SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 SAARELAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritetty maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti: Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Sisällys 1. Perustiedot kaavahankkeesta Vuorovaikutusmenetelmät Selvitykset ja vaikutusten arviointi Kaavamuutokset suunniteltu aikataulu Yhteystiedot ja palaute

3 1. Perustiedot kaavahankkeesta 1.1. Voimassa oleva ranta-asemakaava ja kaavamuutoksen tavoitteet Saarelaisen ranta-asemakaava on laadittu vuosina Kaava on vahvistettu Keski-Suomen lääninhallituksessa Korkein hallinto-oikeus on lisäksi antanut kaavasta tehtyyn valituksen hylkäävän päätöksen Kaava-alueet sijaitsevat Laukaan kunnassa sijaitsevan Lievestuoreenjärven alueella. Tämä kaavamuutos koskee kaava-alueita 1 ja 2, jotka sijaitsevat Kieräsaaressa (1) ja sen kaakkoispuolelle sijoittuvalle ranta-alueella (2). Saarelaisen ranta-asemakaavaan kuuluvat myös alueet 3 ja 4 järven länsirannalla oheisen kartan mukaisesti. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 3 ha. Pinta-ala tarkentuu suunnittelun edetessä. Kaavamuutoshankkeen ovat käynnistäneet suunnittelualueen maanomistajat. kaava-alue 1 kaava-alue 2 kaava-alue 3 kaava-alue 4 Kuva 1. Saarelaisen ranta-asemakaavan kaava-alueiden sijainti. 3

4 Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää 3 kpl vapaa-ajan asunnon RA-rakennuspaikkoja Saarelaisen ranta-asemakaavan kaava-alueelta 1 kaava-alueelle 2. Kaavamuutos koskee kolmea kiinteistöä: Maininki, rekisteritunnus , sijainti kaava-alueen 2 pohjoisosassa Ulappa, rekisteritunnus , sijainti Kieräsaaressa kaava-alueella 1, eteläinen kortteli nro 6 (2 kpl siirrettäviä RA-paikkoja) Puikkari, rekisteritunnus , sijainti Kieräsaaressa kaava-alueella 1, pohjoinen kortteli nro 7 (1 kpl siirrettävä RA-paikka) Puikkari (kaavassa 1 kpl RA) Ulappa (kaavassa 2 kpl RA) Maininki (muutoksen jälkeen 3 kpl RA) Kuva 2. Siirrettävät vapaa-ajanasuntojen rakentamispaikat. Kieräsaaren kaava-alueen 1 osalta Suomen valtio edustajanaan Keski-Suomen ELY-keskus on ostanut pinta-alaltaan 6.3 ha suuruisen alueen METSO-ohjelman suojelukohteeksi rantarakentamispaikkoja (2 x 1 ha) lukuun ottamatta. Suojelualuehankinta liittyy monimuotoiseen sekametsään ja etenkin valkoselkätikan elinympäristön turvaamiseen. Tässä kaavamuutoksessa ei muuteta suojelualueen osalta kaavamerkintöjä. Kiinteistöllä Puikkari on kaavan mukaisella pohjoisemmalla RA-paikalla (kortteli 7, rak.paikka 2) rakenteilla oleva vapaa-ajan asunto, jolle on myönnetty rakentamislupa vuonna

5 Kaavamuutoksessa siirrettävien rakennuspaikkojen rakentamista koskevat määräykset päivitetään vastaamaan Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavan mitoitusta: rakennuspaikan pinta-ala vähintään 3000 m 2 rakennukset sijoitettava vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta vähintään 15 metriä rakennuspaikan rantaviivan pituus vähintään 50 metriä rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala enintään 170 m 2 erillisiä rakennuksia rakennuspaikalla enintään 5 kpl Saarelaisen ranta-asemakaavan mitoitukseen verrattuna vapaa-ajanasuntojen etäisyys rantaviivasta kasvaa 15 metristä 30 metriin, lukuun ottamatta saunarakennusta, jonka etäisyys rantaviivasta on myös Saarelaisen ranta-asemakaavassa Kieräsaaren rakennuspaikkojen rajaviivoilla asetettu keskimäärin noin 15 metriin. Saarelaisen ranta-asemakaavan mitoituksessa myös muut rakennukset saavat sijaita saman matkan päässä rantaviivasta. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala muuttuu 120 m 2 pinta-alasta 170 m 2 ja lisäksi rakennusten lukumääräksi rajataan enintään 5 kpl. Saarelaisen ranta-asemakaavan rakentamismitoitus: kaavakartassa on määritelty rakennuspaikkakohtaisesti rakennusrajaviivat, joiden sisäpuolella tulee kaikkien ko. rakennuspaikan rakennusten sijaita, rakennusten etäisyys rantaviivasta vaihtelee rakennuspaikkakohtaisesti jokaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 90 m 2 loma-asunnon ja enintään 30 m 2 sauna- ja varastorakennuksen kuivakäymälää ei saa rakentaa 30 m lähemmäksi rannan puoleista rakennusrajaa 5

6 1.2. Aiemmin tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat sekä kaavamuutoksen vaikutukset Eritasoisten kaavojen ohjausvaikutus Maakuntakaavalla (Keski-Suomen maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat) ratkaistaan alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset, kun taas yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Osayleiskaava (Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaava) voi olla tarkempi kuin yleiskaava. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista. Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista ohjataan ranta-asemakaavalla (Saarelaisen rantakaava), jonka voi laatia myös maanomistaja. Yleiskaava ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella muutoin kuin asemakaavan muuttamisen ohjaamista koskevan vaikutuksen osalta. Jos alueelle on tehty molemmat kaavat, noudatetaan ranta-asemakaavaa. Tämä mahdollistaa ranta-asemakaavan avulla yleiskaavasta poikkeavan maankäyttöratkaisun. Yleiskaava on kuitenkin ohjeena ranta-asemakaavaa tehtäessä tai muutettaessa, joten ranta-asemakaava ei saa heikentää yleiskaavassa tavoiteltua kokonaisuutta. 6

7 Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Lainvoiman maakuntakaava sai Maakuntakaavaa on täydennetty neljällä vaihemaakuntakaavalla: 1. vaihemaakuntakaava: Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus, ympäristöministeriö vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot, ympäristöministeriö vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima, Maakuntavaltuusto vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym. Maakuntavaltuusto hyväksyi vaihekaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Keski-Suomen maakuntakaavassa ja vaihemaakuntakaavoissa tämän kaavamuutoksen mukaiselle suunnittelualueelle ei ole kaavan mukaisia merkintöjä. Kaavamuutosalue Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavakartasta Lievestuoreenjärven alueelta. 7

8 Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaava ja kaavamuutoksen vaikutukset rakennuspaikkojen ryhmittelyyn Lievestuoreenjärven ranta-alueille on laadittu rantaosayleiskaava, jonka Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Suunnittelualueen rakennuspaikat eivät suoraan rajaudu osayleiskaavan mukaisiin rakennuspaikkoihin, mutta rakennuspaikkojen siirtämisen jälkeen muodostavat yhtenäisen rakentamiskokonaisuuden Pitkänpohjanniemen alueella olevien vapaa-ajanasuntojen kanssa. Kulku kaavamuutosalueelle tapahtuu suunnittelualueen eteläpuolisen Kypyrämäentien kautta. Kaavamuutoksen vaikutuksesta Kieräsaaren länsirannalle muodostuu noin 600 metriä mittainen kokonaisuus rakentamisesta vapaata rantaa. Vastaavasti Pitkänpohjanniemen vapaa-ajanasuntojen ryhmä pitenee etelän suuntaan noin 160 metriä. Kokonaisuutena rakennettu alue tiivistyy koska RA-paikkojen ryhmien lukumäärä vähenee yhdellä. Järvenselän ja Lievestuore-Laukaa venereitin suunnasta katsottuna Kieräsaaren rakentamaton pitkä rantaosuus ja Metso-suojelualue peittävät näkyvistä Kierälahden alueen noin 20 rakennuspaikan ryhmittymän. Muutoksen vaikutus maisemallisesti on erittäin suuri. Lisäksi kaavamuutos varmistaa Metso-suojelualueen yhtenäisyyden ja tulevaisuuden mahdollisuudet monipuolisena luontaisena ympäristönä. Kuva 4. Ote Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavasta. 8

9 1.2.4 Saarelaisen ranta-asemakaava ja sen muutostarpeet Saarelaisen ranta-asemakaava on vahvistettu Keski-Suomen lääninhallituksessa Kaavamuutos koskee kaava-alueita 1 ja 2. Kaava-alue 1 käsittää Kieräsaaren lukuun ottamatta saaren pohjoisosaa, jossa on Lievestuoreen rantaosayleiskaavassa länsi-/luoteisrannalla yksi rakennettu ja koillisrannalla kaksi rakentamatonta vapaa-ajanasunnon RA-paikkaa. Kaavamuutosalueelta tullaan tekemään uusi pohjakartta koska alkuperäisten kaavakarttojen sisältö ei täysin vastaa nykyistä tilannetta. Siirrettävien rakentamispaikkojen osalta kaavamerkintä tullaan muuttamaan M-alueeksi samoin kuin Metso-suojelualueen merkintä on kaavassa. Jos Suomen valtio myöhemmin muuttaa suojelualueen kaavamerkinnän SL-alueeksi, tullaan entisten rakentamispaikkojen kaavamerkintää tarkastelemaan uudelleen. Kuva 5. Saarelaisen ranta-asemakaava, alue 1. 9

10 Kaava-alue 2 sijaitsee Kieräsaaresta kaakkoon läheisellä ranta-alueella. Kaava-alueella 2 sijaitsee 6 kpl rakennettuja vapaa-ajanasuntokiinteistöjä ja 1 kpl rakentamaton vapaa-ajanasunnon rakentamispaikka. Kaava-alueen 2 kiinteistöt on sijoitettu kahteen kortteliin kaava-alueen eteläosaan oheisen kartan mukaisesti. Kulku alueelle on järjestetty Kypyrämäentien kautta Saarilammen kylältä. Kuva 6. Saarelaisen ranta-asemakaava, alue 2. Kaavan määräykset RA-rakentamispaikalle ovat: kaavakartassa on määritelty rakennuspaikkakohtaisesti rakennusrajaviivat, joiden sisäpuolella tulee kaikkien ko. rakennuspaikan rakennusten sijaita, rakennusten etäisyys rantaviivasta vaihtelee rakennuspaikkakohtaisesti jokaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 90 m2 loma-asunnon ja enintään 30 m2 sauna- ja varastorakennuksen kuivakäymälää ei saa rakentaa 30 m lähemmäksi rannan puoleista rakennusrajaa 10

11 Lievestuoreenjärven luontoselvitys Lievestuoreenjärven ranta-alueisiin liittyen on tehty luontoselvitys, jota on käytetty myös Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavan valmistelussa. Luontoselvityksen maastokäynti on suunnittelualueen osalta suoritettu vuonna Suunnittelualueen läheisyydessä olevat merkinnät on esitetty kuvassa 7. Kuva 7. Lievestuoreen rantaosayleiskaava, Merkittävät luonto- ja maisematekijät sekä soveltuvuus virkistykseen (ote kartasta). Kaavamuutosalue sivuaa luontoselvityksen aluetta 29. Alueesta on mainittu luontoselvityksessä: Kuvio 29 Pitkänpohjanniemen eteläpuolinen korpi Suot; Pienialaisetkin luonnontilaiset suot, etenkin korvet ja letot, ovat arvokkaita Lievestuoreenjärven rantojen inventoimislomake. Peruskarttalehti Inventointiryhmä: Martti Vesa. Päivämäärä Rantaviivan pituus 480 m Tilustyyppi: kg VT 3 (kangasmetsä, puolukkatyyppi) Puusto: mänty, koivu Puuston tiheys ja korkeus: normaali ( ) tiheys, korkeusryhmä 5-10m Rannan laatu: normaali, kivikkopohja, osittain hiekkapohja Käyttö: A1, C loma-asutuksen käytössä 10%, metsätalouskäytössä 90% Kaavamuutokseen liittyen on huomioitavaa, että luontoselvityksen rantojen inventointi on kenttälomakkeen mukaan tehty vuonna Alue on inventoinnin jälkeen ojitettu metsätalouskäyttöön 11

12 ja päätehakkuu on suoritettu kahdessa vaiheessa ja 1990-luvuilla. Alueen ojat kuivuvat täysin kevättä ja syksyä lukuun ottamatta. Luonnontilaisen korven luontoarvot on menetetty ojituksessa ja päätehakkuissa sekä kuvion 29 alueella, että viereisellä ranta-asemakaavan muutosalueella. Ranta-asemakaavan muutosalueelle on 1980-luvun rantaan asti ulottuneen päätehakkuun jälkeen istutettu mäntyä. Puuston harvennuksessa vuonna 2011 alueelta on poistettu ennen kaikkea tiheään kasvaneita mäntyjä ja pyritty jättämään lehtipuita monimuotoisemman metsätalousmetsän aikaansaamiseksi. Alueesta, jonne rakennuspaikat on tarkoitus siirtää, on Rantakaava Saarelaisen kaavaselostuksessa mainittu: Uusi-Saarelan tilan rannan pohjoispäähän on tehty päätehakkuu aukkona, joka ulottuu rantaan asti. Rannan suunnassa aukon leveys on n. 150 m. 12

13 2. Vuorovaikutusmenetelmät Kaavamuutoksen tekeminen käynnistettiin maanomistajien toimesta loppuvuodesta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä Laukaan kunnan toimesta kaavamuutoksen käsittelyn aikana. Prosessin alkuvaiheessa järjestetään Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu. Kaavamuutosluonnos pidetään nähtävillä Laukaan kunnan toimesta 30 päivän ajan lausuntojen antamista varten. Kaavamuutosehdotus pidetään luonnoksesta tulleiden korjausehdotusten jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ja tarvittaessa pidetään kaavaehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu. Kaavamuutoksen vaikutukset kohdistuvat lähinnä suunnittelualueen läheisiin naapurikiinteistöihin. Osallisia ovat naapurikiinteistöjen lisäksi myös muut lähialueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muuten kaavamuutos voi vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan kaavamuutos liittyy. Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen maanomistajat - kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat - Laukaan kunta - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen museo 13

14 3. Selvitykset ja vaikutusten arviointi Kaavamuutoksen osalta arvioidaan ja selvitetään esimerkiksi: - vaikutukset rantamaisemaan yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa Kieräsaareen 600 metriä sijoitusta tiivistämällä yksi RA-rakennuspaikkojen ryhmä vähenee - vaikutusten arviointi luonnonympäristöön luontoselvitykseen perustuen uusien rakennuspaikkojen ja Kieräsaaren osalta vaikutukset Kieräsaaren Metso-suojelualueeseen vaikutukset mantereella rakennuspaikkojen uudella sijoituspaikalla - vaikutukset alueen virkistyskäyttöön mantereen ranta-alueen ja Kieräsaaren virkistyskäytön arvot - vaikutukset jäte- ja jätevesihuollon toimintaedellytyksiin rakennuspaikkojen siirtäminen pois saaresta parantaa toimintaedellytyksiä - vaikutukset palo- ja pelastustoimen toimintaan rakennuspaikkojen siirtäminen ympärivuotisesti ajettavan tieyhteyden päähän parantaa toimintamahdollisuuksia - pohjakartan laatiminen alueelta tuotetaan uusi pohjakartta Suunnittelualueen osalta tullaan tekemään erillinen luontoselvitys, joka liitetään kaavamuutosasiakirjoihin. 14

15 4. Kaavamuutoksen suunniteltu aikataulu - aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu joulukuu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville toukokuu kaavamuutos vireille toukokuu kaavaluonnos nähtäville kesäkuu kaavamuutosehdotus nähtäville syys-lokakuu hyväksymiskäsittely loppuvuosi Yhteystiedot ja palaute Laukaan kunta: Kaavoitusjohtaja Kaavasuunnittelija Mari Holmstedt Outi Toikkanen puh puh PL 6 (Laukaantie 14) PL 6 (Laukaantie 14) Laukaa Laukaa Maanomistajat: Harri Koljonen Saija Koljonen puh puh Tahkokorventie 5 Tahkokorventie Laukkavirta Laukkavirta 15

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot