjankylän koululla vanhalla puolella koulua käyvän pojan vanhemmat Mar jo Märsylä ja Markus Pöllä ovat esittäneet huolestumisensa koulun ns. van han puolen sisäilmasta. Pojalla on ollut ihon ärtymistä ja kutinaa, joka ilmeni syksyllä 2013 hänen siir ryt ty ään koululla uudelta puolen vanhalle puolen. Kesällä oireet olivat ka don neet, mutta syksyllä 2014 koulun alettua taas palanneet. Lääkärin suo si tuk ses ta oppilas on siirretty rinnakkaisluokalle eri luokkaan joulukuun alus ta. Väliaikainen siirto tulee olemaan 2-4 viikkoa, jonka jälkeen kat sotaan, onko luokan vaihto muuttanut tilannetta. Lisäksi oppilaan vanhemmat kysyvät, että tehdäänkö puutteellisen il manvaih don parantamiseksi mitään toimenpiteitä ja täyttääkö koulutila sil le ase te tut vaatimukset? Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmia on tutkittu muu taman viime vuoden aikana. Maaliskuussa 2014 otettiin viimeksi enemmän näyt tei tä mm. kuitunäytteet tu lo il ma ka na vis ta pyyhintänäytteet kalusteiden pin nal ta ja pois to il ma ka na vas ta, ilmanäytteet mikrobeista luokasta 208, se kä vertailun vuoksi ulkoa. Ma te ri aa li näyt tei tä luokasta 208 seinältä ja ma ton alta. Mikrobien osalta tulokset olivat tavanomaiset, il mas toin ti ka navis ta löytyi mineraalivillan kuituja. Kaikkien näytteiden analysointien jälkeen terveystarkastaja on todennut, et tä todennäköisin oireiden aiheuttaja on mineraalivillan kuidut, joita ka navis tos ta on löytynyt. Kesällä 2014 ilmastointi puhdistettiin harjaamalla. Syksyllä 2014 otettiin vielä kanavista luokasta 304 tarkistusnäyte, jonka ana ly soin ti tu los saapui Analysoinnin mukaan pyyhintänäyte sisäl si vieläkin teollisia kuituja. Koska näytteiden mukaan ilmastointikanavissa oli teollisia kuituja ( mineraalivillakuituja ), päätettiin palkata Wideline Oy:n asiantuntijat tut kimaan syytä kanaviston pölyisyydelle. Tutkimusraportti valmistui ja sen mukaan kanavisto sisälsi likaa, pölyä ja irtoroskaa, tuloilmakoneen suodattimet olivat suodatinluokaltaan riittämättömät ( EU 3 luo kan suodattimet ). Tarkastuksen perusteella, ilmastointikanavissa ei ollut kuitenkaan enää ns. mi ne raa li vil la ää ni louk ku ja. Toimenpide-ehdotuksina Wideline Oy suositteli seuraavat toimenpiteet: Tuloilmakoneen raitisilman ottoon lisätään lumisuojasäleikkö. Tuloilmakoneen suodatinosaa suurennetaan, näin saadaan koneelle tiheäm mät suodattimet.( EU 5 luokan suodattimet ). Tuloilmakanavisto puhdistetaan ja työ valvotaan Wideline Oy:n asian tun tijoi den toimesta. Samalla puhdistusluukkuja lisätään puhdistustyön hel potta mi sek si.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kokonaisilmamäärät tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään. Pohjankylän koulun vanhalla puolella on koneellinen ilmanvaihto, jossa tulo il ma lämmitetään ja poistoilma puhalletaan ulos, ilmastoinnissa ei siis ole läm mön talteenottoa. Ilmastointi on nykymittapuun mukaan van han ai kainen. Ilmastointijärjestelmä on rakennettu luvun silloisten ilmastoinnin suun nit te lu mää räys ten mukaisesti ja se täyttää sen ajan vaatimukset. Ilmastoinnin tuloilmaventtiileihin luokkiin asennettiin väliaikaiset tiheämmät suo dat ti met heti raportin valmistumisen jälkeen. Ilmastointikoneen parannustoimenpiteet aloitettiin em. ohjeistuksen mukaan ja siitä on jatkettu ilmastoinnin puhdistamisella, joka on par hail laan käynnissä. Työ tapahtuu alipaineistamalla kanavisto ja har jaamal la mekaanisesti joka kanava. Lopuksi kanavat desinfioidaan ja ilmastoinnin säädöt tarkistetaan. Tässä vaiheessa ilmastoinnille tehdään puhdistus. Pohjankylän koulun peruskorjaustarve tiedostetaan, koulukiinteistön tekniik ka ja pintarakenteet kaipaavat jo perusteellista korjausta, myös ope tustek niik ka tulisi saattaa ajan tasalle ja nykyaikaiseksi. Pohjankylän koulun peruskorjaus/ saneeraus odottaa kaupungin kou luverk ko rat kai sua, jonka jälkeen vasta tiedetään olevien koulujen kohtalo ja kou luil le tehtävät toimenpiteet. Ohesimatriaalina selvityspyyntö. Talonrakennuspäällikkö: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Holmanperän tiehoitokunta on päivätyllä kirjeellä anonut tie jaostol ta lisäavustusta Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kun nostuk seen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Holmanperän yksityistie Y502 on 590 m pitkä ja vuonna 2014 Kaupungin avus tus osuus on ollut 461. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Alajoen yksityistie on päivätyllä kirjeellä anonut tiejaostolta lisäavustusta Alajoentien soralle muuttamiseen. Lisäksi pyydetään merkitsemään tiedoksi tien luokituksen muuttuminen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Alajoen yksityistie T002 on m pitkä josta avustettava pituus m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Muutetaan tien luokitus tietokantaan. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Pernun yksityistie on saapuneella kirjeellä anonut tiejaostolta 1 692,60 lisäavustusta Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Pernun yksityistie T104 on m pitkä josta avustusta saa 600 m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut 943. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Tervahaudantie on anonut Pahkalan kylän yksityistieltä (T102) lupaa liittyä osak si Pahkalan kylän yksityistietä. Pahkalan kylän yksityistie on kokouksessaan käsitellyt anomuk sen ja päättäneet yksimielisesti puoltaa liitosta. Tervahaudantie on pääsytie pysyvälle asutukselle. Tällä hetkellä asu tuksel le osoite on Rantatie, joka aiheuttaa sekaannusta mm. hä ly tys ajo neuvoil le. Tervahaudantien pituus 270 m. Asuttuja talouksia 3 kpl. Kaupunginhallitus kokouksessaan on käsitellyt yk si tyis teiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämissä Kalajoella. Hallitus on päättänyt tuol loin, että avustuskriteerit 300 m ja 2 asuttua taloutta. Oheismateriaalina hakemus ja kartta. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättä, että Tervahaudantietä ei oteta mukaan avustuk sen piiriin. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat 5/ /2014, 214/ /2012 TekLtk (Laatija: toimistosihteeri Anne Heikkilä) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: - 5/ /2014 Keskustan kauppakortteleiden asamakaavan muutos. Ollut nähtävillä / /2012 Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen osayleiskaavat vireille. Kaava-aineisto nähtävillä Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo oheismatriaalina. Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta. Merkitään tiedoksi.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Toristuksen metsätie hakee avustusta vuosina toteutettavaan pe rus pa ran nus työ hön Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevaan osuuteen. Tie on ra ken net tu ja on noin 51,0 km pi tui nen. Suomen metsäkes kus on hyväk sy nyt tien perus pa ran nus suunni telman ja työt on aloitettu Koko hankkeen kustannusarvio on ,50, joista Kalajoen kau pungin alueella sijaitsevien yksityisten maan omis ta jien varoja ,64. Metsätalouden rahoituslain mukainen valtion tuki kattaa 50 % ( ,82 ) Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevien yksityisten maanomis ta jien kustannuksista. Toristuksen metsätie hakee Kalajoen kaupungilta 30 % avustusta yk si tyisten maanomistajien maksettavaksi jäävään ,82 osuuteen. Avustuk sen ollessa 30 % on avustus summa kokonaisuudessaan ,00. Avus tus osuus vuosittain ,00 vuosina Kaupunki on vuodesta 1996 alkaen avustanut metsäteiden rakentamista ja pe rus pa ran ta mis ta 30 %:lla metsänomistajien rahoitusosuudesta. Avustus on osoitettu tiekunnalle ja se on maksettu tien rakentamisen aikana vuosittain esitetyn rahoitustaulukon mukaisesti. (Kv ). Kaupunginhallituksen päätökseen perustuen uudet avustukset , avus tus %, maksu viiden vuoden aikana. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättää, ettätoristuksen metsäautotien pe rus pa ranta mi seen myönne tään avustusta toteutuneiden kustannusten mukaan kuiten kin enintään ,00 seuraavasti: - vuonna 2014 avustusta maksetaan 30 % mukaan ,00 - vuosina avustusta maksetaan 10-30% mukaan ta lousar vion määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 475/ /2011 TekLtk (Valmistelija: vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava Rauli Mäkitalo, kuntateknii kan konsultti Matti Sirviön lausunnon pohjalta) POP- ELY on laatinut tiesuunnitelman, missä esitetään maantien 7780 saneeraus Kalajoen taajamassa. Suunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa. Vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava: Kalajoen kaupunki esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa: Hanke voidaan toteuttaa nykyisellä ELYn hallinnoimalla yleisen tien tiealueella sekä Kalajoen kaupungin omistamalla maalla. Yllämainittu tiesuunnitelma on pidetty nähtävillä yleisistä teistä /503 annetun maantielain mukaisesti kolmenkymmenen päivän ajan Tiesuunnitelmasta ei ole annettu muistutuksia. Kaupunki pyytää ELY-keskusta kiinnittämään erityistä huomiota hankkeen läpiviennissä kadun uusien ja vanhojen rakenne kerrosten yhteensovittamiseen liittyviin ongelmiin. Kaupunki esittää hankkeen yhteydessä uudelleen asfaltoitavaksi maantien 7780 välillä Merenojantie (kiertoliittymä) - Kasarmintie sekä Pohjankyläntie - Kukkulantie nykyisen päällysteen huonokuntoisuuden vuoksi. ELY pyytää lausuntopyynnössään Kalajoen kaupungilta ilmoitusta siinä eriteltyihin asioihin. Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta lausuntonaan il moittaa seuraavaa: Kalajoen kaupunki: 1 on laatinut suunnitelman käsittävälle alueelle hyväksytyn asemakaavan, joka ei ole liittymänuolten osalta täysin tiesuun ni telman mukainen 2 ei tässä vaiheessa muuta kaavaa tiesuunnitelman mukaiseksi, vaan ELYn kanssa sovitun mukaisesti hakee liittymien mää rään ja sijaintiin poikkeuslupaa. Poikkeus luvan kä sittely on vi reillä. 3 hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja raken teet 4 vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja lait teiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ sitoutuu siihen, että ELY -keskus toimii hankkeen urak kaso pimuksen mu kaisena rakennuttajana (myös katu alueella) 6 luovuttaa maa-alueet maantien parantamisesta aiheutu vien asemakaa van mukaisten katuliittymien parantamis ta ja te kemistä varten 7 on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavat omis tamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin 8 hyväksyy maantien 7780 muuttamisen kaduksi välillä valta tie 8 - Kukkulantie ja sitoutuu tekemään tarvittavat asema kaa vamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittö mästi hank keen valmistuttua 9 ei huomauta tiesuunnitelmassa esitetystä läjitysalueesta ei kä sinne johtavien yksityisteiden parantamiseen ja käyttöön liit tyvistä asioista TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) ELY -keskus on Maantie 7780 Kalajoen taajamatien saneerausta kos kevas sa lausuntopyynnössään pyytänyt Kalajoen kaupungin si toumus ta hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja ilmoitusta voi ko Kalajoen kaupunki toimia EU-rahoituksen hakijatahona. Lausuntopyyntö ja alustava rahoitushakemus oheismateriaalina. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksille, että Kalajoen kaupunki si tou tuu hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin lau sun to pyynnös sä esitetyn mukaisesti ja sitoutuu toimimaan hankkeen EU -ra hoi tuksen hakija tahona. Päätetään jättää EU-rahoitushakemus ja valtuutetaan tekninen johtaja teke mään hakemukseen tarvittavat muutokset ja allekirjoittamaan ra hoi tusha ke mus.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus 463/ /2011 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Hankkeen tarkoituksena on parantaa Lestijoen alaosan tulvasuojelua tasol le HW1/100 joen suuosalta n. 5 km ylävirtaan pengerrysalueen ylä puolel le saakka. Hankkeessa parannetaan olemassaolevia penkereitä, ruo pataan uomia, rakennetaan pohjapatoja ja korotetaan maantietä. Hanke ei vaikuta havaittavasti Lestijoen virtaamiin. Haittana peltoviljelylle on peltoalueen menetys penkereiden rakentamisen, siirtämisen ja le ven tämi sen vuoksi. Penkereen kunnostuksella parannetaan sekä kulkuyhteyttä vil je lyk sil le että virkistyskäyttömahdollisuutta. Pajalankosken mai se moin nilla, tulvatasanteiden ruoppauksilla ja jokiuoman rantojen raivauksilla on posi tii vi nen vaikutus maisemalle ja virkistyskäytölle. Hankkeella ei ole todettu olevan vaikutuksia Lestijoen Natura 2000 alu eeseen. Hankeen tulvasuojelu hyöty HW 1/100 kertavahingon osalta rakennuksille ja rakenteille on arviolta 2-3 milj.. Lisäksi nykyisten tulvauhan alaisten kiin teis tö jen arvo nousee parantuvan tulvasuojauksen takia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään myöntänyt lu van Kalajoen kaupungille Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamiselle. Lu vas ta on valitettu hallinto- ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kor keimman hallinto-oikeuden päätöksellä hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Hal lin to-oi keus on päättänyt, että lupamääräystä 8. Tomujoentien ko rot tami ses ta täydennetään niin, että luvan saajan tulee selvittää rakennusten pe rus tus ten korkeus ja laatia suunnitelma väliaikaiselle tulvasuojelulle ko. vai ku tus alu eel la. Kalajoen kaupunki on tehnyt tarvittavat lisäselvitykset sekä aloittanut maanomistaja lupien päivittämisen nykyistä tilannetta vas taavak si. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Kalajoen kaupunki on neu vo tel lut Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen kanssa hankkeen to teutta mi ses ta ja rahoittamisesta. ELY:n linjauksen mukaan hankeen ra ken nutta ja na tulisi olla kaupunki ja hankkeelle olisi mahdollista saada ve sis tö toimen pi de avus tus ta. Alustavasti on keskusteltu 50 %:n avustuksesta. Oheismateriaalina alustava vesistötoimenpiteen avustushakemus. Tekninen lautakunta päättää hakea hankkeelle ve sis tö toi men pi de avus tusta. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään avustushakemukseen tarvittavat muu tok set ja allekirjoittamaan avustushakemuksen.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen Tiejaosto 2 19.01.2016 Tekninen lautakunta 6 03.02.2016 Tiejaosto 5 08.02.2016 Tekninen lautakunta 11 16.03.2016 Yksityistieavustusten perusteet 2016 18/10.03.01/2016 Tiejsto 19.01.2016 2 (Valmistelija:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 28.01.2015 klo 18:30-20:31 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2015 4 2

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 28.11.2016 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 276 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 50

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 50 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 50 Tekninen lautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:30-20:10 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Lausunto suunnitelmasta ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 Sivistyslautakunta Aika 08.09.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo. lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Irtaimistomäärärahan jakaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot