KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (1907/2006/EY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (1907/2006/EY)"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Kauppanimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Teollinen. Aineen ja/tai valmisteen käyttö: Raaka-aine seuraaville: elastomeerituote. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja: Wacker Chemie AG Katuosoite: Hanns-Seidel-Platz 4 Postinumero ja -toimipaikka: D München Puhelin: Telefax: Tietoa käyttöturvallisuustiedotteeseen: Puhelin Telefax Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätätiedot (Saksassa): Palokunta Hätätiedot (kansainvälinen): National Response Center Myrkytystietokeskus (24h): Tukholmankatu 17, PL 790, HUS (vaihde), (Helsinki) +358 (0) (suora) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY): R-Lauseet Kuvaus R- - Tämä tuote ei ole vaarallinen valmiste ohjeen 1999/45/EY mukaan. 2.2 Merkinnät Merkintä (67/548/ETY, 1999/45/EY): R-Lauseet Kuvaus R- - S-Lauseet Kuvaus S- - Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä. 2.3 Muut vaarat Tuote hydrolysoituu metaanin muodostuksessa (CAS nro ). Metanoli on myrkyllistä hengitettäessä, ihokosketuksessa ja nieltynä. Metanoli vahingoittaa sisäelimiä. Metanoli on helposti syttyvää. Aerosolisumua sisäänhengitettäessä voi esiintyä terveydellisiä haittoja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Aineet ei käyttökelpoinen Sivu: 1/7

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (1907/2006/EY) 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat Polydimetyylisiloksaani + täyteaine + apuaineet + alkoksisilaaniverkouttaja Sisältää vaarallisia aineita EY-No. REACH-nro CAS-No. Aine Sisältö % Luokitus* Havainto Vinyylitrimetoksisilaani <5 Xn; R Aminopropyyli(metyyli)silseskvioksaani, etoksi-päätteinen Sivu: 2/7 Acute Tox. 4 hengitettynä / höyry; H332 Flam. Liq. 3; H226 <3 Xi; R10-36/38 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 [1] = Terveydelle tai ympäristölle vaarallinen aine; [2] = aine, jota koskee työpaikalla altistumista koskeva yhteisön raja-arvo; [3] = PBT-aine; [4] = vpvb-aine; [5] = SVHC-kandidaatti (substance of very high concern, erityistä huolta aiheuttava aine). *Luokitusmäärittelyt on esitetty osassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Hengitys: Vie raittiiseen ilmaan. Iho: Pesu runsaalla vedellä tai vedellä ja saippualla. Jos aine on aiheuttanut näkyviä ihomuutoksia tai muita oireita, hakeudu lääkärin hoitoon (jos mahdollista, näytä etiketti tai käyttöturvallisuustiedote). Roiskeet silmiin: Huuhtele heti runsaalla vedellä. Ärsytyksen kestäessä hakeudu lääkärin hoitoon. Nieleminen: Juota potilaalle runsaasti vettä pieninä annoksina. Älä oksenna. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Asiaankuuluvat tiedot löytyvät tämän kappaleen muista osista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: vesisumu, sammutuspulveri, vaahto, joka kestää alkoholin, hiilidioksidi, hiekka. Sammutusaineet,joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: heikko vesisuihku, vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaarallisia palamistuotteita: typpikaasuja. [1] [1]

3 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Riippumatta ilmanvaihdosta käytettävä hengitysuojainta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Ulkopuoliset pidettävä loitolla. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Vältettävä sumun ja höyryn hengittämistä. Jos tuotetta on joutunut maahan, niin on varottava liukastunista. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa laskea vesistöön, viemäriin eikä maaperään. Vuotanut neste padottava sopivan materiaalin avulla (esim. maalla). Likainen vesi/sammutusvesi kerätään talteen. Huolehdi ohjeen mukainen tunnus säiliöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Ei huuhtelua vedellä. Pienissä määrissä: Kerätään talteen nesteitä sitovalla aineilla esim. piimaallaja hävitetään asianmukaisesti. Suuremmat määrät allastetaan ja pumpataan erilliseen säiliöön. Pese jäljelle jäävä liukas kerros pesuaineella/saippualiuoksella tai muulla biohajoavalla puhdistusaineella. Höyryt imetään pois. Lisäviitteet: Eristä syttymislähde. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muiden kappaleiden asiaankuuluvat tiedot on otettava huomioon. Tämä koskee erityisesti tietoja henkilösuojaimista (kohta 8) ja hävittämisestä (kohta 13). KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ohjeet turvalliseen työskentelyyn: Aerosolin muodostumista vältettävä. Aerosolia muodostuessa vaaditaan erityisiä suojaustoimenpiteitä (paikallisilmanpoisto, hengityssuojain). Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Eivät sovi yhteen kohdan 10 aineiden kanssa. Kasaantunut aine aiheuttaa lisääntyneen vieremävaara. Ohjeet palo- ja räjähdyssuojasta: Tuotteesta voi vapautua metanolia. Höyryt voivat suljetussa tilassa ilman kanssa muodostaa seoksia, jotka sytytyslähteen läsnäollessa johtavat räjähdykseen, myös tyhjissä, puhdistamattomissa astioissa. Eristettävä syttymislähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vaarallinen säiliö jäähdytettävä vedellä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Vaatimus varastotilalle ja säiliölle: ei tunneta Yhteenvarastointiohjeet: Säilytettävä erillään hapoista. Lisätietoja varastointiehdoista: Suojattava kosteudelta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa,jossa on hyvä ilmanvaihto. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet Valvontaa koskevat muuttujat Työpaikan ilman raja-arvot: CAS-No. Aine Tyyppi mg/m 3 ppm E/A Kuitu/m Metanoli TLV_FI 270,0 200,0 - Sivu: 3/7

4 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen ehkäiseminen Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Vältettävä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Alä hengitä kaasua/höyryä/aerosolia. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Henkilökohtaiset suojaimet: Hengityksensuojaus Pitempi aikaisessa tai voimakkaassa altistuksessa: Kaasunaamari suodatin ABEK. Käsiensuojaus Butyylikumiset suojakäsineet. Suojakäsineet tarkoitettu korkeintaan 60 min. käyttöön. Sopivien käsineiden valinta määräytyy sekä materiaalin että muiden, eri valmistajien kesken vaihtelevien laatuominaisuuksien mukaan. Huomioi eri käsinetoimittajien tiedot käsineiden läpäisevyydestä ja puhkeamisajasta. Silmiensuojaus tiiviisti suljetut suojalasit. Työpaikalla järjestettävä silmänhuuhtelu. Ihonsuojaus Käytettävä sopivaa suojavaatetusta Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Ei saa laskea viemäriin eikä vesistöön. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Yleiset tiedot: Muoto...: neste Väri...: väritön Haju...: miellyttävä Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot: Ominaisuus: Arvo: Menetelmä: Sulamispiste / sulamisalue...: - Kiehumispiste / kiehumisalue...: - Leimahduspiste...: - Syttyvyys (kiinteä/kaasu)...: n. > 400 C Alempi räjähydysraja...: - Ylempi räjähydsraja...: - Höyrynpaine...: ei käyttökelpoinen Tiheys...: 1,01 g/cm³ / 23 C, / 1013 hpa (ISO 2811) Liukoisuus veteen...: käytännössä liukenematon ph-arvo...: ei käyttökelpoinen Viskositeetti (dynaaminen)...: n mpa.s / 23 C 9.2 Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus; Kemiallinen stabiilisuus; Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Asianmukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä ei tapahdu vaarallisia reaktioita. Asiaankuuluvia tietoja saattaa löytyä tämän kappaleen muista osista Vältettävät olosuhteet kosteus Sivu: 4/7

5 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Aineet, joiden kanssa reagoi: vesi, emäksiset aineet ja hapot. Reaktiossa muodostuu: metanoli Vaaralliset hajoamistuotteet Ilman kosteudesta: metanoli. Mittaukset 150 C:ssa ovat osoittaneet, että hapettava hajoaminen vapauttaa pieniä määriä formaldehydiä. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden/ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Tuoteesta lohkeaa kosteuden vaikutuksesta metanolia. ( ). Metanoli ( ) vaikuttaa kirjallisuuden mukaan liuottaen iholta rasvaa, ärsyttäen limakalvoja, narkoottisesti aina tajuttomuuteen tai kuolemaan asti. Imeytyminen ihon läpi mahdollista. Pitempi aikaisesta vähäisestä käsittelystä voi aiheutua sydän, munuais, maksa ja näköelin (sokeutuminen) vaurioita. Sivu: 5/7

6 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Ei ole vahingollista vaikutusta vesieliöihin. Nykyisten kokemusten perusteella ei todettuja haittavaikutuksia puhdistamoilla Pysyvyys ja hajoavuus Eliminoidaan adsorboimalla lietteeseen. Ei hajoa biologisesti Biokertyvyys Bioakkumulaatio epätodennäköinen Liikkuvuus maaperässä Ei tunnettua tietoa PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset ei tunnettu KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Suositus: Ohjeen mukainen tuhoaminen polttamalla ongelmajätteen polttolaitoksessa. Huomioitava paikallisten viranomaisten ohjeet Puhdistamattomat pakkaukset Suositus: Pakkaus tyhjennettävä jäännöttömäksi (tippumaton, valumaton, lastalla puhdistettu). Huolehdittava esim pakkauksen uudelleenkäytöstä paikallisten määräysten mukaisesti Jätehuoltonumero (EY) Tälle tuotteelle ei voida määrittää jätenumeroa Eurooppalaisen jäteluettelon (European Waste Catalogue) mukaan, koska luokittelu voidaan tehdä vasta käyttäjän tekemän käyttötarkoituksen mukaan. Jätenumero on määritettävä EU:ssa jätehuollosta vastaavan tahon kanssa. KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero; Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi; Kuljetuksen vaaraluokka; Pakkausryhmä Tie ADR: Rautatie RID: Merikuljetukset IMDG-Code: Ilmakuljetus ICAO-TI/IATA-DGR: Sivu: 6/7

7 14.5 Ympäristövaarat Haitallista ympäristölle: ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Muiden kappaleiden asiaankuuluvat tiedot on otettava huomioon Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ainetta ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtotavarana säiliöaluksissa. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansalliset ja paikalliset säädökset on huomioitava. Ohjeet merkinnöille löytyvät tämän dokumentin kohdasta Kemikaaliturvallisuusarviointi TälleTälle tuotteelle ei ole tehty asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) mukaista kemikaaliturvallisuusarviointia Muut kansainväliset määräykset Tietoja kansainvälistä rekisteröintiä varten: Listattu yhtäpitävästi seuraavien luetteloiden kanssa: EINECS - Europe ENCS - Japan AICS - Australia IECSC - China PICCS - Philippines KOHTA 16: Muut tiedot Tuote Asiakirjan tiedot perustuvat tietoihin, jotka ovat olleet saatavilla tarkistuksen ajankohtana. Tiedote ei ole lakisääteinen takuu tuotteen ominaisuuksista eikä luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta. Asiakirjan laatiminen ei poista tuotteen tilaajan vastuuta noudattaa tuotetta koskevia lakeja ja määräyksiä. Tämä koskee erityisesti tuotteen jälleenmyyntiä ja jakelua, tuotteesta valmistettuja seoksia tai nimikkeitä muilla lainkäyttöalueilla sekä kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Jos kuvattua tuotetta käsitellään tai se sekoitetaan muiden materiaalien kanssa, asiakirjassa esitettyjä tietoja ei voi siirtää näin syntyneelle uudelle tuotteelle, ellei sitä ole erikseen mainittu. Jos tuote pakataan uudelleen, tilaaja on velvoitettu liittämään pakkaukseen tarvittavat turvallisuutta koskevat tiedot. Kaikkien toimitusten tulee noudattaa WACKER SILICONES Health Care ohjeistusta, joka on esitetty sivustolla Lisäviitteet: Pilkut numerotiedoissa merkitsevät desimaalipistettä. Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa viittaavat muutoksiin verrattuna vanhaan versioon. Tämä versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. GHS-luokitusmerkintöjen selitys: Acute Tox. 4; H332...: Välitön myrkyllisyys Kategoria 4; Haitallista hengitettynä. Flam. Liq. 3; H226...: Syttyvät nesteet Kategoria 3; Syttyvä neste ja höyry. Eye Irrit. 2; H319...: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Kategoria 2A; Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Skin Irrit. 2; H315...: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Kategoria 2; Ärsyttää ihoa. R-Lauseet R10 R20 R10 R36/38 Kuvaus Syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä. Syttyvää. Ärsyttää silmiä ja ihoa. - Käyttöturvatiedotteen loppu - Sivu: 7/7

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9

Painatuspäivämäärä 05.07.2012 Versionumero 9 Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: D-T-SG490 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Diversey Oxivir Spray E2n Tarkistus: 2012-07-26 Versio 04 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE Julkaisupäivä: 27/01/2015 Päivitetty: 27/01/2015 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot