Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi"

Transkriptio

1 UNIT 3 Seminaari Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi Kesto: 3 tuntia Sisällys: A. Johdanto B. Luonnontieteiden kokeellisesta opetuksesta C. Verkkoperustaisten kokeiden suunnittelusta D. Kokeellisuutta sisältävät oppitunnit E. Tehtävät F. Aiheeseen liittyviä dokumenttejä G. Lähteet A. Johdanto Luonnontieteiden tavoitteena on luoda ymmärrystä materiaalisen maailmankaikkeuden olemuksesta. Tähän ymmärrykseen pyritään kokeellisen tutkimuksen, luonnontieteellisten kokeiden avulla. Kokeellisen tutkimuksen avulla haastetaan olemassa olevaa käsitystä ja teorioita sekä hankitaan tietoa uusien entistä selitysvoimaisempien teorioiden kehittämiseen. Kokeellinen toiminta ei kuitenkaan ole ainoastaan tutkimuksen yhteydessä välttämätöntä vaan se on keskeisessä roolissa luonnontieteiden opetuksessa. Kokeellinen työskentely antaa oppilaalle mahdollisuuden tehdä havaintoja, testata hypoteeseja sekä testata luonnontieteellistä osaamista ja ymmärrystään todellisissa tilanteissa. Toisaalta kokeellisuus voi olla yhtä merkittävässä roolissa opiskelun motivoijana. Millaista kokeellista toimintaa tulisi tehdä ja miten toiminta tulisi järjestää maksimaalisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi? Chiaverinan ja kumppaneiden [1] mukaan kokeellisuuden tavoitteena koulussa on: Motivoida oppilaita tarjota konkreetteja esimerkkejä monimutkaisista käsitteistä lisätä teknologisten välineiden ymmärrystä testata ja todentaa hypoteeseja, teorioita tai malleja Kokeellinen toiminta on välttämätön osa luonnontieteellisen tiedon tuottamisessa, samoin tällainen toiminta on yhtä välttämätön osa luonnontieteiden opetuksessa sillä se mahdollistaa oppilaille autenttisen kokemuksen luonnontieteellisen tiedon muodostumisesta. Eri Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 1/8

2 kouluasteilla tapahtuvaan kokeelliseen opetukseen liittyy luonnollisesti monenlaisia haasteita. Samaa koejärjestelyä voidaan käyttää eritavoin riippuen siitä mitä kokeellisella toiminnalla tavoitellaan, onko toiminnan tarkoituksena motivoida oppilasta, syventää ilmiöön tai käsitteeseen liittyvää ymmärrystä vai testata teoriaa tai mallia. B. Luonnontieteiden kokeellisesta opetuksesta Luonnontieteellinen tieto perustuu osaltaan kokemuksiin, havaintoihin ja kokeellisesti todennettuihin faktoihin. Teoreettiset ideat ovat tieteessä tärkeitä mutta luotettavina niitä voidaan pitää vasta kun ne on voitu osoittaa oikeaksi myös kokeellisesti. Vaikka joitain tieteellisiä keksintöjä on löydetty osittain sattumalta, suurin osa tuloksista on seurausta huolellisesti laadituista kokeista. Tästä johtuen kokeellinen toiminta on oleellinen, erottamaton, osa kaikkien luonnontieteiden tietämystä. 21:stä vuosisataa luonnehtii alati kasvava arki- ja työelämään liittyvien teknologisten innovaatioiden määrä. Samanaikaisesti kuitenkin koulunsa päättää suuri määrä oppilaita, joilla ei ole kovinkaan hyvää käsitystä siitä millaiset luonnontieteelliset perustat teknologian kehittymisellä on taustallaan. Myös näistä syistä johtuen kokeellisuuden käyttökelpoisuutta luonnontieteellisen tiedon ja toiminnan yleisen ymmärryksen edistämisen työkaluna ja motivaattorina ei ole syytä kyseenalaistaa. Luonnontieteitä opetetaan kouluissa eri-ikäisille ja erilaisen taustan omaaville oppilaille tästä johtuen opetuksessa joudutaan asiat opettamaan eriasteisesti pelkistettyinä ja sovitettuina eri oppilasryhmien tietojen ja taitojen tason mukaan. Seuraavassa taulukossa on koostettuina muutamia luonnontieteen opetukseen ja kokeellisen työskentelyyn liittyviä kysymyksiä. Taulukko 1: Kokeelliseen työskentelyyn liittyviä ongelmia ja haasteita Yleisiä haasteita: o Mikä on hyvä suhde teoreettisen ja kokeellisen työskentelyn välillä? o Miten valita ja painottaa erilaista kokeellista työskentelyä (kuten oppilas laborointia, demonstrointia, itsenäistä tutkimista)? o Mikä on hyvä suhde kokeellisen työskentelyn ja muun havainnollistamisen ja tutkimisen välillä ml. tietokone animaatiot ja mallintaminen o Millaisessa roolissa kokeellinen työskentely on? o Miten tulisi ja voisi arvioida kokeellista työskentelyä ja sen onnistumista? o Erityiskysymyksiä: o Mitkä esimerkit edustavat modernin fysiikan keskeisiä kokeita? o Kuinka paljon malleja voidaan pelkistää oikeellisuuden kärsimättä? o kuinka valita, valmistella ja toteuttaa sopivimmat kokeet? o Miten saada aikaan riittävästi vaihtelua kokeelliseen työskentelyyn? o Miten opettaa oppilaita tekemään todellista itsenäistä tutkimista? o Vrt lopussa kohta 7. Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 2/8

3 C. Verkkoperustaisten kokeiden suunnittelusta Luokkatyöskentelyssä selainteknologiaan perustuvien ratkaisujen avulla erilaisia simulaatioita ja mallintamisia voidaan suorittaa nykyisin monasti ilman erillisten sovellusten asentamista. Monesti tällaiseen työskentelyyn voidaan liittää myöskin palvelimella sijaitsevan materiaalin välittäminen tai oppilaiden tuotosten varastointi tiedostoina myöhempää käyttöä varten. Opetusteknologian käytölle ei ole olemassa mitään yksikäsiteistä luokittelua, mutta Hsi:n esittämä tyypittely voi toimia jonkinlaisena mallina erityyppisistä opetuksellista ratkaisuista. Seuraavassa listassa on esitetty eräs tyypittely tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävistä tavoista toteuttaa kokeellisuutta opetuksessa. Tyypittelyyn on liitetty yleinen kuvaus sekä muutamia tyyppiesimerkkejä, joiden käytöstä on olemassa design tutkimuksena toteutettuja tutkimusraportteja [3] Mikromaailmat ja simulaatiot Kokeilua ja itsenäistä tutkimista tukevat välineet, joiden käytöllä pyritään hahmottamaan abstraktien, monimutkaisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä (ThinkerTools, Model-It, Boxer, GenScope, Cabri, Crocodile) Suoran opetuksen välineet Multimedia kurssimateriaalit, tietokannat tai (tekoäly) tutor ohjelmistot (Academic Systems, Geometry Tutor, Kane) Tiedon keräämisen ja aineistojen analysoinnin ja visualisoinnin välineet Järjestelmät joiden avulla voidaan koota ja analysoida ja visualisoida tietoja mallintaen asiantuntija toiminnan käyttämiä menetelmiä (BlueSkies / KGS, CoVis Climate S/W) Yhteistoiminnallisen oppimisen välineet verkko-oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat ryhmässä tapahtuvan tiedonrakentelun tai ongelmanratkaisun sekä kommunikoinnin (SpeakEasy, Belvedere, Collaboratory Notebook) Opiskelu partnerina. Oppimisympäristö, jossa koostettuna joukko työvälineitä sekä itsenäistä tutkimista ja opiskelua tukevia välineitä. (KIE, CLP E-LabBook, Convince Me!, BGuILE) Computational Media Pitkälle kehittyneitä ohjelmistoja tai sovelluskehittimiä, joiden ominaisuuksia voidaan räätälöidä käyttötarpeen mukaan (Boxer, Lotus Notes) Opetusteknologian sovelluksia voidaan tyypitellä myös sen mukaan ovatko sovellukset sisältöspesifejä vai yleiskäyttöisiä, samoin sen mukaan millaista tukea tai ohjausta oppimisympäristö antaa sekä sen mukaan onko ympäristö yksilöllistä työskentelyä tukeva vai yhteistoiminnalliseen oppimiseen suunniteltu. Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 3/8

4 Tärkeää on myös huomioida se kuinka mukautettavissa teknologia on kunkin oppilaan tarpeisiin tai miten teknologian käyttö on sovitettavissa luokkatyöskentelyyn. Jotkin oppimisympäristöt voivat seurata oppilaan opiskelun edistymistä ja reagoida antamalla palautetta edistymisestä (esim. Belvedere, Geometry Tutor). Tällaisen palautteen sisällyttäminen järjestelmään edellyttää monimutkaisuuden vuoksi usein huolellista tutkimusta. Järjestelmän antama palaute voi olla joko sisältöspesifiä (kuten Geometry Tutorissa) tai yleisempää taitoon liittyvää (argumentointi Belvederessä)[4] Jotkin oppimisympäristöt ovat mukautettavissa opettajan toimesta opetussuunnitelman ja opetettavan oppilasryhmän tarpeiden mukaan (esim. Kie, Wise). Tällaisen järjestelmän käyttöönotossa kehittämishaluinen opettaja joutuu perehtymään huolellisesti järjestelmään sekä paneutumaan syvällisesti opetussuunnitelmalliseen kehittämiseen. Järjestelmän joustavuuteen liittyy joskus mahdollisuus opetettavien aineiden ja sisältöjen väliseen integrointiin. Suoran opetuksen välineet ja mikromaailmat tai simulaatiot voivat olla sisältöspesifistä luonteestaan johtuen huonosti mukautettavissa eri oppiaineissa käytettäväksi. Sen sijaan yhteistoiminnallisen oppimisen välineet kuten verkkoympäristöt ovat useimmiten helpommin mukautettavissa tällaiseen käyttöön D. Kokeellisuutta sisältävät oppitunnit Huolellisella tuntien suunnittelulla voidaan edesauttaa oppilaan mielenkiinnon ja opiskelumotivaation saavuttamista ja ylläpitämistä, tässä yhteydessä vuorovaikutteiset välineet voivat tulla entistä merkityksellisemmiksi. Vuorovaikutteisuutta voidaan saada aikaiseksi opetuksellisesta päämäärästä riippuen seuraavasti [5]: Valikoitujen animaatioiden käyttö. Valitsemalla opetettavaan tilanteeseen ennakolta joukko animaatioita harjoitusten tueksi voidaan saada ilmeikäs ja kiinnostava esitystapa. Oppilaan tehtävänä voi olla tällöin esimeriksi asetella joittain tutkittavan ilmiön muuttujien arvoja ratkaisujen määrittämiseksi. Tämän lähestymistavan huonona puolena kuitenkin on se että ennalta valitut animaation menetettävät kiinnostavuuden ja käyttökelpoisuutensa nopeasti, heti kun kaikki vaihtoehdot on kokeiltu. Animaatioiden laatiminen on lisäksi kohtuullisen vaativaa ja aikavievää. Simulaatiot. Monipuolinen vuorovaikutteisuus voidaan saada aikaan tilanteissa, joissa simuloidaan laboratoriokokeita joko ohjelmisto pohjaisin ratkaisuin tai virtuaaili välinein. Suhteellisen kalleuden lisäksi tämän lähestymistavan riskinä on että niissä helposti yli yksinkertaistetaan todellisia kokeita (kuten koejärjestelyt ja laitteet). Tyypillinen seuraamus tästä on puolestaan se etteivät oppilaat hahmota tutkittavien Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 4/8

5 ilmiöiden simulaatioiden ja todellisen reaalimaailman kokeiden yhteyttä todellisen maailman toimintojen monimutkaisuudesta johtuen. Ilman kokeellisuuden mahdollisuutta, vaikka esimerkiksi simulaatioin tai virtuaalivälinein, luonnontieteellinen oppitunti voi esittää todellisesta maailmasta kuvauksen tai kuvan ja kosketus todellisen maailman tilanteeseen siirtyy toiseen ajankohtaan. Virtuaalivälinein tehtävässä opetuksessa pyritään oppija asettamaan tilanteeseen, jossa oppija on välineiden avulla suorassa kontaktissa todellisen maailman kanssa. Tällöin oppimisen kohteena on sellaisten tietojen ja taitojen omaksuminen, jotka liittyvät kokeen suorittamisen etenemisen kontrollointiin; käsiteltävänä olevan ilmiön toimintaan liittyvän informaation käsittelyyn ja kokeen etenemiseen sekä ohjaamiseen liittyvien ohjeiden laatimiseen. Yleisesti ottaen simulaatioin tai virtuaalivälinein pyritään parantamaan opetuksen tehokkuutta monipuolistamalla oppimisympäristöä. Esimerkiksi, kun opetuksessa hyödynnetään Internettai multimedia-teknologiaa opetuksen täydentäjänä, virtuaaliopettajana, voidaan opiskelijan toimintaa tukea seuraavin keinoin: Multimedia materiaalia hyödyntävin dokumentein; joukolla harjoitustehtäviä; arviointiin liittyvillä välineillä; yhteistoiminnallisen oppimisen välineillä. WWW-perustaisen, simulaatioita hyödyntävän, luonnontieteen oppitunnin laatiminen vaatii käsiteltävänä olevaa ilmiötä mallintavan koejärjestelyn simulaatiomallin laatimisen. Tässä yhteydessä voidaan perehtyä tähän tarkoitettuihin ohjelmistoihin kuten Crocodile, Cabri tai Virtual Lab (LabvView)?, näiden sovellusten käyttö helpottaa simulaatioiden laatimista. Seuraavassa tehtävässä sinua pyydetään laatimaan oppitunti, jossa on hieman selostettu opiskeltavana olevia käsitteitä, oppilaalle suunnattavia simulaatioita hyädyntäviä vuorovaikutteisia tehtäviä sekä opiskelun arviointiin liittyviä seikkoja. Tehtävässä annettavat suunnittelumallit hyödyntävät lähteissä [7] ja [8] esitettyjä www-oppituntien laadintamallien periaatteita. E. Tehtävät Ensimmäiseksi sinua pyydetään tutustumaan muutamiin simulaatioita hyödyntäviin oppituntien suunnitelmiin, joita on alla olevassa linkkilistassa. Tutustumisen jälkeen jokaisen tulisi kehitellä ideaa omaan opetettavaan aineeseen liittyvän kokeellisen laboroinnin opettamiseksi (simulaatioiden avulla). Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 5/8

6 Seuraavassa taulukossa on muutama suunnittelumalli ja työskentelypohja dokumentti, Ensimmäisenä on tekstinkäsittelyohjelmalla työstettävä suunnittelumalli, toivottavin osioin varustettuna, lisäksi toisessa sarakkeessa on www-editorilla työstettävät suunnittelumallit. MICROSOFT WORD työpohja Word dokumettipohja HTML työpohjat Yksinkertainen www-työpohja Useasivuinen työpohja Seuraavassa vaiheessa sinua pyydetään valitsemaan jokin esitetyistä malleista. Tarkastele mallin osoita ja pohdi kuinka valmistelisit oppitunnin oppilaillesi. Sinun tulisi laatia ensimmäinen alustava idea. Vaikka sinulla ei välttämättä ole tiedossasi tai käytössäsi tarvittavaa simulaatioympäristöä pyri dokumentoimaan keskeisimpiä opetuksellisia ideoita, käsitteitä ja opetus ja opiskelu esimerkkejä, jotka liittyvät käsiteltävän ilmiön opettamiseen. Kurssin aikana pyrimme opastamaan ja auttamaan sinua laatimaan oppitunnissasi tarvittavan simulaation tekemisessä. F. Aiheeseen liittyviä dokumenttejä Joitakin www-sivustoja: 1. Tuntisuunnitelmia www-sivustoissa: a. b. c. d. 2. Opetuksen suunnittelusta www-ympäristöä hyödyntäen a. Viisi erilaista opetuksen suunnittelumallia; Hotlists, Multimedia Gallery, Scavenger Hunt, Sampler, Webquests. b. Tee oma www-kierros 3. Fysiikan Appletteja: a. b. c. d. e. Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 6/8

7 4. Kemian appletteja: VccSSe a. b. c. d. e. 5. Biologian appletteja a. b. c. d. e. 6. Matematiikan appletteja a. b. c. d. e. 7. Muita luonnontieteiden opetuksen linkkejä (other science educational sites) a. OPH avauksia opsiin, kokeellisuus b. Lavonen, Meisalo & al Opetuksen kokeellisuus, c. Aksela & Juvonen, Kemian opetus tänään. G. Lähteet [1]Chiaverina, Chris and Vollmer, Michael.Learning physics from the experiments [2] Cheatham, T. A Web-based lab manual for CS 1: an experiment [3] Field Guide to Design Experiments in Education [4] Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of the Learning Sciences, 2(2), [5] Chirico, M. Giudici, F. Sappia A. and Scapolla A. M.. The Real Experiment execution approach to Networking courseware [6] Patton, J. B. Iavanetti, P. "The Making of Multimedia Power Systems Control and Simulation Labware", IEEE Trans. on Education, 1996, 39 3, pp Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 7/8

8 [7] Working the Web for Education: Activity Formats [8] Types of web lessons Module 3: Teaching methodologies using Virtual Instrumentation 8/8

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Erno Lehtinen ja Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus

Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Erno Lehtinen ja Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Etäopetuksenlumo: kansainvälinenkirjallisuuskatsaus ErnoLehtinenjaMinnaNummenmaa Turunyliopisto Oppimistutkimuksenkeskus 2 ErnoLehtinenjaMinnaNummenmaa Turunyliopistonoppimistutkimuksenkeskus ETÄOPETUKSENLUMO:

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot