portilla". Hyvät kuulijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "portilla". Hyvät kuulijat"

Transkriptio

1 Hyvät kuulijat Tuoreet terveiset Etelä-Afrikasta, Kapkaupungista. Tällä kertaa olin siellä lobbaamassa hiihdon MM-kisoja 2013 Suomeen. Valitettavasti emme siinä nyt onnistuneet, mutta seuraavalla kerralla yritetään uudelleen. Aikataulumme Kapkaupungissa oli tiukka, turistikierroksille ei jäänyt aikaa. Etelä-Afrikka olisi ollut kiinnostava maa myös pitkän historian omaavan kaivostoimintansa vuoksi. Toivottavasti pääsen vielä joskus tutustumaan maan todellisiin rikkauksiin. Koska Suomi on EU:n jäsen ja meillä noudatetaan yhteisesti päätettyjä tavoitteita ja määräyksiä on hyvä aloittaa tämänhetkisen tilanteen kartoitus EU- tasolta. EU:n huippukokous on paikka, jossa pyritään linjaamaan EU:n yhteisiä pyrkimyksiä suhteutettuna globaaliin muutokseen ja kehitykseen. Tällä hetkellä EU pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen kaivannaisteollisuudessa. EU:n ja samalla tietysti Suomen teollisuus tarvitsee raaka-aineita kilpailukykyisellä hinnalla luotettavista ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisista lähteistä. Teollisuusmineraalipuolella omavaraisuus onkin huomattavan korkea, tosin EU jo tarvitsee runsaasti metallisia raaka-aineita myös oman alueen ulkopuolelta. Olemme keskellä kaivosteollisuuden nousukautta. Metallien ja teollisuusmineraalien hinnat ovat korkealla - osittain Aasian ja Venäjän valtavan rakennusbuumin takia. Toisaalta kullan hintaa nostaa dollarin huokeus ja epävakaat rahamarkkinat. Malminetsintä elää uutta kukoistuskautta monen vuoden laman jälkeen. Uusia esiintymiä löytyy ja jo löydetyt esiintymät tarkentuvat. Ennusteiden mukaisesti tulevaisuuden kasvavia kaivosmaita ovat edelleen ainakin Kiina, Venäjä, Australia, Afrikka ja Etelä-Amerikka. EU:n osuus pudonnee suhteellisesti melko vähäiseksi, meidän esiintymämme eivät Euroopan taseeseen vaikuta. USA:lla ja Kanadalla on öljyliuske- ja öljyhiekkaesiintymiä, jotka ovat näillä energian hinnoilla isoja hyödyntämiskohteita. Esiintymän löytymisestä kaivoksen avaamiseen on kuitenkin pitkä ja monimutkainen tie, paljon byrokratiaa ja suuria investointeja. Hintojen nyt ollessa nousussa on Suomessakin kannattavaa jatkaa olemassa olevia kaivoksia ja avata vanhoja kaivoksia, vaikka esiintymät eivät olisikaan erityisen rikkaita. Myös jo jätteeksi tuomittua materiaalia, esim. rikkikiisua voidaan hyödyntää menetelmien parannuttua ja hinnan noustua. Vanhat kaivokset ovat erityisasemassa, koska byrokratia ja infra ovat jo valmiina. Niiden toiminta saadaan helposti kannattavaksi. Myös muualla EU:n alueella löytyy uusia mahdollisuuksia, esimerkkeinä Puola ja Romania, jos ja kun lainsäädäntö ja asenteet sen sallivat. Monet jo suljetut kaivokset voidaan avata uudelleen uusilla tekniikoilla. Suomi on aina ollut globaalilla tasolla pieni mutta monipuolinen kaivosmaa. Täältä löytyy monia eri malmeja, joiden esiintymät ovat kohtuullisia kooltaan.

2 Suomen kaivoslouhinta lisääntyy nyt nopeasti mm. Talvivaaran, Kittilän, Kylynlahden ja mahdollisesti lähivuosina myös Kevitsan, Suhangon ja monen muun suunnittelun alla olevan kaivoksen ansiosta. Tuntuu siis, että kaivoksia ilmestyy Suomeen kuin sieniä sateella. Näin ei kuitenkaan ole sillä kaivosten määrä on ollut aikaisemmin todella alhainen. Nyt uuden nousun myötä kaivosala toivottavasti houkuttelee myös nuorisoa. Meillä on vihdoin kaivattuja näyttöjä kaivosteollisuuden laajuudesta ja jatkuvuudesta. Kaivosteollisuus on myös globaalia toimintaa entistä selkeämmin. Siksi koulutuksenkin tulee ottaa huomioon liikkuvuuden vaatimukset. Kaivannaisteollisuuden lamakauden jälkeen henkilöresurssien kysyntä on kasvanut nopeasti. Yhteistyössä teollisuuden kanssa on voitu selvittää resurssien tarvetta. Arvioitua valmistuvien määrää ja vuositarvetta verrataan keskenään eri osaamissektoreilla. On syytä muistaa, että geologeja, louhijoita ja rikastajia ja prosessi-insinöörejä on valmistunut lamankin aikana vuosittain yhteensä kymmeniä. TKK:sta valmistuneet louhijat ovat kaivoslamasta huolimatta työllistyneet kalliorakentamiseen ja urakoitsijoille sekä laitevalmistukseen ja rikastajat esim. kierrätystekniikan aloille. Teollisuuden rooli on perinteisesti Suomessa ollut suuri opiskelijoiden motivoinnissa ja syventymiskohteen valinnassa. Teollisuuden yhteydet yliopistoihin ja kouluihin ovat samoin olleet läheiset. Tämän suomalaisen, kaikkia hyödyttävän perinteen soisi jatkuvan myös kansainvälistymisen aikana. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ennen muuta varottava kouluttamasta ketään työttömäksi. Tällaista vaaraa ei tosin tällä hetkellä näy. Suurempi vaara on että Suomessa koulutetut osaajat lähtevät muualle parempien palkkojen ja etenemismahdollisuuksien perässä. Hyvät kuulijat Vaikka metallien ja teollisuusmineraalien kaivun osuus bruttokansantuotteestamme oli 2006 vain 0,3 prosenttia, on sen merkitys alue- ja työvoimapoliittisesti merkittävä. Suuri osa kaivoksistamme sijaitsee Itäja Pohjois-Suomessa, joissa työpaikkojen tarjonta on muuten vähäistä. Kaivos tuo paikkakunnalle työtä myös kerrannaisvaikutteisesti. Tämä on parasta aluepolitiikkaa. Meidän onkin luotava suomalaiset olosuhteet sellaisiksi, että yrittäminen täällä on vakaalla pohjalla ja kannattaa. Valtion on varauduttava edistämään kaivoshankkeita liikenne- ja logistiikkainvestoinneilla ja koulutuspanostuksilla. Byrokratian on joustettava muuttuneissa tilanteissa tarpeen mukaan. Ja ennen kaikkea kaivososaajia on oltava tarvetta vastaavasti saatavilla ja osaamisen tason on oltava maailman huippuluokkaa. Ei mikään pieni vaatimus, mutta meillehän se on helppoa! Entä sitten lainsäädäntö? Suomen tällä hetkellä voimassa oleva kaivoslaki on vuodelta 1965 ja tehty senaikaisia tarpeita vastaavaksi. Tilanne muuttui kun Suomi avautui EU:hun liittymisen yhteydessä vuonna 1995 myös kaivosteollisuuden osalta. Harvojen vielä kotimaisten yhtiöiden rinnalle tuli nopeasti runsaasti ulkomaisia malminetsijöitä ja kaivosyhtiöitä. Suomi oli uusille tulijoille lupaava,

3 heille "koskematon" kenttä tehdä löytöjä. Vuosituhannen vaihteessa myös mineraalien ja metallien hinnat nousivat ja mullistivat kokonaan kaivannaisteollisuuden kannattavuuden. Kaivoslain muutoksesta puhuttiin jo viime vaalikaudella. Sen seurauksena oli ensin vaarassa, että laki valmisteltaisiin nopeasti, ikään kuin huitaisemalla ja olisi jo tuotu eduskuntaan päätettäväksi. Monet kauhistuivat tällaista pikalakia. Itsekin otin asian puheeksi ministerin ja ministeriön edustajien kanssa ja toppuuttelin kiirettä. Mieluummin kunnon laki hyvin valmisteltuna, kuin pikalaki, jota joudutaan sitten korjaamaan. Nyt lakia on valmisteltu ajan kanssa. Viime syksynä meille kansanedustajille kerrottiin, että laki tulee eduskuntaan vuoden 2008 keväällä. Alkuvuodesta kävi selväksi, että valmistelu toimikunnalle on annettava lisäaikaa ja lakiehdotus valmistunee syksyllä Viimeisin tieto on, että saamme lain eduskuntaan keväällä Tämä on siis tällä hetkellä viimeisin tieto. Sinänsä lain valmistumisen siirtyminen ei harmita eikä ihmetytä. Kyseessä on vanha laki, johon tulee paljon uutta asiaa. Suomi, Eurooppa ja maailma ympärillämme ovat muuttuneet. Nyt tarvitsemme lakia, joka ottaa huomioon nämä muuttuneet globaalit olosuhteet, esimerkiksi kaivoksiemme ulkomaisen omistuksen. Hallitusohjelmassa sanotaan, että "Kaivoslakia uudistetaan siten, että siinä yhtäältä otetaan huomioon ympäristönäkökohtien, kansalaisten perusoikeuksien ja elinolojen turvaaminen, kuntien vaikutusmahdollisuudet sekä maanomistajien oikeudet ja toisaalta varmistetaan edellytykset malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämiselle." Tavoitteena on siis laki, joka huomioi kansalaisten aseman, sopii yhteen kuntien kaavoitus- ja suunnittelutyön kanssa, noudattaa hyväksyttyjä ympäristön- ja luonnonsuojelun periaatteita ja samalla luo edellytyksiä kaivostoiminnan kehittymiselle. Ei ole helppo nakki. Lain uudistamisessa keskeisiä ovat kaivostoiminnan edellytysten turvaamisen lisäksi etenkin kiinteistön omistajan oikeusasema, toiminnan vaikutukset ympäristöön ja maankäyttöön sekä toiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Kuntien vaikuttamismahdollisuudet ja yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon on tarkoitus turvata nykyistä paremmin. Yksi hankalimmista selviteltävistä asioista lienee valtaus- ja kaivospiiritoimituksiin liittyvät maksut ja erityisesti maanomistajille maksettavat louhintamaksut. Käytäntö on ollut kirjavaa niin Suomessa ja muualla maailmassa. Erilaisia malleja löytyy niin naapuristamme Ruotsista kuin maapallon toiselta puolelta Australiasta. Malleihin vaikuttaa paljon se, omistaako valtio maaperän ja mineraaliset luonnonvarat, malmit vai kuuluvatko kaikki oikeudet kiinteistönomistajille. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Suomeen parhaiten soveltuva ratkaisu olisi kerätä louhintamaksu ns. "kaivoksen

4 portilla". Nyt kun uutta kaivoslakia ollaan ministeriössä luomassa, on kentältä kuulunut napinaa siitä, ettei kaikkia asianosaisia ole kuultu. Tuntuu todella erikoiselta, jos kaivosyrittäjiä ei kuultaisi lainkaan, ovathan he olennainen osa kaivannaisteollisuuden toimijoista. Kun laki tulee eduskuntakäsittelyyn on meillä kansanedustajilla vielä mahdollisuus kutsua eri tahojen edustajia kuultaviksi. Toivotaan kuitenkin, että yrittäjiä kuullaan jo lain valmistelun aikana, jolloin muutosten tekeminen on huomattavasti helpompaa. Toki hyvään hallintotapaan kuuluu kaikkien asianosaisten kuuleminen. Hyvät kuulijat Tulevaisuudessa kaivosalalla on seurattava tarkasti myös energiakysymysten edistymistä. Energia on teollisuuden käyttämää materiaalia, jonka hinta vaikuttaa suoraan alan kannattavuuteen. Energiaintensiivisillä aloilla energian tasainen saatavuus on välttämättömyys. Kaivostoiminnassa käytettävästä energiasta valtaosa on sähköä. Kaivokset eivät voi sattuneesta syystä muuttaa halvan energian maihin, mutta kannattavuuslaskelmissa energian hinnalla ja saatavuudella on merkityksensä: pidetäänkö kaivos auki vai suljetaanko se. Jatkojalostusta on jo nyt siirtynyt meiltä pois. Tätä keskustelua käydään muuallakin kuin Suomessa. Maailman laajuisesti on pystyttävä ratkaisemaan ilmaston lämpenemiseen ja energian riittävyyteen liittyvät ongelmat. Hallituksella ja eduskunnalla on todella haastava tehtävä päättää niistä toimista, joilla energian tuotantoa tullaan säätelemään tulevina vuosina. Investointiavustukset, syöttötariffin eri muodot, turpeen päästökertoimen muuttuminen, ydinenergian luokitteleminen päästöttömäksi; kaikki vaikuttavat myös tulevaisuudessa. Nyt tehtävät ratkaisut voivat olla hyvinkin kauaskantoisia. Ne on tehtävä viisaudella ja niissä on otettava huomioon energia-alan kehittyminen ja uusien innovaatioiden mahdollisuus. Mitään teknologiaa ei saa pois sulkea vain poliittisilla päätöksillä. On tärkeää, että ensin käytetään kustannustehokkaat ratkaisut ja vasta sen jälkeen mennään kalliimpiin keinoihin. Vesialtaiden ja ydinvoiman lisärakentaminen ovat hyvinkin ajankohtaisia asioita. Energiapolitiikan uudet tuulet saattavat herättää uuteen kasvuun myös kivihiilen, ruskohiilen, palavankiven, öljyliuskeiden ja -hiekkojen louhinnan ja sen rinnalla meille niin tärkeän turveteollisuuden. Hiilidioksidin talteenotto on nousemassa merkittäväksi päästöjä vähentäväksi menetelmäksi. Lisäksi meillä Suomessa Venäjän energiapolitiikan muuttuminen vaikuttaa varsinkin kulutushuippujen aikana. Enää ei Pietaria panna kylmäksi, jotta Suomelle saadaan myytyä sähköä, vaan toisinpäin. Myös Ruotsi on jo osoittanut marssijärjestyksen täysin riippumatta pohjoismaisista sähkömarkkinoista: oma maa ensin, sitten muille jos riittää.

5 Hyvät kuulijat Nyt kun noususuhdanne kaivosalalla on alullaan ja toivottavasti jatkuu pitkään, on välttämätöntä muistaa kaivosklusterin suhdanneherkkyys. Tilanne maailmalla muuttaa suhdanteita puoleen ja toiseen joskus dramaattisestikin. Hyvinä aikoina on varauduttava niitä seuraaviin huonoihin aikoihin. Ei saa käydä niin, että kaivosyrittäjä kannattavuuden laskiessa ottaa matkalaukkunsa ja häipyy paikkakunnalta, kuten muutamissa konkurssitapauksissa on käynyt. Kaikki jälkityöt ovat jääneet kunnan ja loppukädessä valtion harteille. Myös työntekijät ja urakoitsijat ovat jääneet täysin tyhjän päälle. Valtiolla ei ole ollut mahdollisuuksia mitenkään valvoa omistajien vakavaraisuutta. Suomessa ei ole myöskään käytössä minkäänlaista takuuta tai rahastoa, josta kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen voitaisiin maksaa tarvittavat maisemointi ym. ympäristövastuut. Olenkin kysynyt ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kaivostoiminnan konkurssitapauksissa esimerkiksi ympäristövastuiden hoitaminen ei jää valtion tehtäväksi ja maksettavaksi. Koska menestyväkin kaivostoiminta loppuu joskus, on kaivoslain uudistamisen yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota kaivospaikkakuntien elinkelpoisuuden jatkumiseen kaivoksen vielä toimiessa. Koska asia koskettaa tulevaisuudessa kymmeniä paikkakuntia, on tämä otettava vakavasti. On edellytettävä, että yhtiöt, kunnat, maakunnat ja valtiovalta ajoissa ja yhteistuumin luovat strategian, jonka avulla paikkakunta ja sen asukkaat selviävät kaivoksen lopettamisen jälkeenkin. Kunta investoi kaivostoiminnan nousukaudella usein runsaastikin veroeuroja infraan, esimerkiksi kouluihin, terveyskeskuksiin ja kunnallistekniikkaan. On myös kunnan kannalta kohtuutonta, että nämä sijoitukset mitätöityvät kun kaivostoiminta loppuu. Tärkeintä on huolehtia yksittäisten paikkakuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien jatkumisesta. Aikaisemmista kokemuksista on viisastuttava ja saatava kaivoslakiin jälkihoidon turvaava pykälä. Kunhan tämä kaivosyhdyskuntien jälkihoitokin saadaan kuntoon, voidaan sanoa, että kaivosalan näkymät ovat tällä hetkellä todella valoisat Suomen kannalta. Tästä on hyvä jatkaa.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2010 Kantaverkon uudet haasteet sivu 4 Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 13. vuosikerta 2/2010 Toimitus Puhelin: 030 395 5153.

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Suomessa. muhii homepommi PERUS- SUOMALAINEN 13/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Suomessa. muhii homepommi PERUS- SUOMALAINEN 13/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Suomessa 13/2014 muhii homepommi

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 52 Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 52 2005 Sitra ja Laura Järvinen

Lisätiedot

veroratkaisuilla s. 4

veroratkaisuilla s. 4 3/ 2 0 0 3 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Uhkapilvet eivät poistuneet veroratkaisuilla s. 4 Eurooppa harmaantuu nopeasti s. 8 Apteekkien Eläkekassalla vahvat valttikortit s. 10 Apteekkien Eläkekassalla

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot