TYÖN MIELI JA VETOVOIMA - työkaluja osallistuvan lähijohtajuuden ja työyhteisön vetovoimaisuuden kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖN MIELI JA VETOVOIMA - työkaluja osallistuvan lähijohtajuuden ja työyhteisön vetovoimaisuuden kehittämiseen"

Transkriptio

1 VetoVoimaa! projekti Päätösseminaari Hämeenlinnassa TYÖN MIELI JA VETOVOIMA - työkaluja osallistuvan lähijohtajuuden ja työyhteisön vetovoimaisuuden kehittämiseen

2 VetoVoimaa! projekti VETOVOIMAA! TUKIOHJELMAPROJEKTI Projektitiedot TYKES rahoitteisessa VetoVoimaa! projektissa kokeiltiin VetoVoimaa tukiohjelmamallia, jonka tavoitteena oli todentaa organisaatioon osallistuvaa lähijohtajuutta ja vetovoimaista itseohjautuvaa työyhteisöllisyyttä 1. Projektissa testattiin ohjelman käyttökelpoisuutta useamman työyksikön parissa. VetoVoimaa! -projektiin osallistui Hämeenlinnan kaupungin Terveyspalvelut liikelaitoksesta 5 sairaalaosastoa ja Kanta-Hämeen sairaskotisäätiön Ilveskodista 2 osastoa, 165 työntekijää. VetoVoimaa -tukiohjelmaprojektin tavoitteet olivat kaksitahoiset: I Koko projektitason tavoitteet: tukiohjelmamallin toimivuuden testaaminen II Osastojen perustyön ja työyhteisöllisyyden kehitystavoitteet (asetettiin projektin alkaessa) Mallin toimivuutta arvioitiin osastoilla tapahtuneiden muutosten kautta lähinnä kuumemittariky-selyn alkuja loppumittausten vertailun avulla sekä osallistujien osallistuvalla muistelutekniikalla. VetoVoimaa -tukiohjelmamalli VetoVoimaa tukiohjelma on rakenteeltaan 3-osainen (ks. seuraavan sivun kaaviokuva): 1) Nykytilaselvityksistä osastojen kehittämistavoitteisiin 2) Koulutus: Yleistietoseminaarit kaikille teemoina työelämän muutokset ja osaamisvaatimukset, työyhteisöllisyys sekä enneagrammi persoonallisuusmalli sekä Osastokohtaiset valmentavat koulutukset työyhteisöjen vetovoimaistamiseksi 3) Valmentava prosessi lähiesimiehille ja kehittäjille osallistuvan lähijohtajuuden ja vetovoimaisten työyhteisöjen toimintamallien kokoamiseksi. VetoVoimaa -tukiohjelman keskeisiä työkaluja ovat: Kuumemittarikyselyt. Työyhteisön säätiedotus ja kehittämistavoitteet (ks. liite 1). Osallistuvan lähijohtajuuden ja vetovoimaisen työyhteisöosaamisen palapeli (ks. liite 2). Uusi työyhteisöosaamisen malli (ks. liite 3). Perustyön QPR -prosessikuvaukset hiljaisen tiedon. Enneagrammi -persoonallisuusmalli työyhteisön kehittämisessä (ks. liite 4). VoimaVirtaaTyöhön -työyhteisöjen valmentavat koulutukset 1 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18 Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön, toimintaohjelma , Helsinki 2009, Yliopistopaino

3 VetoVoimaa! tukiohjelmakokonaisuus I NYKYTILASELVITYKSET (I/2010): mm. kuumemittarikysely ja tilastot II TYÖYHTEISÖLLINEN SÄÄTIEDOTUS KEHITTÄMISKOHTEET (III/2010) II KAIKILLE TYÖYHTEISÖILLE (7 osastoa, n. 165 henk) 1) IV- IX/2010 Yleistietoseminaarit = 3 ip -koulutusta toistettiin 3 kertaa II/2010 Enneagrammi -persoonallisuusmalli: Erilaisuus.Vuorovaikutus.Työnilo.Syventäminen osastoilla IV/2010 Työelämän ja terveydenhuollon muutostrendit. Osallistuvan johtajuuden palapeli: Asiantuntijoiden perustyön johtaminen. Kehittämisjohtaminen. Muutosjohtaminen.Vetovoimaisen yhteisöllisyyden johtaminen. Seurantajohtaminen. Työntekijän uudet osaamisvaatimukset (Perustyö. Työyhteisöosaaminen. Sitoutuminen ja itseohjautuvuus. Muutoksen ja kehittämisen kehä. Sisäistetty kehittämiskehä IX/2010 Vetovoimainen työyhteisöllisyys: Itseohjautuvuus. Työyhteisö- ja puhekulttuuri. Erilaisuus ja vuorovaikutus. Ristiriitojen käsittelykyky. Muutososaaminen. Mielekkyysosaaminen. 2) X/2010 III/2011 VoimaVirtaaTyöhön -työyhteisövalmennukset (8h /yksikkö) teemoja mm. Kriisipäivät kahdelle työyhteisölle IV-V/2010 (2 x3h/yksikkö) Työyhteisökulttuuri: Historiajana. Työelämäpuhe sitä saa, mitä tilaa. Hyvinvoinnin huoneentaulut. Ristiriitojen ratkaisu: Haasteellinen vuorovaikutusosaaminen. Toimintamallit ja pelisäännöt. Vakiinnuttaminen ja seuraamusjärjestelmät. Tunteiden käsittely. Eettinen kohtaaminen ja työnilo. III VALMENTAVA PROSESSI LÄHIESIMIEHILLE JA KEHITTÄJILLE (aikataulu piteni 2 kk) VALMENNUSSEMINAARIT 4 iltapäivää: Lähiesimiehet 17 henk. + kehittäjät 14 henk. Teoriaa osallistuvan lähijohtajuuden ja kehittämisen ja työyhteisöllisyyden kehittämiseen: kehittämisen ja lähijohtamisen haasteet. Enneagrammipersoonallisuuden hyödyntäminen Toimintamallien tuottamisen osallistuvat työkalut KEHITTÄMINEN OSASTOLLA Kehittäjät, lähiesimiehet ja henkilöstö 1. Perustyön prosessikuvat ja sopimukset 2. Vetovoimainen työyhteisöllisyys Lähijohtajuuden ja itseohjautuvuuden säännöt Osallisuuden ja sitoutumisen pelisäännöt VALMENNUSRYHMÄT: TUKI TOTEUTUKSEEN A.LÄHIESIMIEHET: Ilveskoti (4 henk): 5 x 2h JA Terveyspalvelut (1 0henk): 5+3 x4h Muutosjohtajuuden toimintamalli (Ilveskoti) Osallistuvan lähijohtajuuden toimintamalli (Terv.palv) B. KEHITTÄJÄT Ilveskoti 4henk.5 x2h/ryhmä JA terv. palv 2 ryhmää 5 krt x 2h/ryhmä prosessikuvaukset, pelisäännöt

4 VetoVoimaa! projekti VetoVoimaa! - toteutumaa ja tuloksia Mallin suunniteltu sisältö toteutettiin suunnitellusti mutta aikataulu viivästyi projektin kokonaisaikataulun sisällä n. 3kk, koska projektin aikana osallistujaorganisaatiossa toteutetut strategiset muutokset muuttivat projektin etenemistä ja koska samanaikaisesti organisaatioissa toteutuvien muiden projektien resurssivaatimukset piti sovittaa henkilöstön voimavaroihin. Toteuttamisaikataulun venyminen siirsi raporttien ja toimintamallien kokoamisen virallisen aikataulun ulkopuolelle syksyyn VetoVoimaa -projektin osastokohtaisina tuloksia: Perustyö: prosessikuvauksia ja toimintasopimuksia mm. Potilaan kotiuttamisprosessi. Potilastyön arvojen konkretisoiminen teoiksi, Ammatillisen keskustelun lisääminen (hoitoetiikan reflektointi arjen tekoihin). Työryhmäjaon ja aamupalaverin pelisäännöt. Potilaan tulotilanteen prosessikuvaus. Geriatrisen tutkimuspotilaan hoitoprosessi. Sisäistetty kehittämisen kehä. Omahoitajuusmalli. AVH -potilaan hoitoprosessi. Uusien palveluiden tuotteistusprosessi. Vetovoimainen työyhteisöllisyys: ammatillisen hallinnan vahvistuminen. Yhteisöllisyyden vahvistuminen. Ilmapiirin paraneminen. Kokemus voimavarojen lisääntymisestä. Henkilöstön kokemat osaamismuutokset olivat odotettuja vähäisempiä Osallistuva lähijohtajuus ja työyhteisöllisyys: tuotettiin Osallistuva lähijohtajuus ja vetovoimainen työyhteisöllisyys -toimintamalli (Terveyspalvelut) sekä Osallistuva muutosjohtajuus - Ilveskodin uudistamisen toimintamalli (Ilveskoti). Mallinnus: Muutos- ja kehittämisjohtajuuden vuorovaikutuksellinen kokonaiskehä (liite 4) VetoVoimaa! tukiohjelman toimivuus ja käyttökelpoisuus Mallin toimivuutta arviointiin osastokohtaisten seurantatulosten perustella ja todettiin mallin olevan monelta osalta riittävä tuottamaan osastoille perustyön osallistuvaa kehittämistä ja prosessikuvauksia. Mallin avulla syntyy positiivisia muutoksia ammatti-identiteettiin, yhteisten ammatillisuuden syntyyn ja työn mielekkyyden kokemiseen. Kolmiosaisen mallin toteutus vahvistaa henkilöstön itseohjautuvuutta ja sitoutumista, parantaa työilmapiiriä ja työnilon kokemusta. Jolloin mallin voi sanoa olevan kyvykäs sytyttämään vetovoimaista yhteisöllisyyttä, mikä lisää tulevaisuudessa oleellisella tavalla organisaation kilpailykykyisyyttä. Kuumemittariseurannasta ilmeni selkeästi osallistuvan johtajuuden tuoneen vaikuttamismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen, luottamuksen lisääntymiseen sekä voimavaraistumiseen.

5 Moduuliräätälöintiä organisaatioille ja työyhteisöille - osallistuvan johtajuuden, itseohjautuvuuden ja vetovoimaisten työnilon yhteisöjen luomiseen Toteutettu kolmikantainen VetoVoima -tukiohjelmasta organisaatio voi toteuttaa osamoduleita. Jos esim. kuumemittarikyselun ja työyhteisön säätiedotuksen pohjalta fokukseen voi asettua perustyön kehittäminen, työyhteisöllisyyden ja työnilon vahvistaminen ja /tai osallistuvan lähijohtajuuden ja itseohjautuvuuden kehittäminen tai työyhteisöllisyyttä vahvistavia valmennuksellisia koulutuksia voidaan toteuttaa TYKYpäivien sisältönä tai voimavarakoulutuksina. Tilannekohtaisesti organisaation kanssa ratkaistaan, kuinka monen yksikön kanssa VetoVoima ohjelmaa toteutetaan samanaikaisesti. Lisätietoja projektin yksityiskohdista antavat: Eija Heine työyhteisövalmentaja Lilli Väisänen, ylihoitaja Oy Kasvun Avain Ltd Hämeenlinnan kaupunki, Terveyspalvelut -liikelaitos

6 VetoVoimaa! projekti LIITE 1: Työyhteisön säätiedotuksesta kehittämisohjelmaan Työyhteisön säätiedotuksesta vetovoimaiseen työnilon työyhteisöön TYÖYHTEISÖN NYKYTILASELVITYS + YHTEISÖLLINEN SÄÄTEIDOTUS. Työyhteisön kuumemittari tilastot ym nykytilaselvitykset osallistuvilla menetelmillä Seesteistä ja leppeää tuulta. Ajoittain ohutta yläpilveä. Huipputyöyhteisön kristallin hiontaa, kun kirjalliset prosessikuvat ja toimintamallit/päivitykset on laadittu työilmapiiri on hyvä, henkilöstövaihtuvuus vähäistä, imago hyvä persoonallista huippuosaamista ja sitoutumista halutaan parantaa työn merkityksellisyyttä työnilon kokemusta halutaan lisätä Valmennuksen painopiste huippuosaamiseen: Toimintamallien vakiinnuttaminen. Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri. Persoonan huippuosaamisen enneagrammivalmennus. Muutososaaminen. VoimaVirtaaTyöhön. Lähiesimiesvalmennus. Hiljaisesta tiedosta perustyön yhteisiin sopimuksiin, kun perustyön erilaiset toimintatavat, asiakaspalaute epätasaista ja laatu vaarantuu henkilöstövaihtuvuus lisääntymässä ja perehdyttäminen haasteellista työtä ohjaa hiljainen tieto työn epäselvyydet siirtymässä henkilöstön ristiriidoiksi, ilmapiiri heikkenemässä Puolipilvistä ja pilvistä, paikallisia sadekuuroja Painopiste perustyöhön: Tuotetaan yhteiset työn prosessikuvat ja toimintamallit. Kehittämis- ja muutososaaminen. Osallistuva johtajuus ja sitoutunut itseohjautuvuus. Vuorovaikutusosaaminen, työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri ja työelämäpuhe toiminnallisia menetelmiä yhteisöllisyyteen (mm. enneagrammivalmennus). Työhyvinvoinnin yhteisöllisyys ja minä-lähtöisyys. Lähiesimiesvalmennus. Ristiriidoista nousujohteeseen, kun perustyön epäselvyydet ovat siirtyneet henkilöstöongelmiksi: ristiriitoja, kuppikuntia, kiusaamista, työviihtyvyys ja imago heikentynyt henkilöstövaihtuvuus runsasta ja rekrytointi vaikeaa, maine tahriintunut Ukkoskuuroja ja puuskittaista myrskytuulta. Sään tyyntyessä sumua ja hallanvaaraa. Painopiste työyhteisöön: Osallistuva johtajuus ja työelämäosaaminen. Toimivat tyylit haastavissa vuorovaikutustilanteissa enneagrammivalmennus. Rakentava puheeksiottaminen. Työn tarkoitus, merkityksellisyys ja työnilo. Työn ja työyh-teisön historiakuvaukset. Työyhteisön uusi käsikirjoitus. Sitä saa mitä tilaa puheenparret uusiksi. Työyhteisön syöksykierteestä nousujohteeseen. Lähiesimiesten vetovoimavalmennus säätiedotuksen pohjalta tarpeenmukainen kehittämisohjelmakokonaisuus Ohjelman toteutus = Matka vetovoimaiseen työnilon työyhteisöön

7 VetoVoimaa! projekti LIITE 2: Osallistuvan johtajuuden ja vetovoimaisen työyhteisöllisyyden palapeli LIITE 3: Uusi työelämäosaaminen

8 VetoVoimaa! projekti LIITE 4 Esite enneagrammi persoonallisuusmallista työssä

9 VetoVoimaa! projekti LIITE 5

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011. Loppuraportti 28.6.2011 Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella 1.11.2009 31.5.2011 Loppuraportti 28.6.2011 Maarit Laine, Terveyskunto Oy Aija Moilanen, ARvire Ky Ari-Matti Toivonen, Network Forum Jaana Lerssi-Uskelin,

Lisätiedot