POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL OULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA Tornion kaupunginvaltuuston päätöksestä ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Satu Marin, Pekka Hacklin, Olavi Parkkila, Jan-Mikael Hakomäki, Janne Olsen ja Mauri Lappalainen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungin lausuntoa valitusasiassa mennessä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausumapyyntöön viitaten todetaan, että Tornion kaupungin hallintosäännön 8 :n kohdan 15 mukaan kaupunginhallitus päättää vastineen antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta. Tornion kaupunki ilmoittaa lausuntonaan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin seuraavaa: 1) Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus: Vastoin valittajien väitteitä, valituksenalainen päätös ei ole toimialan vastainen eikä lainvastainen. Asiassa on selvitetty EU:n valtiotukisäännösten soveltuvuus eikä päätös ole ristiriidassa em. säännösten kanssa eikä asiassa ole muutenkaan ole ollut perustetta pidättäytyä täytäntöönpanosta. Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) (016) TORNIO

2 2 Valituksenalainen päätös koskee kiinteistön kauppaa, jossa kaupunki ostajana on päättänyt hankkia todetun tarpeen vuoksi tilat vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön perustamista varten. Valittajien väite siitä, että em. päätös ei kuuluisi kunnan toimialaan, on täten perusteeton. Näin ollen kaupunginhallituksen päätös laittaa kaupunginvaltuuston valituksenalainen päätös täytäntöön valtuuttamalla sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokraamaan ko. kiinteistön, on ollut lainmukainen. Valituksessa viitattu oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokrauspäätöksestä on hylätty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa Valittajat ovat väittäneet, että hankittuja tiloja ei voida hyödyntää ennen Kyseiset tilat otetaan käyttöön Tätä ennen ei ole ollut tarvetta suorittaa mittavia korjaustoimenpiteitä, mistä on osoituksena nopea aikataulu toiminnan käynnistämiselle. Valittajien väite siitä, että valituksenalainen päätös olisi toteutettu myyjänä olleen yhdistyksen ja sen omistaman kiinteistöosakeyhtiön pelastamiseksi konkurssilta, ei pidä paikkaansa. Kiinteistönkauppa ja vuokraus on päätetty toteuttaa, koska kaupungilla on todettu olleen tarve tilojen hankkimiseksi vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikköä varten ja toisaalta kaupungilla on noin miljoonan euron takausvastuu ilman vastavakuutta myyjänä olevalle yhdistykselle. Ilman valituksenalaisen päätöksen toteuttamista tuo takausvastuu realisoituisi ja kaupunki menettäisi noin miljoona euroa saamatta mitään vastinetta suoritukselleen, kun nyt kaupunki saa pienellä lisäinvestoinnilla itselleen tilat em. tarpeeseen. Edellä esitetyin perustein valittajien vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä on hylättävä perusteettomana. 2) Tornion kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista koskeva vaatimus: Valittajat ovat esittäneet useita väitteitä perusteluineen, joihin seuraavassa vastine pyrkimättä sellaisenaan seuraamaan valituksessa käytettyä jaottelua: 2.1. Toimivallan ylittäminen Kaupan kohteesta on tehty kiinteistöarvio, jonka mukaan hinta-arvio kaupan kohteelle on euroa. Kauppahinta on ollut euroa, joten valittajien väite ylihinnan maksamisesta on perusteeton. ARA:n laskentaperusteilla kiinteistön arvo on vielä huomattavasti em. arvioita korkeampi. Valittajien mukaan kauppahinnalla on maksettu yksityisen yhdistyksen/yksityisen osakeyhtiön velkoja. Kiinteistönkaupassa myyjä lähtökohtaisesti

3 3 käyttää saamansa kauppahinnan parhaaksi katsomallaan tavalla. Osapuolet ovat sopineet, että osa kauppahinnasta suoritetaan kaupungin ottaessa vastaan yhdistyksen Valtiokonttorin lainan, jolle kaupunki on antanut em. omavelkaisen takauksen. Osalla kauppahintaa yhdistys palauttaa RAY:n investointiavustukset ja loppukauppahinnan yhdistys käyttää oman harkintansa mukaan. Lisäksi on otettava huomioon sosiaali- ja terveysministeriön antama päätös raha-automaattiavustuksen takaisinperinnän kohtuullistamisesta. Päätöksen perusteluissa todetaan muun muassa, että kohtuullistamisen edellytyksenä on, että Karungin Palvelukoti ry pystyy myyntihinnalla maksamaan kiinteistöön kohdistuvat lainat ja niiden kertyneet korot sekä hoitamaan muut kohteeseen liittyvät taloudelliset velvoitteensa. Tämä STM:n edellyttämä menettely vahvistaa sen, että kaupassa ei ole maksettu väitettyä ylihintaa. Valituksessa on väitetty valtuuston ylittäneen toimivaltansa myös sillä perusteella, että valtuuston päätöksen mukainen järjestely olisi toteutettu yksityisen yhdistyksen ja sen omistaman kiinteistöosakeyhtiön pelastamiseksi konkurssilta, lisäksi on väitetty kauppahinnan joka tapauksessa sisältävän kiellettyä yritystukea. Valituksenalainen päätös on tehty, kuten yllä on jo todettu, tilojen hankkimiseksi vanhusten tehostettua palveluasumista varten. Tämän päätöksenä perusteina olivat myös uusi vanhuspalvelulaki sekä Tornion kaupungin vanhuspalvelustrategia. Toisaalta kaupan myötä kaupunki saa vastinetta yhdistyksen lainalle antamalleen takaukselle, ilman kaupan toteutumista kaupunki joutuisi takaajana suorittamaan noin miljoona euroa saamatta mitään vastinetta suoritukselleen, nyt tuolle miljoonalle saadaan vastinetta hankitun kiinteistön muodossa. Valituksenalaiseen päätökseen liittyy myös osapuolten tekemä sovintosopimus, jolla sovitaan kaksi keskeneräistä oikeusriitaa osapuolten kesken. Tämä sovintosopimus on osa kokonaisratkaisua ja sillä saadaan poistettua oikeudellinen epävarmuus kyseisiin oikeusriitoihin liittyen. Väitetyn yritystuen osalta todetaan, että valtiontukisääntelyä kunnan toimiessa kiinteistön ostajana arvioidaan mm. seuraavien kriteerien pohjalta: - kunta ei saa ostaa ylihinnalla - kunta ei saa hankkia tarpeetonta kohdetta - kohteen käyvästä arvosta on oltava arviokirja - onko ostaminen kunnan kannalta järkevää ko. ehdoilla - kuuluuko kohteen hankkiminen kunnan toimialaan Kuten yllä on jo esitetty, kaikkien em. kohtien perusteella on

4 4 todettava, että kiinteistön hankintaan ei liity mitään sellaista, mikä tekisi sen valtiontukisäännösten nojalla kielletyksi eikä siihen näin ollen sisälly valittajien väittämää kiellettyä yritystukea Asian valmistelun puutteellisuus Valituksessa on väitetty valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla asian valmistelussa olleen puutteellisuuksia, joiden vuoksi päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja olisi lainvastainen. Lisäksi on väitetty, että asiassa olisi rikottu tarkoitussidonnaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita ja että valmistelu olisi ollut huolimatonta sekä virkavelvollisuuksien vastaista. Valmistelun ja esittelyn sisällöstä on niukasti säännöksiä. Tämä jättää esittelijälle harkinnanvaraa siinä, sisällyttääkö kaiken valmistelun aikana kertyneen aineiston esittelyynsä vai jättääkö siitä osan pois. Mikäli esittelijä katsoo, että valmistelun aikana kertynyttä aineistoa ei ole tarpeellista eikä tarkoituksenmukaista sisällyttää toimielimelle tehtävään päätösehdotukseen kokonaisuudessaan, ei esittelijällä ole lakiin perustuvaa velvollisuutta näin menetellä. Siltä osin kuin valituksessa on arvosteltu kaupunginvaltuuston päätöksen valmistelun oikeellisuutta ja riittävyyttä, on todettava, että oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on vakiintuneesti katsottu valtuuston itse harkitsevan sen, onko asian valmistelu ollut oikeanlaista ja riittävää. "Laissa ei ole säädetty, mitä valtuustoasioiden valmisteluun kuuluu. Kun asia voidaan ottaa valtuuston ratkaistavaksi eräin edellytyksin ilman valmisteluakin (55.2 ), valtuuston itsensä on yleensä arvioitava, onko valmistelu ollut riittävää eli onko valtuustolla ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot" (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 s. 455). "Valtuusto saattaa katsoa, ettei suoritettu valmistelu ole riittävä, jotta asia voitaisiin sen pohjalta ratkaista. Siinä tapauksessa asia yleensä palautuu uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto voi myös halutessaan ratkaista asian. Valtuuston päätökseen ei yleensä voi saada kunnallisvalituksin muutosta sillä perusteella, että asian valmistelu olisi ollut puutteellista" (Hannus - Hallberg - Niemi: Kuntalaki, 2009 s. 335). Valmistelua koskevasta oikeuskäytännöstä voidaan mainita esim. seuraavat ratkaisut: KHO T 81: "Valtuuston toimivaltaan kuului arvioida, pitääkö se suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksenteon pohjaksi vai haluaako se palauttaa asian kunnanhallitukselle uutta valmistelua varten. Valtuusto oli

5 suoritetun valmistelun perusteella voinut harkintansa mukaan tehdä asiassa lopullisen päätöksen." 5

6 6 KHO T 1035: "Valtuusto oli hyväksynyt vuoden 1997 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan kaupunginhallituksen esittämät muutokset ja oikeuttanut kaupunginhallituksen tekemään teollisuushallin lunastussopimuksen tarkemmin hyväksymillään ehdoilla. Päätöksestä valitettiin erityisesti sen vuoksi, että valtuuston päätöksen valmistelu oli ollut virheellistä, koska päätöksen tekijöille ei oltu annettu riittävästi tietoa. Kuntalaissa ei ole säädetty, miten valmistelun tulee tapahtua, joten valtuuston harkittavaksi ja ratkaistavaksi jää, pitääkö se valmistelua riittävänä. Asiaa oli käsitelty valtuutetuille järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Valtuuston enemmistö on pitänyt sen käytettävissä olevia tietoja riittävinä asian ratkaisemiseksi. Valtuuston päätös ei siten ollut puutteellisen tai virheellisen valmistelun vuoksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä." Ennen kaupunginvaltuuston kokousta on järjestetty normaaliin tapaan kaupunginvaltuuston infokokous, jossa asiaa on käsitelty varsin perusteellisesti ja kaikilla valtuutetuilla on ollut mahdollisuus saada ja hankkia tietoa päätettävään asiaan liittyen. Kuntoarvion osalta todetaan, että asian valmistelija/esittelijä on ilmoittanut sen olevan nähtävillä virka-aikana ja kaupunginhallituksen kokouksessa. Kiinteistön kunnon osalta valmistelussa on siteerattu kuntoarviota sekä kerrottu, mitä kuntoarvion tehneen yhtiön edustaja on kertonut kaupungin ja yhdistyksen neuvotteluryhmille kuntoarvion valmistuttua pidetyssä neuvottelussa Valituksessa on väitetty, että kuntoarviossa olisi mainintoja kaupan kohteen ilmeisistä homevaurioista. Tämä väite ei pidä paikkaansa, kuten kuntoarviosta voidaan todeta. Muilta osin kuntoarviota koskevien väitteiden osalta viitataan yllä esitettyyn asian valmistelusta ja väitetystä puutteellisuudesta. Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää viranomaisen toiminnan edistävän viranomaisen oman tehtävän toteuttamista ja kulloinkin sovellettavan lain tavoitteita. Viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia, harkintavaltaa ei saa käyttää väärin (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 s. 25). Kaupunginvaltuuston päätöksen on katsottava edistävän viranomaisen oman tehtävän, kaupungin edun vaalimisen, toteuttamista. Kiinteistönkauppaa koskeva päätös on tehty nimenomaan kaupungin etua silmällä pitäen edellä jo mainituin perustein. Yhdenvertaisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 6 :ssä, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Kunnan

7 7 toiminnassa periaatteella on merkitystä erityisesti kunnan yleisen toimialan tulkinnassa (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 s. 25). Valituksessa on tältä osin ilmeisesti tarkoitettu valituksen sivulla 7 olevaa toteamusta, jonka mukaan kaupunginvaltuustolle ei ole annettu toimivaltaa siihen, että se voisi pelastaa yksityisen yhdistyksen tai yrityksen konkurssilta eikä toimivaltaa maksaa ylihintaa, jotta yhdistys voisi käyttää saamiaan rahavaroja omistamansa kiinteistöosakeyhtiön velkojen maksamiseen. Kaupunginvaltuuston päätöksen motiivi ei ole ollut mainitun yhdistyksen pelastaminen konkurssilta, vaan ensinnäkin tarvittavien tilojen hankkiminen kaupungille ja toisaalta kaupungin takausvastuun välttäminen ja tätä myötä kaupungin veronmaksajien edun vaaliminen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän vuokrasopimuksen osalta todetaan, että se vastaa kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2) mukaista oikeutusta eli vuokrasopimus on tehty kaupunginvaltuuston päätöksen esittelyosassa mainitut yleisperiaatteet huomioiden. Lautakunnalla on hallintosäännön16 :n mukaan toimivalta hyväksyä toimialansa sopimukset. Eli käytännössä lautakunta olisi voinut tehdä em. vuokrauspäätöksen ilman kaupunginvaltuuston oikeutustakin Esteellisyys Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia (57 ) Tämän vuoksi esteellisenkään valtuutetun ei tarvitse poistua kokoustilasta. Riittää, että hän poistuu omalta paikaltaan yleisölle varattuihin tiloihin (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2007 s. 446). Valtuutetut Outi Keinänen ja Matti Lankila olisivat täten voineet jäädä yleisölle varattuihin tiloihin, mutta he ovat poistuneet valtuustosalin sermin taakse kahvioon. Täten he eivät ole voineet käydä keskusteluja valtuutettujen kanssa ainakaan istunnon aikana, mikäli jotain keskusteluja on käyty, ne ovat tapahtuneet istuntotauolla eivätkä täten ole kiellettyjä. Valituksessa on väitetty kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Katri Kulmunin lukeneen ennen päätöksentekoa yhdistyksen kaupunginvaltuustolle osoittaman ja kaupunginvaltuutettu, yhdistyksen toiminnanjohtajan, Outi Keinäsen allekirjoittaman kirjeen. Tosiasiassa valtuuston puheenjohtaja luki em. kirjelmästä kolme viimeistä kappaletta, kuten valtuuston pöytäkirjasta voidaan todeta. Kuntalain 52 :n mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua

8 8 läheistään. Vaikka Outi Keinänen on allekirjoittanut ko. kirjelmän, ei kolmen kappaleen lukemista tuosta kirjelmästä valtuuston puheenjohtajan toimesta voida tulkita siten, että Outi Keinänen olisi kuntalain 52 :n tarkoittamalla tavalla ollut tätä kautta käsittelemässä asiaa. Joka tapauksessa tuolla menettelyllä ei ole ollut käytännössä mitään merkitystä asian lopputulokseen Tarve hankituille tiloille Valituksessa on väitetty, että vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikköä ei saada käynnistettyä ilmeisesti ainakaan ennen Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokrauspäätöksen jälkeen on aloitettu välittömästi valmistelutyöt yksikön käynnistämiseksi ja yksikkö aloittaa toimintansa Työterveyslain ja terveydensuojelulain rikkominen Valituksessa on viitattu mm. sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeeseen. Tältä osin ja muutoinkin valituksessa tässä yhteydessä esitettyihin väitteihin todetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa toiminnan käynnistämisestä hankituissa tiloissa ja kaupungin terveystarkastaja Eija Jokinen on ilmoittanut, että tilat voidaan ottaa käyttöön Valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa valituksessa esitetyillä työturvallisuuslain ja terveydensuojelulain määräyksillä ei ole juridista merkitystä, koska ne koskevat hankittujen tilojen käyttöönottoa, eivätkä valtuuston päätöstä. Toki em. määräykset ovat tärkeitä ja sosiaali- ja terveyslautakunta luonnollisesti noudattaa niitä toiminnassaan. Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valittajat eivät ole näyttäneet, että valituksenalainen kaupunginvaltuuston päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että kaupunginvaltuusto olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muuten lainvastainen. Tämän vuoksi valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana. Oikeudenkäyntikuluvaatimus Tornion kaupunki kiistää valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteettomana. Valittajat ovat aiheettomalla valituksellaan aiheuttaneet Tornion kaupungille oikeudenkäyntikuluja, jotka valittajat on velvoitettava korvaamaan korkolain mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta. TODISTEET Kirjalliset todisteet

9 Tornion kaupunginvaltuuston päätös Todistusteemat: hankittujen tilojen tarve tehostetulle palveluasumiselle, kaupungin takausvastuu, kauppahinnan määräytyminen, valmistelussa esitettyjen tietojen riittävyys asian ratkaisemiseksi, valtuuston pj:n lukemat kolme kappaletta kirjelmästä 9

10 10 Liite 1 em. päätökseen, muistio neuvottelusta Valtiokonttorissa (valittajien toimittama) Todistusteemat: Valtiokonttorin ja RAY:n kanta kauppaan liittyvistä näkökohdista ja menettelytavoista Liite 2 em. päätökseen, STM:n päätös Todistusteemana STM:n edellytykset kauppahinnalle Liite 3 em. päätökseen, laskelma Hopearannan kiinteistön arvosta ARA:n laskentaperusteilla (valittajien toimittama) Todistusteemana kiinteistön arvo Liite 4 em. päätökseen, kauppakirja (valittajien toimittama) Todistusteemat: kaupan ehdot ja kauppahinta, kauppahinnan jakautuminen ja käyttäminen, erillinen irtaimistoluettelo Liite 5 em. päätökseen, sovintosopimus (valittajien toimittama) Todistusteemana kahden oikeusriidan sopiminen kaupan osapuolten kesken osana kokonaisratkaisua Kuntoarvio, Kiratek Oy Todistusteemana kiinteistön kunto Kiinteistöarvio MAP-kiinteistöt Oy Todistusteemana kiinteistön käypä arvo Ikäihmisten laitos- ja asumispalveluiden työryhmän selonteko , Tornion kaupunki, hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Todistusteemana Tornion vanhuspalvelustrategia, vanhusten tehostetun palveluasumisen tarpeen kehittyminen HENKILÖTODISTELU Timo Taipaleenmäki, Kiratek Oy Todistusteemoina kaikki kuntoarvioon liittyvät kysymykset sekä neuvottelujen sisältö (läsnä kaupungin ja yhdistyksen edustajat) Juha Myllymäki, Kuntaliiton johtava lakimies Todistusteemoina kaupunginvaltuuston menettelyn lainmukaisuus, kuntalain soveltaminen tapaukseen liittyen Pekka Pelttari, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Todistusteemoina Tornion kaupungin vanhuspalvelustrategia, vanhusten tehostetun palveluasumisen järjestäminen, tilojen tarve em. toiminnalle, vuokrauksesta päättäminen

11 11 Leena Karjalainen, Tornion kaupungin perusturvajohtaja Todistusteemoina Tornion kaupungin vanhuspalvelustrategia, vanhusten tehostetun palveluasumisen järjestäminen, tilojen tarve em. toiminnalle Maarit Alalahti, Tornion kaupungin vanhus- ja hoitopalveluiden päällikkö Todistusteemoina ikäihmisten laitos- ja asumispalveluiden järjestäminen ja hyväksytyn selonteon pohjalta, hankitun kiinteistön käyttöönotto, sen aikataulu ja käytännön järjestelyt, vanhusten tehostetun palveluasumisen tarve nyt ja jatkossa Markku Ponkala, Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Todistusteemoina neuvottelut kiinteistönkauppaan liittyen, kauppahinnan määräytyminen, Tornion kaupungin Karungin Palvelukoti ry:lle antaman omavelkaisen takauksen merkitys asiassa Outi Keinänen, toiminnanjohtaja Todistusteemoina neuvottelut kiinteistönkauppaan liittyen, kauppahinnan määräytyminen ja sen käyttö, valtuuston istunnon aikainen käyttäytyminen hänen poistuttuaan istuntosalista Matti Lankila, kaupunginvaltuutettu Todistusteemana valtuuston istunnon aikainen käyttäytyminen hänen poistuttuaan istuntosalista SUULLINEN KÄSITTELY Tornion kaupunki katsoo, että valittajien pyytämä suullinen käsittely ei ole tarpeen asian ratkaisemiseksi, mutta mikäli hallinto-oikeus katsoo aiheelliseksi järjestää asiassa suullisen käsittelyn, Tornion kaupunki nimeää mainitut henkilöt todistajiksi. Tornion kaupunki varaa mahdollisuuden esittää lisää kirjallisia todisteita sekä henkilötodistelua asian myöhemmässä käsittelyssä. TORNION KAUPUNGINHALLITUS

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE Pohjois -Suomen hallinto -oikeus Fax. 029 56 42841 s.posti: pohiois-suomi.hao(cdoikeus.fi POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: VALITUS VALITTAJA: ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Satu Marin, Tornio Pekka

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.01.2014 Dnro OKV/34/31/2012 1/6 ASIA Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario A on 2.10.2012 ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425 Kantaja Vastaaja Asia Hoang, Hai Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6 Riita-asia Vireille 20.5.2013 TAUSTATIETOA

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot