KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 56 Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 57 Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59 Tiedoksi saatettavat asiat Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 62 Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Rahja Mikko puheenjohtaja Halmeenpää Hanna varapuheenjohtaja Kurikkala Jani jäsen Siirilä Aila jäsen Suni Timo jäsen Vuotila Aulis jäsen Yrjänä Juha jäsen Peltola Matti varajäsen Ojala Tapani khall edustaja Raiman Marko tekninen johtaja Mäkitalo Rauli talonrakennuspäällikkö Takalo Annukka yhdyskuntatekniikan insinööri Lisätiedot POISSA Hihnala Sari jäsen Tilvis Päivi jäsen Lebeitsuk Riikka nuoristovalt.edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Mikko Rahja Puheenjohtaja Marko Raiman Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Halmeenpää ja Juha Yrjänä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Halmeenpää Juha Yrjänä

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Teknisessä toimistossa Toimistosihteeri Anne Heikkilä

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Kalajoen kaupungin tekniset palvelut on teettänyt Kynätielle Katu- ja raken nus suun ni tel mat. Kynätien katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja raken nus lain 85 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mu kaises ti 14 päivän ajan Kalajoen kaupungintalolla Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Muistutuksia Kynätien katusuunnitelmiin saapui kaksi (2) kappaletta. Muistutus 1. Suvi Laitala ja Marjut Laitala Muistutus 2. Erkki Laitala 1. Suvi ja Marjut Laitala: Katsomme, että Kalajoen kaupungin esittämä katusuunnitelma on Kynä tien osalta mm. MRL:n 42 :n; 58 :n; 132 :n; sekä 172 :n; vastai nen, eikä katusuunnitelma ole mielestämme myöskään MRL:n 85 :n mukainen, jossa edellytetään että katu on suunniteltava ja ra kennet ta va siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ym pä ristöön sä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaa timuk set. Otteet MRL ja vastineet: MRL 42 Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja vi ran omaistoi min taan Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryh dyt täes sä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toi men pi teitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai keu te ta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaa van, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole ase ma kaa va-alueel la voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muut ta mis ta koskevan vaikutuksen osalta. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. Voi mas sa ole va Kirkonseudun asemakaava on saanut lainvoiman

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ MRL 58 Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Mui den ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otet tava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaa vas sa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä ai heutta vien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien ase makaa va mää räys ten vastaisia. Asemakaavan oikeusvaikutuksista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskien sää de tään 71 d :ssä. ( /319) 4 momentti on kumottu L:lla /319. Asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden raken nuk sen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi on tar peen. Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuot ta kerrallaan. Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassaolevan asemakaavaan mukaan. MRL 132 Ympäristövaikutusten arviointi Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai vi ran omais hy väk syn tää vaativasta toimenpiteestä on laadittava ym pä ris tövai ku tus ten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arvioin ti se los tus, se tulee liittää tässä laissa säädettyyn lupahakemukseen tai ilmoitukseen. Vastine: Kadun suunnittelu ja rakentaminen asemakaavan mukaiseen paikkaan ei edel ly tä ympäristövaikutusten arviointia. MRL 172 Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa vut ta mis ta. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui ta vaikutuksia.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan ra kenta mis ta asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo raken ne tul le alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 :n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia. ( /989) Edellä 171 :n 4 momentissa tarkoitetun alueellisen poikkeamisen edel lytyk se nä on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien ra kennus ten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. ( /1129) Vastine: Katusuunnitelma suunnitellaan voimassa olevan asemakaan mukaan. MRL 85 Kadun rakentaminen Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suun ni tel ta va ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukai seen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viih tyi syyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti noudatettava, mi tä 62 :ssä säädetään. Suunnitelmasta säädetään tarkemmin asetuksella. MRL62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, ta voit teista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yh teisöil lä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mah dol lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lau sua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin val tioneu vos ton asetuksella. ( /1441) Vastine: Kynätien katusuunnitelma on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mu kai sel le paikalle ja täyttää MRL 85 vaatimukset. 2. Erkki Laitala Pyydän huomioimaan seuraavaa: Ympäristölle ja kiinteistöille ei aiheudu ongelmia sulamis- tai sa de ve sis tä. Näkyvyyden Kynätieltä käännyttäessä Kasarmitielle. Vastine: Kynätien suunnitelmissa kadun reunaan rakennetaan sadevesilinja johon oh ja taan kadun ja alueen sadevedet.rakennettaessa huomioidaan maaston muo dot ja näin ollen saadaan vedet ohjattua sadevesilinjan kaivoihin. Kynätien molemmin puolin puustoa poistetaan näkyvyyden parantamiseksi ris teys alu eel la.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta merkitsee annetut vastineet tiedoksi ja hyväksyy suun ni tel man. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vahingonkorvaus Asunto Oy Säästövainiolle 191/ /2013 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainion pohjakerrokseen syöksyi vesi perjantai na het ken aikaa. Veden tulon lakatessa tarkistettiin taloyhtiön ve sija lämpöjärjestelmät ja todettiin kaiken olevan kunnossa. Maanantaina ve si syök syä uu del leen kel la ri ker rok seen si säl le Lanki lan tien puolelta maapohjasta. Paikalle tilattiin Jätehuolto Pääkkösen paineauto avamaan Lankilantiellä tukkeutuneet sadevesikaivot. Kaivojen su la tuk sen ta pahduttua veden tulo sisälle lakkasi välittömästi. Tapahtuneesta johtuen kaksi huoneistoa jouduttiin tyhjentämään ja kunnostamaan. Korjaustyön kulut urakoitsijalle ja muut pakolliset kulut , kulut yh teen sä Kalajoen kaupunki on saneerannut Lankilantien välisenä aikana. Saneerauksen yhteydessä uusittiin tierakenteet, jätevesiviemäri, vesijoh to ja sadevesiviemäri sekä poistettiin käytöstä vanha vesijohto ja viemärilinja. Saneerauksen yhteydessä poistettiin kyseiseltä kiinteistöltä betoniset sakokaivot. Kaupunki liitti likaviemäriputken uuteen jätevesilinjaan ja sakokaivoon tulevan salaojaputken kaupungin sadevesiviemärilinjaan. Kaivoon ei ollut asennettu takaiskuventtiiliä, mikä olisi voinut estää tapahtuneen vesivahingon. Sadevesiviemärin tulvimisen aiheutti osittain tukossa ollut sadevesikaivo, johon oli kasaantunut luonnokiviä halkaisijaltaan noin 13 cm. Sulamisvesitulva oli tapahtumahetkellä kova. If Vakuutusyhtiöltä tuli kielteinen päätös. If Vahinkovakuutus va kuu tus ei kor vaa va hin koa. Vas tuu va kuu tus tur va ehdon 203 koh dan mu kaan va kuutus ei korvaa va hin koa, jo ka ai heutuu - kosteudesta tai vedestä - sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimi sesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena Oheismateriaalina hakemus ja selvitykset sekä If vakuutusyhtiön päätös. Puhelin keskustelussa If Vakuutusyhtiön edustajan kanssa selvisi, että viemäriverkostoa ei ole edes mahdollista saada vakuutuksen piiriin.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä kor va taan Asun to Oy Sääs tövainiolle aiheutuneet kulut. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat hakemus ja selvitykset sekä If vakuutus yh tiön päätös. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy, 1) että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle aiheutuneet kulut. 2) että vuoden 2014 talousarvion muutoksessa varataan määräraha vahingonkorvaukseen Asunto Oy Säästövainiolle. Kaupunginhallitus: TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Asunto Oy Säästövainio on jättänyt päivätyllä kirjeellä sa de vesi va hin gon yleisten tilojen vahingonkorvausanomuksen. Sadevesivahinko tapahtui Kuten edellisessä kirjeessä mainittiin yleisten tilojen vahinkojen tut ki mi nen ja korjaaminen jätettiin myöhempään ajankohtaan. Korjaustyöt sa de ve si va hin gos ta johtuen on tehty myös yleisten tilojen osal ta. Va hingon kor vaus ano mus toteutuneiden kustannusten mukaan ,98. Kaikki korjaukset on saa tet tu loppuun. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että korvataan Asunto Oy Säästövainiolle toteutuneiden kustannusten mukaan korjauskulut ,98. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen. Lautakunnan jäsen Aila Siirilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Perinnehuoneen siirto nuorisotalo Alexille 291/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Kalajoen kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen pe rin ne huoneen perustamiseksi nuorisotalo Alexin alakerran tiloihin rakennuksen kun nos tus töi den yhteydessä. Aloitteen mukaan rakennuksen alakerrassa toi mi va perinnehuone voisi toimia myös vanhusten yhdistysten ko koon tumis paik ka na, jolloin heidän ei tarvisi kiivetä portaita yläkerrassa olevaan ny kyi seen kokoontumispaikkaan. Tällä hetkellä Perinneyhdistyksen näyttelyesineistöä säilytetään Kalajoen kau pun gin ta lon väestönsuojatiloissa. Näyttelyesineistölle Alexin kiinteistö, en ti nen Suoja, olisi arvoisensa paikka. Alexin rakennus toimii tällä hetkellä nuorisotilana ja erilaisten yhdistysten ja ryhmien kokoontumistilana. Talo on peruskunnoltaan hyväkuntoinen, lukuun ot ta mat ta kellaritiloja, joita tulvavesi on joskus kastellut. Nuorisotiloiksi ra ken nus on saneerattu luvun puolessa välissä. Taloon on tehty pieniä parannuksia, viime kesänä mm. korjattiin talon pääty räys täät. Yläkerrassa on iso kokoontumistila, pieni keittiö ja muutama pienempi huone lähinnä musiikin kuunteluun ja television katseluun. Alakerrassa on keit tiö, valvojan toimisto ja muutama huone. Alakerta on ollut huo mat tavas ti pienemmällä käytöllä verrattuna yläkertaan ja alakerrassa oli osa huo neis ta varastona. Alustavassa keskusteluissa nuorisopalveluiden edustajien kanssa todettiin, et tä olisi järkevää tehdä taloon pieniä parannuksia ja tilamuutoksia siten, et tä yläkerta jätettäisiin nuorison käyttöön ja alakertaan voitaisiin tällöin jättää kokoustilat ja perinnehuone, alakerran tilat voisivat olla myös vuokrattavissa yleiseen kokouskäyttöön. Taloon on aiheellista tehdä pintaremontti, se kä pieniä tilamuutoksia jo senkin takia, että edellisestä remontista on jo n. 30 vuotta. Talonrakennuspäällikkö: Alexin kiinteistöön teetetään suunnitelmat ja kustannusarvio em. tilojen muu tos töi hin. Lautakunta varaa ensi vuoden käyttösuunnitelmassa mää rära han muutostöiden toteuttamiseen. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmat 319/ /2014 TekLtk (Valmistelija: talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo) Pohjankylän koululla vanhalla puolella koulua käyvän pojan vanhemmat Mar jo Märsylä ja Markus Pöllä ovat esittäneet huolestumisensa koulun ns. van han puolen sisäilmasta. Pojalla on ollut ihon ärtymistä ja kutinaa, joka ilmeni syksyllä 2013 hänen siir ryt ty ään koululla uudelta puolen vanhalle puolen. Kesällä oireet olivat ka don neet, mutta syksyllä 2014 koulun alettua taas palanneet. Lääkärin suo si tuk ses ta oppilas on siirretty rinnakkaisluokalle eri luokkaan joulukuun alus ta. Väliaikainen siirto tulee olemaan 2-4 viikkoa, jonka jälkeen kat sotaan, onko luokan vaihto muuttanut tilannetta. Lisäksi oppilaan vanhemmat kysyvät, että tehdäänkö puutteellisen il manvaih don parantamiseksi mitään toimenpiteitä ja täyttääkö koulutila sil le ase te tut vaatimukset? Pohjankylän koulun ns. vanhan puolen sisäilmaongelmia on tutkittu muu taman viime vuoden aikana. Maaliskuussa 2014 otettiin viimeksi enemmän näyt tei tä mm. kuitunäytteet tu lo il ma ka na vis ta pyyhintänäytteet kalusteiden pin nal ta ja pois to il ma ka na vas ta, ilmanäytteet mikrobeista luokasta 208, se kä vertailun vuoksi ulkoa. Ma te ri aa li näyt tei tä luokasta 208 seinältä ja ma ton alta. Mikrobien osalta tulokset olivat tavanomaiset, il mas toin ti ka navis ta löytyi mineraalivillan kuituja. Kaikkien näytteiden analysointien jälkeen terveystarkastaja on todennut, et tä todennäköisin oireiden aiheuttaja on mineraalivillan kuidut, joita ka navis tos ta on löytynyt. Kesällä 2014 ilmastointi puhdistettiin harjaamalla. Syksyllä 2014 otettiin vielä kanavista luokasta 304 tarkistusnäyte, jonka ana ly soin ti tu los saapui Analysoinnin mukaan pyyhintänäyte sisäl si vieläkin teollisia kuituja. Koska näytteiden mukaan ilmastointikanavissa oli teollisia kuituja ( mineraalivillakuituja ), päätettiin palkata Wideline Oy:n asiantuntijat tut kimaan syytä kanaviston pölyisyydelle. Tutkimusraportti valmistui ja sen mukaan kanavisto sisälsi likaa, pölyä ja irtoroskaa, tuloilmakoneen suodattimet olivat suodatinluokaltaan riittämättömät ( EU 3 luo kan suodattimet ). Tarkastuksen perusteella, ilmastointikanavissa ei ollut kuitenkaan enää ns. mi ne raa li vil la ää ni louk ku ja. Toimenpide-ehdotuksina Wideline Oy suositteli seuraavat toimenpiteet: Tuloilmakoneen raitisilman ottoon lisätään lumisuojasäleikkö. Tuloilmakoneen suodatinosaa suurennetaan, näin saadaan koneelle tiheäm mät suodattimet.( EU 5 luokan suodattimet ). Tuloilmakanavisto puhdistetaan ja työ valvotaan Wideline Oy:n asian tun tijoi den toimesta. Samalla puhdistusluukkuja lisätään puhdistustyön hel potta mi sek si.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kokonaisilmamäärät tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään. Pohjankylän koulun vanhalla puolella on koneellinen ilmanvaihto, jossa tulo il ma lämmitetään ja poistoilma puhalletaan ulos, ilmastoinnissa ei siis ole läm mön talteenottoa. Ilmastointi on nykymittapuun mukaan van han ai kainen. Ilmastointijärjestelmä on rakennettu luvun silloisten ilmastoinnin suun nit te lu mää räys ten mukaisesti ja se täyttää sen ajan vaatimukset. Ilmastoinnin tuloilmaventtiileihin luokkiin asennettiin väliaikaiset tiheämmät suo dat ti met heti raportin valmistumisen jälkeen. Ilmastointikoneen parannustoimenpiteet aloitettiin em. ohjeistuksen mukaan ja siitä on jatkettu ilmastoinnin puhdistamisella, joka on par hail laan käynnissä. Työ tapahtuu alipaineistamalla kanavisto ja har jaamal la mekaanisesti joka kanava. Lopuksi kanavat desinfioidaan ja ilmastoinnin säädöt tarkistetaan. Tässä vaiheessa ilmastoinnille tehdään puhdistus. Pohjankylän koulun peruskorjaustarve tiedostetaan, koulukiinteistön tekniik ka ja pintarakenteet kaipaavat jo perusteellista korjausta, myös ope tustek niik ka tulisi saattaa ajan tasalle ja nykyaikaiseksi. Pohjankylän koulun peruskorjaus/ saneeraus odottaa kaupungin kou luverk ko rat kai sua, jonka jälkeen vasta tiedetään olevien koulujen kohtalo ja kou luil le tehtävät toimenpiteet. Ohesimatriaalina selvityspyyntö. Talonrakennuspäällikkö: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esityksen.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kunnostukseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Holmanperän tiehoitokunta on päivätyllä kirjeellä anonut tie jaostol ta lisäavustusta Holmanperäntien, Miilutien ja Iivarintien kun nostuk seen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Holmanperän yksityistie Y502 on 590 m pitkä ja vuonna 2014 Kaupungin avus tus osuus on ollut 461. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Alajoentien soralle muuttamiseen sekä tieluokituksen muuttamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Alajoen yksityistie on päivätyllä kirjeellä anonut tiejaostolta lisäavustusta Alajoentien soralle muuttamiseen. Lisäksi pyydetään merkitsemään tiedoksi tien luokituksen muuttuminen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Alajoen yksityistie T002 on m pitkä josta avustettava pituus m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Muutetaan tien luokitus tietokantaan. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Avustushakemus Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Pernun yksityistie on saapuneella kirjeellä anonut tiejaostolta 1 692,60 lisäavustusta Pernun yksityistien päällysteen korjaamiseen. Tiejaosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 avus tusmää rä ra hat ja avustukset on maksettu tiekunnille maaliskuussa. Erillistä li sä avus tus mää rä ra haa ei ole. Pernun yksityistie T104 on m pitkä josta avustusta saa 600 m. Vuon na 2014 Kaupungin avustusosuus on ollut 943. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Kalajoen kaupungilla ei ole lisäavustusmäärärahaa, joten avustusta ei mak se ta. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tervahaudantien liittäminen Kaupungin yksityistieavustusten piiriin 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Tervahaudantie on anonut Pahkalan kylän yksityistieltä (T102) lupaa liittyä osak si Pahkalan kylän yksityistietä. Pahkalan kylän yksityistie on kokouksessaan käsitellyt anomuk sen ja päättäneet yksimielisesti puoltaa liitosta. Tervahaudantie on pääsytie pysyvälle asutukselle. Tällä hetkellä asu tuksel le osoite on Rantatie, joka aiheuttaa sekaannusta mm. hä ly tys ajo neuvoil le. Tervahaudantien pituus 270 m. Asuttuja talouksia 3 kpl. Kaupunginhallitus kokouksessaan on käsitellyt yk si tyis teiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämissä Kalajoella. Hallitus on päättänyt tuol loin, että avustuskriteerit 300 m ja 2 asuttua taloutta. Oheismateriaalina hakemus ja kartta. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättä, että Tervahaudantietä ei oteta mukaan avustuk sen piiriin. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat 5/ /2014, 214/ /2012 TekLtk (Laatija: toimistosihteeri Anne Heikkilä) Seuraavat asiat ovat saapuneet tekniselle lautakunnalle tiedoksi: - 5/ /2014 Keskustan kauppakortteleiden asamakaavan muutos. Ollut nähtävillä / /2012 Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen osayleiskaavat vireille. Kaava-aineisto nähtävillä Viranhaltijapäätökset Päätösluettelo oheismatriaalina. Viranhaltijapäätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeutta. Merkitään tiedoksi.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Toristuken metsätien perusparannushankkeen avustaminen 59/ /2014 TekLtk (Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Toristuksen metsätie hakee avustusta vuosina toteutettavaan pe rus pa ran nus työ hön Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevaan osuuteen. Tie on ra ken net tu ja on noin 51,0 km pi tui nen. Suomen metsäkes kus on hyväk sy nyt tien perus pa ran nus suunni telman ja työt on aloitettu Koko hankkeen kustannusarvio on ,50, joista Kalajoen kau pungin alueella sijaitsevien yksityisten maan omis ta jien varoja ,64. Metsätalouden rahoituslain mukainen valtion tuki kattaa 50 % ( ,82 ) Kalajoen kaupungin alueella sijaitsevien yksityisten maanomis ta jien kustannuksista. Toristuksen metsätie hakee Kalajoen kaupungilta 30 % avustusta yk si tyisten maanomistajien maksettavaksi jäävään ,82 osuuteen. Avustuk sen ollessa 30 % on avustus summa kokonaisuudessaan ,00. Avus tus osuus vuosittain ,00 vuosina Kaupunki on vuodesta 1996 alkaen avustanut metsäteiden rakentamista ja pe rus pa ran ta mis ta 30 %:lla metsänomistajien rahoitusosuudesta. Avustus on osoitettu tiekunnalle ja se on maksettu tien rakentamisen aikana vuosittain esitetyn rahoitustaulukon mukaisesti. (Kv ). Kaupunginhallituksen päätökseen perustuen uudet avustukset , avus tus %, maksu viiden vuoden aikana. Avustushakemus oheismateriaalina. Yhdyskuntatekniikan insinööri: Tekninen lautakunta päättää, ettätoristuksen metsäautotien pe rus pa ranta mi seen myönne tään avustusta toteutuneiden kustannusten mukaan kuiten kin enintään ,00 seuraavasti: - vuonna 2014 avustusta maksetaan 30 % mukaan ,00 - vuosina avustusta maksetaan 10-30% mukaan ta lousar vion määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhdyskuntatekniikan insinöörin esityksen.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lausunto tiesuunnitelmasta; maantie 7780 taajamatien saneeraus, Kalajoki 475/ /2011 TekLtk (Valmistelija: vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava Rauli Mäkitalo, kuntateknii kan konsultti Matti Sirviön lausunnon pohjalta) POP- ELY on laatinut tiesuunnitelman, missä esitetään maantien 7780 saneeraus Kalajoen taajamassa. Suunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa. Vt. kuntatekniikan palvelualuevastaava: Kalajoen kaupunki esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa: Hanke voidaan toteuttaa nykyisellä ELYn hallinnoimalla yleisen tien tiealueella sekä Kalajoen kaupungin omistamalla maalla. Yllämainittu tiesuunnitelma on pidetty nähtävillä yleisistä teistä /503 annetun maantielain mukaisesti kolmenkymmenen päivän ajan Tiesuunnitelmasta ei ole annettu muistutuksia. Kaupunki pyytää ELY-keskusta kiinnittämään erityistä huomiota hankkeen läpiviennissä kadun uusien ja vanhojen rakenne kerrosten yhteensovittamiseen liittyviin ongelmiin. Kaupunki esittää hankkeen yhteydessä uudelleen asfaltoitavaksi maantien 7780 välillä Merenojantie (kiertoliittymä) - Kasarmintie sekä Pohjankyläntie - Kukkulantie nykyisen päällysteen huonokuntoisuuden vuoksi. ELY pyytää lausuntopyynnössään Kalajoen kaupungilta ilmoitusta siinä eriteltyihin asioihin. Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta lausuntonaan il moittaa seuraavaa: Kalajoen kaupunki: 1 on laatinut suunnitelman käsittävälle alueelle hyväksytyn asemakaavan, joka ei ole liittymänuolten osalta täysin tiesuun ni telman mukainen 2 ei tässä vaiheessa muuta kaavaa tiesuunnitelman mukaiseksi, vaan ELYn kanssa sovitun mukaisesti hakee liittymien mää rään ja sijaintiin poikkeuslupaa. Poikkeus luvan kä sittely on vi reillä. 3 hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja raken teet 4 vastaa kustannuksellaan omistamiensa johtojen ja lait teiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ sitoutuu siihen, että ELY -keskus toimii hankkeen urak kaso pimuksen mu kaisena rakennuttajana (myös katu alueella) 6 luovuttaa maa-alueet maantien parantamisesta aiheutu vien asemakaa van mukaisten katuliittymien parantamis ta ja te kemistä varten 7 on valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavat omis tamansa maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin 8 hyväksyy maantien 7780 muuttamisen kaduksi välillä valta tie 8 - Kukkulantie ja sitoutuu tekemään tarvittavat asema kaa vamuutokset ja kadunpitopäätöksen välittö mästi hank keen valmistuttua 9 ei huomauta tiesuunnitelmassa esitetystä läjitysalueesta ei kä sinne johtavien yksityisteiden parantamiseen ja käyttöön liit tyvistä asioista TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) ELY -keskus on Maantie 7780 Kalajoen taajamatien saneerausta kos kevas sa lausuntopyynnössään pyytänyt Kalajoen kaupungin si toumus ta hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja ilmoitusta voi ko Kalajoen kaupunki toimia EU-rahoituksen hakijatahona. Lausuntopyyntö ja alustava rahoitushakemus oheismateriaalina. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksille, että Kalajoen kaupunki si tou tuu hankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin lau sun to pyynnös sä esitetyn mukaisesti ja sitoutuu toimimaan hankkeen EU -ra hoi tuksen hakija tahona. Päätetään jättää EU-rahoitushakemus ja valtuutetaan tekninen johtaja teke mään hakemukseen tarvittavat muutokset ja allekirjoittamaan ra hoi tusha ke mus.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamisen avustushakemus 463/ /2011 TekLtk (Valmistelija: tekninen johtaja Marko Raiman) Hankkeen tarkoituksena on parantaa Lestijoen alaosan tulvasuojelua tasol le HW1/100 joen suuosalta n. 5 km ylävirtaan pengerrysalueen ylä puolel le saakka. Hankkeessa parannetaan olemassaolevia penkereitä, ruo pataan uomia, rakennetaan pohjapatoja ja korotetaan maantietä. Hanke ei vaikuta havaittavasti Lestijoen virtaamiin. Haittana peltoviljelylle on peltoalueen menetys penkereiden rakentamisen, siirtämisen ja le ven tämi sen vuoksi. Penkereen kunnostuksella parannetaan sekä kulkuyhteyttä vil je lyk sil le että virkistyskäyttömahdollisuutta. Pajalankosken mai se moin nilla, tulvatasanteiden ruoppauksilla ja jokiuoman rantojen raivauksilla on posi tii vi nen vaikutus maisemalle ja virkistyskäytölle. Hankkeella ei ole todettu olevan vaikutuksia Lestijoen Natura 2000 alu eeseen. Hankeen tulvasuojelu hyöty HW 1/100 kertavahingon osalta rakennuksille ja rakenteille on arviolta 2-3 milj.. Lisäksi nykyisten tulvauhan alaisten kiin teis tö jen arvo nousee parantuvan tulvasuojauksen takia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään myöntänyt lu van Kalajoen kaupungille Lestijoen alaosan tulvasuojelun tehostamiselle. Lu vas ta on valitettu hallinto- ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kor keimman hallinto-oikeuden päätöksellä hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Hal lin to-oi keus on päättänyt, että lupamääräystä 8. Tomujoentien ko rot tami ses ta täydennetään niin, että luvan saajan tulee selvittää rakennusten pe rus tus ten korkeus ja laatia suunnitelma väliaikaiselle tulvasuojelulle ko. vai ku tus alu eel la. Kalajoen kaupunki on tehnyt tarvittavat lisäselvitykset sekä aloittanut maanomistaja lupien päivittämisen nykyistä tilannetta vas taavak si. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Kalajoen kaupunki on neu vo tel lut Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen kanssa hankkeen to teutta mi ses ta ja rahoittamisesta. ELY:n linjauksen mukaan hankeen ra ken nutta ja na tulisi olla kaupunki ja hankkeelle olisi mahdollista saada ve sis tö toimen pi de avus tus ta. Alustavasti on keskusteltu 50 %:n avustuksesta. Oheismateriaalina alustava vesistötoimenpiteen avustushakemus. Tekninen lautakunta päättää hakea hankkeelle ve sis tö toi men pi de avus tusta. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään avustushakemukseen tarvittavat muu tok set ja allekirjoittamaan avustushakemuksen.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen Tiejaosto 2 19.01.2016 Tekninen lautakunta 6 03.02.2016 Tiejaosto 5 08.02.2016 Tekninen lautakunta 11 16.03.2016 Yksityistieavustusten perusteet 2016 18/10.03.01/2016 Tiejsto 19.01.2016 2 (Valmistelija:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 28.01.2015 klo 18:30-20:31 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2015 4 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 28.11.2016 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 276 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot