OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Projektin nimi: Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 14.5.2013 Projektin nimi: Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia"

Transkriptio

1 OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Projektin nimi: Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia 1 Numero: 2/2013 Aika: klo Paikka: Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus, Kokoustila: Ke (Opintokatu) Lähin paikoitus on Biologintiellä. Sisäänkäynti G-ovesta. Osallistujat: Arto Willman, Erityisen tuen keskuksen johtaja, Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut Vesa Rinta-Säntti, rehtori, Alakylän koulu Matti Ahola, luokanopettaja, vararehtori, Tuiran koulu Annukka Hukari, luokanopettaja, apulaisrehtori, Pateniemen yhtenäiskoulu Pirjo Koret, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatus Timo Kärkkäinen, Rehtori, Laanilan lukio, Oulun kaupunki, Sivistysja kulttuuripalvelut Timo Kivelä, Aikuiskoulutuspäällikkö, Kempeleen yksikkö / OSAO Katarina Timisjärvi, Ohjelmakoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto Marko Kielinen, koulutusdekaani, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Johanna Bluemink, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Täydentävien opintojen keskuksen edustajat: Esa Niemi, varajohtaja Tarja Tervola, suunnittelija Sirpa Kova, suunnittelija Satu Soila, suunnittelija Jakelu: em.

2 ASIALISTA 2 1. Kokouksen avaus (ja järjestäytyminen) Marko Kielinen avasi kokouksen klo Opetus- ja kasvatusalan johtamisakatemian kartoituksen arvonta Arvonta suoritettiin ohjausryhmän läsnä ollessa. Onnittelut seuraaville voittajille: Esko Louhelainen, ammatillinen koulutus Anne Peltokorpi, yleissivistävä koulutus Voittajille lähetetään 50 :n lahjakortti Stockmannille. 3. Opetus- ja kasvatusalan johtamisakatemian kartoitus Kokouksessa käytiin läpi kartoituksen tuloksia keskustellen. Alla keskustelussa nousseita ajatuksia. Kysely on lähetetty n. 730:lle. Vastauksia saatiin 97, joka on n. 13% kokonaismäärästä. Vastaajista on suurin osa ollut keski-ikäisiä. Naiset ovat olleet miehiä innokkaampia vastaamaan kyselyyn. Varhaiskasvatuksen puolelta tullut vastausten suuri määrä kertoo johtamiskoulutuksen tarpeesta siellä. Varhaiskasvatuksen osaajien peruskoulutuksesta ei löydy koulutusta johtamisesta, joten siksi kiinnostus on suuri täydennyskoulutusta kohtaan. Lisäksi alan ihmiset ovat todella aktiivisia ja tunnollisia vastaamaan. Perusopetuksen puolelle erilaisia kyselyjä ja arviointeja tulee viikoittain. Saatujen vastausten määrästä voi päätellä, että siellä toimivat eivät ehdi vastaamaan kaikkiin, varsinkaan, jos vastaaminen ei ole pakollista. Lisäksi kartoituksen ajankohta oli haasteellinen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puolella. Niiden rehtoreille on tarjolla paljon koulutusta Oulussa, mikä saattaa osittain selittää kyselyyn vastanneiden määrää. Kyselyyn vastaajat ovat 27:ltä paikkakunnalta erikokoisista organisaatioista. Joukossa paljon isoja yli 60 henkilön organisaatioita. Oulussa varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä on keskimäärin n per organisaatio.

3 Sivistysjohtajia vastaajista oli vain 3. Heitä on olemassaankaan paljon vähemmän kuin koulujen esimiehiä. Osalla on kaksoisrooliakin, joten tämäkin selittänee sivistysjohdon vastaajien määrää. 3 Muita yksittäisiä keskustelussa nousseita asioita: Onko lukiossa tai ammatillisessa tarvetta uudelle kyselykierrokselle? Jos päädytään tähän, pitää tehdä piakkoin uudestaan. Voisiko tehdä yksilöhaastatteluja? TOPIK voi tulla johonkin tilaisuuteen tekemään rehtoreille syvähaastattelua, mikäli tarvetta. Tulevaisuudessa pohdittavaksi: tammikuun tai helmikuun alkuun kartoitukset? Kyselyn ajankohtaa on tärkeä pohtia tarkkaan. Tuolloin voisi olla rauhallisempi hetki koulun johtajilla. Akatemian palvelun tarkoituksena on tarjota monipuolista eritasoista koulutusta. Keskustelua herättävät kartoituksen osa-alueet: Osaamisen johtaminen Haastava osa-alue. Kartoituksessa kävi ilmi, että erityisesti osaamisen kehittämisen eri tapoihin kaivataan malleja. Lisäksi haasteena on, miten käyttää henkilöstön voimavarat organisoidusti? Miten esimies löytää henkilöstön vahvuudet? Myös tämä nousi kartoituksessa esille merkittävänä kehittämistarpeena. Opettajat eivät dokumentoi omaa osaamistaan. Olisi tärkeää, että he toisivat oman osaamisen esiin. CV tehdään yleensä vasta silloin, kun haetaan uutta työpaikkaa. Opetushenkilöstöllä haastetta täyttää työsuoritukseen liittyvää arviointia, ei oikein tiedosteta omaa osaamista ja sen esille tuomisen tärkeyttä työyhteisössä. Koulussa helposti käy siten, että kannustetaan jokaista kouluttautumaan (pitsin nypläys, jooga ja kaikkea maan ja taivaan väliltä). Osaamisen kehittäminen on saatava sellaiseksi, että se hyödyttää kokonaisuutta oppilaitosta kokonaisuutena. Kehityskeskustelu on väline, jolla saadaan selville osaamiseen liittyviä asioita. Yllättävää, että kartoituksessa ei koettu juurikaan tarvetta kehityskeskustelujen kehittämiselle. Onko niin, että johto ei miellä kehityskeskusteluita välineeksi osaamisen johtamiseen? Oulun kehityskeskustelupohjaa sovelletaan oman koulun tarpeeseen. Pohja on jatkuvasti kehittyvä asia. Tilastollisesti kehityskeskusteluja ei käydä. Mm. varhaiskasvatuksessa kehityskeskustelujen käyminen on alhaista. Saman kaupungin alueella tästä teemasta tulee hyvin erilaisia tuloksia. Samanhenkisten

4 kesken jaetaan osaamista. Jos toimintakulttuuri pääsee vinoutumaan, osaamista ei jaeta. Mikä olisi keino, jolla saadaan koko työyhteisö mukaan? 4 TOPIK tarjoaa tulevan lukuvuoden aikana koulutuksia tulossa tähän teemaan: Osaamisen johtamisella ammatilliseksi oppimisyhteisöksi -johtoryhmien valmennusohjelma, aloitus syyskuussa Haapaveden-Siikalatvan seudun Osaava -hankkeet : osaamisen johtaminen Miten opittua saadaan jalkautettua työyhteisön tasolle? Tämä on merkittävä seikka. Pitää myös muistaa, että kaikkien asioiden ei tarvitse jäädä elämään työyhteisön tasolle. Aina on toivottavaa, että koulutuksista jää jotain elämään työyhteisöön. Työyhteisön olisi mietittävä ennakoivasti ydinasiat, jotka halutaan jäävän elämään. Tärkeää pohtia tätä asiaa, kun ihmiset menevät koulutuksiin. Mitä työyhteisö kaipaa? Kehityskeskusteluja on tärkeää nostaa koulutuksiin, vaikkei se ole noussutkaan kyselyssä keskeiseksi. Hyvät mallit ja tavat on nostettava esiin kaikkien käyttöön. Kehityskeskustelun hyviä mahdollisuuksia on syytä korostaa! Kehityskeskusteluihin satsataan niin paljon työaikaa, joten hyöty täytyy tulla siitä koko yhteisöön. Työyhteisön johtaminen Kartoituksen tässä osiossa eniten tarvetta koettiin yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomiseen. Varhaiskasvatuksen vastaajat kokivat tarvetta toimivan moniammatillisen ja verkostoyhteistyön toteuttamiseen. Taustalla mm. se, että Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa korostetaan monialaista yhteistyötä. Se on linjauksena palvelumallissa. Myös ennaltaehkäisevässä työssä monialainen yhteistyö on keskeistä. Keskusteltiin, että yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri voisi olla yläkäsite kaikille tämän osa-alueen asioille. Myös osaamisen johtamiseen pätee tämä sama yhteisöllisyyden ja osallisuuden periaate. Yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria voi lähteä rakentamaan esim. toimivista kokouskäytänteistä. Hyvinvointijohtaminen Hyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet koetaan aina tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Työuupumuksen tunnistaminen ja siitä seuraavat toimenpiteet koettiin tässä kohden haastavimmaksi Kiusaamistapauksiin liittyvä tulos aika korkea, jos ajatellaan vastaajien määrää kokonaisuudessaan. Ei tiedä miten vastaajat ovat tulkinneet asian. Jos ajatellaan oppilaita, tulos matala. Koetaanko ristiriitatilanteet henkilöstön kesken kiusaamisena? Tähän osa-alueeseen on koulutustarvetta.

5 Pedagoginen johtaminen Eniten kehittämistarvetta koettiin laatutyön edistämisessä sekä tulevaisuuden hahmottamisessa kasvatus- ja opetustyössä. Yllättävää, että yhä on tarvetta kolmiportaiseen tukeen. Tällä hetkellä haasteet liittynevät lähinnä kolmiportaisuuden toteuttamiseen yläkouluissa. 5 Muutosjohtaminen Eniten kehittämistarvetta koettiin työyhteisön muutoksiin osallistamisessa. Yläkäsitteenä voisi käyttää kaikissa kartoituksen osa-alueissa yhteisöllistä osallistavaa toimintatapaa vuorovaikutustaitoja. Muutoksia on kahdenlaisia: organisaation sisäiset ja ulkopäin tulevat muutokset. Voisi ajatella, että suurin osa vastanneista on miettinyt ulkopäin tulevia muutoksia. Tämä teema on ollut pinnalla vuosia. Esimiehet kaipaavat eväitä muutoksen johtamiseen. Vastanneissa on runsaasti nuoria johtajia, joka osittain selittää koulutustarvetta. Panostuksia pitäisi tehdä eniten muutoksen suunnitteluun. Muutosjohtamisessa on keskeistä pohtia sitä, mitä koulutusta mikäkin asia vaatii ja millä aikataululla. Ensin pitää tietää päämäärä (mikä asia, mitkä tavoitteet, mitä vaatii ja keneltä?). Päämäärää kohti on mentävä tietyillä toimenpiteillä. Kuntaliitoksessa kokonaisuuden hahmottaminen on rakennettava esim. erilaisten koulutusten osalta. Muutoksessa keskeistä miten asioista tehdään yhteistä. Muutoksen osiot on tärkeää suunnitella, tiedottaminen keskeistä. Jokaisen pitää pystyä priorisoimaan asioita muutoksessa, jotta tietää mikä on tärkeää. Esimiehelle tarvitaan muutoksen johtamisen välineitä. Ennakointia ja aikataulua on hyvä hahmotella ajoissa muutosprosessiin! Lukioissa menossa mielenkiintoinen aika: yo-kirjoitukset ja TVT. Askelmerkit ovat hahmottamatta. Miten olla esimiehenä vakuuttava, vaikket tiedä asiasta mitään? Palvelujen alasajon johtamiseen on koulutustarvetta. Osassa kouluissa voi olla erittäin haastavaa kertoa henkilöstölle töiden päättymisestä. Kouluissa oppilasmäärät vähenevät, ei ole oppilaita tarpeeksi, tämä vaatii muutoksia. Esimiehen työssä tämä teema on arkipäivää. Talousjohtaminen Tässä kohdassa eniten kehitystarvetta koettiin talouden ennakointiin työyhteisössä. Talouden ennakointi liittyy raportointityökaluun ja palvelujen alasajoon. Myös projektiosaamista tarvitaan koulussa sekä rehtorille että opetushenkilöstölle (projektin eri vaiheet ja toimenpiteet toimintojen ja talouden näkökulmasta). Talouteen liittyvien tietokoneohjelmien käyttökoulutusta tarvitaan. Rehtoreilla on erilaisia työkaluja talouteen. Kentällä toivotaan selkeää yksinkertaista työkalua talouden seurantaan ja ennakointiin. Ennakointia tehdään tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa.

6 Lukioasteella tässä osa-alueessa nousi yhdeksi koulutusteemaksi valtionosuusjärjestelmä. Johtopäätöksiä täytyy pohtia syvällisemmin. Vastaajien maantieteellisestä sijoittumisesta eri puolille Pohjois-Suomea voi ymmärtää asian tarpeellisuuden. 6 Hallintojohtaminen Tässä koettiin tarvetta erityisesti oman työn kannalta olennaisenlainsäädännön kertaamiseen sekä palvelusuhdejuridiikkaan. Täsmäkoulutuksia on Oulun alueella lakiin liittyvistä asioista paljon aluehallintoviraston järjestämänä, esim. opetustoimen oikeusturvapäivä jne. Ammattijärjestöt kouluttavat myös runsaasti tästä teemasta. Tästä alueesta työantajalla on myös velvollisuus kouluttaa henkilöstöään. Tämä osio vaatii sellaisia koulutuksia, joissa päivitetään asioita. Johtamisakatemia ei syvenny tämän teeman koulutuksiin. Esimiesviestintä Kestoaihe, ei koskaan tyhjene! Eniten kehitystarvetta koettiin viestintäsuunnitelmien laatimisesta. Toive varhaiskasvatuksen julkisuuskuvan rakentamiseen on aika yllättävä. Pohdittiin sitä, että julkisuuskuvan muodostaminen nousee meistä jokaisesta itsestä ja käytännön toiminnasta. Tärkeää on kuitenkin miettiä, miten esimies viestii medialle. Tämä asia hahmottuu viestintäsuunnitelmaa laadittaessa. Koulutustavat osaamisen kehittämiseen Eniten toivottiin lyhytkestoista koulutusta. Myös Vertaistyöskentely nousi keskiöön. Tämä kertoo siitä, ettei ihmisillä ole tällä hetkellä aikaa työn ohessa tapahtuvaan aivoriihityöskentelyyn. Sen vuoksi kaivataan erilaisia ryhmiä. Jatko-opinnot Kiinnostusta jatko-opintoihin oli 44:llä. Johtamisakatemian yhtenä palveluna voisi olla se, että tarjotaan tutkimusaiheita ja tutkimuksen kohdejoukkoja niitä haluaville. Akatemiassa voisi esitellä Oulun yliopiston tutkijakoulutoimintaa ja muuta tähän liittyvää. Tutkijakoulu on muuttunut suunnitelmallisemmaksi ja käyttäjäläheisemmäksi yliopistolla. Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen nousee usein esiin erilaisissa yhteyksissä. Tuntuu, että se on liian kaukana arjen ahertajia. Voisiko väitelleitä rehtoreita pyytää esittelemään väitöstensä teemoja? SURE:ssa verkosto rehtoreille, jotka tekevät väitöskirjaa Jyväskylään. Tässä yhteydessä esiin nousi se, ettei kyselyssä tiedusteltu vastaajien koulutustasoa.

7 Ammatilliset verkostot Vastaajat kuuluivat lukuisiin paikallisiin verkostoihin. Jonkin verran tuli esiin valtakunnallisia verkostoja. Kansainvälisistä oli neljä mainintaa (Pysyvä verkosto: Kurs21Nord - Pohjoismaiden rehtorit). 7 Onko verkostoja jo tarpeeksi? Onko samanlainen asia kuin hallintojohtaminen? Voisiko joskus järjestää yksittäisiä tapahtumia, joissa verkostoidutaan ja haetaan kumppaneita jonkin asian edistämiseen? (vrt. alumniverkosto) 4. Seuraavat toimenpiteet Mitkä ovat kartoituksessa kolme keskeisintä teemaa, joihin haluatte pohtia yhdessä toimenpiteitä? Jatketaan näistä seuraavassa ohjausryhmässä. Kartoituksen yhteenveto ja astekohtaiset dokumentit ovat luettavissa johtamisakatemian blogista kohdasta Palvelumalli Toimenpiteissä otetaan huomioon hankesuunnitelman linjaukset. 5. Seuraava kokoontuminen Ti klo 14.15, Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus, Kokoustila: Ke (Opintokatu), ks. kartta yllä. Kokous päättyi n. klo 16.03

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta Elinkeino', lìikcnrrc ja 9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta ympäristökesklrs LP IuroDp o 5o!iiihnilrårtD P alay a toimij oiden tapaaminen KE S KI- P oh JANMAAN AMMATTIOPI STO LIA, Hyvinvointiala, Terveystie

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot