PÄÄTöS. Antopäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009"

Transkriptio

1 OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, PL oulu PÄÄTöS Antopäivä Numero t2 Diaarinumero Puh.0l Telekopio ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT Ronkainen Petri ja Sankala Jarkko osoite: PAATOS, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Viranomainen ja päätöksen päivämäärä Iin kunnanhallitus Kunnanhallitus on I I. tarkistanut kouluj en oppilasottorajoja päätöksen liitteen mukaisesti, 2. todennut, ettå ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet koulunkäyntinsä määrätyssä koulussa, käyvät oppilasalueraj an muutoksesta huolimatta koulunsa siellä loppuun ja 3. todennut, että llinsaaren alueen oppilailla on mahdollisuus hakemuksesta päästä sillan valmistumisen jälkeen Aseman kouluun edellyttäen, että Aseman koulun opetusryhmissä on tilaa eikä oppilasmääriin lisääntymisestä illinsaarelaisilla aiheudu opetushenkilöstön lisätarvetta Kunnanhallitus on hylännyt Sankalan asiakumppaneineen tekemän oikaisuvaatimuksen. VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA Päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen käsiteltäväksi siten, että muutoksen osalta tarvittavat selvitykset, laskelmat ja ennakoimiset on tehty tarpeeksi kattavasti ja tasapuolisesti. Vaatimuksensa tueksi muutoksenhakijat ovat esittäneet seitsemän väitettä. l. Kunnanhallitukselle esitetyssä sivistyslautakunnan pöytäkirjassa on asiavirhe, joka viranhaltijan olisi tullut korjata itsenäisesti. Sivistyslautakunnan pidetyn kokouksen esityslista ja pöytäkirja poikkeavat toisistaan. Pöytäkirjan esittelyekstissä lukee kappaleessa, joka alkaa "Uuden kunnan muodostumisen---. Luontevan a rajana voisi olla Olhavan koulun oppilasalueen eteläraja". Esityslistassa lauseen loppu on kuulunut: "-- voisi olla Olhavan ja Pohjois-Iin kyläraja, joka kulkee Muhojoessa". Mainitussa pidetyssä kokouksessa on tehty vain yksi esitys, joka on koskenut

2 asian siirtämistä kouluverkkotyöryhmän käsittelyyn. Esittelijä ei ole tehnyt Iin hallintosäännön mukaisesti merkintää muutetusta esityksestä esityslistaan. S ivi styslautakunn an pitämäs sä kokouksessa esittelij ä on esittäny aiemmin tekemänsä esityksen uudistamista ilman, että on maininnut edellä mainitusta muutoksesta Esityslistalla on maininta ennakoimisesta. Illinsaaresta olevien oppilaiden siirtymisestä Haminan koululle ei ole näyttöä. Muutoksenhakijat ovat viitanneet sivistyslautakunnan tekerhään päätökseen, joka koskee perus - j a esiopetuksen tuntikehystä lukuwonn a Kunnanhallitukselle esitetty pöytäkirja on virheellinen myös, jos siinä ei ole esitetty esittelijän eriävää mielipidettä. Esittelijä ei ole kyennyt osoittamaan, miten kustannukset tulevat muodostumaan ja mikä on laskennallinen kustannus vuosien kuluessa. Todelliset kustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Kulj etuskustannuksista ei ole esitetty laskelmia. Koulumatkan osalta on ennakoitu Illinsaaren sillan valmistuminen, mutta jätetty huomiotta koulumatkoj en etäisyys Aseman koululle j a suunnitteluluvan hakemus kevyen liikenteen väylälle sekä koulukuljetuskustannusten pieneneminen sen vaikutuksesta. 4. Oppilasaluerujat tulee säilyttää ennallaan. Alarannan koululle on yhtä lyhyt tai jopa lyhyempi ja myös turvallisempi matka kuin Haminan koululle. Alarannan koululle mentäessä ei tarvitse ylittää Alarannantietä, jonka liikennemäärä on viime vuosina kasvanut. Lisäksi Haminan koulun lähelle on aloitettu kerrostalon rakentaminen. Oppilasalueraj an muuttaminen on perusopetuslain vastainen. Valittajien mukaan esittelijä on jättänyt huomioimatta valituksessa lueteltuja seikkoja, joilla on vaikutusta oppilasaluerajoihin. 5. Pohjois-Iin koulun osalta ei ole esitetty sellaisia taloudellisia tai muita perusteluita, joiden perusteella Pohjois-Iin koululla aloittavista illinsaarelaisista koituisi opetustoimen kustannusten lisäystä. Sivistyslautakunnan pöytäkirjassa olleessa eriävässä mielipiteessä on yhdeksi perusteluksi esitetty koulun vaihtuminen illinsaarelaisille koululaisille, mutta ei ole otettu huomioon sitä, että Pohjois-Iin koululaiset joutuvat joka tapauksessa vaihtamaan koulua. Myös muille koululaisille tulee taata mahdollisuus käydä esikoulunsa tulevassa koulussa. Jos tämä ei ole mahdollista, niin muut koululaiset asetetaan tällöin eri asemaan kuin Illinsaaren koululaiset. 6. Asiassa ei ole selvitetty, mitkä olisivat ne merkittävät kustannukset, jotka aiheutuisivat Aseman koulun laajennuksesta. Koululaisten määrä olisi Aseman koululla mahdollista nostaa oppilaaseen pienillä kustannuksilla. 7. Asiassa ei myöskään ole selvitetty sitä, monessako perheessä sisarukset joutuvat eri ala-asteille. Ilmoitusta oppilasrajan muutoksesta ei myöskään ole asianmukaisesti tuotu esille ennen päätöksen tekemistä.

3 LAUSUNNOT JA SELITYKSET Kunnanhallitus on lausunnossaan todennut, että päätöksellä on muodostettu oppilasalueet ja määritelty samalla kunkin oppilasalueen lähikoulu. Oppi lasaluei den raj oj en tarki stuksen tarkoituksenmukai suus on I ähtenyt oppilaslähtöisyydestä ja koulujen toimir,'uudesta siten, että kunkin koulun oppilasmäärä on oikeassa suhteessa koulun opetustiloihin. Iin kunnan asukasluku kasvaa r,uosittain 1,5-2,5 prosenttia, mikä näkyy myös kasvavina oppilasmäärinä. Tarkoituksenmukaisuuden lisäksi päätöksellä on ollut myös taloudelliset perusteet. Erityisesti Illinsaaren oppilaiden siirtyrninen asteittain käymään Haminan koulua poistaa Pohjois-Iin koululta lisärakentamis- ja muutostyötarpeen. Samaa tarkoitusta palvelee myös päätös mäiiritellä Haminan koulu Aseman koulun asemesta puheena olevien oppilaiden lähikouluksi. Ronkainen on antanut vastaselityksen. HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU JA PERUSTELUT Perustelut Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus on tutkinut valituksen kunnallisvalituksena. Kunnallisvalitus on laillisuusvalitus, joka voidaan tehdä vain kuntalain 90 $:ssä mainituin perustein. Kuntalain 90 $:n 2 momentin mukaan valitusperusteena kunnallisvalituksessa voi olla ensinnäkin se, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Muita valitusperusteita ovat se, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittäny toimivaltansa sekä se, että päätös on muutoin lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella. Päätöstä on pidettävä virheellisessä järjestyksessä syntyneenä silloin, kun päätöstä tehtäessä tai sitä valmisteltaessa on jätetty noudattamatta lakiin tai muihin säännöksiin perustuvia menettelytapoja kuten laiminlyöty tarvittavien selvitysten hankkiminen tai esitetty niin puutteellisia tai virheellisiä selvityksiä, että niillä on ollut vaikutusta päätöksen lopputulokseen. Sivistyslautakunta on valmistellut oppilasaluerajojen tarkistamista koskevaa asiaa ja tehnyt myös asiassa päätöksen, jonka mukaan oppilasalueraj at säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta Kuivaniemen j a Valtarin koulujen oppilasaluerajoja. Kunnanhallitus on kuitenkin käyttänyt asiassa kuntalain 5 I $:n nojalla otto-oikeutta ja tehnyt asiassa toisensisältöisen päätöksen kuin sivistyslautakunta. Valituksessa on esitetty useita sellaisia valitusperusteita, joilla on katsottava tarkoitetun, että kunnanhallituksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Tällaisina valitusperusteina on pidettävä valittajien väitteitä siitä, että päätöksen perusteena olleet selvitykset eivät ole olleet riittävän kattavia ja kustannuksista ei ole esitetty luotettavia laskelmia.

4 4 Oppil aan koulupaikk a määräfiyy perusopetuslain 6 g : n perusteella. Maini - tun pykälän I momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen jiirjestämispaikkoj en sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Mainittuja edellytyksiä on arvioitava kokonaisuutena ja koulupaikat on pyrittävä järjestämään niin, että ratkaisu on tarkoituksenmukainen paitsi oppilaiden myös koulujen kannalta. Asiasta päätettäessä on siis otettava huomioon myös se, että ratkaisu on kunnan koulujen kannalta tarkoituksenmukainen ja järkevä eikä asiaa voida tarkastella pelkästään oppilaiden ja heidän vanhempiensa lähtökohdista käsin. Valituksen johdosta annetusta lausunnosta käy ilmi, että Iin kunta on Oulun läänin kasvukuntia ja kunnan asukasluku kasvaa vuosittain I,5-2,5 prosenttia. Väestönkasr,.un seurauksena myös koulujen oppilasmäärät kasvavat, mikä on aiheuttanut tilanahtautta etenkin kuntakeskusta lähellä olevilla kouluilla. Tämä on puolestaan johtanut muun muassa siihen, että ryhmäkokoja on jouduttu kasvattamaan. Mainituista seikoista johtuen oppilasmääriä joudutaan tasaamaan eri koulujen kesken kuten Iissä on tehty. Arvioitaessa sitä kysyrnystä, onko kunnanhallituksen päätös mahdollisesti syntynyt virheellisessä järjestyksessä valituksessa mainituilla perusteilla, huomiota on kiinnitettävä ennen muuta siihen, onko niillä ollut vaikutusta päätöksen lopputulokseen. Hallinto-oikeudelle asian osalta esitetyistä asiakirjoista on pääteltävissä, että kunnanhallituksen päätös ei olisi ollut toisensisältöinen, vaikka sillä olisi ollut käytettävissä valittajien tarkoittamat selvitykset ja laskelmat. Oikeudellisessa arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että kunnanhallitus olisi voinut palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten hankkimista varten. Kun otetaan huomioon edellä esitetty, kunnanhallituksen päätös ei ole syntynyt virheellisessä j ärj estyksessä valituksessa mainituilla perusteilla. Valituksenalaisena oleva asia on tullut kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi kunnanhallituksen käytettyä otto-oikeutta. Hallinto-oikeudessa on kysymys kunnanhallituksen päätöksen lainmukaisuudesta. Tämän vuoksi mahdolli sil I a virheillä sivistysl autakunnan pöytäkirj oi ssa ei ole merkitystä tutkittaessa kunnanhallituksen päätöksen lainmukaisuutta. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että Iin kunnan koululaiset olisi asetettu lainvastaisesti eriarvoiseen asemaan tai että päätös olisi muutoinkaan lainvastainen. Päätösten kumoamiseen valituksessa mainituilla perusteilla ei ole aihetta. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja kuntalaki 90 $

5 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (HaO K). rcrt//w,\r' w A4ll ls#{hwl \\ c 6\HW,lz, Esittelijä Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Tuula Vilenius ja Pirjo Jalonen. Esittelij än eriävä mielipide ilmenee liitteestä. JAKELU JA OIKEUDENKAYNTIMAKSU Päätös Petri Ronkaiselle saantitodistuksin Hallintolain 56 $:n 2 momentin mukaan asiakirjan ensimmäisen alleki{oittajan Petri Ronkaisen on ilmoitettava tiedoksisaannista kirjelmän toiselle alleki{oittajalle Jarkko Sankalalle. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 $:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Jäljennös maksutta Iin kunnanhallitus Oikeudenkäyntimaksu 89 euroa Päätöksestä on julkaistava ilmoitus kunnan ilmoitustaululla

6 6 Maksun peruste Maksu perustuu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin. Maksun oikaiseminen Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä päätöksen esittelijältä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

7 Asiassa dnro annettuun päätökseen liittyvä asian esittelijän hallinto-oikeussihteeri Kaarina Kemppaisen eriävä mielipide: Iin kunnanhallitus on päätöksellään muuttanut oppilasaluerajoja ja tämän perusteella myös eräiden oppilaiden lähikoulu on muuttunut. Kunnanhallitus on katsonut oppilasalueraj oj en muuttamisen oppilasmääråin kasvun, koulujen tilantarpeen ja kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi. Kunnallisvalitusta ei voida tehdä päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevalla perusteella. Yksittäistä oppilasta koskeva lähikoulun määräytyminen on mahdollista saattaa sivistyslautakunnan tutkittavaksi. Tähän päätökseen muutoksenhaku noudattaa hallintolainkäyttölain mukaista valitustietä. Tämän I'uoksi hallinto-oikeus jättänee valituksen tutkimatta. Vakuudeksi: Kaarina Kemppainen

8 Liite hallinto-oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS Valitusaika Hallinto'oikeuden pätölaeen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella- Valitus on tehtiivä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden pätöksen tiedoksisaantipäivåistä" sitii päiviiä lularun ottamatta. Jos pätöksestii valitetaan kunnan j?isenelle tailfta kuntayhtymän jåisenlarnnalle tai sen jäsenelle laruluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitå päiviistä, jolloin ilmoitus pätökseså on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitus0aululla. Jos pätös on annettu asianornaiselle erikseen tiedolsi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedolaisaantipäivlan osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolnantena päivänä s{jaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivåistä. Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian kacotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäviinä. Valituskirjelmän sisiiltö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava o valittajan nimija kotitarnta o postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valitcajalle voidaan toimittaa. päätös,johonhaetaanmuutosta ' miltä kohdin ja mitä muutolaia päätölseen vaaditaan tehtäväksi. perusteef joilla muutosta vaaditaan. Valituskirj elm?in liitteet Valittajar\ laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköisellä tiedonsiirtomenetehnällä toimitettavan valituskit'elmän osalta allekirjoitusvaatimuls"o åytuia -yos sähköisistii allekirjoituksista annetun lain l8 $:ssä tarkoitettu såihköinen allekirjoitus. Jos valittajan puhåvaltaa kiiyttaä hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on -uo henkilö, on valituskirjelm?issä ilmoitetcava myös tämän nimi ja kotikunta. Valiaskirj elm2iän on liiretr.:ivä r hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jåiljennö*senä ' todistus siitä, minä päiviinä påiätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta o asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tuelsi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirj eknän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan larluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätrymistii. Valituskirjebniin ja muiden valitusasiakirjojen liihettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäj?in omalla vastuulla. Korkeimman hallinte'oikeuden osoite Postiosoite: PL I80 OOI3l HELSINKI Käyntiosoite: Unioninkatu 16 OOI3O HELSINKI Telekopio: Sähköposti: HaO K

9 Liite hallinto-oikeuden päätökseen KORKEIMMAN HALLINTO.OIKEUDEN PÄÄTÖXSNSTÄ PERITTÄVÄ OTXTUDENIAiYNTIMAKSU Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudess a peåtään 223 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Mikäli korkein hallinto-oikeus ei valituslupa-asiassa myönnä valituslupaa, oikeudenkäyntimaksu on 1l I euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta koskevissa asioissa, vaaleja koskevissa asioissa eikä muissakaan asioissa, jotka on laissa säädetty maksuttomiksi. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskään, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa veroa tai julkista maksua koskevaa hallinto-oikeuden päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai jos muutoksenhakija on asianmukaisesti todistettu varattomaksi ja asia koskee hänen etuaan tai oikeuttaan. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 3 $ Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta 0l.02

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään

Suunniteltu ehdollinen järjestely pääpiirteissään Päätös 1 (11) Hakija Tuomo Tilman Jyrki Salminen Hakemuksen päivämäärä 29.3.2010 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Tuomo

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot