Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston hyväksymä vuoden 2014 talousarvio. Talousarvio ja - suunnitelma tai osia siitä on katsottavissa ja tulostettavissa verkosta osoitteessa: Hallinto/Talous/Taloussuunnitelma/2014/Talousarvio Tilivelvollisten tulee huolehtia siitä, että tieto talousarvion sisällöstä ja täytäntöönpano-ohjeista välittyy koko henkilöstölle. Tulosalueilla olevat vuoden 2014 tulo ja menot ovat valtuustoon nähden sitova tuloerä ja menomäärärahoja. Toimintakate (=nettomenot) on sitova erä Kehittämisprojektien, Lomituspalvelun ja Kaukolämpölaitoksen tulosyksiköillä. Toimialojen menoesityksistä on talousarvion tasapainotuksessa tehty joiltain osin karsintaa. Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa. Käyttösuunnitelmien laatiminen Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto vahvisti toimielimille tuloerät ja myönsi määrärahat sekä asetti toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Tämän jälkeen toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksikköihin. Talousarvion valmistelun pohjana olleet kustannuspaikat tileittäin eriteltyinä saa kirjanpidosta. Käyttösuunnitelmat on valmisteltava näille pohjille. Valmistelun jälkeen muutokset viedään kirjanpidossa atkjärjestelmään, jolloin sieltä saadaan lautakunta- ja viranhaltijakäsittelyyn tarvittavat asiakirjat. Käsittelyaikataulut on suunniteltava siten, että hyväksytyt käyttösuunnitelmat palautetaan keskushallintoon viimeistään Kunnanhallitus antaa käyttösuunnitelmien vahvistamista varten seuraavat laskentaperusteet: Palkat huomioitava tulevat palvelulisät, määrävuosikorotukset, kokemuslisät sekä mahdolliset virka- ja työsuhteen keskeytykset Muut henkilöstösivukulut (% palkkasummasta) Sairausvakuutusmaksu 2,14 % Tapaturmavakuutusmaksu 0,70 %, Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % Ryhmähenkivakuutusmaksu 1,10 % Eläkevakuutusmaksut (% palkkasummasta) KuEL 18,1 % VaEL 21,80 % (opettajat) Eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut talousarvion mukaisesti Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat yhteensä keskimäärin 30 % vuonna Ulkopuolisilta laskutettaessa käytetään yhtenäisesti palkkakerrointa 1,7, joka sisältää palkkojen sivukulujen lisäksi myös sosiaaliset palkat, kuten vuosilomakorvaukset, sairausajan palkat jne.

2 2 Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä. Investointien toteuttaminen Investointiosaan sisältyvien talonrakennus- ja kunnallisteknisten hankkeiden osalta kunnanvaltuuston tulee erikseen hyväksyä huonetila- tai rakennusohjelmat, luonnospiirustukset ja alustavat kustannusarviot sekä rakennustapaselitykset. Kunnanhallitus tai tekninen lautakunta, sen mukaan kuin hallintosäännössä on määrätty, päättää valtuuston päätösten pohjalta talonrakennusten ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta sekä valitsee suunnittelijat ja urakoitsijat. Kaikki em. päätökset tulee tehdä ennen töiden aloittamista. Lautakuntien tehtävänä talonrakennusinvestointien osalta on laatia huonetilaohjelma, jonka pohjalta yksityiskohtainen suunnittelu voidaan toteuttaa. Rakentamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden valmistelu tulee käynnistää riittävän ajoissa, jotta esim. rahoitusjärjestelyt ehditään hoitamaan ennen toteuttamisajankohtaa. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten investointien toteuttaminen tapahtuu teknisen lautakunnan ja -toimiston toimesta. Investointiosaan budjetoidun irtaimiston ao. lautakunta saa hankkia määrärahojen puitteissa hallintosääntöä ja hankintaohjeita noudattaen. Talousarvion toteutumisen seuraaminen Kuntalaki korostaa toiminnan tuloksellisuutta. Talousarvion täytäntöönpanossa tulee rahamäärien toteutumisen seurannan ohella seurata myös suoritteiden toteutumista ja niiden yhteyttä rahamääriin. Tämä on tärkeää myös siitä syystä, että hallinnon ja talouden tarkastuksessa tarkastuslautakunnan toimesta arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Kunnan talouden tasapainon kannalta on tärkeää, että menot ja tulot kertyvät tasaisesti. Erityisen tärkeätä tasapainon ja hyvän maksuvalmiuden säilyttämisen kannalta on se, että suurempien hankkeiden rahoituksen järjestämiseen varaudutaan ennakolta ja että tuloperusteet säilytetään menoja vastaavalla tasolla. Kunnan taloudenpidon yleispäämääriin kuuluu, että palveluksista perittävät maksut ja taksat pidetään kustannustasoon nähden ajantasalla. Tämä edellyttää lautakunnilta ja tilivelvollisilta kustannuskehityksen jatkuvaa seuraamista ja taksojen tarkistuspäätösten tai -esitysten tekemistä ajoissa. Tulojen perintään tulee kiinnittää erityistä huomiota ja kokonaiskertymää on seurattava samoin kuin menopuoltakin. Perittävät korvaukset tulee laskuttaa viipymättä suoritusvelvollisuuden syntymisen jälkeen. Tämä on tärkeää myös arvonlisäverojärjestelmän kannalta. Laskujen maksamisen seuranta tapahtuu kirjanpidon yhteydessä pidettävässä myyntireskontrassa. Suoritusten kertymistä on seurattava jatkuvasti ja karhuamiset ja

3 3 perimistoimet on suoritettava hallintosäännön taloutta koskevien säännösten täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Lautakuntien on heti vuoden alusta syytä varautua siihen, että talousarviossa myönnetyillä määrärahoilla on toimittava koko kalenterivuosi. Määrärahojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta. Myönnetyt määrärahat ovat varainkäytölle asetettuja ylärajoja, joiden alittamiseen on pyrittävä. Määrärahojen tarkkailuun tarvittavia otteita talousarvion toteutumisesta ja tileistä saa tarpeen mukaan kirjanpidosta. Tilannetta voidaan milloin tahansa tarkkailla myös eri toimistoissa olevilta työasemilta, joihin on asennettu laskentatoimen käyttöliittymä. Näin ollen erillisen määrärahojen tarkkailun järjestäminen on yleensä tarpeetonta. Kunnanvaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta 1/3-raportti ja 2/3-raportti 31.8 tilanteen mukaan. Samoista ajankohdista tulee raportoida myös lautakunnille tulosalue- ja tulosyksikkö 1-tasolla niin, että mikäli suoritteissa on odotettavissa oleellisia muutoksia, niihin otetaan välittömästi kantaa. Tositteiden valmisteleminen Kirjanpitolain mukaan kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteessa tulee olla selvitys luovutetusta suoritteesta. Tositteessa on oltava merkintä käytetyistä tileistä. Tositteen on yleensä oltava ulkopuolisen antaman asiakirjan alkuperäiskappale. Tositteessa tulee olla päiväys, josta käy ilmi tuotannontekijän vastaanottoajankohta tai suoritteen luovutusajankohta. Tositteen merkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Arvonlisäveroa sisältävän tositteen vaatimuksista on jaettu erillinen ohje. Päätökset laskujen hyväksyjistä tekevät tulosalueista vastuussa olevat toimielimet valtuustokauden alussa. Hyväksymisoikeudet ovat yleensä voimassa valtuustokauden loppuun. Viranhaltijoiden vaihtuessa ao. toimielimen tulee tehdä uusi päätös laskujen hyväksymisoikeudesta. Useimmissa tapauksissa luontevin hyväksyjä on tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Vastaanottomerkinnän tekee se henkilö, joka tosiasiallisesti on vastaanottanut tavaran tai palvelun kunnan käyttöön (ei laskun vastaanottaja). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö. Kaikkiin menotositteisiin tulee ennen niiden lähettämistä maksatukseen hankkia vastaanotto- ja hyväksymismerkintä. Laskujen käsitteleminen tapahtuu sähköisesti. Tällöin em. merkinnät ja tarkistukset tehdään asiatarkastajille ja hyväksyjille annetun opastuksen mukaisesti. Koneelle tallennettu laskun kuva ja siihen liittyvät muistilappu, tiliöinti, tarkistus- ja hyväksymismerkinnät muodostavat alkuperäisen tositteen. Sähköisessä kierrätyksessä olevat ostolaskut ohjataan toimittajilta suoraan ostoreskontraan osoitteeseen Harjukuja 6. Tositteiden juohevan käsittelyn kannalta on erittäin tärkeää, että jo tavaran tai palveluksen tilausvaiheessa mahdollisimman tarkasti ilmoitetaan käyttökohde kunnassa. Kaikki laskujen maksamisen edellytyksenä olevat toimenpiteet on tehtävä toimialoilla niin ripeästi ja hyvissä ajoin, että laskut voidaan maksaa eräpäivinä ja ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

4 4 Palvelun tai työsuorituksen toimittajan ennakkoperintärekisterimerkintä tarkistetaan laskun käsittelijän toimesta Internetistä osoitteesta vvww.ytj.fi tai palvelunumerosta Ellei palvelun tuottajia ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, on lasku lähetettävä henkilö- tai y-tunnuksin varustettuna, mahdollisen verokortin kanssa palkkalaskentaan, jossa toimitetaan ennakonpidätys. Tilinpidon toimivuuden ja oikeellisuuden kannalta on välttämätöntä, että menot ja tulot ohjataan täsmällisesti sisällöltään ja tunnuksiltaan oikeille tileille. Tositteiden valmistelijoiden ja hyväksyjien tuleekin kiinnittää jatkuvasti huomiota tiliöinnin oikeellisuuteen, sillä kirjanpidossa ei ole edellytyksiä tilimerkintöjen aukottomaan tarkastamiseen. Tilimerkinnöistä riippumatta laskusta tulee käydä selväkielisesti ilmi, mihin kirjauksen aiheuttava tilitapahtuma perustuu. Jos tarvittavia tietoja ei ole laskussa, on sitä täydennettävä vastaanottomerkintöjä tehtäessä. Projektien ja vesihuoltolaitoksen ostot on pyydettävä eri laskulle. Kaikki merkinnät laskuihin on tehtävä selvästi ja pysyvästi eikä niitä saa poistaa tai tehdä epäselväksi korjausnauhalla, lakalla tms. Virheellinen merkintä on yliviivattava ja oikaisu tehtävä yläpuolelle. Lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin perustuviin menoihin on merkittävä päätöksen päivämäärä ja pykälä. Yksityiskohtainen selvitys on merkittävä lahja-, matkalippu-, majoitus-, tilausajo- ja tarjoilulaskuihin. Merkinnät tekee vastaanottomerkinnän tekijä. Vakuutusyhtiöille menevissä vahinkotapauksissa kunta ei maksa laskuja, vaan lähettää ne maksamattomina vakuutusyhtiöön. Palkat ja palkkiot Henkilökustannusten alentamiseen tähtäävät, koko organisaatiota koskevat periaatteet ja toimenpiteet on määritelty taloussuunnitelman henkilöstöpolitiikkaa ja -hallintoa koskevissa kohdissa. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden eläkkeelle jäädessä tai irtisanoutuessa virka tai toimi saadaan täyttää vain henkilöstöselvityksen jälkeen kunnanhallituksen täyttöluvalla. Myös määräaikaisten ja sijaisten paikkaamisessa toimialan sisällä tulee noudattaa tarkkaa tarveharkintaa. Sijaisia voidaan palkata vain perustellusta syystä. Ensisijaisena pyrkimyksenä on selviytyminen sisäisillä tehtäväjärjestelyillä ilman sijaisten ottamista. Sijaiset saadaan palkata enintään virkavapaus- tai työlomaajaksi. Virkavapauden tai työloman päättyessä vapaapäivään, sijainen palkataan viimeiseen todelliseen työssäolopäivään. Palkkojen ja palkkioiden maksamista varten tulee jokaisesta kunnan palveluksessa olevasta tai työsuorituksen tehneestä henkilöstä antaa palkanlaskentaan henkilötiedot sosiaaliturvatunnuksineen ja pankkitilin numeroineen 7 työpäivää ennen palkanmaksupäivää. Samoin sairauslomista ja muista työsuhteen keskeytyksistä ja sijaisuuksien järjestelyistä on välittömästi ilmoitettava palkanlaskentaan. Nämä tehtävät tulee hoitaa valmiiksi esimiesten toimesta. Ennen palkkiolaskujen maksamista on tarkistettava, onko laskuttaja huolehtinut eläketurvastaan. Lomakkeita saa palkkalaskennasta.

5 5 Kokouspalkkioiden, matka- ja ansionmenetyskorvausten suorittamista varten on kokouksissa täytettävä lomake, joka toimitetaan hyväksyttynä palkkakirjanpitäjälle. Lomakkeen asiallinen täyttäminen on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vastuulla. Kokouspalkkiolistoja täytettäessä on syytä kiinnittää huomiota virka- ja työehtosopimuksissa sekä palkkiosäännössä asetettuihin rajoituksiin mm. kunnan palveluksessa olevien henkilöiden kokouspalkkioiden sekä samana päivänä pidettyjen kokousten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten osalta. Näihin liittyvistä seikoista voi tehdä merkinnän palkkiolistan "huomautuksia" -sarakkeeseen. Matkustamisesta ja matkakustannusten korvauksista on annettu erilliset ohjeet. Puhelinlaskut Työnantajan puhelimista soitetuista yksityispuheluista on suoritettava korvaus. Matkapuhelimien osalta yksityispuhelut on soitettava tuplakortilla tai maksettava oma-aloitteisesti. Kiinteällä puhelimella soitetut yksityispuhelut merkitään seurantalistaan. Kaikki puhelut maksetaan Harjulinnan neuvonnan kassaan. Esimiesten tulee huolehtia siitä, että kunnan palvelukseen tulevat uudet henkilöt saavat heti tiedon menettelystä yksityispuhelujen suhteen. Puhelimen käytössä tulee myös noudattaa taloudellisuutta. TeliaSonera Oyj:n kanssa alkaen tehty sopimus sisältää ilmaiset puhelut matkapuhelimiin Lappeenrannan kaupungin puitesopimuksessa olevien tahojen kanssa pitkillä numeroilla. Sisäisessä liikenteessä on mahdollista käyttää matkapuhelinliikenteen osalta tunnusta 3xxx. Numerohakuun kunnalla on käytettävissä internet-pohjainen NumeroNetti-palvelu. Pääsääntöisesti jokaiselle työntekijälle tai viranhaltijalle hyväksytään vain yksi puhelin. Yksittäisistä lankapuhelimista on luovuttu niin, että turvallisuuden kannalta kuhunkin kiinteistöön jätetään yksi lankapuhelin. Tietoverkon ja -koneiden käyttö Kunnan IT-asioiden hoito on lukien siirretty Saimaan talous ja Tieto Oy:lle (Saita), kaikki työasemat ovat vuokrattuna heiltä. Hallintojohtaja ja tietotekniikkatukihenkilö Marko Aronen ovat yhteyshenkilöitä Saitaan päin. Tietokoneet, niissä olevat ohjelmistot, internet-yhteydet ja sähköposti ovat työvälineitä, joita käytetään työaikana työtehtäviin. Vapaa-aikana työpaikan kiinteää internet-yhteyttä voi käyttää rajoituksetta yksityisiinkin tarkoituksiin. Mahdollisista yksityisistä tulosteista on maksettava kopiohinta. Koulutus- ja kurssitoiminta Talousarvion käyttösuunnitelmissa vahvistetaan koulutusmäärärahat erikseen viranhaltijoille ja työntekijöille (henkilöstökoulutus) ja erikseen luottamushenkilöille. Kursseille tai koulutuspäiville osallistuneet ovat velvolliset toimittamaan kursseilta saadun aineiston kaikkien ko. asian kanssa tekemisissä olevien henkilöiden saataville. Syntyneistä uusista ideoista voi laatia myös muistion koko toimialalla käytettäväksi.

6 6 Koulutussuunnitelma Osana vuonna 2013 solmittua työmarkkinaratkaisua on hyväksytty oikeus kolmen päivän koulutukseen. Ammatillisen osaamisen kehittämisen taloudellista tukea koskeva uusi säädöskokoelma on tullut voimaan, lukien, jonka mukaan työnantajat saavat koulutukseen taloudellista tukea edellyttäen, että työpaikalla on ennalta laadittu koulutussuunnitelma, joka käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Hallintokuntien tulee tehdä käyttötaloussuunnitelmien laatimisen yhteydessä myös koko henkilöstöä koskevat koulutussuunnitelmat, joiden laatimiseen annetaan tarkemmat ohjeet välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat käytettävissä. Mikäli niitä ei tammikuun aikana ole saatavissa, niin tarkemman suunnitelman tekemisen voi jättää myöhemmäksi, mutta alustavasti suunnitelma tulee laatia jo tässä vaiheessa. Juhlat, merkkipäivät ja edustus sekä etuuksien vastaanotto Kunta muistaa merkkipäivää viettäviä luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä keskitetysti yhtenäisin perustein. Henkilöstöhallinto selvittää vuoden alussa tulevan vuoden merkkipäivät ja miten niitä vietetään. Asiasta tiedotetaan ao. hallinnonaloille. Silloin kun luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on tai on ollut sellaisissa tehtävissä, että muistamiseen osallistuisi myös keskushallinto, on järjestelyistä otettava yhteyttä hallintojohtajaan. Kunnanjohtaja ja erityistapauksissa kunnanhallitus päättää kunnan edustus- ja juhlatilaisuuksien järjestämisestä. Pääsääntöisesti kunnanjohtaja edustaa kuntaa. Luottamushenkilöistä ilman eri valtuutusta kuntaa voivat tilaisuuden luonteesta riippuen edustaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien puheenjohtajat. Normaalista vieraanvaraisuudesta poikkeavasta edustuksesta on ennalta sovittava kunnanjohtajan kanssa. Arvonlisäverotuksen takia on kunkin tarjoilu-, edustus- ja suhdetoimintalaskun osalta ratkaistava onko kysymyksessä edustus vai normaaliin työtoimintaan liittyvä tilaisuus. Ratkaisun tekee tilaisuutta isännöinyt viranhaltija. Laskussa tai sen liitteessä on oltava seuraavat tiedot: tilaisuuden nimi ja tarkoitus, tilaisuudessa läsnä olleet henkilöt, joko yksittäin lueteltuina tai jos on kysymys suuremmasta ryhmästä, maininta ryhmästä * merkintä "edustus" tai "työkokous". Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun ulkopuolinen taho on tarjoamassa kunnan henkilöstölle tai luottamushenkilölle matkaa tms. etua, hyväksyttävyyden arvioinnissa keskeisenä kriteerinä on se, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen olla omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Pääsääntönä on, että kunta itse maksaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden virkamatkat. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään selvittänyt näkökohtia etuuksien hyväksyttävyyden arviointiin. Hankinnat Kunnan hankinnoissa on lakien lisäksi noudatettava hallintosääntöä ja sen täytäntöönpanomääräyksiä sekä Suomen Kuntaliiton yleisiä hankintaohjeita. Kunta on mukana Etelä-Karjalan hankintayksikössä, jonka puitteissa hankitaan kirjat, kopiopaperit, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet,

7 7 maantiesuolat, asfaltointi, polttoöljyt sekä WC-, talous- ja käsipyyhepaperit ja tarvittaessa muitakin hankintoja. Yleensä hankintojen on hankintaohjeiden 5 :ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta perustuttava pyydettyihin hintatarjouksiin. Tarjousten ensisijaisena ratkaisuperusteena on edullisin hinta. Mikäli tästä halutaan poiketa, tulee tarjouspyynnössä luetella ne seikat, joiden perusteella edullisuus ratkaistaan. Hankinnasta päätettäessä ratkaisun perustelut on merkittävä pöytäkirjaan. Hankinnat on pyrittävä ajoittamaan mahdollisimman tasaisesti koko vuodelle. Hankinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon tuotteiden kotimaisuus. Tarjous on aina pyydettävä myös omalla paikkakunnalla olevalta toimittajalta, mikäli kyseistä tuotetta tai palvelua on saatavilla Parikkalasta. Laskuja käsiteltäessä on aina varmistuttava siitä, että yksikköhinnat ja myönnetyt alennukset laskuissa ovat tarjouksen mukaisia. Kiinteistöjen hoito Kunnassa siirryttiin vuoden 2009 alussa keskitettyyn kiinteistöjen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kiinteistöt ovat teknisen toimen hallinnassa. Kiinteistöjen hoidosta ja ylläpitokustannuksista vastaa tekninen toimi, joka tekee muiden käyttämistä tiloista vuokrasopimukset. Kustannukset tulevat käyttäjille sisäisinä vuokrina. Vesi ja sähkö eivät sisälly sisäisiin vuokriin vaan ne maksetaan kulutuksen mukaan erikseen. Havaitsemistaan puutteista ja tarvittavista korjauksista käyttäjien on tehtävä esitykset tekniselle toimelle. Suuremmista töistä päättävät tehtyjen esitysten pohjalta tekninen lautakunta ja kunnanhallitus. Valaistus- ja lämmityskysymyksissä on noudatettava annettuja energiansäästömääräyksiä ja -suosituksia. Lisäohjeita saa kunnossapitopäälliköltä. Muut säännökset ja ohjeet Edellä mainitun lisäksi määrärahojen käytössä on noudatettava Kunta- ja muissa laeissa, hallinto- ja muissa säännöissä sekä taloussuunnitelmassa ja -arviossa annettuja määräyksiä. Hyväksytty kunnanhallituksessa /

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä.

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä. TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVIO 2015 Valtuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja valtuuttanut kunnanhallituksen antamaan täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille. Talousarvion

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9.12.2013 1 (9) Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2014 2016 ensimmäinen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vastuualueet Kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vastuualueet Kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. 5.12.2014 1 (8) Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2015 2017 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2012 2014 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot