KÄYTTÖTALOUS Lomake 1. TA euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS Lomake 1 Talous TA euroa TA euroa TS euroa TS euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto Toimielin Varhaiskasvatus Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Sekä päiväkoti Satumetsässä että Mäkikadun päiväkodissa on tilat vuotiaille lapsille. Mäkikadun päiväkodin tiloja ei remontoida vaan päiväkodin toiminta lakkautuu ko. tiloissa suunnitelmakauden aikana, jolloin uusi päiväkoti aloittaa toimintansa Tuupalan koulun pihapiirissä. Päiväkotiin tulee tilat koko varhaiskasvatuksen esiopetukselle eli noin 60 esioppilaalle. Samoissa tiloissa tulee toimimaan myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esioppilaiden siirryttyä uusiin tiloihin muihin päiväkoteihin vapautuu paikkoja 3 5 vuotiaille lapsille. 64-paikkainen vuoropäiväkoti Kuusenkuiske antaa myös yö- ja viikonloppuhoitoa. Esiopetuksen lomaaikoina päivähoito keskitetään vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen ja muut päiväkodit pyritään sulkemaan. Päiväkotien henkilöstö siirtyy tarvittaessa vuoropäiväkotiin. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksiin. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa annetaan vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille päivähoitoa koulun toiminta-aikoina perusopetuksen aamupäivä-/iltapäivätoiminnan lisäksi, sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Kotonaan hoitavia perhepäivähoitajia on suunnitelmakauden alussa 28. Kuhmon asukasluvun väheneminen ja alle kouluikäisten lasten ikäluokkien pieneneminen tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään. Eläköitymisen myötä perhepäivähoitajien määrä tulee vähenemään suunnitelmakauden aikana. Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii 8-paikkainen varahoito Peurankello. On tärkeää, että perhepäivähoito säilyy pienten lasten päivähoitomuotona ja että perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä toimii hyvin. Kevään 2016 aikana arvioidaan jatkuuko varahoito Peurankellon toiminta edelleen.

2 Tarkasteltavaksi tulevat myös varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten lukumäärä ja tehtävänkuvat. kotihoidon tukea on maksettu v tammi-syyskuussa keskimäärin 91 perheelle. Vuoden 2015 talousarvioon lasten kotihoidon tukeen on varattu euroa. kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla Ensimmäisestä eli nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 kuukaudessa ja alle kouluikäisistä sisaruksista 60 kuukaudessa. kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu v.2014 tammi-syyskuussa noin 70 perheelle, keskimäärin yht /kk, joka on perhettä kohden n. 241 / kk. Kotihoidon tuen kuntalisään on talousarviossa varattu euroa. Jos suunnitteilla oleva lakimuutos toteutuu alkaen siten, että vanhempien on puolitettava kotihoidon tukeen oikeuttava aika, vaikuttaa se alentavasti kotihoidon tukeen ja kuntalisään varattavaan määrärahaan. Todennäköisesti vain pieni osa isistä jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella, joten kaksivuotiaita lapsia tulee enemmän päivähoitoon. Tämä siis lisää päivähoidon kysyntää. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet 2013 Päiväkotipaikat 1.1. Päiväkotipaikat 1.8. Ennuste/ toteuma 91 kokopv.paikkaa/ / Ennuste/ toteuma 144 / / Ennuste Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-v. ikäluokasta % Päivähoidon hoitopäivät 150 / / /94 10 / 7 98 / 101, joista kaksi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt /98 % 57 /61 5 / 8 62 / 69, joista viisi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt / 100% % / Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Tehokkuus ennuste/toteuma 2013 ennuste/tavoite 2014 ennuste/tavoite 2015 Päivähoidon 63 / päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) Varhaiskasvatuksessa 56 / toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 2.7 /2.5 kysytään joka toinen vuosi < 2.5

3 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut vakiinnutetaan rakennemuutoksen jälkeen. Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään. Henkilöstö vakinaiset Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 2 2 Perhepäivähoidon ohjaaja 2 2 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja - 1 tarhanopettaja 11,5 12 hoitaja 11,5 12,5 Päiväkotiapulainen 5 4 Ryhmäavustaja 2 2 Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 Perhepäivähoitaja Keittiöapulainen 1 1 Perhepäivähoitajien vakansseja on kaikkiaan 90, joista on otettu myös ryhmäperhepäivähoitajat, päiväkotiapulaiset ja avustajat. - määräaikaiset Erityislastentarhanopettaja 1 - tarhanopettaja 1,5 1 hoitaja 3 2 Päiväkotiapulainen 2 1 Ryhmäavustaja 3 2 Henkilökohtainen avustaja 2 2 Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 Perhepäivähoitaja 3 4 Vuoden 2015 alussa vakinaisia työntekijöitä on yhteensä 63 ja määräaikaisia Vuoden lopussa suunnitelman mukaan 61.5 vakinaista ja 13 määräaikaista. Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä tuloskorttia on työstetty yhdessä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa.

4 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö Varhaiskasvat us Varhaiskasvat us Varhaiskasvat us Varhaiskasv atus Varhaiskasv atus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR E EURU EUR EUR EUR R TILI14 MYYNTITUOTOT TILI15 MAKSUTUOTOT TILI16 TUET JA AVUSTUKSET TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT TILI11 TOIMINTATUOTOT TILI39 HENKILÖSTÖKULUT TILI40 PALVELUJEN OSTOT TILI41 AINEET, TARVIKKEET J TILI62 AVUSTUKSET TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI8 VUOSIKATE Poistot koneista ja TILI67 Suunnitelman mukaise TILI65 POISTOT JA ARVONALEN TILI9 TILIKAUDEN TULOS Määräpäivä Tulosyksikkö

5 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö Esiopetus Esiopetus Esiopetus Esiopetus Esiopetus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR Kuljetukset TILI250 Muut liiketoiminnan TILI25 Muut liiketoiminnan TILI18 Liiketoiminnan myynt TILI14 MYYNTITUOTOT Muut tuet ja avustuk Työterveyshuoll.korv TILI160 Tuet ja avustukset, TILI16 TUET JA AVUSTUKSET Muiden rakenn.vuokra Muut vuokratuotot TILI360 Vuokratuotot, ulkoin TILI36 Vuokratuotot TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT TILI11 TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausip Tuntipalkat Määräaikaisten palka Työvuorolisät Jaksotetut palkat ja TILI431 Palkat ja palkkiot Luont.etukorv.ater.m Luontaisetukorvaukse TILI432 Luontaisetukorvaukse Sairausvakuutuskorv Tapaturmakorvaukset TILI433 Henkilöstökorvaukset TILI43 Palkat ja palkkiot KuEL-maksut Varhe-maksut Muut työeläkemaksut Jaksotetut eläkekulu TILI45 Eläkekulut Kansanel. ja sv-maks Työttömyysvak.maksut Tapaturmavak.maksut

6 Muut sos.vak.maksut Jaksotetut sos.vak.m -352 TILI46 Muut henkilösivukulu TILI44 Henkilöstösivukulut TILI39 HENKILÖSTÖKULUT Aspa ostot kunnilta Aspa ostot muilta TILI480 Asiakaspalvelujen os TILI48 Asiakaspalvelujen os Asiantuntijapalvelut Tietohall.palvelut Ilmoitukset Posti- ja telepalv Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Puht.pito-ja pesulap Pesulapalvelut Koneet,kalust.,laitt Majrav.palv.kot.Henk Majrav.palv.kot.Henk Matk.kot. Henk.vir.t Matk.kot. Henk.virka Muut kot.mat.palv Matk.kot.henk.osm.ke Muut kulj.palvelut Opp.kulj. linja-auto Oppilaskuljetukset t Työterveys Muut Koul.,opet.Henkilöst Muut kot.opet-ja kul Opkult.kot.Henk.osm Muut palvelut TILI490 Muiden palvelujen os Sis. tsto-ja asiant Sisäiset puhtaanapit Sisäiset ravintopalv Sisäiset kuljetusp Sisäiset muut palvel -586 TILI491 Muiden palvelujen os TILI49 Muiden palvelujen os Vyörytyserät hallint Vyör.erät henk.hall Vyör.erät tietohall TILI89 Kustannuslakennallis TILI40 PALVELUJEN OSTOT Tsto-ja koulut.tstot -12

7 Tsto-ja koulut.koulu Tsto-ja koulut.urhei Tsto-ja koulut.muut Tsto-ja koulut.musii Kirjallisuus Sähköis Kirjallisuus Lehdet Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siiv.-ja puhd.aineet Siiv.aineet ja -tarv Puhd.aineet ja tarv Sanit.tarv./paperit Sähkö Vesi Kalusto Muu materiaali Irtaimiston huoltota Käteisalennukset 2 TILI501 Ostot tilikauden aik Sis. Aineet ja tarv TILI502 Ostot tilikauden aik TILI50 Ostot tilikauden aik TILI41 AINEET, TARVIKKEET J Rakenn.,huon.vuokrat Kon., laitt. vuokrat Leasingvuokrat TILI550 Vuokrat, ulkoinen Sis. rakenn. vuokrat TILI551 Vuokrat, sisäinen TILI55 Vuokrat Oman käytön ALV Muut kulut TILI560 Muut toimintakulut, TILI56 Muut toimintakulut TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI8 VUOSIKATE TILI9 TILIKAUDEN TULOS TILI10 TULOSLASKELMA TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA

8 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö päivähoito päivähoito päivähoito päivähoito päivähoito E Tilinumero EUR EUR U R TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 E EUR EUR EUR U R Muut liiketoiminnan Kuljetukset TILI250 Muut liiketoiminnan TILI25 Muut liiketoiminnan TILI18 Liiketoiminnan myynt Henkil.ater.myyntit Opp.sopimuskoul.korv TILI280 Muut suoritteiden my TILI28 Muut suoritteiden my Muut myyntituotot TILI290 Muut myyntituotot, u TILI29 Muut myyntituotot TILI21 Muut suoritteiden my TILI14 MYYNTITUOTOT Hoitopäivämaksut TILI320 Sosiaalitoimen maksu TILI32 Sosiaalitoimen maksu Muut opetus- ja kult 135 TILI330 Opetus-ja kulttuurit 135 TILI33 Opetus- ja kulttuuri 135 TILI15 MAKSUTUOTOT Työllistämistuki Työterveyshuoll.korv Tuet muilta TILI160 Tuet ja avustukset, TILI16 TUET JA AVUSTUKSET Muut vuokratuotot TILI360 Vuokratuotot, ulkoin TILI36 Vuokratuotot Pysäköintivirhemaksu Sakot ja uhkasakot Elatustukimaksut Elatust/tak.perintä Elatustuen toimenpid Toimeentulotuen taka 0 0 0

9 Perustoimeent.tak.pe Täydent.toim.t.tak.p Ennaltaehk.toim.t.ta Paluumuuttajien t-tu Käyttöomais. myyntiv Oppilaan omavastuu k Muut tuotot Muut tuotot, liik.s Muut tuotot vak.korv Muut tuotot var.hank Opetustarvikemaksut, TILI370 Muut toimintatuotot, TILI37 Muut toimintatuotot TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT TILI11 TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausip Määräaikaisten palka Työllisyysvaroin pal Työvuorolisät Muut palkat Jaksotetut palkat ja TILI431 Palkat ja palkkiot Luont.etukorv.ater.m Luontaisetukorvaukse TILI432 Luontaisetukorvaukse Sairausvakuutuskorv Tapaturmakorvaukset TILI433 Henkilöstökorvaukset TILI43 Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkep Varhe-maksut Jaksotetut eläkekulu -563 TILI45 Eläkekulut Kansanel. ja sv-maks Työttömyysvak.maksut Tapaturmavak.maksut Muut sos.vak.maksut Jaksotetut sos.vak.m -537 TILI46 Muut henkilösivukulu TILI44 Henkilöstösivukulut TILI39 HENKILÖSTÖKULUT Aspa ostot kunnilta Aspa ostot ky:ltä Aspa ostot muilta TILI480 Asiakaspalvelujen os

10 TILI48 Asiakaspalvelujen os Asiantuntijapalvelut Tietohall.palvelut Ilmoitukset Posti- ja telepalv Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Koneet,kalust.,laitt Majpalv.kotim.Henk Majrav.palv.kot.Henk Matk.kot.Henk.koul Matk.kot. Henk.vir.t Matk.kot. Henk.virka Matk.kot.Luennoits Muut kot.mat.palv Matk.kot.henk.osm.ke Muut kulj.palvelut Opp.kulj. linja-auto Oppilaskuljetukset t Työterveys Muut Muut terveyspalvelut Koul.,opet.Henkilöst Muut kot.opet-ja kul Opkult.kot.Henk.osm Muut palvelut Päivähoidon kulukorv TILI490 Muiden palvelujen os Sis. tsto-ja asiant Sisäiset puhtaanapit Sisäiset ravintopalv Sisäiset kuljetusp Sisäiset muut palvel TILI491 Muiden palvelujen os TILI49 Muiden palvelujen os Vyörytyserät hallint Vyör.erät henk.hall Vyör.erät tietohall TILI89 Kustannuslakennallis TILI40 PALVELUJEN OSTOT Tsto-ja koulut.tstot Tsto-ja koulut.koulu Tsto-ja koulut.urhei Tsto-ja koulut.muut

11 Tsto-ja koulut.musii Kirjallisuus Sähköis Kirjallisuus Lehdet Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siiv.-ja puhd.aineet Siiv.aineet ja -tarv Puhd.aineet ja tarv Sanit.tarv./paperit Sähkö Vesi Kalusto Kalusto Muu materiaali Irtaimiston huoltota Käteisalennukset 12 TILI501 Ostot tilikauden aik Sis. Aineet ja tarv TILI502 Ostot tilikauden aik TILI50 Ostot tilikauden aik TILI41 AINEET, TARVIKKEET J Rakenn.,huon.vuokrat Kon., laitt. vuokrat Leasingvuokrat Muut vuokrat -88 TILI550 Vuokrat, ulkoinen Sis. rakenn. vuokrat TILI551 Vuokrat, sisäinen TILI55 Vuokrat Oman käytön ALV Muut kulut Vahingonkorvaukset Luottotappiot TILI560 Muut toimintakulut, TILI56 Muut toimintakulut TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI8 VUOSIKATE Poistot koneista ja TILI67 Suunnitelman mukaise TILI65 POISTOT JA ARVONALEN TILI9 TILIKAUDEN TULOS TILI10 TULOSLASKELMA

12 TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA

13 Tulosyksikön Kyselyn kuvaus talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR kodinh. tuki kotihoidon ku TILI52 Avustukset kotitalou TILI62 AVUSTUKSET TILI13 TOIMINTAKULUT TILI7 TOIMINTAKATE TILI8 VUOSIKATE TILI9 TILIKAUDEN TULOS TILI10 TULOSLASKELMA TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA

14 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA VARHAISKASVATUS TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Ulkoinen Sisäinen Toimintamenot Ulkoinen Sisäinen Toimintakate Ulkoinen Sisäinen TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus v.2015 Asiakasperheiden tarpeita vastaa Asiakaskysely Varhaiskas toukokuun vat päivähoitopalvelut parittomina vuosina vatuksen loppuun johtaja mennessä Prosessit Erityispäivähoidon toteuttaminen Erityislastentarhanopet Varhaiskas vuosi 2015 ja vakiinnuttaminen tajan toimi on täytetty vatuksen johtaja Perhepäivähoidon säilyttäminen Perhepäivähoitajia n. 28 neljännesvuosittain Henkilöstö Määräaikaisten työsuhteiden Määräaikaisten työsopi varhaiskas vuosi 2015 vähentäminen( ei sijaiset) musten määrä vatuksen neljännesjohtaja vuosittain TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015 Erityislastentarhanopettajan rekrytointi Vakituisen henkilöstön sisäiset siirrot tarpeen ja sopivuuden mukaan. Perhepäivähoitajien rekrytointi tarvittaessa. Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä keskimäärin 90 lasta/kk päivähoidon hoitopäiviä kotihoidon tuen kuntalisään varataan euroa.

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi 250 000 250 000 250 000 750 000 Edellyttää

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 2 Oulu varhaiskasvatuspalvelut Hoivaa, kasvatusta ja opetusta Varhaiset vuodet ovat ainutkertainen vaihe lapsen elämässä. Vanhempainvapaan jälkeen tulee ajankohtaiseksi, miten lapsen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VARHAISKASVATUSJOHTOKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013 2016 VISIO Asikkalan varhaiskasvatuspalvelut ovat laadukkaat, asiakkaita monipuolisesti palvelevat sekä koko ajan kehittyvät. Moniammatillinen varhaiskasvatushenkilöstö

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot